SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Download to read offline
1‫مقاله‬
، ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫بزرگی‬ ‫و‬ ‫بسیار‬ ‫چیزهای‬، ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫پیروی‬ ‫آنها‬ ‫های‬ ‫گام‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دیگرانی‬ ‫و‬ ‫انبیا‬ ‫و‬ ‫شریعت‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬. ‫سیراخ‬ ‫پسر‬ ‫عیسی‬ ‫حکمت‬ ‫مقدمه‬1
‫هستند‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫بلکه‬، ‫شوند‬ ‫ماهر‬ ‫خود‬ ‫باید‬ ‫خوانندگان‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬. ‫شود‬ ‫ستوده‬ ‫آنها‬ ‫حکمت‬ ‫و‬ ‫آموختن‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫اسرائیل‬ ‫زیرا‬
‫و‬ ‫علم‬ ‫باب‬ ‫در‬ ‫چیزی‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫کشیده‬ ‫خود‬ ‫به‬، ‫بود‬ ‫شده‬ ‫نیکو‬ ‫قضاوت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫ما‬ ‫پدران‬ ‫کتابهای‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫انبیا‬ ‫و‬. ‫بیاموزند‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫نوشتن‬ ‫و‬ ‫گفتن‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫نیز‬
‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬. ‫ببرند‬ ‫بیشتری‬ ‫بسیار‬ ‫سود‬ ‫قانون‬ ‫مطابق‬ ‫زندگی‬ ‫از‬، ‫هستند‬ ‫معتاد‬ ‫چیزها‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫که‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫به‬. ‫بنویسد‬ ‫حکمت‬
‫آنها‬ ‫تفسیر‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کلماتی‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫برسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫زیرا‬، ‫ببخشید‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫بخوانید‬ ‫توجه‬ ‫و‬ ‫لطف‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫کنم‬ ‫خواهش‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬
‫نه‬ ‫و‬: ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫یکسانی‬ ‫نیروی‬، ‫شود‬ ‫می‬ ‫ترجمه‬ ‫دیگری‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫عبری‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫همان‬ ‫زیرا‬. ‫داریم‬ ‫کم‬ ‫کشیدهایم‬ ‫زحمت‬
‫به‬ ‫که‬ ‫هشتم‬ ‫و‬ ‫سی‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫زیرا‬. ‫شوند‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫خودشان‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫آنها‬. ‫ندارند‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫کوچکی‬ ‫تفاوت‬ ‫کتب‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫انبیا‬ ‫و‬ ‫شریعت‬ ‫خود‬ ‫بلکه‬، ‫چیزها‬ ‫این‬ ‫تنها‬
‫را‬ ‫کتاب‬، ‫فضا‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫فراوان‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫هوشیاری‬ ‫با‬. ‫نداشت‬ ‫کمی‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫یافتم‬ ‫کتابی‬، ‫دادم‬ ‫ادامه‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫مدتی‬ ‫و‬، ‫بود‬ ‫پادشاه‬ ‫اورگتیس‬ ‫که‬ ‫زمانی‬، ‫آمدم‬ ‫مصر‬
‫از‬ ‫حکمت‬ ‫تمام‬. ‫کنند‬ ‫زندگی‬ ‫قانون‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫تا‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫آماده‬ ‫قبل‬ ‫از‬، ‫هستند‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫حاضر‬ ‫غریب‬ ‫کشوری‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫برسانیم‬ ‫پایان‬ ‫به‬
.‫اوست‬ ‫با‬ ‫ابد‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫خداوند‬
‫بشمارد؟‬ ‫را‬ ‫ابدیت‬ ‫روزهای‬ ‫و‬ ‫باران‬ ‫قطرات‬ ‫و‬ ‫دریا‬ ‫شنهای‬ ‫میتواند‬ ‫کسی‬ ‫چه‬2
‫دریابد؟‬ ‫را‬ ‫حکمت‬ ‫و‬ ‫ژرفا‬ ‫و‬ ‫زمین‬ ‫وسعت‬ ‫و‬ ‫آسمان‬ ‫بلندی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کسی‬ ‫چه‬3
.‫همیشه‬ ‫از‬ ‫احتیاط‬ ‫عقل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫آفریده‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫حکمت‬4
.‫است‬ ‫ابدی‬ ‫احکام‬ ‫او‬ ‫راههای‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫حکمت‬ ‫سرچشمه‬ ‫متعال‬ ‫خدای‬ ‫کلم‬5
‫است؟‬ ‫آگاه‬ ‫او‬ ‫حکیمانه‬ ‫نصایح‬ ‫از‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫یا‬ ‫است؟‬ ‫شده‬ ‫آشکار‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫حکمت‬ ‫ریشه‬6
‫است؟‬ ‫کرده‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫بزرگ‬ ‫تجربه‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫است؟‬ ‫شده‬ ‫آشکار‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫حکمت‬ ‫دانش‬7
.‫است‬ ‫نشسته‬ ‫خود‬ ‫تخت‬ ‫بر‬ ‫خداوند‬، ‫است‬ ‫ترس‬ ‫قابل‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫دانا‬ ‫یک‬8
.‫ریخت‬ ‫کارهایش‬ ‫همه‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫شمرده‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫دید‬ ‫و‬ ‫آفرید‬ ‫را‬ ‫او‬9
.‫است‬ ‫داده‬ ‫دوستدارانش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫او‬ ‫عطای‬ ‫برحسب‬ ‫بدن‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫او‬10
.‫است‬ ‫شادی‬ ‫تاج‬ ‫و‬ ‫شادی‬ ‫و‬ ‫جلل‬ ‫و‬ ‫عزت‬ ‫خداوند‬ ‫ترس‬11
.‫بخشد‬ ‫می‬ ‫طولنی‬ ‫عمر‬ ‫و‬ ‫شادی‬ ‫و‬ ‫شادی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫شاد‬ ‫را‬ ‫دل‬ ‫خداوند‬ ‫ترس‬12
