SlideShare a Scribd company logo
1
Lentävän henkilöstön
työterveyshuollon erityispiirteet
- TTL perjantaimeeting 9.12.2022
Kimmo Ketola
Medical Director
Finnair
Finnair Terveyspalvelut
• Yrityksessä integroidusti toimiva työterveyshuoltoyksikkö
• Vahva ilmailualan tuntemus, ilmailualan työterveyshuollon ja ilmailulääketieteen
osaaminen
• Kaikki lääkärit Traficomin valtuuttamia ilmailulääkäreitä (AME1)
• Palvelut tuotetaan Finnair Oyj:lle sekä kahden tytäryhtiön henkilöstölle
• Henkilöasiakkaita noin 4400 tällä hetkellä
• Toimintaa ohjaa laatukäsikirja sekä ilmailulääketieteellistä ja turvallisuustoimintaa Safety
Management System (EASA-regulaation sekä Finnairin turvallisuusjärjestelmän
mukaisesti)
• Runsaasti sisäistä yhteistyötä sekä vahva ulkopuolinen sidosryhmäyhteistyö, myös
kansainvälisesti
2
Finnair Terveyspalvelut / Finnair Aeromedical Centre
• Finnair Aeromedical Centre (FAeMC) oma hallinnollinen yksikkönsä ilmailuregulaation
perusteella
• Traficomin valtuuttama
• Vuosittain >800 liikennelentäjän ns. medikaalitarkastusta, lisäksi satoja
matkustamomiehistön jäsenten terveystarkastuksia
• Yhdistetty Vna 1485/2001 mukaisiin yötyötarkastuksiin
• Vahva painotus ilmailuturvallisuustyössä, seuranta Finnair Safety Review Boardissa
kvartaaleittain
• Riskien tunnistaminen, mitigointi, hallinta ja seuranta: SMS
• FAeMC Safety Meetings, FAeMC LT Meetings
3
Finnair Terveyspalvelujen toiminta pääpiirteittäin
• Painopiste KL1 toiminnassa, jota 90-95 % koko toiminnasta
• Työhönpaluuarviot pääsääntöisesti aina työterveyshuollossa >30 pv
sairausloman/työkyvyttömyyden jälkeen, työkyvyn arvioinnit työnantaja-aloitteisesti
• Työkyvyn tuki ym.
• Terveystarkastukset
• Sairaanhoito Finnair Terveyspalveluissa: työkykypainotteinen sairaanhoito = kun sairaus
on työperäinen tai se vaikuttaa olennaisesti työkykyyn
• Erikoislääkärikonsultaatiot kohdennetusti Finnairin oman työterveyslääkärin lähetteellä
• Käytetään vain tiettyjä erikoislääkäreitä
• Akuuteissa sairastumisissa voi asioida palvelumallin mukaisesti Aava Luotsin kautta tai
julkisella puolella, mutta vaivan pitkittyessä (työkyvyttömyys >21 pv, toistuvat
lääkärikäynnit) asioidaan Finnairin omassa työterveyshuollossa
• Pitkäaikaissairauksien seuranta ja hoito pääsääntöisesti muualla kuin Finnair
Terveyspalveluissa
4
Työterveysyhteistyö
• Tiivis, proaktiivinen yhteistyö
• Q-palaverit, kokous- ja koulutuspäivät, tstoimikunnat kvartaaleittain
• Wellbeing strategic steering group
• Työterveysneuvottelut
• Esihenkilöiden kouluttaminen, neuvonta ja ohjaus
• Fatigue SAG, Radiation SAG, Emergency Response, ad hocit
• COVID Contingency Group
5
Lentokone työympäristönä
6
7
• Ilman kosteus noin 10 %
• Matkustamo paineistettu noin 2400 m ilmanpaineeseen (O2 Sat n. 90-92 %)
• Paineen vaihtelu lennon eri vaiheissa
• Ahtaus, ergonomia
• Matkustamon melu
• 80 dB(A) voi ylittyä A330 takakeittiössä, 85 dB(A) voidaan saavuttaa tai ylittää A320
takakeittiössä nousun ja laskeutumisen aikana
• Palovaara (lika, roskat, tupakointi koneessa)
• Lämpötilan vaihtelu, vetoisuus
• Tapaturmavaara
• Ahtaus, kiire, turbulenssi
8
Lentokone työympäristönä
• Aikaerorasitus, vuorotyö/yötyö, epäsäännöllisyys
• Johtaminen: lennonaikainen lähihlö, henkilöstöhallinnollinen esihlö
• Työyhteisö: lennonaikainen työyhteisö, muu työyhteisö
• Kuiva ilma: ihon, limakalvojen ja silmien kuivuminen
• Paineen vaihtelut: flunssassa lentäminen, korvien oireilu
• Ajoittainen kiire, seisomatyö (ohjaamossa istumatyö), hankalat työasennot,
kurottelut, kumartelut, nostot
• Melu: kuulonsuojaus (miehistökuljetuksen odottaminen platalla, boarding,
safety check = koneen turvallisuuskierros, nousut/laskut?)
• Lennonaikaiset medikaalitilanteet: aggressiiviset matkustajat (päihteet),
sairauskohtaukset
• Kosminen säteily, UV-säteily
• Psykososiaalinen kuormitus
