SlideShare a Scribd company logo
Tuberkuloosin riskit sote-alalla ja
varhaiskasvatuksessa
–toimintamalli lakisääteisten TB tarkastusten
toteuttamiseksi
Irmeli.lindstrom@ttl.fi
Irmeli Lindström, keuhkosairauksien el, ylilääkäri
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 2
j
n
e
.
v.1993
muuttanut
Tukholmaan,
TB
negatiivinen,
BCG rokotus
v.2002
ystävällä TB,
INH
resistenssi
v.2005
5 kk ajan
yskää ja
väsymystä
Gillman A. et al Pediatr Infect Dis J 2008;27:1078-82
53 lasta vakituisessa kontaktissa,
84 satunnaisesti kontaktissa
Altistuminen – oleskelu samassa sisätilassa
tartuttavaa tuberkuloosia sairastavan henkilön kanssa
Tuberkuloosi tarttuu ilmateitse
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 3
Tuberkuloosi tarttuu melko huonosti aikuisille, joilla
normaalin vastustuskyky
Altistuminen
TB infektio
30 %
Ei tartuntaa
70 %
Varhainen (<2v)
tuberkuloosiin
sairastuminen 5 %
Myöhäinen (>2v)
tuberkuloosiin
sairastuminen 5 %
Oireeton infektion
kantaja 90 %
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 4
Oireet kehittyvät yleensä hitaasti viikkojen kuluessa
Keuhkotuberkuloosin oireita
• pitkittynyt yskä (>3 viikkoa)
• liman nousu keuhkoista
• veriset yskökset
• rintakipu
• hengenahdistus
Yleisoireita
• kuumeilu
• yöhikoilu
• tahaton
laihtuminen
• väsymys
• ruokahaluttomuus
Tuberkuloosi.fi / TB oppaat 2017
Muun tuberkuloosin oireita
imusolmuke kaulalla, märkäpaise
nivelkipu, selkäkipu, vatsakipu
päänsärky, sekavuus
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS
Tuberkuloosin hoito
• Lääkehoito kestää yleensä 6kk
• Vaikeissa ja lääkkeille vastustuskykyisissä taudeissa hoitoaika on 12–24 kk
• 3-6 lääkettä päivittäin ja valvotusti otettuna
• MDR tuberkuloosissa Suomessa 2007-2016 hyvä hoitotulos 75%:lla
• Viimeisinä vuosina otettu käyttöön uusia lääkkeitä: bedakiliini ja
delamanidi, pretonamidi
• Hoito ilmaeristyshuoneessa hoidon alussa yleensä 2 viikkoa
• Tutkimukset ja hoito ovat potilaalle maksuttomia
Duodecim Oppiportti
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 6
Tuberkuloositapaukset Suomessa
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 7
Suomen tuberkuloositilanne v. 2022
• Vuonna 2022 Suomessa on todettu
tuberkuloosi 191:llä potilaalla (18.1.2023)
• Ilmaantuvuus 3/100 000
• Potilaiden keski-ikä 54 v
• Suomalaiset 68 v
• Ulkomaalaiset 39 v
• 7 tapausta alle 15-v lapsilla
• 9 lääkkeille vastustuskykyistä MDR
(multidrug resistance)-TB tapausta, joista 3
pre-XDR (extensively drug resistance)-TB
• Potilaan alkuperä:
• Suomalainen 98 (51 %)
• Ulkomaalainen 87 (46 %)
• Ei tietoa 6 (3 %)
• 12 tapausta Ukrainasta
• 5 MDR-TB
• 6-72 v
• 5 miestä ja 7 naista
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 8
Maailman tuberkuloositilanne vuonna 2021
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 9
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 10
Työllisyysaste 8/2022:
Ulkomaalaistaustaiset 66%
Suomalaiset 73%
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 11
Vantaalla terveys- ja sosiaalipalvelussa v. 2020
• Yhteensä 14 855 henkilöä
• Ulkomailla syntyneitä 2239 henkilöä (15%)
Muu Eurooppa 1144
Afrikka 445
Amerikka 50
Aasia 564
Tuntematon 36
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 12
Suomi
85 %
Muu
Eurooppa
8 %
Afrikka
3 % Aasia
4 %
Tuberkuloosiin liittyvät terveystarkastukset
työterveyshuollossa
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 13
1. Kun TB:tä
sairastava työntekijä
on erityinen riski
työympäristössään
2. Työssään TB:lle
altistuvilla
3. Riskimaihin
menevillä ja
tulevilla
Työhönsijoitus-
Tarkastus, TEV-tarkastus
Alkutarkastus
Määräaikaistarkastus
1-3 vuoden välein
Lähtötarkastus
Paluutarkastus
Tartuntatautilaki§55 Työterveyshuoltolaki ja
asetukset 1484-5/2001
Työterveyshuoltolaki ja
asetukset 1484-5/2001
Paluutarkastuksissa:
tartuntatautilaki §55
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 14
TT-lain 55§ - Terveydentilan selvitys hengityselinten
tuberkuloosista työtehtävää varten
Työnantajan on vaadittava työntekijältä luotettava selvitys siitä, ettei tämä sairasta
hengityselinten tuberkuloosia, jos on perusteltu syy epäillä työntekijän sairastavan
hengityselinten tuberkuloosia ja työntekijä on sellaisissa tehtävissä, joissa hengityselinten
tuberkuloosin leviämisen seuraukset ovat tavanomaista vakavammat. Selvitys on vaadittava myös
harjoittelijoilta ja muilta vastaavilta henkilöiltä, jotka toimivat työpaikalla ilman palvelussuhdetta.
Työnantajan on vaadittava tällaiselta henkilöltä selvitys ennen palvelussuhteen alkamista tai
silloin, kun työssä olon aikana on perusteltu syy epäillä, että tämä sairastaa hengityselinten
tuberkuloosia. Perusteltu syy on pitkäaikainen tai toistuva oleskelu maassa, jossa tuberkuloosi
on yleinen tai muu erityinen altistuminen tuberkuloosille.
