SlideShare a Scribd company logo
⌫
     เกิดเปนคนจนหรือมีก็ชีวิต     จงใชสิทธิตามเสนทางที่วางไว
    เอาความดีตามเปนเพื่อนคอยเตือนใจ    ตราบชีพไรลาลับดับชีวัน
      เปนสิ่งหนึ่งซึ่งคงอยูคูโลกนี้ คือความดีไมเปลี่ยนแปรแมดับขันธ
    คอยตักเตือนเปนเพื่อนเราเฝาสัมพันธ ทุกคืนวันจงสรรสรางแตความดี
     เอาความดีเปนแกนกลางทางชีวิต เอาความคิดเปนเครื่องชวยอํานวยผล
    เอาแรงกายเปนกลไกภายในตน        นี่คือคนมีคุณคาราคางาม

    เยาวชนทั้งหลาย พวกเราทั้งหลายคงได้เคยมีโอกาสไปในงานศพ ถ้าพวกเราไป
ในงานศพเราจะได้พบกับสิ่ ง ๆ หนึ่ง ซึ่งมีไว้ใช้ในงานศพ สิ่ งนั้นได้แก่ดายสายสิ ญจ์ ด้าย
                                      ้
สายสิ ญจน์มีไว้ผกศพ และจะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งคอยชักจูงศพไป จูงศพไปทางซ้าย ศพก็
          ู
จะไปทางซ้าย จูงไปทางขวาศพก็จะไปทางขวา จูงไปในทิศทางใด ศพก็ไม่เคยปฏิเสธ
                       ่
ไม่เคยขัดขืนกับบุคคลที่จูงศพไป เพราะเหตุวาศพไม่มีชีวต ไม่มีความรู ้สึก ไม่มีวญญาณ
                               ิ         ิ
ศพจึงไม่ขดขืน ไม่ปฏิเสธ ไม่ต่อต้านต่อบุคคลผูลากจูงไป ศพจะไปตามความปรารถนา
      ั                   ้
ของเขา จนในที่สุด ศพก็ตองถูกจูงไปสู่ เชิงตะกอน อันเป็ นที่พกพิงสุ ดท้าย
              ้                   ั
    เยาวชนทั้งหลาย ถ้าหากว่าเรามองดูชีวตของเราแล้วนํามาเปรี ยบเทียบกับศพ
                          ิ
ชีวตของเราที่เกิดมา เราไม่ใช่ศพที่ไร้วญญาณ เราเป็ นผูที่มีชีวต มีความรู ้สึก มีความนึก
  ิ                  ิ          ้    ิ
คิด มีความต้องการมีจิตวิญญาณ เมื่อเป็ นเช่นนี้ เหตุไฉน เราจึงยอมให้บุคคลอื่นชักจูงเรา
ไปบนเส้นทางที่เขาต้องการ ไปในเส้นทางที่ไม่ดีดงที่เขาต้องการ ทําไมเราจึงไม่มี
                            ั
ความคิดเป็ นของตัวเอง ถ้าหากว่าเราเองมาย้อนดูสงคมในปั จจุบนนี้ ปั จจุบนนี้สงคมที่
                           ั        ั   ั ั
        ่ ํ          ่
เราอาศัยอยูกาลังมีปัญหา ด้วยเหตุวา ทุกคนในสังคมเรากําลังแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น คอยเอา
รัดเอาเปรี ยบ กอบโกยเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว มีแต่ความอิจฉาริ ษยา โดยไม่หวังให้
                        ่     ่
บุคคลอื่นได้ดีกว่าตน เมื่อเป็ นเช่นนี้ ถึงแม้วาเราจะอยูในสังคมที่มีผคนมากมายเพียงใด
                                    ู้
เราก็เปรี ยบเสมือนมีชีวตอยูเ่ พียงลําพัง โดดเดี่ยว ในขณะเดียวกันที่เรานั้นเจอปั ญหา มี
            ิ
ปัญหาอุปสรรคเข้ามาในชีวต เราย่อมมีความต้องการใครสักคนหนึ่งคอยเป็ นแสงสว่าง
               ิ
คอยเป็ นเครื่ องนําพาชีวตของเรา คอยเป็ นกําลังใจให้เรา
             ิ
    เยาวชนทั้งหลาย จริ งอยู่ คนเราทุกคนเกิดมาล้วนแต่มีปัญหาและอุปสรรคทั้งนั้น
ปั ญหาบางอย่างเป็ นปัญหาที่เรานั้นก่อมันขึ้นมาเอง ปัญหาบางปั ญหาบุคคลอื่นนํามาให้
                                ่
เรา เราก็ตองคอยแก้ปัญหาที่คนอื่นนํามาให้เราด้วย ไม่วาจะเป็ นปั ญหาส่ วนตัว เพื่อน
       ้
ร่ วมงาน หรื อปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ตลอดจนปั ญหาที่เกิดขึ้นในสังคม มี
มากมายเหลือเกิน ที่ประเดประดังเข้ามาในชีวตของเรา นับวันมีแต่จะทวีความรุ นแรงขึ้น
                           ิ
แต่ดูเหมือนว่ายิงแก้ ยิงจะทวีความรุ นแรงขึ้นเป็ นลําดับ จนไม่มีที่สิ้นสุ ด
           ่  ่
                   ่ ิ
       เยาวชนทั้งหลายจริ งอยูชีวตของทุกชีวตที่เกิดมา คนเราที่เกิดมา คนเราที่มาล้วน
                          ิ
แล้วมีความหลัง มีความปรารถนา หวังให้ชีวตของตังเองได้พบแต่ความสุ ข ปรารถนา
                            ิ
ให้ชีวตของตัวเองได้พบความสุ ข ปรารถนาให้ชีวตของตัวเองเข้าไปสู ้จุดหมายที่ตน
    ิ                             ิ
หวังไว้ แต่น้ ีขณะเดียวกันบนเส้นทางที่เรากัาวเดินต้องแบกรับภาระเผชิญปั ญหามีความ
ทุกลุมเข้ามาในชีวตทุกขณะ ความทุกเพื่อความพลัดพรากจากสิ่ งที่อนเป็ นที่รัก ความ
            ิ                            ั
ทุกข์ที่ประสพกับสิ่ งอันไม่เป็ นที่รัก ทุกข์เพราะการแสวงหาทุกข์เพราะการรักษาสิ่ งของ
ที่เรารักและหวงแหน ความทุกข์มากมายมีเข้ามาในชีวต เมื่อเป็ นเช่นนี้ชีวตของเราที่
                                   ิ        ิ
ก้าวเดินไปไร้ซ่ ึงจุดหมายปลายทาง ยิงไกลยิงห่างจุดหมายที่ปรารถนาห่างไกลไปทุก
                      ่       ่
ขณะๆ
       เยาวชนทั้งหลาย ดูเหมือนว่าชีวตของเรานั้นไร้ซ่ ึ งจุดหมายปลายทางเหมือนกับ
                       ิ
การที่เราตั้งความหวังไว้ขางหน้า แล้วเราต่างก็วงไปหาสิ่ งที่เราหวัง ความหวังเหล่านั้น
               ้               ิ่
ยิงดูเหมือนไกลห่างออกไปทุกที ๆ เมื่อเปรี ยบเทียบแล้ว ชีวตของเราก็ไม่ต่างกับบุคคล
  ่                                     ิ
     ่                           ่
ที่ตกอยูในความมืด เช่นเดียวกับเราขณะนี้ ที่ตกอยูในความมืดลับจนแสงสว่างซึ่ งเป็ น
เครื่ องนําพาชีวตของเรา ชีวตที่ตองตกอยูในความมืดเป็ นชีวตที่น่าหวาดเสี ยว เป็ นชีวต
          ิ       ิ ้     ่            ิ         ิ
      ่                             ่
ที่ตกอยูในความลําบากในขณะเดียวกัน เราเองที่ตกอยูในความมืดเหลียวไปทิศทางใด
ได้พบแต่ความมืดไร้ซ่ ึงแสงสว่าง เพราะความกลัว ความน่าสะพึงกลัวต่าง ๆ ภัย
                 ่ ั
อันตรายต่าง ๆ มักเข้ามาอยูกบความมืดเสมอ ชีวตของเรานั้นเช่นกัน ถ้าตกอยูในความ
                                ิ            ่
มืด บนเส้นทางที่เราก้าวไป เราจะเหลียวก้าวไปทิศทางใด เราต้องพบแต่ความมืดเรา
จะเหลียวไปทางด้านซ้ายและจะก้าวไปด้านซ้าย เส้นทางด้านซ้ายที่เราจะก้าวไปก็อาจมี
หุบเหวลึกอาจทําให้เราพลัดตกลงไป ทําให้เรานั้นบาดเจ็บหรื อถึงแก่ความตายได้ ถ้า
เราหวาดระแวงไม่กล้าไปทางซ้ายเราจะย้ายไปทางขวาเล่า เส้นทางด้านขวาก็ใช่วาจะ        ่
ปลอดภัย เราจะก้าวเดินไปทางหน้าเส้นทางข้างหน้าที่เราจะก้าวเดินไปอาจพบกับสัตว์
ร้ายนา ๆ ชนิดที่นอนขวางกั้นเส้นทางที่เราก้าวเดินอาจนําความอันตรายแก่ชีวตเราได้   ิ
       เยาวชนทั้งหลายเพราะชีวิตที่ตกอยูในความมืดเป็ นชีวตที่น่าหวาดกลัว ไม่กล้า
                         ่            ิ
ก้าวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหันหลังเดินย้อนกลับเส้นทางเก่า ชีวตของเราที่ล่วงกาล ิ
ผ่านวัยมา และบนความหวังความปรารถนาที่เราตั้งไว้คงยิงไกลห่างตัวเราออกไปทุก
                                   ่
ทีๆ ชีวตของเราคงไม่ประสบความสําเร็ จอย่างแน่นอนถ้าเราหวาดกลัวที่จะก้าวไปไม่
      ิ
                   ่ ั
แน่ใจไปในทิศทางใดและหยุดอยูกบที่อย่างไร ชีวตที่ตองหยุดอยูกบที่กไม่แตกต่างอะไร
                             ิ ้        ่ ั ็
กับการยืนรอความตายที่จะเข้ามาถึงที่จะเขัามาถึงในอีกไม่ชาข้างหน้านี้้
     ยามเมื่อโลกขาดแสงแห่งอาทิตย์ ย่อมมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็น
     ยามเมื่อจิตขาดปั ญญาพาลําเค็ญ มองไม่เห็นดีหรื อชัวที่ตวทํา ่ ั
     เยาวชนทั้งหลายเช่นเดียวกัน 2500 กว่าปี บนความมืดที่สตว์โลกทั้งหลายไม่  ั
สามารถที่จะมองเห็นหนทางในการดําเนินชีวต พระผูมีภาคเจ้า ได้จุดแสงสว่างขึ้นมา
                          ิ      ้
ท่ามกลางความมืดเพื่อจะส่ องแสงสว่าง บัดนี้ 2500 กว่าปี พระผูมีภาคเจ้า พระองค์ได้้
จุดขึ้นมาเพื่อให้สตว์โลกทั้งหลายได้มองเห็น วิถีในการดําเนิ นชีวต
          ั                             ิ
          
