SlideShare a Scribd company logo
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys
ohjaustyössä
Esa Nordling
PsT
Kehittämispäällikkö
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 1
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 2
Taustaa
• 1950-luvulla Milton H. Erickson huomasi,
että se "mitä asiakas piti ongelmana, ei
ehkä ollutkaan ongelma, vaan ongelma oli
se tapa, jolla sitä yritettiin ratkaista".
• Hänen vahva luottamuksensa ihmisen
omaan viisauteen synnytti uudenlaisia
lähestymistapoja ja interventiomenetelmiä
luoden uusia näkökulmia ja
mahdollisuuksia auttaa asiakkaita.
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 3
Taustateoriat
• Systeemiteoria: kokonaisuuden osat vuorovaikutuksessa,
"kaikki vaikuttaa kaikkeen”
• Kybernetiikka: tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan tietty
palautejärjestelmä ja korjaavat toimenpiteet
• Sosiaalinen konstruktivismi: todellisuus on aina sosiaalinen ja
kielellinen rakennelma kokemuksistamme
• Narratiivisuus: tarinallisuus, valintojen ja kokemusten
jäsentäminen tulkitsemalla
• NLP eli neurolingvistinen ohjelmointi: miten ihminen rakentaa
kokemuksensa ja mikä osuus eri aisteilla on tässä, osaamisen
ja taitojen mallittaminen
28.4.201628.4.2016
Time Out!
Aikalisä! Elämä
raiteilleen -
verkostopäivä,Esityksen nimi / Tekijä 4
Teesejä motivaation vahvistumiseksi
- Motivointi ei yleensä johda motivoitumiseen
- Motivoituminen alkaa omista tavoitteista ja
kiinnostuksen kohteista
- Onnistumiskokemukset lisäävät halua
oppia lisää
- Uteliaisuus on hyvä motivoitumisen
käynnistäjä
- Toimintaympäristöllä on joskus suuri
vaikutus motivoitumisprosessin
käynnistymiseen
MITEN POSITIIVINEN STRESSI
TUNTUU JA NÄKYY?
•Tuloksekkaana toimintana
•Toimintaintona
•Haluna oppia ja kehittää uutta
•Luovuutena
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 5
POSITIIVINEN STRESSI SYNTYY, KUN…
•Voi itse tehdä valintoja  autonomia
•Toiminta on mielekästä  tarkoitus
•Kokee nauttivansa toiminnasta  hyvä olo
•Huomaa positiivisen muutoksen  palkinto
•Myönteiset kokemukset ovat toistuvia
 pysyvyys
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 6
RATKAISUKESKEISIÄ ARVOLAUSEITA
 Kaikki ihmiset ovat arvokkaita ja osaavia
 Jokainen vastaa omasta elämästään ja vaikuttaa
muiden elämään
 Ihmisiä rohkaistaan kuuntelemaan toisia ja ottamaan
toisten toiveita huomioon
 Ihmisiä kannustetaan elämään ja päättämään
ihanteidensa ja tavoitteidensa mukaan
 Ihmiset muuttuvat ja kehittyvät koko ajan
•E.Nordling28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 7
arvot jatk.
 Ihmiset osaavat vaikuttaa oman elämäänsä ja
tehdä yhteistyötä
 Ihmiset tekevät parhaansa itsensä ja läheistensä
hyväksi
Keskeisiä ongelmanratkonnassa ovat ihmisten
tietoiset ja tiedostamattomat sekä luovat ponnistelut
asiansa hyväksi
Ihmiset tietävät yleensä mikä on heille hyväksi ja
milloin
•E.Nordling
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 8
TAUSTAOLETUKSET RATKAISU-
KESKEISYYDESSÄ
1.Todellisuus muodostuu kielestä, kielenkäytöstä ja
toiminnasta yhdessä
2. Kaikki asiat voidaan selittää monilla tavoilla
3. Ongelmakuvaukset sisältävät vihjeitä ratkaisuista
4. Täydellisiä ongelmia ei ole
5. Monimutkaiset ongelmat eivät vaadi monimutkaisia
ratkaisuja
E.Nordling28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 9
taustaoletukset jatk.
6. Muutos on elämän välttämättömyys. Toivottu
muutos on mielenkiintoinen haaste
7. Tee erilailla, tunnet erilailla
•E.Nordling
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 10
RATKAISUKESKEISEN
TYÖMENETELMÄN
KOLME YDINPERIAATETTA
•Korjaa vain rikki olevaa
•Tee enemmän sitä, mikä toimii
•Tee muuta kuin sitä, mikä ei toimi
•E.Nordling
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 11
RATKAISU- JA VOIMAVARASUUNTAUTUNEELLE
TYÖLLE ON OMINAISTA
1) ASIAKASLÄHTÖISYYS
1) TAVOITELÄHTÖISYYS JA TULEVAISUUS-
SUUNTAUTUNEISUUS
3) VOIMAVARAKESKEISYYS
4) POIKKEUKSIEN JA EDISTYKSEN
HUOMIOIMINEN
E. Nordling
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 12
5) MYÖNTEISYYS, LUOVUUS, LEIKILLISYYS
JA HUUMORI
6) HYÖDYNTÄMINEN JA
KONSTRUKTIIVINEN
NÄKEMYS
7) YHTEISTYÖ JA KANNUSTUS
E. Nordling
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 13
RATKAISUKESKEISYYDEN VAHVUUKSIA
 Työskentelysuhde syntyy nopeasti ja muutostyön
voi aloittaa saman tien
 Henkilöillä on paljon valtaa omien asioidensa
hoitamisessa
 Edistymistä on helppo arvioida, koska ongelmia
tarkastellaan käytännöllisestä näkökulmasta
 Edistyminen tapahtuu yleensä pienin askelin,
jolloin virheitäkin on helppo korjata
E.Nordling
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 14
 Voimavaralähtöinen työskentelyote helpottaa
asiantuntijoiden työtä
Tulevaisuuteen suuntautuminen tarkoittaa myös
sitä, ettei ongelmia tarvitse käsitellä juurta jaksain
E.Nordling
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 15
Eteneminen muutoksen suuntaan
1. Häiriöt ja oireet ongelmiksi
2. Ongelmat tavoitteiksi
3. Tavoitteet konkreettisiksi
4. Tavoitteet kiinnostaviksi
5. Onnistuminen todennäköiseksi
E. Nordling28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 16
Ratkes (1)
HÄIRIÖT ONGELMIKSI
Esim:
häirintä  huomion hakua
passiivisuus  lintsaaminen
aggressiivisuus  lyhyt pinna
epäsosiaalisuus  sopeutumisen
vaikeus
sosiaaliset pelot  turvattomuuden tunne
E. Nordling
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 17
Ratkes (2)
ONGELMAT TAVOITTEIKSI
Ongelmia analysoidaan ja tavoitteita saavutetaan
esim.
huomion haku  parempi keskittyminen
lintsaaminen  sopimusten noudattaminen
lyhyt pinna  itsehillinnän opettelu
sopeutumisen vaikeus  yhteistyö, ryhmässä
oleminen
turvattomuus  turvallisuuden kokeminen
E. Nordling
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 18
Ratkes (3)
Tavoitteet konkreettisiksi
1. Mitä pitäisi oppia?
1. Mistä huomaa, että on alkanut oppia?
1. Mistä huomaa, että on oppinut tarpeeksi?
1. Miten saa muut vakuuttuneeksi, että on
oppinut?
E. Nordling
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 19
Ratkes (4)
Tavoitteet kiinnostaviksi
Mitä hyötyä on tavoitteen saavuttamisesta?
Aseta tavoite aina yhdessä asiakkaan kanssa
Anna asiakkaan itse keksiä se, mitä hyötyä
hänelle on tavoitteen saavuttamisesta
Tee ehdotuksia ja kysele
 Käytä sosiaalista ympäristöä hyötyjen
löytämisessä
E. Nordling
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 20
Ratkes (5)
Onnistuminen todennäköiseksi
Poikkeukset ja paremmat ajanjaksot
Voimavarat ja vahvuudet
Edistysaskeleet
Aikaisemmat selviytymiset
Läheiset, jotka voivat olla avuksi
Ihmekysymykset
Tukiverkoston kokoaminen
E. Nordling
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 21
Huomioitavaa:
1. Pienet askeleet tavoitteissa
2. Takapakkiin suhtautuminen
