SlideShare a Scribd company logo
1
ข้อสอบวิชาชีววิทยา
เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน.
ชื่อ-สกุล ......................................................................... ข้อสอบวิชาชีววิทยา
เลขประจาตัวสอบ ......................................................... รหัสชุดวิชา 0000001
สถานที่สอบ .................................................................. สอบวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
ห้องสอบ ....................................................................... เวลา 09.00 - 12.00 น.
คาชี้แจง
1. ข้อสอบมี 20 หน้า (ไม่รวมปก) จานวน 100 ข้อ
2. ใช้ปากกาเขียนชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวสอบ สถานที่สอบ และใช้ดินสอ 2B ระบายลงใน
วงกลมให้ตรงกับเลขประจาตัว และรหัสชุดวิชาที่กรอกในกระดาษคาตอบ
3. ข้อสอบส่วนที่เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก กรณีที่ตัวเลือกในข้อสอบและกระดาษคาตอบ
ไม่ตรงกันให้ถือตามข้อกาหนดข้างล่างนี้
ข้อ ก. = a = A = i = 1
ข้อ ข. = b = B = ii = 2
ข้อ ค. = c = C = iii = 3
ข้อ ง. = d = D = iv = 4
4. วิธีตอบ ทาการระบายคาตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด ลงในกระดาษคาตอบด้วยดินสอ 2B ให้นักเรียน
พิจารณาเลือกคาตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดเพียงคาตอบเดียว ถ้าข้อใดตอบมากกว่า 1
ตัวเลือก ข้อนั้นถือเป็นโมฆะ
5. ห้ามนาข้อสอบและกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบ
6. ห้ามเผยแพร่ก่อนที่มูลนิธิ สอวน. จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์
7. ห้ามใช้เครื่องคานวณ
8. ห้ามนักเรียนออกจากห้องสอบก่อน 1 ชั่วโมง หลังจากเวลาเริ่มการสอบ
1
A
B
C
D
E
F
G H
1. โครงสร้างในข้อใดเกี่ยวข้องกับการย่อยสลายภายในเซลล์สัตว์
ก. Golgi body, lysosome, endosome
ข. endoplasmic reticulum, Golgi body, vacuole
ค. endoplasmic reticulum, Golgi body, mitochondria
ง. nuclear membrane, endoplasmic reticulum, Golgi body
2. ขั้นตอนการเติมน้าตาลเพื่อสังเคราะห์ไกลโคโปรตีนบนเยื่อหุ้มเซลล์เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ออร์แกเนลล์ใด
ก. nucleus  Golgi body ข. ribosome  cell membrane
ค. endoplasmic reticulum  Golgi body ง. ribosome  Golgi body
ใช้ภาพด้านล่างตอบคาถามข้อที่ 34
3. สารพลังงานสูงได้จาก glycolysis และวัฏจักร Krebs คืออักษรในข้อใดบ้าง
4. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. องค์ประกอบที่สาคัญของสาร D คือ Fe2+
ข. โครงสร้างที่สาร E เคลื่อนผ่านคือ ATP synthase
ค. สาร G คือตัวรับอิเล็กตรอนสุดท้ายของกระบวนการ
ง. ในเซลล์พืช ด้านล่างของภาพที่มีการสังเคราะห์สาร F คือ intermembrane space ของไมโทคอนเดรีย
glycolysis วัฏจักร Krebs
ก. A A
ข. B A
ค. B A, B
ง. A A, B
2
5. จากขั้นตอนของภาพขวามือข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. เอนไซม์ในภาพเร่งปฏิกิริยา oxidation
ข. ขั้นตอนนี้พบได้ในไกลโคลิซิสของแบคทีเรีย
ค. ตัวอย่างของ substrate คือ phosphoenolpyruvate
ง. พบการทางานของเอนไซม์เช่นนี้ในเมทริกซ์ (matrix) ของไมโทคอนเดรีย
6. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการหายใจระดับเซลล์ของยีสต์
ก. มี FADH2 ทาหน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์ ในการสร้าง ATP
ข. เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากขาดออกซิเจน
ค. พบการทางานของ lactate dehydrogenase ในไซโทพลาซึม
ง. กระบวนการ oxidative phosphorylation เกิดขึ้นที่เยื่อหุ้มเซลล์
7. ข้อใดกล่าวถึงจานวน chromatid ทั้งหมดที่พบในเซลล์ระยะต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
ก. G2 มากกว่า G1 และ G1 มากกว่า anaphase I
ข. G1 เท่ากับ prophase II และ prophase II มากกว่า anaphase II
ค. metaphase I มากกว่า G0 และ G0 มากกว่า anaphase
ง. prophase เท่ากับ anaphase I และ anaphase I มากกว่า metaphase II
8. ข้อใดถูกต้อง
ก. glucose มีหมู่คีโตนอยู่ในโมเลกุล
ข. glycogen จัดเป็น storage polysaccharide มีการแตกแขนงน้อยกว่า amylose
ค. chitin เป็น polymer ของ N-acetylglucosamine จัดเป็นส่วนประกอบของเห็ดรา
ง. cellulose เป็น polymer ของกลูโคส ประกอบด้วยพันธะ -1-4 glycosidic linkage และจัดเป็น structural
polysaccharide
9. หากใส่เซลล์เม็ดเลือดแดงและใบสาหร่ายหางกระรอกลงในบีกเกอร์ 2 ใบ ใบที่ 1 บรรจุสารละลายซูโครสที่มี
ความเข้มข้น 0.6 M และใบที่ 2 บรรจุน้ากลั่น พบว่าในบีกเกอร์ที่ 1 เซลล์เม็ดเลือดแดงเหี่ยว ข้อใดถูกต้อง
1. ในบีกเกอร์ที่ 1 เซลล์สาหร่ายหางกระรอกจะอยู่ในภาวะ plasmolysis
2. ในบีกเกอร์ที่ 2 จะพบแรงดันเต่ง (turgor pressure) ในเซลล์สาหร่ายหางกระรอก
3. สารละลายซูโครส 0.6 M และน้ากลั่นเป็นสารละลายไฮเพอร์โทนิก (hypertonic solution)
และสารละลายไฮโพโทนิก (hypotonic solution) ตามลาดับ
4. การลาเลียงสารผ่าน cell membrane ที่เกิดขึ้นจาเป็นต้องอาศัยพลังงาน
ก. 1 และ 2 ข. 1, 2 และ 3 ค. 1, 3 และ 4 ง. 2, 3 และ 4
3
10. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวสารชีวโมเลกุลที่แสดงด้านล่าง
1. มีกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบ 2. มีคุณสมบัติเป็น amphiphatic
3. เป็น triacylglycerol 4. มีน้าตาลแบบ -configuration เป็นองค์ประกอบ
ก. 1 และ 2 ข. 1 และ 3 ค. 2 และ 4 ง. 3 และ 4
11. โรคพันธุกรรมหนึ่งมีรูปแบบการถ่ายทอดดังแสดงในพันธุประวัติด้านล่าง
กาหนดให้ หญิงคนที่ 1 ไม่มีแอลลีลที่ทาให้เกิดโรค และ หญิงคนที่ 6 มีแอลลีลที่ทาให้เกิดโรค ข้อใดถูกต้อง
ก. ยีนก่อโรคอยู่บนโครโมโซม X ข. ยีนก่อโรคอยู่บนโครโมโซม Y
ค. โรคนี้เกิดจากแอลลีลด้อย ง. ฮอร์โมนเพศมีผลต่อการแสดงอาการของโรค
12. กาหนดให้ลักษณะความยาวหูกระต่ายควบคุมด้วยยีน 5 คู่ แอลลีลเด่นของแต่ละยีนทาให้หูกระต่ายยาวขึ้น
เท่า ๆ กัน กระต่ายที่มีจีโนไทป
์ เป็น homozygous recessive และ homozygous dominant มีความยาวหู 15
เซนติเมตร และ 30 เซนติเมตร ตามลาดับ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. เมื่อผสมพันธุ์กระต่ายหูยาว 20 เซนติเมตร 2 ตัวจะไม่มีโอกาสได้ลูกหูยาวมากกว่าพ่อแม่
ข. กระต่ายที่มีจีโนไทป
์ แบบ homozygous dominant 3 ยีน และ homozygous recessive 2 ยีน มีความยาวหู
24 เซนติเมตร
ค. เมื่อผสมพันธุ์ระหว่างกระต่ายที่มีจีโนไทป
์ heterozygous ของทุกยีน จะมีโอกาสได้รุ่นลูกความยาวหู 22.5
เซนติเมตรมากที่สุด
ง. เมื่อผสมพันธุ์ระหว่างกระต่ายหูยาว 15 เซนติเมตรและ 30 เซนติเมตร จะมีโอกาสได้รุ่นลูกความยาวหู 22.5
เซนติเมตรทุกตัว
4
13. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับโรคพันธุกรรมที่มีลักษณะดังนี้
(i) มีปานแดงสีเข้มขนาดใหญ่บนลาตัว ผู้ป่วยแต่ละคนมีตาแหน่งปานแตกต่างกัน ดังตัวอย่างในรูป
(ii) แสดงอาการตั้งแต่วัยเด็ก พบในเพศหญิงเท่านั้น
(iii) ข้อมูลสถิติชี้ว่า ครอบครัวของหญิงที่เป็นโรคกับชายปกติ มีสัดส่วนลักษณะของลูก ดังนี้
ลูกสาวปกติ: ลูกสาวเป็นโรค: ลูกชายปกติ: ลูกชายที่แท้งก่อนคลอด อัตราส่วน 1:1:1:1
ก. สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหลักที่ควบคุมตาแหน่งของปาน
ข. ชายปกติไม่แสดงอาการของโรคเพราะอิทธิพลของฮอร์โมน
ค. หญิงที่เป็นโรคทุกคนมีจีโนไทป
์ แบบ heterozygous
ง. ชายปกติอาจมีแอลลีลของยีนที่ทาให้เกิดโรค
14. สีดอกของพืชชนิดหนึ่ง ควบคุมโดยยีน 3 คู่ คือ ยีน A, B และ C แอลลีล A ควบคุมลักษณะ จุดสีแดง แอลลีล B
ควบคุมลักษณะ จุดสีเหลือง และ แอลลีล C ควบคุมลักษณะ จุดสีน้าเงิน ทั้ง 3 เป็นแอลลีลเด่นข่มสมบูรณ์ต่อ
แอลลีลด้อย (ควบคุมลักษณะไม่มีจุดสี) คือ a, b และ c ตามลาดับ ยีนทั้ง 3 อยู่บนโครโมโซมเดียวกัน และ
ควบคุมการแสดงออกของลักษณะร่วมกัน ถ้านาพืชที่มีจีโนไทป
์ AaBbCc (ยีนมีการเรียงตัวบนโครโมโซมดัง
ภาพ) ซึ่งมีกลีบดอกเป็นจุดสีน้าเงิน จุดสีแดง และจุดสีเหลือง มาผสมกับพืชที่มีจีโนไทป
์ aabbcc ซึ่งกลีบดอกไม่
มีจุดสี ลักษณะใดมีโอกาสพบได้น้อยที่สุดในรุ่นลูก
ก. กลีบดอกไม่มีจุดสี
ข. กลีบดอกเป็นจุดสีแดง และ จุดสีเหลือง
ค. กลีบดอกเป็นจุดสีเหลือง และ จุดสีน้าเงิน
ง. กลีบดอกเป็นจุดสีน้าเงิน และ จุดสีแดง
15. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับทางเดินอาหารส่วนต่างๆ
ก. ในปากสามารถเกิดเฉพาะการย่อยเชิงกลเท่านั้น
ข. การดูดซึมสารอาหารเกิดขึ้นมากที่ลาไส้เล็กและลาไส้ใหญ่
ค. การย่อยอาหารในลาไส้เล็กอาศัยเฉพาะเอนไซม์ที่สร้างจากลาไส้เล็กเท่านั้น
ง. หลอดอาหารของคนเป็นเพียงทางผ่านของอาหาร ในขณะที่หลอดอาหารบางส่วนของวัว
มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อทาหน้าที่ในกระบวนการ fermentation
5
16. ข้อใดถูกต้องเมื่อรับประทานนมวัวรสจืดที่ซึ่งไม่ได้ปรุงแต่ง
ก. คาร์โบไฮเดรตในนมถูกย่อยที่ลาไส้เล็ก ข. การย่อยเชิงเคมีเกิดครั้งแรกที่ช่องปาก
ค. ไขมันถูกดูดซึมเข้าหลอดเลือดบริเวณลาไส้เล็ก ง. น้าตาลกาแลกโทสถูกดูดซึมบริเวณลาไส้ใหญ่
17. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการย่อยสารอาหารชนิดต่าง ๆ
ก. เอนไซม์ย่อยไขมันที่ลาไส้เล็กสร้างมาจากตับ
ข. การย่อยแป
้ งเป็นน้าตาลโมเลกุลเดี่ยวเกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ที่ลาไส้เล็ก
ค. ปฏิกิริยาการย่อยอาหารอาศัยเอนไซม์เป็นตัวสลายพันธะเคมีภายในอาหาร
ง. วัวใช้พลังงานจากหญ้าได้ เพราะสามารถสร้างเอนไซม์ย่อยเซลลูโลสได้
18. ข้อใดเกิดขึ้นในกระบวนการหายใจเข้า
ก. กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงและกระบังลมคลายตัว
ข. กล้ามเนื้อกระบังลมหดตัว กระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึ้น
ค. กล้ามเนื้อกระบังลมหดตัว ทาให้ภายในปอดเป็น positive pressure
ง. กระดูกซี่โครงลดตัวต่าลง ทาให้ภายในปอดเป็น negative pressure
19. ข้อใดจัดเป็น nonspecific defense mechanism ของระบบภูมิคุ้มกัน
ก. การทางานของ helper T cell ข. Inflammation
ค. การสร้าง memory cell ง. ภูมิคุ้มกันที่กระตุ้นโดยวัคซีน
20. ข้อใดเป็นลักษณะของหลอดเลือดที่มีตาแหน่งอยู่ลึก ความดันภายในหลอดเลือดสูง
ก. หลอดเลือดที่นาเลือดเข้าสู่หัวใจ
ข. เป็นหลอดเลือดที่มีปริมาณเลือดมาก
ค. เป็นหลอดเลือดที่มีความเร็วในการไหลของเลือดสูง
ง. เป็นหลอดเลือดที่มีพื้นที่หน้าตัดรวมมากที่สุดและเป็นบริเวณที่เกิดการแลกเปลี่ยนสาร
21. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการทางานของหัวใจของมนุษย์
ก. ระบบประสาทอัตโนวัติไม่มีผลต่อการบีบตัวของหัวใจ
ข. หัวใจสามารถเกิดการบีบตัวได้เองจากการกระตุ้นของ sinoatrial node
ค. electrocardiography เป็นการวัดการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ
ง. cardiac output แปรผันตรงกับ heart rate แต่จะแปรผกผันกับ stroke volume
22. พืชในข้อใดมีโครงสร้างดอกดังภาพด้านขวา
ก. มะเขือ
ข. บัวหลวง
ค. ทับทิม
ง. พริก
6
23. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ dioecious plant
ก. พืชที่มี perfect flower ข. พืชที่มี male flower และ female flower อยู่ต่างต้น
ค. พืชที่มี stamen และ pistil อยู่ต่างดอก ง. พืชที่มี male flower และ female flower อยู่ร่วมต้นเดียวกัน
24. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวข้องกับการเกิดเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การเกิดผลและเมล็ดของพืชดอก
ก. sperm (n) ปฏิสนธิกับ 2 polar nuclei (n+n) เจริญและพัฒนาเป็น endosperm (3n)
ข. megaspore mother cell แบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ได้ 4 megaspores ที่มีจานวนชุดโครโมโซม n มีเพียง 1
megaspore เจริญไปเป็น female gametophyte ซึ่งสร้าง archegonium
ค. ovary wall เจริญและพัฒนาเป็น pericarp ซึ่งแบ่งเป็น 3 ชั้น ได้แก่ exocarp, mesocarp และ endocarp
ง. หลังจากการปฏิสนธิ ovule เจริญและพัฒนาเป็น seed ซึ่งมี integument เจริญและพัฒนาเป็น seed coat
25. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. angiosperms เป็นพืชสร้างสปอร์สองแบบ
ข. megaspore, female gametophyte และ seed coat มีจานวนชุดโครโมโซม n, n และ 2n ตามลาดับ
ค. archegonium เป็น female gametangium ที่พบใน มอส, ไลโคโพเดียม, เฟิร์น และพืชเมล็ดเปลือย
ง. พืชเมล็ดเปลือยมี single fertilization หลังจากปฏิสนธิ มีการเจริญเติบโตเป็น embryo โดยอาศัย
endosperm ซึ่งเป็นอาหารสะสม
26. ข้อใดถูกต้อง
ก. การงอกของหลอดเรณูเป็น gravitropism
ข. การเกี่ยวพันของมือเกาะตาลึงจัดเป็น nastic movement
ค. pulvinus ที่โคนก้านใบไมยราบทาให้เกิด nastic movement
ง. การหุบของใบกาบหอยแครงเป็น thigmotropism
27. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของพืชตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ก. phototropism เป็นการตอบสนองแบบไม่สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้า
ข. การตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของรากเป็นแบบสัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้า
ค. รากตอบสนองต่อความชื้นเป็นแบบไม่สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้า
ง. การหุบใบของกาบหอยแครงเป็นการตอบสนองแบบสัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้า
28. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับฮอร์โมนของพืช
ก. ABA ส่งเสริมการงอกของเมล็ด ข. IAA ยับยั้งการออกรากของกิ่งปักชา
ค. ไซโตไคนินช่วยชะลอการแก่ของใบ ง. GA3 ยับยั้งการขยายตัวของเซลล์และการยืดของลาต้น
7
29. จากภาพด้านล่างข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปิดปิดปากใบและการคายน้า
ก. เมื่อพืชขาดน้าเนื้อเยื่อ xylem มีความเป็นเบสเล็กน้อยและ ABA
เคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์คุมทาให้ K+
เคลื่อนที่
ออกจากเซลล์คุม แรงดันเต่งลดลง ปากใบจึงปิด
ข. ในสภาพปกติเนื้อเยื่อ xylem มีความเป็นกรดเล็กน้อยและ ABAH เคลื่อนที่เข้าสู่ mesophyll cells ทาให้ K+
เคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์คุมมากขึ้น แรงดันเต่งเพิ่มขึ้น ปากใบจึงเปิด
ค. เมื่อน้าแพร่ออกเซลล์คุม ทาให้แรงดันเต่งในเซลล์คุมเพิ่มขึ้น ปากใบจึงเปิด
ง. raised stomata ช่วยให้พืชคายน้าได้มากขึ้น
30. สมองส่วนใดที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเต้นของหัวใจและการหายใจ
1. cerebrum 2. cerebellum 3. hypothalamus
4. medulla oblongata 5. pons 6. midbrain
ก. 1, 2 และ 3 ข. 3, 4 และ 5 ค. 1, 5 และ 6 ง. 4, 5 และ 6
31. ข้อใดไม่ใช่การทางานของ sympathetic nervous system
ก. กระตุ้นการทางานของต่อมน้าลาย ข. เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ
ค. กระตุ้นการทางานต่อมหมวกไตชั้นใน ง. เพิ่มการสลายตัวของ glycogen ในตับ
32. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. myelin sheath ในระบบประสาทส่วนปลายสร้างจาก Schwann cell
ข. axon ที่มี myelin sheath หนาจะนากระแสประสาทได้เร็วกว่า myelin sheath บาง
ค. axon ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กจะส่งสัญญาณได้เร็วกว่า axon ที่เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่
ง. saltatory conduction เป็นการนากระแสประสาทที่เกิดขึ้นใน myelinated axon
8
33. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารสื่อประสาท
ก. พบใน synaptic vesicles ของ presynaptic cell
ข. พบใน synaptic vesicles ของ postsynaptic cell
ค. มีผลต่อ membrane potential ของ presynaptic cell
ง. ถูกสลายโดยทันทีเมื่อจับกับตัวรับ
34. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับไขสันหลัง
ก. gray matter เป็นบริเวณที่พบ cell body ของเซลล์ประสาท
ข. white matter เป็นบริเวณที่พบ dendrite ของเซลล์ประสาท
ค. spinal nerve มีทั้ง sensory และ motor fiber (mixed nerve)
ง. น้าเลี้ยงสมองและไขสันหลังพบในช่องกลวงบริเวณ white matter
35. ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ taste pathway
ก. gustatory cell ข. cranial nerve คู่ที่ 7 และ 9 ค. cerebral cortex ง. cerebellum
36. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการมองเห็นของคน
ก. rod cell สามารถแยกความแตกต่างของสีได้
ข. cone cell มีความไวต่อแสงน้อยกว่า rod cell
ค. fovea มี rod cell มากกว่าบริเวณอื่น ๆ
ง. เมื่อดูวัตถุที่อยู่ใกล้เลนส์ตาจะโค้งนูนน้อย
37. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการได้ยิน
ก. hair cell ใน ampulla เป็น chemoreceptor
ข. การทรงตัวอาศัย semicircular canal ของหูส่วนใน
ค. การได้ยิน อาศัยหูส่วนนอก, หูส่วนกลาง และ cochlea ของหูส่วนใน
ง. auditory nerve คือเส้นประสาทสมองคู่ที่ 8 ที่ส่งกระแสประสาทไปยัง cerebrum
ใช้ภาพด้านล่างตอบคาถามข้อที่ 3840
หมายเหตุ: ขนาดของรูปไม่เป็นไปตามสเกลจริง
9
38. ภาพในข้อใดมีลักษณะของ genome คล้ายคลึงกับอาร์เคียมากที่สุด
ก. A ข. B ค. C ง. D
39. ภาพในข้อใดมีการดารงชีวิตเป็น obligate intracellular parasite เท่านั้น
ก. A ข. B ค. C ง. D
40. ภาพในข้อใดพบไคตินเป็นองค์ประกอบ
ก. A ข. B ค. C ง. D
41. จงพิจารณาคากล่าวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชต่อไปนี้
A: พืชทุกชนิดมีระยะ sporophyte และมีการสร้าง sporangia
B: พืชทุกชนิดมีระยะ gametophyte และมีการสร้าง gametangia
C: โดยทั่วไปแล้ว gametes ของพืชจะสร้างจากการแบ่งเซลล์แบบ meiosis โดยเซลล์ในเนื้อเยื่อของ
ระยะ gametophyte
D: โดยทั่วไปแล้ว spores ของพืชจะสร้างจากการแบ่งเซลล์แบบ meiosis โดยเซลล์ในเนื้อเยื่อ
ของระยะ sporophyte
E: male gametes ของพืชที่มีวิวัฒนาการสูงกว่า จะไม่มีฟลาเจลลา (flagella)
ข้อใดถูกต้องที่สุด
A B C D E
ก.     
ข.     
ค.     
ง.     
42. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการกรองพลาสมาที่ไต
1. ของเหลวที่ได้จากกระบวนการนี้มีค่าความเข้มข้นออสโมลเท่ากับเลือด
2. เป็นกระบวนการแรกในการผลิตน้าปัสสาวะ
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการกรองคือขนาดและประจุของสารในเลือด
ก. 1 และ 2 ข. 2 และ 3 ค. 1 และ 3 ง. 1, 2 และ 3
43. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับฮอร์โมนแอนติไดยูเรติก (ADH)
1. ออกฤทธิ์ที่ท่อรวม 2. มีฤทธิ์เพิ่มการดูดกลับน้า 3. หลั่งมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า
ก. 1 และ 2 ข. 2 และ 3 ค. 1 และ 3 ง. 1, 2 และ 3
44. ข้อใดมีบทบาทสาคัญที่สุดในการควบคุม pH ของน้านอกเซลล์
ก. PO4
3
ข. H+
และ HCO3

