SlideShare a Scribd company logo
Toipumisorientaation teoreettiset
lähtökohdat - mikä tässä on uutta?
Nordling Esa
PsT, kehittämispäällikkö
Mielenterveysyksikkö
31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 1
Toipumisorientaatio on ajattelun ja
toiminnan viitekehys, missä
painottuvat voimavarat, osallisuus,
toivo, merkityksellisyys ja positiivinen
mielenterveys.
31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 2
Toipumisorientaatio –
kokonaisvaltaisen kuntoutuksen
perusta (Pilgrim & McCranie 2013)
Personal journey, which emphasizes the
role of the individual’s meaningful life.
Therapeutic optimism demands a shift
from medical paternalism to a genuine
partnership model of service delivery
31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 3
Ulkopuolisuuden tunne, opittu avuttomuus ja
motivaatio-ongelmat ovat usein seurausta hoidon
ja kuntoutuksen objektisoivista valtasuhteista,
jotka on naamioitu…
-  vastuukysymyksiin: ”kuka vastaa, jos kuntoutujalle
tapahtuu jotain ikävää”
-  kuntoutujan suojeluun: ”estämme häntä tekemästä
tyhmyyksiä”
-  kuntoutujan edun ajamiseen: ”tiedämme, mikä
hänelle on parasta”
31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 4
Tärkeä käsitteellinen ero
Ø Toipumisorientaatio ei tarkoita samaa kuin
toipuminen kliinisenä käsitteenä
Ø Ammattihenkilöstö toimii toipumisorientaation
mukaisesti palvelu- ja vuorovaikutusprosesseissa
silloin, kun se tukee ja edistää kuntoutujan
toiveikkuutta, osallisuutta, elämän
tarkoituksellisuuden kokemusta ja elämän
mielekkyyttä
31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 5
TOIPUMISORIENTAATION VIISI
ASIAKOKONAISUUTTA (Leamy ym. 2011)
CHIME: connectedness, hope and optimism about the
future, identity, meaning in life, and empowerment
•  Liittyminen: subjektiivinen tunne kuulumisesta
yhteisöön, merkityksellisten ihmissuhteiden
olemassaolo, tuen saanti muilta, vertaisuuden
kokemus
31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 6
• Toivo ja optimismi: usko toipumisen
mahdollisuuteen, positiivinen ajattelu tavoitteiden
saavuttamisen mahdollisuuksista, motivaatio
muutoksiin keskeisten verkostojen tuen avulla
• Identiteetti: myönteisen minäkuvan rakentuminen
ja stigman voittaminen
• Elämän tarkoitus: merkityksellisten elämän laatua
lisäävien sosiaalisten roolien ja päämäärien
löytäminen
• Voimaantuminen: henkilökohtaisen vastuun ja
kontrollin vahvistuminen elämän eri osa-alueilla
31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 7
Petrosin ym. (2015) tutkimuksessa edellisten lisäksi
toipumisprosessin kannalta merkittäviksi asioiksi
osoittautuivat vastavuoroisuus ja muiden
tukeminen
à Kokemus hyödyksi olemista,
vuorovaikutustaitojen parantuminen,
henkilökohtaisten oppimiskokemusten ja sosiaalisen
hyväksynnän saaminen
31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 8
Tavoitteena asiakkaan osallisuus
Ø  Hierarkinen professionalismi
Ø  Tiimikeskeisyys
Ø  Omaiset mukaan
Ø  Verkostot mukaan
Ø  Asiakas-/potilas mukaan
31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 9
Osallisuus
•  Osallisuuden kokemus tarkoittaa kuulumista tai liittymistä
sellaiseen ryhmään tai toimintaan, missä tulee
hyväksytyksi ja ymmärretyksi tai jossa voi jakaa omia
kokemuksiaan tai tunteitaan.
•  Osallisuuteen liittyy yhteyden luominen ja säilyttäminen
ihmisiin, toimintoihin tai asioihin, joita pitää itselle
merkityksellisinä.
•  Osallisuus tarkoittaa myös yhteyttä tarvittaviin palveluihin
sekä mahdollisuutta osallistua itselle tärkeistä asioista
päättämiseen
•  Jos näitä yhteyksiä ei ole, on syrjäytymisen vaara suuri.
31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 10
•  Toipumisorientaation mukaisella työotteella pyritään
vahvistamaan kuntoutujan osallisuutta:
-  kartoittamalla ja aktivoimalla kuntoutujan selviytymisen
kannalta keskeisiä sosiaalisia verkostoja
-  lisäämällä vertaistuen saannin tai antamisen
mahdollisuuksia
-  vahvistamalla kuntoutujan vaikuttamismahdollisuuksia
hänen tarvitsemiensa palveluiden muotoihin ja sisältöihin
sekä
-  virittämällä kuntoutujan kiinnostusta erilaisia
kansalaistoiminnan muotoja kohtaan
•  Kuntoutujan toipumisprosessin kannalta erityisen tärkeä
asema on vertaistuella ja kokemusasiantuntijatoiminnalla,
koska niiden kautta voivat todentua monet osallisuuden
muodot
31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 11
Toipumisorientaatiossa integroituvat monet
teoriat
Ø  Humanistinen psykologia (esim. Maslowin
tarveteoria)
Ø  Eksistentialismi (esim. Franklin logoterapia)
Ø  Kognitiivisen psykologian teoriat (esim. Seligman,
Beck, Bandura, Kobasa, Rotter)
Ø  Salutogeneesi: Terveyden edistämisen teoriat
(esim. Antonovskyn koherenssi –teoria) ja
positiivisen mielenterveyden käsite
31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 12