Ennen kuin työntekijä on esittänyt 1 momentissa tarkoitetun hengityselinten tuberkuloosia koskevan
selvityksen, hän ei saa toimia:
1) sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä;
2) alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä.
Työnantajalla on oikeus käsitellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön terveydentilaa koskevia
tietoja tämän suostumuksella yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain, työterveyshuoltolain
ja henkilötietolain mukaisesti.
Toimintamalli pykälän 55 terveystarkastusten
toteuttamiseksi
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 15
Iiris Rajalahti, asiantuntijalääkäri
Hanna Soini, johtava asiantuntija
Ilse Rauhaniemi, johtava työterveyslääkäri
Niina Honkonen, vastaava työterveyslääkäri
Jukka Pitkänen, ylilääkäri, yritysterveys
Kirsi Valtonen, tartuntataudeistavastaava lääkäri
Päivi Häkkinen, tartuntatautien terveydenhoitaja
Tartuntatautilain 55§ mukaiset tarkastukset sote-ja
varhaiskasvatuksen alalla
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 16
Kenelle tehdään arvio tarkastuksen tarpeellisuudesta?
• Työtekijöille, harjoittelijoille ja opiskelijoille, jotka on valittu toimimaan
sellaisissa tehtävissä, joissa tuberkuloosin leviämisen seuraukset ovat
tavanomaista vakavammat:
1) sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä
2) alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä
Tarkastukset ovat tarpeellisia henkilöille, jotka työskentelevät useammin kuin
satunnaisesti samoissa huonetiloissa ja voivat mahdollisesti olla lähietäisyydellä
hoidettavista lapsista, vanhuksista tai sairaista.
• Ei tarvita, jos henkilö on oireeton ja hän esittää 2 vuoden sisällä tehdyn
lausunnon tarkastuksesta.
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 17
Arvio ja tarkastukset tehdään
1) Ennen työ- tai
palvelusuhteen alkua
2) Työsuhteen aikana silloin,
kun on perusteltu syy epäillä
tuberkuloosille altistumista
(esim. työntekijä on oleskellut
pitkäaikaisesti tai
työskennellyt
terveydenhuollossa alueella,
jossa TB ilmaantuvuus on
suurta tai hänellä on
pitkittynyt yskä tai muita
infektio-oireita).
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 18
Työnantajan tuberkuloosikysely 1:
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 19
Työnantajan tuberkuloosikyselyn 1 tulkintaohje
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 20
Jos rasti yhteenkin ruutuun,
ohjataan terveystarkastukseen
Työnantajalle huomioitavaa
• Jos työntekijä ei halua vastata kyselyyn 1, hän voi hankkia lausunnon terveydenhuollosta.
• Työntekijän on annettava suostumus “Annan suostumukseni työnantajalle käsitellä ja
säilyttää edellä mainittuja tietoja”.
• Terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne nimetyt henkilöt, jotka näiden
tietojen perusteella valmistelevat tai tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä taikka
panevat niitä toimeen.
• Työnantajan on säilytettävä hallussaan olevat työntekijän terveydentilaa koskevat
tiedot erillään muista keräämistään henkilötiedoista. Terveydentilaa koskevat tiedot
on poistettava välittömästi sen jälkeen, kun niitä ei tarvita. Käsittelyn perustetta ja tarvetta
on arvioitava vähintään viiden vuoden välein.
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 21
Työnantajalle huomioitavaa
• Suositellaan, että työnantaja ei säilytä työntekijän täyttämää tuberkuloosikyselyä
1, vaan hävittää sen tietosuojajätteenä. Työnantaja kirjaa
henkilötietojärjestelmäänsä esimerkiksi seuraavasti:
• xx.xx.xxxx tehdyn työnantajan tuberkuloosikyselyn perusteella , ei ole perusteltua syytä epäillä
työntekijän sairastavan tuberkuloosia, eikä tarvita tuberkuloositarkastusta. (kyselyssä 1 ei tullut
esiin tuberkuloosiriskejä).
TAI
• Taina Työntekijä on toimittanut xx.xx.xxxx tuberkuloositarkastuksesta lausunnon, joka on päivätty
xx.xx.xxxx . Ei ole estettä aloittaa töitä. (työntekijä on käynyt varsinaisessa tarkastuksessa 2 vuoden
sisällä).
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 22
Terveydenhuollon tuberkuloosikyselyn 2
lisäkysymykset
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 23
THL:n maalistan mukaiset tuberkuloosin riskimaat
• Tarkastetaan linkistä: Maahanmuuttajien tartuntatautien seulonta sekä lasten tuberkuloosi- ja
hepatiitti B -rokotukset – THL
• Riskimaiden kohdalla lukee ”tarvitaan sote-ammattilaisten ja alle kouluikäisiä
lapsia hoitavien tuberkuloositarkastus”.
• Vastasyntyneitä hoitaville nykyään sama riskimaaluokitus kuin muillekin.
• Riskimaissa tuberkuloosin ilmaantuvuus on vuodessa yli 100/100 000 tai niissä
esiintyy paljon tuberkuloosia ja tuberkuloosin lääkeresistenttejä kantoja (tietyt
maat WHO:n tuberkuloosin high-priority maista).
• THL päivittää riskimaat kevään 2023 aikana.