.‫یافت‬ ‫خواهد‬ ‫فیض‬ ‫مرگش‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫خوب‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫سرانجام‬، ‫بترسد‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هر‬13
.‫شد‬ ‫آفریده‬ ‫رحم‬ ‫در‬ ‫مؤمنان‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫حکمت‬ ‫آغاز‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫ترس‬14
.‫ماند‬ ‫خواهد‬ ‫آنها‬ ‫نسل‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫بنا‬ ‫جاودان‬ ‫بنیانی‬ ‫مردان‬ ‫با‬ ‫او‬15
.‫کند‬ ‫می‬ ‫پر‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫میوه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫حکمت‬ ‫کمال‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫ترس‬16
.‫میکند‬ ‫پر‬ ‫خود‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫انباشتهها‬ ‫و‬، ‫میکند‬ ‫پر‬ ‫مطلوب‬ ‫چیزهای‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خانهشان‬ ‫تمام‬ ‫او‬17
‫بیشتر‬ ‫دارند‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫شادی‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫خدا‬ ‫هدایای‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫که‬. ‫میکند‬ ‫شکوفا‬ ‫را‬ ‫کامل‬ ‫سلمتی‬ ‫و‬ ‫صلح‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حکمت‬ ‫از‬ ‫تاجی‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫ترس‬18
.‫کند‬ ‫می‬
.‫میبخشد‬ ‫تعالی‬ ‫میدارند‬ ‫محکم‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫احترام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫و‬ ‫میبارد‬ ‫را‬ ‫ایستادن‬ ‫درک‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫حکمت‬19
.‫است‬ ‫طولنی‬ ‫عمر‬ ‫آن‬ ‫شاخههای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫ترس‬ ‫حکمت‬ ‫ریشه‬20
.‫میبرد‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خشم‬ ‫هست‬ ‫جا‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫میبرد‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫گناهان‬ ‫خداوند‬ ‫ترس‬21
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫او‬ ‫نابودی‬ ‫او‬ ‫خشم‬ ‫نوسان‬ ‫زیرا‬. ‫کرد‬ ‫توجیه‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫خشمگین‬ ‫مرد‬22
.‫میشود‬ ‫ظاهر‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫شادی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫میریزد‬ ‫اشک‬ ‫مدتی‬ ‫برای‬ ‫صبور‬ ‫مرد‬23
.‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫حکمت‬ ‫بسیاری‬ ‫لبهای‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫پنهان‬ ‫مدتی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سخنان‬ ‫او‬24
.‫است‬ ‫مکروه‬ ‫گناهکار‬ ‫برای‬ ‫خداپرستی‬ ‫اما‬، ‫است‬ ‫حکمت‬ ‫خزانههای‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫لهای‬‫ث‬َ‫ث‬‫م‬25
.‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خداوند‬ ‫و‬، ‫دار‬ ‫نگاه‬ ‫را‬ ‫احکام‬، ‫میخواهی‬ ‫حکمت‬ ‫اگر‬26
.‫اوست‬ ‫لذت‬ ‫فروتنی‬ ‫و‬ ‫ایمان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تعلیم‬ ‫و‬ ‫حکمت‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫ترس‬ ‫که‬ ‫زیرا‬27
.‫نیا‬ ‫او‬ ‫نزد‬ ‫دوگانه‬ ‫دلی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نباش‬ ‫اعتماد‬ ‫بی‬ ‫خداوند‬ ‫ترس‬ ‫به‬ ‫هستی‬ ‫فقیر‬ ‫وقتی‬28
.‫کن‬ ‫اعتنا‬ ‫گویی‬ ‫می‬ ‫آنچه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫مباش‬ ‫ریاکار‬ ‫مردم‬ ‫نظر‬ ‫در‬29
‫به‬ ‫نه‬ ‫راستی‬ ‫به‬ ‫زیرا‬، ‫بیاندازد‬ ‫جماعت‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫و‬، ‫کند‬ ‫کشف‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫اسرار‬ ‫خدا‬ ‫و‬، ‫بیاوری‬ ‫رسوائی‬ ‫جانت‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫بیفتی‬ ‫مبادا‬، ‫مکن‬ ‫تجلیل‬ ‫را‬ ‫خودت‬30
‫است‬ ‫فریب‬ ‫از‬ ‫پر‬. ‫رسیدی‬ ‫قلبت‬ ‫به‬ ‫بلکه‬، ‫خداوند‬ ‫ترس‬
2‫مقاله‬
.‫کن‬ ‫آماده‬ ‫وسوسه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جان‬، ‫آیی‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫خدمت‬ ‫برای‬ ‫اگر‬، ‫پسرم‬1
.‫مکن‬ ‫شتاب‬ ‫سختی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫استقامت‬ ‫ا‬‫ا‬‫دائم‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫درست‬ ‫را‬ ‫دلت‬2
.‫شوید‬ ‫افزون‬ ‫خود‬ ‫پایان‬ ‫آخرین‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫نشوید‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫بچسبید‬ ‫او‬ ‫به‬3
.‫باش‬ ‫شکیبا‬ ‫شدی‬ ‫تبدیل‬ ‫پستی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫و‬ ‫بپذیر‬ ‫خوشرویی‬ ‫با‬ ‫میآیند‬ ‫تو‬ ‫بر‬ ‫چه‬ ‫هر‬4
.‫مصیبت‬ ‫کوره‬ ‫در‬ ‫مقبول‬ ‫انسانهای‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫آزموده‬ ‫آتش‬ ‫در‬ ‫طل‬ ‫که‬ ‫زیرا‬5
.‫کن‬ ‫توکل‬ ‫او‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫درست‬ ‫را‬ ‫راهت‬. ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫یاری‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫بیاور‬ ‫ایمان‬ ‫او‬ ‫به‬6
.‫کنید‬ ‫سقوط‬ ‫مبادا‬، ‫نروید‬ ‫کنار‬ ‫و‬. ‫باشید‬ ‫او‬ ‫رحمت‬ ‫منتظر‬، ‫ترسید‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫ای‬7
.‫رفت‬ ‫نخواهد‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫پاداش‬ ‫و‬. ‫کنید‬ ‫باور‬ ‫را‬ ‫او‬، ‫ترسید‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫ای‬8
.‫باشید‬ ‫امیدوار‬ ‫جاودانی‬ ‫رحمت‬ ‫و‬ ‫شادی‬ ‫و‬ ‫خیر‬ ‫به‬، ‫ترسید‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫ای‬9