ค. ฮีโมโกลบิน ง. โปรตีน
10
45. จาก cladogram ด้านล่าง อักษร A และ B เป็นลักษณะร่วมกัน และ อักษร C และ D เป็นชื่อไฟลัม
จากข้อมูลเหล่านี้ข้อใดถูกต้อง
46. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. เพรียงหัวหอมเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ข. สัตว์ปีกวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลาน
ค. สัตว์เลื้อยคลานมีผิวหนังที่ปกคลุมด้วย cutin ง. อึ่งอ่างมีการปฏิสนธิภายในร่างกาย
47. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเลือดหรือความดันเลือด ร่างกายจะปรับให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยอาศัยการปรับ
สมดุลของอิเล็กโทรไลต์ในข้อใด
ก. โพแทสเซียม ข. ไบคาร์บอเนต
ค. โซเดียม ง. คลอไรด์
48. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของดีเอ็นเอ
ก. รหัสพันธุกรรมสาหรับกรดอะมิโนมีทั้งหมด 64 รหัส
ข. ดีเอ็นเอ ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดรหัสพันธุกรรม
ค. รหัสพันธุกรรมในสายดีเอ็นเอ เป็นรหัสสาหรับกรดอะมิโน
ง. กรดอะมิโน 1 ชนิด กาหนดโดยนิวคลีโอไทด์ 3 นิวคลีโอไทด์
ลักษณะร่วม ไฟลัม
A B C D
ก. ตัวแบน เป็น protostome Echinodermata Nematoda
ข. มีข้อปล้อง เป็น deuterostome Nematoda Echinodermata
ค. ตัวอ่อนเป็น
trochophore larva
เป็น deuterostome Nematoda Echinodermata
ง. มีการลอกคราบ เป็น protostome Echinodermata Nematoda
A
Annelida
C
D
Chordata
B
Mollusca
Arthropoda
Bilateral animal
Platyhelminthes
Rotifera
11
49. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ transcription ของแบคทีเรีย
ก. เกิดโดยการทางานของเอนไซม์ DNA polymerase
ข. ใช้ deoxyribonucleotide เป็น monomer ในการสังเคราะห์
ค. ไม่ต้องการ primer ในการเริ่มต้นสร้างสาย polynucleotide
ง. ใช้ DNA template ทั้งสองสายเป็นแม่แบบพร้อมกัน
50. การเพิ่มจานวนดีเอ็นเอในหลอดทดลองใช้เอนไซม์ข้อใด
ก. DNA ligase ข. thermostable DNA polymerase
ค. phosphatase ง. restriction endonuclease
51. การโคลนดีเอ็นเอที่มียีนจากมนุษย์เข้าสู่พลาสมิด และถ่ายโอนเข้าสู่แบคทีเรีย เพื่อผลิตโปรตีน ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. plasmid ทาหน้าที่เป็น DNA vector
ข. เทคนิคที่นายีนเข้าสู่แบคทีเรียเรียกว่า transduction
ค. plasmid สามารถจาลองตัวเองและเพิ่มจานวนภายในแบคทีเรีย
ง. ยีนจากดีเอ็นเอมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ในการสังเคราะห์สายพอลิเปปไทด์
โดยตรงภายในเซลล์แบคทีเรียได้
52. พืชชนิดหนึ่งมีดอกเป็นแบบดอกเดี่ยว องค์ประกอบของดอกมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ เกสรเพศผู้
10 อัน และมีเกสรเพศเมีย 1 อัน (มี 2 คาร์เพล และ 15 ออวุล) ผลที่จะเกิดจากดอกนี้ข้อใดเป็นไปได้มากที่สุด
ก. ผลเดี่ยว และมี 15 เมล็ด ข. ผลกลุ่ม และมี 15 เมล็ด
ค. ผลเดี่ยว และมี 10 เมล็ด ง. ผลกลุ่ม และมี 10 เมล็ด
53. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของเนื้อเยื่อพืช
ก. เอพิเดอมิสอยู่ชั้นนอกสุด ทาหน้าที่ในการป
้ องกันเนื้อเยื่อที่อยู่ด้านใน
ข. ไซเล็มประกอบด้วยเซลล์เวสเซลและเทรคีด ทาหน้าที่ลาเลียงอาหาร
ค. คอลเลงคิมาประกอบด้วยเซลล์ที่มีผนังเซลล์ทุติยภูมิหนา ทาหน้าที่ให้ความแข็งแรง
ง. พาเรงคิมาประกอบด้วยเซลล์ที่มีชีวิต มีลิกนินในผนังเซลล์ ทาหน้าที่สะสมอาหาร
54. Photosystem II จะพบได้ที่ใด
ก. grana เท่านั้น ข. stroma เท่านั้น
ค. stroma และ stroma lamellae ง. grana และ stroma lamellae
55. หากไม่มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนใน photosystem II เหตุการณ์ในข้อใดยังคงดาเนินต่อไปได้
ก. photolysis ข. cyclic-electron transfer
ค. non-cyclic electron transfer ง. เหตุการณ์ในข้อ ก, ข และ ค สามารถดาเนินต่อไปได้
56. ข้อใดคือน้าตาลที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ก. PGA ข. PGAL ค. glucose ง. sucrose
12
57. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. พืช C4 มีการสูญเสียคาร์บอนอะตอมจาก photorespiration น้อยมาก
ข. พืช C4 มีการตรึงคาร์บอนอนินทรีย์ที่เซลล์ mesophyll และ bundle sheet cell
ค. พืช CAM มีการสังเคราะห์ malic acid ซึ่งจะสลายให้ pyruvic acid และ CO2
ง. พืช CAM จะเปิดรูปากใบในเวลากลางวัน เนื่องจากเซลล์คุมมีการสังเคราะห์ด้วยแสง
จากภาพตัดขวางของพืชด้านล่าง ตอบคาถามข้อ 5859
58. ภาพด้านบนแสดงโครงสร้างใด
ก. ลาต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ข. ลาต้นพืชใบเลี้ยงคู่ ค. รากพืชใบเลี้ยงคู่ ง. รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
59. หมายเลข 1 คือเนื้อเยื่อชนิดใด
ก. พาเรงคิมา ข. เพอริไซเคิล ค. โฟลเอ็ม ง. ไซเล็ม
60. ข้อใดมีบทบาทมากที่สุดในการดึงน้าไปเลี้ยงยอดไม้ของต้นไม้ใหญ่
ก. root pressure ข. transpiration pull ค. capillary action ง. มีบทบาทไม่แตกต่างกัน
61. เมื่อปากใบปิด แต่พืชได้รับน้าเต็มที่ พืชมีการลาเลียงน้าหรือไม่ ถ้ามี พืชลาเลียงด้วยกลไกใด
ก. ไม่มีการลาเลียงน้า ข. มีโดยใช้ root pressure
ค. มีโดยใช้ transpiration pull ง. มีโดยใช้ capillary force และ transpiration pull
62. การเปิดปากใบของพืช โดยทั่วไปเกิดจากสัญญาณใดในธรรมชาติ
ก. แสง ข. CO2 ค. อุณหภูมิ ง. ความชื้น
63. การลาเลียงอาหารจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใน phloem ถูกลาเลียงในรูปใด
ก. กลูโคส ข. ซูโครส ค.ฟรักโทส ง. มอลโทส
64. ถ้า sperm ของคนไม่สามารถย่อยชั้น zona pellucida น่าจะเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างใด
ก. flagellum ข. centrosome ค. mitochondria ง. acrosome
1
endodermis
13
65. endoderm พัฒนาไปเป็นอวัยวะใด
ก. ตับ ข. ไขสันหลัง ค. หัวใจ ง. โนโทคอร์ด
66. เมื่อแรกคลอดจะพบเซลล์สืบพันธุ์ในเด็กหญิงและเด็กชายระยะใดตามลาดับ
ก. primary oocyte, primary spermatocyte ข. oogonia, spermatogonia
ค. primary oocyte, spermatogonia ง. secondary oocyte, primary spermatocyte
67. ข้อใดถูกต้อง
1. ถ้าระดับ testosterone สูงจะทาให้ luteinizing hormone ลดลง
2. ผู้หญิงตั้งครรภ์จะมี progesterone สูง และ luteinizing hormone ต่า
3. ผู้หญิงที่ท่อนาไข่ตันสามารถรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธี artificial insemination
4. Cowper’s gland ผลิตสารทาให้ sperm ใน semen ทนต่อสภาวะกรดในท่อสืบพันธุ์เพศหญิง
ก. 1 และ 3 ข. 1 และ 2 ค. 2 และ 3 ง. 2 และ 4
68. ภาพด้านล่างแสดงฮอร์โมน (AD) ที่ควบคุมการเจริญและพัฒนาของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ฮอร์โมนใด
กระตุ้นการเจริญของ follicle โดยตรง และฮอร์โมนใดกระตุ้นให้ endometrium หนาตัว
69. ข้อใดเรียงลาดับกระบวนการและระยะการเจริญของตัวอ่อนสัตว์ได้ถูกต้อง
ก. embryo, zygote, blastula, morula ข. zygote, blastula, fetus, organogenesis
ค. fertilization, zygote, blastula, gastrula ง. fetus, blastula, morula, gastrula
กระตุ้นการเจริญของ follicle กระตุ้นให้ endometrium หนาตัว
ก. B C
ข. A C, D
ค. B A, C
ง. A B, D
14
70. ถ้ากาหนดให้มนุษย์มี somatic number (2n) = 4 เซลล์ไข่ที่พบในท่อนาไข่ขณะที่รอการปฏิสนธิตรงกับภาพใด
ก. ข. ค. ง.
71. ข้อใดถูกต้อง
1. ช่อง blastopore ของเพรียงหัวหอม และ amphioxus พัฒนาเป็น anus
2. เยื่อ amnion ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมป
้ องกันแรงกระเทือนและป
้ องกันการสูญเสียน้าของเอ็มบริโอ
3. โนโทคอร์ดพบได้ในสัตว์มีกระดูกสันหลัง ทาหน้าที่เป็นแกนของเอ็มบริโอ และเจริญเป็นกระดูกสันหลัง
เมื่อโตเต็มวัย
4. ผู้หญิงตั้งครรภ์คนหนึ่งผ่านการมีประจาเดือนเป็นครั้งสุดท้ายมาแล้วเป็นเวลา 30 วัน เอ็มบริโอซึ่งอยู่ใน
ครรภ์ของผู้หญิงคนนี้จะพัฒนาถึงระยะฟีตัส
ก. 1 และ 3 ข. 1 และ 2 ค. 2 และ 3 ง. 2 และ 4
72. พืชใน taiga วิวัฒนาการมาให้มีทรงพุ่มของเรือนยอดที่เหมาะกับปัจจัยใด
ก. หิมะและน้าแข็ง ข. ปริมาณแสงแดด ค. การกัดกินจากแมลง ง. อุณหภูมิของอากาศ
73. บริเวณใดของบึงน้าจืดที่พบแพลงก์ตอนพืชได้มากที่สุด
ก. profundal zone ข. benthic zone ค. limnetic zone ง. littoral zone
74. การเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลมีลักษณะเป็นอย่างไร
ก. มีอัตราการเพิ่มประชากรคงที่
ข. ประชากรเพิ่มจานวนขึ้นอย่างไม่มีขีดจากัด
ค. จานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงเวลามีจานวนเท่ากัน
ง. สัดส่วนของสมาชิกวัยเจริญพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
75. สัตว์ที่มีกราฟการรอดชีวิตของประชากรเป็นรูปแบบที่ 1 (type I curve) มีลักษณะเฉพาะเป็นอย่างไร
ก. มีอายุสั้นไม่เกินหนึ่งปี ข. สืบพันธุ์เพียงครั้งเดียวในชีวิต
ค. ออกลูกจานวนมากในแต่ละครั้ง ง. มีการเลี้ยงดูลูกเป็นระยะเวลานาน
76. พืชกลุ่มแรก ๆ ของกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิควรมีลักษณะอย่างไร
ก. เป็นพืชที่ชอบร่มเงา ข. ต้องการความชื้นมาก
ค. เจริญเติบโตและเริ่มสืบพันธุ์ได้เร็ว ง. เมล็ดต้องอาศัยสัตว์เป็นพาหะช่วยแพร่กระจาย
15
77. พืชกินแมลง (carnivorous plants) มีวิวัฒนาการให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะอย่างไร
ก. บริเวณที่ดินแห้งแล้ง ข. บริเวณที่มีแมลงชุกชุม
ค. บริเวณที่ดินมีสารอาหารต่า ง. บริเวณที่ได้รับแสงแดดน้อย
78. พฤติกรรมหนึ่งที่ช่วยให้ปลาแซลมอนอพยพกลับจากทะเลมาผสมพันธุ์และวางไข่ในแม่น้าที่มันเกิดได้ถูกต้องคือ
พฤติกรรมใด
ก. kinesis ข. imprinting ค. habituation ง. insight learning
79. ในแต่ละปีพลังงานแสงถูกเปลี่ยนให้เป็นพลังงานเคมีในสารอินทรีย์มากที่สุดในระบบนิเวศแบบใดและเพราะ
เหตุใด
ก. บริเวณทะเลเปิด เพราะเป็นระบบนิเวศที่มีพื้นที่กว้างขวางที่สุด
ข. บริเวณชายฝั่งทะเล เพราะเป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมากที่สุด
ค. ในป่าดิบชื้น เพราะเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุด
ง. ในทุ่งหญ้าสะวันนา เพราะเป็นระบบนิเวศที่ได้รับพลังงานแสงมากที่สุด
80. ในการทดลองผสมลักษณะเดียวของ Mendel ข้อใดแสดงลาดับของการทดลองถูกต้อง
ก. cross pollination ถั่วลันเตา heterozygous ในรุ่น P ได้ลูก heterozygous ในรุ่น F1 จากนั้น self pollination
ลูกรุ่น F1 ได้ ลูก pure line และ heterozygous ในรุ่น F2
ข. self pollination ถั่วลันเตา pure line ในรุ่น P ได้ลูก heterozygous ในรุ่น F1 จากนั้น cross pollination ลูกรุ่น
F1 ได้ ลูก pure line และ heterozygous ในรุ่น F2
ค. cross pollination ถั่วลันเตา pure line ในรุ่น P ได้ลูก heterozygous ในรุ่น F1 จากนั้น self pollination ลูก
รุ่น F1 ได้ ลูก pure line และ heterozygous ในรุ่น F2