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 24
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 25
Terveydenhuollon tuberkuloosikyselyn 2
tulkintaohje
Jos rasti yhteenkin ruutuun,
keuhkokuva.
Jos oireita, myös yskösnäytteet
Jos rastia ei mihinkään näistä,
voidaan kirjoittaa lausunto ilman
jatkotutkimuksia
Keuhkojen röntgenkuvaus
työhöntulo/tuberkuloositarkastuksen yhteydessä
• Tarkastettavalle, jolla riskitekijä kyselyssä 2.
• Ei tarvita oireettomalle henkilölle, jonka 2
vuoden sisällä otettu keuhkokuva on ollut
normaali (lausunto aiemmasta kuvasta on
tarkastettava).
• Ulkomailla tehtyä keuhkojen röntgenkuvausta
ja lausuntoa ei hyväksytä.
• Oireettomalle raskaana olevalle tehdään
viimeisen raskauskolmanneksen aikana noin
1kk ennen synnytystä.
• Oireiselle raskaana olevalle heti riippumatta
raskauden vaiheesta.
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 26
Keuhkojen röntgenkuvaus sairausvastaanotolla ja
muissa tilanteissa oireisille
• Tehdään, jos yskä on jatkunut 3 viikkoa tai jos esiintyy muita hengitysteiden
tuberkuloosiin sopivia oireita.
• Kynnys tutkimukselle pitää olla matala sotealalla- ja varhaiskasvatuksessa
toimiville.
• Erityisesti keuhkokuva on muistettava niiden henkilöiden kohdalla, joilla on
taustalla mahdollinen altistuminen tuberkuloosille (kyselyt 1 ja 2).
• Mikäli oireiden tai kuvauslöydöksen perusteella epäillään tuberkuloosia, kerätään
myös yskösnäytteet. Konsultoidaan herkästi erikoissairaanhoidosta keuhko- tai
infektiolääkäriä.
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 27
Yskösnäytteet:
Yskösten TB-värjäys ja -viljely x 3 ja TbNhO
• 3 näytettä (aamu, ilta, aamu) koska bakteereja erittyy ysköksiin epäsäännöllisesti
• värjäyksen tulos saadaan noin vuorokaudessa
• TbNhO tulos saadaan 1-2 vrk:ssa
• jos yksikin värjäysnäyte on positiivinen, tartuntariski on suuri
• viljelyaika yleensä 2-6 vk, varmistaa diagnoosin
Lisäksi tarvittaessa tulehduslab, HIV-ab
Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2020 (julkari.fi), www.tuberkuloosi.fi
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 28
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 29
1) Tuberkuloosikyselyn 2 mukaan ei
tarvita jatkotutkimuksia
2) Oireeton, normaali keuhkokuva
3) Oireita, normaali keuhkokuva
ja negatiiviset yskösvärjäykset
ja TbNhO
Oireeton raskaana oleva:
Keuhkokuva ja uusi
lausunto raskauden
viimeisen
kolmanneksen aikana n.
1kk ennen laskettua aikaa
Jos keuhkokuvan, yskösnäytteiden
tai muiden seikkojen perusteella
TB epäily. Konsultoi keuhko- tai
infektiolääkäriä
Neuvonta kaikissa terveystarkastuksissa työntekijöille
• TB:n tarttuminen
• TB:n oireet:
• >3 vko kestänyt yskä, limaiset yskökset, veriset yskökset,
• kuumeilu, laihtuminen, ruokahaluttomuus, poikkeava yöhikoilu, rinta/kylkikipu,
kyhmyruusu, imusolmukesuurentumat, paiseet, yleiskunnon lasku
• Varhainen tutkimuksiin hakeutuminen!
• Tutkimukset ja hoito ovat ilmaisia Suomessa
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 30
www.tuberkuloosi.fi
Tulosta: Tuberkuloosi – mitä se on opas
(TB-oppaat - tuberkuloosi.fi )
Työterveyshuollon rooli
• Työterveyshuollon on tiedotettava työnantajia heidän vastuusta koskien 55 §:ää
• Tarkastuksista on neuvoteltava laadittaessa sopimuksia ja
toimintasuunnitelmia sotealan ja varhaiskasvatuksen työpaikoille
• Työntekijöiden tarkastukset suositellaan toteutettavaksi työterveyshuollossa,
jolloin työnantaja maksaa tarkastukset.
• Uusien työntekijöiden tarkastukset Kela 0-luokkassa (tehdään ennen työsuhteen
alkua)
• Jos sairaanhoito ei kuulu sopimukseen, neuvoteltava työnantajan kanssa myös
siitä, minne työntekijät hakeutuvat tutkimuksiin pitkittyneiden hengitystieoireiden
vuoksi.
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 31
Hyvinvointialueen haasteita ja kysymyksiä
• Muistaako esihenkilö pyytää selvitystä?
• Hoitaako työterveyshuolto?
• Muistetaanko kirjata ostopalvelusopimuksiin?
• Pystytäänkö toteuttamaan ennen työskentelyn aloittamista?
• Miten selvityslomakkeet/tiedot arkistoidaan?
• Terveysasemien ja opiskeluterveydenhuollon kuormitus?
• Työntekijän väärä turvallisuudentunne?
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 32
Toimintamallin jatkot:
• THL:n riskimaaluettelo päivitetään,
ajankohtaisesti voi käyttää nykyistä tietoa.
• Kyselyt ja materiaali:
Tuberkuloosiin liittyvät terveystarkastukset |
Työterveyslaitos (ttl.fi)
• Kyselyiden kieliversiot: ruotsi, englanti ja
venäjä.
• Filhan STM:n rahoittamassa hankkeessa
testataan toimintamallin toimivuutta
vuokratyövoimaa välittävässä yrityksessä ja
opiskelijaterveydenhuollossa.
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 33
Pikonlinna | Pikonlinnan verkkonäyttely (aikanaan.fi)
23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 34