ดูก่อนภิกษุท้ งหลายเธอจงเที่ยวจาริ กไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
        ั                                 และความสุ ขแก่ชน
ทั้งหลาย จงแสดงธรรมให้งามทั้งในเบื้องต้น ในท่ามกลาง และในที่สุด จงประกาศ
พรหมจรรย์ คือแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบติอนประเสริ ฐ บริ สุทธิ์ บริ บูรณ์สิ้นเชิง
                             ั ั
ให้ถึงพร้อมด้วยอรรถะและพยัญชนะ บุคคลผูมีกิเลสตัณหาเบาบางยังมีอยู่ หากเขามิได้
                            ้
ฟังธรรมนั้นแล้วก็จะเสี ยประโยชน์ใหญ่หลวง บุคคลจําพวกนี้แหละจักฟังธรรมและจัก
เข้าใจธรรมอย่างแจ่มแจ้ง จงไปทางเดียวรู ปเดียว แม้เราตถาคตก็ไปเพื่อแสดงธรรม
เช่นเดียวกัน
                    ่
     แสงเทียนส่ องสองพันปี ที่พอจุด คงสิ้ นสุ ด สู ญแสง แล้วพ่อหนา
ลูกเอ๋ ย หากสูเจ้า เขลาปั ญญา          อีกไม่ชา เทียนคงดับ ทับคัมภีร์
                              ้
แสงพระธรรมลํ้าประเทือง เรื องส่ องหล้า ส่ องแสงจ้า กว่าแสงสู รญ์จารู ญศรี      ํ
ฉายแสงฉาด สาดแสงฉาย ไร้ราคี            แสงระวี ศรี ธรรมมา งามราวรรณ
แสงระยิบ พริ บระยับประดับโลก           สิ้ นวิโยค โศกวินาศ ปราศโมหันธ์
แสงประเทือง เรื องส่ องหล้า มานานวัน ถึงสองพัน ห้าร้อยกว่า พรรษากาล
จงสื บแสงแรงใจเสริ มเติมใจสู้          เติมใจรู ้ เติมใจภักดิ์ รักษ์สืบสาน
ให้แสงนี้ มีสีสน นิรันดร์กาล
         ั                สื บตํานาน งานของพ่อ ทอแสงธรรม
     บัดนี้ได้มีคณะอาจารย์ต้ งเป็ นตัวแทนเป็ นสมมติสงฆ์ได้นาเอาธรรมะคําสังสอน
                  ั                   ํ        ่
ของพระพุทธเจ้าได้นามาจุดขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะให้เธอทั้งหลายและบุคคลผู ้
            ํ
หวังแสงสว่างในการดําเนินชีวตได้มีแสงสว่างที่จะก้าวเดินไปให้กาวไปสู่จุดหมายของ
                      ิ                 ้
ตัวเอง บัดนี้แสงสว่างอันนี้ คือแสงสว่างแห่งธรรมะ ถ้าหากบุคคลที่มีความหวังดีได้
แนะนําเอาแวสงสว่างที่ท่านถืออยูในมือนําไปมอบให้ผที่ตกอยูในความมืดที่กาลังคอย
                       ่          ู้    ่      ํ
                                ั
แสงสว่างมาถึงบุคคลที่นาเอาแสงสว่างอันนี้มอบให้กบพวกเราพวกเธอทั้งหลายที่มีดวง
                ํ
                                    ็
เทียนที่ไร้ซ่ ึงแสงสว่างจะน้อมรับเอาแสงสว่างอันนี้หรื ดไม่กสุดแล้วแต่พวกเธอเพราะ
                              ่
ชีวตเป็ นของพวกเธอหากเธอไมรับไว้เธอก้ตกอยูในความมืดอย่างไม่มีมที่สิ้นสุ ด ถ้า
   ิ
หากเธอเป็ นผูฉลาดเป็ นผูมีสติปัญญาดีเธอคง ปฏิเสธแสงส่ วางที่บุคคลมีความหวังดี
           ้     ้
หยิบยืนให้ดวยความสํานึกของบุคคลผูน้ นอย่างแน่แท้
     ่     ้             ้ ั
       แสงสว่างอันนี้จะมีค่าเมื่อถูกจุด      เช่นเดียวกับแสงสว่างแห่งดวงเทียนจะมี
คุณค่าก็เมื่อบุคคลนั้นเป็ นผูมีตาดี แสงสว่างไม่มีค่าเลยเมื่อบุคคลนั้นเป็ นคนตาบอด
                   ้
       เปรี ยบชีวต เฉกเช่นความมืด
            ิ               โยงใยยื้อแย่งแข่งความฝัน
จุดเทียนส่ องสว่างกลางใจพลัน              แสงเทียนนั้นส่ องพิสุทธิ์ ดุจแสงธรรม
เทียนที่จุดหมดไส้เมื่อไรดับ              เมื่อเทียนกับชีวตไม่ผดผัน
                                     ิ   ิ
อายุนอยย่อยยับกับคืนวัน
    ้                        ลับล่วงพลัน ผันแปรไม่แน่นอน
ดุจแสงจ้า แจ่มจรัสกลางอาทิตย์             ทีละนิดวับวาว และวาบหวาม
เกิดแล้วดับ สลับไปไม่เว้นยาม              อย่าหลงตาม เงาอัตตา เป็ นบ้าไป
(เพลงสุ รนารี เทียนพันเล่ม)
       ดวงเทียนดวงนี้จะมีค่าเมื่อถูกจุด เช่นเดียวกับชีวตมนุษย์เมื่อเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้น
                                   ิ
จะมีคุณค่าเมื่อบุคคลนั้นรู้จกสร้างสรรคุณงามความดีให้เกิดขึ้นและมีข้ ึนเช่นเดียวกันกับ
                  ั
ชีวตมนุษย์ของเรา เธอจงมองดูดวงเทียนและประคับประคองมันไว้ในขณะเดียวกันต้อง
  ิ
ฟันฝ่ าอุปสรรคเจออุปสรรคมากมายมีแรงลมหลายทิศทาง
            ดวงเทียนดวงนี้อาจมีค่ายิงกว่าใครบางคนที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่รู้จกสรร
                          ่                   ั
สร้างคุณงามความดีให้มีข้ ึน
        เยาวชนทั้งหลายแสงสว่าง จะสว่างไสวที่สุดและมีค่าที่สุดคือแสงสว่างที่เกิดขึ้น
ท่ามกลางความมืด เสี ยงที่ดงที่สุดคือเสี ยงที่ดงก้องกังวาลท้ามกลางความเงียบ ธรรมจะ
                     ั      ั
มีค่าก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นตกอยูในความทุกข์และความมืดแสงสว่างจะมีค่าก็ต่อเมื่อบุคคล
                    ่
      ่
นั้นอยูในความมืด ( กลอน เธอทั้งหลาย ดวงเทียนนี้ที่เธอเห็น….. )
เยาวชนทั้งหลาย ในขณะเดียวกันที่ดวงเทียนถูกจุดขึ้น ดวงเทียนถูกเผาไหม้
     ู้ ่
ให้ผที่อยูในความเหน็บหนาวไส้เทียนนี้ถูกไหม้พร้อมกับแท้งเทียนสั้นลงๆนํ้าตาเทียนก็
หลังไหลออกมาหยาดหยดลงอาบแท่งเที่ยนแท่งนี้ ( กลอน
    ่
        เปลวเทียนละลายแท่ง     เพื่อเปล่งแสงอันอําไพ
ชีวตคนมลายไป
   ิ                   เหลือสิ่ งใดทิ้งไว้แทน
เปลวเทียนที่ทอแสง              สว่างแจ้งทําลายตน
เปรี ยนเช่นเยาวชน              สลายตนเพื่อความดี
        เยาวชนทั้งหลาย….. ดวงเทียนแห่งชีวตเปรี ยบเสมือนชีวตของใครบางคนที่ใน
                            ิ         ิ
                                    ั
ขณะเดียวกันให้ชีวตเธอออกมาเลี้ยงดูเธอมา มอบแสงสว่างให้กบเธอตลอดออกมา แต่
             ิ
ในขณะเดียวกัน ชีวตเลือดเนื้อได้รับความทุกข์ความลําบากอุปสรรคปัญหามากมาย
                ิ
ชีวตยิงสั้นลงๆ เนื้อตัวก็ยงเหี่ ยวเฉาก้าวไปสู่ ความตาย บุคคลนี้ที่จะกล่าวถึงคือ คุณพ่อ
   ิ ่              ิ่
คุณแม่ ครู บาอาจารย์ของเราบุคคลเหล่านี้เปรี ยบเสมือนบุคคลผูให้ชีวตเราเปรี ยบเสมือน
                                  ้ ิ
  ้                                     ่
ผูให้แสงสว่างให้เลือดเนื้ อ ให้ทุกสิ่ งทุกอย่างเปรี ยบเสมือนแท่งเทียนที่ถืออยูในมือ นัน่
คือ แท่งเทียนแห่งชีวต   ิ
ฉะนั้นเธอทั้งหลาย จงประคับประคองมันอย่าให้ดบหรื อมอดไหม้ก่อนเวลาอันสมควร
                             ั
(กลอน นํ้าตาเทียนที่หลังริ น ก่อนจะสิ้ นซึ่ งดวงเทียน…)
                 ่
        เยาวชนทั้งหลาย บุคคลเหล่านี้เปรี ยบเสมือน บุคคลที่ให้เเสงสว่างกับเธอมา
ตลอด ตั้งเเต่เธอเกิดมาได้มีคุณพ่อคุณแม่คอยอุปถัมภ์เลี้ยงดู ให้ลูกหญิงลูกชายได้มี
ความเป็ นอยูอย่างเป็ นสุ ขได้มีความเป็ นอยูเ่ ทียบเท่ากับบุคคลมากมายในสังคมเติบโต
          ่
ขึ้นมาก็มีครู บาอาจารย์เปรี ยบเสมือนพ่อแม่ที่สองคอยเลี้ยงดูคอยชี้ทางสว่างนําบน
               ั
เส้นทางที่จะก้าวไปให้กบศิษย์ท้ งหลายให้วชาความรู ้ ให้ลูกศิษย์รู้จกอ่านตัวออกบอกตัว
                   ั      ิ            ั
                                   ่
ได้ใช้ตวเป็ น บุคคลเหล่านี้เป็ นแสงสว่างแห่ งเทียนแท่งนี้ที่ถืออยูในมือ
       ั
        เยาวชนทั้งหลายยังมีอีกคนหนึ่ง บุคคลเหล่านี้เปรี ยบเสมือนแสงสว่างแห่งสัตว์
โลก แสงสว่างแห่ งแผ่นดินไม่วาบุคคลนี้จะอยู่ ณ สถานที่แห่งใด หลายครั้งที่จะต้อง
                    ่
เผชิญปั ญหาในสังคมไทยในปัจจุบนนี้ บุคคลนี้เป็ นผูที่เผชิญปั ญหา กล้าคิด กล้าทํา หล้า
                     ั         ้
ตัดสิ นใจ ออกมาปกป้ องผืนแผ่นดิน บุคคลนั้นคือ พ่อหลวงของเรา พระบาทสมเด็จพระ
      ่ ั
เจ้าอยูหว ซึ่งเป็ นศูนย์รวมของดวงใจของไทยทุกดวง ในพระบรมราโชวาทของพระองค์
แต่ละครั้งเป็ นการตรัสให้ลูกหลานไทยมีจิตสํานึ ก มีความกตัญญูต่อผืนแผ่นดินที่ตน
อาศัยอยู่
     กว่า70 พรรษา ของการมีพระชนชีพ พระองค์ไม่มีเวลาได้พกผ่อน ตั้งแต่วนที่
                                  ั      ั
พระองค์ข้ ึนครองราช พระองค์ได้ตรัสกับพสกนิกรปวงชนชาวไทยว่า “เราจะปกครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวสยามทุกหมู่เหล่า”
                                       ่
     ตั้งแต่บดนั้น เป็ นต้นมา ทุกย่างก้าวพระบาทที่พระองค์เสด็จไป ถึงแม้วาหยาด
          ั
พระเสโทจะหลังจะหลังไหลออกมาจากพระวรกาย พระองค์ท่านไม่ทรงท้อพระหฤทัย
         ่   ่
                            ่
ในการเสด็จไป เป็ นโครงการหลายร้อยโครงการที่อยูในพระราชหฤทัยของพระองค์
                                   ั
เป็ นโครงการที่นาเอาความสุ ข ความร่ มเย็น ความเพียบพร้อมมาให้กบลูกหลานไทย
           ํ
                  ่
และพสกนิกรปวงชนชาวไทยที่อยูใต้บรมพฤกษ พระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ใต้
การปกครองของพระองค์
     นี่คือความตั้งใจ ปณิ ธานอันเด็ดเดี่ยวของพระองค์จุดเทียนอุดมการณ์
เยาวชนทั้งหลาย พ่อหลวงของเราไม่มีเวลาได้พกผ่อน พระองค์ทาเพื่อใครทําแล้วได้
                       ั         ํ
ประโยชน์อะไร      เพราะชีวตของพระองค์เหลืออีกไม่กี่พระชันษา(พรรษา)เท่านั้นที่
                 ิ
จะต้องลาลับจากโลกนี้ไป พระองค์กระทําเพื่อลูกหลานไทยเท่านั้นเอง เราในฐานะที่
     ่
อาศัยอยูบนผืนแผ่นดินไทย เราเคยคิดที่จะตอบแทนบุคคลผูที่รักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้และ
                             ้
                   ่ ้
คิดที่จะตอบแทนผืนแผ่นดินที่เราอาศัยอยูบางหรื อไม่ ก็สุดแล้วแต่เธอ วันนี้และปี นึ้
โอกาสนี้ โดยเฉพาะอย่างยิงกิจกรรมที่เราจัดขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้ ส่ วนหนึ่งได้มาจาก
             ่
กําลังใจส่ วนหนึ่งได้มาจากแรงบัลดาลใจมาจากพ่อหลวงพระองค์น้ ี เป็ นแรงใจในการ
ทํางานตรงนี้ วนนี้เราจะแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผืนแผ่นดิน ต่อเจ้าของแผ่นดิน เรา
       ั
จะร่ วมกันน้อมถวายดวงใจของพวกเรา ร่ วมกันพัฒนา สร้างสรรคุณงามความดีเพื่อ
            ้
ปกป้ องแผ่นดิน กอบกูคุณธรรมให้กลับคืนมา
    เยาวชนทั้งหลาย พ่อหลวงของเราไม่มีเวลาได้พกผ่อน พระองค์ทาเพื่อใคร ทํา
                          ั        ํ
แล้วได้ประโยชน์อะไรเพราะชีวตของพระองค์เหลืออีกไม่กี่พระชันษา(พรรษา)เท่านั้นที่
                ิ
จะต้องลาลับจากโลกนี้ไป พระองค์กระเพื่อลูกหลานไทยเท่านั้นเอง เราในฐานะที่
่
อาศัยอยูบนผืนแผ่นดินไทย เราเคยคิดที่จะตอบแทนบุคลผูที่รักษาผืนแผ่นดินและคิดจะ
                               ้
                   ่ ้
ตอบแทนผืนแผ่นดินที่เราอาศัยอยูบางหรื อไม่ ก็สุดแล้วแต่เธอ วันนี้และปี นี้ โอกาสนี้
โดยเฉพาะอย่างยิงกิจกรรมที่เราจัดขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้ ส่ วนหนึ่งได้มาจากกําลังใจ
          ่
ส่ วนหนึ่งได้มาจากแรงบันดาลใจมาจากพ่อหลวงพระองค์น้ ี เป็ นแรงใจในการทํางาน
ตรงนี้ วันนี้เราจะแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผืนแผ่นดิน ต่อเจ้าของแผ่นดิน เราจะ
ร่ วมกันน้อมถวายดวงใจของพวกเรา ร่ วมกันพัฒนา สร้างสรรคุณงามความดีเพื่อ
               ้
ปกป้ องผืนแผ่นดิน กอบกูคุณธรรมให้กลับคืนมา
    เยาวชนทั้งหลาย เราจงชูดวงเทียนของเราขึ้นสู่ เศียรเกล้า เราจะร่ วมกันร้องเพลง
เพลง…ภูมิแผ่นดิน…ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านพร้อมเพรี ยงกัน
             (กลอน) องค์ภูมิพลราช อติชาติพร
             อาทิตย์ทองสว่างแล้ว ดับสู ญ
             พระจันทร์กระจ่างแจ่มจํารู ญ ลับฟ้ า
             นํ้าพระทัยพระเพิ่มพูน แพรวพร่ าง
             แสงไม่ลบอ่อนล้า ไม่สิ้นสู ญสลาย
                  ั
                 ส่ องสว่างลงกลางใจมืดสลัว
             อบอุ่นทัวแก่ดวงใจ ที่เหน็บหนาว
                 ่
             โปรยฉํ่าเย็นเป็ นกําลังลงพร่ างพราว
             แก่ดวงใจ เจ็บร้าว ของแผ่นดิน
                 แผ่นดินธรรม ทรงครอง ฉลองราชย์
             ไทยทั้งชาติ เกษมสุ ข ทุกที่ถ่ิน
             ห้าสิ บปี พระเสโท โถมถังริ น่
             จวบแผ่นดิน เปล่งประกาย ดังพรายทอง
                 แผ่นดินทอง แผ่นดินไทย ใต้เบื้องบาท
             ประชาราษฎร์ รวมใจ เฉลิมฉลอง
             ขอพระองค์ ทรงเจริ ญ ในครรลอง
             คงสิ ริราชย์ แผ่นดินทองนิรันดร์ เทอญ ฯ
      ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า…….ขอถวายพระพร
ทีฆายุโก โหตุ…. ขอพระองค์ทรงพระเจริ ญยิงยิงยืนนาน่ ่
(กลอน)เอาความดีเป็ นแกนกลางทางชีวต เอาความคิดเป็ นเครื่ องช่วยอํานวยผล
                          ิ
เอาแรงกายเป็ นกลไกภายในตน นี่แหละคนมีคุณค่าราคางาม
      เยาวชนทั้งหลาย วันนี้เราได้นอมถวาย ดวงใจของพวกเราทั้งหลายแก่พอหลวง
                      ้                     ่
ของเราซึ่งเป็ นบุคลที่ยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อผืนแผ่นดิน เสี ยสละ ยอมสละประโยชน์สุข
ส่ วนพระองค์ เพื่อประโยชน์สุขของบุคลทั้งหลายมีความกรุ ณาอันยิงใหญ่ มีบุคล   ่
เทียบเท่าพระองค์นอยเหลือเกิน จะมีบุคลผูมีจิตใจเต็มไปด้วยความเมตตา กรุ ณาต่อบุ
             ้           ้
คลผูอาศัยบนผืนแผ่นดินนี้ ต่อสัตว์ท้ งหลาย ต่อ ชาวไทยทั้งหลายมีนอยเหลือเกิน มีแต่
   ้                 ั                 ้
บุคลที่คอยแก่งแย่งชิงดี
      มีแต่บุคคลที่คอยแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น คอยเอารัดเอาเปรี ยบ คอยข่มเหงกัน
ไขว่คว้าหาความสุ ขใส่ ตวกันส่ วนมากโดยไม่มองดูบุคคลที่อยูรอบข้าง
               ั                  ่
                         ่
      เราทั้งหลาย วันนี้เรามีดวงเทียนถืออยูในมือ เปรี ยบเสมือนดวงเทียนแห่งแสง
สว่าง นั้นคือ ..ดวงเทียนแห่งธรรมะ เหมือนบ่งบอกว่า เธอทั้งหลายน้อมรับแสงสว่าง
แห่งธรรมะที่คณะอาจารย์ได้หยิบยืนให้พวกเธอทั้งหลาย
(กลอน)เปลวเทียนทีแกวงไหวเหมือนใบอ้อ ยามลมล้อเอนพริ้ วปลิวไสว
หนึ่งนาที ดวงเทียนแปรเปลี่ยนไป          เหมือนวันใหม่หมุนเวียนพ้นเปลี่ยนมา
เปลี่ยนวันใหม่เปลี่ยนวัยใจไม่เปลี่ยน       จะจุดเทียนคุณธรรมกําหนดผล
ทําความดี กอบเกื้อเพื่อทุกคน           จะทําตนอุดมการณ์ในด้านดี
    วันนี้ใหม่เริ่ มต้นใหม่เป็ นคนใหม่    จะทําสิ่ งใด จงยึดหลัก แห่งศักดิ์ศรี
จงครองตนครองงาน สานไมตรี             จงช่วยชี้ทางธรรมปวงประชา
ดวงเทียนน้อยน้อยหลายร้อยดวง           ดูโชติช่วง งดงามอร่ ามแสง
เปรี ยบดวงใจน้อยน้อยหลายร้อยแรง         ได้พบแสงแห่งธรรมอันอําไพ
เทียนแท่งน้อย รวมไว้หลายร้อยดวง         ดูโชติช่วงลุกโพลงสว่างไสว
เปรี ยบดวงใจ ดวงน้อยหลายร้อยใจ          ดูยงใหญ่เปี่ ยมล้น ด้วยพลัง
                           ิ่
ดวงเทียนน้อยๆ หลายร้อยดวง            ดูโชคช่วงงดงามอร่ ามแสง
      แสงสว่างอันนี้เป็ นแสงสว่างที่พระองค์ปรารถนาเหลือเกิน นันคือ แสงสว่างแห่ง
                                    ่
ความดี แสงแห่งอุดมการณ์เพื่อที่จะทํา เพื่อผืนแผ่นดินประเทศชาติบานเมืองของตัวเอง
                                     ้
      พระองค์ตรัสไว้วา ในสังคมไทยของเรา การอยูร่วมกันในสังคม ความดีเท่านั้น
                ่              ่
เป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ตองทําทําทุกคน ทําพร้อมกัน ทําอย่างไรหยุดหย่อน ถ้าหากหยุดไม่ยอม
            ้
ทําต่อ ความชัวจะเข้ามาแทนที่ ความดีเป็ นสิ่ งที่ทาได้ยากและเป็ นสิ่ งที่ผนกับความ
          ่                 ํ          ื
ต้องการ ผืนกับกระแสของความชัว ต่อเมื่อมีความดีนามาซึ่ งความสุ ข เป็ นพระบรม
                    ่         ํ
            ั
ราชโชวาท ตรัสให้กบพสกนิกรชาวไทยได้ถือประพฤติปฏิบติ      ั
     บัดนี้ เธอทั้งหลายได้รับเอาแสงสว่างที่พระอาจารย์หยิบยืนให้ หลายคนเหมือน
                                  ่
จะบอกว่า      อุดมการณ์ของหลายคนกําลังเกิดขึ้น       เดินตามรองเท้าขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหว   ่ ั
     เยาวชนทั้งหลาย      ในขณะเดียวกันแสงสว่างอันนี้ที่กระจัดกระจายอยูเ่ ธอลอง
สังเกตดูแสงสว่างมันมีนอยนิด ถ้าหากว่าถูกแรงลมโหมกระหนํ่ามาจากทิศใดทิศหนึ่ง
             ้
                       ่
หรื อทั้ง ๔ ทิศ ดวงเทียนที่กระจัดกระจายอยูคงไม่สามารถต้านทานแรงลมได้ แต่ถาหาก    ้
              ่
ว่า ได้นาดวงเทียนที่ถืออยูในมือมาหลอมรว มกันไว้เป็ นหนึ่งเดียว เพื่อให้แสงสว่างได้มี
     ํ
พลัง เพื่อต้านทานแรงลมที่โหมกระหนํ่าเข้ามา แสงสว่างอันนี้คงเป็ นประโยชน์ต่อ
สายตาพร้อมขับไล่ความมืดให้จางหาย       มอบความอบอุ่นให้กบผูที่อยูในความเหน็บ
                                  ั ้ ่
หนาว พร้อมท้าทายอุปสรรค์และปัญหาได้
                                          ่
     เยาวชนทั้งหลาย ชีวตของเราก็เช่นเดียวกับแสงสว่างแห่ งดวงเทียนที่ถือ อยูในมือ
                ิ
ในบางครั้งชีวตคนเราต้องเจออุปสรรค์และปั ญหา ดวงเทียนดวงเทียนนี้เช่นกัน ต้องเจอ
        ิ
อุปสรรค์ คือ แรงลม แต่ในขณะเดียวกัน ขอให้เธอจงก้าวไปถือเอาคุณงามความดีมาเป็ น
         ั ิ
แกนกลางให้กบชีวตของตัวเอง
(เพลง)
(กลอน) วันเปลี่ยนคน เกิดเป็ นคนควรสร้างค่ามาต่อเติม สิ่ งใดเพิ่มดีหรื อชัวถามตัวเอง
                                     ่
   เยาวชนทั้งหลาย (กลอน) พวกเธอต้องก้าวไปในโลกกว้าง ไปเพื่อสร้างความดีอย่าง
                   ํ ่
ที่หมาย เหนื่อยอยากเพียงใดจะไม่ทาให้พอผิดหวังพระอาจารย์อยากเปรี ยบพวกเธอ
เหมือนกับดวงไฟดวงนี้ดวงไฟที่ฉายส่ อง มีนบ่งบอกว่า ชีวตของเยาวชนกําลังเติบโตขึ้น
                              ิ
เพื่อนําพาสังคมไปสู่ความเจริ ญก้าวหน้าต่อไป
     เยาวชนทั้งหลาย พวกเธอจงก้าวไป
(กลอน)เพราะเธอคือ ดวงใจที่ฉายส่ อง เพราะเธอคือ ครรลองที่มุ่งหมาย เพราะเธอคือ