""
KONTROLLIODOTUS (LOCUS OF CONTROL)"
"
 Rotter (1966) & Levenson (1972): Yleistyneet odotukset siitä,
miten yksilö kokee elämäntapahtumiensa hallinnan #
#
à  sisäinen hallinta: suuri suoritusmotivaatio, aktiivisuus ja
onnistumisodotukset, positiivinen minäkäsitys#
#
à  ulkoinen hallinta: sattumilla tai muilla ihmisillä vaikutusta
koettuun elämänhallintaan à motivaation heikkous,
passiivisuus, negatiivinen minäkuva#
#
à  Uutela & Härkäpää (1993) Monissa terveysongelmissa on
hyötyä sekä luottamuksesta omaan sisäiseen hallintaan
että muiden tervehtymisen kannalta keskeisten henkilöiden
osoittamaan ulkoiseen hallintaan.#
31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 13
KOHERENSSI "
"
Koherenssin tunne (Antonovsky 1979, 1987) liittyy oman#
toimintaympäristön kokemiseen ymmärrettäväksi hallittavaksi#
ja mielekkääksi#
#
Ø  Ymmärrettävyys: johdonmukaisuuden kokemus sekä kyky löytää
loogisia yhteyksiä asioiden välillä ympäristön tapahtumissa#
#
Ø  Hallittavuus: usko siihen, että asiat ovat säädeltävissä niin, että joko
henkilö tai hänen luottamustaan nauttiva taho voi vaikuttaa niihin#
#
Ø  Mielekkyys: asioilla ja tapahtumilla on merkitystä yksilön tai yhteisön
arvojärjestelmässä#
Vahva koherenssin tunne on yhteydessä alhaisiin#
stressioireisiin ja stressioireiden lievittymisiin (Flannary &#
Flannary 1990; Wolf & Ratner 1999)#
#
31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 14
Positiivinen mielenterveys
•  Tarkoittaa mielen hyvinvointia à psyykkiset
vahvuudet ja kyvyt, jotka muodostavat ihmisen
voimavarat
•  Mielenterveyttä pidetään salutogeenisena
resurssina, joka liittyy yksilön, sosiaalisen
yhteisön ja yhteiskunnan pääomaan, mikä auttaa
ihmisiä selviytymään elinympäristössään
(Lehtinen 2008)
31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 15
Mielenterveyden kahden jatkumon malli
-  Hylkää ajatuksen, jossa mielenterveys ja
mielenterveyden häiriö ovat saman jatkumon
vastakkaisia päivä
-  Perustuu näkemykseen, minkä mukaan mielen
hyvin- ja pahoinvointi ovat kaksi erillistä
ulottuvuutta à mielenterveys ei ole vain
mielenterveyshäiriön puuttumista
31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 16
Esimerkiksi:
•  skitsofreniaa sairastava henkilö voi runsaista
harhaoireista huolimatta kokea onnellisuutta, elämän
mielekkyyttä ja läheisyyttä muihin ihmisiin
Toisaalta…
•  psykiatrisesti arvioituna terve, mutta
työuupumuksesta kärsivä henkilö voi kokea
olevansa onneton, heikosti motivoitunut ja yksin
pärjäämään joutuva
31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 17
31.8.201622.9.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa NordlingEsityksen nimi / Tekijä 18
Mitä toipumisorientaatio ei tarkoita?
-  Ammatillisen asiantuntijuuden väheksymistä
-  Kapea-alaista konsumerismia: ”Asiakas on
aina oikeassa”
-  Relapsien ihannointia vrt. antipsykiatria
31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 19
Mitä toipumisorientaation toteutuminen
edellyttää?
Jacobson and Greenley (2001): Toipumisprosessi
näkyy yksilön kokemusmaailman positiivisena
muutoksena, jota palvelut edistävät ja jonka
järjestelmä mahdollistaa
à  Muutokset rakenteissa Mieli
à  Muutokset käytännöissä -suunnitelma
à  Muutokset asenteissa
31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 20
Käytännössä toipumisorientaatio edellyttää…
à  luottamuksellisen yhteistyösuhteen luomista
à  kuntoutujan tukemista omien tarpeiden,
päämäärien, unelmien ja tulevaisuuden
suunnitelmien löytämisessä ja niiden
huomioimista hoidon ja kuntoutuksen sisällöissä
à  toipumisorientaatiota tukevan ja rakentavan
organisaatiokulttuurin olemassa oloa
à  kansalaisoikeuksien ja sosiaalisen inkluusion
edistämistä: mahdollisuus osallistua ja kuulua
erilaisiin yhteisöihin
31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 21
Toipumisprosessi (Recovery)
Toivo ja Elämän-
Osallisuus Tieto optimismi tyytyväisyys
Vastuunoton Tiedon anta- Vertaistuki, Ihmissuhteet
tukeminen minen, Positiiviset (perhe, sosiaalinen
omista pää- Sairauden mallit, verkosto, elämän
töksistä ja hoi- hallintakeinot Omat selviyty- järjestelyt), Perhe-
dosta tavoittei- ja oireenhal- miskokemukset, psykoedukaatio,
den suuntai- linta, Haaveet Turvallinen asumi-
sesti, Psykoedu- nen,
Mukana olemi- kaatio Palveluohjaus
nen itselle mer-
kityksellisissä
toiminnoissa
31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 22
Mikä muuttuu toipumisorientaation myötä?
Ø  Kuntoutujien vastuu hoidostaan ja elämästään
vahvistuu myönteisellä tavalla
Ø  Hoito- ja kuntoutus monipuolistuu: kokemuksellisuutta
ja vertaisuutta hyödynnetään vahvemmin à
kokemustieto synnyttää teoreettista tietoa, mikä
syventää eri tieteenalojen teoriapohjaa à
professioiden koulutusohjelmat uudistuvat à
ammattitaito paranee
Ø  Ihmisoikeudet toteutuvat paremmin, pakon käyttö
hoidossa vähenee à avun hakemisen kynnys laskee
à paremmat hoitotulokset pienemmillä kustannuksilla
Ø  Stigma heikkenee
Ø  Potilasyhdistysten ja –järjestöjen vaikutusvalta
lisääntyy (vrt. FinFami)
31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 23
Aarons, Hurlburt & Horwitz (2011):
Uusien menetelmien ja toimintatapojen
implementoinnin onnistuminen riippuu siitä, miten ne
sopivat organisaation ja sen työntekijöiden
arvomaailmaan ja työkulttuuriin
Hoito-ohjelmien juurruttamista koskevat tutkimukset
osoittavat, että huomion kiinnittäminen
organisaatiokulttuuriin ja organisaatioilmastoon ovat
avaintekijöitä onnistumisen kannalta (Gilbert et al
2013)
31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 24
Kiitokset mielenkiinnosta
31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 25