3. Onnistumisen palkitseminen
E. Nordling
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 22
1. Pienet askeleet
Valitaan yksi tavoitteista
Todetaan tavoite tärkeäksi ja kiinnostavaksi
 Edetään askel kerrallaan: konkreettiset
osatavoitteet, huomioidaan pienetkin edistymiset
Jaetaan ansiota ja tunnustusta:
Miten ihmeessä teit sen? Keitä haluat kiittää
onnistumisesta?
E. Nordling
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 23
2. Takapakkiin suhtautuminen
Ennustaminen, normalisointi
Varautuminen: miten sitten toimitaan?
Takapakki oppimiskokemuksena: mitä tämä
opetti?
Mitä tarvitaan lisää, että onnistumisen
todennäköisyys lisääntyy?
E. Nordling
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 24
3. Onnistumisesta palkitseminen
Julkinen kiitos, huomiointi
 Ansion jakaminen
 Vastuun antaminen, luottamuksen
osoittaminen
 Konkreettinen palkitseminen
E. Nordling
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 25
TAVOITTEET HYVÄN MOTIVAATION PERUSTANA
1. Tavoitteiden tulee olla positiivisia
2. Tavoitteiden tulee olla omia
3. Tavoitteet on hyvä kirjata
4. Tavoitteiden tulee olla aitoja
5. Tavoitteiden tulee olla tarpeeksi korkeita
E. Nordling
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 26
HYVIN MUOTOILLUT LÄHITAVOITTEET
 Asiakkaalle tärkeä
 Pieni
 Konkreettinen
 Mieluummin jonkin olemassaolo kuin poissaolo
 Mieluummin jonkin alkaminen kuin loppuminen
 Asiakkaan elämänolosuhteet huomioon ottaen
realistinen ja saavutettavissa oleva
E. Nordling
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 27
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 28
Ratkaisukeskeisessä ajattelussa
oleellista on näkökulman vaihto,
jossa kyseenalaistetaan…
• rajoittavia perusoletuksia ja
uskomuksia
• syy- ja seuraussuhteita
• valintamahdollisuuksien vähäisyyttä
29
Robert Dilts: Loogiset tasot
1. Spirituaalinen ydin
 Minkä suuremman osa olen?
2. Identiteetti
 Millainen olen?
3. Uskomukset
 Mitä voin saavuttaa? Mitä voin oppia?
4. Kyvyt ja taidot
- Mitä osaan?
5. Käyttäytyminen
6. Ympäristö
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 30
Vapautuminen haitallisista uskomuksista
• Pienillä sanoilla on merkitystä:
Minun on pakko  Voin…
Minun täytyy  Saan…
Joudun  On mahdollisuus…
Minut on käsketty  On lupa…
 Taustalla on usein kielteisiä, automatisoituja ja
tiedostamattomia uskomuksia, jotka vaikuttavat valintoihin ja
ratkaisuihin
Jotta voi muuttaa uskomuksiaan, ne on tunnistettava
Kun on tunnistettu, voi alkaa epäillä niiden oikeellisuutta
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 31
• Onko asia todella näin?
• Epäonnistunko aina tässä asiassa?
• Enkö todellakaan löydä asiaan mitään ratkaisua?
• Eikö asiaan liity yhtään myönteisiä puolia?
• Enkö saa mistään apua ongelman ratkaisuun?
• Eikö kukaan koskaan voi auttaa minua?
Kun antaa itselleen mahdollisuuden uskomusten
kyseenalaistamiseen, antaa pikkusormensa uskomusten
muuttumiseen ja altistaa itsensä uusille kokemuksille  tämä
vaatii yleensä tietoista harjoittelua
Entiset kielteiset uskomukset korvataan myönteisillä
näkemyksillä, joilla on usein suggestiivisia vaikutuksia
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 32
Esim.
Olen voimaton  Olen vahvempi kuin ennen
Olen olosuhteiden uhri  Olosuhteet ovat sellaiset kuin
ovat, mutta voin päättää miten niihin suhtaudun
Elämä on pelkkää taistelua  Elämä on antoisaa ja
yllättävää. Se on seikkailu.
Jotain pahaa tapahtuu, kun nyt on niin helppoa  Voin nauttia
elämästä ja pitää hauskaa
Jos otan riskin, niin varmasti epäonnistun  Ei hätää, jos
menee pieleen, niin minulla on mahdollisuus oppia uutta
Olen merkityksetön ihminen  Olen arvokas ja
ainutlaatuinen
Myönteiset uskomukset on hyvä kirjata ja niitä
kannattaa vahvistaa säännöllisesti
33
Voimavarojen
kuluminen
Ilo katoaa
Ei onnistumisia/oppimista
Ei sosiaalisia kontakteja
Ei uskoa tulevaisuuteen
Ei harrastuksia
Ei nautintoja
Mikä on syy ja
mikä on
seuraus?
Uupumisen kehä
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling
RATKES-MALLI
OPTIMAALINEN
TILANNE
TAVOITE 4
TAVOITE 3
TAVOITE 2
TAVOITE 1
LÄHTÖ-
TILANNE
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 34
MUUTOKSEN PORTAAT
- Mikä olisi ensi viikon merkki siitä, että ollaan oikealla
tiellä?
-Mikä olisi seuraava merkki siitä, että ollaan sillä
tiellä?
-Mikä vakuuttaisi Epäilevän Tuomaankin siitä, että
muutos on tulossa?
-Mitä projekteja pitää käynnistää, jotta tavoitteet
voivat toteutua?
E. Nordling28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 35
Kysymyksiä, jotka sitouttavat muutokseen
• Mitä uutta muutoksen avulla saavutetaan?
• Mitkä ovat kolme - viisi tärkeintä ja palkitsevinta
asiaa, joita muutoksesta seuraa?
• Miksi muutoksen aikaan saaminen on mahdollista?
• Kuinka suuret ovat onnistumisen mahdollisuudet?
• Mikä lisää muutoksen onnistumisen
todennäköisyyttä?
E. Nordling
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 36
Muutos jatkuu
• Mikä on ensimmäinen, toinen, kolmas jne. askel
muutokseen suuntaan?
• Miten seuraamme onnistumistasi?
E. Nodling
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 37
ASIAKAS RATKAISUJEN KEHITTÄJÄKSI
ONGELMATILANTEISSA
 Miten meidän pitäisi suhtautua asiaan?
 Miten voisimme olla sinulle avuksi?
 Miten haluaisit harjoitella tätä asiaa?
 Miten voisit edetä pienin askelin?
Kuka voi tukea ja auttaa sinua ja miten?
 Miten haluat, että oppimista palkitaan?
Mitä tehdään, jos tulee takapakkia?28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 38
VIISI HYÖDYLLISTÄ KYSYMYSTÄ
1. Positiivista muutosta korostavat kysymykset
(Mikä on muuttunut jo parempaan suuntaan)
2. Kysymykset, joiden avulla saadaan esiin poikkeus-
tila
3. Ihmeitä tapahtuu: Ihmekysymys
4. Asteikkokysymykset
5. Selviytymiskysymykset
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 39
SELVIYTYMISKYSYMYKSIÄ
 Miten/millä voimilla selviydyt?
 Miten on selitettävissä, että tilanne ei ole pahempi?
 Mitä sellaista teit, joka esti asioiden pahenemisen?
 Mitä sinun pitäisi tehdä lisää?
 Miten ihmeessä selviydyt päivästä toiseen, kun
elämäsi on noin rankkaa?
 Mitä teet, että jaksat yrittää ja toivoa?
 Mistä tiesit, että jos teet sen siten, niin onnistut
paremmin?
 Miten ihmeessä olet pärjännyt tähän asti?
 Mitä hän (asiakkaalle tärkeä henkilö) antaisi sinulle
neuvoksi tässä tilanteessa?
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 40
ANSION JAKAMINEN
-lisää yhteistyötä
Voit antaa onnistumisesta ansiota ja kiitosta …
•asiakkaalle
•itsellesi
•työtovereille
•omaisille
•esimiehelle
•yhteistyökumppaneille
•muille henkilöille
28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 41
28.4.201628.4.2016
Time Out!
Aikalisä! Elämä
raiteilleen -
verkostopäivä,Esityksen nimi / Tekijä 42
Kiitokset mielenkiinnosta!