ง. self pollination ถั่วลันเตา heterozygous ในรุ่น P ได้ลูก pure line ในรุ่น F1 จากนั้น cross pollination ลูก
รุ่น F1 ได้ ลูก pure line และ heterozygous ในรุ่น F2
81. ในการทดลองผสมลักษณะเดียวของ Mendel ความน่าจะเป็นของการทดลองและผลที่ได้ในข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ความน่าจะเป็นของ sperm แต่ละแบบของต้นในรุ่น P มีค่าเท่ากับ 1
ข. ความน่าจะเป็นของ egg แต่ละแบบของต้นในรุ่น F1 มีค่าเท่ากับ 1
ค. ความน่าจะเป็นของจีโนไทป
์ แต่ละแบบของต้นในรุ่น F1 คานวณโดยใช้กฎการคูณเท่านั้น
ง. ความน่าจะเป็นของจีโนไทป
์ แต่ละแบบของต้นในรุ่น F2 คานวณโดยใช้กฎการบวกและการคูณ
82. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับซากดึกดาบรรพ์ Lucy
ก. จัดอยู่ในสปีชีส์ Australopithecus afarensis
ข. ยังไม่สามารถเดิน 2 ขาได้
ค. มีลักษณะผสมผสานระหว่างลักษณะของมนุษย์กับลิงไม่มีหาง
ง. เชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ในจีนัส Homo
16
83. หากนักเรียนทดลองผสมพืชที่มีจีโนไทป
์ ดังต่อไปนี้
(ต้นพ่อ) aaBbCcDDEeFfgg  AAbbccDdEeffGg (ต้นแม่)
ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. sperms ที่มาปฏิสนธิมีจีโนไทป
์ หลากหลายกว่า eggs
ข. ลูกที่ได้มีจีโนไทป
์ และฟีโนไทป
์ แตกต่างกัน 96 และ 32 แบบตามลาดับ
ค. ลูกที่ได้จะมีจีโนไทป
์ เป็น homozygous recessive ได้มากที่สุด 6 ยีน
ง. ลูกที่ได้จะมีจีโนไทป
์ เป็น heterozygous ได้มากที่สุด 7 ยีน
84. จากข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ (ฟีโนไทป
์ ) ของถั่วลันเตาต่อไปนี้ผลการทดลองในข้อใดไม่ถูกต้อง
ลักษณะเด่น ลักษณะด้อย
ดอกสีม่วง ดอกสีขาว
ต้นสูง ต้นเตี้ย
เมล็ดสีเหลือง เมล็ดสีเขียว
เมล็ดกลม เมล็ดย่น
ก. เมื่อผสมถั่วลันเตา homozygous ต้นสูงดอกสีม่วง กับถั่วลันเตา homozygous ต้นเตี้ยดอกสีขาวในรุ่น P
ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกรุ่น F2 มีลักษณะเหมือนกับต้นในรุ่น P เท่ากับ 10 ส่วน 16
ข. เมื่อผสมถั่วลันเตา homozygous ต้นสูงเมล็ดสีเหลือง กับถั่วลันเตา homozygous ต้นเตี้ยเมล็ดสีเขียวในรุ่น
P ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกรุ่น F2 มีลักษณะต่างจากต้นในรุ่น P เท่ากับ 6 ส่วน 16
ค. เมื่อผสมถั่วลันเตา homozygous ดอกสีม่วงเมล็ดย่น กับถั่วลันเตา homozygous ดอกสีขาวเมล็ดกลมในรุ่น
P ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกรุ่น F2 มีลักษณะเหมือนกับต้นในรุ่น P เท่ากับ 6 ส่วน 16
ง. เมื่อผสมถั่วลันเตา homozygous ต้นสูงเมล็ดสีเหลือง กับถั่วลันเตา homozygous ต้นเตี้ยเมล็ดสีเขียวในรุ่น
P ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกรุ่น F2 มีลักษณะต่างจากต้นในรุ่น P เท่ากับ 10 ส่วน 16
85. จากข้อมูลในข้อ 84 ผลการทดลองในข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. เมื่อผสมถั่วลันเตา heterozygous ต้นสูงดอกสีม่วงเมล็ดกลม 2 ต้น จะมีความน่าจะเป็นที่ได้ลูกที่มีลักษณะ
ต่างจากต้นพ่อแม่ และมีจีโนไทป
์ ของทุกยีนเป็น homozygous เท่ากับ 9 ส่วน 64
ข. เมื่อผสมถั่วลันเตา heterozygous ต้นสูงดอกสีม่วงเมล็ดกลม 2 ต้น จะมีความน่าจะเป็นที่ได้ลูกที่มีลักษณะ
เหมือนกับต้นพ่อแม่ แต่มีจีโนไทป
์ ของทุกยีนเป็น homozygous เท่ากับ 1 ส่วน 64
ค. เมื่อผสมถั่วลันเตา heterozygous ดอกสีม่วงเมล็ดกลมสีเหลือง กับถั่วลันเตา homozygous ดอกสีม่วง
เมล็ดย่นสีเหลือง จะได้ลูกที่มีลักษณะต่างกัน 2 แบบเท่านั้น
ง. เมื่อนาเรณูของถั่วลันเตา homozygous ดอกสีขาวเมล็ดย่นสีเหลือง มาถ่ายลงบนเกสรตัวเมียของถั่วลันเตา
homozygous ดอกสีม่วงเมล็ดกลมสีเขียว จะไม่ได้ลูกที่มีลักษณะเหมือนต้นแม่เลย
17
86. ในการทดลองผสมสองลักษณะของ Mendel ความน่าจะเป็นของการทดลองและผลที่ได้ในข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของถั่วลันเตาในรุ่น F1 ความน่าจะเป็นของ sperm แต่ละแบบ มีค่าเท่ากันทุกแบบ
ข. ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของถั่วลันเตาในรุ่น F1 ความน่าจะเป็นของ sperm ที่มีแต่ dominant alleles มีค่า
เท่ากับ 0
ค. ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของถั่วลันเตาในรุ่น F1 ความน่าจะเป็นของ sperm ที่มีทั้ง dominant และ
recessive alleles มีค่าเท่ากับ 0.5
ง. ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของถั่วลันเตาในรุ่น F1 ความน่าจะเป็นของ sperm แต่ละแบบ มีค่าไม่ต่างจาก
ความน่าจะเป็นของ egg แต่ละแบบ
87. ข้อใดแสดงลักษณะที่เปรียบเทียบกับการถ่ายทอดแบบ incomplete dominance ได้ใกล้เคียงที่สุด
ก. ซักเสื้อกล้ามสีขาวร่วมกับเสื้อสีแดงได้เสื้อกล้ามสีขมพู
ข. หยดสีน้ามันสีแดงลงบนผ้าใบสีขาวได้งานศิลป
์ ลายจุด
ค. ปักด้ายสีน้าเงินลงบนเสื้อนักเรียน ได้เสื้อที่มีชื่อของนักเรียนเป็นเจ้าของ
ง. นากระโปรงนักเรียนสีซีดไปย้อมคราม ได้กระโปรงสีสดเหมือนซื้อใหม่
88. ข้อใดไม่พบในยีนที่มีการถ่ายทอดแบบ multiple allele
ก. ในสิ่งมีชีวิต 1 ตัว อาจพบ allele ของยีนนี้ได้มากกว่า 2 แบบ
ข. ในสิ่งมีชีวิต 1 ตัว อาจพบ allele ของยีนนี้ได้น้อยกว่า 2 แบบ
ค. ในประชากรของสิ่งมีชีวิต 1 ชนิด อาจพบ dominant allele ของยีนนี้ได้มากกว่า 2 แบบ
ง. ในประชากรของสิ่งมีชีวิต 1 ชนิด อาจพบความสัมพันธ์ระหว่าง allele ของยีนนี้ที่ไม่เป็นไป
ตามแบบของ Mendel
89. หากสีของดอกไม้ชนิดหนึ่งมีการถ่ายทอดแบบ multiple allele ในขณะที่ความยาวของช่อดอกมีการถ่ายทอด
แบบ incomplete dominant ผลการผสมในข้อใดไม่น่าเกิดขึ้นได้
ก. ผสมต้นพ่อแม่ที่มีสีดอกเหมือนกัน แต่ได้ลูกที่มีสีดอกต่างออกไป
ข. ผสมต้นที่มีช่อดอกสั้น กับต้นที่มีช่อดอกยาว ได้ลูกที่มีช่อยาวกึ่งกลางของพ่อแม่
ค. ผสมต้นพ่อแม่ที่มีสีดอกเหมือนกัน แต่ช่อดอกยาวไม่เท่ากัน ได้ลูกทั้งหมดที่มีสีและความยาวช่อเหมือนต้นพ่อ
แม่ต้นใดต้นหนึ่ง
ง. ผสมต้นพ่อแม่ที่มีสีดอกต่างกัน แต่ช่อดอกยาวเท่ากัน ได้ลูกจานวนหนึ่งที่มีสีดอกเหมือนต้นพ่อและอีกจานวน
หนึ่งมีสีดอกเหมือนต้นแม่ แต่ลูกทั้งหมดมีความยาวช่อเท่ากัน
90. กลไกการแยกกันทางการสืบพันธุ์หลังระยะไซโกต กลไกใดพบมากในพืช
ก. ลูกผสมตายก่อนถึงวัยเจริญพันธุ์ ข. ลูกผสมเป็นหมัน
ค. ลูกผสมล้มเหลว ง. ข้อ ข. และ ค. ถูกต้อง
18
91. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. การปรับปรุงพันธุ์ข้าว ใช้รังสีแกมมาชักนาให้เกิดมิวเทชัน
ข. นกฟินช์มีจะงอยปากที่แตกต่างกัน เพราะลดการแก่งแย่งอาหาร
ค. ความแปรผันทางพันธุกรรมทาให้สิ่งมีชีวิตในสปีชีส์หนึ่ง ๆ มีลักษณะที่แตกต่างกัน
ง. สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการโคลนจะไม่มีโอกาสเกิดลักษณะทางพันธุกรรมที่ต่างจากสิ่งมีชีวิตต้นแบบ
92. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพอลิพลอยดี
ก. พบในสัตว์น้อยกว่าในพืช
ข. เกิดจากสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันเป็นส่วนมาก
ค. มีสาเหตุจากความผิดปกติของกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
ง. มีสาเหตุจากที่ไม่สามารถถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีนระหว่างสมาชิกในประชากร
จงใช้ภาพด้านล่างตอบคาถามข้อที่ 9394
93. สาร เป็นสารที่ผลิตที่อวัยวะ X และมีการลาเลียงภายในร่างกายไปยังอวัยวะเป
้ าหมายโดยอาศัยกลไกดัง
ภาพหากอวัยวะ X คือ ต่อมใต้สมองส่วนหน้า สาร น่าจะเป็น
ก. melatonin ข. calcitonin ค. endorphin ง. oxytocin
94. หากสาร เป็นโพลิเปปไทด์ จะมีกลไกการกระตุ้นอวัยวะเป
้ าหมายโดยอาศัยตัวรับ (receptor) ที่บริเวณใด
ก. ตัวรับบริเวณดีเอ็นเอ (DNA) ของเซลล์เป
้ าหมาย
ข. ตัวรับบนเยื่อหุ้มนิวคลียส (nuclear membrane) ของเซลล์เป
้ าหมาย
ค. ตัวรับภายในไซโทซอล (cytosol) ของเซลล์เป
้ าหมาย
ง. ตัวรับบนเยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) ของเซลล์เป
้ าหมาย
95. การเคลื่อนที่ของอาหารจากหลอดอาหารลงสู่กระเพาะอาหาร ที่เรียกว่า peristalsis อาศัยการทางานของ
กล้ามเนื้อชนิดใดเป็นหลัก
ก. smooth muscle ข. cardiac muscle ค. skeletal muscle ง. striated muscle
อวัยวะ X
อวัยวะเป
้ าหมาย
19
จงใช้ภาพด้านล่างตอบคาถามข้อที่ 9697
นักเรียนชายคนหนึ่ง รับประทานอาหารค่าเวลา 18.00 น. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ จึงได้วัดระดับน้าตาลในเลือด
ทุก ๆ 2 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนถึง 6.00 น. ของวันถัดไป ได้ผลการทดลองดังภาพ
96. จากข้อมูลข้างต้น อินซูลิน ของนักเรียนน่าจะทางานสูงสุดในช่วงเวลาใด
ก. 18.0020.00 น. ข. 20.0022.00 น. ค. 22.0024.00 น. ง. 04.0006.00 น.
97. อินซูลิน มีกลไกการทางานที่สอดคล้องกับผลการทดลองอย่างไร
ก. เร่งการสลายไกลโคเจนเป็นกลูโคส
ข. เร่งการสร้างดูดซึมของกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดบริเวณลาไส้เล็ก
ค. เร่งการดูดซึมกลูโคสจากกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์ร่างกาย
ง. เร่งกระบวนการหายใจในระดับเซลล์เพื่อเพิ่มการเผาผลาญกลูโคส
98. ในขณะที่นักเรียนยืดแขนออกไปด้านหน้าลาตัวจนสุด กล้ามเนื้อที่บริเวณแขนจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
กล้ามเนื้อ
Biceps
กล้ามเนื้อ
Triceps
กล้ามเนื้อ
Flexors
กล้ามเนื้อ
Extensors
ก. หดตัว คลายตัว หดตัว คลายตัว
ข. หดตัว คลายตัว คลายตัว หดตัว
ค. คลายตัว หดตัว คลายตัว หดตัว
ง. คลายตัว หดตัว หดตัว คลายตัว
ระดับน้าตาลในเลือด (g/dL)
20
99. ในระหว่างที่ลูกอ๊อดเจริญเติบโตจนกลายเป็นกบตัวเต็มวัย ร่างกายของกบมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
หลายอวัยวะ เช่น มีการลดลงของหาง มีการพัฒนาของรยางค์ และมีการเจริญของกระดูก เป็นต้น (ดังภาพ)
กระบวนการเมทามอร์โฟซิส (metamorphosis) ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการทางานของไทรอกซิน (thyroxin) ที่สร้าง
จากต่อมไทรอย์ เหตุใดไทรอกซินกระตุ้นให้เซลล์เป
้ าหมายในอวัยวะต่าง ๆ ทางานต่างกัน
ก. ไทรอกซินมีโครงสร้างเชิงเคมีหลากหลาย จึงมีความจาเพาะต่ออวัยวะต่าง ๆ แตกต่างกัน
ข. เซลล์เป
้ าหมายของไทรอกซินมีตัวรับและกลไกการตอบสนองเชิงเคมีในระดับเซลล์ที่แตกต่างกัน
ค. การทางานของ releasing hormone จากต่อมใต้สมองกระตุ้นให้ไทรอกซินที่หลั่งออกมาทางานแตกต่างกัน
ง. เซลล์เป
้ าหมายมีรูปแบบของตัวรับที่แตกต่างกัน บางชนิดมีตัวรับที่อยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์ บางชนิดมีตัวรับภายใน
นิวเคลียส
100. ในขณะที่ไส้เดือนกาลังเคลื่อนที่ดังภาพ กล้ามเนื้อตามยาว (longitudinal muscle) และกล้ามเนื้อวง (circular
muscle) ในบริเวณ A (เส้นประ) และ B (เส้นทึบ) จะอยู่ในสภาพใด ตามลาดับ
บริเวณ A บริเวณ B
ก. กล้ามเนื้อตามยาว หดตัว กล้ามเนื้อวง หดตัว
ข. กล้ามเนื้อตามยาว หดตัว กล้ามเนื้อวง คลายตัว
ค. กล้ามเนื้อตามยาว คลายตัว กล้ามเนื้อวง หดตัว
ง. กล้ามเนื้อตามยาว คลายตัว กล้ามเนื้อวง คลายตัว