‫خوانده‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫یا‬ ‫شد؟‬ ‫رها‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫ماندگار‬ ‫او‬ ‫ترس‬ ‫در‬ ‫کسی‬ ‫یا‬ ‫شد؟‬ ‫متعجب‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫توکل‬ ‫خداوند‬ ‫به‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫آیا‬. ‫ببینید‬ ‫و‬ ‫بنگرید‬ ‫قدیم‬ ‫نسلهای‬ ‫به‬10
‫کرد؟‬ ‫تحقیر‬، ‫بود‬
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫نجات‬ ‫مصیبت‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بخشد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫گناهان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رحیم‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫شکیبایی‬ ‫و‬ ‫رحمت‬ ‫و‬ ‫شفقت‬ ‫از‬ ‫سرشار‬ ‫خداوند‬ ‫زیرا‬11
.‫میرود‬ ‫راه‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫گناهکاری‬ ‫و‬ ‫ضعیف‬ ‫دستهای‬ ‫و‬ ‫ترسناک‬ ‫دلهای‬ ‫بر‬ ‫وای‬12
.‫کرد‬ ‫دفاع‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫نباید‬ ‫بنابراین‬. ‫ندارد‬ ‫ایمان‬ ‫او‬ ‫!زیرا‬ ‫کند‬ ‫دل‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫بر‬ ‫وای‬13
‫کرد؟‬ ‫خواهید‬ ‫چه‬ ‫کند‬ ‫ملقات‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫خداوند‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫!و‬ ‫اید‬ ‫داده‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫صبر‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫بر‬ ‫وای‬14
.‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫راههای‬ ‫دارند‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫و‬. ‫کرد‬ ‫نخواهند‬ ‫نافرمانی‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫کلم‬ ‫ترسند‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آنانی‬15
.‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫پر‬ ‫شریعت‬ ‫از‬ ‫دارند‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫و‬. ‫جویند‬ ‫می‬، ‫است‬ ‫پسندیده‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنچه‬، ‫ترسند‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آنانی‬16
.‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫فروتن‬ ‫او‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جان‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫آماده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دلهای‬ ‫ترسند‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آنانی‬17
.‫است‬ ‫چنین‬ ‫نیز‬ ‫او‬ ‫رحمت‬، ‫اوست‬ ‫جللت‬ ‫چنانکه‬ ‫زیرا‬، ‫مردم‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫نه‬، ‫میافتیم‬ ‫خداوند‬ ‫دست‬ ‫به‬: «‫میگوید‬18
3‫مقاله‬
.‫باشید‬ ‫امان‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫عمل‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫بشنوید‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پدر‬، ‫فرزندان‬ ‫ای‬1
.‫است‬ ‫نموده‬ ‫ثابت‬ ‫پسران‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫مادر‬ ‫اقتدار‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫عزت‬ ‫فرزندان‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫پدر‬ ‫خداوند‬ ‫زیرا‬2
.‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫گناهان‬ ‫کفاره‬، ‫دارد‬ ‫می‬ ‫گرامی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پدر‬ ‫که‬ ‫هر‬3
.‫کند‬ ‫می‬ ‫جمع‬ ‫گنج‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کسی‬ ‫مانند‬ ‫گذارد‬ ‫می‬ ‫احترام‬ ‫خود‬ ‫مادر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫و‬4
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫مستجاب‬، ‫آورد‬ ‫بجا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دعای‬ ‫چون‬ ‫و‬. ‫برد‬ ‫خواهد‬ ‫لذت‬ ‫خود‬ ‫فرزندان‬ ‫از‬، ‫بگذارد‬ ‫احترام‬ ‫خود‬ ‫پدر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هر‬5
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مادرش‬ ‫آرامش‬ ‫مایه‬ ‫کند‬ ‫اطاعت‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫و‬. ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫طولنی‬ ‫عمر‬ ‫بگذارد‬ ‫احترام‬ ‫خود‬ ‫پدر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هر‬6
.‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫خدمت‬ ‫خود‬ ‫اربابان‬ ‫مانند‬ ‫خود‬ ‫مادر‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫می‬ ‫گرامی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پدر‬، ‫ترسد‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسی‬7
.‫شود‬ ‫نازل‬ ‫تو‬ ‫بر‬ ‫ایشان‬ ‫جانب‬ ‫از‬ ‫برکتی‬ ‫تا‬ ‫بدار‬ ‫گرامی‬ ‫کردار‬ ‫و‬ ‫گفتار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مادرت‬ ‫و‬ ‫پدر‬۸
.‫کند‬ ‫می‬ ‫کن‬ ‫ریشه‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پایه‬ ‫مادر‬ ‫نفرین‬ ‫اما‬. ‫میسازد‬ ‫استوار‬ ‫را‬ ‫فرزندان‬ ‫خانههای‬ ‫پدر‬ ‫برکت‬ ‫زیرا‬9
.‫نیست‬ ‫جلل‬ ‫مایه‬ ‫تو‬ ‫برای‬ ‫پدرت‬ ‫آبروی‬ ‫زیرا‬. ‫مکن‬ ‫جلل‬ ‫پدرت‬ ‫حرمتی‬ ‫بی‬ ‫با‬10
.‫است‬ ‫سرزنش‬ ‫مایه‬ ‫فرزندان‬ ‫برای‬ ‫آبرو‬ ‫بی‬ ‫مادر‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫پدرش‬ ‫آبروی‬ ‫از‬ ‫انسان‬ ‫جلل‬ ‫زیرا‬11
.‫مکن‬ ‫غمگین‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫است‬ ‫زنده‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫یاری‬ ‫او‬ ‫سن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پدرت‬، ‫پسرم‬12