More Related Content

What's hot

Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina JuutilainenSosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Otavan Opisto
 
Ideasta projektiksi, projektivetäjän käsikirja
Ideasta projektiksi, projektivetäjän käsikirjaIdeasta projektiksi, projektivetäjän käsikirja
Ideasta projektiksi, projektivetäjän käsikirja
lansisuomenhelmet
 
Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?
Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?
Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?
THL
 
Tilastoraportti kouluterveyskysely 2021 tilastot kuvina
Tilastoraportti kouluterveyskysely 2021 tilastot kuvinaTilastoraportti kouluterveyskysely 2021 tilastot kuvina
Tilastoraportti kouluterveyskysely 2021 tilastot kuvina
THL
 
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusPsykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Työterveyslaitos
 
FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksia
FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksiaFinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksia
FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksia
THL
 
Laadullinen analyysi for realists
Laadullinen analyysi for realistsLaadullinen analyysi for realists
Laadullinen analyysi for realists
Miia Kosonen
 
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus SuomessaKeskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
THL
 
Toiminnallinen ont tekstina 2010
Toiminnallinen ont tekstina 2010Toiminnallinen ont tekstina 2010
Toiminnallinen ont tekstina 2010
Tiina Airaksinen
 
Johanna Warius: Asiakastyötä tukevat lomakkeet
Johanna Warius: Asiakastyötä tukevat lomakkeetJohanna Warius: Asiakastyötä tukevat lomakkeet
Johanna Warius: Asiakastyötä tukevat lomakkeet
THL
 