More Related Content

Similar to bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน

แบบทดสอบตอบสนองพืช
แบบทดสอบตอบสนองพืชแบบทดสอบตอบสนองพืช
แบบทดสอบตอบสนองพืช
Wichai Likitponrak
 
แบบทดสอบเซลล์
แบบทดสอบเซลล์แบบทดสอบเซลล์
แบบทดสอบเซลล์
Wichai Likitponrak
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
dnavaroj
 
Diffusion and osmotic
Diffusion and osmoticDiffusion and osmotic
Diffusion and osmotic
Miss.Yupawan Triratwitcha
 
ข้อสอบ Pat 2 ปี 52
ข้อสอบ Pat 2 ปี 52ข้อสอบ Pat 2 ปี 52
ข้อสอบ Pat 2 ปี 52
Jamescoolboy
 
แบบทดสอบชีวะพื้นพันธุ์
แบบทดสอบชีวะพื้นพันธุ์แบบทดสอบชีวะพื้นพันธุ์
แบบทดสอบชีวะพื้นพันธุ์
Wichai Likitponrak
 
วิทยาศาตร์พื้นฐาน ม1เทอม1
วิทยาศาตร์พื้นฐาน ม1เทอม1วิทยาศาตร์พื้นฐาน ม1เทอม1
วิทยาศาตร์พื้นฐาน ม1เทอม1
dnavaroj
 
แบบทดสอบสังเคราะห์แสง
แบบทดสอบสังเคราะห์แสงแบบทดสอบสังเคราะห์แสง
แบบทดสอบสังเคราะห์แสง
Wichai Likitponrak
 
สารสังเคราะห์
สารสังเคราะห์สารสังเคราะห์
สารสังเคราะห์
Biobiome
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1
teerachon
 
4.ข้อสอบ a net วิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2549 new
4.ข้อสอบ a net วิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2549 new4.ข้อสอบ a net วิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2549 new
4.ข้อสอบ a net วิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2549 new
เลิกเสี่ยง. ป่าน
 
ใบงานการย่อยอาหาร Version นักเรียนค่ะ
ใบงานการย่อยอาหาร Version นักเรียนค่ะใบงานการย่อยอาหาร Version นักเรียนค่ะ
ใบงานการย่อยอาหาร Version นักเรียนค่ะ
กมลรัตน์ ฉิมพาลี
 
หน่วยการเรียนรู้ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารระดับเซลล์.3
หน่วยการเรียนรู้ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารระดับเซลล์.3หน่วยการเรียนรู้ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารระดับเซลล์.3
หน่วยการเรียนรู้ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารระดับเซลล์.3
กมลรัตน์ ฉิมพาลี
 

Similar to bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน (20)

ชีวะ4
ชีวะ4ชีวะ4
ชีวะ4
 
แบบทดสอบตอบสนองพืช
แบบทดสอบตอบสนองพืชแบบทดสอบตอบสนองพืช
แบบทดสอบตอบสนองพืช
 
แบบทดสอบเซลล์
แบบทดสอบเซลล์แบบทดสอบเซลล์
แบบทดสอบเซลล์
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
 
Diffusion and osmotic
Diffusion and osmoticDiffusion and osmotic
Diffusion and osmotic
 
ข้อสอบ Pat 2 ปี 52
ข้อสอบ Pat 2 ปี 52ข้อสอบ Pat 2 ปี 52
ข้อสอบ Pat 2 ปี 52
 
แบบทดสอบชีวะพื้นพันธุ์
แบบทดสอบชีวะพื้นพันธุ์แบบทดสอบชีวะพื้นพันธุ์
แบบทดสอบชีวะพื้นพันธุ์
 