.‫هستی‬ ‫توانت‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫مکن‬ ‫تحقیر‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬. ‫باشید‬ ‫شکیبا‬ ‫او‬ ‫با‬، ‫رفت‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫او‬ ‫عقل‬ ‫اگر‬ ‫و‬13
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫افزوده‬ ‫تو‬ ‫آبادانی‬ ‫برای‬ ‫گناهان‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫نخواهد‬ ‫فراموش‬ ‫پدرت‬ ‫آسودگی‬ ‫زیرا‬14
.‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫آب‬ ‫گرم‬ ‫هوای‬ ‫در‬ ‫یخ‬ ‫مانند‬ ‫نیز‬ ‫تو‬ ‫گناهان‬. ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫یاد‬ ‫تو‬ ‫مصیبت‬ ‫روز‬ ‫در‬15
.‫خدا‬ ‫از‬: ‫است‬ ‫ملعون‬ ‫آورد‬ ‫خشم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مادرش‬ ‫که‬ ‫هر‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫کفرگو‬، ‫میکند‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پدر‬ ‫که‬ ‫کسی‬16
.‫بود‬ ‫خواهی‬ ‫محبوب‬ ‫است‬ ‫تایید‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬. ‫بده‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫تجارت‬ ‫به‬ ‫نرمی‬ ‫با‬، ‫پسرم‬17
.‫یافت‬ ‫خواهی‬ ‫فیض‬ ‫خداوند‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میشوی‬ ‫فروتنتر‬، ‫باشی‬ ‫بزرگتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬18
.‫میشود‬ ‫آشکار‬ ‫حلیمها‬ ‫برای‬ ‫اسرار‬ ‫اما‬، ‫هستند‬ ‫مشهور‬ ‫و‬ ‫بلند‬ ‫مکانهای‬ ‫در‬ ‫بسیاری‬19
.‫است‬ ‫احترام‬ ‫مورد‬ ‫فرومایه‬ ‫افراد‬ ‫نزد‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بزرگ‬ ‫خداوند‬ ‫قدرت‬ ‫زیرا‬20
.‫نکن‬ ‫جستجو‬ ‫توست‬ ‫توان‬ ‫از‬ ‫بالتر‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫چیزهایی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫سخت‬ ‫تو‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫نباش‬ ‫چیزهایی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬21
.‫ببینی‬ ‫خود‬ ‫چشمان‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پنهان‬ ‫چیزهای‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫تو‬ ‫برای‬ ‫زیرا‬، ‫کن‬ ‫فکر‬ ‫احترام‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬، ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫دستور‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫آنچه‬ ‫اما‬22
.‫بفهمند‬ ‫مردم‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫چیزهای‬ ‫زیرا‬، ‫مباش‬ ‫کنجکاو‬ ‫غیرضروری‬ ‫امور‬ ‫در‬23
.‫است‬ ‫داده‬ ‫باد‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫داوری‬، ‫بد‬ ‫ظن‬ ‫و‬. ‫اند‬ ‫خورده‬ ‫فریب‬ ‫خود‬ ‫بیهوده‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫زیرا‬24
.‫مکن‬ ‫اقرار‬ ‫نداری‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫دانشی‬ ‫پس‬ ‫میخواهی؛‬ ‫را‬ ‫روشنایی‬ ‫چشم‬ ‫بدون‬ ‫تو‬25
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫هلک‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫خطر‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫و‬. ‫دید‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫بدی‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫سرسخت‬ ‫دل‬26
.‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫انباشته‬ ‫گناه‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫گناه‬ ‫شریر‬ ‫مرد‬ ‫و‬. ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫اندوه‬ ‫و‬ ‫غم‬ ‫از‬ ‫مملو‬ ‫لجوج‬ ‫دل‬27
.‫است‬ ‫دوانده‬ ‫ریشه‬ ‫او‬ ‫در‬ ‫شرارت‬ ‫گیاه‬ ‫زیرا‬. ‫نیست‬ ‫ای‬ ‫چاره‬ ‫مغرور‬ ‫عذاب‬ ‫در‬28
.‫است‬ ‫عاقل‬ ‫آرزوی‬، ‫حواس‬ ‫گوش‬ ‫و‬. ‫فهمید‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫ل‬‫ث‬َ‫ث‬‫م‬ ‫عاقل‬ ‫دل‬29
.‫است‬ ‫گناهان‬ ‫کفاره‬ ‫صدقه‬ ‫و‬. ‫کند‬ ‫می‬ ‫خاموش‬ ‫را‬ ‫ور‬ ‫شعله‬ ‫آتش‬ ‫آب‬30
.31
.‫یافت‬ ‫خواهد‬ ‫جا‬، ‫بیفتد‬ ‫چون‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫آگاه‬، ‫باشد‬ ‫آینده‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آنچه‬ ‫از‬، ‫میدهد‬ ‫جزا‬ ‫را‬ ‫نیکی‬ ‫کس‬ ‫هر‬ ‫و‬
4‫مقاله‬
.‫مکن‬ ‫طولنی‬ ‫انتظار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نیازمند‬ ‫چشمان‬ ‫و‬ ‫مکن‬ ‫فریب‬ ‫را‬ ‫فقیران‬، ‫پسرم‬1
.‫کنید‬ ‫تحریک‬ ‫خود‬ ‫پریشانی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مردی‬ ‫نه‬. ‫مکن‬ ‫اندوهگین‬ ‫را‬ ‫گرسنه‬ ‫جان‬2
.‫است‬ ‫نیازمند‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نیندازید‬ ‫تأخیر‬ ‫به‬ ‫و‬. ‫نکنید‬ ‫اضافه‬ ‫بیشتری‬ ‫دردسر‬ ‫است‬ ‫مضطرب‬ ‫که‬ ‫دلی‬ ‫بر‬3
.‫برنگردان‬ ‫فقیر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫روی‬. ‫نکنید‬ ‫رد‬ ‫را‬ ‫زده‬ ‫مصیبت‬ ‫دعای‬4
.‫کند‬ ‫لعنت‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫که‬ ‫نده‬ ‫فرصتی‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫برگردان‬ ‫فقیر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫چشمت‬۵
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫شنیده‬ ‫است‬ ‫ساخته‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫از‬ ‫دعایش‬، ‫کند‬ ‫لعنت‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫جانش‬ ‫تلخی‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫زیرا‬6
.‫كن‬ ‫خم‬ ‫بزرگ‬ ‫مرد‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سر‬ ‫و‬ ‫كن‬ ‫جلب‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جماعت‬ ‫محبت‬۷