• Alati muuttuva toimintaympäristö
9
Lentävän henkilöstön työn
erityispiirteet
• Tartuntataudit lennolla ja kohteessa
• Influenssa, tuhkarokko, tuberkuloosi, SARS-CoV-2
• Gastroenteriitit, dengue, rabies, ebola ym.
• Kohteen turvallisuusnäkökulmat (liikenne, erilainen turvallisuuskulttuuri, saasteet)
• Sairastuminen kohteessa
• Ilmailualan toimijoilla vahva turvallisuuskulttuuri, ”erehdytään turvalliselle puolelle”
• Erittäin säädelty toimintaympäristö
• Ilmailualan yleiskieli on englanti
10
Lentävän henkilöstön työn
erityispiirteet
• Lentävällä henkilöstöllä vahva ammatti-identiteetti, suurin osa ”unelma-ammatissaan”
• Varsinkin lentäjän ammatti erittäin suosittu, tiukka seulonta, kallis koulutus
• Matkustamopalvelu: asiakaskeskeisyys, ”lupa tehdä”
• Lentäjät: johtaminen/hallinta, tilannetietoisuus, harkitsevuus, ”by the book”
• Resilienssi kummallakin ammattiryhmällä vahva
11
Unelma-ammatissa?
Air France 358, 2.8.2005 Toronto
Asiana Airlines 214, San Francisco (6.7.2013)
Asiana Airlines 214, San Francisco (6.7.2013)
14
15
Fit to fly / cabin
• Kumartelu, kyykistely, ojennusliikkeet
• Työvuoron aikana >10 000 askelta kävelyä
• Boksien nosto (painavimmillaan n. 18 kg) hartiatason
yläpuolelta
• Tapaturmavaara (ahtaus, kiire, turbulenssit)
• Matkustamon olosuhteet
• Pelastautuminen, evakuointi ja EA-valmius
• Kaikkien koneessa olevien tulee voida tehdä kaikkia
työtehtäviä
• Sirkadiaanisen rytmin häiriintyminen
• Psykososiaalinen kuormittuminen
• Terveystarkastukset: 5 v välein
• Työn keventäminen mahdollista käytännössä vain eri
työaikamuotoja hyödyntäen
16
Fit to fly / cabin
• Matkustamomiehistön on oltava ”fit to fly” työssä,
sekä normaali- että poikkeustilanteessa
• tehtävät lueteltu EASA Part MED Subpart C (AMC1
MED.C.005)
• Fit to fly - fit to work?
• Sairausloman tarpeen arviointi vaatii ymmärrystä
lentotyöstä esim. flunssassa työkyvyttömyyden
pituuden arvio (tukkoisuus/korvien paineentasauksen
onnistuminen)
• Sairaus/oire voi vaatia ilmailulääkärin kannanoton
työkykyyn ennen työvuoroa
Fit to fly / cockpit
• Lentäjät erityisen kriittinen ammattiryhmä
• lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset ja eri sairauksissa huomioon otettavat asiat
lueteltu EASA Part MED Subpart B
• Medikaalitarkastukset vuosittain (>60-v 6 kk välein)
• Työkyvyn arvioinnissa on aina pidettävä mielessä ilmailuturvallisuus
• Sairausloman tarpeen arviointi vaatii ymmärrystä lentotyöstä esim. flunssa
(barotrauma), inkapasitoitumisriski (klassiset: sappikivi, virtsatiekivi)
• Sairaus/oire/lääkitys vaatii useimmiten ilmailulääkärin kannan työkykyyn ennen
työvuoroa
18
Esimerkki. Lentäjän tapaturma / huomioitavaa
• 33-vuotias lentäjä soittaa ja kysyy neuvoa kaaduttuaan moottoripyörällä. Ei kerro
esiintyneen tajuttomuutta, mutta vietiin varalta tarkkailuun päivystyspoliklinikalle, josta
kotiutettiin seuraavana aamuna. Sairauslomaa kirjoitettiin 2 päivää.
20
Esimerkki. Lentäjän tapaturma / huomioitavaa
• 33-vuotias lentäjä soittaa ja kysyy neuvoa kaaduttuaan moottoripyörällä. Ei kerro
esiintyneen tajuttomuutta, mutta vietiin varalta tarkkailuun päivystyspoliklinikalle, josta
kotiutettiin seuraavana aamuna. Sairauslomaa kirjoitettiin 2 päivää.
• Kallovamman vaikeusaste? → potilaskertomustiedot (ml. sairaankuljetuskertomus,
jos saatavilla)
• Jälkioireet?
• Työkyvyttömyyden kesto määräytyy kallovamman vaikeusasteen
(posttraumaattisen epilepsian riski, mahdolliset kognitiiviset vaikutukset) ja
mahdollisten muiden vammojen perusteella
21
22
Esimerkki. Lentäjän tapaturma
Esimerkki. Lentäjän sepelvaltimotauti
• 54-vuotias lentäjä saa talvilomalla lumitöitä tehdessään puristavaa rintakipua. Oire
menee nopeasti ohi levossa. Viikkoa myöhemmin kliinisessä rasituskokeessa
lateraalisesti ST-laskuja. Angiografiassa LAD ab bifurkaatiossa 40-50 % stenoosi, C 50