วิทยาศาตร์พื้นฐาน ม1เทอม1
วิทยาศาตร์พื้นฐาน ม1เทอม1วิทยาศาตร์พื้นฐาน ม1เทอม1
วิทยาศาตร์พื้นฐาน ม1เทอม1
 
แบบทดสอบสังเคราะห์แสง
แบบทดสอบสังเคราะห์แสงแบบทดสอบสังเคราะห์แสง
แบบทดสอบสังเคราะห์แสง
 
สารสังเคราะห์
สารสังเคราะห์สารสังเคราะห์
สารสังเคราะห์
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ม.1
 
3เฉลย 31
3เฉลย 313เฉลย 31
3เฉลย 31
 
4.ข้อสอบ a net วิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2549 new
4.ข้อสอบ a net วิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2549 new4.ข้อสอบ a net วิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2549 new
4.ข้อสอบ a net วิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2549 new
 
แบบทดสอบเรื่องระบบนิเวศ
แบบทดสอบเรื่องระบบนิเวศแบบทดสอบเรื่องระบบนิเวศ
แบบทดสอบเรื่องระบบนิเวศ
 
ใบงานการย่อยอาหาร Version นักเรียนค่ะ
ใบงานการย่อยอาหาร Version นักเรียนค่ะใบงานการย่อยอาหาร Version นักเรียนค่ะ
ใบงานการย่อยอาหาร Version นักเรียนค่ะ
 
สาระที่2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
สาระที่2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมสาระที่2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
สาระที่2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 
หน่วยการเรียนรู้ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารระดับเซลล์.3
หน่วยการเรียนรู้ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารระดับเซลล์.3หน่วยการเรียนรู้ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารระดับเซลล์.3
หน่วยการเรียนรู้ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารระดับเซลล์.3
 
เฉลยSci onet49
เฉลยSci onet49เฉลยSci onet49
เฉลยSci onet49
 
Sci onet49
Sci onet49Sci onet49
Sci onet49
 
เฉลยSci onet49
เฉลยSci onet49เฉลยSci onet49
เฉลยSci onet49
 

Recently uploaded

เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
LinlyBird
 
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdfนโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
Tassanee Lerksuthirat
 
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Technology Innovation Center
 
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Nattakul Yamprasert
 
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdfบรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
macsak7777
 
ตารางธาตุ_20240101256512345678900000.pdf
ตารางธาตุ_20240101256512345678900000.pdfตารางธาตุ_20240101256512345678900000.pdf
ตารางธาตุ_20240101256512345678900000.pdf
ohiyojiwa
 
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdfเงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
Tassanee Lerksuthirat
 
Ramathibodi 2024 Funding Landscape of PMU.pdf
Ramathibodi 2024 Funding Landscape of PMU.pdfRamathibodi 2024 Funding Landscape of PMU.pdf
Ramathibodi 2024 Funding Landscape of PMU.pdf
Tassanee Lerksuthirat
 

Recently uploaded (8)

เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
 
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdfนโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
 
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
 
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
 
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdfบรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
 
ตารางธาตุ_20240101256512345678900000.pdf
ตารางธาตุ_20240101256512345678900000.pdfตารางธาตุ_20240101256512345678900000.pdf
ตารางธาตุ_20240101256512345678900000.pdf
 
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdfเงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
 
Ramathibodi 2024 Funding Landscape of PMU.pdf
Ramathibodi 2024 Funding Landscape of PMU.pdfRamathibodi 2024 Funding Landscape of PMU.pdf
Ramathibodi 2024 Funding Landscape of PMU.pdf
 

bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน

 • 1. 1 ข้อสอบวิชาชีววิทยา เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมค่าย 1 สอวน. ชื่อ-สกุล ......................................................................... ข้อสอบวิชาชีววิทยา เลขประจาตัวสอบ ......................................................... รหัสชุดวิชา 0000001 สถานที่สอบ .................................................................. สอบวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ห้องสอบ ....................................................................... เวลา 09.00 - 12.00 น. คาชี้แจง 1. ข้อสอบมี 20 หน้า (ไม่รวมปก) จานวน 100 ข้อ 2. ใช้ปากกาเขียนชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวสอบ สถานที่สอบ และใช้ดินสอ 2B ระบายลงใน วงกลมให้ตรงกับเลขประจาตัว และรหัสชุดวิชาที่กรอกในกระดาษคาตอบ 3. ข้อสอบส่วนที่เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก กรณีที่ตัวเลือกในข้อสอบและกระดาษคาตอบ ไม่ตรงกันให้ถือตามข้อกาหนดข้างล่างนี้ ข้อ ก. = a = A = i = 1 ข้อ ข. = b = B = ii = 2 ข้อ ค. = c = C = iii = 3 ข้อ ง. = d = D = iv = 4 4. วิธีตอบ ทาการระบายคาตอบข้อที่ถูกต้องที่สุด ลงในกระดาษคาตอบด้วยดินสอ 2B ให้นักเรียน พิจารณาเลือกคาตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดเพียงคาตอบเดียว ถ้าข้อใดตอบมากกว่า 1 ตัวเลือก ข้อนั้นถือเป็นโมฆะ 5. ห้ามนาข้อสอบและกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบ 6. ห้ามเผยแพร่ก่อนที่มูลนิธิ สอวน. จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 7. ห้ามใช้เครื่องคานวณ 8. ห้ามนักเรียนออกจากห้องสอบก่อน 1 ชั่วโมง หลังจากเวลาเริ่มการสอบ
 • 2. 1 A B C D E F G H 1. โครงสร้างในข้อใดเกี่ยวข้องกับการย่อยสลายภายในเซลล์สัตว์ ก. Golgi body, lysosome, endosome ข. endoplasmic reticulum, Golgi body, vacuole ค. endoplasmic reticulum, Golgi body, mitochondria ง. nuclear membrane, endoplasmic reticulum, Golgi body 2. ขั้นตอนการเติมน้าตาลเพื่อสังเคราะห์ไกลโคโปรตีนบนเยื่อหุ้มเซลล์เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ออร์แกเนลล์ใด ก. nucleus  Golgi body ข. ribosome  cell membrane ค. endoplasmic reticulum  Golgi body ง. ribosome  Golgi body ใช้ภาพด้านล่างตอบคาถามข้อที่ 34 3. สารพลังงานสูงได้จาก glycolysis และวัฏจักร Krebs คืออักษรในข้อใดบ้าง 4. ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. องค์ประกอบที่สาคัญของสาร D คือ Fe2+ ข. โครงสร้างที่สาร E เคลื่อนผ่านคือ ATP synthase ค. สาร G คือตัวรับอิเล็กตรอนสุดท้ายของกระบวนการ ง. ในเซลล์พืช ด้านล่างของภาพที่มีการสังเคราะห์สาร F คือ intermembrane space ของไมโทคอนเดรีย glycolysis วัฏจักร Krebs ก. A A ข. B A ค. B A, B ง. A A, B
 • 3. 2 5. จากขั้นตอนของภาพขวามือข้อใดไม่ถูกต้อง ก. เอนไซม์ในภาพเร่งปฏิกิริยา oxidation ข. ขั้นตอนนี้พบได้ในไกลโคลิซิสของแบคทีเรีย ค. ตัวอย่างของ substrate คือ phosphoenolpyruvate ง. พบการทางานของเอนไซม์เช่นนี้ในเมทริกซ์ (matrix) ของไมโทคอนเดรีย 6. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการหายใจระดับเซลล์ของยีสต์ ก. มี FADH2 ทาหน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์ ในการสร้าง ATP ข. เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากขาดออกซิเจน ค. พบการทางานของ lactate dehydrogenase ในไซโทพลาซึม ง. กระบวนการ oxidative phosphorylation เกิดขึ้นที่เยื่อหุ้มเซลล์ 7. ข้อใดกล่าวถึงจานวน chromatid ทั้งหมดที่พบในเซลล์ระยะต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ก. G2 มากกว่า G1 และ G1 มากกว่า anaphase I ข. G1 เท่ากับ prophase II และ prophase II มากกว่า anaphase II ค. metaphase I มากกว่า G0 และ G0 มากกว่า anaphase ง. prophase เท่ากับ anaphase I และ anaphase I มากกว่า metaphase II 8. ข้อใดถูกต้อง ก. glucose มีหมู่คีโตนอยู่ในโมเลกุล ข. glycogen จัดเป็น storage polysaccharide มีการแตกแขนงน้อยกว่า amylose ค. chitin เป็น polymer ของ N-acetylglucosamine จัดเป็นส่วนประกอบของเห็ดรา ง. cellulose เป็น polymer ของกลูโคส ประกอบด้วยพันธะ -1-4 glycosidic linkage และจัดเป็น structural polysaccharide 9. หากใส่เซลล์เม็ดเลือดแดงและใบสาหร่ายหางกระรอกลงในบีกเกอร์ 2 ใบ ใบที่ 1 บรรจุสารละลายซูโครสที่มี ความเข้มข้น 0.6 M และใบที่ 2 บรรจุน้ากลั่น พบว่าในบีกเกอร์ที่ 1 เซลล์เม็ดเลือดแดงเหี่ยว ข้อใดถูกต้อง 1. ในบีกเกอร์ที่ 1 เซลล์สาหร่ายหางกระรอกจะอยู่ในภาวะ plasmolysis 2. ในบีกเกอร์ที่ 2 จะพบแรงดันเต่ง (turgor pressure) ในเซลล์สาหร่ายหางกระรอก 3. สารละลายซูโครส 0.6 M และน้ากลั่นเป็นสารละลายไฮเพอร์โทนิก (hypertonic solution) และสารละลายไฮโพโทนิก (hypotonic solution) ตามลาดับ 4. การลาเลียงสารผ่าน cell membrane ที่เกิดขึ้นจาเป็นต้องอาศัยพลังงาน ก. 1 และ 2 ข. 1, 2 และ 3 ค. 1, 3 และ 4 ง. 2, 3 และ 4
 • 4. 3 10. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวสารชีวโมเลกุลที่แสดงด้านล่าง 1. มีกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบ 2. มีคุณสมบัติเป็น amphiphatic 3. เป็น triacylglycerol 4. มีน้าตาลแบบ -configuration เป็นองค์ประกอบ ก. 1 และ 2 ข. 1 และ 3 ค. 2 และ 4 ง. 3 และ 4 11. โรคพันธุกรรมหนึ่งมีรูปแบบการถ่ายทอดดังแสดงในพันธุประวัติด้านล่าง กาหนดให้ หญิงคนที่ 1 ไม่มีแอลลีลที่ทาให้เกิดโรค และ หญิงคนที่ 6 มีแอลลีลที่ทาให้เกิดโรค ข้อใดถูกต้อง ก. ยีนก่อโรคอยู่บนโครโมโซม X ข. ยีนก่อโรคอยู่บนโครโมโซม Y ค. โรคนี้เกิดจากแอลลีลด้อย ง. ฮอร์โมนเพศมีผลต่อการแสดงอาการของโรค 12. กาหนดให้ลักษณะความยาวหูกระต่ายควบคุมด้วยยีน 5 คู่ แอลลีลเด่นของแต่ละยีนทาให้หูกระต่ายยาวขึ้น เท่า ๆ กัน กระต่ายที่มีจีโนไทป ์ เป็น homozygous recessive และ homozygous dominant มีความยาวหู 15 เซนติเมตร และ 30 เซนติเมตร ตามลาดับ ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. เมื่อผสมพันธุ์กระต่ายหูยาว 20 เซนติเมตร 2 ตัวจะไม่มีโอกาสได้ลูกหูยาวมากกว่าพ่อแม่ ข. กระต่ายที่มีจีโนไทป ์ แบบ homozygous dominant 3 ยีน และ homozygous recessive 2 ยีน มีความยาวหู 24 เซนติเมตร ค. เมื่อผสมพันธุ์ระหว่างกระต่ายที่มีจีโนไทป ์ heterozygous ของทุกยีน จะมีโอกาสได้รุ่นลูกความยาวหู 22.5 เซนติเมตรมากที่สุด ง. เมื่อผสมพันธุ์ระหว่างกระต่ายหูยาว 15 เซนติเมตรและ 30 เซนติเมตร จะมีโอกาสได้รุ่นลูกความยาวหู 22.5 เซนติเมตรทุกตัว
 • 5. 4 13. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับโรคพันธุกรรมที่มีลักษณะดังนี้ (i) มีปานแดงสีเข้มขนาดใหญ่บนลาตัว ผู้ป่วยแต่ละคนมีตาแหน่งปานแตกต่างกัน ดังตัวอย่างในรูป (ii) แสดงอาการตั้งแต่วัยเด็ก พบในเพศหญิงเท่านั้น (iii) ข้อมูลสถิติชี้ว่า ครอบครัวของหญิงที่เป็นโรคกับชายปกติ มีสัดส่วนลักษณะของลูก ดังนี้ ลูกสาวปกติ: ลูกสาวเป็นโรค: ลูกชายปกติ: ลูกชายที่แท้งก่อนคลอด อัตราส่วน 1:1:1:1 ก. สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหลักที่ควบคุมตาแหน่งของปาน ข. ชายปกติไม่แสดงอาการของโรคเพราะอิทธิพลของฮอร์โมน ค. หญิงที่เป็นโรคทุกคนมีจีโนไทป ์ แบบ heterozygous ง. ชายปกติอาจมีแอลลีลของยีนที่ทาให้เกิดโรค 14. สีดอกของพืชชนิดหนึ่ง ควบคุมโดยยีน 3 คู่ คือ ยีน A, B และ C แอลลีล A ควบคุมลักษณะ จุดสีแดง แอลลีล B ควบคุมลักษณะ จุดสีเหลือง และ แอลลีล C ควบคุมลักษณะ จุดสีน้าเงิน ทั้ง 3 เป็นแอลลีลเด่นข่มสมบูรณ์ต่อ แอลลีลด้อย (ควบคุมลักษณะไม่มีจุดสี) คือ a, b และ c ตามลาดับ ยีนทั้ง 3 อยู่บนโครโมโซมเดียวกัน และ ควบคุมการแสดงออกของลักษณะร่วมกัน ถ้านาพืชที่มีจีโนไทป ์ AaBbCc (ยีนมีการเรียงตัวบนโครโมโซมดัง ภาพ) ซึ่งมีกลีบดอกเป็นจุดสีน้าเงิน จุดสีแดง และจุดสีเหลือง มาผสมกับพืชที่มีจีโนไทป ์ aabbcc ซึ่งกลีบดอกไม่ มีจุดสี ลักษณะใดมีโอกาสพบได้น้อยที่สุดในรุ่นลูก ก. กลีบดอกไม่มีจุดสี ข. กลีบดอกเป็นจุดสีแดง และ จุดสีเหลือง ค. กลีบดอกเป็นจุดสีเหลือง และ จุดสีน้าเงิน ง. กลีบดอกเป็นจุดสีน้าเงิน และ จุดสีแดง 15. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับทางเดินอาหารส่วนต่างๆ ก. ในปากสามารถเกิดเฉพาะการย่อยเชิงกลเท่านั้น ข. การดูดซึมสารอาหารเกิดขึ้นมากที่ลาไส้เล็กและลาไส้ใหญ่ ค. การย่อยอาหารในลาไส้เล็กอาศัยเฉพาะเอนไซม์ที่สร้างจากลาไส้เล็กเท่านั้น ง. หลอดอาหารของคนเป็นเพียงทางผ่านของอาหาร ในขณะที่หลอดอาหารบางส่วนของวัว มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อทาหน้าที่ในกระบวนการ fermentation
 • 6. 5 16. ข้อใดถูกต้องเมื่อรับประทานนมวัวรสจืดที่ซึ่งไม่ได้ปรุงแต่ง ก. คาร์โบไฮเดรตในนมถูกย่อยที่ลาไส้เล็ก ข. การย่อยเชิงเคมีเกิดครั้งแรกที่ช่องปาก ค. ไขมันถูกดูดซึมเข้าหลอดเลือดบริเวณลาไส้เล็ก ง. น้าตาลกาแลกโทสถูกดูดซึมบริเวณลาไส้ใหญ่ 17. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการย่อยสารอาหารชนิดต่าง ๆ ก. เอนไซม์ย่อยไขมันที่ลาไส้เล็กสร้างมาจากตับ ข. การย่อยแป ้ งเป็นน้าตาลโมเลกุลเดี่ยวเกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ที่ลาไส้เล็ก ค. ปฏิกิริยาการย่อยอาหารอาศัยเอนไซม์เป็นตัวสลายพันธะเคมีภายในอาหาร ง. วัวใช้พลังงานจากหญ้าได้ เพราะสามารถสร้างเอนไซม์ย่อยเซลลูโลสได้ 18. ข้อใดเกิดขึ้นในกระบวนการหายใจเข้า ก. กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครงและกระบังลมคลายตัว ข. กล้ามเนื้อกระบังลมหดตัว กระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึ้น ค. กล้ามเนื้อกระบังลมหดตัว ทาให้ภายในปอดเป็น positive pressure ง. กระดูกซี่โครงลดตัวต่าลง ทาให้ภายในปอดเป็น negative pressure 19. ข้อใดจัดเป็น nonspecific defense mechanism ของระบบภูมิคุ้มกัน ก. การทางานของ helper T cell ข. Inflammation ค. การสร้าง memory cell ง. ภูมิคุ้มกันที่กระตุ้นโดยวัคซีน 20. ข้อใดเป็นลักษณะของหลอดเลือดที่มีตาแหน่งอยู่ลึก ความดันภายในหลอดเลือดสูง ก. หลอดเลือดที่นาเลือดเข้าสู่หัวใจ ข. เป็นหลอดเลือดที่มีปริมาณเลือดมาก ค. เป็นหลอดเลือดที่มีความเร็วในการไหลของเลือดสูง ง. เป็นหลอดเลือดที่มีพื้นที่หน้าตัดรวมมากที่สุดและเป็นบริเวณที่เกิดการแลกเปลี่ยนสาร 21. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการทางานของหัวใจของมนุษย์ ก. ระบบประสาทอัตโนวัติไม่มีผลต่อการบีบตัวของหัวใจ ข. หัวใจสามารถเกิดการบีบตัวได้เองจากการกระตุ้นของ sinoatrial node ค. electrocardiography เป็นการวัดการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ง. cardiac output แปรผันตรงกับ heart rate แต่จะแปรผกผันกับ stroke volume 22. พืชในข้อใดมีโครงสร้างดอกดังภาพด้านขวา ก. มะเขือ ข. บัวหลวง ค. ทับทิม ง. พริก
 • 7. 6 23. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ dioecious plant ก. พืชที่มี perfect flower ข. พืชที่มี male flower และ female flower อยู่ต่างต้น ค. พืชที่มี stamen และ pistil อยู่ต่างดอก ง. พืชที่มี male flower และ female flower อยู่ร่วมต้นเดียวกัน 24. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวข้องกับการเกิดเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การเกิดผลและเมล็ดของพืชดอก ก. sperm (n) ปฏิสนธิกับ 2 polar nuclei (n+n) เจริญและพัฒนาเป็น endosperm (3n) ข. megaspore mother cell แบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ได้ 4 megaspores ที่มีจานวนชุดโครโมโซม n มีเพียง 1 megaspore เจริญไปเป็น female gametophyte ซึ่งสร้าง archegonium ค. ovary wall เจริญและพัฒนาเป็น pericarp ซึ่งแบ่งเป็น 3 ชั้น ได้แก่ exocarp, mesocarp และ endocarp ง. หลังจากการปฏิสนธิ ovule เจริญและพัฒนาเป็น seed ซึ่งมี integument เจริญและพัฒนาเป็น seed coat 25. ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. angiosperms เป็นพืชสร้างสปอร์สองแบบ ข. megaspore, female gametophyte และ seed coat มีจานวนชุดโครโมโซม n, n และ 2n ตามลาดับ ค. archegonium เป็น female gametangium ที่พบใน มอส, ไลโคโพเดียม, เฟิร์น และพืชเมล็ดเปลือย ง. พืชเมล็ดเปลือยมี single fertilization หลังจากปฏิสนธิ มีการเจริญเติบโตเป็น embryo โดยอาศัย endosperm ซึ่งเป็นอาหารสะสม 26. ข้อใดถูกต้อง ก. การงอกของหลอดเรณูเป็น gravitropism ข. การเกี่ยวพันของมือเกาะตาลึงจัดเป็น nastic movement ค. pulvinus ที่โคนก้านใบไมยราบทาให้เกิด nastic movement ง. การหุบของใบกาบหอยแครงเป็น thigmotropism 27. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของพืชตอบสนองต่อสิ่งเร้า ก. phototropism เป็นการตอบสนองแบบไม่สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้า ข. การตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของรากเป็นแบบสัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้า ค. รากตอบสนองต่อความชื้นเป็นแบบไม่สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้า ง. การหุบใบของกาบหอยแครงเป็นการตอบสนองแบบสัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้า 28. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับฮอร์โมนของพืช ก. ABA ส่งเสริมการงอกของเมล็ด ข. IAA ยับยั้งการออกรากของกิ่งปักชา ค. ไซโตไคนินช่วยชะลอการแก่ของใบ ง. GA3 ยับยั้งการขยายตัวของเซลล์และการยืดของลาต้น