.‫بدهی‬ ‫دوستانه‬ ‫پاسخی‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫نرمی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنی‬ ‫خم‬ ‫فقیر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫گوش‬ ‫که‬ ‫نساز‬ ‫غمگین‬ ‫را‬ ‫تو‬8
.‫مباش‬ ‫غمگین‬ ‫نشینی‬ ‫می‬ ‫قضاوت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫و‬. ‫بخش‬ ‫رهایی‬ ‫ستمگر‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ستمگر‬9
.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫دوست‬ ‫مادرت‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫باش‬ ‫تعالی‬ ‫حق‬ ‫پسر‬ ‫مَل‬ ‫پس‬، ‫شوهر‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫مادرشان‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫باش‬ ‫پدر‬ ‫مَل‬ ‫یتیمان‬ ‫برای‬10
.‫میگیرد‬ ‫میطلبند‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنانی‬ ‫و‬ ‫میبخشد‬ ‫تعالی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فرزندان‬ ‫حکمت‬11
.‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫لبریز‬ ‫شادی‬ ‫از‬ ‫جویند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫زودتر‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫و‬. ‫دارد‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫زندگی‬ ‫دارد‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫هر‬12
.‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫برکت‬ ‫خداوند‬، ‫شود‬ ‫وارد‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫جا‬ ‫هر‬ ‫و‬. ‫برد‬ ‫خواهد‬ ‫ارث‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جلل‬ ‫بگیرد‬ ‫روزه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫هر‬13
.‫میدارد‬ ‫دوست‬ ‫خداوند‬، ‫دارند‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنانی‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫خدمت‬ ‫را‬ ‫قدوس‬، ‫میکنند‬ ‫خدمت‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫آنانی‬14
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ساکن‬ ‫امنیت‬ ‫در‬، ‫کند‬ ‫توجه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫داوری‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫قوم‬، ‫دهد‬ ‫گوش‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هر‬15
.‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫او‬ ‫نسل‬ ‫و‬. ‫برد‬ ‫خواهد‬ ‫ارث‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬، ‫شود‬ ‫متعهد‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫مردی‬ ‫اگر‬16
‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫اعتماد‬ ‫او‬ ‫جان‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫میدهد‬ ‫عذاب‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫خود‬ ‫تأدیب‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫میسازد‬ ‫وارد‬ ‫او‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫وحشت‬ ‫و‬ ‫ترس‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫خواهد‬ ‫راه‬ ‫کج‬ ‫راههای‬ ‫از‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬ ‫زیرا‬17
.‫بیازماید‬ ‫خود‬ ‫قوانین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اسرار‬ ‫و‬ ‫میدهد‬ ‫دلداری‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫میگرداند‬ ‫باز‬ ‫او‬ ‫نزد‬ ‫را‬ ‫مستقیم‬ ‫راه‬ ‫سپس‬18
.‫سپرد‬ ‫خواهد‬ ‫خود‬ ‫تباهی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫او‬، ‫کند‬ ‫اشتباه‬ ‫او‬ ‫اگر‬ ‫اما‬19
.‫نکش‬ ‫خجالت‬ ‫روحت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫و‬. ‫بپرهیزید‬ ‫شر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫فرصت‬20
.‫است‬ ‫فضل‬ ‫و‬ ‫جلل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شرمی‬ ‫و‬. ‫آورد‬ ‫می‬ ‫گناه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شرم‬ ‫زیرا‬21
.‫شود‬ ‫تو‬ ‫سقوط‬ ‫باعث‬ ‫کسی‬ ‫حرمت‬ ‫مبادا‬ ‫و‬، ‫نپذیر‬ ‫خود‬ ‫جان‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫کسی‬22
.‫مکن‬ ‫پنهان‬ ‫او‬ ‫زیبایی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫حکمت‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫خودداری‬ ‫گفتن‬ ‫سخن‬ ‫از‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کردن‬ ‫نیکی‬ ‫برای‬ ‫فرصتی‬ ‫که‬ ‫مواقعی‬ ‫در‬ ‫و‬23
.‫زبان‬ ‫کلم‬ ‫از‬ ‫آموختن‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫شناخته‬ ‫حکمت‬ ‫گفتار‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫زیرا‬24
.‫باش‬ ‫شرمنده‬ ‫خود‬ ‫نادانی‬ ‫خطای‬ ‫از‬ ‫اما‬. ‫نکنید‬ ‫صحبت‬ ‫حقیقت‬ ‫خلف‬ ‫بر‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬25
.‫نکنید‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫رودخانه‬ ‫مسیر‬ ‫و‬. ‫نکش‬ ‫خجالت‬ ‫خود‬ ‫گناهان‬ ‫به‬ ‫اعتراف‬ ‫از‬26
.‫نکنید‬ ‫قبول‬ ‫را‬ ‫قدرتمندان‬ ‫شخص‬. ‫مباش‬ ‫احمق‬ ‫مرد‬ ‫دست‬ ‫زیر‬ ‫را‬ ‫خودت‬27
.‫جنگید‬ ‫خواهد‬ ‫تو‬ ‫برای‬ ‫خداوند‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫تلش‬ ‫مرگ‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫حقیقت‬ ‫برای‬28
.‫مکن‬ ‫کوتاهی‬ ‫و‬ ‫سست‬ ‫خود‬ ‫کردار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مکن‬ ‫عجله‬ ‫خود‬ ‫زبان‬ ‫در‬29
.‫نباش‬ ‫دیوانه‬ ‫بندگانت‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مباش‬ ‫شیر‬ ‫مانند‬ ‫خود‬ ‫خانه‬ ‫در‬30
.‫ببند‬ ‫کنی‬ ‫جبران‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫دراز‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫دستت‬ ‫مبادا‬31
5‫مقاله‬
.‫دارم‬ ‫کافی‬ ‫زندگیم‬ ‫برای‬ ‫من‬، ‫نگو‬ ‫و‬. ‫نکن‬ ‫معطوف‬ ‫اموالت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دلت‬1