More Related Content

What's hot

Päivi Sainio: Functioning of the eldery in Finland
Päivi Sainio: Functioning of the eldery in FinlandPäivi Sainio: Functioning of the eldery in Finland
Päivi Sainio: Functioning of the eldery in Finland
THL
 
Nuorten neuropsykiatristen häiriöiden lääkehoito
Nuorten neuropsykiatristen häiriöiden lääkehoitoNuorten neuropsykiatristen häiriöiden lääkehoito
Nuorten neuropsykiatristen häiriöiden lääkehoito
Satakunnan sairaanhoitopiiri
 
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusPsykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Työterveyslaitos
 
Esa Nordling: Mitä on Recovery-ajattelu? Työllistyminen & työllisyys kuntoutu...
Esa Nordling: Mitä on Recovery-ajattelu? Työllistyminen & työllisyys kuntoutu...Esa Nordling: Mitä on Recovery-ajattelu? Työllistyminen & työllisyys kuntoutu...
Esa Nordling: Mitä on Recovery-ajattelu? Työllistyminen & työllisyys kuntoutu...
THL
 
Ryhmän ohjaajan toiminta koulutusryhmän muodostumisvaiheessa
Ryhmän ohjaajan toiminta koulutusryhmän muodostumisvaiheessaRyhmän ohjaajan toiminta koulutusryhmän muodostumisvaiheessa
Ryhmän ohjaajan toiminta koulutusryhmän muodostumisvaiheessa
Matleena Laakso
 
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Työterveyslaitos
 
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstäTiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
THL
 
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelutHeli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut
THL
 
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminenTimo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Johanna Warius: Asiakastyötä tukevat lomakkeet
Johanna Warius: Asiakastyötä tukevat lomakkeetJohanna Warius: Asiakastyötä tukevat lomakkeet
Johanna Warius: Asiakastyötä tukevat lomakkeet
THL
 
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössäEsa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä
THL
 
Sanna Hautala: Kertomuksia huumeiden ongelmakäytön haavoittamista perhesuhteista
Sanna Hautala: Kertomuksia huumeiden ongelmakäytön haavoittamista perhesuhteistaSanna Hautala: Kertomuksia huumeiden ongelmakäytön haavoittamista perhesuhteista
Sanna Hautala: Kertomuksia huumeiden ongelmakäytön haavoittamista perhesuhteista
THL
 
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTerveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
THL
 
Vuokko Coco: Tiimityöskentely; toiminnan aloittaminen ja tiimin johtaminen pr...
Vuokko Coco: Tiimityöskentely; toiminnan aloittaminen ja tiimin johtaminen pr...Vuokko Coco: Tiimityöskentely; toiminnan aloittaminen ja tiimin johtaminen pr...
Vuokko Coco: Tiimityöskentely; toiminnan aloittaminen ja tiimin johtaminen pr...
THL
 
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminenTietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Miia Kosonen
 
Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
EllunKanat
 
TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarp...
TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarp...TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarp...
TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarp...
THL
 
Psyykkinen trauma ja vallankäyttö
Psyykkinen trauma ja vallankäyttöPsyykkinen trauma ja vallankäyttö
Psyykkinen trauma ja vallankäyttö
THL
 
