SlideShare a Scribd company logo
Ärsytysastman ehkäisy ja
tunnistaminen – Toimintamalli
työterveyshuollolle
Satu Soini, ylilääkäri, työterveyshuollon el, TTL
Irmeli Lindström, ylilääkäri, keuhkosairauksien el, TTL
Juha Lepistö, työterveyshuollon el, Mehiläinen
Ärsytyksen aiheuttama astma voi syntyä
17.2.2023
• Äkillisen ärsytyksen aiheuttama
astma (englanniksi Acute Irritant
Induced Asthma, aiemmin RADS)
Lyhytaikaisesta,
erittäin runsaasta
altistumisesta
• Toistuvan altistumisen aiheuttama
astma (englanniksi Subacute Irritant
Induced Asthma)
Pitempiaikaisesta,
runsaasta
altistumisesta
Ärsytysastman ehkäisy ja
tunnistaminen – toimintamalli
työterveyshuollolle
• Laadittu yhteistyössä Mehiläisen kanssa osana
Ärsytysastma – hanketta
• Ärsytysastma | Työterveyslaitos (ttl.fi)
• Työryhmä:
• Työterveyslaitos: Satu Soini, Katri Suuronen, Irmeli
Lindström, Talvikki Susiluoma
• Mehiläinen, Kokkola: Juha Lepistö, Miia Pöppönen
Ärsytysastman ehkäisy ja
tunnistaminen –
Toimintamallin sisältö
• Työpaikkaselvitys:
miten tunnistetaan riskityöpaikat ja
arvioidaan altistumisen terveydellinen
merkitys?
• Terveystarkastukset:
milloin ja miten? työhön sopivuus?
ärsytysastmaepäilyn selvitykset
• Toimintaohjeita poikkeustilanteeseen
Tunnista ja ehkäise ärsytysastma
työterveyshuollossa | Työterveyslaitos (ttl.fi)
17.2.2023
Ärsytysastman riskialoja
• metalli- ja kaivosala
• kemian teollisuus
• puu- ja paperiteollisuus
• maatalous
• rakennusala
• kuljetusala
• elintarvikeala
• ärsytysastmaa esiintyy myös teollisuus- ja
laitossiivoojilla
17.2.2023
Tunnista voimakkaasti ärsyttävät kemikaalit
17.2.2023
Äkillisen ärsytyksen aiheuttama astma: tyypillisiä
altistumistilanteita ja aiheuttajia
17.2.2023
Tilanne Aiheuttavia aineita **
Prosessivuodot ja korjaustehtävät raskaassa
teollisuudessa*
Rikkihappo, rikkidioksidi, rikkivety,
klooridioksidi, suolahappo, ammoniakki,
natriumhydroksidi
Palot ja aineiden kuumeneminen Erilaiset palokaasut, voimakkaat hapot ja
emäkset, isosyanaatit
Säkkien tai siilojen hajoaminen Emäksinen pöly: esim. tuhka, sammutettu kalkki,
sementti
Lantalietteen käsittely maataloudessa Ammoniakki, rikkivety
Pesuaineiden käyttö painepesurilla tai muutoin väärin
huonosti ilmastoituvassa tilassa
Ammoniakki, natriumhydroksidi, glutaraldehydi,
rikkihappo, suolahappo
Pelastus- ja poliisitehtävät tulipalossa tai
kemikaalionnettomuuksissa
Palokaasut, suolahappo
*= kemian-, sellu-, metalli- ja kaivosteollisuudessa
**= kaikki alla mainitut aineet voivat aiheuttaa sekä äkillistä että toistuvaa ärsytysastmaa
erityyppisissä töissä. Tästä taulukosta löydät tärkeimpiä esimerkkejä.
Toistuvan ärsytytyksen aiheuttama astma: tyypillisiä
altistumistilanteita ja aiheuttajia
17.2.2023
Tilanne Aiheuttavia aineita
Työ raskaassa teollisuudessa* huonoissa olosuhteissa Rikkihappo, suolahappo, typpihappo,
vetyfluorihappo, rikkivety, rikkidioksidi,
ammoniakki, natriumhydroksidi
Metallien elektrolyyttinen pinnoitus tai
happokäsittely
Rikkihappo, suolahappo, typpihappo
Toistuvat prosessivuodot sellutehtaalla Klooridioksidi
Kylmäaineiden vuodot tai desinfektioaineet
elintarviketeollisuudessa
Ammoniakki, vetyperoksidi
Työskentely navetassa tai sikalassa, jossa huono
ilmanvaihto
Ammoniakki, rikkivety
*= kemian-, sellu-, metalli- ja kaivosteollisuudessa
**= kaikki alla mainitut aineet voivat aiheuttaa sekä äkillistä että toistuvaa
ärsytysastmaa erityyppisissä töissä. Tästä taulukosta löydät tärkeimpiä esimerkkejä.