.‫برداری‬ ‫گام‬ ‫دلت‬ ‫راههای‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫مکن‬ ‫پیروی‬ ‫خود‬ ‫قوت‬ ‫و‬ ‫عقل‬ ‫از‬2
.‫گرفت‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫غرور‬ ‫انتقام‬ ‫ا‬‫ا‬‫حتم‬ ‫خداوند‬ ‫زیرا‬ ‫داشت؟‬ ‫خواهد‬ ‫کنترل‬ ‫تحت‬ ‫اعمالم‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫نگویید‬ ‫و‬3
.‫کرد‬ ‫نخواهد‬ ‫رها‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫هرگز‬، ‫است‬ ‫صبور‬ ‫خداوند‬ ‫زیرا‬ ‫است؟‬ ‫آمده‬ ‫من‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫بلیی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫ام‬ ‫کرده‬ ‫گناه‬ ‫من‬ ‫نگویید‬4
:‫بیفزایید‬ ‫گناه‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫گناه‬ ‫که‬ ‫نباشید‬ ‫ترس‬ ‫بی‬، ‫کفاره‬ ‫مورد‬ ‫در‬5
.‫میآید‬ ‫گناهکاران‬ ‫بر‬ ‫او‬ ‫خشم‬ ‫و‬ ‫میآید‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫غضب‬ ‫و‬ ‫رحمت‬ ‫زیرا‬، ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫آرام‬ ‫من‬ ‫گناهان‬ ‫کَرت‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫او‬. ‫است‬ ‫بزرگ‬ ‫او‬ ‫رحمت‬ ‫که‬ ‫نگویید‬ ‫و‬6
‫روز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهی‬ ‫هلک‬ ‫خود‬ ‫امنیت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ظاهر‬ ‫خداوند‬ ‫غضب‬ ‫ناگهان‬ ‫زیرا‬، ‫مکن‬ ‫معطل‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫و‬ ‫مکن‬ ‫تعلل‬ ‫خداوند‬ ‫به‬ ‫بازگشت‬ ‫در‬7
.‫شد‬ ‫خواهی‬ ‫هلک‬ ‫انتقام‬
.‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫سودی‬ ‫تو‬ ‫برای‬ ‫مصیبت‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫زیرا‬، ‫مکن‬ ‫دلت‬ ‫آوردهای‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫ناحق‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اموالی‬ ‫به‬8
.‫كند‬ ‫می‬ ‫چنین‬ ‫نیز‬ ‫دارد‬ ‫دوزبان‬ ‫كه‬ ‫گناهكاری‬ ‫زیرا‬، ‫نروید‬ ‫طریقی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نشوید‬ ‫پیروز‬ ‫بادی‬ ‫هر‬ ‫با‬9
.‫باشد‬ ‫همینطور‬ ‫هم‬ ‫تو‬ ‫کلم‬ ‫و‬. ‫باش‬ ‫قدم‬ ‫ثابت‬ ‫خود‬ ‫عقل‬ ‫در‬10
‫بده‬ ‫جواب‬ ‫صبر‬ ‫با‬ ‫و‬. ‫باشد‬ ‫خالصانه‬ ‫زندگیت‬ ‫بگذار‬ ‫و‬. ‫باشید‬ ‫سریع‬ ‫شنیدن‬ ‫در‬11
.‫بگذار‬ ‫دهانت‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫دستت‬، ‫نه‬ ‫اگر‬. ‫بده‬ ‫پاسخ‬ ‫خود‬ ‫همسایه‬ ‫به‬، ‫داری‬ ‫عقل‬ ‫اگر‬12
.‫اوست‬ ‫سقوط‬ ‫انسان‬ ‫زبان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫سخن‬ ‫در‬ ‫شرم‬ ‫و‬ ‫آبرو‬۱۳
.‫بد‬ ‫محکومیت‬ ‫دوگانه‬ ‫زبان‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شرمساری‬ ‫دزد‬ ‫که‬ ‫زیرا‬ ‫مکن‬ ‫کمین‬ ‫زبانت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نشو‬ ‫نامیده‬ ‫نجواگر‬14
.‫مباش‬ ‫غافل‬ ‫کوچک‬ ‫یا‬ ‫بزرگ‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫از‬15
6‫مقاله‬
.‫برد‬ ‫خواهی‬ ‫ارث‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سرزنش‬ ‫و‬ ‫شرم‬، ‫بد‬ ‫نام‬ ‫وسیله‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫زیرا‬. ‫نباش‬ ‫دشمن‬، ‫دوست‬ ‫جای‬ ‫به‬1
.‫نشود‬ ‫پاره‬ ‫تنها‬ ‫نر‬ ‫گاو‬ ‫مَل‬ ‫روحت‬ ‫تا‬. ‫مکن‬ ‫تمجید‬ ‫خود‬ ‫دل‬ ‫نصیحت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬2
.‫کنی‬ ‫رها‬ ‫خشک‬ ‫درختی‬ ‫مانند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫بدهی‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ات‬ ‫میوه‬ ‫و‬ ‫بخوری‬ ‫را‬ ‫برگهایت‬3
.‫میکشد‬ ‫تمسخر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دشمنانش‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫هلک‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫شریر‬4
.‫میکند‬ ‫زیاد‬ ‫را‬ ‫احوالپرسی‬، ‫عادلنه‬ ‫زبان‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫زیاد‬ ‫را‬ ‫دوستان‬ ‫شیرین‬ ‫زبان‬۵
.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نفر‬ ‫هزار‬ ‫از‬ ‫مشاور‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫اما‬، ‫باشید‬ ‫صلح‬ ‫در‬ ‫بسیاری‬ ‫با‬6
.‫نکن‬ ‫عجله‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫اعتبار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫ثابت‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ابتدا‬، ‫کردی‬ ‫پیدا‬ ‫دوستی‬ ‫اگر‬7
.‫ماند‬ ‫نخواهد‬ ‫تو‬ ‫مصیبت‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دوست‬ ‫خود‬ ‫موقعیت‬ ‫برای‬ ‫کسی‬ ‫زیرا‬8
.‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫کشف‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫سرزنش‬، ‫نزاع‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫روی‬ ‫دشمنی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫دوستی‬ ‫و‬9
.‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫ادامه‬ ‫تو‬ ‫مصیبت‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫همنشین‬ ‫سفره‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫دوستی‬ ‫هم‬ ‫باز‬10
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫شجاع‬ ‫بندگانت‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫خودت‬ ‫مانند‬ ‫تو‬ ‫سعادت‬ ‫در‬ ‫اما‬11
.‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫پنهان‬ ‫تو‬ ‫چهره‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تو‬ ‫ضد‬ ‫بر‬ ‫او‬، ‫کنند‬ ‫تحقیر‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫اگر‬12
.‫باش‬ ‫دوستانت‬ ‫مراقب‬ ‫و‬ ‫شو‬ ‫جدا‬ ‫دشمنانت‬ ‫از‬13