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?
THL
 
Ekgnperusteet1
Ekgnperusteet1Ekgnperusteet1
Ekgnperusteet1
Kari Ylitalo
 
Päihdepäivät 2023 seminaari 3 3. Järjestämisvastuun muutoksen ja lainäädännön...
Päihdepäivät 2023 seminaari 3 3. Järjestämisvastuun muutoksen ja lainäädännön...Päihdepäivät 2023 seminaari 3 3. Järjestämisvastuun muutoksen ja lainäädännön...
Päihdepäivät 2023 seminaari 3 3. Järjestämisvastuun muutoksen ja lainäädännön...
EHYT
 
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...
THL
 
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstäTiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
THL
 
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työterveyslaitos
 
Suomalaisen ruokavalion laatu
Suomalaisen ruokavalion laatuSuomalaisen ruokavalion laatu
Suomalaisen ruokavalion laatu
THL
 
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminenTimo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Mitä rokottamalla on saatu aikaan
Mitä rokottamalla on saatu aikaan Mitä rokottamalla on saatu aikaan
Mitä rokottamalla on saatu aikaan
THL
 
Leif berg psyykkinen sairaus ja toimintakyvyn alentuminen
Leif berg psyykkinen sairaus ja toimintakyvyn alentuminenLeif berg psyykkinen sairaus ja toimintakyvyn alentuminen
Leif berg psyykkinen sairaus ja toimintakyvyn alentuminen
Mielenterveysmessut
 

What's hot (20)

Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina JuutilainenSosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
 
Ideasta projektiksi, projektivetäjän käsikirja
Ideasta projektiksi, projektivetäjän käsikirjaIdeasta projektiksi, projektivetäjän käsikirja
Ideasta projektiksi, projektivetäjän käsikirja
 
Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?
Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?
Toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat - mikä tässä on uutta?
 
Tilastoraportti kouluterveyskysely 2021 tilastot kuvina
Tilastoraportti kouluterveyskysely 2021 tilastot kuvinaTilastoraportti kouluterveyskysely 2021 tilastot kuvina
Tilastoraportti kouluterveyskysely 2021 tilastot kuvina
 
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutusPsykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
Psykiatrinen työkykyarvio ja kuntoutus
 
FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksia
FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksiaFinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksia
FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksia
 
Laadullinen analyysi for realists
Laadullinen analyysi for realistsLaadullinen analyysi for realists
Laadullinen analyysi for realists
 
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus SuomessaKeskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
Keskitetty neuvonta ja asiakasohjaus Suomessa
 
Toiminnallinen ont tekstina 2010
Toiminnallinen ont tekstina 2010Toiminnallinen ont tekstina 2010
Toiminnallinen ont tekstina 2010
 
Johanna Warius: Asiakastyötä tukevat lomakkeet
Johanna Warius: Asiakastyötä tukevat lomakkeetJohanna Warius: Asiakastyötä tukevat lomakkeet
Johanna Warius: Asiakastyötä tukevat lomakkeet
 
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?
Miten toipumisorientaatio muuttaa psykiatriaa?
 
Ekgnperusteet1
Ekgnperusteet1Ekgnperusteet1
Ekgnperusteet1
 
Päihdepäivät 2023 seminaari 3 3. Järjestämisvastuun muutoksen ja lainäädännön...
Päihdepäivät 2023 seminaari 3 3. Järjestämisvastuun muutoksen ja lainäädännön...Päihdepäivät 2023 seminaari 3 3. Järjestämisvastuun muutoksen ja lainäädännön...
Päihdepäivät 2023 seminaari 3 3. Järjestämisvastuun muutoksen ja lainäädännön...
 
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...
Miten iäkkäät suomalaiset pärjäävät? FinTerveys-tutkimuksen tuloksia toiminta...
 
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstäTiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
Tiivis tietopaketti RAI-arviointivälineistöstä
 
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
 
Suomalaisen ruokavalion laatu
Suomalaisen ruokavalion laatuSuomalaisen ruokavalion laatu
Suomalaisen ruokavalion laatu
 
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminenTimo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
 
Mitä rokottamalla on saatu aikaan
Mitä rokottamalla on saatu aikaan Mitä rokottamalla on saatu aikaan
Mitä rokottamalla on saatu aikaan
 
Leif berg psyykkinen sairaus ja toimintakyvyn alentuminen
Leif berg psyykkinen sairaus ja toimintakyvyn alentuminenLeif berg psyykkinen sairaus ja toimintakyvyn alentuminen
Leif berg psyykkinen sairaus ja toimintakyvyn alentuminen
 

Similar to Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä

Ilmiöt osaksi opetusta
Ilmiöt osaksi opetusta Ilmiöt osaksi opetusta
Ilmiöt osaksi opetusta
Sanna Leinonen
 
15.11.2016 Stressi hallintaan työpaikalla
15.11.2016 Stressi hallintaan työpaikalla15.11.2016 Stressi hallintaan työpaikalla
15.11.2016 Stressi hallintaan työpaikalla
Työterveyslaitos
 
Carpe Diem - tiimimuotoista oppimisen designia
Carpe Diem - tiimimuotoista oppimisen designiaCarpe Diem - tiimimuotoista oppimisen designia
Carpe Diem - tiimimuotoista oppimisen designia
Ilona Laakkonen
 
Hyvä mehtäkaveri, Asko Keski-Nisula, Kainuun alueellinen riistaneuvosto
Hyvä mehtäkaveri, Asko Keski-Nisula, Kainuun alueellinen riistaneuvostoHyvä mehtäkaveri, Asko Keski-Nisula, Kainuun alueellinen riistaneuvosto
Hyvä mehtäkaveri, Asko Keski-Nisula, Kainuun alueellinen riistaneuvosto
Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)
 
Kehittäminen nyt, Göte Nyman
Kehittäminen nyt, Göte NymanKehittäminen nyt, Göte Nyman
Kehittäminen nyt, Göte Nyman
K2HEL
 
31.10.2016 Työyhteisötaidot työn kehittämisessä
31.10.2016 Työyhteisötaidot työn kehittämisessä31.10.2016 Työyhteisötaidot työn kehittämisessä
31.10.2016 Työyhteisötaidot työn kehittämisessä
Työterveyslaitos
 