 • 8. 7 29. จากภาพด้านล่างข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปิดปิดปากใบและการคายน้า ก. เมื่อพืชขาดน้าเนื้อเยื่อ xylem มีความเป็นเบสเล็กน้อยและ ABA เคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์คุมทาให้ K+ เคลื่อนที่ ออกจากเซลล์คุม แรงดันเต่งลดลง ปากใบจึงปิด ข. ในสภาพปกติเนื้อเยื่อ xylem มีความเป็นกรดเล็กน้อยและ ABAH เคลื่อนที่เข้าสู่ mesophyll cells ทาให้ K+ เคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์คุมมากขึ้น แรงดันเต่งเพิ่มขึ้น ปากใบจึงเปิด ค. เมื่อน้าแพร่ออกเซลล์คุม ทาให้แรงดันเต่งในเซลล์คุมเพิ่มขึ้น ปากใบจึงเปิด ง. raised stomata ช่วยให้พืชคายน้าได้มากขึ้น 30. สมองส่วนใดที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเต้นของหัวใจและการหายใจ 1. cerebrum 2. cerebellum 3. hypothalamus 4. medulla oblongata 5. pons 6. midbrain ก. 1, 2 และ 3 ข. 3, 4 และ 5 ค. 1, 5 และ 6 ง. 4, 5 และ 6 31. ข้อใดไม่ใช่การทางานของ sympathetic nervous system ก. กระตุ้นการทางานของต่อมน้าลาย ข. เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ค. กระตุ้นการทางานต่อมหมวกไตชั้นใน ง. เพิ่มการสลายตัวของ glycogen ในตับ 32. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง ก. myelin sheath ในระบบประสาทส่วนปลายสร้างจาก Schwann cell ข. axon ที่มี myelin sheath หนาจะนากระแสประสาทได้เร็วกว่า myelin sheath บาง ค. axon ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กจะส่งสัญญาณได้เร็วกว่า axon ที่เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ ง. saltatory conduction เป็นการนากระแสประสาทที่เกิดขึ้นใน myelinated axon
 • 9. 8 33. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารสื่อประสาท ก. พบใน synaptic vesicles ของ presynaptic cell ข. พบใน synaptic vesicles ของ postsynaptic cell ค. มีผลต่อ membrane potential ของ presynaptic cell ง. ถูกสลายโดยทันทีเมื่อจับกับตัวรับ 34. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับไขสันหลัง ก. gray matter เป็นบริเวณที่พบ cell body ของเซลล์ประสาท ข. white matter เป็นบริเวณที่พบ dendrite ของเซลล์ประสาท ค. spinal nerve มีทั้ง sensory และ motor fiber (mixed nerve) ง. น้าเลี้ยงสมองและไขสันหลังพบในช่องกลวงบริเวณ white matter 35. ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ taste pathway ก. gustatory cell ข. cranial nerve คู่ที่ 7 และ 9 ค. cerebral cortex ง. cerebellum 36. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการมองเห็นของคน ก. rod cell สามารถแยกความแตกต่างของสีได้ ข. cone cell มีความไวต่อแสงน้อยกว่า rod cell ค. fovea มี rod cell มากกว่าบริเวณอื่น ๆ ง. เมื่อดูวัตถุที่อยู่ใกล้เลนส์ตาจะโค้งนูนน้อย 37. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการได้ยิน ก. hair cell ใน ampulla เป็น chemoreceptor ข. การทรงตัวอาศัย semicircular canal ของหูส่วนใน ค. การได้ยิน อาศัยหูส่วนนอก, หูส่วนกลาง และ cochlea ของหูส่วนใน ง. auditory nerve คือเส้นประสาทสมองคู่ที่ 8 ที่ส่งกระแสประสาทไปยัง cerebrum ใช้ภาพด้านล่างตอบคาถามข้อที่ 3840 หมายเหตุ: ขนาดของรูปไม่เป็นไปตามสเกลจริง
 • 10. 9 38. ภาพในข้อใดมีลักษณะของ genome คล้ายคลึงกับอาร์เคียมากที่สุด ก. A ข. B ค. C ง. D 39. ภาพในข้อใดมีการดารงชีวิตเป็น obligate intracellular parasite เท่านั้น ก. A ข. B ค. C ง. D 40. ภาพในข้อใดพบไคตินเป็นองค์ประกอบ ก. A ข. B ค. C ง. D 41. จงพิจารณาคากล่าวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชต่อไปนี้ A: พืชทุกชนิดมีระยะ sporophyte และมีการสร้าง sporangia B: พืชทุกชนิดมีระยะ gametophyte และมีการสร้าง gametangia C: โดยทั่วไปแล้ว gametes ของพืชจะสร้างจากการแบ่งเซลล์แบบ meiosis โดยเซลล์ในเนื้อเยื่อของ ระยะ gametophyte D: โดยทั่วไปแล้ว spores ของพืชจะสร้างจากการแบ่งเซลล์แบบ meiosis โดยเซลล์ในเนื้อเยื่อ ของระยะ sporophyte E: male gametes ของพืชที่มีวิวัฒนาการสูงกว่า จะไม่มีฟลาเจลลา (flagella) ข้อใดถูกต้องที่สุด A B C D E ก.      ข.      ค.      ง.      42. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการกรองพลาสมาที่ไต 1. ของเหลวที่ได้จากกระบวนการนี้มีค่าความเข้มข้นออสโมลเท่ากับเลือด 2. เป็นกระบวนการแรกในการผลิตน้าปัสสาวะ 3. ปัจจัยที่มีผลต่อการกรองคือขนาดและประจุของสารในเลือด ก. 1 และ 2 ข. 2 และ 3 ค. 1 และ 3 ง. 1, 2 และ 3 43. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับฮอร์โมนแอนติไดยูเรติก (ADH) 1. ออกฤทธิ์ที่ท่อรวม 2. มีฤทธิ์เพิ่มการดูดกลับน้า 3. หลั่งมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ก. 1 และ 2 ข. 2 และ 3 ค. 1 และ 3 ง. 1, 2 และ 3 44. ข้อใดมีบทบาทสาคัญที่สุดในการควบคุม pH ของน้านอกเซลล์ ก. PO4 3 ข. H+ และ HCO3  ค. ฮีโมโกลบิน ง. โปรตีน
 • 11. 10 45. จาก cladogram ด้านล่าง อักษร A และ B เป็นลักษณะร่วมกัน และ อักษร C และ D เป็นชื่อไฟลัม จากข้อมูลเหล่านี้ข้อใดถูกต้อง 46. ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. เพรียงหัวหอมเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ข. สัตว์ปีกวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลาน ค. สัตว์เลื้อยคลานมีผิวหนังที่ปกคลุมด้วย cutin ง. อึ่งอ่างมีการปฏิสนธิภายในร่างกาย 47. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเลือดหรือความดันเลือด ร่างกายจะปรับให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยอาศัยการปรับ สมดุลของอิเล็กโทรไลต์ในข้อใด ก. โพแทสเซียม ข. ไบคาร์บอเนต ค. โซเดียม ง. คลอไรด์ 48. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของดีเอ็นเอ ก. รหัสพันธุกรรมสาหรับกรดอะมิโนมีทั้งหมด 64 รหัส ข. ดีเอ็นเอ ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดรหัสพันธุกรรม ค. รหัสพันธุกรรมในสายดีเอ็นเอ เป็นรหัสสาหรับกรดอะมิโน ง. กรดอะมิโน 1 ชนิด กาหนดโดยนิวคลีโอไทด์ 3 นิวคลีโอไทด์ ลักษณะร่วม ไฟลัม A B C D ก. ตัวแบน เป็น protostome Echinodermata Nematoda ข. มีข้อปล้อง เป็น deuterostome Nematoda Echinodermata ค. ตัวอ่อนเป็น trochophore larva เป็น deuterostome Nematoda Echinodermata ง. มีการลอกคราบ เป็น protostome Echinodermata Nematoda A Annelida C D Chordata B Mollusca Arthropoda Bilateral animal Platyhelminthes Rotifera
 • 12. 11 49. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ transcription ของแบคทีเรีย ก. เกิดโดยการทางานของเอนไซม์ DNA polymerase ข. ใช้ deoxyribonucleotide เป็น monomer ในการสังเคราะห์ ค. ไม่ต้องการ primer ในการเริ่มต้นสร้างสาย polynucleotide ง. ใช้ DNA template ทั้งสองสายเป็นแม่แบบพร้อมกัน 50. การเพิ่มจานวนดีเอ็นเอในหลอดทดลองใช้เอนไซม์ข้อใด ก. DNA ligase ข. thermostable DNA polymerase ค. phosphatase ง. restriction endonuclease 51. การโคลนดีเอ็นเอที่มียีนจากมนุษย์เข้าสู่พลาสมิด และถ่ายโอนเข้าสู่แบคทีเรีย เพื่อผลิตโปรตีน ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. plasmid ทาหน้าที่เป็น DNA vector ข. เทคนิคที่นายีนเข้าสู่แบคทีเรียเรียกว่า transduction ค. plasmid สามารถจาลองตัวเองและเพิ่มจานวนภายในแบคทีเรีย ง. ยีนจากดีเอ็นเอมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ในการสังเคราะห์สายพอลิเปปไทด์ โดยตรงภายในเซลล์แบคทีเรียได้ 52. พืชชนิดหนึ่งมีดอกเป็นแบบดอกเดี่ยว องค์ประกอบของดอกมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 10 อัน และมีเกสรเพศเมีย 1 อัน (มี 2 คาร์เพล และ 15 ออวุล) ผลที่จะเกิดจากดอกนี้ข้อใดเป็นไปได้มากที่สุด ก. ผลเดี่ยว และมี 15 เมล็ด ข. ผลกลุ่ม และมี 15 เมล็ด ค. ผลเดี่ยว และมี 10 เมล็ด ง. ผลกลุ่ม และมี 10 เมล็ด 53. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของเนื้อเยื่อพืช ก. เอพิเดอมิสอยู่ชั้นนอกสุด ทาหน้าที่ในการป ้ องกันเนื้อเยื่อที่อยู่ด้านใน ข. ไซเล็มประกอบด้วยเซลล์เวสเซลและเทรคีด ทาหน้าที่ลาเลียงอาหาร ค. คอลเลงคิมาประกอบด้วยเซลล์ที่มีผนังเซลล์ทุติยภูมิหนา ทาหน้าที่ให้ความแข็งแรง ง. พาเรงคิมาประกอบด้วยเซลล์ที่มีชีวิต มีลิกนินในผนังเซลล์ ทาหน้าที่สะสมอาหาร 54. Photosystem II จะพบได้ที่ใด ก. grana เท่านั้น ข. stroma เท่านั้น ค. stroma และ stroma lamellae ง. grana และ stroma lamellae 55. หากไม่มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนใน photosystem II เหตุการณ์ในข้อใดยังคงดาเนินต่อไปได้ ก. photolysis ข. cyclic-electron transfer ค. non-cyclic electron transfer ง. เหตุการณ์ในข้อ ก, ข และ ค สามารถดาเนินต่อไปได้ 56. ข้อใดคือน้าตาลที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ก. PGA ข. PGAL ค. glucose ง. sucrose
 • 13. 12 57. ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. พืช C4 มีการสูญเสียคาร์บอนอะตอมจาก photorespiration น้อยมาก ข. พืช C4 มีการตรึงคาร์บอนอนินทรีย์ที่เซลล์ mesophyll และ bundle sheet cell ค. พืช CAM มีการสังเคราะห์ malic acid ซึ่งจะสลายให้ pyruvic acid และ CO2 ง. พืช CAM จะเปิดรูปากใบในเวลากลางวัน เนื่องจากเซลล์คุมมีการสังเคราะห์ด้วยแสง จากภาพตัดขวางของพืชด้านล่าง ตอบคาถามข้อ 5859 58. ภาพด้านบนแสดงโครงสร้างใด ก. ลาต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ข. ลาต้นพืชใบเลี้ยงคู่ ค. รากพืชใบเลี้ยงคู่ ง. รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 59. หมายเลข 1 คือเนื้อเยื่อชนิดใด ก. พาเรงคิมา ข. เพอริไซเคิล ค. โฟลเอ็ม ง. ไซเล็ม 60. ข้อใดมีบทบาทมากที่สุดในการดึงน้าไปเลี้ยงยอดไม้ของต้นไม้ใหญ่ ก. root pressure ข. transpiration pull ค. capillary action ง. มีบทบาทไม่แตกต่างกัน 61. เมื่อปากใบปิด แต่พืชได้รับน้าเต็มที่ พืชมีการลาเลียงน้าหรือไม่ ถ้ามี พืชลาเลียงด้วยกลไกใด ก. ไม่มีการลาเลียงน้า ข. มีโดยใช้ root pressure ค. มีโดยใช้ transpiration pull ง. มีโดยใช้ capillary force และ transpiration pull 62. การเปิดปากใบของพืช โดยทั่วไปเกิดจากสัญญาณใดในธรรมชาติ ก. แสง ข. CO2 ค. อุณหภูมิ ง. ความชื้น 63. การลาเลียงอาหารจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใน phloem ถูกลาเลียงในรูปใด ก. กลูโคส ข. ซูโครส ค.ฟรักโทส ง. มอลโทส 64. ถ้า sperm ของคนไม่สามารถย่อยชั้น zona pellucida น่าจะเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างใด ก. flagellum ข. centrosome ค. mitochondria ง. acrosome 1 endodermis
 • 14. 13 65. endoderm พัฒนาไปเป็นอวัยวะใด ก. ตับ ข. ไขสันหลัง ค. หัวใจ ง. โนโทคอร์ด 66. เมื่อแรกคลอดจะพบเซลล์สืบพันธุ์ในเด็กหญิงและเด็กชายระยะใดตามลาดับ ก. primary oocyte, primary spermatocyte ข. oogonia, spermatogonia ค. primary oocyte, spermatogonia ง. secondary oocyte, primary spermatocyte 67. ข้อใดถูกต้อง 1. ถ้าระดับ testosterone สูงจะทาให้ luteinizing hormone ลดลง 2. ผู้หญิงตั้งครรภ์จะมี progesterone สูง และ luteinizing hormone ต่า 3. ผู้หญิงที่ท่อนาไข่ตันสามารถรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธี artificial insemination 4. Cowper’s gland ผลิตสารทาให้ sperm ใน semen ทนต่อสภาวะกรดในท่อสืบพันธุ์เพศหญิง ก. 1 และ 3 ข. 1 และ 2 ค. 2 และ 3 ง. 2 และ 4 68. ภาพด้านล่างแสดงฮอร์โมน (AD) ที่ควบคุมการเจริญและพัฒนาของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ฮอร์โมนใด กระตุ้นการเจริญของ follicle โดยตรง และฮอร์โมนใดกระตุ้นให้ endometrium หนาตัว 69. ข้อใดเรียงลาดับกระบวนการและระยะการเจริญของตัวอ่อนสัตว์ได้ถูกต้อง ก. embryo, zygote, blastula, morula ข. zygote, blastula, fetus, organogenesis ค. fertilization, zygote, blastula, gastrula ง. fetus, blastula, morula, gastrula กระตุ้นการเจริญของ follicle กระตุ้นให้ endometrium หนาตัว ก. B C ข. A C, D ค. B A, C ง. A B, D
 • 15. 14 70. ถ้ากาหนดให้มนุษย์มี somatic number (2n) = 4 เซลล์ไข่ที่พบในท่อนาไข่ขณะที่รอการปฏิสนธิตรงกับภาพใด ก. ข. ค. ง. 71. ข้อใดถูกต้อง 1. ช่อง blastopore ของเพรียงหัวหอม และ amphioxus พัฒนาเป็น anus 2. เยื่อ amnion ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมป ้ องกันแรงกระเทือนและป ้ องกันการสูญเสียน้าของเอ็มบริโอ 3. โนโทคอร์ดพบได้ในสัตว์มีกระดูกสันหลัง ทาหน้าที่เป็นแกนของเอ็มบริโอ และเจริญเป็นกระดูกสันหลัง เมื่อโตเต็มวัย 4. ผู้หญิงตั้งครรภ์คนหนึ่งผ่านการมีประจาเดือนเป็นครั้งสุดท้ายมาแล้วเป็นเวลา 30 วัน เอ็มบริโอซึ่งอยู่ใน ครรภ์ของผู้หญิงคนนี้จะพัฒนาถึงระยะฟีตัส ก. 1 และ 3 ข. 1 และ 2 ค. 2 และ 3 ง. 2 และ 4 72. พืชใน taiga วิวัฒนาการมาให้มีทรงพุ่มของเรือนยอดที่เหมาะกับปัจจัยใด ก. หิมะและน้าแข็ง ข. ปริมาณแสงแดด ค. การกัดกินจากแมลง ง. อุณหภูมิของอากาศ 73. บริเวณใดของบึงน้าจืดที่พบแพลงก์ตอนพืชได้มากที่สุด ก. profundal zone ข. benthic zone ค. limnetic zone ง. littoral zone 74. การเพิ่มของประชากรแบบเอ็กโพเนนเชียลมีลักษณะเป็นอย่างไร ก. มีอัตราการเพิ่มประชากรคงที่ ข. ประชากรเพิ่มจานวนขึ้นอย่างไม่มีขีดจากัด ค. จานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงเวลามีจานวนเท่ากัน ง. สัดส่วนของสมาชิกวัยเจริญพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 75. สัตว์ที่มีกราฟการรอดชีวิตของประชากรเป็นรูปแบบที่ 1 (type I curve) มีลักษณะเฉพาะเป็นอย่างไร ก. มีอายุสั้นไม่เกินหนึ่งปี ข. สืบพันธุ์เพียงครั้งเดียวในชีวิต ค. ออกลูกจานวนมากในแต่ละครั้ง ง. มีการเลี้ยงดูลูกเป็นระยะเวลานาน 76. พืชกลุ่มแรก ๆ ของกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิควรมีลักษณะอย่างไร ก. เป็นพืชที่ชอบร่มเงา ข. ต้องการความชื้นมาก ค. เจริญเติบโตและเริ่มสืบพันธุ์ได้เร็ว ง. เมล็ดต้องอาศัยสัตว์เป็นพาหะช่วยแพร่กระจาย