.‫است‬ ‫یافته‬ ‫گنجی‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫چنین‬ ‫که‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫استوار‬ ‫دفاعی‬ ‫وفادار‬ ‫دوست‬14
.‫است‬ ‫ارزشمند‬ ‫بسیار‬ ‫او‬ ‫عالیجناب‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫خنَی‬ ‫وفادار‬ ‫دوست‬ ‫یک‬ ‫بر‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬15
.‫یافت‬ ‫خواهند‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ترسند‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫زندگی‬ ‫داروی‬ ‫وفادار‬ ‫دوست‬16
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫نیز‬ ‫او‬ ‫همسایه‬، ‫هست‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫زیرا‬، ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫درست‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دوستی‬، ‫ترسد‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هر‬17
.‫یافت‬ ‫خواهی‬ ‫حکمت‬ ‫پیری‬ ‫تا‬ ‫پس‬، ‫کن‬ ‫جمع‬ ‫تعلیم‬ ‫خود‬ ‫جوانی‬ ‫از‬، ‫پسرم‬18
‫میوههای‬ ‫از‬ ‫زودی‬ ‫به‬ ‫بلکه‬، ‫کشید‬ ‫نخواهید‬ ‫زیادی‬ ‫زحمت‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫زیرا‬، ‫باشید‬ ‫او‬ ‫خوب‬ ‫میوههای‬ ‫منتظر‬ ‫و‬ ‫بیایید‬ ‫او‬ ‫نزد‬، ‫میکارد‬ ‫و‬ ‫میزند‬ ‫شخم‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫مانند‬19
.‫خورد‬ ‫خواهید‬ ‫او‬
.‫ماند‬ ‫نخواهد‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫باشد‬ ‫بیفهم‬ ‫که‬ ‫کسی‬: ‫است‬ ‫ناخوشایند‬ ‫بسیار‬ ‫نادانان‬ ‫برای‬ ‫او‬20
.‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫دور‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫شود‬ ‫طولنی‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫و‬. ‫خوابید‬ ‫خواهد‬ ‫او‬ ‫بر‬ ‫عظیم‬ ‫آزمایشی‬ ‫سنگ‬ ‫مانند‬ ‫او‬21
.‫نیست‬ ‫آشکار‬ ‫بسیاری‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫اوست‬ ‫نام‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫حکمت‬ ‫زیرا‬22
،‫مکن‬ ‫رد‬ ‫مرا‬ ‫نصیحت‬ ‫و‬ ‫بپذیر‬ ‫مرا‬ ‫نصیحت‬، ‫کن‬ ‫گوش‬ ‫پسرم‬ ‫ای‬۲۳
.‫بگذار‬ ‫او‬ ‫زنجیر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گردنت‬ ‫و‬ ‫او‬ ‫بند‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پاهایت‬ ‫و‬24
.‫مباش‬ ‫غمگین‬ ‫او‬ ‫بندهای‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫تحمل‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫خم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شانه‬25
.‫کن‬ ‫حفظ‬ ‫خود‬ ‫قدرت‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫راههای‬ ‫و‬ ‫بیا‬ ‫او‬ ‫نزد‬ ‫خود‬ ‫قلب‬ ‫تمام‬ ‫با‬26
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫و‬، ‫بجو‬ ‫و‬ ‫بگرد‬27
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫تبدیل‬ ‫تو‬ ‫شادی‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫یافت‬ ‫خواهی‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫آرامش‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫زیرا‬28
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫جلل‬ ‫ردای‬ ‫او‬ ‫زنجیر‬ ‫و‬ ‫مستحکم‬ ‫دفاع‬ ‫تو‬ ‫برای‬ ‫او‬ ‫زنجیر‬ ‫و‬ ‫غل‬ ‫آنگاه‬29
.‫است‬ ‫ارغوانی‬ ‫توری‬ ‫نوارهایش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫طلیی‬ ‫زینتی‬ ‫او‬ ‫بر‬ ‫زیرا‬30
.‫ده‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫اطراف‬ ‫در‬ ‫شادی‬ ‫تاج‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫تن‬ ‫بر‬ ‫افتخار‬ ‫ردای‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬31
.‫باش‬ ‫عاقل‬، ‫بگیری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ذهن‬ ‫بخواهی‬ ‫اگر‬ ‫و‬، ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫تعلیم‬ ‫تو‬ ‫به‬، ‫بخواهی‬ ‫اگر‬، ‫پسرم‬32
.‫بود‬ ‫خواهی‬ ‫عاقل‬، ‫کنی‬ ‫خم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫گوش‬ ‫اگر‬ ‫و‬، ‫یافت‬ ‫خواهی‬ ‫فهم‬، ‫داری‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫شنیدن‬ ‫اگر‬33
.‫بچسب‬ ‫دانا‬ ‫به‬ ‫و‬. ‫بایستید‬ ‫مشایخ‬ ‫انبوه‬ ‫در‬34
.‫نکند‬ ‫دوری‬ ‫تو‬ ‫از‬ ‫عقل‬ ‫های‬ ‫ل‬‫ث‬َ‫ث‬‫م‬ ‫و‬. ‫بشنوید‬ ‫را‬ ‫خدایی‬ ‫گفتار‬ ‫هر‬ ‫باشید‬ ‫مایل‬35
.‫بپوشد‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫درب‬ ‫پلههای‬ ‫پایت‬ ‫بگذار‬ ‫و‬، ‫برو‬ ‫او‬ ‫نزد‬ ‫زودتر‬، ‫دیدی‬ ‫فهیمی‬ ‫مرد‬ ‫اگر‬ ‫و‬36
.‫کن‬ ‫تفکر‬ ‫او‬ ‫احکام‬ ‫در‬ ‫پیوسته‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫معطوف‬ ‫خداوند‬ ‫احکام‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ذهنت‬37
7‫مقاله‬
.‫نرسد‬ ‫آسیبی‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫تا‬، ‫نکن‬ ‫بدی‬1
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫دور‬ ‫تو‬ ‫از‬ ‫گناه‬ ‫و‬، ‫شو‬ ‫دور‬ ‫ظالم‬ ‫از‬2
.‫نکن‬ ‫درو‬ ‫برابر‬ ‫هفت‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫بکار‬ ‫ظلم‬ ‫شیارهای‬ ‫بر‬، ‫پسرم‬3
.‫افتخار‬ ‫جایگاه‬، ‫پادشاه‬ ‫از‬ ‫نه‬ ‫و‬، ‫طلبید‬ ‫برتری‬ ‫خداوند‬ ‫از‬4
.‫مکن‬ ‫فخر‬ ‫پادشاه‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫حکمت‬ ‫به‬ ‫و‬. ‫گردان‬ ‫عادل‬ ‫خداوند‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬5
.‫باشد‬ ‫تو‬ ‫راستی‬ ‫راه‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫مانعی‬ ‫که‬، ‫بترسی‬ ‫قدرتمند‬ ‫شخص‬ ‫از‬ ‫مبادا‬. ‫نیستید‬ ‫گناه‬ ‫رفع‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫زیرا‬، ‫نباشید‬ ‫قضاوت‬ ‫پی‬ ‫در‬6