More Related Content

What's hot

Mielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työ
Työterveyslaitos
 
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusPsykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Työterveyslaitos
 
Ammattikuljettajien ajoterveyden arviointi työterveyshuollossa
Ammattikuljettajien ajoterveyden arviointi työterveyshuollossaAmmattikuljettajien ajoterveyden arviointi työterveyshuollossa
Ammattikuljettajien ajoterveyden arviointi työterveyshuollossa
Työterveyslaitos
 
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Työterveyslaitos
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Työterveyslaitos
 
Liuotinaineet työelämässä ja ammattitautien aiheuttajina
Liuotinaineet työelämässä ja ammattitautien aiheuttajinaLiuotinaineet työelämässä ja ammattitautien aiheuttajina
Liuotinaineet työelämässä ja ammattitautien aiheuttajina
Työterveyslaitos
 
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaanMilta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
THL
 
Työhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
Työterveyslaitos
 
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Työterveyslaitos
 
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmastaTerveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Työterveyslaitos
 
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työterveyslaitos
 
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työterveyslaitos
 
Ammattitautien käsittelyohje 2020
Ammattitautien käsittelyohje 2020Ammattitautien käsittelyohje 2020
Ammattitautien käsittelyohje 2020
Työterveyslaitos
 
Rokotusten haittavaikutukset
Rokotusten haittavaikutuksetRokotusten haittavaikutukset
Rokotusten haittavaikutukset
THL
 
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa
Työterveyslaitos
 
Raskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolot
Raskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolotRaskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolot
Raskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolot
Työterveyslaitos
 
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
THL
 
Terveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksi
Terveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksiTerveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksi
Terveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksi
Työterveyslaitos
 
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessaTyökyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Roland Päivi
 
Kemikaaleille altistuminen uusien (kesto)muovituotteiden valmistuksessa ja SE...
Kemikaaleille altistuminen uusien (kesto)muovituotteiden valmistuksessa ja SE...Kemikaaleille altistuminen uusien (kesto)muovituotteiden valmistuksessa ja SE...
Kemikaaleille altistuminen uusien (kesto)muovituotteiden valmistuksessa ja SE...
Työterveyslaitos
 

What's hot (20)

Mielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työ
 
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusPsykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
 
Ammattikuljettajien ajoterveyden arviointi työterveyshuollossa
Ammattikuljettajien ajoterveyden arviointi työterveyshuollossaAmmattikuljettajien ajoterveyden arviointi työterveyshuollossa
Ammattikuljettajien ajoterveyden arviointi työterveyshuollossa
 
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
 
Liuotinaineet työelämässä ja ammattitautien aiheuttajina
Liuotinaineet työelämässä ja ammattitautien aiheuttajinaLiuotinaineet työelämässä ja ammattitautien aiheuttajina
Liuotinaineet työelämässä ja ammattitautien aiheuttajina
 
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaanMilta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
 
Työhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
 
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
 
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmastaTerveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
 
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
 
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
Työttömien työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvio työterveyshuollon ja tulevien S...
 
Ammattitautien käsittelyohje 2020
Ammattitautien käsittelyohje 2020Ammattitautien käsittelyohje 2020
Ammattitautien käsittelyohje 2020
 
Rokotusten haittavaikutukset
Rokotusten haittavaikutuksetRokotusten haittavaikutukset
Rokotusten haittavaikutukset
 
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa
 
Raskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolot
Raskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolotRaskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolot
Raskauteen liittyvät etuisuusasiat ja työolot
 
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa TERVE-SOS 2018
 
Terveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksi
Terveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksiTerveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksi
Terveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksi
 
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessaTyökyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
 
Kemikaaleille altistuminen uusien (kesto)muovituotteiden valmistuksessa ja SE...
Kemikaaleille altistuminen uusien (kesto)muovituotteiden valmistuksessa ja SE...Kemikaaleille altistuminen uusien (kesto)muovituotteiden valmistuksessa ja SE...
Kemikaaleille altistuminen uusien (kesto)muovituotteiden valmistuksessa ja SE...
 

Similar to Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla

Ukrainasta saapuvien parissa toimivien rokotukset
Ukrainasta saapuvien parissa toimivien rokotuksetUkrainasta saapuvien parissa toimivien rokotukset
Ukrainasta saapuvien parissa toimivien rokotukset
THL
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset
THL
 
Tartuntatautilain 48 pykälä ja terveydenhoitajan työ
Tartuntatautilain 48 pykälä ja terveydenhoitajan työTartuntatautilain 48 pykälä ja terveydenhoitajan työ
Tartuntatautilain 48 pykälä ja terveydenhoitajan työ
THL
 
Ukrainasta saapuneiden henkilöiden infektiotautien ehkäisy
Ukrainasta saapuneiden henkilöiden infektiotautien ehkäisyUkrainasta saapuneiden henkilöiden infektiotautien ehkäisy
Ukrainasta saapuneiden henkilöiden infektiotautien ehkäisy
THL
 
Jäykkäkouristussuoja voimassa myös COVID-19 pandemian aikana
Jäykkäkouristussuoja voimassa myös COVID-19 pandemian aikanaJäykkäkouristussuoja voimassa myös COVID-19 pandemian aikana
Jäykkäkouristussuoja voimassa myös COVID-19 pandemian aikana
THL
 
Toimenpiteet tuhkarokkoa epäiltäessä - käytännön ohjeita epidemiaselvittelyyn
Toimenpiteet tuhkarokkoa epäiltäessä - käytännön ohjeita epidemiaselvittelyynToimenpiteet tuhkarokkoa epäiltäessä - käytännön ohjeita epidemiaselvittelyyn
Toimenpiteet tuhkarokkoa epäiltäessä - käytännön ohjeita epidemiaselvittelyyn
THL
 
Ajankohtaista rokotusohjelmasta ja rokotusten totetuttamisesta
Ajankohtaista rokotusohjelmasta ja rokotusten totetuttamisestaAjankohtaista rokotusohjelmasta ja rokotusten totetuttamisesta
Ajankohtaista rokotusohjelmasta ja rokotusten totetuttamisesta
THL
 
Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...
Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...
Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...
THL
 
Tuberkuloosin seulonta maahanmuuttajilla
Tuberkuloosin seulonta maahanmuuttajillaTuberkuloosin seulonta maahanmuuttajilla
Tuberkuloosin seulonta maahanmuuttajilla
THL
 
Laboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajinaLaboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
THL
 
Laboratorio lahi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio lahi- ja perushoitajat koronarokotusten antajinaLaboratorio lahi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio lahi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
THL
 
Laboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajinaLaboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
THL
 
Tarkennettuja ohjeita henkilöstön suojan tarkistamiseen ja rokotuksiin liittyen
Tarkennettuja ohjeita henkilöstön suojan tarkistamiseen ja rokotuksiin liittyenTarkennettuja ohjeita henkilöstön suojan tarkistamiseen ja rokotuksiin liittyen
Tarkennettuja ohjeita henkilöstön suojan tarkistamiseen ja rokotuksiin liittyen
THL
 
Laboratorio,- lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio,- lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajinaLaboratorio,- lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio,- lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
THL
 
Terveydenhuollon henkilökunnan rokottaminen potilaiden suojaksi
Terveydenhuollon henkilökunnan rokottaminen potilaiden suojaksiTerveydenhuollon henkilökunnan rokottaminen potilaiden suojaksi
Terveydenhuollon henkilökunnan rokottaminen potilaiden suojaksi
THL
 
Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?
Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?
Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?
THL
 
Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissa
Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissaRokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissa
Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissa
THL
 
Mitä rokottamalla on saatu aikaan
Mitä rokottamalla on saatu aikaan Mitä rokottamalla on saatu aikaan
Mitä rokottamalla on saatu aikaan
THL
 
Rokotuskattavuustietojen tarkea taustatyo
Rokotuskattavuustietojen tarkea taustatyoRokotuskattavuustietojen tarkea taustatyo
Rokotuskattavuustietojen tarkea taustatyo
THL
 
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...
THL
 

Similar to Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla (20)

Ukrainasta saapuvien parissa toimivien rokotukset
Ukrainasta saapuvien parissa toimivien rokotuksetUkrainasta saapuvien parissa toimivien rokotukset
Ukrainasta saapuvien parissa toimivien rokotukset
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ja opiskelijoiden rokotukset
 
Tartuntatautilain 48 pykälä ja terveydenhoitajan työ
Tartuntatautilain 48 pykälä ja terveydenhoitajan työTartuntatautilain 48 pykälä ja terveydenhoitajan työ
Tartuntatautilain 48 pykälä ja terveydenhoitajan työ
 
Ukrainasta saapuneiden henkilöiden infektiotautien ehkäisy
Ukrainasta saapuneiden henkilöiden infektiotautien ehkäisyUkrainasta saapuneiden henkilöiden infektiotautien ehkäisy
Ukrainasta saapuneiden henkilöiden infektiotautien ehkäisy
 
Jäykkäkouristussuoja voimassa myös COVID-19 pandemian aikana
Jäykkäkouristussuoja voimassa myös COVID-19 pandemian aikanaJäykkäkouristussuoja voimassa myös COVID-19 pandemian aikana
Jäykkäkouristussuoja voimassa myös COVID-19 pandemian aikana
 
Toimenpiteet tuhkarokkoa epäiltäessä - käytännön ohjeita epidemiaselvittelyyn
Toimenpiteet tuhkarokkoa epäiltäessä - käytännön ohjeita epidemiaselvittelyynToimenpiteet tuhkarokkoa epäiltäessä - käytännön ohjeita epidemiaselvittelyyn
Toimenpiteet tuhkarokkoa epäiltäessä - käytännön ohjeita epidemiaselvittelyyn
 
Ajankohtaista rokotusohjelmasta ja rokotusten totetuttamisesta
Ajankohtaista rokotusohjelmasta ja rokotusten totetuttamisestaAjankohtaista rokotusohjelmasta ja rokotusten totetuttamisesta
Ajankohtaista rokotusohjelmasta ja rokotusten totetuttamisesta
 
Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...
Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...
Muutokset laissa ja asetuksissa rokotuksia koskien sekä sote-henkilöstön roko...
 
Tuberkuloosin seulonta maahanmuuttajilla
Tuberkuloosin seulonta maahanmuuttajillaTuberkuloosin seulonta maahanmuuttajilla
Tuberkuloosin seulonta maahanmuuttajilla
 
Laboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajinaLaboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
 
Laboratorio lahi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio lahi- ja perushoitajat koronarokotusten antajinaLaboratorio lahi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio lahi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
 
Laboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajinaLaboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio-, lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
 
Tarkennettuja ohjeita henkilöstön suojan tarkistamiseen ja rokotuksiin liittyen
Tarkennettuja ohjeita henkilöstön suojan tarkistamiseen ja rokotuksiin liittyenTarkennettuja ohjeita henkilöstön suojan tarkistamiseen ja rokotuksiin liittyen
Tarkennettuja ohjeita henkilöstön suojan tarkistamiseen ja rokotuksiin liittyen
 
Laboratorio,- lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio,- lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajinaLaboratorio,- lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio,- lähi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
 
Terveydenhuollon henkilökunnan rokottaminen potilaiden suojaksi
Terveydenhuollon henkilökunnan rokottaminen potilaiden suojaksiTerveydenhuollon henkilökunnan rokottaminen potilaiden suojaksi
Terveydenhuollon henkilökunnan rokottaminen potilaiden suojaksi
 
Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?
Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?
Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?
 
Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissa
Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissaRokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissa
Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissa
 
Mitä rokottamalla on saatu aikaan
Mitä rokottamalla on saatu aikaan Mitä rokottamalla on saatu aikaan
Mitä rokottamalla on saatu aikaan
 
Rokotuskattavuustietojen tarkea taustatyo
Rokotuskattavuustietojen tarkea taustatyoRokotuskattavuustietojen tarkea taustatyo
Rokotuskattavuustietojen tarkea taustatyo
 
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...
Uusi tartuntatautilaki tehostaa henkilökunnan suojautumista ja parantaa potil...
 