    เปลวเทียนที่ละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอําไฟ …
    ชีวตไร้สาระขนาดนี้ ยังไม่สายที่จะแก้ไข แม้ชีวตเหลือน้อยสักเพียงใด
      ิ                     ิ
ชีวตไร้สาระขณะนี้
        ิ               ยังไม่สายเกินที่จะแก้ไข
แม้ชีวตเหลือน้อยลงเพียงใด
     ิ                  ควรภูมิใจที่ได้ทาดีทน
                                 ํ ั
มีคนเห็นหรื อไม่เป็ นไรเล่า          ควรเลือกเอาความดีที่สร้างสรรค์
ใครจะเห็นหรื อไม่ไม่สาคัญ  ํ               ่
                       ใจเรานั้นรู ้วาเท่านี้พอ
      ต้นไม้ให้ความร่ มรื่ นแก่ชีวต นกตัวนิดให้เสี ยงเพลง แก่โลกหล้า
                     ิ
ดอกไม้นอยยังให้ความชื่นบานตา แม้ตนหญ้าก็ยงให้ออกซิ เจน
       ้                   ้    ั ๊
แล้วตัวเราที่เกิดมาในโลกนี้          ทําสิ่ งดีใดไว้ให้โลกเห็น
กินนอนเล่นเท่านั้นหรื อที่ทาเป็ น ํ     ไม่ดีเด่นกว่าบรรดาต้นหญ้าเลยฯ
      เยาวชนทั้งหลาย ในยามที่เหน็ดเหนื่อยท้อแท้ ในยามที่เจอปั ญหาเข้าในเข้าใน
ชีวต เธอจงคิดถึงบุคคลคนหนึ่ง คุณพ่อคุณแม่ของเธอ คิดถึงครู อาจารย์ คิดถึงเพื่อน
   ิ
คิดถึงกิจกรรมในคํ่าคืนนี้ที่ได้สร้างสรรร่ วมกันบุคคลเหล่านี้เปรี ยบเสมือนแสงสว่างชี้นา ํ
    ิ                               ่
ชีวตของเธอ ดวงเทียนที่เธอนํามารวมกันไว้ บ่งบอกให้รู้วา .. กิจกรรมที่ทาในวันนี้ ได้
                                       ํ
ความสามัคคีร่วมแรงร่ วมใจ ต้องอาศัยกําลังมากมาย กิจกรรมจะเสร็ จสิ้ นเกิดขึ้นได้
เพราะอาศัยการร่ วมแรงร่ วมใจจากบุคคลหลายฝ่ าย เสี ยสละทั้งกําลังความคิด กําลังกาย
  คําเดียวสั้นๆ แต่มีความหมาย
(กลอน) ทุกคนเกิดมาทั้งหญิงชาย รู ้ดีถึงความหมาย..
      เปรี ยบเสมือนดวงไฟฉายส่ อง นําทางชีวตของเราให้ได้พบกับความสําเร็ จ เพราะ
                             ิ
ชีวตครู บางคนเปรี ยบบางคนเปรี ยบครู เป็ นช่างหม้อที่เพียรก่อเศษธุรีอนไม่มีค่า ให้มีค่ามี
  ิ                                   ั
ความหมาย เป็ นหม้อวิเศษ ประจักษ์แก่สายตาของคนมากมายเป็ นหม้อที่มีค่าให้คน
ทั้งหลายได้รองนํ้าไว้ดื่มกิน
      ครู เปรี ยบเสมือนเรื อจ้าง เปรี ยบครู ไว้หลายสิ่ งหลายอย่าง
ครู เปรี ยบเสมือนนักรบ เป็ นแบบอย่างแห่งจิตวิญญาณจิตสํานึกหลายอย่าง ถึงแม่วา       ่
                                  ็
เส้นทางยจะกันดาล อุปสรรค์มากมายไกลแสนไกล ครู กไปถึง เพื่อนําพาผองชนให้กาว      ้
เดินต่อไป
      เยาวชนทั้งหลาย บุคคลเหล่านี้เธอจงไปทดแทนบุคคลเหล่านี้ พ่อแม่ของเรา คือ
ครู บาอาจารย์ คือแบบอย่างคือครู ที่ดีของเรา ที่เราควรตอบแทน
      ถ้าเธอหากเธอได้นาแสงสว่าง นําเอาธรรมะ ที่คณะพระอาจารย์หยิบยืนให้ไปใช้
                 ํ                       ่
              ั
ในสังคมไปมอบให้กบสังคม สังคมเริ่ มพบกับความหวัง เริ่ มพบแสงสว่าง จงไปทํากับ
่         ่ ิ่
บุคคลที่อยูใกล้ สังคมจะน่าอยูยงกว่าดวงเทียนที่เอามารวมกันไว้ ท้าทายอุปสรรค์แรงลม
สวยสดงดงามอย่างแท้
    ก่อนที่เปลวเทียนจะสิ้ นสุ ดลง มันคงบ่งบอกหลายสิ่ งหลายอย่างกับเราได้เป็ น
ข้อคิด
    ขออนุโมทนากับพวกเธอทุกคน ที่วนนี้ต่างมีจิตใจมุ่งมัน แสงสว่างที่เอามา
                      ั         ่
รวมกันไว้ตรงนี้ มันได้บ่งบอกหลายสิ่ งหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิงแตกต่างกับที่มน
                                 ่      ั
กระจัดกระจายกันอยู่ เพราะดวงเทียนที่กระจักกระจายกันอยู่ ไม่สามารถต้านทาน
แรงลมหรื ออุปสรรค์ แต่ถา หากว่าเอามารวมกันแรงลมโหมกระหนํ่าสักเพียงใดก็ไม่
             ้
หวันไหว ไม่ทอแท้ พร้อมกับลุกโชดช่วงงดงามยิงนัก
  ่      ้                ่
นะโม ๓ จบ