Opettajuus ja tulevaisuuden haasteet
Opettajuus ja tulevaisuuden haasteetOpettajuus ja tulevaisuuden haasteet
Opettajuus ja tulevaisuuden haasteet
Heikki Ervast
 
Kohteesta voimavaraksi, Oppilaat ja oppijat kv-toiminnassa
Kohteesta voimavaraksi, Oppilaat ja oppijat kv-toiminnassaKohteesta voimavaraksi, Oppilaat ja oppijat kv-toiminnassa
Kohteesta voimavaraksi, Oppilaat ja oppijat kv-toiminnassa
Arja Kemppainen
 
22.8.2017 Ikäjohtamisen kehittämisprosessikokeilu
22.8.2017 Ikäjohtamisen kehittämisprosessikokeilu22.8.2017 Ikäjohtamisen kehittämisprosessikokeilu
22.8.2017 Ikäjohtamisen kehittämisprosessikokeilu
Työterveyslaitos
 
Espoo 27.3.
Espoo 27.3.Espoo 27.3.
Maailmankansalaiseksi lähiympäristössä
Maailmankansalaiseksi lähiympäristössäMaailmankansalaiseksi lähiympäristössä
Maailmankansalaiseksi lähiympäristössä
Minna Riikka Järvinen
 
Terveystieto ja äidinkieli4
Terveystieto ja äidinkieli4Terveystieto ja äidinkieli4
Terveystieto ja äidinkieli4
RiittaJ
 
Nuoret Ekonomit, Tunnista taitosi, paljasta piilevät kykysi Kulmala-Portman 2016
Nuoret Ekonomit, Tunnista taitosi, paljasta piilevät kykysi Kulmala-Portman 2016Nuoret Ekonomit, Tunnista taitosi, paljasta piilevät kykysi Kulmala-Portman 2016
Nuoret Ekonomit, Tunnista taitosi, paljasta piilevät kykysi Kulmala-Portman 2016
Suomen Ekonomit
 
Kaikille avoin seikkailu
Kaikille avoin seikkailuKaikille avoin seikkailu
Kaikille avoin seikkailu
Suomen nuorisokeskusyhdistys ry
 
Sujuvien kokousten fasilitointi
Sujuvien kokousten fasilitointi Sujuvien kokousten fasilitointi
Sujuvien kokousten fasilitointi
Lari Karreinen
 
Ilmiöpohjaisuus karkku 2015 public
Ilmiöpohjaisuus karkku 2015 publicIlmiöpohjaisuus karkku 2015 public
Ilmiöpohjaisuus karkku 2015 public
Sanna Leinonen
 
24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute
24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute
24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute
Työterveyslaitos
 
Kohderyhmä tekijöinä - YSP
Kohderyhmä tekijöinä - YSPKohderyhmä tekijöinä - YSP
Kohderyhmä tekijöinä - YSP
Katriina Kukkonen
 
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
Työterveyslaitos
 
Ilmiöpohjaisuus ja OPS2016 -webinaari | TOPIK, Opettaja luotsina 22.2.2016
Ilmiöpohjaisuus ja OPS2016 -webinaari | TOPIK, Opettaja luotsina 22.2.2016Ilmiöpohjaisuus ja OPS2016 -webinaari | TOPIK, Opettaja luotsina 22.2.2016
Ilmiöpohjaisuus ja OPS2016 -webinaari | TOPIK, Opettaja luotsina 22.2.2016
Aki Luostarinen
 

Similar to Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä (20)

Ilmiöt osaksi opetusta
Ilmiöt osaksi opetusta Ilmiöt osaksi opetusta
Ilmiöt osaksi opetusta
 
15.11.2016 Stressi hallintaan työpaikalla
15.11.2016 Stressi hallintaan työpaikalla15.11.2016 Stressi hallintaan työpaikalla
15.11.2016 Stressi hallintaan työpaikalla
 
Carpe Diem - tiimimuotoista oppimisen designia
Carpe Diem - tiimimuotoista oppimisen designiaCarpe Diem - tiimimuotoista oppimisen designia
Carpe Diem - tiimimuotoista oppimisen designia
 
Hyvä mehtäkaveri, Asko Keski-Nisula, Kainuun alueellinen riistaneuvosto
Hyvä mehtäkaveri, Asko Keski-Nisula, Kainuun alueellinen riistaneuvostoHyvä mehtäkaveri, Asko Keski-Nisula, Kainuun alueellinen riistaneuvosto
Hyvä mehtäkaveri, Asko Keski-Nisula, Kainuun alueellinen riistaneuvosto
 
Kehittäminen nyt, Göte Nyman
Kehittäminen nyt, Göte NymanKehittäminen nyt, Göte Nyman
Kehittäminen nyt, Göte Nyman
 
31.10.2016 Työyhteisötaidot työn kehittämisessä
31.10.2016 Työyhteisötaidot työn kehittämisessä31.10.2016 Työyhteisötaidot työn kehittämisessä
31.10.2016 Työyhteisötaidot työn kehittämisessä
 
Opettajuus ja tulevaisuuden haasteet
Opettajuus ja tulevaisuuden haasteetOpettajuus ja tulevaisuuden haasteet
Opettajuus ja tulevaisuuden haasteet
 
Kohteesta voimavaraksi, Oppilaat ja oppijat kv-toiminnassa
Kohteesta voimavaraksi, Oppilaat ja oppijat kv-toiminnassaKohteesta voimavaraksi, Oppilaat ja oppijat kv-toiminnassa
Kohteesta voimavaraksi, Oppilaat ja oppijat kv-toiminnassa
 
22.8.2017 Ikäjohtamisen kehittämisprosessikokeilu
22.8.2017 Ikäjohtamisen kehittämisprosessikokeilu22.8.2017 Ikäjohtamisen kehittämisprosessikokeilu
22.8.2017 Ikäjohtamisen kehittämisprosessikokeilu
 
Espoo 27.3.
Espoo 27.3.Espoo 27.3.
Espoo 27.3.
 