More from Työterveyslaitos

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
Työterveyslaitos
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Työterveyslaitos
 
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaPelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Työterveyslaitos
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Työterveyslaitos
 
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiPerjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Työterveyslaitos
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työterveyslaitos
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työterveyslaitos
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
Työterveyslaitos
 
Kvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
Työterveyslaitos
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Työterveyslaitos
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Työterveyslaitos
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Työterveyslaitos
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Työterveyslaitos
 
Sotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
Työterveyslaitos
 
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työterveyslaitos
 
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyöKognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tukiSisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössäSisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Työterveyslaitos
 
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Työterveyslaitos
 

More from Työterveyslaitos (20)

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
 
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaPelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
 
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiPerjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
 
Kvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
 
Sotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
 
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
 
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyöKognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
 
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tukiSisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
Sisäilma työpaikalla - Työntekijän tilanteen selvittäminen ja tuki
 
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössäSisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
Sisäilma työpaikalla - Miten toima, jos koet oireita sisäympäristössä
 
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
Sisäilma työpaikalla - Mistä tukea esihenkilölle sisäilmaan liittyvissä ongel...
 
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
Sisäilma työpaikalla - Sisäilmaan liittyvän ongelmatilanteen vaikutukset työy...
 

Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla

 • 1. Tuberkuloosin riskit sote-alalla ja varhaiskasvatuksessa –toimintamalli lakisääteisten TB tarkastusten toteuttamiseksi Irmeli.lindstrom@ttl.fi Irmeli Lindström, keuhkosairauksien el, ylilääkäri
 • 2. 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 2 j n e . v.1993 muuttanut Tukholmaan, TB negatiivinen, BCG rokotus v.2002 ystävällä TB, INH resistenssi v.2005 5 kk ajan yskää ja väsymystä Gillman A. et al Pediatr Infect Dis J 2008;27:1078-82 53 lasta vakituisessa kontaktissa, 84 satunnaisesti kontaktissa
 • 3. Altistuminen – oleskelu samassa sisätilassa tartuttavaa tuberkuloosia sairastavan henkilön kanssa Tuberkuloosi tarttuu ilmateitse 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 3
 • 4. Tuberkuloosi tarttuu melko huonosti aikuisille, joilla normaalin vastustuskyky Altistuminen TB infektio 30 % Ei tartuntaa 70 % Varhainen (<2v) tuberkuloosiin sairastuminen 5 % Myöhäinen (>2v) tuberkuloosiin sairastuminen 5 % Oireeton infektion kantaja 90 % 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 4
 • 5. Oireet kehittyvät yleensä hitaasti viikkojen kuluessa Keuhkotuberkuloosin oireita • pitkittynyt yskä (>3 viikkoa) • liman nousu keuhkoista • veriset yskökset • rintakipu • hengenahdistus Yleisoireita • kuumeilu • yöhikoilu • tahaton laihtuminen • väsymys • ruokahaluttomuus Tuberkuloosi.fi / TB oppaat 2017 Muun tuberkuloosin oireita imusolmuke kaulalla, märkäpaise nivelkipu, selkäkipu, vatsakipu päänsärky, sekavuus 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS
 • 6. Tuberkuloosin hoito • Lääkehoito kestää yleensä 6kk • Vaikeissa ja lääkkeille vastustuskykyisissä taudeissa hoitoaika on 12–24 kk • 3-6 lääkettä päivittäin ja valvotusti otettuna • MDR tuberkuloosissa Suomessa 2007-2016 hyvä hoitotulos 75%:lla • Viimeisinä vuosina otettu käyttöön uusia lääkkeitä: bedakiliini ja delamanidi, pretonamidi • Hoito ilmaeristyshuoneessa hoidon alussa yleensä 2 viikkoa • Tutkimukset ja hoito ovat potilaalle maksuttomia Duodecim Oppiportti 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 6
 • 7. Tuberkuloositapaukset Suomessa 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 7
 • 8. Suomen tuberkuloositilanne v. 2022 • Vuonna 2022 Suomessa on todettu tuberkuloosi 191:llä potilaalla (18.1.2023) • Ilmaantuvuus 3/100 000 • Potilaiden keski-ikä 54 v • Suomalaiset 68 v • Ulkomaalaiset 39 v • 7 tapausta alle 15-v lapsilla • 9 lääkkeille vastustuskykyistä MDR (multidrug resistance)-TB tapausta, joista 3 pre-XDR (extensively drug resistance)-TB • Potilaan alkuperä: • Suomalainen 98 (51 %) • Ulkomaalainen 87 (46 %) • Ei tietoa 6 (3 %) • 12 tapausta Ukrainasta • 5 MDR-TB • 6-72 v • 5 miestä ja 7 naista 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 8
 • 9. Maailman tuberkuloositilanne vuonna 2021 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 9