More Related Content

What's hot

รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2
niralai
 
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3
niralai
 
คู่มือโฆษกเสียงทอง
คู่มือโฆษกเสียงทองคู่มือโฆษกเสียงทอง
คู่มือโฆษกเสียงทองniralai
 
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่5
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่5บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่5
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่5
niralai
 
พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่
พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่
พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่
niralai
 
บทกลอนเกี่ยวกับครู
บทกลอนเกี่ยวกับครูบทกลอนเกี่ยวกับครู
บทกลอนเกี่ยวกับครู
niralai
 
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่2(วรเชษฐ์ )
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่2(วรเชษฐ์ )บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่2(วรเชษฐ์ )
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่2(วรเชษฐ์ )
niralai
 
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2
niralai
 
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดาบทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา
niralai
 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาprimpatcha
 
มาลาบูชาครู
มาลาบูชาครูมาลาบูชาครู
มาลาบูชาครู
niralai
 
สารคดีชีวประวัติ
สารคดีชีวประวัติสารคดีชีวประวัติ
สารคดีชีวประวัติwaraporny
 
พิธีปิดค่ายจริยธรรม
พิธีปิดค่ายจริยธรรมพิธีปิดค่ายจริยธรรม
พิธีปิดค่ายจริยธรรม
niralai
 
บทกลอนแด่แม่
บทกลอนแด่แม่บทกลอนแด่แม่
บทกลอนแด่แม่
niralai
 
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
niralai
 
แหล่กลับชาติ
แหล่กลับชาติแหล่กลับชาติ
แหล่กลับชาติTongsamut vorasan
 
คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร
คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตรคู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร
คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร
niralai
 

What's hot (20)

กลอน
กลอนกลอน
กลอน
 
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2
 
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3
 
คู่มือโฆษกเสียงทอง
คู่มือโฆษกเสียงทองคู่มือโฆษกเสียงทอง
คู่มือโฆษกเสียงทอง
 
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่5
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่5บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่5
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่5
 
พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่
พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่
พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่
 
บทกลอนเกี่ยวกับครู
บทกลอนเกี่ยวกับครูบทกลอนเกี่ยวกับครู
บทกลอนเกี่ยวกับครู
 
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่2(วรเชษฐ์ )
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่2(วรเชษฐ์ )บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่2(วรเชษฐ์ )
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่2(วรเชษฐ์ )
 
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2
 
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดาบทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา
 
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
 
มาลาบูชาครู
มาลาบูชาครูมาลาบูชาครู
มาลาบูชาครู
 
คำประสม
คำประสมคำประสม
คำประสม
 
แหล่ลา
แหล่ลาแหล่ลา
แหล่ลา
 
สารคดีชีวประวัติ
สารคดีชีวประวัติสารคดีชีวประวัติ
สารคดีชีวประวัติ
 
พิธีปิดค่ายจริยธรรม
พิธีปิดค่ายจริยธรรมพิธีปิดค่ายจริยธรรม
พิธีปิดค่ายจริยธรรม
 
บทกลอนแด่แม่
บทกลอนแด่แม่บทกลอนแด่แม่
บทกลอนแด่แม่
 
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
 
แหล่กลับชาติ
แหล่กลับชาติแหล่กลับชาติ
แหล่กลับชาติ
 
คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร
คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตรคู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร
คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร
 

Viewers also liked

คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิต
คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิตคำขอขมากรรมและอธิษฐานจิต
คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิต
Wave RedCyber
 
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์
niralai
 
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5
niralai
 
Mindmap เทียนปัญญา
Mindmap เทียนปัญญาMindmap เทียนปัญญา
Mindmap เทียนปัญญา
niralai
 
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3
niralai
 
338มารยาทไทย
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทย
niralai
 
คำกลอนสอนศิษย์
คำกลอนสอนศิษย์คำกลอนสอนศิษย์
คำกลอนสอนศิษย์PomPam Comsci
 
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรมคำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
niralai
 
อำลา อาลัย จากใจครู
อำลา อาลัย จากใจครูอำลา อาลัย จากใจครู
อำลา อาลัย จากใจครู
นายสมหมาย ฉิมมาลี
 
กลอนครูและคำคม
กลอนครูและคำคมกลอนครูและคำคม
กลอนครูและคำคม
niralai
 
334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10
niralai
 
คำคมคำขาย
คำคมคำขายคำคมคำขาย
คำคมคำขายguestab14f9a
 
ข้อคิด...สะกิดใจ
 ข้อคิด...สะกิดใจ ข้อคิด...สะกิดใจ
ข้อคิด...สะกิดใจ Na Tak
 

Viewers also liked (13)

คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิต
คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิตคำขอขมากรรมและอธิษฐานจิต
คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิต
 
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์
 
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5
 
Mindmap เทียนปัญญา
Mindmap เทียนปัญญาMindmap เทียนปัญญา
Mindmap เทียนปัญญา
 
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3
 
338มารยาทไทย
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทย
 
คำกลอนสอนศิษย์
คำกลอนสอนศิษย์คำกลอนสอนศิษย์
คำกลอนสอนศิษย์
 
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรมคำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
 
อำลา อาลัย จากใจครู
อำลา อาลัย จากใจครูอำลา อาลัย จากใจครู
อำลา อาลัย จากใจครู
 
กลอนครูและคำคม
กลอนครูและคำคมกลอนครูและคำคม
กลอนครูและคำคม
 
334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10
 
คำคมคำขาย
คำคมคำขายคำคมคำขาย
คำคมคำขาย
 
ข้อคิด...สะกิดใจ
 ข้อคิด...สะกิดใจ ข้อคิด...สะกิดใจ
ข้อคิด...สะกิดใจ
 

Similar to พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนอุดมการณ์(ฉากสุดท้ายของชีวิต)

สาส์นนิเทศศาสตร์
สาส์นนิเทศศาสตร์สาส์นนิเทศศาสตร์
สาส์นนิเทศศาสตร์
Nattapong Manlee
 
สุภีร์ ทุมทอง สติปัญญา
สุภีร์ ทุมทอง  สติปัญญาสุภีร์ ทุมทอง  สติปัญญา
สุภีร์ ทุมทอง สติปัญญาTongsamut vorasan
 
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตรครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
niralai
 
ชวิตนี้มีแต่สุข_อ.เฉลิมชัย
ชวิตนี้มีแต่สุข_อ.เฉลิมชัยชวิตนี้มีแต่สุข_อ.เฉลิมชัย
ชวิตนี้มีแต่สุข_อ.เฉลิมชัยAchara Sritavarit
 
การวางแผนเลือกคู่ชีวิต
การวางแผนเลือกคู่ชีวิตการวางแผนเลือกคู่ชีวิต
การวางแผนเลือกคู่ชีวิตSarid Tojaroon
 
หลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสาร
หลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสารหลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสาร
หลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสารguestf16531
 
เลือกที่จะมอง
เลือกที่จะมองเลือกที่จะมอง
เลือกที่จะมองPanda Jing
 
ผู้นำขี้โอ่...โอหัง
ผู้นำขี้โอ่...โอหังผู้นำขี้โอ่...โอหัง
ผู้นำขี้โอ่...โอหัง
Wat Thai Washington, D.C.
 