%, RCA avoin. Painevaijerimittauksessa C-osan distaalipuolella todettu iskemiaa.
Myöhemmin tehty pallolaajennus, jossa hyvä tulos 10 % LAD bc ja ab. Kysyy ohjeita
milloin voi palata lentotyöhön.
23
Flunssa ja lentäminen
• Flunssaisena lentäminen lisää riskiä saada nenän sivuonteloiden tai välikorvan
painevamma
• Painevamma voi syntyä jo tavanomaisissa lennonaikaisissa paineen vaihteluissa
• Lentävästä henkilöstöstä jopa 85 % on joskus kokenut välikorvan barotrauman
• 48 % joutunut olemaan työstä pois barotrauman vuoksi
• Välikorvan barotraumasta keskim. 5,5 (cockpit) ja 7 pvn (cabin crew)
sairauspoissaolo/tapaus
24
Sinusbarotrauma
25
Lupakirjan haltijan ilmoitusvelvollisuus
26
Lupakirjan haltijan ilmoitusvelvollisuus
• Velvollisuus ilmoittaa merkittävistä terveydentilan muutoksista ilmailulääkärille,
ilmailulääketieteen keskukselle tai ilmailuviranomaiselle
27
Työkyvyn arvioinneista
• Ammatillinen työkyvyttömyys: ilmailuregulaatio
• Jäljellä oleva työkyky
• mahdollisuus tehdä muuta työtä?
• osatyökykyisyys?
• työkyvyn tukemisen mahdollisuudet?
• Työkyvyn arvioinnit tehdään Finnair Terveyspalveluissa perusteellisesti, läpimenoajaksi luvattu
2 kk
• Kirjallinen lähete esihenkilöltä
• Aina lausunto ja työterveysneuvottelu
• Sopiva, ei sopiva, rajoitukset (konkreettisesti mitä ei voi tehdä)
28
Korvaavan ja kuntouttavan työn prosessi (lentäjät)
29
150 päivän
yhtäjaksoinen
poissaolo
ESA-aika päättyy
240 päivän
yhtäjaksoinen
poissaolo
60 päivän
yhtäjaksoinen
poissaolo
30 poissaolopäivää
12 kuukauden aikana
Kuntoutustuki
loppuu
14 päivän
yhtäjaksoinen
poissaolo
90 päivän poissaolo
(90 päivän lausunto
tarvittaessa)
Työsuhteen
päättyminen
Ilmarisen
työkyvyttömyyseläke
kuntouttava työn
tarjoaminen
(osasairauspäiväraha,
työterveyshuollon /
Ilmarisen
työkokeilu, työantajan
korvaavat työjärjestelyt)
korvaava työ
(määräaikainen)
sairauspoissaolo
- palkallinen, mikäli työkyvytön kaikkeen työhön
- palkaton, mikäli kieltäytyy kuntouttavasta
työstä → sairauspäiväraha
Paluu työhön
(korvaava työ /
lentotyö)
Kuntoutustuki
korvaava työ
(toistaiseksi)
12 kuukautta
sairastumisesta
Määräaikaiset järjestelyt työpaikalla (cabin crew)
TES-perusteinen ikäohjelma 45/90 virkavapaa
Käyttö Elämäntilanne, jaksaminen Elämäntilanne, jaksaminen. P&C kanssa keskustellen. Elämäntilanne, jaksaminen.
Tapauskohtaisesti,
harkinnanvaraisesti P&C kanssa
keskustellen
Tunnit 90 h / kk 45-90, rajattavissa 45/55/66 -
Yöpyvät Voi olla Voi olla -
Kauko- ja
aikaerolennot
Voi olla, mahdollisuus rajata kauko- ja
aikaerolennot 1 tai 2 / kk
Voi olla -
Päivystykset Voi olla Voi olla -
Vapaapäivien lkm 13 tai 14
Biddausoikeus Lento- ja vapaatoiveet kuten kokoaikaisella
Kuponkitoiveista vähennetään 1 kpl
kalenterivuotta kohden
Vapaatoiveet kuten kokoaikaisella, lisäksi check-in ja
check-out –toiveet
Lentotoiveita vain kupongilla
Kesto 1 - 3 kuukautta 1-3 kuukautta 1-3 kuukautta
Muuta Sopimus ikäohjelmasta WD HELP
Kirjaus AGEGROUP-listarajoitteisiin.
Palkka työvuorolistan mukaisilta tunneilta. Sopimus
ikäohjelmasta WD HELP
Työaikamuotojen lisäksi käytettävissä olevat listarajoitteet
(työterveyshuollon kanssa sovittaessa)
selite
NOLO
no layovers (this is used also for DEL restictions), also rules out time difference flights
NOTD
no time difference flights (doesn't include DEL)
NOSTAND-BY
no standbys
NONIGHT
no night duty (no duty between 2300-0600)
MAX1TDF
max. 1 TDF/LDF flight/month (incl. DEL)
MAX2TDF
max. 2 TDF/LDF flight/month (incl. DEL)
NOWL
No wetlease operations
EAST ONLY
Muu työkyvyn tuki
• Päihdeohjelma ja muu tuki
• Mini-interventio päihdehoitajan vastaanotolla
• Omaehtoiset psykologikäynnit lentäjille
• Defusing ja debriefing
• Peer support
• Kuntoutus
• Työfysioterapeutti, työpsykologi, ravitsemusterapeutti, sosiaalialan asiantuntija
32
Lentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteet

More Related Content

What's hot

Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseenEväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
THL
 
Mitä rokottajan tulee osata?
Mitä rokottajan tulee osata?Mitä rokottajan tulee osata?
Mitä rokottajan tulee osata?
THL
 
Rokotukset ovat lapsen oikeus
Rokotukset ovat lapsen oikeusRokotukset ovat lapsen oikeus
Rokotukset ovat lapsen oikeus
THL
 
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessaTyökyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Roland Päivi
 
Fiziksel,Kimyasal,Ergonomik Risk etmenleri
Fiziksel,Kimyasal,Ergonomik Risk etmenleriFiziksel,Kimyasal,Ergonomik Risk etmenleri
Fiziksel,Kimyasal,Ergonomik Risk etmenleri
Gültekin Cangül
 
Aseptiikka rokotustoiminnassa
Aseptiikka rokotustoiminnassaAseptiikka rokotustoiminnassa
Aseptiikka rokotustoiminnassa
THL
 
Fiziksel risk etmenleri
Fiziksel risk etmenleriFiziksel risk etmenleri
Fiziksel risk etmenleri
Teknikakademiisg
 
Työhygieeninen selvitys
Työhygieeninen selvitysTyöhygieeninen selvitys
Työhygieeninen selvitys
Työterveyslaitos
 
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaanMilta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
THL
 
Työhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
Työterveyslaitos
 
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Työterveyslaitos
 
Miten kirjaan rokotukset oikein
Miten kirjaan rokotukset oikeinMiten kirjaan rokotukset oikein
Miten kirjaan rokotukset oikein
THL
 
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptxAmmattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Työterveyslaitos
 
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
THL
 
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeenTyökyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työterveyslaitos
 
Työote-hanke
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hanke
Työterveyslaitos
 
Terveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksi
Terveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksiTerveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksi
Terveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksi
Työterveyslaitos
 
Terveys- ja hoitosuunnitelma
Terveys- ja hoitosuunnitelmaTerveys- ja hoitosuunnitelma
Terveys- ja hoitosuunnitelma
THL
 
Etätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikkö
Etätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikköEtätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikkö
Etätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikkö
Roland Päivi
 
Miten rokotuskattavuus suojaa väestöä
Miten rokotuskattavuus suojaa väestöäMiten rokotuskattavuus suojaa väestöä
Miten rokotuskattavuus suojaa väestöä
THL
 

What's hot (20)

Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseenEväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
 
Mitä rokottajan tulee osata?
Mitä rokottajan tulee osata?Mitä rokottajan tulee osata?
Mitä rokottajan tulee osata?
 