Vinkkejä korkean riskin työpaikkojen tunnistamiseen
• kyseiseltä työpaikalta tai alalta on todettu ärsytysastmaa
• työntekijöillä esiintyy silmien, nenän tai kurkun ärsytysoireita,
nenäverenvuotoa, yskää tai hengenahdistusta liittyen prosessipäästöihin tai
tiettyihin työvaiheisiin tai alueisiin
• käytössä on syövyttäviä tai hapettavia kemikaaleja ja niiden pääsy
työntekijöiden hengitysilmaan on mahdollista
• ärsyttäviä aineita sisältävät prosessipäästöt ovat mahdollisia
• aineet voivat palaa tai kuumentua liiallisesti
• työpaikan ilmassa on todettu korkeita, 8 tunnin HTP-tason lähellä olevia tai
niitä ylittäviä pitoisuuksia ärsyttäviä aineita
• työolosuhteet ovat puutteelliset (esim. huono ilmanvaihto tai vääränlaiset tai
puuttuvat hengityksensuojaimet)
17.2.2023
Hengitysteitä ärsyttävien aineiden ja altistumistilanteiden
terveydellisen merkityksen arvioinnista
• Hyödynnä työpaikan riskinarviointia ja muita työpaikalta saatavia tietoja:
käyttöturvallisuustiedotteet, tiedot kemikaalien käyttömääristä ja työhygieenisten mittausten
tulokset. Tarkenna saatuja esitietoja työpaikkaselvityksessä.
• Huomioi altistumisen määrä ja altistumisreitit.
• Pohdi aineiden käsittelymääriä, työtilan kokoa, päästölähteen tyyppiä ja sijaintia suhteessa
työntekijöihin
• Mikä on aineiden haihtuvuus tai pisaroitumiskyky sekä niiden mahdollisuus levitä tilassa?
• Jos mahdollista, arvioi altistumistasoa työpaikan työhygieenisten mittausten ja sekä
kaasunilmaisimien tietojen avulla
• Huomioi prosessihäiriöt, kuten prosessivuodot ja huoltotilanteet ja muu pitoisuuksien
vaihtelun mahdollisuus (häiriö- ja huoltotilanteissa altistuminen on mahdollista myös suljetussa
työpaikan prosessissa).
17.2.2023
Hengitysteitä ärsyttävien aineiden ja altistumistilanteiden
terveydellisen merkityksen arvioinnista
• Varmista asianmukainen suhtautuminen kiinteiden ja kannettavien kaasunilmaisimien ja –
hälyttimien hälytyksiin
• Varmista, että työpaikalla on toimintaohjeet prosessihäiriön varalle.
• Arvioi ovatko hengityksensuojaimet asianmukaiset.
• Tiivistä yhteistyötä työpaikan kanssa, jos työpaikalla todetaan tai on aiemmin todettu
ammattitauteja tai siellä esiintyy selviä ärsyttäviin kemikaaleihin liittyviä oireita.
• Arvioi silloin yhteistyössä työpaikan kanssa sairastumisiin liittyvät altistumistilanteet,
prosessit ja työtehtävät.
• Tavoitteena on altistumisen vähentäminen ja muiden työntekijöiden sairastumisen ehkäisy.
17.2.2023
Terveystarkastuksista
Alkutarkastus tulee tehdä aina, kun työssä altistutaan
hengitysteitä voimakkaasti ärsyttäville tekijöille.
• Ärsytysastmaa ehkäistään ensisijaisesti huolehtimalla
siitä, ettei työssä tapahdu liiallista altistumista
hengitysteitä voimakkaasti ärsyttäville aineille.
Määräaikaistarkastuksia suositellaan ärsytysastman
tunnistamiseksi vain ”suuren riskin työntekijöille”
• Prosessi-, huolto- ja asennustyöntekijät, jotka
työskentelevät metalli- ja kaivosalalla, kemian
teollisuusuudessa sekä paperi- ja selluteollisuudessa.
• Tarkastuksia voi tehdä suuren riskin aloilla muillekin
työntekijöille, joiden arvioit altistuvan
prosessipäästöille tai voimakkaasti hengitysteitä
ärsyttäville aineille samassa määrin kuin prosessi-,
huolto- ja asennustyöntekijät.
17.2.2023
Alkutarkastus
Alkutarkastus tulee tehdä ennen työn aloittamista tai