 • 10. 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 10 Työllisyysaste 8/2022: Ulkomaalaistaustaiset 66% Suomalaiset 73%
 • 12. Vantaalla terveys- ja sosiaalipalvelussa v. 2020 • Yhteensä 14 855 henkilöä • Ulkomailla syntyneitä 2239 henkilöä (15%) Muu Eurooppa 1144 Afrikka 445 Amerikka 50 Aasia 564 Tuntematon 36 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 12 Suomi 85 % Muu Eurooppa 8 % Afrikka 3 % Aasia 4 %
 • 13. Tuberkuloosiin liittyvät terveystarkastukset työterveyshuollossa 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 13 1. Kun TB:tä sairastava työntekijä on erityinen riski työympäristössään 2. Työssään TB:lle altistuvilla 3. Riskimaihin menevillä ja tulevilla Työhönsijoitus- Tarkastus, TEV-tarkastus Alkutarkastus Määräaikaistarkastus 1-3 vuoden välein Lähtötarkastus Paluutarkastus Tartuntatautilaki§55 Työterveyshuoltolaki ja asetukset 1484-5/2001 Työterveyshuoltolaki ja asetukset 1484-5/2001 Paluutarkastuksissa: tartuntatautilaki §55
 • 14. 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 14 TT-lain 55§ - Terveydentilan selvitys hengityselinten tuberkuloosista työtehtävää varten Työnantajan on vaadittava työntekijältä luotettava selvitys siitä, ettei tämä sairasta hengityselinten tuberkuloosia, jos on perusteltu syy epäillä työntekijän sairastavan hengityselinten tuberkuloosia ja työntekijä on sellaisissa tehtävissä, joissa hengityselinten tuberkuloosin leviämisen seuraukset ovat tavanomaista vakavammat. Selvitys on vaadittava myös harjoittelijoilta ja muilta vastaavilta henkilöiltä, jotka toimivat työpaikalla ilman palvelussuhdetta. Työnantajan on vaadittava tällaiselta henkilöltä selvitys ennen palvelussuhteen alkamista tai silloin, kun työssä olon aikana on perusteltu syy epäillä, että tämä sairastaa hengityselinten tuberkuloosia. Perusteltu syy on pitkäaikainen tai toistuva oleskelu maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen tai muu erityinen altistuminen tuberkuloosille. Ennen kuin työntekijä on esittänyt 1 momentissa tarkoitetun hengityselinten tuberkuloosia koskevan selvityksen, hän ei saa toimia: 1) sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä; 2) alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä. Työnantajalla on oikeus käsitellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön terveydentilaa koskevia tietoja tämän suostumuksella yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain, työterveyshuoltolain ja henkilötietolain mukaisesti.
 • 15. Toimintamalli pykälän 55 terveystarkastusten toteuttamiseksi 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 15 Iiris Rajalahti, asiantuntijalääkäri Hanna Soini, johtava asiantuntija Ilse Rauhaniemi, johtava työterveyslääkäri Niina Honkonen, vastaava työterveyslääkäri Jukka Pitkänen, ylilääkäri, yritysterveys Kirsi Valtonen, tartuntataudeistavastaava lääkäri Päivi Häkkinen, tartuntatautien terveydenhoitaja
 • 16. Tartuntatautilain 55§ mukaiset tarkastukset sote-ja varhaiskasvatuksen alalla 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 16
 • 17. Kenelle tehdään arvio tarkastuksen tarpeellisuudesta? • Työtekijöille, harjoittelijoille ja opiskelijoille, jotka on valittu toimimaan sellaisissa tehtävissä, joissa tuberkuloosin leviämisen seuraukset ovat tavanomaista vakavammat: 1) sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä 2) alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä Tarkastukset ovat tarpeellisia henkilöille, jotka työskentelevät useammin kuin satunnaisesti samoissa huonetiloissa ja voivat mahdollisesti olla lähietäisyydellä hoidettavista lapsista, vanhuksista tai sairaista. • Ei tarvita, jos henkilö on oireeton ja hän esittää 2 vuoden sisällä tehdyn lausunnon tarkastuksesta. 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 17
 • 18. Arvio ja tarkastukset tehdään 1) Ennen työ- tai palvelusuhteen alkua 2) Työsuhteen aikana silloin, kun on perusteltu syy epäillä tuberkuloosille altistumista (esim. työntekijä on oleskellut pitkäaikaisesti tai työskennellyt terveydenhuollossa alueella, jossa TB ilmaantuvuus on suurta tai hänellä on pitkittynyt yskä tai muita infektio-oireita). 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 18
 • 19. Työnantajan tuberkuloosikysely 1: 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 19
 • 20. Työnantajan tuberkuloosikyselyn 1 tulkintaohje 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 20 Jos rasti yhteenkin ruutuun, ohjataan terveystarkastukseen
 • 21. Työnantajalle huomioitavaa • Jos työntekijä ei halua vastata kyselyyn 1, hän voi hankkia lausunnon terveydenhuollosta. • Työntekijän on annettava suostumus “Annan suostumukseni työnantajalle käsitellä ja säilyttää edellä mainittuja tietoja”. • Terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne nimetyt henkilöt, jotka näiden tietojen perusteella valmistelevat tai tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä taikka panevat niitä toimeen. • Työnantajan on säilytettävä hallussaan olevat työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot erillään muista keräämistään henkilötiedoista. Terveydentilaa koskevat tiedot on poistettava välittömästi sen jälkeen, kun niitä ei tarvita. Käsittelyn perustetta ja tarvetta on arvioitava vähintään viiden vuoden välein. 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 21
 • 22. Työnantajalle huomioitavaa • Suositellaan, että työnantaja ei säilytä työntekijän täyttämää tuberkuloosikyselyä 1, vaan hävittää sen tietosuojajätteenä. Työnantaja kirjaa henkilötietojärjestelmäänsä esimerkiksi seuraavasti: • xx.xx.xxxx tehdyn työnantajan tuberkuloosikyselyn perusteella , ei ole perusteltua syytä epäillä työntekijän sairastavan tuberkuloosia, eikä tarvita tuberkuloositarkastusta. (kyselyssä 1 ei tullut esiin tuberkuloosiriskejä). TAI • Taina Työntekijä on toimittanut xx.xx.xxxx tuberkuloositarkastuksesta lausunnon, joka on päivätty xx.xx.xxxx . Ei ole estettä aloittaa töitä. (työntekijä on käynyt varsinaisessa tarkastuksessa 2 vuoden sisällä). 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 22