Maailmankansalaiseksi lähiympäristössä
Maailmankansalaiseksi lähiympäristössäMaailmankansalaiseksi lähiympäristössä
Maailmankansalaiseksi lähiympäristössä
 
Terveystieto ja äidinkieli4
Terveystieto ja äidinkieli4Terveystieto ja äidinkieli4
Terveystieto ja äidinkieli4
 
Nuoret Ekonomit, Tunnista taitosi, paljasta piilevät kykysi Kulmala-Portman 2016
Nuoret Ekonomit, Tunnista taitosi, paljasta piilevät kykysi Kulmala-Portman 2016Nuoret Ekonomit, Tunnista taitosi, paljasta piilevät kykysi Kulmala-Portman 2016
Nuoret Ekonomit, Tunnista taitosi, paljasta piilevät kykysi Kulmala-Portman 2016
 
Kaikille avoin seikkailu
Kaikille avoin seikkailuKaikille avoin seikkailu
Kaikille avoin seikkailu
 
Sujuvien kokousten fasilitointi
Sujuvien kokousten fasilitointi Sujuvien kokousten fasilitointi
Sujuvien kokousten fasilitointi
 
Ilmiöpohjaisuus karkku 2015 public
Ilmiöpohjaisuus karkku 2015 publicIlmiöpohjaisuus karkku 2015 public
Ilmiöpohjaisuus karkku 2015 public
 
24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute
24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute
24.1.2018 Eri-ikäisyys voimavaraX -sarjan palaute
 
Kohderyhmä tekijöinä - YSP
Kohderyhmä tekijöinä - YSPKohderyhmä tekijöinä - YSP
Kohderyhmä tekijöinä - YSP
 
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
 
Ilmiöpohjaisuus ja OPS2016 -webinaari | TOPIK, Opettaja luotsina 22.2.2016
Ilmiöpohjaisuus ja OPS2016 -webinaari | TOPIK, Opettaja luotsina 22.2.2016Ilmiöpohjaisuus ja OPS2016 -webinaari | TOPIK, Opettaja luotsina 22.2.2016
Ilmiöpohjaisuus ja OPS2016 -webinaari | TOPIK, Opettaja luotsina 22.2.2016
 