viimeistään kuukauden sisällä työn aloittamisesta
• Selvitä työntekijän sairaushistoria, erityisesti
hengitystiesairaudet
• Kartoita hengitystieoireet hengitystieoirekyselyllä tai
haastattelulla
• Tee spirometria bronkodilaatiokokeella työntekijöille,
joilla:
1. esiintyy hengitystieoireita tai oireita ei voida luotettavasti
selvittää
2. on aiemmin todettu astma tai muita keuhkosairaus
3. joilla on suuri riski altistua ärsytysastmaa aiheuttaville
tekijöille (nk. suuren riskin työntekijät)
17.2.2023
Määräaikaistarkastus
Määräaikaistarkastukset tehdään 1–3 vuoden välein.
• Hengitystieoireet kartoitetaan hengitystieoirekyselyllä tai
haastattelulla
• Tee spirometria bronkodilaatiokoe työntekijöille, joilla
1. esiintyy vähäisiäkin hengitystieoireita tai oireita ei voida
selvittää luotettavasti
2. on aiemmin todettu astma tai muita keuhkosairauksia
3. on työssään suuri riski ärsytysastmalle
• Tulkitse spirometria ja vertaile sitä aiemmin otettuun
spirometriaan.
17.2.2023
Tietojen anto, neuvonta ja ohjaus terveystarkastuksissa
• Kerro työhön liittyvistä terveysriskeistä ja hyvän työhygienian merkityksestä.
• Varmista, että työntekijää on ohjattu oikeisiin työtapoihin ja asianmukaiseen
suojainten käyttöön.
• Työntekijän on osattava käyttää kaasuhälytintä, jos sellainen on työpaikalla
käytössä ja hänellä on oltava toimintaohjeet hälytysten ja prosessihäiriöiden
varalle.
• Ohjaa työntekijää ottamaan yhteys työterveyshuoltoon, jos hänelle kehittyy
hengenahdistusta, hengityksen vinkumista, rasituksen siedon alenemista tai
useita viikkoja kestänyttä yskää.
17.2.2023
17.2.2023
17.2.2023
Milloin pitäisi epäillä ärsytyksen aiheuttamaa
ammattiastmaa?
17.2.2023
Hengitysteitä voimakkaasti ärsyttävien aineiden
vaikutuksia hengitysteissä
17.2.2023
Julkaistu aiemmin Aikakauskirja Duodecimissa
(Lindström I, ym. Ärsytyksen aiheuttama astma.
Duodecim 2014;130(20):2061–9.).
Lisäksi voi esiintyä silmien ja ihon
ärsytysoireita
Miten tutkin ärsytysastmaepäilyä työterveyshuollossa?
1) Thorax- ja NSO-rtg
2) Crp, PVK, B-eos
3) Spirometria ja bronkodilaatiokoe
4) PEF-vrk seuranta
5) (Metakoliinialtistus, jos mahdollista)
PEF-työpaikkaseuranta
17.2.2023
17.2.2023
17.2.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS/Irmeli Lindström 22
Spirometrian vertaaminen aiempaan
Redlich ym 2014: ATS documenti, Spirometry in Occupational setting
FEV1 on alentunut aiemmasta merkittävästi eli %viitearvosta- luku on
pienentynyt ≥ 15%
17.2.2023
17.2.2023
17.2.2023
Materiaaleja Työterveyslaitoksen
verkkosivulla
Tunnista ja ehkäise ärsytysastma työterveyshuollossa |
Työterveyslaitos (ttl.fi)
• Ladattavat huoneentaulut
• Ärsytysastman toimintamalli työpaikan, työntekijän ja
työterveyshuollon tueksi
• Lyhyt video, jota voit käyttää esim. työpaikoilla
havainnollistamaan ärsytysastman vaaraa
• Katso video: https://www.youtube.com/watch?v=K1_EyRXh6hM
17.2.2023
Jaa tietoa somessa
• Toimintamallin maksettu markkinointi käynnistyy
tänään pe 10.2. lounasaikaan.
• Haluatko jakaa julkaisua myös omalla tililläsi?
• Löydät julkaisut Työterveyslaitoksen kanavista:
• Twitter: https://twitter.com/tyoterveys
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/finnish-
institute-of-occupational-health/mycompany/
• Facebook: https://www.facebook.com/tyoterveyslaitos/
17.2.2023
Kiitos!
17.2.2023
Työterveyslaitos
Helsinki
Puh: 030 474 3300
Ma–pe klo 9–14