Rokotukset ovat lapsen oikeus
Rokotukset ovat lapsen oikeusRokotukset ovat lapsen oikeus
Rokotukset ovat lapsen oikeus
 
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessaTyökyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
Työkyvyn arviointi ja kuntoutus erikoislääkärikoulutuksessa
 
Fiziksel,Kimyasal,Ergonomik Risk etmenleri
Fiziksel,Kimyasal,Ergonomik Risk etmenleriFiziksel,Kimyasal,Ergonomik Risk etmenleri
Fiziksel,Kimyasal,Ergonomik Risk etmenleri
 
Aseptiikka rokotustoiminnassa
Aseptiikka rokotustoiminnassaAseptiikka rokotustoiminnassa
Aseptiikka rokotustoiminnassa
 
Fiziksel risk etmenleri
Fiziksel risk etmenleriFiziksel risk etmenleri
Fiziksel risk etmenleri
 
Työhygieeninen selvitys
Työhygieeninen selvitysTyöhygieeninen selvitys
Työhygieeninen selvitys
 
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaanMilta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
 
Työhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
 
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
 
Miten kirjaan rokotukset oikein
Miten kirjaan rokotukset oikeinMiten kirjaan rokotukset oikein
Miten kirjaan rokotukset oikein
 
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptxAmmattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt _2018.pptx
 
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
 
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeenTyökyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
 
Työote-hanke
Työote-hankeTyöote-hanke
Työote-hanke
 
Terveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksi
Terveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksiTerveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksi
Terveystarkastukset ammattiastman ehkäisemiseksi
 
Terveys- ja hoitosuunnitelma
Terveys- ja hoitosuunnitelmaTerveys- ja hoitosuunnitelma
Terveys- ja hoitosuunnitelma
 
Etätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikkö
Etätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikköEtätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikkö
Etätyön ergonomiaa, Mika Nyberg, tuotepäällikkö
 
Miten rokotuskattavuus suojaa väestöä
Miten rokotuskattavuus suojaa väestöäMiten rokotuskattavuus suojaa väestöä
Miten rokotuskattavuus suojaa väestöä
 

More from Työterveyslaitos

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
Työterveyslaitos
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Työterveyslaitos
 
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaPelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Työterveyslaitos
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Työterveyslaitos
 
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiPerjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Työterveyslaitos
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työterveyslaitos
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työterveyslaitos
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
Työterveyslaitos
 
Kvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
Työterveyslaitos
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Työterveyslaitos
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Työterveyslaitos
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Työterveyslaitos
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Työterveyslaitos
 
Sotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
Työterveyslaitos
 
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työterveyslaitos
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Työterveyslaitos
 
Uniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
Työterveyslaitos
 
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Työterveyslaitos
 
Mielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työ
Työterveyslaitos
 
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyöKognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Työterveyslaitos
 

More from Työterveyslaitos (20)

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
 
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaPelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
 
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiPerjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
 
Kvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
 
Sotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
 
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
 
Uniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
 
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
 
Mielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työ
 
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyöKognitiivinen ergonomia ja aivotyö
Kognitiivinen ergonomia ja aivotyö
 

Lentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteet

 • 1. 1 Lentävän henkilöstön työterveyshuollon erityispiirteet - TTL perjantaimeeting 9.12.2022 Kimmo Ketola Medical Director Finnair
 • 2. Finnair Terveyspalvelut • Yrityksessä integroidusti toimiva työterveyshuoltoyksikkö • Vahva ilmailualan tuntemus, ilmailualan työterveyshuollon ja ilmailulääketieteen osaaminen • Kaikki lääkärit Traficomin valtuuttamia ilmailulääkäreitä (AME1) • Palvelut tuotetaan Finnair Oyj:lle sekä kahden tytäryhtiön henkilöstölle • Henkilöasiakkaita noin 4400 tällä hetkellä • Toimintaa ohjaa laatukäsikirja sekä ilmailulääketieteellistä ja turvallisuustoimintaa Safety Management System (EASA-regulaation sekä Finnairin turvallisuusjärjestelmän mukaisesti) • Runsaasti sisäistä yhteistyötä sekä vahva ulkopuolinen sidosryhmäyhteistyö, myös kansainvälisesti 2
 • 3. Finnair Terveyspalvelut / Finnair Aeromedical Centre • Finnair Aeromedical Centre (FAeMC) oma hallinnollinen yksikkönsä ilmailuregulaation perusteella • Traficomin valtuuttama • Vuosittain >800 liikennelentäjän ns. medikaalitarkastusta, lisäksi satoja matkustamomiehistön jäsenten terveystarkastuksia • Yhdistetty Vna 1485/2001 mukaisiin yötyötarkastuksiin • Vahva painotus ilmailuturvallisuustyössä, seuranta Finnair Safety Review Boardissa kvartaaleittain • Riskien tunnistaminen, mitigointi, hallinta ja seuranta: SMS • FAeMC Safety Meetings, FAeMC LT Meetings 3
 • 4. Finnair Terveyspalvelujen toiminta pääpiirteittäin • Painopiste KL1 toiminnassa, jota 90-95 % koko toiminnasta • Työhönpaluuarviot pääsääntöisesti aina työterveyshuollossa >30 pv sairausloman/työkyvyttömyyden jälkeen, työkyvyn arvioinnit työnantaja-aloitteisesti • Työkyvyn tuki ym. • Terveystarkastukset • Sairaanhoito Finnair Terveyspalveluissa: työkykypainotteinen sairaanhoito = kun sairaus on työperäinen tai se vaikuttaa olennaisesti työkykyyn • Erikoislääkärikonsultaatiot kohdennetusti Finnairin oman työterveyslääkärin lähetteellä • Käytetään vain tiettyjä erikoislääkäreitä • Akuuteissa sairastumisissa voi asioida palvelumallin mukaisesti Aava Luotsin kautta tai julkisella puolella, mutta vaivan pitkittyessä (työkyvyttömyys >21 pv, toistuvat lääkärikäynnit) asioidaan Finnairin omassa työterveyshuollossa • Pitkäaikaissairauksien seuranta ja hoito pääsääntöisesti muualla kuin Finnair Terveyspalveluissa 4
 • 5. Työterveysyhteistyö • Tiivis, proaktiivinen yhteistyö • Q-palaverit, kokous- ja koulutuspäivät, tstoimikunnat kvartaaleittain • Wellbeing strategic steering group • Työterveysneuvottelut • Esihenkilöiden kouluttaminen, neuvonta ja ohjaus • Fatigue SAG, Radiation SAG, Emergency Response, ad hocit • COVID Contingency Group 5
 • 7. 7
 • 8. • Ilman kosteus noin 10 % • Matkustamo paineistettu noin 2400 m ilmanpaineeseen (O2 Sat n. 90-92 %) • Paineen vaihtelu lennon eri vaiheissa • Ahtaus, ergonomia • Matkustamon melu • 80 dB(A) voi ylittyä A330 takakeittiössä, 85 dB(A) voidaan saavuttaa tai ylittää A320 takakeittiössä nousun ja laskeutumisen aikana • Palovaara (lika, roskat, tupakointi koneessa) • Lämpötilan vaihtelu, vetoisuus • Tapaturmavaara • Ahtaus, kiire, turbulenssi 8 Lentokone työympäristönä
 • 9. • Aikaerorasitus, vuorotyö/yötyö, epäsäännöllisyys • Johtaminen: lennonaikainen lähihlö, henkilöstöhallinnollinen esihlö • Työyhteisö: lennonaikainen työyhteisö, muu työyhteisö • Kuiva ilma: ihon, limakalvojen ja silmien kuivuminen • Paineen vaihtelut: flunssassa lentäminen, korvien oireilu • Ajoittainen kiire, seisomatyö (ohjaamossa istumatyö), hankalat työasennot, kurottelut, kumartelut, nostot • Melu: kuulonsuojaus (miehistökuljetuksen odottaminen platalla, boarding, safety check = koneen turvallisuuskierros, nousut/laskut?) • Lennonaikaiset medikaalitilanteet: aggressiiviset matkustajat (päihteet), sairauskohtaukset • Kosminen säteily, UV-säteily • Psykososiaalinen kuormitus • Alati muuttuva toimintaympäristö 9 Lentävän henkilöstön työn erityispiirteet