More from THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL
 

More from THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 

Esa Nordling: Ratkaisu ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä

 • 1. Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjaustyössä Esa Nordling PsT Kehittämispäällikkö 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 1
 • 2. 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 2 Taustaa • 1950-luvulla Milton H. Erickson huomasi, että se "mitä asiakas piti ongelmana, ei ehkä ollutkaan ongelma, vaan ongelma oli se tapa, jolla sitä yritettiin ratkaista". • Hänen vahva luottamuksensa ihmisen omaan viisauteen synnytti uudenlaisia lähestymistapoja ja interventiomenetelmiä luoden uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia auttaa asiakkaita.
 • 3. 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 3 Taustateoriat • Systeemiteoria: kokonaisuuden osat vuorovaikutuksessa, "kaikki vaikuttaa kaikkeen” • Kybernetiikka: tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan tietty palautejärjestelmä ja korjaavat toimenpiteet • Sosiaalinen konstruktivismi: todellisuus on aina sosiaalinen ja kielellinen rakennelma kokemuksistamme • Narratiivisuus: tarinallisuus, valintojen ja kokemusten jäsentäminen tulkitsemalla • NLP eli neurolingvistinen ohjelmointi: miten ihminen rakentaa kokemuksensa ja mikä osuus eri aisteilla on tässä, osaamisen ja taitojen mallittaminen
 • 4. 28.4.201628.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä,Esityksen nimi / Tekijä 4 Teesejä motivaation vahvistumiseksi - Motivointi ei yleensä johda motivoitumiseen - Motivoituminen alkaa omista tavoitteista ja kiinnostuksen kohteista - Onnistumiskokemukset lisäävät halua oppia lisää - Uteliaisuus on hyvä motivoitumisen käynnistäjä - Toimintaympäristöllä on joskus suuri vaikutus motivoitumisprosessin käynnistymiseen
 • 5. MITEN POSITIIVINEN STRESSI TUNTUU JA NÄKYY? •Tuloksekkaana toimintana •Toimintaintona •Haluna oppia ja kehittää uutta •Luovuutena 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 5
 • 6. POSITIIVINEN STRESSI SYNTYY, KUN… •Voi itse tehdä valintoja  autonomia •Toiminta on mielekästä  tarkoitus •Kokee nauttivansa toiminnasta  hyvä olo •Huomaa positiivisen muutoksen  palkinto •Myönteiset kokemukset ovat toistuvia  pysyvyys 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 6
 • 7. RATKAISUKESKEISIÄ ARVOLAUSEITA  Kaikki ihmiset ovat arvokkaita ja osaavia  Jokainen vastaa omasta elämästään ja vaikuttaa muiden elämään  Ihmisiä rohkaistaan kuuntelemaan toisia ja ottamaan toisten toiveita huomioon  Ihmisiä kannustetaan elämään ja päättämään ihanteidensa ja tavoitteidensa mukaan  Ihmiset muuttuvat ja kehittyvät koko ajan •E.Nordling28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 7
 • 8. arvot jatk.  Ihmiset osaavat vaikuttaa oman elämäänsä ja tehdä yhteistyötä  Ihmiset tekevät parhaansa itsensä ja läheistensä hyväksi Keskeisiä ongelmanratkonnassa ovat ihmisten tietoiset ja tiedostamattomat sekä luovat ponnistelut asiansa hyväksi Ihmiset tietävät yleensä mikä on heille hyväksi ja milloin •E.Nordling 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 8
 • 9. TAUSTAOLETUKSET RATKAISU- KESKEISYYDESSÄ 1.Todellisuus muodostuu kielestä, kielenkäytöstä ja toiminnasta yhdessä 2. Kaikki asiat voidaan selittää monilla tavoilla 3. Ongelmakuvaukset sisältävät vihjeitä ratkaisuista 4. Täydellisiä ongelmia ei ole 5. Monimutkaiset ongelmat eivät vaadi monimutkaisia ratkaisuja E.Nordling28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 9
 • 10. taustaoletukset jatk. 6. Muutos on elämän välttämättömyys. Toivottu muutos on mielenkiintoinen haaste 7. Tee erilailla, tunnet erilailla •E.Nordling 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 10
 • 11. RATKAISUKESKEISEN TYÖMENETELMÄN KOLME YDINPERIAATETTA •Korjaa vain rikki olevaa •Tee enemmän sitä, mikä toimii •Tee muuta kuin sitä, mikä ei toimi •E.Nordling 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 11
 • 12. RATKAISU- JA VOIMAVARASUUNTAUTUNEELLE TYÖLLE ON OMINAISTA 1) ASIAKASLÄHTÖISYYS 1) TAVOITELÄHTÖISYYS JA TULEVAISUUS- SUUNTAUTUNEISUUS 3) VOIMAVARAKESKEISYYS 4) POIKKEUKSIEN JA EDISTYKSEN HUOMIOIMINEN E. Nordling 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 12
 • 13. 5) MYÖNTEISYYS, LUOVUUS, LEIKILLISYYS JA HUUMORI 6) HYÖDYNTÄMINEN JA KONSTRUKTIIVINEN NÄKEMYS 7) YHTEISTYÖ JA KANNUSTUS E. Nordling 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 13
 • 14. RATKAISUKESKEISYYDEN VAHVUUKSIA  Työskentelysuhde syntyy nopeasti ja muutostyön voi aloittaa saman tien  Henkilöillä on paljon valtaa omien asioidensa hoitamisessa  Edistymistä on helppo arvioida, koska ongelmia tarkastellaan käytännöllisestä näkökulmasta  Edistyminen tapahtuu yleensä pienin askelin, jolloin virheitäkin on helppo korjata E.Nordling 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 14
 • 15.  Voimavaralähtöinen työskentelyote helpottaa asiantuntijoiden työtä Tulevaisuuteen suuntautuminen tarkoittaa myös sitä, ettei ongelmia tarvitse käsitellä juurta jaksain E.Nordling 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 15
 • 16. Eteneminen muutoksen suuntaan 1. Häiriöt ja oireet ongelmiksi 2. Ongelmat tavoitteiksi 3. Tavoitteet konkreettisiksi 4. Tavoitteet kiinnostaviksi 5. Onnistuminen todennäköiseksi E. Nordling28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 16
 • 17. Ratkes (1) HÄIRIÖT ONGELMIKSI Esim: häirintä  huomion hakua passiivisuus  lintsaaminen aggressiivisuus  lyhyt pinna epäsosiaalisuus  sopeutumisen vaikeus sosiaaliset pelot  turvattomuuden tunne E. Nordling 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 17
 • 18. Ratkes (2) ONGELMAT TAVOITTEIKSI Ongelmia analysoidaan ja tavoitteita saavutetaan esim. huomion haku  parempi keskittyminen lintsaaminen  sopimusten noudattaminen lyhyt pinna  itsehillinnän opettelu sopeutumisen vaikeus  yhteistyö, ryhmässä oleminen turvattomuus  turvallisuuden kokeminen E. Nordling 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 18
 • 19. Ratkes (3) Tavoitteet konkreettisiksi 1. Mitä pitäisi oppia? 1. Mistä huomaa, että on alkanut oppia? 1. Mistä huomaa, että on oppinut tarpeeksi? 1. Miten saa muut vakuuttuneeksi, että on oppinut? E. Nordling 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 19
 • 20. Ratkes (4) Tavoitteet kiinnostaviksi Mitä hyötyä on tavoitteen saavuttamisesta? Aseta tavoite aina yhdessä asiakkaan kanssa Anna asiakkaan itse keksiä se, mitä hyötyä hänelle on tavoitteen saavuttamisesta Tee ehdotuksia ja kysele  Käytä sosiaalista ympäristöä hyötyjen löytämisessä E. Nordling 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 20
 • 21. Ratkes (5) Onnistuminen todennäköiseksi Poikkeukset ja paremmat ajanjaksot Voimavarat ja vahvuudet Edistysaskeleet Aikaisemmat selviytymiset Läheiset, jotka voivat olla avuksi Ihmekysymykset Tukiverkoston kokoaminen E. Nordling 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 21