More Related Content

What's hot

Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Työterveyslaitos
 
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissaSpirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Työterveyslaitos
 
Työhygieeninen selvitys
Työhygieeninen selvitysTyöhygieeninen selvitys
Työhygieeninen selvitys
Työterveyslaitos
 
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyöKognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Työterveyslaitos
 
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Työterveyslaitos
 
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelmaKuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Työterveyslaitos
 
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Työterveyslaitos
 
Työote-hanke
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hanke
Työterveyslaitos
 
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017
Työterveyslaitos
 
Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiat
Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiatKemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiat
Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiat
Työterveyslaitos
 
Uniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
Työterveyslaitos
 
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Työterveyslaitos
 
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Työterveyslaitos
 
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptxAmmattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Työterveyslaitos
 
Kuinka käsitellä rokotteita kesähelteellä
Kuinka käsitellä rokotteita kesähelteelläKuinka käsitellä rokotteita kesähelteellä
Kuinka käsitellä rokotteita kesähelteellä
THL
 
Terveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksi
Terveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksiTerveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksi
Terveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksi
Työterveyslaitos
 
Ajoterveys 2-kliininen-arvioiminen
Ajoterveys 2-kliininen-arvioiminenAjoterveys 2-kliininen-arvioiminen
Ajoterveys 2-kliininen-arvioiminen
Työterveyslaitos
 
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyökykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työterveyslaitos
 
22.2.2017 Työn riskien arviointi
22.2.2017 Työn riskien arviointi22.2.2017 Työn riskien arviointi
22.2.2017 Työn riskien arviointi
Työterveyslaitos
 
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistäAmmattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Työterveyslaitos
 

What's hot (20)

Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
 
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissaSpirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
Spirometria työterveyshuollon terveystarkastuksissa
 
Työhygieeninen selvitys
Työhygieeninen selvitysTyöhygieeninen selvitys
Työhygieeninen selvitys
 
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyöKognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
 
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
 
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelmaKuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
Kuinka mielenterveydestä tuli työelämän ongelma
 
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
Akrylaattiallergiat ja niiden ehkäiseminen kauneudenhoito- ja kokoonpanoalall...
 
Työote-hanke
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hanke
 
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017
Työkyky ja kuntoutusarvio mielenterveyshäiriöissä 20.1.2017
 
Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiat
Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiatKemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiat
Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset allergiat
 
Uniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
 
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
 
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermä
 
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptxAmmattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
 
Kuinka käsitellä rokotteita kesähelteellä
Kuinka käsitellä rokotteita kesähelteelläKuinka käsitellä rokotteita kesähelteellä
Kuinka käsitellä rokotteita kesähelteellä
 
Terveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksi
Terveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksiTerveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksi
Terveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksi
 
Ajoterveys 2-kliininen-arvioiminen
Ajoterveys 2-kliininen-arvioiminenAjoterveys 2-kliininen-arvioiminen
Ajoterveys 2-kliininen-arvioiminen
 
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyökykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
 
22.2.2017 Työn riskien arviointi
22.2.2017 Työn riskien arviointi22.2.2017 Työn riskien arviointi
22.2.2017 Työn riskien arviointi
 
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistäAmmattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
 

More from Työterveyslaitos

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
Työterveyslaitos
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Työterveyslaitos
 
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaPelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Työterveyslaitos
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Työterveyslaitos
 
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiPerjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Työterveyslaitos
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työterveyslaitos
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työterveyslaitos
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
Työterveyslaitos
 
Kvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
Työterveyslaitos
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Työterveyslaitos
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Työterveyslaitos
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Työterveyslaitos
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Työterveyslaitos
 
Sotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
Työterveyslaitos
 
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tukiSisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössäSisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristöSisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Työterveyslaitos
 

More from Työterveyslaitos (20)

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
 
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaPelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
 
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiPerjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
 
Kvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
 
Sotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
 
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
 
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tukiSisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
 