คำนำทำ1
คำนำทำ1คำนำทำ1
คำนำทำ1
Songsarid Ruecha
 
ศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา
ศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา
ศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาpentanino
 
ศาสนาเปรียบเทียบ 1
ศาสนาเปรียบเทียบ 1ศาสนาเปรียบเทียบ 1
ศาสนาเปรียบเทียบ 1thnaporn999
 
เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
เสียดายคนตายไม่ได้อ่านเสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
krutew Sudarat
 
เสียดาย....
เสียดาย....เสียดาย....
เสียดาย....
Watcharin Namkang
 
แรงบันดาลใจจากความตาย
แรงบันดาลใจจากความตาย แรงบันดาลใจจากความตาย
แรงบันดาลใจจากความตาย Maha Duangthip Dhamma
 
Saengdhamma in august 2010
Saengdhamma in august 2010Saengdhamma in august 2010
Saengdhamma in august 2010
Wat Thai Washington, D.C.
 
พื้นฐานชีวิต 27.pptx
พื้นฐานชีวิต 27.pptxพื้นฐานชีวิต 27.pptx
พื้นฐานชีวิต 27.pptx
SunnyStrong
 
กลุ่ม Mix --มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง...ด่วน 1
กลุ่ม Mix --มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง...ด่วน 1กลุ่ม Mix --มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง...ด่วน 1
กลุ่ม Mix --มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง...ด่วน 1
freelance
 
คำสอนหลวงพ่อชุด1
คำสอนหลวงพ่อชุด1คำสอนหลวงพ่อชุด1
คำสอนหลวงพ่อชุด1
MI
 

Similar to พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนอุดมการณ์(ฉากสุดท้ายของชีวิต) (20)

สาส์นนิเทศศาสตร์
สาส์นนิเทศศาสตร์สาส์นนิเทศศาสตร์
สาส์นนิเทศศาสตร์
 
สุภีร์ ทุมทอง สติปัญญา
สุภีร์ ทุมทอง  สติปัญญาสุภีร์ ทุมทอง  สติปัญญา
สุภีร์ ทุมทอง สติปัญญา
 
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตรครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
 
ชวิตนี้มีแต่สุข_อ.เฉลิมชัย
ชวิตนี้มีแต่สุข_อ.เฉลิมชัยชวิตนี้มีแต่สุข_อ.เฉลิมชัย
ชวิตนี้มีแต่สุข_อ.เฉลิมชัย
 
การวางแผนเลือกคู่ชีวิต
การวางแผนเลือกคู่ชีวิตการวางแผนเลือกคู่ชีวิต
การวางแผนเลือกคู่ชีวิต
 
หลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสาร
หลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสารหลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสาร
หลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสาร
 
เลือกที่จะมอง
เลือกที่จะมองเลือกที่จะมอง
เลือกที่จะมอง
 
ผู้นำขี้โอ่...โอหัง
ผู้นำขี้โอ่...โอหังผู้นำขี้โอ่...โอหัง
ผู้นำขี้โอ่...โอหัง
 
คำนำทำ1
คำนำทำ1คำนำทำ1
คำนำทำ1
 
ศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา
ศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา
ศึกษาเรื่องหนี้ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา
 
ทุกศาสนา
ทุกศาสนาทุกศาสนา
ทุกศาสนา
 
One Pointed Mind
One Pointed MindOne Pointed Mind
One Pointed Mind
 
ศาสนาเปรียบเทียบ 1
ศาสนาเปรียบเทียบ 1ศาสนาเปรียบเทียบ 1
ศาสนาเปรียบเทียบ 1
 
เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
เสียดายคนตายไม่ได้อ่านเสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
 
เสียดาย....
เสียดาย....เสียดาย....
เสียดาย....
 
แรงบันดาลใจจากความตาย
แรงบันดาลใจจากความตาย แรงบันดาลใจจากความตาย
แรงบันดาลใจจากความตาย
 
Saengdhamma in august 2010
Saengdhamma in august 2010Saengdhamma in august 2010
Saengdhamma in august 2010
 
พื้นฐานชีวิต 27.pptx
พื้นฐานชีวิต 27.pptxพื้นฐานชีวิต 27.pptx
พื้นฐานชีวิต 27.pptx
 
กลุ่ม Mix --มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง...ด่วน 1
กลุ่ม Mix --มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง...ด่วน 1กลุ่ม Mix --มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง...ด่วน 1
กลุ่ม Mix --มนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง...ด่วน 1
 
คำสอนหลวงพ่อชุด1
คำสอนหลวงพ่อชุด1คำสอนหลวงพ่อชุด1
คำสอนหลวงพ่อชุด1
 

More from niralai

332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา
niralai
 
331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา
niralai
 
337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา
niralai
 
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
niralai
 
336เบญจศีล
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีล
niralai
 
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
niralai
 
339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
niralai
 
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
niralai
 
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
niralai
 
343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
niralai
 
342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5
niralai
 
341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา
niralai
 
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
niralai
 
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
niralai
 
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
niralai
 
350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6
niralai
 
349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4
niralai
 
351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3
niralai
 
098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น
niralai
 
097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต
niralai
 

More from niralai (20)

332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา
 
331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา
 
337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา
 
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
 
336เบญจศีล
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีล
 
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
 
339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
 
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
 
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
 
343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
 
342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5
 
341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา
 
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
 
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
 
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
 
350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6
 
349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4
 
351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3
 
098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น
 
097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต
 

พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนอุดมการณ์(ฉากสุดท้ายของชีวิต)