 • 10. • Tartuntataudit lennolla ja kohteessa • Influenssa, tuhkarokko, tuberkuloosi, SARS-CoV-2 • Gastroenteriitit, dengue, rabies, ebola ym. • Kohteen turvallisuusnäkökulmat (liikenne, erilainen turvallisuuskulttuuri, saasteet) • Sairastuminen kohteessa • Ilmailualan toimijoilla vahva turvallisuuskulttuuri, ”erehdytään turvalliselle puolelle” • Erittäin säädelty toimintaympäristö • Ilmailualan yleiskieli on englanti 10 Lentävän henkilöstön työn erityispiirteet
 • 11. • Lentävällä henkilöstöllä vahva ammatti-identiteetti, suurin osa ”unelma-ammatissaan” • Varsinkin lentäjän ammatti erittäin suosittu, tiukka seulonta, kallis koulutus • Matkustamopalvelu: asiakaskeskeisyys, ”lupa tehdä” • Lentäjät: johtaminen/hallinta, tilannetietoisuus, harkitsevuus, ”by the book” • Resilienssi kummallakin ammattiryhmällä vahva 11 Unelma-ammatissa?
 • 12. Air France 358, 2.8.2005 Toronto
 • 13. Asiana Airlines 214, San Francisco (6.7.2013)
 • 14. Asiana Airlines 214, San Francisco (6.7.2013) 14
 • 15. 15 Fit to fly / cabin • Kumartelu, kyykistely, ojennusliikkeet • Työvuoron aikana >10 000 askelta kävelyä • Boksien nosto (painavimmillaan n. 18 kg) hartiatason yläpuolelta • Tapaturmavaara (ahtaus, kiire, turbulenssit) • Matkustamon olosuhteet • Pelastautuminen, evakuointi ja EA-valmius • Kaikkien koneessa olevien tulee voida tehdä kaikkia työtehtäviä • Sirkadiaanisen rytmin häiriintyminen • Psykososiaalinen kuormittuminen • Terveystarkastukset: 5 v välein • Työn keventäminen mahdollista käytännössä vain eri työaikamuotoja hyödyntäen
 • 16. 16 Fit to fly / cabin • Matkustamomiehistön on oltava ”fit to fly” työssä, sekä normaali- että poikkeustilanteessa • tehtävät lueteltu EASA Part MED Subpart C (AMC1 MED.C.005) • Fit to fly - fit to work? • Sairausloman tarpeen arviointi vaatii ymmärrystä lentotyöstä esim. flunssassa työkyvyttömyyden pituuden arvio (tukkoisuus/korvien paineentasauksen onnistuminen) • Sairaus/oire voi vaatia ilmailulääkärin kannanoton työkykyyn ennen työvuoroa
 • 17. Fit to fly / cockpit • Lentäjät erityisen kriittinen ammattiryhmä • lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset ja eri sairauksissa huomioon otettavat asiat lueteltu EASA Part MED Subpart B • Medikaalitarkastukset vuosittain (>60-v 6 kk välein) • Työkyvyn arvioinnissa on aina pidettävä mielessä ilmailuturvallisuus • Sairausloman tarpeen arviointi vaatii ymmärrystä lentotyöstä esim. flunssa (barotrauma), inkapasitoitumisriski (klassiset: sappikivi, virtsatiekivi) • Sairaus/oire/lääkitys vaatii useimmiten ilmailulääkärin kannan työkykyyn ennen työvuoroa 18
 • 18. Esimerkki. Lentäjän tapaturma / huomioitavaa • 33-vuotias lentäjä soittaa ja kysyy neuvoa kaaduttuaan moottoripyörällä. Ei kerro esiintyneen tajuttomuutta, mutta vietiin varalta tarkkailuun päivystyspoliklinikalle, josta kotiutettiin seuraavana aamuna. Sairauslomaa kirjoitettiin 2 päivää. 20
 • 19. Esimerkki. Lentäjän tapaturma / huomioitavaa • 33-vuotias lentäjä soittaa ja kysyy neuvoa kaaduttuaan moottoripyörällä. Ei kerro esiintyneen tajuttomuutta, mutta vietiin varalta tarkkailuun päivystyspoliklinikalle, josta kotiutettiin seuraavana aamuna. Sairauslomaa kirjoitettiin 2 päivää. • Kallovamman vaikeusaste? → potilaskertomustiedot (ml. sairaankuljetuskertomus, jos saatavilla) • Jälkioireet? • Työkyvyttömyyden kesto määräytyy kallovamman vaikeusasteen (posttraumaattisen epilepsian riski, mahdolliset kognitiiviset vaikutukset) ja mahdollisten muiden vammojen perusteella 21
