SlideShare a Scribd company logo
Työelämän muutosnäkymät
Sinimaaria Ranki
Työterveyshuollon ja työlääketieteen perjantai-meeting
15.12.2023
13.12.2023 2
©TYÖTERVEYSLAITOS
HYVINVOINTI-
YHTEISKUNTA
LAAHAAVA
TUOTTAVUUS
IKÄÄNTYVÄ
VÄESTÖ
DIGILOIKASTA
TEKOÄLYHYPPYYN
ILMASTOKRIISI
GEOPOLIITTINEN
IRRATIONAALISUUS
Hybridityö uusi työn tekemisen muoto
• Lähityössä 60 prosenttia
• Hybridityössä 28 prosenttia
• Pelkästään etätyössä 12 prosenttia
• Organisaatioista 70 prosentissa
tehdään hybridityötä
13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 3
Työolobarometri 2022, Selander ym. 2022
1. Työ itsenäistyi,
lähijohtaminen yksilöllistyi
13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 5
Työ itsenäistyi
TYÖNTEKIJÖIDEN OMAA
TYÖTÄ KOSKEVA
PÄÄTÖKSENTEKO LISÄÄNTYI
TIIMEISSÄ OPETELTIIN
YHDESSÄ UUSIA, AIEMPAA
PAREMPIA TYÖTAPOJA
ETÄTYÖSSÄ OMAN TYÖN
TUOTTAVUUDEN KOETTIIN
PARANTUNEEN
Etätyön koetaan parantaneen työn tuottavuutta
13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 6
13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 7
Lähijohtaminen
yksilöllistyi
ESIHENKILÖIDEN ON
OSATTAVA KOHDATA ERILAISIA
YKSILÖLLISIÄ TARPEITA JA
ODOTUKSIA
ETÄTYÖLÄISTEN
TYÖSSÄ JAKSAMISEN
SEURAAMINEN ON
HANKALAMPAA
IHMISTEN VÄLISEN
VUOROVAIKUTUKSEN
VARMISTAMINEN VAATII
ERITYISTÄ HUOMIOTA
2. Pandemia kiihdytti
digitalisaatiota
Pandemia kiihdytti digitalisaatiota
13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 9
Kokemukset digitalisaatiosta
pääosin hyviä
13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 10
TYÖ ON TEHOSTUNUT JA NOPEUTUNUT,
MAHDOLLISUUS KÄYTTÄÄ
LUOVUUTTA TYÖSSÄ PARANTUNUT
TOISAALTA JATKUVAT KESKEYTYKSET,
MONITEKEMINEN JA JÄRJESTELMIEN
TOIMIMATTOMUUS KUORMITTAVAT.
3. Aluksi etätyö innosti, pitkään
jatkuessaan alkoi tylsistyttää
Pitkään jatkuessaan
yksinomainen etätyö
uuvuttaa osaajankin
13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 12
Miten Suomi voi? | Työterveyslaitos (ttl.fi)
• Kognitiiviset häiriöt yleistyivät
• Yksinäisyys kasvanut
• Hybridityössä työhyvinvointi ei
enää parempaa kuin
yksinomaisessa etätyössä
• Terveys ja elämäntyytyväisyys
kuitenkaan eivät ole heikentyneet
4. Digitalisaatio kiihdytti
jatkuvaa työssä oppimista
Jatkuva työssä oppimisen
tarve kasvanut läpi
toimialojen
13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 14
Eriytyykö työelämä digitaalisten taitojen mukaan?
Kaikki etätyötä tekevät
palkansaajat käyttävät
työssään useita digisovelluksia,
mutta lähityössä niiden
käyttö on vähäisempää
– digivälineen sijaan lähityössä
kohdataan pikemmin asiakas.
13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 15
Työ muuttuu voimakkaimmin teollisuudessa
Eurofound (2023), Living and working in Europe 2022,
Publications Office of the European Union, Luxembourg.
EU27
Helmi-joulukuu 2022
Teollisuus
Tieto- ja viestintäteknologia
Tukku- ja vähittäiskauppa
Kuljetus ja varastointi
Asiantuntijapalvelut ja tutkimus
Hallinto ja tukipalvelut
Ravitsemus ja majoitus
Rahoitus ja vakuutus
Sähkö, kaasu ym.
Rakentaminen
Julkinen hallinto ja puolustus
Uutta
työtä
Poistunutta
työtä
Yritysten henkilöstökoulutus on muuttunut
itseohjatuksi opiskeluksi ja ryhmissä oppimiseksi
13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 17
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Lyhytaikainen työtehtävien vaihto, toisiin työtehtäviin siirtyminen ja
opintokäynnit
Osallistuminen oppimistarkoituksessa konferensseihin, messuille tai
luennoille
Oppiminen oppimisryhmissä, työpajoissa ja workshopeissa
Työtehtävien yhteydessä tapahtuva ohjattu opiskelu
Kurssimuotoisesti
Itseohjattu opiskelu
Opiskelleiden osuus, prosenttia
2020 2015 2010
Lähde: SVT: CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus
Itseohjattu opiskelu
Kurssimuotoisesti
Työtehtävien yhteydessä tapahtuva
ohjattu opiskelu
Oppiminen oppimisryhmissä ja työpajoissa
Osallistuminen oppimistarkoituksessa
konferensseihin, messuille tai luennoille
Lyhytaikainen työtehtävien vaihto,
toisiin työtehtäviin siirtyminen ja
opintokäynnit
TYÖ ITSENÄISTYI, LÄHIJOHTAMINEN YKSILÖLLISTYI
PANDEMIA KIIHDYTTI DIGITALISAATIOTA
PITKÄÄN JATKUESSAAN YKSINOMAINEN ETÄTYÖ
UUVUTTAA OSAAJANKIN
DIGITALISAATIO KIIHDYTTI
JATKUVAA TYÖSSÄ OPPIMISTA
Työelämän muutosnäkymät