Ideasta projektiksi, projektivetäjän käsikirja
Ideasta projektiksi, projektivetäjän käsikirjaIdeasta projektiksi, projektivetäjän käsikirja
Ideasta projektiksi, projektivetäjän käsikirja
lansisuomenhelmet
 
Opioidikorvaushoidosta irrottautuminen
Opioidikorvaushoidosta irrottautuminenOpioidikorvaushoidosta irrottautuminen
Opioidikorvaushoidosta irrottautuminen
EHYT
 

What's hot (20)

Päivi Sainio: Functioning of the eldery in Finland
Päivi Sainio: Functioning of the eldery in FinlandPäivi Sainio: Functioning of the eldery in Finland
Päivi Sainio: Functioning of the eldery in Finland
 
Nuorten neuropsykiatristen häiriöiden lääkehoito
Nuorten neuropsykiatristen häiriöiden lääkehoitoNuorten neuropsykiatristen häiriöiden lääkehoito
Nuorten neuropsykiatristen häiriöiden lääkehoito
 
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusPsykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
 
Esa Nordling: Mitä on Recovery-ajattelu? Työllistyminen & työllisyys kuntoutu...
Esa Nordling: Mitä on Recovery-ajattelu? Työllistyminen & työllisyys kuntoutu...Esa Nordling: Mitä on Recovery-ajattelu? Työllistyminen & työllisyys kuntoutu...
Esa Nordling: Mitä on Recovery-ajattelu? Työllistyminen & työllisyys kuntoutu...
 
Ryhmän ohjaajan toiminta koulutusryhmän muodostumisvaiheessa
Ryhmän ohjaajan toiminta koulutusryhmän muodostumisvaiheessaRyhmän ohjaajan toiminta koulutusryhmän muodostumisvaiheessa
Ryhmän ohjaajan toiminta koulutusryhmän muodostumisvaiheessa
 
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
Milloin ja millaiseen terapiaan? Karttamerkkejä lyhyt- ja pitkäkestoiseen psy...
 
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstäTiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
 
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelutHeli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut
Heli Lipasti ja Susanna Soikkeli: Työnantajan palvelut
 
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminenTimo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
 
Johanna Warius: Asiakastyötä tukevat lomakkeet
Johanna Warius: Asiakastyötä tukevat lomakkeetJohanna Warius: Asiakastyötä tukevat lomakkeet
Johanna Warius: Asiakastyötä tukevat lomakkeet
 
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössäEsa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä
Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä
 
Sanna Hautala: Kertomuksia huumeiden ongelmakäytön haavoittamista perhesuhteista
Sanna Hautala: Kertomuksia huumeiden ongelmakäytön haavoittamista perhesuhteistaSanna Hautala: Kertomuksia huumeiden ongelmakäytön haavoittamista perhesuhteista
Sanna Hautala: Kertomuksia huumeiden ongelmakäytön haavoittamista perhesuhteista
 
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTerveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
 
Vuokko Coco: Tiimityöskentely; toiminnan aloittaminen ja tiimin johtaminen pr...
Vuokko Coco: Tiimityöskentely; toiminnan aloittaminen ja tiimin johtaminen pr...Vuokko Coco: Tiimityöskentely; toiminnan aloittaminen ja tiimin johtaminen pr...
Vuokko Coco: Tiimityöskentely; toiminnan aloittaminen ja tiimin johtaminen pr...
 
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminenTietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen
 
Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
 
TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarp...
TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarp...TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarp...
TOIMIAn suositus: Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarp...
 
Psyykkinen trauma ja vallankäyttö
Psyykkinen trauma ja vallankäyttöPsyykkinen trauma ja vallankäyttö
Psyykkinen trauma ja vallankäyttö
 
Ideasta projektiksi, projektivetäjän käsikirja
Ideasta projektiksi, projektivetäjän käsikirjaIdeasta projektiksi, projektivetäjän käsikirja
Ideasta projektiksi, projektivetäjän käsikirja
 
Opioidikorvaushoidosta irrottautuminen
Opioidikorvaushoidosta irrottautuminenOpioidikorvaushoidosta irrottautuminen
Opioidikorvaushoidosta irrottautuminen
 

Similar to Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?

Päihdepäivät 2018, seminaari 2: Bergström
Päihdepäivät 2018, seminaari 2: BergströmPäihdepäivät 2018, seminaari 2: Bergström
Päihdepäivät 2018, seminaari 2: Bergström
EHYT
 
Aika, suhteet, muutos – muutoksen edellytykset
Aika, suhteet, muutos – muutoksen edellytyksetAika, suhteet, muutos – muutoksen edellytykset
Aika, suhteet, muutos – muutoksen edellytykset
THL
 
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina JuutilainenSosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Otavan Opisto
 
Anne Birgitta Pessi: myötätunnon ja -innon voima
Anne Birgitta Pessi: myötätunnon ja -innon voimaAnne Birgitta Pessi: myötätunnon ja -innon voima
Anne Birgitta Pessi: myötätunnon ja -innon voima
Sanna Salovuori
 