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössäSisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
 
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
 
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
 
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristöSisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
Sisäilma työpaikalla - Laadukas sisäympäristö
 

Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle

 • 1. Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – Toimintamalli työterveyshuollolle Satu Soini, ylilääkäri, työterveyshuollon el, TTL Irmeli Lindström, ylilääkäri, keuhkosairauksien el, TTL Juha Lepistö, työterveyshuollon el, Mehiläinen
 • 2. Ärsytyksen aiheuttama astma voi syntyä 17.2.2023 • Äkillisen ärsytyksen aiheuttama astma (englanniksi Acute Irritant Induced Asthma, aiemmin RADS) Lyhytaikaisesta, erittäin runsaasta altistumisesta • Toistuvan altistumisen aiheuttama astma (englanniksi Subacute Irritant Induced Asthma) Pitempiaikaisesta, runsaasta altistumisesta
 • 3. Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle • Laadittu yhteistyössä Mehiläisen kanssa osana Ärsytysastma – hanketta • Ärsytysastma | Työterveyslaitos (ttl.fi) • Työryhmä: • Työterveyslaitos: Satu Soini, Katri Suuronen, Irmeli Lindström, Talvikki Susiluoma • Mehiläinen, Kokkola: Juha Lepistö, Miia Pöppönen
 • 4. Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – Toimintamallin sisältö • Työpaikkaselvitys: miten tunnistetaan riskityöpaikat ja arvioidaan altistumisen terveydellinen merkitys? • Terveystarkastukset: milloin ja miten? työhön sopivuus? ärsytysastmaepäilyn selvitykset • Toimintaohjeita poikkeustilanteeseen Tunnista ja ehkäise ärsytysastma työterveyshuollossa | Työterveyslaitos (ttl.fi) 17.2.2023
 • 5. Ärsytysastman riskialoja • metalli- ja kaivosala • kemian teollisuus • puu- ja paperiteollisuus • maatalous • rakennusala • kuljetusala • elintarvikeala • ärsytysastmaa esiintyy myös teollisuus- ja laitossiivoojilla 17.2.2023
 • 6. Tunnista voimakkaasti ärsyttävät kemikaalit 17.2.2023
 • 7. Äkillisen ärsytyksen aiheuttama astma: tyypillisiä altistumistilanteita ja aiheuttajia 17.2.2023 Tilanne Aiheuttavia aineita ** Prosessivuodot ja korjaustehtävät raskaassa teollisuudessa* Rikkihappo, rikkidioksidi, rikkivety, klooridioksidi, suolahappo, ammoniakki, natriumhydroksidi Palot ja aineiden kuumeneminen Erilaiset palokaasut, voimakkaat hapot ja emäkset, isosyanaatit Säkkien tai siilojen hajoaminen Emäksinen pöly: esim. tuhka, sammutettu kalkki, sementti Lantalietteen käsittely maataloudessa Ammoniakki, rikkivety Pesuaineiden käyttö painepesurilla tai muutoin väärin huonosti ilmastoituvassa tilassa Ammoniakki, natriumhydroksidi, glutaraldehydi, rikkihappo, suolahappo Pelastus- ja poliisitehtävät tulipalossa tai kemikaalionnettomuuksissa Palokaasut, suolahappo *= kemian-, sellu-, metalli- ja kaivosteollisuudessa **= kaikki alla mainitut aineet voivat aiheuttaa sekä äkillistä että toistuvaa ärsytysastmaa erityyppisissä töissä. Tästä taulukosta löydät tärkeimpiä esimerkkejä.
 • 8. Toistuvan ärsytytyksen aiheuttama astma: tyypillisiä altistumistilanteita ja aiheuttajia 17.2.2023 Tilanne Aiheuttavia aineita Työ raskaassa teollisuudessa* huonoissa olosuhteissa Rikkihappo, suolahappo, typpihappo, vetyfluorihappo, rikkivety, rikkidioksidi, ammoniakki, natriumhydroksidi Metallien elektrolyyttinen pinnoitus tai happokäsittely Rikkihappo, suolahappo, typpihappo Toistuvat prosessivuodot sellutehtaalla Klooridioksidi Kylmäaineiden vuodot tai desinfektioaineet elintarviketeollisuudessa Ammoniakki, vetyperoksidi Työskentely navetassa tai sikalassa, jossa huono ilmanvaihto Ammoniakki, rikkivety *= kemian-, sellu-, metalli- ja kaivosteollisuudessa **= kaikki alla mainitut aineet voivat aiheuttaa sekä äkillistä että toistuvaa ärsytysastmaa erityyppisissä töissä. Tästä taulukosta löydät tärkeimpiä esimerkkejä.