13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 18
Parempaa hyvinvointia ja
tuottavuutta tulevaisuuden
työelämässä
Valtionhallinnon alijäämä ja velka suhteessa bkt:een
13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 20
SVT, Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022*
prosenttia
prosenttia
Alijäämä Velka
13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 21
Työelämä
hyvinvointivaltion
sydämenä
TYÖIKÄISTEN TYÖKYKY JA
TYÖURIEN JATKUVUUS
VAHVA TUOTTAVUUDEN
KASVU
Kokonaistuottavuus kertoo aikaansaamisen kyvystä
PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ TYÖN
TUOTTAVUUDEN KASVUSTA
KARKEASTI 2/3 VOIDAAN SELITTÄÄ
KOKONAISTUOTTAVUUDEN KASVULLA
13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 22
Palkat ja kilpailukyky tuottavuuden varassa:
Miten tuottavuuskasvua voidaan edistää? - Valto (valtioneuvosto.fi)
13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 23
Työyhteisön hyvinvointi ja tuottavuus
kytkeytyvät yhteen
Strateginen ajattelu
YHTEINEN TAVOITE JA TOIMINTA
TYÖKYKY – LIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUS
PROSESSIT, VERKOSTOT,
RAKENTEET
VUOROVAIKUTUS
Investoinnit inhimilliseen
pääomaan
Operatiivinen
tehokkuus
Kilpailuedun lähde ja
ansaintalogiikka
ICT-investoinnit
Investoinnit kiinteään
pääomaan
Lähijohtaminen
Tiimien tunteet,
kannustaminen
Työssä
oppiminen
Aloitteellisuus,
positiivinen kohtelu
Tehtävien selkeys,
työn sujuvuus
Haastavinta etänä on ottaa haltuun uusia tehtäviä
tai tehdä strategista kehittämistä
24
Arvioi kuinka hyvin seuraavia tehtäviä pystyy mielestäsi tekemään etänä.
Asteikko: 1 = erittäin huonosti … 5 = erittäin hyvin
4,9
4,4
3,9
3,8
4,8
4,0
3,5
3,2
4,8
3,8
3,2
3,1
4,5
2,7
2,5 2,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
rutiininomaiset tehtävät ongelmanratkaisu/haasteet strateginen kehittämistyö uusien tehtävien/ vastuualueiden haltuunotto
työntekijä (n=1023) esihenkilö (n=263) johto (n=88) ylin johto (n=13)
EK: Tutkimus etätyön vaikutuksista
6.6.2023
Etätyö heikentää oppimista työyhteisössä
25
EK: Tutkimus etätyön vaikutuksista
6.6.2023
13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 26
Suuri osa
aikuisiän
oppimisesta on
jatkuvaa työssä
oppimista
VAHVASTI
SULAUTUNUT
JOKAPÄIVÄISEEN
TYÖHÖN
POHJAUTUU
HILJAISEEN
TIETOON
SPONTAANIA, TIEDOSTAMATONTA,
TARKOITUKSELLISTA,
TAVOITTEELLISTA, SUUNNITELTUA
TAI SUUNNITTELEMATONTA
MUODOLLINEN
KOULUTUS
EDISTÄÄ TYÖSSÄ
OPPIMISTA
Motivaatio on aikuisella aivan ratkaisevaa
oppimiselle
1. Autonomia
• Mahdollisuus tehdä itseään koskevia valintoja ja päätöksiä
2. Kompetenssi
• Tarve osata ja pärjätä tekemisessään ja tulla siinä arvostetuksi
3. Läheisyys
• Tarve olla hyväksytty työyhteisössään
4. Opittavan asian merkityksellisyys
• Perusta syvälliselle oppimiselle
13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 27
Yhteinen oppiminen ja innovatiivisuus
tulevaisuuden valtteja
13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 28
VARMISTA RIITTÄVÄ
VUOROVAIKUTUS JA
YHTEISÖLLISYYS
VARMISTA TYÖYHTEISÖN
STRATEGINEN
UUDISTUMINEN JA
RESILIENSSI
Hyvinvoiva ja tuottava työyhteisö
rakentuu yhteisvoimin
Y K S I L Ö
Hyvinvointi vahvistaa
luovuutta,
ongelmanratkaisukykyä,
työssä oppimista ja työn
imua
T Y Ö N A N T A J A
Oppimisen ilmapiiriä
tukeva johtaminen parantaa
työn tuottavuutta
Y H T E I S K U N T A
Elintasoa ylläpitävää
talouskasvua syntyy
innovaatioista, kun kilpailu
markkinoilla toimii
13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 29
Linkkejä HELP-tuotoksiin
HELP projektin webinaari – Seuraako etätyöloikasta tuottavuusloikka? - YouTube
Help-webinaari 4: Digitalisaatio – työelämän taikasauva? – YouTube
HELP-projektin päätöswebinaari - Mikä työelämässä muuttuu ja mitä pitäisi tutkia?
– YouTube
HELP-katsaus : Työelämän muutosnäkymät (julkari.fi)
Työelämän tulevaisuudennäkymiä: hyvinvointi ja tuottavuus hybridityön maailmassa
TAK Työpoliittinen aikauskirja 1/2023 (valtioneuvosto.fi)
Hybridityöstä lisää tuottavuutta? tyontuuli_012023.pdf (henry.fi)
13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 30
ttl.fi @tyoterveys
@fioh
tyoterveyslaitos tyoterveys Tyoterveyslaitos
HELP-katsaus
Tutkittua tietoa työelämän toiminnasta
kokonaiskuvaksi koottuna
@SinimaariaRanki