Psyk.fi 02.2014
Psyk.fi 02.2014Psyk.fi 02.2014
Psyk.fi 02.2014
Mikko Haarala
 
Vahvaksi hoitotyössä – mistä iloa ja energiaa parkinsonhoitajan työhön
Vahvaksi hoitotyössä – mistä iloa ja energiaa parkinsonhoitajan työhönVahvaksi hoitotyössä – mistä iloa ja energiaa parkinsonhoitajan työhön
Vahvaksi hoitotyössä – mistä iloa ja energiaa parkinsonhoitajan työhön
ID Mahlakaarto
 
Trauman kohtaaminen hoitotyössä - Perheen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioi...
Trauman kohtaaminen hoitotyössä - Perheen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioi...Trauman kohtaaminen hoitotyössä - Perheen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioi...
Trauman kohtaaminen hoitotyössä - Perheen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioi...
THL
 
Mikä sisältömarkkinoinnissa sytyttää asiakkaan?
Mikä sisältömarkkinoinnissa sytyttää asiakkaan?Mikä sisältömarkkinoinnissa sytyttää asiakkaan?
Mikä sisältömarkkinoinnissa sytyttää asiakkaan?
Mari Ainasoja
 
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versioKutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio
THL
 
Psykoterapioiden järjestäminen
Psykoterapioiden järjestäminenPsykoterapioiden järjestäminen
Psykoterapioiden järjestäminen
Sami Pirkola
 
Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...
Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...
Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...
Työterveyslaitos
 
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuusMielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus
Kristian Wahlbeck
 
Asiakkaan ääni kuuluu kehittämisessä - millä eväillä kokemustieto käyttöön? K...
Asiakkaan ääni kuuluu kehittämisessä - millä eväillä kokemustieto käyttöön? K...Asiakkaan ääni kuuluu kehittämisessä - millä eväillä kokemustieto käyttöön? K...
Asiakkaan ääni kuuluu kehittämisessä - millä eväillä kokemustieto käyttöön? K...
Kristina Grahn
 
Tunnejohtamista (artikkeli)
Tunnejohtamista (artikkeli)Tunnejohtamista (artikkeli)
Tunnejohtamista (artikkeli)
Management Institute of Finland MIF
 
Susanna Leimio: Miten johto voi tukea puheeksiottoa sosiaalityössä
Susanna Leimio: Miten johto voi tukea puheeksiottoa sosiaalityössäSusanna Leimio: Miten johto voi tukea puheeksiottoa sosiaalityössä
Susanna Leimio: Miten johto voi tukea puheeksiottoa sosiaalityössä
THL
 
2019-11-13 Juho Mertanen Asiantuntijapsykologina Mieli ry:ssä
2019-11-13 Juho Mertanen Asiantuntijapsykologina Mieli ry:ssä 2019-11-13 Juho Mertanen Asiantuntijapsykologina Mieli ry:ssä
2019-11-13 Juho Mertanen Asiantuntijapsykologina Mieli ry:ssä
JuhoMertanen
 
Päivi Hietanen Vuorovaikutus kuolevan potilaan kanssa 5.6.2015
Päivi Hietanen Vuorovaikutus kuolevan potilaan kanssa 5.6.2015Päivi Hietanen Vuorovaikutus kuolevan potilaan kanssa 5.6.2015
Päivi Hietanen Vuorovaikutus kuolevan potilaan kanssa 5.6.2015
laakariliitto
 
Pia Solin: Ikääntyneet ja hyvä mielenterveys politiikkatasolla
Pia Solin: Ikääntyneet ja hyvä mielenterveys politiikkatasollaPia Solin: Ikääntyneet ja hyvä mielenterveys politiikkatasolla
Pia Solin: Ikääntyneet ja hyvä mielenterveys politiikkatasolla
THL
 
Paakkanen huipputiimi 22102019
Paakkanen huipputiimi 22102019Paakkanen huipputiimi 22102019
Paakkanen huipputiimi 22102019
Messukeskus Helsinki
 

Similar to Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta? (20)

Päihdepäivät 2018, seminaari 2: Bergström
Päihdepäivät 2018, seminaari 2: BergströmPäihdepäivät 2018, seminaari 2: Bergström
Päihdepäivät 2018, seminaari 2: Bergström
 
Aika, suhteet, muutos – muutoksen edellytykset
Aika, suhteet, muutos – muutoksen edellytyksetAika, suhteet, muutos – muutoksen edellytykset
Aika, suhteet, muutos – muutoksen edellytykset
 
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina JuutilainenSosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
 
Anne Birgitta Pessi: myötätunnon ja -innon voima
Anne Birgitta Pessi: myötätunnon ja -innon voimaAnne Birgitta Pessi: myötätunnon ja -innon voima
Anne Birgitta Pessi: myötätunnon ja -innon voima
 
Psyk.fi 02.2014
Psyk.fi 02.2014Psyk.fi 02.2014
Psyk.fi 02.2014
 
Vahvaksi hoitotyössä – mistä iloa ja energiaa parkinsonhoitajan työhön
Vahvaksi hoitotyössä – mistä iloa ja energiaa parkinsonhoitajan työhönVahvaksi hoitotyössä – mistä iloa ja energiaa parkinsonhoitajan työhön
Vahvaksi hoitotyössä – mistä iloa ja energiaa parkinsonhoitajan työhön
 
Trauman kohtaaminen hoitotyössä - Perheen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioi...
Trauman kohtaaminen hoitotyössä - Perheen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioi...Trauman kohtaaminen hoitotyössä - Perheen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioi...
Trauman kohtaaminen hoitotyössä - Perheen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioi...
 