 • 9. Vinkkejä korkean riskin työpaikkojen tunnistamiseen • kyseiseltä työpaikalta tai alalta on todettu ärsytysastmaa • työntekijöillä esiintyy silmien, nenän tai kurkun ärsytysoireita, nenäverenvuotoa, yskää tai hengenahdistusta liittyen prosessipäästöihin tai tiettyihin työvaiheisiin tai alueisiin • käytössä on syövyttäviä tai hapettavia kemikaaleja ja niiden pääsy työntekijöiden hengitysilmaan on mahdollista • ärsyttäviä aineita sisältävät prosessipäästöt ovat mahdollisia • aineet voivat palaa tai kuumentua liiallisesti • työpaikan ilmassa on todettu korkeita, 8 tunnin HTP-tason lähellä olevia tai niitä ylittäviä pitoisuuksia ärsyttäviä aineita • työolosuhteet ovat puutteelliset (esim. huono ilmanvaihto tai vääränlaiset tai puuttuvat hengityksensuojaimet) 17.2.2023
 • 10. Hengitysteitä ärsyttävien aineiden ja altistumistilanteiden terveydellisen merkityksen arvioinnista • Hyödynnä työpaikan riskinarviointia ja muita työpaikalta saatavia tietoja: käyttöturvallisuustiedotteet, tiedot kemikaalien käyttömääristä ja työhygieenisten mittausten tulokset. Tarkenna saatuja esitietoja työpaikkaselvityksessä. • Huomioi altistumisen määrä ja altistumisreitit. • Pohdi aineiden käsittelymääriä, työtilan kokoa, päästölähteen tyyppiä ja sijaintia suhteessa työntekijöihin • Mikä on aineiden haihtuvuus tai pisaroitumiskyky sekä niiden mahdollisuus levitä tilassa? • Jos mahdollista, arvioi altistumistasoa työpaikan työhygieenisten mittausten ja sekä kaasunilmaisimien tietojen avulla • Huomioi prosessihäiriöt, kuten prosessivuodot ja huoltotilanteet ja muu pitoisuuksien vaihtelun mahdollisuus (häiriö- ja huoltotilanteissa altistuminen on mahdollista myös suljetussa työpaikan prosessissa). 17.2.2023
 • 11. Hengitysteitä ärsyttävien aineiden ja altistumistilanteiden terveydellisen merkityksen arvioinnista • Varmista asianmukainen suhtautuminen kiinteiden ja kannettavien kaasunilmaisimien ja – hälyttimien hälytyksiin • Varmista, että työpaikalla on toimintaohjeet prosessihäiriön varalle. • Arvioi ovatko hengityksensuojaimet asianmukaiset. • Tiivistä yhteistyötä työpaikan kanssa, jos työpaikalla todetaan tai on aiemmin todettu ammattitauteja tai siellä esiintyy selviä ärsyttäviin kemikaaleihin liittyviä oireita. • Arvioi silloin yhteistyössä työpaikan kanssa sairastumisiin liittyvät altistumistilanteet, prosessit ja työtehtävät. • Tavoitteena on altistumisen vähentäminen ja muiden työntekijöiden sairastumisen ehkäisy. 17.2.2023
 • 12. Terveystarkastuksista Alkutarkastus tulee tehdä aina, kun työssä altistutaan hengitysteitä voimakkaasti ärsyttäville tekijöille. • Ärsytysastmaa ehkäistään ensisijaisesti huolehtimalla siitä, ettei työssä tapahdu liiallista altistumista hengitysteitä voimakkaasti ärsyttäville aineille. Määräaikaistarkastuksia suositellaan ärsytysastman tunnistamiseksi vain ”suuren riskin työntekijöille” • Prosessi-, huolto- ja asennustyöntekijät, jotka työskentelevät metalli- ja kaivosalalla, kemian teollisuusuudessa sekä paperi- ja selluteollisuudessa. • Tarkastuksia voi tehdä suuren riskin aloilla muillekin työntekijöille, joiden arvioit altistuvan prosessipäästöille tai voimakkaasti hengitysteitä ärsyttäville aineille samassa määrin kuin prosessi-, huolto- ja asennustyöntekijät. 17.2.2023