 • 1. ⌫ เกิดเปนคนจนหรือมีก็ชีวิต จงใชสิทธิตามเสนทางที่วางไว เอาความดีตามเปนเพื่อนคอยเตือนใจ ตราบชีพไรลาลับดับชีวัน เปนสิ่งหนึ่งซึ่งคงอยูคูโลกนี้ คือความดีไมเปลี่ยนแปรแมดับขันธ คอยตักเตือนเปนเพื่อนเราเฝาสัมพันธ ทุกคืนวันจงสรรสรางแตความดี เอาความดีเปนแกนกลางทางชีวิต เอาความคิดเปนเครื่องชวยอํานวยผล เอาแรงกายเปนกลไกภายในตน นี่คือคนมีคุณคาราคางาม เยาวชนทั้งหลาย พวกเราทั้งหลายคงได้เคยมีโอกาสไปในงานศพ ถ้าพวกเราไป ในงานศพเราจะได้พบกับสิ่ ง ๆ หนึ่ง ซึ่งมีไว้ใช้ในงานศพ สิ่ งนั้นได้แก่ดายสายสิ ญจ์ ด้าย ้ สายสิ ญจน์มีไว้ผกศพ และจะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งคอยชักจูงศพไป จูงศพไปทางซ้าย ศพก็ ู จะไปทางซ้าย จูงไปทางขวาศพก็จะไปทางขวา จูงไปในทิศทางใด ศพก็ไม่เคยปฏิเสธ ่ ไม่เคยขัดขืนกับบุคคลที่จูงศพไป เพราะเหตุวาศพไม่มีชีวต ไม่มีความรู ้สึก ไม่มีวญญาณ ิ ิ ศพจึงไม่ขดขืน ไม่ปฏิเสธ ไม่ต่อต้านต่อบุคคลผูลากจูงไป ศพจะไปตามความปรารถนา ั ้ ของเขา จนในที่สุด ศพก็ตองถูกจูงไปสู่ เชิงตะกอน อันเป็ นที่พกพิงสุ ดท้าย ้ ั เยาวชนทั้งหลาย ถ้าหากว่าเรามองดูชีวตของเราแล้วนํามาเปรี ยบเทียบกับศพ ิ ชีวตของเราที่เกิดมา เราไม่ใช่ศพที่ไร้วญญาณ เราเป็ นผูที่มีชีวต มีความรู ้สึก มีความนึก ิ ิ ้ ิ คิด มีความต้องการมีจิตวิญญาณ เมื่อเป็ นเช่นนี้ เหตุไฉน เราจึงยอมให้บุคคลอื่นชักจูงเรา ไปบนเส้นทางที่เขาต้องการ ไปในเส้นทางที่ไม่ดีดงที่เขาต้องการ ทําไมเราจึงไม่มี ั ความคิดเป็ นของตัวเอง ถ้าหากว่าเราเองมาย้อนดูสงคมในปั จจุบนนี้ ปั จจุบนนี้สงคมที่ ั ั ั ั ่ ํ ่ เราอาศัยอยูกาลังมีปัญหา ด้วยเหตุวา ทุกคนในสังคมเรากําลังแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น คอยเอา รัดเอาเปรี ยบ กอบโกยเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว มีแต่ความอิจฉาริ ษยา โดยไม่หวังให้ ่ ่ บุคคลอื่นได้ดีกว่าตน เมื่อเป็ นเช่นนี้ ถึงแม้วาเราจะอยูในสังคมที่มีผคนมากมายเพียงใด ู้ เราก็เปรี ยบเสมือนมีชีวตอยูเ่ พียงลําพัง โดดเดี่ยว ในขณะเดียวกันที่เรานั้นเจอปั ญหา มี ิ ปัญหาอุปสรรคเข้ามาในชีวต เราย่อมมีความต้องการใครสักคนหนึ่งคอยเป็ นแสงสว่าง ิ คอยเป็ นเครื่ องนําพาชีวตของเรา คอยเป็ นกําลังใจให้เรา ิ เยาวชนทั้งหลาย จริ งอยู่ คนเราทุกคนเกิดมาล้วนแต่มีปัญหาและอุปสรรคทั้งนั้น ปั ญหาบางอย่างเป็ นปัญหาที่เรานั้นก่อมันขึ้นมาเอง ปัญหาบางปั ญหาบุคคลอื่นนํามาให้ ่ เรา เราก็ตองคอยแก้ปัญหาที่คนอื่นนํามาให้เราด้วย ไม่วาจะเป็ นปั ญหาส่ วนตัว เพื่อน ้
 • 2. ร่ วมงาน หรื อปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ตลอดจนปั ญหาที่เกิดขึ้นในสังคม มี มากมายเหลือเกิน ที่ประเดประดังเข้ามาในชีวตของเรา นับวันมีแต่จะทวีความรุ นแรงขึ้น ิ แต่ดูเหมือนว่ายิงแก้ ยิงจะทวีความรุ นแรงขึ้นเป็ นลําดับ จนไม่มีที่สิ้นสุ ด ่ ่ ่ ิ เยาวชนทั้งหลายจริ งอยูชีวตของทุกชีวตที่เกิดมา คนเราที่เกิดมา คนเราที่มาล้วน ิ แล้วมีความหลัง มีความปรารถนา หวังให้ชีวตของตังเองได้พบแต่ความสุ ข ปรารถนา ิ ให้ชีวตของตัวเองได้พบความสุ ข ปรารถนาให้ชีวตของตัวเองเข้าไปสู ้จุดหมายที่ตน ิ ิ หวังไว้ แต่น้ ีขณะเดียวกันบนเส้นทางที่เรากัาวเดินต้องแบกรับภาระเผชิญปั ญหามีความ ทุกลุมเข้ามาในชีวตทุกขณะ ความทุกเพื่อความพลัดพรากจากสิ่ งที่อนเป็ นที่รัก ความ ิ ั ทุกข์ที่ประสพกับสิ่ งอันไม่เป็ นที่รัก ทุกข์เพราะการแสวงหาทุกข์เพราะการรักษาสิ่ งของ ที่เรารักและหวงแหน ความทุกข์มากมายมีเข้ามาในชีวต เมื่อเป็ นเช่นนี้ชีวตของเราที่ ิ ิ ก้าวเดินไปไร้ซ่ ึงจุดหมายปลายทาง ยิงไกลยิงห่างจุดหมายที่ปรารถนาห่างไกลไปทุก ่ ่ ขณะๆ เยาวชนทั้งหลาย ดูเหมือนว่าชีวตของเรานั้นไร้ซ่ ึ งจุดหมายปลายทางเหมือนกับ ิ การที่เราตั้งความหวังไว้ขางหน้า แล้วเราต่างก็วงไปหาสิ่ งที่เราหวัง ความหวังเหล่านั้น ้ ิ่ ยิงดูเหมือนไกลห่างออกไปทุกที ๆ เมื่อเปรี ยบเทียบแล้ว ชีวตของเราก็ไม่ต่างกับบุคคล ่ ิ ่ ่ ที่ตกอยูในความมืด เช่นเดียวกับเราขณะนี้ ที่ตกอยูในความมืดลับจนแสงสว่างซึ่ งเป็ น เครื่ องนําพาชีวตของเรา ชีวตที่ตองตกอยูในความมืดเป็ นชีวตที่น่าหวาดเสี ยว เป็ นชีวต ิ ิ ้ ่ ิ ิ ่ ่ ที่ตกอยูในความลําบากในขณะเดียวกัน เราเองที่ตกอยูในความมืดเหลียวไปทิศทางใด ได้พบแต่ความมืดไร้ซ่ ึงแสงสว่าง เพราะความกลัว ความน่าสะพึงกลัวต่าง ๆ ภัย ่ ั อันตรายต่าง ๆ มักเข้ามาอยูกบความมืดเสมอ ชีวตของเรานั้นเช่นกัน ถ้าตกอยูในความ ิ ่ มืด บนเส้นทางที่เราก้าวไป เราจะเหลียวก้าวไปทิศทางใด เราต้องพบแต่ความมืดเรา จะเหลียวไปทางด้านซ้ายและจะก้าวไปด้านซ้าย เส้นทางด้านซ้ายที่เราจะก้าวไปก็อาจมี หุบเหวลึกอาจทําให้เราพลัดตกลงไป ทําให้เรานั้นบาดเจ็บหรื อถึงแก่ความตายได้ ถ้า เราหวาดระแวงไม่กล้าไปทางซ้ายเราจะย้ายไปทางขวาเล่า เส้นทางด้านขวาก็ใช่วาจะ ่ ปลอดภัย เราจะก้าวเดินไปทางหน้าเส้นทางข้างหน้าที่เราจะก้าวเดินไปอาจพบกับสัตว์ ร้ายนา ๆ ชนิดที่นอนขวางกั้นเส้นทางที่เราก้าวเดินอาจนําความอันตรายแก่ชีวตเราได้ ิ เยาวชนทั้งหลายเพราะชีวิตที่ตกอยูในความมืดเป็ นชีวตที่น่าหวาดกลัว ไม่กล้า ่ ิ ก้าวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหันหลังเดินย้อนกลับเส้นทางเก่า ชีวตของเราที่ล่วงกาล ิ
 • 3. ผ่านวัยมา และบนความหวังความปรารถนาที่เราตั้งไว้คงยิงไกลห่างตัวเราออกไปทุก ่ ทีๆ ชีวตของเราคงไม่ประสบความสําเร็ จอย่างแน่นอนถ้าเราหวาดกลัวที่จะก้าวไปไม่ ิ ่ ั แน่ใจไปในทิศทางใดและหยุดอยูกบที่อย่างไร ชีวตที่ตองหยุดอยูกบที่กไม่แตกต่างอะไร ิ ้ ่ ั ็ กับการยืนรอความตายที่จะเข้ามาถึงที่จะเขัามาถึงในอีกไม่ชาข้างหน้านี้้ ยามเมื่อโลกขาดแสงแห่งอาทิตย์ ย่อมมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็น ยามเมื่อจิตขาดปั ญญาพาลําเค็ญ มองไม่เห็นดีหรื อชัวที่ตวทํา ่ ั เยาวชนทั้งหลายเช่นเดียวกัน 2500 กว่าปี บนความมืดที่สตว์โลกทั้งหลายไม่ ั สามารถที่จะมองเห็นหนทางในการดําเนินชีวต พระผูมีภาคเจ้า ได้จุดแสงสว่างขึ้นมา ิ ้ ท่ามกลางความมืดเพื่อจะส่ องแสงสว่าง บัดนี้ 2500 กว่าปี พระผูมีภาคเจ้า พระองค์ได้้ จุดขึ้นมาเพื่อให้สตว์โลกทั้งหลายได้มองเห็น วิถีในการดําเนิ นชีวต ั ิ       ดูก่อนภิกษุท้ งหลายเธอจงเที่ยวจาริ กไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล ั และความสุ ขแก่ชน ทั้งหลาย จงแสดงธรรมให้งามทั้งในเบื้องต้น ในท่ามกลาง และในที่สุด จงประกาศ พรหมจรรย์ คือแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบติอนประเสริ ฐ บริ สุทธิ์ บริ บูรณ์สิ้นเชิง ั ั ให้ถึงพร้อมด้วยอรรถะและพยัญชนะ บุคคลผูมีกิเลสตัณหาเบาบางยังมีอยู่ หากเขามิได้ ้ ฟังธรรมนั้นแล้วก็จะเสี ยประโยชน์ใหญ่หลวง บุคคลจําพวกนี้แหละจักฟังธรรมและจัก เข้าใจธรรมอย่างแจ่มแจ้ง จงไปทางเดียวรู ปเดียว แม้เราตถาคตก็ไปเพื่อแสดงธรรม เช่นเดียวกัน ่ แสงเทียนส่ องสองพันปี ที่พอจุด คงสิ้ นสุ ด สู ญแสง แล้วพ่อหนา ลูกเอ๋ ย หากสูเจ้า เขลาปั ญญา อีกไม่ชา เทียนคงดับ ทับคัมภีร์ ้ แสงพระธรรมลํ้าประเทือง เรื องส่ องหล้า ส่ องแสงจ้า กว่าแสงสู รญ์จารู ญศรี ํ ฉายแสงฉาด สาดแสงฉาย ไร้ราคี แสงระวี ศรี ธรรมมา งามราวรรณ แสงระยิบ พริ บระยับประดับโลก สิ้ นวิโยค โศกวินาศ ปราศโมหันธ์ แสงประเทือง เรื องส่ องหล้า มานานวัน ถึงสองพัน ห้าร้อยกว่า พรรษากาล จงสื บแสงแรงใจเสริ มเติมใจสู้ เติมใจรู ้ เติมใจภักดิ์ รักษ์สืบสาน ให้แสงนี้ มีสีสน นิรันดร์กาล ั สื บตํานาน งานของพ่อ ทอแสงธรรม บัดนี้ได้มีคณะอาจารย์ต้ งเป็ นตัวแทนเป็ นสมมติสงฆ์ได้นาเอาธรรมะคําสังสอน ั ํ ่ ของพระพุทธเจ้าได้นามาจุดขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะให้เธอทั้งหลายและบุคคลผู ้ ํ