Mikä sisältömarkkinoinnissa sytyttää asiakkaan?
Mikä sisältömarkkinoinnissa sytyttää asiakkaan?Mikä sisältömarkkinoinnissa sytyttää asiakkaan?
Mikä sisältömarkkinoinnissa sytyttää asiakkaan?
 
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versioKutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio
Kutke seminaari 2016 autti rämö-kuntoutuminen_lyhennetty versio
 
kognitii[1]
kognitii[1]kognitii[1]
kognitii[1]
 
Psykoterapioiden järjestäminen
Psykoterapioiden järjestäminenPsykoterapioiden järjestäminen
Psykoterapioiden järjestäminen
 
Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...
Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...
Riikka Ruotsala ja Hanna Uusitalo: Katse työyhteisöön – henkinen työsuojelu h...
 
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuusMielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus
Mielenterveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus
 
Asiakkaan ääni kuuluu kehittämisessä - millä eväillä kokemustieto käyttöön? K...
Asiakkaan ääni kuuluu kehittämisessä - millä eväillä kokemustieto käyttöön? K...Asiakkaan ääni kuuluu kehittämisessä - millä eväillä kokemustieto käyttöön? K...
Asiakkaan ääni kuuluu kehittämisessä - millä eväillä kokemustieto käyttöön? K...
 
Tunnejohtamista (artikkeli)
Tunnejohtamista (artikkeli)Tunnejohtamista (artikkeli)
Tunnejohtamista (artikkeli)
 
Susanna Leimio: Miten johto voi tukea puheeksiottoa sosiaalityössä
Susanna Leimio: Miten johto voi tukea puheeksiottoa sosiaalityössäSusanna Leimio: Miten johto voi tukea puheeksiottoa sosiaalityössä
Susanna Leimio: Miten johto voi tukea puheeksiottoa sosiaalityössä
 
2019-11-13 Juho Mertanen Asiantuntijapsykologina Mieli ry:ssä
2019-11-13 Juho Mertanen Asiantuntijapsykologina Mieli ry:ssä 2019-11-13 Juho Mertanen Asiantuntijapsykologina Mieli ry:ssä
2019-11-13 Juho Mertanen Asiantuntijapsykologina Mieli ry:ssä
 
Päivi Hietanen Vuorovaikutus kuolevan potilaan kanssa 5.6.2015
Päivi Hietanen Vuorovaikutus kuolevan potilaan kanssa 5.6.2015Päivi Hietanen Vuorovaikutus kuolevan potilaan kanssa 5.6.2015
Päivi Hietanen Vuorovaikutus kuolevan potilaan kanssa 5.6.2015
 
Pia Solin: Ikääntyneet ja hyvä mielenterveys politiikkatasolla
Pia Solin: Ikääntyneet ja hyvä mielenterveys politiikkatasollaPia Solin: Ikääntyneet ja hyvä mielenterveys politiikkatasolla
Pia Solin: Ikääntyneet ja hyvä mielenterveys politiikkatasolla
 
Paakkanen huipputiimi 22102019
Paakkanen huipputiimi 22102019Paakkanen huipputiimi 22102019
Paakkanen huipputiimi 22102019
 

More from THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL
 

More from THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 

Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?