More Related Content

Similar to Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti

Nuorten työllistäminen
Nuorten työllistäminenNuorten työllistäminen
Ekonomikoulutusta kehittämässä
Ekonomikoulutusta kehittämässäEkonomikoulutusta kehittämässä
Ekonomikoulutusta kehittämässä
Suomen Ekonomit
 
TEKin osaamisen kehittämisen kysely 2014
TEKin osaamisen kehittämisen kysely 2014TEKin osaamisen kehittämisen kysely 2014
TEKin osaamisen kehittämisen kysely 2014
SusannaBairoh
 
Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTE
Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTEKysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTE
Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTE
hellevitervo
 
Työpaikkakouluttajan opas
Työpaikkakouluttajan opasTyöpaikkakouluttajan opas
Työpaikkakouluttajan opas
Keuda oppisopimuskeskus
 
Nuorisotakuu, tiedotustilaisuuden esitysaineisto 21052013
Nuorisotakuu, tiedotustilaisuuden esitysaineisto 21052013Nuorisotakuu, tiedotustilaisuuden esitysaineisto 21052013
Nuorisotakuu, tiedotustilaisuuden esitysaineisto 21052013
Työ- ja elinkeinoministeriö
 
Henkilöstön arviot työstä vanhuspalveluissa - kotihoidon kehitys huolestuttava
Henkilöstön arviot työstä vanhuspalveluissa - kotihoidon kehitys huolestuttavaHenkilöstön arviot työstä vanhuspalveluissa - kotihoidon kehitys huolestuttava
Henkilöstön arviot työstä vanhuspalveluissa - kotihoidon kehitys huolestuttava
THL
 