 • 4. หวังแสงสว่างในการดําเนินชีวตได้มีแสงสว่างที่จะก้าวเดินไปให้กาวไปสู่จุดหมายของ ิ ้ ตัวเอง บัดนี้แสงสว่างอันนี้ คือแสงสว่างแห่งธรรมะ ถ้าหากบุคคลที่มีความหวังดีได้ แนะนําเอาแวสงสว่างที่ท่านถืออยูในมือนําไปมอบให้ผที่ตกอยูในความมืดที่กาลังคอย ่ ู้ ่ ํ ั แสงสว่างมาถึงบุคคลที่นาเอาแสงสว่างอันนี้มอบให้กบพวกเราพวกเธอทั้งหลายที่มีดวง ํ ็ เทียนที่ไร้ซ่ ึงแสงสว่างจะน้อมรับเอาแสงสว่างอันนี้หรื ดไม่กสุดแล้วแต่พวกเธอเพราะ ่ ชีวตเป็ นของพวกเธอหากเธอไมรับไว้เธอก้ตกอยูในความมืดอย่างไม่มีมที่สิ้นสุ ด ถ้า ิ หากเธอเป็ นผูฉลาดเป็ นผูมีสติปัญญาดีเธอคง ปฏิเสธแสงส่ วางที่บุคคลมีความหวังดี ้ ้ หยิบยืนให้ดวยความสํานึกของบุคคลผูน้ นอย่างแน่แท้ ่ ้ ้ ั แสงสว่างอันนี้จะมีค่าเมื่อถูกจุด เช่นเดียวกับแสงสว่างแห่งดวงเทียนจะมี คุณค่าก็เมื่อบุคคลนั้นเป็ นผูมีตาดี แสงสว่างไม่มีค่าเลยเมื่อบุคคลนั้นเป็ นคนตาบอด ้ เปรี ยบชีวต เฉกเช่นความมืด ิ โยงใยยื้อแย่งแข่งความฝัน จุดเทียนส่ องสว่างกลางใจพลัน แสงเทียนนั้นส่ องพิสุทธิ์ ดุจแสงธรรม เทียนที่จุดหมดไส้เมื่อไรดับ เมื่อเทียนกับชีวตไม่ผดผัน ิ ิ อายุนอยย่อยยับกับคืนวัน ้ ลับล่วงพลัน ผันแปรไม่แน่นอน ดุจแสงจ้า แจ่มจรัสกลางอาทิตย์ ทีละนิดวับวาว และวาบหวาม เกิดแล้วดับ สลับไปไม่เว้นยาม อย่าหลงตาม เงาอัตตา เป็ นบ้าไป (เพลงสุ รนารี เทียนพันเล่ม) ดวงเทียนดวงนี้จะมีค่าเมื่อถูกจุด เช่นเดียวกับชีวตมนุษย์เมื่อเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้น ิ จะมีคุณค่าเมื่อบุคคลนั้นรู้จกสร้างสรรคุณงามความดีให้เกิดขึ้นและมีข้ ึนเช่นเดียวกันกับ ั ชีวตมนุษย์ของเรา เธอจงมองดูดวงเทียนและประคับประคองมันไว้ในขณะเดียวกันต้อง ิ ฟันฝ่ าอุปสรรคเจออุปสรรคมากมายมีแรงลมหลายทิศทาง ดวงเทียนดวงนี้อาจมีค่ายิงกว่าใครบางคนที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่รู้จกสรร ่ ั สร้างคุณงามความดีให้มีข้ ึน เยาวชนทั้งหลายแสงสว่าง จะสว่างไสวที่สุดและมีค่าที่สุดคือแสงสว่างที่เกิดขึ้น ท่ามกลางความมืด เสี ยงที่ดงที่สุดคือเสี ยงที่ดงก้องกังวาลท้ามกลางความเงียบ ธรรมจะ ั ั มีค่าก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นตกอยูในความทุกข์และความมืดแสงสว่างจะมีค่าก็ต่อเมื่อบุคคล ่ ่ นั้นอยูในความมืด ( กลอน เธอทั้งหลาย ดวงเทียนนี้ที่เธอเห็น….. )
 • 5. เยาวชนทั้งหลาย ในขณะเดียวกันที่ดวงเทียนถูกจุดขึ้น ดวงเทียนถูกเผาไหม้ ู้ ่ ให้ผที่อยูในความเหน็บหนาวไส้เทียนนี้ถูกไหม้พร้อมกับแท้งเทียนสั้นลงๆนํ้าตาเทียนก็ หลังไหลออกมาหยาดหยดลงอาบแท่งเที่ยนแท่งนี้ ( กลอน ่ เปลวเทียนละลายแท่ง เพื่อเปล่งแสงอันอําไพ ชีวตคนมลายไป ิ เหลือสิ่ งใดทิ้งไว้แทน เปลวเทียนที่ทอแสง สว่างแจ้งทําลายตน เปรี ยนเช่นเยาวชน สลายตนเพื่อความดี เยาวชนทั้งหลาย….. ดวงเทียนแห่งชีวตเปรี ยบเสมือนชีวตของใครบางคนที่ใน ิ ิ ั ขณะเดียวกันให้ชีวตเธอออกมาเลี้ยงดูเธอมา มอบแสงสว่างให้กบเธอตลอดออกมา แต่ ิ ในขณะเดียวกัน ชีวตเลือดเนื้อได้รับความทุกข์ความลําบากอุปสรรคปัญหามากมาย ิ ชีวตยิงสั้นลงๆ เนื้อตัวก็ยงเหี่ ยวเฉาก้าวไปสู่ ความตาย บุคคลนี้ที่จะกล่าวถึงคือ คุณพ่อ ิ ่ ิ่ คุณแม่ ครู บาอาจารย์ของเราบุคคลเหล่านี้เปรี ยบเสมือนบุคคลผูให้ชีวตเราเปรี ยบเสมือน ้ ิ ้ ่ ผูให้แสงสว่างให้เลือดเนื้ อ ให้ทุกสิ่ งทุกอย่างเปรี ยบเสมือนแท่งเทียนที่ถืออยูในมือ นัน่ คือ แท่งเทียนแห่งชีวต ิ ฉะนั้นเธอทั้งหลาย จงประคับประคองมันอย่าให้ดบหรื อมอดไหม้ก่อนเวลาอันสมควร ั (กลอน นํ้าตาเทียนที่หลังริ น ก่อนจะสิ้ นซึ่ งดวงเทียน…) ่ เยาวชนทั้งหลาย บุคคลเหล่านี้เปรี ยบเสมือน บุคคลที่ให้เเสงสว่างกับเธอมา ตลอด ตั้งเเต่เธอเกิดมาได้มีคุณพ่อคุณแม่คอยอุปถัมภ์เลี้ยงดู ให้ลูกหญิงลูกชายได้มี ความเป็ นอยูอย่างเป็ นสุ ขได้มีความเป็ นอยูเ่ ทียบเท่ากับบุคคลมากมายในสังคมเติบโต ่ ขึ้นมาก็มีครู บาอาจารย์เปรี ยบเสมือนพ่อแม่ที่สองคอยเลี้ยงดูคอยชี้ทางสว่างนําบน ั เส้นทางที่จะก้าวไปให้กบศิษย์ท้ งหลายให้วชาความรู ้ ให้ลูกศิษย์รู้จกอ่านตัวออกบอกตัว ั ิ ั ่ ได้ใช้ตวเป็ น บุคคลเหล่านี้เป็ นแสงสว่างแห่ งเทียนแท่งนี้ที่ถืออยูในมือ ั เยาวชนทั้งหลายยังมีอีกคนหนึ่ง บุคคลเหล่านี้เปรี ยบเสมือนแสงสว่างแห่งสัตว์ โลก แสงสว่างแห่ งแผ่นดินไม่วาบุคคลนี้จะอยู่ ณ สถานที่แห่งใด หลายครั้งที่จะต้อง ่ เผชิญปั ญหาในสังคมไทยในปัจจุบนนี้ บุคคลนี้เป็ นผูที่เผชิญปั ญหา กล้าคิด กล้าทํา หล้า ั ้ ตัดสิ นใจ ออกมาปกป้ องผืนแผ่นดิน บุคคลนั้นคือ พ่อหลวงของเรา พระบาทสมเด็จพระ ่ ั เจ้าอยูหว ซึ่งเป็ นศูนย์รวมของดวงใจของไทยทุกดวง ในพระบรมราโชวาทของพระองค์
 • 6. แต่ละครั้งเป็ นการตรัสให้ลูกหลานไทยมีจิตสํานึ ก มีความกตัญญูต่อผืนแผ่นดินที่ตน อาศัยอยู่ กว่า70 พรรษา ของการมีพระชนชีพ พระองค์ไม่มีเวลาได้พกผ่อน ตั้งแต่วนที่ ั ั พระองค์ข้ ึนครองราช พระองค์ได้ตรัสกับพสกนิกรปวงชนชาวไทยว่า “เราจะปกครอง แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวสยามทุกหมู่เหล่า” ่ ตั้งแต่บดนั้น เป็ นต้นมา ทุกย่างก้าวพระบาทที่พระองค์เสด็จไป ถึงแม้วาหยาด ั พระเสโทจะหลังจะหลังไหลออกมาจากพระวรกาย พระองค์ท่านไม่ทรงท้อพระหฤทัย ่ ่ ่ ในการเสด็จไป เป็ นโครงการหลายร้อยโครงการที่อยูในพระราชหฤทัยของพระองค์ ั เป็ นโครงการที่นาเอาความสุ ข ความร่ มเย็น ความเพียบพร้อมมาให้กบลูกหลานไทย ํ ่ และพสกนิกรปวงชนชาวไทยที่อยูใต้บรมพฤกษ พระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ใต้ การปกครองของพระองค์ นี่คือความตั้งใจ ปณิ ธานอันเด็ดเดี่ยวของพระองค์ จุดเทียนอุดมการณ์ เยาวชนทั้งหลาย พ่อหลวงของเราไม่มีเวลาได้พกผ่อน พระองค์ทาเพื่อใครทําแล้วได้ ั ํ ประโยชน์อะไร เพราะชีวตของพระองค์เหลืออีกไม่กี่พระชันษา(พรรษา)เท่านั้นที่ ิ จะต้องลาลับจากโลกนี้ไป พระองค์กระทําเพื่อลูกหลานไทยเท่านั้นเอง เราในฐานะที่ ่ อาศัยอยูบนผืนแผ่นดินไทย เราเคยคิดที่จะตอบแทนบุคคลผูที่รักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้และ ้ ่ ้ คิดที่จะตอบแทนผืนแผ่นดินที่เราอาศัยอยูบางหรื อไม่ ก็สุดแล้วแต่เธอ วันนี้และปี นึ้ โอกาสนี้ โดยเฉพาะอย่างยิงกิจกรรมที่เราจัดขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้ ส่ วนหนึ่งได้มาจาก ่ กําลังใจส่ วนหนึ่งได้มาจากแรงบัลดาลใจมาจากพ่อหลวงพระองค์น้ ี เป็ นแรงใจในการ ทํางานตรงนี้ วนนี้เราจะแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผืนแผ่นดิน ต่อเจ้าของแผ่นดิน เรา ั จะร่ วมกันน้อมถวายดวงใจของพวกเรา ร่ วมกันพัฒนา สร้างสรรคุณงามความดีเพื่อ ้ ปกป้ องแผ่นดิน กอบกูคุณธรรมให้กลับคืนมา เยาวชนทั้งหลาย พ่อหลวงของเราไม่มีเวลาได้พกผ่อน พระองค์ทาเพื่อใคร ทํา ั ํ แล้วได้ประโยชน์อะไรเพราะชีวตของพระองค์เหลืออีกไม่กี่พระชันษา(พรรษา)เท่านั้นที่ ิ จะต้องลาลับจากโลกนี้ไป พระองค์กระเพื่อลูกหลานไทยเท่านั้นเอง เราในฐานะที่
 • 7. ่ อาศัยอยูบนผืนแผ่นดินไทย เราเคยคิดที่จะตอบแทนบุคลผูที่รักษาผืนแผ่นดินและคิดจะ ้ ่ ้ ตอบแทนผืนแผ่นดินที่เราอาศัยอยูบางหรื อไม่ ก็สุดแล้วแต่เธอ วันนี้และปี นี้ โอกาสนี้ โดยเฉพาะอย่างยิงกิจกรรมที่เราจัดขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้ ส่ วนหนึ่งได้มาจากกําลังใจ ่ ส่ วนหนึ่งได้มาจากแรงบันดาลใจมาจากพ่อหลวงพระองค์น้ ี เป็ นแรงใจในการทํางาน ตรงนี้ วันนี้เราจะแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผืนแผ่นดิน ต่อเจ้าของแผ่นดิน เราจะ ร่ วมกันน้อมถวายดวงใจของพวกเรา ร่ วมกันพัฒนา สร้างสรรคุณงามความดีเพื่อ ้ ปกป้ องผืนแผ่นดิน กอบกูคุณธรรมให้กลับคืนมา เยาวชนทั้งหลาย เราจงชูดวงเทียนของเราขึ้นสู่ เศียรเกล้า เราจะร่ วมกันร้องเพลง เพลง…ภูมิแผ่นดิน…ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านพร้อมเพรี ยงกัน (กลอน) องค์ภูมิพลราช อติชาติพร อาทิตย์ทองสว่างแล้ว ดับสู ญ พระจันทร์กระจ่างแจ่มจํารู ญ ลับฟ้ า นํ้าพระทัยพระเพิ่มพูน แพรวพร่ าง แสงไม่ลบอ่อนล้า ไม่สิ้นสู ญสลาย ั ส่ องสว่างลงกลางใจมืดสลัว อบอุ่นทัวแก่ดวงใจ ที่เหน็บหนาว ่ โปรยฉํ่าเย็นเป็ นกําลังลงพร่ างพราว แก่ดวงใจ เจ็บร้าว ของแผ่นดิน แผ่นดินธรรม ทรงครอง ฉลองราชย์ ไทยทั้งชาติ เกษมสุ ข ทุกที่ถ่ิน ห้าสิ บปี พระเสโท โถมถังริ น่ จวบแผ่นดิน เปล่งประกาย ดังพรายทอง แผ่นดินทอง แผ่นดินไทย ใต้เบื้องบาท ประชาราษฎร์ รวมใจ เฉลิมฉลอง ขอพระองค์ ทรงเจริ ญ ในครรลอง คงสิ ริราชย์ แผ่นดินทองนิรันดร์ เทอญ ฯ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า…….ขอถวายพระพร ทีฆายุโก โหตุ…. ขอพระองค์ทรงพระเจริ ญยิงยิงยืนนาน่ ่