 • 21. Esimerkki. Lentäjän sepelvaltimotauti • 54-vuotias lentäjä saa talvilomalla lumitöitä tehdessään puristavaa rintakipua. Oire menee nopeasti ohi levossa. Viikkoa myöhemmin kliinisessä rasituskokeessa lateraalisesti ST-laskuja. Angiografiassa LAD ab bifurkaatiossa 40-50 % stenoosi, C 50 %, RCA avoin. Painevaijerimittauksessa C-osan distaalipuolella todettu iskemiaa. Myöhemmin tehty pallolaajennus, jossa hyvä tulos 10 % LAD bc ja ab. Kysyy ohjeita milloin voi palata lentotyöhön. 23
 • 22. Flunssa ja lentäminen • Flunssaisena lentäminen lisää riskiä saada nenän sivuonteloiden tai välikorvan painevamma • Painevamma voi syntyä jo tavanomaisissa lennonaikaisissa paineen vaihteluissa • Lentävästä henkilöstöstä jopa 85 % on joskus kokenut välikorvan barotrauman • 48 % joutunut olemaan työstä pois barotrauman vuoksi • Välikorvan barotraumasta keskim. 5,5 (cockpit) ja 7 pvn (cabin crew) sairauspoissaolo/tapaus 24
 • 25. Lupakirjan haltijan ilmoitusvelvollisuus • Velvollisuus ilmoittaa merkittävistä terveydentilan muutoksista ilmailulääkärille, ilmailulääketieteen keskukselle tai ilmailuviranomaiselle 27
 • 26. Työkyvyn arvioinneista • Ammatillinen työkyvyttömyys: ilmailuregulaatio • Jäljellä oleva työkyky • mahdollisuus tehdä muuta työtä? • osatyökykyisyys? • työkyvyn tukemisen mahdollisuudet? • Työkyvyn arvioinnit tehdään Finnair Terveyspalveluissa perusteellisesti, läpimenoajaksi luvattu 2 kk • Kirjallinen lähete esihenkilöltä • Aina lausunto ja työterveysneuvottelu • Sopiva, ei sopiva, rajoitukset (konkreettisesti mitä ei voi tehdä) 28
 • 27. Korvaavan ja kuntouttavan työn prosessi (lentäjät) 29 150 päivän yhtäjaksoinen poissaolo ESA-aika päättyy 240 päivän yhtäjaksoinen poissaolo 60 päivän yhtäjaksoinen poissaolo 30 poissaolopäivää 12 kuukauden aikana Kuntoutustuki loppuu 14 päivän yhtäjaksoinen poissaolo 90 päivän poissaolo (90 päivän lausunto tarvittaessa) Työsuhteen päättyminen Ilmarisen työkyvyttömyyseläke kuntouttava työn tarjoaminen (osasairauspäiväraha, työterveyshuollon / Ilmarisen työkokeilu, työantajan korvaavat työjärjestelyt) korvaava työ (määräaikainen) sairauspoissaolo - palkallinen, mikäli työkyvytön kaikkeen työhön - palkaton, mikäli kieltäytyy kuntouttavasta työstä → sairauspäiväraha Paluu työhön (korvaava työ / lentotyö) Kuntoutustuki korvaava työ (toistaiseksi) 12 kuukautta sairastumisesta
 • 28. Määräaikaiset järjestelyt työpaikalla (cabin crew) TES-perusteinen ikäohjelma 45/90 virkavapaa Käyttö Elämäntilanne, jaksaminen Elämäntilanne, jaksaminen. P&C kanssa keskustellen. Elämäntilanne, jaksaminen. Tapauskohtaisesti, harkinnanvaraisesti P&C kanssa keskustellen Tunnit 90 h / kk 45-90, rajattavissa 45/55/66 - Yöpyvät Voi olla Voi olla - Kauko- ja aikaerolennot Voi olla, mahdollisuus rajata kauko- ja aikaerolennot 1 tai 2 / kk Voi olla - Päivystykset Voi olla Voi olla - Vapaapäivien lkm 13 tai 14 Biddausoikeus Lento- ja vapaatoiveet kuten kokoaikaisella Kuponkitoiveista vähennetään 1 kpl kalenterivuotta kohden Vapaatoiveet kuten kokoaikaisella, lisäksi check-in ja check-out –toiveet Lentotoiveita vain kupongilla Kesto 1 - 3 kuukautta 1-3 kuukautta 1-3 kuukautta Muuta Sopimus ikäohjelmasta WD HELP Kirjaus AGEGROUP-listarajoitteisiin. Palkka työvuorolistan mukaisilta tunneilta. Sopimus ikäohjelmasta WD HELP
 • 29. Työaikamuotojen lisäksi käytettävissä olevat listarajoitteet (työterveyshuollon kanssa sovittaessa) selite NOLO no layovers (this is used also for DEL restictions), also rules out time difference flights NOTD no time difference flights (doesn't include DEL) NOSTAND-BY no standbys NONIGHT no night duty (no duty between 2300-0600) MAX1TDF max. 1 TDF/LDF flight/month (incl. DEL) MAX2TDF max. 2 TDF/LDF flight/month (incl. DEL) NOWL No wetlease operations EAST ONLY
 • 30. Muu työkyvyn tuki • Päihdeohjelma ja muu tuki • Mini-interventio päihdehoitajan vastaanotolla • Omaehtoiset psykologikäynnit lentäjille • Defusing ja debriefing • Peer support • Kuntoutus • Työfysioterapeutti, työpsykologi, ravitsemusterapeutti, sosiaalialan asiantuntija 32