 • 13. Alkutarkastus Alkutarkastus tulee tehdä ennen työn aloittamista tai viimeistään kuukauden sisällä työn aloittamisesta • Selvitä työntekijän sairaushistoria, erityisesti hengitystiesairaudet • Kartoita hengitystieoireet hengitystieoirekyselyllä tai haastattelulla • Tee spirometria bronkodilaatiokokeella työntekijöille, joilla: 1. esiintyy hengitystieoireita tai oireita ei voida luotettavasti selvittää 2. on aiemmin todettu astma tai muita keuhkosairaus 3. joilla on suuri riski altistua ärsytysastmaa aiheuttaville tekijöille (nk. suuren riskin työntekijät) 17.2.2023
 • 14. Määräaikaistarkastus Määräaikaistarkastukset tehdään 1–3 vuoden välein. • Hengitystieoireet kartoitetaan hengitystieoirekyselyllä tai haastattelulla • Tee spirometria bronkodilaatiokoe työntekijöille, joilla 1. esiintyy vähäisiäkin hengitystieoireita tai oireita ei voida selvittää luotettavasti 2. on aiemmin todettu astma tai muita keuhkosairauksia 3. on työssään suuri riski ärsytysastmalle • Tulkitse spirometria ja vertaile sitä aiemmin otettuun spirometriaan. 17.2.2023
 • 15. Tietojen anto, neuvonta ja ohjaus terveystarkastuksissa • Kerro työhön liittyvistä terveysriskeistä ja hyvän työhygienian merkityksestä. • Varmista, että työntekijää on ohjattu oikeisiin työtapoihin ja asianmukaiseen suojainten käyttöön. • Työntekijän on osattava käyttää kaasuhälytintä, jos sellainen on työpaikalla käytössä ja hänellä on oltava toimintaohjeet hälytysten ja prosessihäiriöiden varalle. • Ohjaa työntekijää ottamaan yhteys työterveyshuoltoon, jos hänelle kehittyy hengenahdistusta, hengityksen vinkumista, rasituksen siedon alenemista tai useita viikkoja kestänyttä yskää. 17.2.2023
 • 18. Milloin pitäisi epäillä ärsytyksen aiheuttamaa ammattiastmaa? 17.2.2023
 • 19. Hengitysteitä voimakkaasti ärsyttävien aineiden vaikutuksia hengitysteissä 17.2.2023 Julkaistu aiemmin Aikakauskirja Duodecimissa (Lindström I, ym. Ärsytyksen aiheuttama astma. Duodecim 2014;130(20):2061–9.). Lisäksi voi esiintyä silmien ja ihon ärsytysoireita
 • 20. Miten tutkin ärsytysastmaepäilyä työterveyshuollossa? 1) Thorax- ja NSO-rtg 2) Crp, PVK, B-eos 3) Spirometria ja bronkodilaatiokoe 4) PEF-vrk seuranta 5) (Metakoliinialtistus, jos mahdollista) PEF-työpaikkaseuranta 17.2.2023
 • 22. 17.2.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS/Irmeli Lindström 22 Spirometrian vertaaminen aiempaan Redlich ym 2014: ATS documenti, Spirometry in Occupational setting FEV1 on alentunut aiemmasta merkittävästi eli %viitearvosta- luku on pienentynyt ≥ 15%
 • 26.
 • 27. Materiaaleja Työterveyslaitoksen verkkosivulla Tunnista ja ehkäise ärsytysastma työterveyshuollossa | Työterveyslaitos (ttl.fi) • Ladattavat huoneentaulut • Ärsytysastman toimintamalli työpaikan, työntekijän ja työterveyshuollon tueksi • Lyhyt video, jota voit käyttää esim. työpaikoilla havainnollistamaan ärsytysastman vaaraa • Katso video: https://www.youtube.com/watch?v=K1_EyRXh6hM 17.2.2023
 • 28. Jaa tietoa somessa • Toimintamallin maksettu markkinointi käynnistyy tänään pe 10.2. lounasaikaan. • Haluatko jakaa julkaisua myös omalla tililläsi? • Löydät julkaisut Työterveyslaitoksen kanavista: • Twitter: https://twitter.com/tyoterveys • LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/finnish- institute-of-occupational-health/mycompany/ • Facebook: https://www.facebook.com/tyoterveyslaitos/ 17.2.2023