Similar to Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti (7)

Nuorten työllistäminen
Nuorten työllistäminenNuorten työllistäminen
Nuorten työllistäminen
 
Ekonomikoulutusta kehittämässä
Ekonomikoulutusta kehittämässäEkonomikoulutusta kehittämässä
Ekonomikoulutusta kehittämässä
 
TEKin osaamisen kehittämisen kysely 2014
TEKin osaamisen kehittämisen kysely 2014TEKin osaamisen kehittämisen kysely 2014
TEKin osaamisen kehittämisen kysely 2014
 
Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTE
Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTEKysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTE
Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTE
 
Työpaikkakouluttajan opas
Työpaikkakouluttajan opasTyöpaikkakouluttajan opas
Työpaikkakouluttajan opas
 
Nuorisotakuu, tiedotustilaisuuden esitysaineisto 21052013
Nuorisotakuu, tiedotustilaisuuden esitysaineisto 21052013Nuorisotakuu, tiedotustilaisuuden esitysaineisto 21052013
Nuorisotakuu, tiedotustilaisuuden esitysaineisto 21052013
 
Henkilöstön arviot työstä vanhuspalveluissa - kotihoidon kehitys huolestuttava
Henkilöstön arviot työstä vanhuspalveluissa - kotihoidon kehitys huolestuttavaHenkilöstön arviot työstä vanhuspalveluissa - kotihoidon kehitys huolestuttava
Henkilöstön arviot työstä vanhuspalveluissa - kotihoidon kehitys huolestuttava
 

More from Työterveyslaitos

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
Työterveyslaitos
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Työterveyslaitos
 
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaPelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Työterveyslaitos
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Työterveyslaitos
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työterveyslaitos
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työterveyslaitos
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
Työterveyslaitos
 
Kvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
Työterveyslaitos
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Työterveyslaitos
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Työterveyslaitos
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Työterveyslaitos
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Työterveyslaitos
 
Sotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
Työterveyslaitos
 
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työterveyslaitos
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Työterveyslaitos
 
Uniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
Työterveyslaitos
 
Työhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
Työterveyslaitos
 
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Työterveyslaitos
 
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Työterveyslaitos
 
Mielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työ
Työterveyslaitos
 

More from Työterveyslaitos (20)

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
 
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaPelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
 
Kvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
 
Sotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
 
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
 
Uniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
 
Työhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
 
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
 
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
 
Mielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työ
 

Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti

 • 1. Työelämän muutosnäkymät Sinimaaria Ranki Työterveyshuollon ja työlääketieteen perjantai-meeting 15.12.2023
 • 3. Hybridityö uusi työn tekemisen muoto • Lähityössä 60 prosenttia • Hybridityössä 28 prosenttia • Pelkästään etätyössä 12 prosenttia • Organisaatioista 70 prosentissa tehdään hybridityötä 13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 3 Työolobarometri 2022, Selander ym. 2022
 • 5. 13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 5 Työ itsenäistyi TYÖNTEKIJÖIDEN OMAA TYÖTÄ KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKO LISÄÄNTYI TIIMEISSÄ OPETELTIIN YHDESSÄ UUSIA, AIEMPAA PAREMPIA TYÖTAPOJA ETÄTYÖSSÄ OMAN TYÖN TUOTTAVUUDEN KOETTIIN PARANTUNEEN
 • 6. Etätyön koetaan parantaneen työn tuottavuutta 13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 6
 • 7. 13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 7 Lähijohtaminen yksilöllistyi ESIHENKILÖIDEN ON OSATTAVA KOHDATA ERILAISIA YKSILÖLLISIÄ TARPEITA JA ODOTUKSIA ETÄTYÖLÄISTEN TYÖSSÄ JAKSAMISEN SEURAAMINEN ON HANKALAMPAA IHMISTEN VÄLISEN VUOROVAIKUTUKSEN VARMISTAMINEN VAATII ERITYISTÄ HUOMIOTA
 • 10. Kokemukset digitalisaatiosta pääosin hyviä 13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 10 TYÖ ON TEHOSTUNUT JA NOPEUTUNUT, MAHDOLLISUUS KÄYTTÄÄ LUOVUUTTA TYÖSSÄ PARANTUNUT TOISAALTA JATKUVAT KESKEYTYKSET, MONITEKEMINEN JA JÄRJESTELMIEN TOIMIMATTOMUUS KUORMITTAVAT.
 • 11. 3. Aluksi etätyö innosti, pitkään jatkuessaan alkoi tylsistyttää
 • 12. Pitkään jatkuessaan yksinomainen etätyö uuvuttaa osaajankin 13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 12 Miten Suomi voi? | Työterveyslaitos (ttl.fi) • Kognitiiviset häiriöt yleistyivät • Yksinäisyys kasvanut • Hybridityössä työhyvinvointi ei enää parempaa kuin yksinomaisessa etätyössä • Terveys ja elämäntyytyväisyys kuitenkaan eivät ole heikentyneet
 • 14. Jatkuva työssä oppimisen tarve kasvanut läpi toimialojen 13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 14
 • 15. Eriytyykö työelämä digitaalisten taitojen mukaan? Kaikki etätyötä tekevät palkansaajat käyttävät työssään useita digisovelluksia, mutta lähityössä niiden käyttö on vähäisempää – digivälineen sijaan lähityössä kohdataan pikemmin asiakas. 13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 15
 • 16. Työ muuttuu voimakkaimmin teollisuudessa Eurofound (2023), Living and working in Europe 2022, Publications Office of the European Union, Luxembourg. EU27 Helmi-joulukuu 2022 Teollisuus Tieto- ja viestintäteknologia Tukku- ja vähittäiskauppa Kuljetus ja varastointi Asiantuntijapalvelut ja tutkimus Hallinto ja tukipalvelut Ravitsemus ja majoitus Rahoitus ja vakuutus Sähkö, kaasu ym. Rakentaminen Julkinen hallinto ja puolustus Uutta työtä Poistunutta työtä
 • 17. Yritysten henkilöstökoulutus on muuttunut itseohjatuksi opiskeluksi ja ryhmissä oppimiseksi 13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 17 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 Lyhytaikainen työtehtävien vaihto, toisiin työtehtäviin siirtyminen ja opintokäynnit Osallistuminen oppimistarkoituksessa konferensseihin, messuille tai luennoille Oppiminen oppimisryhmissä, työpajoissa ja workshopeissa Työtehtävien yhteydessä tapahtuva ohjattu opiskelu Kurssimuotoisesti Itseohjattu opiskelu Opiskelleiden osuus, prosenttia 2020 2015 2010 Lähde: SVT: CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus Itseohjattu opiskelu Kurssimuotoisesti Työtehtävien yhteydessä tapahtuva ohjattu opiskelu Oppiminen oppimisryhmissä ja työpajoissa Osallistuminen oppimistarkoituksessa konferensseihin, messuille tai luennoille Lyhytaikainen työtehtävien vaihto, toisiin työtehtäviin siirtyminen ja opintokäynnit
 • 18. TYÖ ITSENÄISTYI, LÄHIJOHTAMINEN YKSILÖLLISTYI PANDEMIA KIIHDYTTI DIGITALISAATIOTA PITKÄÄN JATKUESSAAN YKSINOMAINEN ETÄTYÖ UUVUTTAA OSAAJANKIN DIGITALISAATIO KIIHDYTTI JATKUVAA TYÖSSÄ OPPIMISTA Työelämän muutosnäkymät 13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 18