 • 1. Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta? Nordling Esa PsT, kehittämispäällikkö Mielenterveysyksikkö 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 1
 • 2. Toipumisorientaatio on ajattelun ja toiminnan viitekehys, missä painottuvat voimavarat, osallisuus, toivo, merkityksellisyys ja positiivinen mielenterveys. 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 2
 • 3. Toipumisorientaatio – kokonaisvaltaisen kuntoutuksen perusta (Pilgrim & McCranie 2013) Personal journey, which emphasizes the role of the individual’s meaningful life. Therapeutic optimism demands a shift from medical paternalism to a genuine partnership model of service delivery 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 3
 • 4. Ulkopuolisuuden tunne, opittu avuttomuus ja motivaatio-ongelmat ovat usein seurausta hoidon ja kuntoutuksen objektisoivista valtasuhteista, jotka on naamioitu… -  vastuukysymyksiin: ”kuka vastaa, jos kuntoutujalle tapahtuu jotain ikävää” -  kuntoutujan suojeluun: ”estämme häntä tekemästä tyhmyyksiä” -  kuntoutujan edun ajamiseen: ”tiedämme, mikä hänelle on parasta” 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 4
 • 5. Tärkeä käsitteellinen ero Ø Toipumisorientaatio ei tarkoita samaa kuin toipuminen kliinisenä käsitteenä Ø Ammattihenkilöstö toimii toipumisorientaation mukaisesti palvelu- ja vuorovaikutusprosesseissa silloin, kun se tukee ja edistää kuntoutujan toiveikkuutta, osallisuutta, elämän tarkoituksellisuuden kokemusta ja elämän mielekkyyttä 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 5
 • 6. TOIPUMISORIENTAATION VIISI ASIAKOKONAISUUTTA (Leamy ym. 2011) CHIME: connectedness, hope and optimism about the future, identity, meaning in life, and empowerment •  Liittyminen: subjektiivinen tunne kuulumisesta yhteisöön, merkityksellisten ihmissuhteiden olemassaolo, tuen saanti muilta, vertaisuuden kokemus 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 6
 • 7. • Toivo ja optimismi: usko toipumisen mahdollisuuteen, positiivinen ajattelu tavoitteiden saavuttamisen mahdollisuuksista, motivaatio muutoksiin keskeisten verkostojen tuen avulla • Identiteetti: myönteisen minäkuvan rakentuminen ja stigman voittaminen • Elämän tarkoitus: merkityksellisten elämän laatua lisäävien sosiaalisten roolien ja päämäärien löytäminen • Voimaantuminen: henkilökohtaisen vastuun ja kontrollin vahvistuminen elämän eri osa-alueilla 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 7
 • 8. Petrosin ym. (2015) tutkimuksessa edellisten lisäksi toipumisprosessin kannalta merkittäviksi asioiksi osoittautuivat vastavuoroisuus ja muiden tukeminen à Kokemus hyödyksi olemista, vuorovaikutustaitojen parantuminen, henkilökohtaisten oppimiskokemusten ja sosiaalisen hyväksynnän saaminen 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 8
 • 9. Tavoitteena asiakkaan osallisuus Ø  Hierarkinen professionalismi Ø  Tiimikeskeisyys Ø  Omaiset mukaan Ø  Verkostot mukaan Ø  Asiakas-/potilas mukaan 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 9
 • 10. Osallisuus •  Osallisuuden kokemus tarkoittaa kuulumista tai liittymistä sellaiseen ryhmään tai toimintaan, missä tulee hyväksytyksi ja ymmärretyksi tai jossa voi jakaa omia kokemuksiaan tai tunteitaan. •  Osallisuuteen liittyy yhteyden luominen ja säilyttäminen ihmisiin, toimintoihin tai asioihin, joita pitää itselle merkityksellisinä. •  Osallisuus tarkoittaa myös yhteyttä tarvittaviin palveluihin sekä mahdollisuutta osallistua itselle tärkeistä asioista päättämiseen •  Jos näitä yhteyksiä ei ole, on syrjäytymisen vaara suuri. 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 10
 • 11. •  Toipumisorientaation mukaisella työotteella pyritään vahvistamaan kuntoutujan osallisuutta: -  kartoittamalla ja aktivoimalla kuntoutujan selviytymisen kannalta keskeisiä sosiaalisia verkostoja -  lisäämällä vertaistuen saannin tai antamisen mahdollisuuksia -  vahvistamalla kuntoutujan vaikuttamismahdollisuuksia hänen tarvitsemiensa palveluiden muotoihin ja sisältöihin sekä -  virittämällä kuntoutujan kiinnostusta erilaisia kansalaistoiminnan muotoja kohtaan •  Kuntoutujan toipumisprosessin kannalta erityisen tärkeä asema on vertaistuella ja kokemusasiantuntijatoiminnalla, koska niiden kautta voivat todentua monet osallisuuden muodot 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 11
 • 12. Toipumisorientaatiossa integroituvat monet teoriat Ø  Humanistinen psykologia (esim. Maslowin tarveteoria) Ø  Eksistentialismi (esim. Franklin logoterapia) Ø  Kognitiivisen psykologian teoriat (esim. Seligman, Beck, Bandura, Kobasa, Rotter) Ø  Salutogeneesi: Terveyden edistämisen teoriat (esim. Antonovskyn koherenssi –teoria) ja positiivisen mielenterveyden käsite 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 12
 • 13. 
 "" KONTROLLIODOTUS (LOCUS OF CONTROL)" "  Rotter (1966) & Levenson (1972): Yleistyneet odotukset siitä, miten yksilö kokee elämäntapahtumiensa hallinnan # # à  sisäinen hallinta: suuri suoritusmotivaatio, aktiivisuus ja onnistumisodotukset, positiivinen minäkäsitys# # à  ulkoinen hallinta: sattumilla tai muilla ihmisillä vaikutusta koettuun elämänhallintaan à motivaation heikkous, passiivisuus, negatiivinen minäkuva# # à  Uutela & Härkäpää (1993) Monissa terveysongelmissa on hyötyä sekä luottamuksesta omaan sisäiseen hallintaan että muiden tervehtymisen kannalta keskeisten henkilöiden osoittamaan ulkoiseen hallintaan.# 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 13