 • 8. (กลอน)เอาความดีเป็ นแกนกลางทางชีวต เอาความคิดเป็ นเครื่ องช่วยอํานวยผล ิ เอาแรงกายเป็ นกลไกภายในตน นี่แหละคนมีคุณค่าราคางาม เยาวชนทั้งหลาย วันนี้เราได้นอมถวาย ดวงใจของพวกเราทั้งหลายแก่พอหลวง ้ ่ ของเราซึ่งเป็ นบุคลที่ยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อผืนแผ่นดิน เสี ยสละ ยอมสละประโยชน์สุข ส่ วนพระองค์ เพื่อประโยชน์สุขของบุคลทั้งหลายมีความกรุ ณาอันยิงใหญ่ มีบุคล ่ เทียบเท่าพระองค์นอยเหลือเกิน จะมีบุคลผูมีจิตใจเต็มไปด้วยความเมตตา กรุ ณาต่อบุ ้ ้ คลผูอาศัยบนผืนแผ่นดินนี้ ต่อสัตว์ท้ งหลาย ต่อ ชาวไทยทั้งหลายมีนอยเหลือเกิน มีแต่ ้ ั ้ บุคลที่คอยแก่งแย่งชิงดี มีแต่บุคคลที่คอยแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น คอยเอารัดเอาเปรี ยบ คอยข่มเหงกัน ไขว่คว้าหาความสุ ขใส่ ตวกันส่ วนมากโดยไม่มองดูบุคคลที่อยูรอบข้าง ั ่ ่ เราทั้งหลาย วันนี้เรามีดวงเทียนถืออยูในมือ เปรี ยบเสมือนดวงเทียนแห่งแสง สว่าง นั้นคือ ..ดวงเทียนแห่งธรรมะ เหมือนบ่งบอกว่า เธอทั้งหลายน้อมรับแสงสว่าง แห่งธรรมะที่คณะอาจารย์ได้หยิบยืนให้พวกเธอทั้งหลาย (กลอน)เปลวเทียนทีแกวงไหวเหมือนใบอ้อ ยามลมล้อเอนพริ้ วปลิวไสว หนึ่งนาที ดวงเทียนแปรเปลี่ยนไป เหมือนวันใหม่หมุนเวียนพ้นเปลี่ยนมา เปลี่ยนวันใหม่เปลี่ยนวัยใจไม่เปลี่ยน จะจุดเทียนคุณธรรมกําหนดผล ทําความดี กอบเกื้อเพื่อทุกคน จะทําตนอุดมการณ์ในด้านดี วันนี้ใหม่เริ่ มต้นใหม่เป็ นคนใหม่ จะทําสิ่ งใด จงยึดหลัก แห่งศักดิ์ศรี จงครองตนครองงาน สานไมตรี จงช่วยชี้ทางธรรมปวงประชา ดวงเทียนน้อยน้อยหลายร้อยดวง ดูโชติช่วง งดงามอร่ ามแสง เปรี ยบดวงใจน้อยน้อยหลายร้อยแรง ได้พบแสงแห่งธรรมอันอําไพ เทียนแท่งน้อย รวมไว้หลายร้อยดวง ดูโชติช่วงลุกโพลงสว่างไสว เปรี ยบดวงใจ ดวงน้อยหลายร้อยใจ ดูยงใหญ่เปี่ ยมล้น ด้วยพลัง ิ่ ดวงเทียนน้อยๆ หลายร้อยดวง ดูโชคช่วงงดงามอร่ ามแสง แสงสว่างอันนี้เป็ นแสงสว่างที่พระองค์ปรารถนาเหลือเกิน นันคือ แสงสว่างแห่ง ่ ความดี แสงแห่งอุดมการณ์เพื่อที่จะทํา เพื่อผืนแผ่นดินประเทศชาติบานเมืองของตัวเอง ้ พระองค์ตรัสไว้วา ในสังคมไทยของเรา การอยูร่วมกันในสังคม ความดีเท่านั้น ่ ่ เป็ นสิ่ งจําเป็ นที่ตองทําทําทุกคน ทําพร้อมกัน ทําอย่างไรหยุดหย่อน ถ้าหากหยุดไม่ยอม ้
 • 9. ทําต่อ ความชัวจะเข้ามาแทนที่ ความดีเป็ นสิ่ งที่ทาได้ยากและเป็ นสิ่ งที่ผนกับความ ่ ํ ื ต้องการ ผืนกับกระแสของความชัว ต่อเมื่อมีความดีนามาซึ่ งความสุ ข เป็ นพระบรม ่ ํ ั ราชโชวาท ตรัสให้กบพสกนิกรชาวไทยได้ถือประพฤติปฏิบติ ั บัดนี้ เธอทั้งหลายได้รับเอาแสงสว่างที่พระอาจารย์หยิบยืนให้ หลายคนเหมือน ่ จะบอกว่า อุดมการณ์ของหลายคนกําลังเกิดขึ้น เดินตามรองเท้าขององค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหว ่ ั เยาวชนทั้งหลาย ในขณะเดียวกันแสงสว่างอันนี้ที่กระจัดกระจายอยูเ่ ธอลอง สังเกตดูแสงสว่างมันมีนอยนิด ถ้าหากว่าถูกแรงลมโหมกระหนํ่ามาจากทิศใดทิศหนึ่ง ้ ่ หรื อทั้ง ๔ ทิศ ดวงเทียนที่กระจัดกระจายอยูคงไม่สามารถต้านทานแรงลมได้ แต่ถาหาก ้ ่ ว่า ได้นาดวงเทียนที่ถืออยูในมือมาหลอมรว มกันไว้เป็ นหนึ่งเดียว เพื่อให้แสงสว่างได้มี ํ พลัง เพื่อต้านทานแรงลมที่โหมกระหนํ่าเข้ามา แสงสว่างอันนี้คงเป็ นประโยชน์ต่อ สายตาพร้อมขับไล่ความมืดให้จางหาย มอบความอบอุ่นให้กบผูที่อยูในความเหน็บ ั ้ ่ หนาว พร้อมท้าทายอุปสรรค์และปัญหาได้ ่ เยาวชนทั้งหลาย ชีวตของเราก็เช่นเดียวกับแสงสว่างแห่ งดวงเทียนที่ถือ อยูในมือ ิ ในบางครั้งชีวตคนเราต้องเจออุปสรรค์และปั ญหา ดวงเทียนดวงเทียนนี้เช่นกัน ต้องเจอ ิ อุปสรรค์ คือ แรงลม แต่ในขณะเดียวกัน ขอให้เธอจงก้าวไปถือเอาคุณงามความดีมาเป็ น ั ิ แกนกลางให้กบชีวตของตัวเอง (เพลง) (กลอน) วันเปลี่ยนคน เกิดเป็ นคนควรสร้างค่ามาต่อเติม สิ่ งใดเพิ่มดีหรื อชัวถามตัวเอง ่ เยาวชนทั้งหลาย (กลอน) พวกเธอต้องก้าวไปในโลกกว้าง ไปเพื่อสร้างความดีอย่าง ํ ่ ที่หมาย เหนื่อยอยากเพียงใดจะไม่ทาให้พอผิดหวังพระอาจารย์อยากเปรี ยบพวกเธอ เหมือนกับดวงไฟดวงนี้ดวงไฟที่ฉายส่ อง มีนบ่งบอกว่า ชีวตของเยาวชนกําลังเติบโตขึ้น ิ เพื่อนําพาสังคมไปสู่ความเจริ ญก้าวหน้าต่อไป เยาวชนทั้งหลาย พวกเธอจงก้าวไป (กลอน)เพราะเธอคือ ดวงใจที่ฉายส่ อง เพราะเธอคือ ครรลองที่มุ่งหมาย เพราะเธอคือ เปลวเทียนที่ละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอําไฟ … ชีวตไร้สาระขนาดนี้ ยังไม่สายที่จะแก้ไข แม้ชีวตเหลือน้อยสักเพียงใด ิ ิ
 • 10. ชีวตไร้สาระขณะนี้ ิ ยังไม่สายเกินที่จะแก้ไข แม้ชีวตเหลือน้อยลงเพียงใด ิ ควรภูมิใจที่ได้ทาดีทน ํ ั มีคนเห็นหรื อไม่เป็ นไรเล่า ควรเลือกเอาความดีที่สร้างสรรค์ ใครจะเห็นหรื อไม่ไม่สาคัญ ํ ่ ใจเรานั้นรู ้วาเท่านี้พอ ต้นไม้ให้ความร่ มรื่ นแก่ชีวต นกตัวนิดให้เสี ยงเพลง แก่โลกหล้า ิ ดอกไม้นอยยังให้ความชื่นบานตา แม้ตนหญ้าก็ยงให้ออกซิ เจน ้ ้ ั ๊ แล้วตัวเราที่เกิดมาในโลกนี้ ทําสิ่ งดีใดไว้ให้โลกเห็น กินนอนเล่นเท่านั้นหรื อที่ทาเป็ น ํ ไม่ดีเด่นกว่าบรรดาต้นหญ้าเลยฯ เยาวชนทั้งหลาย ในยามที่เหน็ดเหนื่อยท้อแท้ ในยามที่เจอปั ญหาเข้าในเข้าใน ชีวต เธอจงคิดถึงบุคคลคนหนึ่ง คุณพ่อคุณแม่ของเธอ คิดถึงครู อาจารย์ คิดถึงเพื่อน ิ คิดถึงกิจกรรมในคํ่าคืนนี้ที่ได้สร้างสรรร่ วมกันบุคคลเหล่านี้เปรี ยบเสมือนแสงสว่างชี้นา ํ ิ ่ ชีวตของเธอ ดวงเทียนที่เธอนํามารวมกันไว้ บ่งบอกให้รู้วา .. กิจกรรมที่ทาในวันนี้ ได้ ํ ความสามัคคีร่วมแรงร่ วมใจ ต้องอาศัยกําลังมากมาย กิจกรรมจะเสร็ จสิ้ นเกิดขึ้นได้ เพราะอาศัยการร่ วมแรงร่ วมใจจากบุคคลหลายฝ่ าย เสี ยสละทั้งกําลังความคิด กําลังกาย คําเดียวสั้นๆ แต่มีความหมาย (กลอน) ทุกคนเกิดมาทั้งหญิงชาย รู ้ดีถึงความหมาย.. เปรี ยบเสมือนดวงไฟฉายส่ อง นําทางชีวตของเราให้ได้พบกับความสําเร็ จ เพราะ ิ ชีวตครู บางคนเปรี ยบบางคนเปรี ยบครู เป็ นช่างหม้อที่เพียรก่อเศษธุรีอนไม่มีค่า ให้มีค่ามี ิ ั ความหมาย เป็ นหม้อวิเศษ ประจักษ์แก่สายตาของคนมากมายเป็ นหม้อที่มีค่าให้คน ทั้งหลายได้รองนํ้าไว้ดื่มกิน ครู เปรี ยบเสมือนเรื อจ้าง เปรี ยบครู ไว้หลายสิ่ งหลายอย่าง ครู เปรี ยบเสมือนนักรบ เป็ นแบบอย่างแห่งจิตวิญญาณจิตสํานึกหลายอย่าง ถึงแม่วา ่ ็ เส้นทางยจะกันดาล อุปสรรค์มากมายไกลแสนไกล ครู กไปถึง เพื่อนําพาผองชนให้กาว ้ เดินต่อไป เยาวชนทั้งหลาย บุคคลเหล่านี้เธอจงไปทดแทนบุคคลเหล่านี้ พ่อแม่ของเรา คือ ครู บาอาจารย์ คือแบบอย่างคือครู ที่ดีของเรา ที่เราควรตอบแทน ถ้าเธอหากเธอได้นาแสงสว่าง นําเอาธรรมะ ที่คณะพระอาจารย์หยิบยืนให้ไปใช้ ํ ่ ั ในสังคมไปมอบให้กบสังคม สังคมเริ่ มพบกับความหวัง เริ่ มพบแสงสว่าง จงไปทํากับ
 • 11. ่ ิ่ บุคคลที่อยูใกล้ สังคมจะน่าอยูยงกว่าดวงเทียนที่เอามารวมกันไว้ ท้าทายอุปสรรค์แรงลม สวยสดงดงามอย่างแท้ ก่อนที่เปลวเทียนจะสิ้ นสุ ดลง มันคงบ่งบอกหลายสิ่ งหลายอย่างกับเราได้เป็ น ข้อคิด ขออนุโมทนากับพวกเธอทุกคน ที่วนนี้ต่างมีจิตใจมุ่งมัน แสงสว่างที่เอามา ั ่ รวมกันไว้ตรงนี้ มันได้บ่งบอกหลายสิ่ งหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิงแตกต่างกับที่มน ่ ั กระจัดกระจายกันอยู่ เพราะดวงเทียนที่กระจักกระจายกันอยู่ ไม่สามารถต้านทาน แรงลมหรื ออุปสรรค์ แต่ถา หากว่าเอามารวมกันแรงลมโหมกระหนํ่าสักเพียงใดก็ไม่ ้ หวันไหว ไม่ทอแท้ พร้อมกับลุกโชดช่วงงดงามยิงนัก ่ ้ ่ นะโม ๓ จบ