 • 19. Parempaa hyvinvointia ja tuottavuutta tulevaisuuden työelämässä
 • 20. Valtionhallinnon alijäämä ja velka suhteessa bkt:een 13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 20 SVT, Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 -8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* prosenttia prosenttia Alijäämä Velka
 • 21. 13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 21 Työelämä hyvinvointivaltion sydämenä TYÖIKÄISTEN TYÖKYKY JA TYÖURIEN JATKUVUUS VAHVA TUOTTAVUUDEN KASVU
 • 22. Kokonaistuottavuus kertoo aikaansaamisen kyvystä PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ TYÖN TUOTTAVUUDEN KASVUSTA KARKEASTI 2/3 VOIDAAN SELITTÄÄ KOKONAISTUOTTAVUUDEN KASVULLA 13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 22 Palkat ja kilpailukyky tuottavuuden varassa: Miten tuottavuuskasvua voidaan edistää? - Valto (valtioneuvosto.fi)
 • 23. 13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 23 Työyhteisön hyvinvointi ja tuottavuus kytkeytyvät yhteen Strateginen ajattelu YHTEINEN TAVOITE JA TOIMINTA TYÖKYKY – LIIKETOIMINNAN KANNATTAVUUS PROSESSIT, VERKOSTOT, RAKENTEET VUOROVAIKUTUS Investoinnit inhimilliseen pääomaan Operatiivinen tehokkuus Kilpailuedun lähde ja ansaintalogiikka ICT-investoinnit Investoinnit kiinteään pääomaan Lähijohtaminen Tiimien tunteet, kannustaminen Työssä oppiminen Aloitteellisuus, positiivinen kohtelu Tehtävien selkeys, työn sujuvuus
 • 24. Haastavinta etänä on ottaa haltuun uusia tehtäviä tai tehdä strategista kehittämistä 24 Arvioi kuinka hyvin seuraavia tehtäviä pystyy mielestäsi tekemään etänä. Asteikko: 1 = erittäin huonosti … 5 = erittäin hyvin 4,9 4,4 3,9 3,8 4,8 4,0 3,5 3,2 4,8 3,8 3,2 3,1 4,5 2,7 2,5 2,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 rutiininomaiset tehtävät ongelmanratkaisu/haasteet strateginen kehittämistyö uusien tehtävien/ vastuualueiden haltuunotto työntekijä (n=1023) esihenkilö (n=263) johto (n=88) ylin johto (n=13) EK: Tutkimus etätyön vaikutuksista 6.6.2023
 • 25. Etätyö heikentää oppimista työyhteisössä 25 EK: Tutkimus etätyön vaikutuksista 6.6.2023
 • 26. 13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 26 Suuri osa aikuisiän oppimisesta on jatkuvaa työssä oppimista VAHVASTI SULAUTUNUT JOKAPÄIVÄISEEN TYÖHÖN POHJAUTUU HILJAISEEN TIETOON SPONTAANIA, TIEDOSTAMATONTA, TARKOITUKSELLISTA, TAVOITTEELLISTA, SUUNNITELTUA TAI SUUNNITTELEMATONTA MUODOLLINEN KOULUTUS EDISTÄÄ TYÖSSÄ OPPIMISTA
 • 27. Motivaatio on aikuisella aivan ratkaisevaa oppimiselle 1. Autonomia • Mahdollisuus tehdä itseään koskevia valintoja ja päätöksiä 2. Kompetenssi • Tarve osata ja pärjätä tekemisessään ja tulla siinä arvostetuksi 3. Läheisyys • Tarve olla hyväksytty työyhteisössään 4. Opittavan asian merkityksellisyys • Perusta syvälliselle oppimiselle 13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 27
 • 28. Yhteinen oppiminen ja innovatiivisuus tulevaisuuden valtteja 13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 28 VARMISTA RIITTÄVÄ VUOROVAIKUTUS JA YHTEISÖLLISYYS VARMISTA TYÖYHTEISÖN STRATEGINEN UUDISTUMINEN JA RESILIENSSI
 • 29. Hyvinvoiva ja tuottava työyhteisö rakentuu yhteisvoimin Y K S I L Ö Hyvinvointi vahvistaa luovuutta, ongelmanratkaisukykyä, työssä oppimista ja työn imua T Y Ö N A N T A J A Oppimisen ilmapiiriä tukeva johtaminen parantaa työn tuottavuutta Y H T E I S K U N T A Elintasoa ylläpitävää talouskasvua syntyy innovaatioista, kun kilpailu markkinoilla toimii 13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 29
 • 30. Linkkejä HELP-tuotoksiin HELP projektin webinaari – Seuraako etätyöloikasta tuottavuusloikka? - YouTube Help-webinaari 4: Digitalisaatio – työelämän taikasauva? – YouTube HELP-projektin päätöswebinaari - Mikä työelämässä muuttuu ja mitä pitäisi tutkia? – YouTube HELP-katsaus : Työelämän muutosnäkymät (julkari.fi) Työelämän tulevaisuudennäkymiä: hyvinvointi ja tuottavuus hybridityön maailmassa TAK Työpoliittinen aikauskirja 1/2023 (valtioneuvosto.fi) Hybridityöstä lisää tuottavuutta? tyontuuli_012023.pdf (henry.fi) 13.12.2023 ©TYÖTERVEYSLAITOS 30
 • 31. ttl.fi @tyoterveys @fioh tyoterveyslaitos tyoterveys Tyoterveyslaitos HELP-katsaus Tutkittua tietoa työelämän toiminnasta kokonaiskuvaksi koottuna @SinimaariaRanki