 • 16. 15 77. พืชกินแมลง (carnivorous plants) มีวิวัฒนาการให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะอย่างไร ก. บริเวณที่ดินแห้งแล้ง ข. บริเวณที่มีแมลงชุกชุม ค. บริเวณที่ดินมีสารอาหารต่า ง. บริเวณที่ได้รับแสงแดดน้อย 78. พฤติกรรมหนึ่งที่ช่วยให้ปลาแซลมอนอพยพกลับจากทะเลมาผสมพันธุ์และวางไข่ในแม่น้าที่มันเกิดได้ถูกต้องคือ พฤติกรรมใด ก. kinesis ข. imprinting ค. habituation ง. insight learning 79. ในแต่ละปีพลังงานแสงถูกเปลี่ยนให้เป็นพลังงานเคมีในสารอินทรีย์มากที่สุดในระบบนิเวศแบบใดและเพราะ เหตุใด ก. บริเวณทะเลเปิด เพราะเป็นระบบนิเวศที่มีพื้นที่กว้างขวางที่สุด ข. บริเวณชายฝั่งทะเล เพราะเป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมากที่สุด ค. ในป่าดิบชื้น เพราะเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุด ง. ในทุ่งหญ้าสะวันนา เพราะเป็นระบบนิเวศที่ได้รับพลังงานแสงมากที่สุด 80. ในการทดลองผสมลักษณะเดียวของ Mendel ข้อใดแสดงลาดับของการทดลองถูกต้อง ก. cross pollination ถั่วลันเตา heterozygous ในรุ่น P ได้ลูก heterozygous ในรุ่น F1 จากนั้น self pollination ลูกรุ่น F1 ได้ ลูก pure line และ heterozygous ในรุ่น F2 ข. self pollination ถั่วลันเตา pure line ในรุ่น P ได้ลูก heterozygous ในรุ่น F1 จากนั้น cross pollination ลูกรุ่น F1 ได้ ลูก pure line และ heterozygous ในรุ่น F2 ค. cross pollination ถั่วลันเตา pure line ในรุ่น P ได้ลูก heterozygous ในรุ่น F1 จากนั้น self pollination ลูก รุ่น F1 ได้ ลูก pure line และ heterozygous ในรุ่น F2 ง. self pollination ถั่วลันเตา heterozygous ในรุ่น P ได้ลูก pure line ในรุ่น F1 จากนั้น cross pollination ลูก รุ่น F1 ได้ ลูก pure line และ heterozygous ในรุ่น F2 81. ในการทดลองผสมลักษณะเดียวของ Mendel ความน่าจะเป็นของการทดลองและผลที่ได้ในข้อใดไม่ถูกต้อง ก. ความน่าจะเป็นของ sperm แต่ละแบบของต้นในรุ่น P มีค่าเท่ากับ 1 ข. ความน่าจะเป็นของ egg แต่ละแบบของต้นในรุ่น F1 มีค่าเท่ากับ 1 ค. ความน่าจะเป็นของจีโนไทป ์ แต่ละแบบของต้นในรุ่น F1 คานวณโดยใช้กฎการคูณเท่านั้น ง. ความน่าจะเป็นของจีโนไทป ์ แต่ละแบบของต้นในรุ่น F2 คานวณโดยใช้กฎการบวกและการคูณ 82. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับซากดึกดาบรรพ์ Lucy ก. จัดอยู่ในสปีชีส์ Australopithecus afarensis ข. ยังไม่สามารถเดิน 2 ขาได้ ค. มีลักษณะผสมผสานระหว่างลักษณะของมนุษย์กับลิงไม่มีหาง ง. เชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ในจีนัส Homo
 • 17. 16 83. หากนักเรียนทดลองผสมพืชที่มีจีโนไทป ์ ดังต่อไปนี้ (ต้นพ่อ) aaBbCcDDEeFfgg  AAbbccDdEeffGg (ต้นแม่) ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. sperms ที่มาปฏิสนธิมีจีโนไทป ์ หลากหลายกว่า eggs ข. ลูกที่ได้มีจีโนไทป ์ และฟีโนไทป ์ แตกต่างกัน 96 และ 32 แบบตามลาดับ ค. ลูกที่ได้จะมีจีโนไทป ์ เป็น homozygous recessive ได้มากที่สุด 6 ยีน ง. ลูกที่ได้จะมีจีโนไทป ์ เป็น heterozygous ได้มากที่สุด 7 ยีน 84. จากข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ (ฟีโนไทป ์ ) ของถั่วลันเตาต่อไปนี้ผลการทดลองในข้อใดไม่ถูกต้อง ลักษณะเด่น ลักษณะด้อย ดอกสีม่วง ดอกสีขาว ต้นสูง ต้นเตี้ย เมล็ดสีเหลือง เมล็ดสีเขียว เมล็ดกลม เมล็ดย่น ก. เมื่อผสมถั่วลันเตา homozygous ต้นสูงดอกสีม่วง กับถั่วลันเตา homozygous ต้นเตี้ยดอกสีขาวในรุ่น P ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกรุ่น F2 มีลักษณะเหมือนกับต้นในรุ่น P เท่ากับ 10 ส่วน 16 ข. เมื่อผสมถั่วลันเตา homozygous ต้นสูงเมล็ดสีเหลือง กับถั่วลันเตา homozygous ต้นเตี้ยเมล็ดสีเขียวในรุ่น P ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกรุ่น F2 มีลักษณะต่างจากต้นในรุ่น P เท่ากับ 6 ส่วน 16 ค. เมื่อผสมถั่วลันเตา homozygous ดอกสีม่วงเมล็ดย่น กับถั่วลันเตา homozygous ดอกสีขาวเมล็ดกลมในรุ่น P ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกรุ่น F2 มีลักษณะเหมือนกับต้นในรุ่น P เท่ากับ 6 ส่วน 16 ง. เมื่อผสมถั่วลันเตา homozygous ต้นสูงเมล็ดสีเหลือง กับถั่วลันเตา homozygous ต้นเตี้ยเมล็ดสีเขียวในรุ่น P ความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกรุ่น F2 มีลักษณะต่างจากต้นในรุ่น P เท่ากับ 10 ส่วน 16 85. จากข้อมูลในข้อ 84 ผลการทดลองในข้อใดไม่ถูกต้อง ก. เมื่อผสมถั่วลันเตา heterozygous ต้นสูงดอกสีม่วงเมล็ดกลม 2 ต้น จะมีความน่าจะเป็นที่ได้ลูกที่มีลักษณะ ต่างจากต้นพ่อแม่ และมีจีโนไทป ์ ของทุกยีนเป็น homozygous เท่ากับ 9 ส่วน 64 ข. เมื่อผสมถั่วลันเตา heterozygous ต้นสูงดอกสีม่วงเมล็ดกลม 2 ต้น จะมีความน่าจะเป็นที่ได้ลูกที่มีลักษณะ เหมือนกับต้นพ่อแม่ แต่มีจีโนไทป ์ ของทุกยีนเป็น homozygous เท่ากับ 1 ส่วน 64 ค. เมื่อผสมถั่วลันเตา heterozygous ดอกสีม่วงเมล็ดกลมสีเหลือง กับถั่วลันเตา homozygous ดอกสีม่วง เมล็ดย่นสีเหลือง จะได้ลูกที่มีลักษณะต่างกัน 2 แบบเท่านั้น ง. เมื่อนาเรณูของถั่วลันเตา homozygous ดอกสีขาวเมล็ดย่นสีเหลือง มาถ่ายลงบนเกสรตัวเมียของถั่วลันเตา homozygous ดอกสีม่วงเมล็ดกลมสีเขียว จะไม่ได้ลูกที่มีลักษณะเหมือนต้นแม่เลย
 • 18. 17 86. ในการทดลองผสมสองลักษณะของ Mendel ความน่าจะเป็นของการทดลองและผลที่ได้ในข้อใดไม่ถูกต้อง ก. ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของถั่วลันเตาในรุ่น F1 ความน่าจะเป็นของ sperm แต่ละแบบ มีค่าเท่ากันทุกแบบ ข. ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของถั่วลันเตาในรุ่น F1 ความน่าจะเป็นของ sperm ที่มีแต่ dominant alleles มีค่า เท่ากับ 0 ค. ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของถั่วลันเตาในรุ่น F1 ความน่าจะเป็นของ sperm ที่มีทั้ง dominant และ recessive alleles มีค่าเท่ากับ 0.5 ง. ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของถั่วลันเตาในรุ่น F1 ความน่าจะเป็นของ sperm แต่ละแบบ มีค่าไม่ต่างจาก ความน่าจะเป็นของ egg แต่ละแบบ 87. ข้อใดแสดงลักษณะที่เปรียบเทียบกับการถ่ายทอดแบบ incomplete dominance ได้ใกล้เคียงที่สุด ก. ซักเสื้อกล้ามสีขาวร่วมกับเสื้อสีแดงได้เสื้อกล้ามสีขมพู ข. หยดสีน้ามันสีแดงลงบนผ้าใบสีขาวได้งานศิลป ์ ลายจุด ค. ปักด้ายสีน้าเงินลงบนเสื้อนักเรียน ได้เสื้อที่มีชื่อของนักเรียนเป็นเจ้าของ ง. นากระโปรงนักเรียนสีซีดไปย้อมคราม ได้กระโปรงสีสดเหมือนซื้อใหม่ 88. ข้อใดไม่พบในยีนที่มีการถ่ายทอดแบบ multiple allele ก. ในสิ่งมีชีวิต 1 ตัว อาจพบ allele ของยีนนี้ได้มากกว่า 2 แบบ ข. ในสิ่งมีชีวิต 1 ตัว อาจพบ allele ของยีนนี้ได้น้อยกว่า 2 แบบ ค. ในประชากรของสิ่งมีชีวิต 1 ชนิด อาจพบ dominant allele ของยีนนี้ได้มากกว่า 2 แบบ ง. ในประชากรของสิ่งมีชีวิต 1 ชนิด อาจพบความสัมพันธ์ระหว่าง allele ของยีนนี้ที่ไม่เป็นไป ตามแบบของ Mendel 89. หากสีของดอกไม้ชนิดหนึ่งมีการถ่ายทอดแบบ multiple allele ในขณะที่ความยาวของช่อดอกมีการถ่ายทอด แบบ incomplete dominant ผลการผสมในข้อใดไม่น่าเกิดขึ้นได้ ก. ผสมต้นพ่อแม่ที่มีสีดอกเหมือนกัน แต่ได้ลูกที่มีสีดอกต่างออกไป ข. ผสมต้นที่มีช่อดอกสั้น กับต้นที่มีช่อดอกยาว ได้ลูกที่มีช่อยาวกึ่งกลางของพ่อแม่ ค. ผสมต้นพ่อแม่ที่มีสีดอกเหมือนกัน แต่ช่อดอกยาวไม่เท่ากัน ได้ลูกทั้งหมดที่มีสีและความยาวช่อเหมือนต้นพ่อ แม่ต้นใดต้นหนึ่ง ง. ผสมต้นพ่อแม่ที่มีสีดอกต่างกัน แต่ช่อดอกยาวเท่ากัน ได้ลูกจานวนหนึ่งที่มีสีดอกเหมือนต้นพ่อและอีกจานวน หนึ่งมีสีดอกเหมือนต้นแม่ แต่ลูกทั้งหมดมีความยาวช่อเท่ากัน 90. กลไกการแยกกันทางการสืบพันธุ์หลังระยะไซโกต กลไกใดพบมากในพืช ก. ลูกผสมตายก่อนถึงวัยเจริญพันธุ์ ข. ลูกผสมเป็นหมัน ค. ลูกผสมล้มเหลว ง. ข้อ ข. และ ค. ถูกต้อง
 • 19. 18 91. ข้อใดไม่ถูกต้อง ก. การปรับปรุงพันธุ์ข้าว ใช้รังสีแกมมาชักนาให้เกิดมิวเทชัน ข. นกฟินช์มีจะงอยปากที่แตกต่างกัน เพราะลดการแก่งแย่งอาหาร ค. ความแปรผันทางพันธุกรรมทาให้สิ่งมีชีวิตในสปีชีส์หนึ่ง ๆ มีลักษณะที่แตกต่างกัน ง. สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการโคลนจะไม่มีโอกาสเกิดลักษณะทางพันธุกรรมที่ต่างจากสิ่งมีชีวิตต้นแบบ 92. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพอลิพลอยดี ก. พบในสัตว์น้อยกว่าในพืช ข. เกิดจากสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันเป็นส่วนมาก ค. มีสาเหตุจากความผิดปกติของกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ง. มีสาเหตุจากที่ไม่สามารถถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีนระหว่างสมาชิกในประชากร จงใช้ภาพด้านล่างตอบคาถามข้อที่ 9394 93. สาร เป็นสารที่ผลิตที่อวัยวะ X และมีการลาเลียงภายในร่างกายไปยังอวัยวะเป ้ าหมายโดยอาศัยกลไกดัง ภาพหากอวัยวะ X คือ ต่อมใต้สมองส่วนหน้า สาร น่าจะเป็น ก. melatonin ข. calcitonin ค. endorphin ง. oxytocin 94. หากสาร เป็นโพลิเปปไทด์ จะมีกลไกการกระตุ้นอวัยวะเป ้ าหมายโดยอาศัยตัวรับ (receptor) ที่บริเวณใด ก. ตัวรับบริเวณดีเอ็นเอ (DNA) ของเซลล์เป ้ าหมาย ข. ตัวรับบนเยื่อหุ้มนิวคลียส (nuclear membrane) ของเซลล์เป ้ าหมาย ค. ตัวรับภายในไซโทซอล (cytosol) ของเซลล์เป ้ าหมาย ง. ตัวรับบนเยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) ของเซลล์เป ้ าหมาย 95. การเคลื่อนที่ของอาหารจากหลอดอาหารลงสู่กระเพาะอาหาร ที่เรียกว่า peristalsis อาศัยการทางานของ กล้ามเนื้อชนิดใดเป็นหลัก ก. smooth muscle ข. cardiac muscle ค. skeletal muscle ง. striated muscle อวัยวะ X อวัยวะเป ้ าหมาย
 • 20. 19 จงใช้ภาพด้านล่างตอบคาถามข้อที่ 9697 นักเรียนชายคนหนึ่ง รับประทานอาหารค่าเวลา 18.00 น. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ จึงได้วัดระดับน้าตาลในเลือด ทุก ๆ 2 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนถึง 6.00 น. ของวันถัดไป ได้ผลการทดลองดังภาพ 96. จากข้อมูลข้างต้น อินซูลิน ของนักเรียนน่าจะทางานสูงสุดในช่วงเวลาใด ก. 18.0020.00 น. ข. 20.0022.00 น. ค. 22.0024.00 น. ง. 04.0006.00 น. 97. อินซูลิน มีกลไกการทางานที่สอดคล้องกับผลการทดลองอย่างไร ก. เร่งการสลายไกลโคเจนเป็นกลูโคส ข. เร่งการสร้างดูดซึมของกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดบริเวณลาไส้เล็ก ค. เร่งการดูดซึมกลูโคสจากกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์ร่างกาย ง. เร่งกระบวนการหายใจในระดับเซลล์เพื่อเพิ่มการเผาผลาญกลูโคส 98. ในขณะที่นักเรียนยืดแขนออกไปด้านหน้าลาตัวจนสุด กล้ามเนื้อที่บริเวณแขนจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร กล้ามเนื้อ Biceps กล้ามเนื้อ Triceps กล้ามเนื้อ Flexors กล้ามเนื้อ Extensors ก. หดตัว คลายตัว หดตัว คลายตัว ข. หดตัว คลายตัว คลายตัว หดตัว ค. คลายตัว หดตัว คลายตัว หดตัว ง. คลายตัว หดตัว หดตัว คลายตัว ระดับน้าตาลในเลือด (g/dL)
 • 21. 20 99. ในระหว่างที่ลูกอ๊อดเจริญเติบโตจนกลายเป็นกบตัวเต็มวัย ร่างกายของกบมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง หลายอวัยวะ เช่น มีการลดลงของหาง มีการพัฒนาของรยางค์ และมีการเจริญของกระดูก เป็นต้น (ดังภาพ) กระบวนการเมทามอร์โฟซิส (metamorphosis) ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการทางานของไทรอกซิน (thyroxin) ที่สร้าง จากต่อมไทรอย์ เหตุใดไทรอกซินกระตุ้นให้เซลล์เป ้ าหมายในอวัยวะต่าง ๆ ทางานต่างกัน ก. ไทรอกซินมีโครงสร้างเชิงเคมีหลากหลาย จึงมีความจาเพาะต่ออวัยวะต่าง ๆ แตกต่างกัน ข. เซลล์เป ้ าหมายของไทรอกซินมีตัวรับและกลไกการตอบสนองเชิงเคมีในระดับเซลล์ที่แตกต่างกัน ค. การทางานของ releasing hormone จากต่อมใต้สมองกระตุ้นให้ไทรอกซินที่หลั่งออกมาทางานแตกต่างกัน ง. เซลล์เป ้ าหมายมีรูปแบบของตัวรับที่แตกต่างกัน บางชนิดมีตัวรับที่อยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์ บางชนิดมีตัวรับภายใน นิวเคลียส 100. ในขณะที่ไส้เดือนกาลังเคลื่อนที่ดังภาพ กล้ามเนื้อตามยาว (longitudinal muscle) และกล้ามเนื้อวง (circular muscle) ในบริเวณ A (เส้นประ) และ B (เส้นทึบ) จะอยู่ในสภาพใด ตามลาดับ บริเวณ A บริเวณ B ก. กล้ามเนื้อตามยาว หดตัว กล้ามเนื้อวง หดตัว ข. กล้ามเนื้อตามยาว หดตัว กล้ามเนื้อวง คลายตัว ค. กล้ามเนื้อตามยาว คลายตัว กล้ามเนื้อวง หดตัว ง. กล้ามเนื้อตามยาว คลายตัว กล้ามเนื้อวง คลายตัว