 • 14. KOHERENSSI " " Koherenssin tunne (Antonovsky 1979, 1987) liittyy oman# toimintaympäristön kokemiseen ymmärrettäväksi hallittavaksi# ja mielekkääksi# # Ø  Ymmärrettävyys: johdonmukaisuuden kokemus sekä kyky löytää loogisia yhteyksiä asioiden välillä ympäristön tapahtumissa# # Ø  Hallittavuus: usko siihen, että asiat ovat säädeltävissä niin, että joko henkilö tai hänen luottamustaan nauttiva taho voi vaikuttaa niihin# # Ø  Mielekkyys: asioilla ja tapahtumilla on merkitystä yksilön tai yhteisön arvojärjestelmässä# Vahva koherenssin tunne on yhteydessä alhaisiin# stressioireisiin ja stressioireiden lievittymisiin (Flannary &# Flannary 1990; Wolf & Ratner 1999)# # 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 14
 • 15. Positiivinen mielenterveys •  Tarkoittaa mielen hyvinvointia à psyykkiset vahvuudet ja kyvyt, jotka muodostavat ihmisen voimavarat •  Mielenterveyttä pidetään salutogeenisena resurssina, joka liittyy yksilön, sosiaalisen yhteisön ja yhteiskunnan pääomaan, mikä auttaa ihmisiä selviytymään elinympäristössään (Lehtinen 2008) 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 15
 • 16. Mielenterveyden kahden jatkumon malli -  Hylkää ajatuksen, jossa mielenterveys ja mielenterveyden häiriö ovat saman jatkumon vastakkaisia päivä -  Perustuu näkemykseen, minkä mukaan mielen hyvin- ja pahoinvointi ovat kaksi erillistä ulottuvuutta à mielenterveys ei ole vain mielenterveyshäiriön puuttumista 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 16
 • 17. Esimerkiksi: •  skitsofreniaa sairastava henkilö voi runsaista harhaoireista huolimatta kokea onnellisuutta, elämän mielekkyyttä ja läheisyyttä muihin ihmisiin Toisaalta… •  psykiatrisesti arvioituna terve, mutta työuupumuksesta kärsivä henkilö voi kokea olevansa onneton, heikosti motivoitunut ja yksin pärjäämään joutuva 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 17
 • 18. 31.8.201622.9.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa NordlingEsityksen nimi / Tekijä 18
 • 19. Mitä toipumisorientaatio ei tarkoita? -  Ammatillisen asiantuntijuuden väheksymistä -  Kapea-alaista konsumerismia: ”Asiakas on aina oikeassa” -  Relapsien ihannointia vrt. antipsykiatria 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 19
 • 20. Mitä toipumisorientaation toteutuminen edellyttää? Jacobson and Greenley (2001): Toipumisprosessi näkyy yksilön kokemusmaailman positiivisena muutoksena, jota palvelut edistävät ja jonka järjestelmä mahdollistaa à  Muutokset rakenteissa Mieli à  Muutokset käytännöissä -suunnitelma à  Muutokset asenteissa 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 20
 • 21. Käytännössä toipumisorientaatio edellyttää… à  luottamuksellisen yhteistyösuhteen luomista à  kuntoutujan tukemista omien tarpeiden, päämäärien, unelmien ja tulevaisuuden suunnitelmien löytämisessä ja niiden huomioimista hoidon ja kuntoutuksen sisällöissä à  toipumisorientaatiota tukevan ja rakentavan organisaatiokulttuurin olemassa oloa à  kansalaisoikeuksien ja sosiaalisen inkluusion edistämistä: mahdollisuus osallistua ja kuulua erilaisiin yhteisöihin 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 21
 • 22. Toipumisprosessi (Recovery) Toivo ja Elämän- Osallisuus Tieto optimismi tyytyväisyys Vastuunoton Tiedon anta- Vertaistuki, Ihmissuhteet tukeminen minen, Positiiviset (perhe, sosiaalinen omista pää- Sairauden mallit, verkosto, elämän töksistä ja hoi- hallintakeinot Omat selviyty- järjestelyt), Perhe- dosta tavoittei- ja oireenhal- miskokemukset, psykoedukaatio, den suuntai- linta, Haaveet Turvallinen asumi- sesti, Psykoedu- nen, Mukana olemi- kaatio Palveluohjaus nen itselle mer- kityksellisissä toiminnoissa 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 22
 • 23. Mikä muuttuu toipumisorientaation myötä? Ø  Kuntoutujien vastuu hoidostaan ja elämästään vahvistuu myönteisellä tavalla Ø  Hoito- ja kuntoutus monipuolistuu: kokemuksellisuutta ja vertaisuutta hyödynnetään vahvemmin à kokemustieto synnyttää teoreettista tietoa, mikä syventää eri tieteenalojen teoriapohjaa à professioiden koulutusohjelmat uudistuvat à ammattitaito paranee Ø  Ihmisoikeudet toteutuvat paremmin, pakon käyttö hoidossa vähenee à avun hakemisen kynnys laskee à paremmat hoitotulokset pienemmillä kustannuksilla Ø  Stigma heikkenee Ø  Potilasyhdistysten ja –järjestöjen vaikutusvalta lisääntyy (vrt. FinFami) 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 23
 • 24. Aarons, Hurlburt & Horwitz (2011): Uusien menetelmien ja toimintatapojen implementoinnin onnistuminen riippuu siitä, miten ne sopivat organisaation ja sen työntekijöiden arvomaailmaan ja työkulttuuriin Hoito-ohjelmien juurruttamista koskevat tutkimukset osoittavat, että huomion kiinnittäminen organisaatiokulttuuriin ja organisaatioilmastoon ovat avaintekijöitä onnistumisen kannalta (Gilbert et al 2013) 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 24
 • 25. Kiitokset mielenkiinnosta 31.8.2016 Toipumisorientaatio -seminaari, Tampere / Esa Nordling 25