 • 22. Huomioitavaa: 1. Pienet askeleet tavoitteissa 2. Takapakkiin suhtautuminen 3. Onnistumisen palkitseminen E. Nordling 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 22
 • 23. 1. Pienet askeleet Valitaan yksi tavoitteista Todetaan tavoite tärkeäksi ja kiinnostavaksi  Edetään askel kerrallaan: konkreettiset osatavoitteet, huomioidaan pienetkin edistymiset Jaetaan ansiota ja tunnustusta: Miten ihmeessä teit sen? Keitä haluat kiittää onnistumisesta? E. Nordling 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 23
 • 24. 2. Takapakkiin suhtautuminen Ennustaminen, normalisointi Varautuminen: miten sitten toimitaan? Takapakki oppimiskokemuksena: mitä tämä opetti? Mitä tarvitaan lisää, että onnistumisen todennäköisyys lisääntyy? E. Nordling 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 24
 • 25. 3. Onnistumisesta palkitseminen Julkinen kiitos, huomiointi  Ansion jakaminen  Vastuun antaminen, luottamuksen osoittaminen  Konkreettinen palkitseminen E. Nordling 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 25
 • 26. TAVOITTEET HYVÄN MOTIVAATION PERUSTANA 1. Tavoitteiden tulee olla positiivisia 2. Tavoitteiden tulee olla omia 3. Tavoitteet on hyvä kirjata 4. Tavoitteiden tulee olla aitoja 5. Tavoitteiden tulee olla tarpeeksi korkeita E. Nordling 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 26
 • 27. HYVIN MUOTOILLUT LÄHITAVOITTEET  Asiakkaalle tärkeä  Pieni  Konkreettinen  Mieluummin jonkin olemassaolo kuin poissaolo  Mieluummin jonkin alkaminen kuin loppuminen  Asiakkaan elämänolosuhteet huomioon ottaen realistinen ja saavutettavissa oleva E. Nordling 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 27
 • 28. 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 28 Ratkaisukeskeisessä ajattelussa oleellista on näkökulman vaihto, jossa kyseenalaistetaan… • rajoittavia perusoletuksia ja uskomuksia • syy- ja seuraussuhteita • valintamahdollisuuksien vähäisyyttä
 • 29. 29 Robert Dilts: Loogiset tasot 1. Spirituaalinen ydin  Minkä suuremman osa olen? 2. Identiteetti  Millainen olen? 3. Uskomukset  Mitä voin saavuttaa? Mitä voin oppia? 4. Kyvyt ja taidot - Mitä osaan? 5. Käyttäytyminen 6. Ympäristö 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling
 • 30. 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 30 Vapautuminen haitallisista uskomuksista • Pienillä sanoilla on merkitystä: Minun on pakko  Voin… Minun täytyy  Saan… Joudun  On mahdollisuus… Minut on käsketty  On lupa…  Taustalla on usein kielteisiä, automatisoituja ja tiedostamattomia uskomuksia, jotka vaikuttavat valintoihin ja ratkaisuihin Jotta voi muuttaa uskomuksiaan, ne on tunnistettava Kun on tunnistettu, voi alkaa epäillä niiden oikeellisuutta
 • 31. 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 31 • Onko asia todella näin? • Epäonnistunko aina tässä asiassa? • Enkö todellakaan löydä asiaan mitään ratkaisua? • Eikö asiaan liity yhtään myönteisiä puolia? • Enkö saa mistään apua ongelman ratkaisuun? • Eikö kukaan koskaan voi auttaa minua? Kun antaa itselleen mahdollisuuden uskomusten kyseenalaistamiseen, antaa pikkusormensa uskomusten muuttumiseen ja altistaa itsensä uusille kokemuksille  tämä vaatii yleensä tietoista harjoittelua Entiset kielteiset uskomukset korvataan myönteisillä näkemyksillä, joilla on usein suggestiivisia vaikutuksia
 • 32. 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 32 Esim. Olen voimaton  Olen vahvempi kuin ennen Olen olosuhteiden uhri  Olosuhteet ovat sellaiset kuin ovat, mutta voin päättää miten niihin suhtaudun Elämä on pelkkää taistelua  Elämä on antoisaa ja yllättävää. Se on seikkailu. Jotain pahaa tapahtuu, kun nyt on niin helppoa  Voin nauttia elämästä ja pitää hauskaa Jos otan riskin, niin varmasti epäonnistun  Ei hätää, jos menee pieleen, niin minulla on mahdollisuus oppia uutta Olen merkityksetön ihminen  Olen arvokas ja ainutlaatuinen Myönteiset uskomukset on hyvä kirjata ja niitä kannattaa vahvistaa säännöllisesti
 • 33. 33 Voimavarojen kuluminen Ilo katoaa Ei onnistumisia/oppimista Ei sosiaalisia kontakteja Ei uskoa tulevaisuuteen Ei harrastuksia Ei nautintoja Mikä on syy ja mikä on seuraus? Uupumisen kehä 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling
 • 34. RATKES-MALLI OPTIMAALINEN TILANNE TAVOITE 4 TAVOITE 3 TAVOITE 2 TAVOITE 1 LÄHTÖ- TILANNE 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 34
 • 35. MUUTOKSEN PORTAAT - Mikä olisi ensi viikon merkki siitä, että ollaan oikealla tiellä? -Mikä olisi seuraava merkki siitä, että ollaan sillä tiellä? -Mikä vakuuttaisi Epäilevän Tuomaankin siitä, että muutos on tulossa? -Mitä projekteja pitää käynnistää, jotta tavoitteet voivat toteutua? E. Nordling28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 35
 • 36. Kysymyksiä, jotka sitouttavat muutokseen • Mitä uutta muutoksen avulla saavutetaan? • Mitkä ovat kolme - viisi tärkeintä ja palkitsevinta asiaa, joita muutoksesta seuraa? • Miksi muutoksen aikaan saaminen on mahdollista? • Kuinka suuret ovat onnistumisen mahdollisuudet? • Mikä lisää muutoksen onnistumisen todennäköisyyttä? E. Nordling 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 36
 • 37. Muutos jatkuu • Mikä on ensimmäinen, toinen, kolmas jne. askel muutokseen suuntaan? • Miten seuraamme onnistumistasi? E. Nodling 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 37
 • 38. ASIAKAS RATKAISUJEN KEHITTÄJÄKSI ONGELMATILANTEISSA  Miten meidän pitäisi suhtautua asiaan?  Miten voisimme olla sinulle avuksi?  Miten haluaisit harjoitella tätä asiaa?  Miten voisit edetä pienin askelin? Kuka voi tukea ja auttaa sinua ja miten?  Miten haluat, että oppimista palkitaan? Mitä tehdään, jos tulee takapakkia?28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 38
 • 39. VIISI HYÖDYLLISTÄ KYSYMYSTÄ 1. Positiivista muutosta korostavat kysymykset (Mikä on muuttunut jo parempaan suuntaan) 2. Kysymykset, joiden avulla saadaan esiin poikkeus- tila 3. Ihmeitä tapahtuu: Ihmekysymys 4. Asteikkokysymykset 5. Selviytymiskysymykset 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 39
 • 40. SELVIYTYMISKYSYMYKSIÄ  Miten/millä voimilla selviydyt?  Miten on selitettävissä, että tilanne ei ole pahempi?  Mitä sellaista teit, joka esti asioiden pahenemisen?  Mitä sinun pitäisi tehdä lisää?  Miten ihmeessä selviydyt päivästä toiseen, kun elämäsi on noin rankkaa?  Mitä teet, että jaksat yrittää ja toivoa?  Mistä tiesit, että jos teet sen siten, niin onnistut paremmin?  Miten ihmeessä olet pärjännyt tähän asti?  Mitä hän (asiakkaalle tärkeä henkilö) antaisi sinulle neuvoksi tässä tilanteessa? 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 40
 • 41. ANSION JAKAMINEN -lisää yhteistyötä Voit antaa onnistumisesta ansiota ja kiitosta … •asiakkaalle •itsellesi •työtovereille •omaisille •esimiehelle •yhteistyökumppaneille •muille henkilöille 28.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä, Parola 14.4.2016 - Esa Nordling 41
 • 42. 28.4.201628.4.2016 Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen - verkostopäivä,Esityksen nimi / Tekijä 42 Kiitokset mielenkiinnosta!