 • 23. Terveydenhuollon tuberkuloosikyselyn 2 lisäkysymykset 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 23
 • 24. THL:n maalistan mukaiset tuberkuloosin riskimaat • Tarkastetaan linkistä: Maahanmuuttajien tartuntatautien seulonta sekä lasten tuberkuloosi- ja hepatiitti B -rokotukset – THL • Riskimaiden kohdalla lukee ”tarvitaan sote-ammattilaisten ja alle kouluikäisiä lapsia hoitavien tuberkuloositarkastus”. • Vastasyntyneitä hoitaville nykyään sama riskimaaluokitus kuin muillekin. • Riskimaissa tuberkuloosin ilmaantuvuus on vuodessa yli 100/100 000 tai niissä esiintyy paljon tuberkuloosia ja tuberkuloosin lääkeresistenttejä kantoja (tietyt maat WHO:n tuberkuloosin high-priority maista). • THL päivittää riskimaat kevään 2023 aikana. 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 24
 • 25. 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 25 Terveydenhuollon tuberkuloosikyselyn 2 tulkintaohje Jos rasti yhteenkin ruutuun, keuhkokuva. Jos oireita, myös yskösnäytteet Jos rastia ei mihinkään näistä, voidaan kirjoittaa lausunto ilman jatkotutkimuksia
 • 26. Keuhkojen röntgenkuvaus työhöntulo/tuberkuloositarkastuksen yhteydessä • Tarkastettavalle, jolla riskitekijä kyselyssä 2. • Ei tarvita oireettomalle henkilölle, jonka 2 vuoden sisällä otettu keuhkokuva on ollut normaali (lausunto aiemmasta kuvasta on tarkastettava). • Ulkomailla tehtyä keuhkojen röntgenkuvausta ja lausuntoa ei hyväksytä. • Oireettomalle raskaana olevalle tehdään viimeisen raskauskolmanneksen aikana noin 1kk ennen synnytystä. • Oireiselle raskaana olevalle heti riippumatta raskauden vaiheesta. 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 26
 • 27. Keuhkojen röntgenkuvaus sairausvastaanotolla ja muissa tilanteissa oireisille • Tehdään, jos yskä on jatkunut 3 viikkoa tai jos esiintyy muita hengitysteiden tuberkuloosiin sopivia oireita. • Kynnys tutkimukselle pitää olla matala sotealalla- ja varhaiskasvatuksessa toimiville. • Erityisesti keuhkokuva on muistettava niiden henkilöiden kohdalla, joilla on taustalla mahdollinen altistuminen tuberkuloosille (kyselyt 1 ja 2). • Mikäli oireiden tai kuvauslöydöksen perusteella epäillään tuberkuloosia, kerätään myös yskösnäytteet. Konsultoidaan herkästi erikoissairaanhoidosta keuhko- tai infektiolääkäriä. 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 27
 • 28. Yskösnäytteet: Yskösten TB-värjäys ja -viljely x 3 ja TbNhO • 3 näytettä (aamu, ilta, aamu) koska bakteereja erittyy ysköksiin epäsäännöllisesti • värjäyksen tulos saadaan noin vuorokaudessa • TbNhO tulos saadaan 1-2 vrk:ssa • jos yksikin värjäysnäyte on positiivinen, tartuntariski on suuri • viljelyaika yleensä 2-6 vk, varmistaa diagnoosin Lisäksi tarvittaessa tulehduslab, HIV-ab Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2020 (julkari.fi), www.tuberkuloosi.fi 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 28
 • 29. 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 29 1) Tuberkuloosikyselyn 2 mukaan ei tarvita jatkotutkimuksia 2) Oireeton, normaali keuhkokuva 3) Oireita, normaali keuhkokuva ja negatiiviset yskösvärjäykset ja TbNhO Oireeton raskaana oleva: Keuhkokuva ja uusi lausunto raskauden viimeisen kolmanneksen aikana n. 1kk ennen laskettua aikaa Jos keuhkokuvan, yskösnäytteiden tai muiden seikkojen perusteella TB epäily. Konsultoi keuhko- tai infektiolääkäriä
 • 30. Neuvonta kaikissa terveystarkastuksissa työntekijöille • TB:n tarttuminen • TB:n oireet: • >3 vko kestänyt yskä, limaiset yskökset, veriset yskökset, • kuumeilu, laihtuminen, ruokahaluttomuus, poikkeava yöhikoilu, rinta/kylkikipu, kyhmyruusu, imusolmukesuurentumat, paiseet, yleiskunnon lasku • Varhainen tutkimuksiin hakeutuminen! • Tutkimukset ja hoito ovat ilmaisia Suomessa 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 30 www.tuberkuloosi.fi Tulosta: Tuberkuloosi – mitä se on opas (TB-oppaat - tuberkuloosi.fi )
 • 31. Työterveyshuollon rooli • Työterveyshuollon on tiedotettava työnantajia heidän vastuusta koskien 55 §:ää • Tarkastuksista on neuvoteltava laadittaessa sopimuksia ja toimintasuunnitelmia sotealan ja varhaiskasvatuksen työpaikoille • Työntekijöiden tarkastukset suositellaan toteutettavaksi työterveyshuollossa, jolloin työnantaja maksaa tarkastukset. • Uusien työntekijöiden tarkastukset Kela 0-luokkassa (tehdään ennen työsuhteen alkua) • Jos sairaanhoito ei kuulu sopimukseen, neuvoteltava työnantajan kanssa myös siitä, minne työntekijät hakeutuvat tutkimuksiin pitkittyneiden hengitystieoireiden vuoksi. 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 31
 • 32. Hyvinvointialueen haasteita ja kysymyksiä • Muistaako esihenkilö pyytää selvitystä? • Hoitaako työterveyshuolto? • Muistetaanko kirjata ostopalvelusopimuksiin? • Pystytäänkö toteuttamaan ennen työskentelyn aloittamista? • Miten selvityslomakkeet/tiedot arkistoidaan? • Terveysasemien ja opiskeluterveydenhuollon kuormitus? • Työntekijän väärä turvallisuudentunne? 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 32
 • 33. Toimintamallin jatkot: • THL:n riskimaaluettelo päivitetään, ajankohtaisesti voi käyttää nykyistä tietoa. • Kyselyt ja materiaali: Tuberkuloosiin liittyvät terveystarkastukset | Työterveyslaitos (ttl.fi) • Kyselyiden kieliversiot: ruotsi, englanti ja venäjä. • Filhan STM:n rahoittamassa hankkeessa testataan toimintamallin toimivuutta vuokratyövoimaa välittävässä yrityksessä ja opiskelijaterveydenhuollossa. 23.2.2023 Irmeli Lindström©TYÖTERVEYSLAITOS 33 Pikonlinna | Pikonlinnan verkkonäyttely (aikanaan.fi)