.‫نینداز‬ ‫مردم‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خودت‬ ‫و‬ ‫مکن‬ ‫توهین‬ ‫شهرها‬ ‫انبوه‬ ‫بر‬7
.‫ماند‬ ‫نخواهی‬ ‫مجازات‬ ‫بی‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫زیرا‬. ‫نبندید‬ ‫دیگر‬ ‫گناه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گناهی‬8
.‫پذیرفت‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫او‬، ‫کنم‬ ‫تقدیم‬ ‫متعال‬ ‫خدای‬ ‫به‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫نگاه‬ ‫من‬ ‫هدایای‬ ‫کَرت‬ ‫به‬ ‫خدا‬ ‫که‬ ‫نگو‬۹
.‫نشو‬ ‫غافل‬ ‫دادن‬ ‫صدقه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫مباش‬ ‫غمگین‬ ‫نماز‬ ‫اقامه‬ ‫هنگام‬10
.‫بخشد‬ ‫می‬ ‫تعالی‬ ‫و‬ ‫فروتن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کسی‬ ‫زیرا‬، ‫کنید‬ ‫تحقیر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جان‬ ‫تلخی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نخندید‬ ‫را‬ ‫کسی‬۱۱
‫نکن‬ ‫کاری‬ ‫همچین‬ ‫دوستت‬ ‫با‬. ‫ماندیش‬ ‫دروغ‬ ‫برادرت‬ ‫بر‬12
.‫نیست‬ ‫خوب‬ ‫آن‬ ‫رسم‬ ‫زیرا‬ ‫نگویید‬ ‫دروغ‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬13
.‫نکنید‬ ‫غرغر‬ ‫زیاد‬ ‫دعا‬ ‫هنگام‬ ‫و‬ ‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫زیاد‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫بزرگان‬ ‫انبوه‬ ‫در‬14
.‫است‬ ‫کرده‬ ‫مقرر‬ ‫تعالی‬ ‫حق‬ ‫که‬ ‫دامپروری‬ ‫از‬ ‫نه‬ ‫و‬، ‫نباشید‬ ‫متنفر‬ ‫پرزحمت‬ ‫کار‬ ‫از‬15
.‫ماند‬ ‫نخواهد‬ ‫دیری‬ ‫خشم‬ ‫که‬ ‫باش‬ ‫داشته‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫بلکه‬، ‫شمرد‬ ‫گناهکاران‬ ‫انبوه‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬16
.‫است‬ ‫کرم‬ ‫و‬ ‫آتش‬ ‫ستمکاران‬ ‫انتقام‬ ‫زیرا‬، ‫کن‬ ‫فروتن‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫خود‬17
.‫اوفیر‬ ‫طلی‬ ‫برای‬ ‫وفادار‬ ‫برادر‬ ‫نه‬. ‫ندهید‬ ‫تغییر‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دوست‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬18
.‫است‬ ‫بالتر‬ ‫طل‬ ‫از‬ ‫او‬ ‫فیض‬ ‫زیرا‬، ‫نکنید‬ ‫پوشی‬ ‫چشم‬ ‫نیکوکار‬ ‫و‬ ‫دانا‬ ‫زن‬ ‫از‬19
.‫بخشد‬ ‫می‬ ‫تو‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ا‬‫ا‬‫تمام‬ ‫که‬ ‫اجیری‬ ‫نه‬ ‫و‬، ‫نکن‬ ‫بدی‬ ‫او‬ ‫از‬، ‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫راستی‬ ‫به‬ ‫تو‬ ‫بنده‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬20
.‫مکن‬ ‫فریب‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫آزادی‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫نیکو‬ ‫غلم‬ ‫تو‬ ‫جان‬ ‫بگذار‬21
.‫دار‬ ‫نگه‬ ‫خود‬ ‫نزد‬ ‫را‬ ‫آنها‬، ‫توست‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫باش‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫دارید؟‬ ‫گاو‬ ‫شما‬ ‫آیا‬22
.‫کن‬ ‫خم‬ ‫را‬ ‫گردنشان‬ ‫جوانی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ده‬ ‫تعلیم‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫دارید؟‬ ‫فرزند‬ ‫شما‬ ‫آیا‬23
.‫نده‬ ‫نشان‬ ‫شاد‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫خودت‬ ‫و‬ ‫باش‬ ‫آنها‬ ‫بدن‬ ‫مواظب‬ ‫دارید؟‬ ‫دختر‬ ‫شما‬ ‫آیا‬24
.‫بسپار‬ ‫فهیم‬ ‫مرد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫اما‬، ‫داد‬ ‫خواهی‬ ‫انجام‬ ‫سنگینی‬ ‫کار‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬، ‫درآور‬ ‫خود‬ ‫عقد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دخترت‬25
.‫مکن‬ ‫تسلیم‬ ‫سبک‬ ‫زن‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خودت‬ ‫اما‬، ‫مکن‬ ‫رها‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫داری؟‬ ‫همسری‬ ‫عقلت‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫آیا‬26
.‫مکن‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫مادرت‬ ‫اندوه‬ ‫و‬ ‫غم‬ ‫و‬ ‫بدار‬ ‫گرامی‬ ‫دل‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پدرت‬27
‫دهی؟‬ ‫پاداش‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫اند‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫تو‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنچه‬ ‫توانی‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫و‬. ‫شدی‬ ‫زاده‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫تو‬ ‫که‬ ‫باش‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬28
.‫کن‬ ‫حرمت‬ ‫او‬ ‫کاهنان‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بترس‬ ‫خود‬ ‫جان‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫خداوند‬ ‫از‬29
.‫مکن‬ ‫رها‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫خادمان‬ ‫و‬ ‫بدار‬ ‫دوست‬ ‫آفرید‬ ‫قوت‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫او‬30
‫قربانی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شانه‬ ‫هدیه‬ ‫و‬ ‫گناه‬ ‫قربانی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫میوه‬ ‫اولین‬. ‫بده‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫امر‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫سهم‬ ‫و‬. ‫بدارید‬ ‫گرامی‬ ‫را‬ ‫کاهن‬ ‫و‬ ‫بترسید‬ ‫خداوند‬ ‫از‬31
.‫مقدس‬ ‫های‬ ‫میوه‬ ‫اولین‬ ‫و‬ ‫تقدیس‬
.‫شود‬ ‫کامل‬ ‫تو‬ ‫برکت‬ ‫تا‬ ‫کن‬ ‫دراز‬ ‫فقرا‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دست‬ ‫و‬32
.‫نکنید‬ ‫بازداشت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مردگان‬ ‫برای‬ ‫و‬. ‫دارد‬ ‫فیض‬ ‫زندهای‬ ‫هر‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫هدیه‬33
.‫بگیرید‬ ‫ماتم‬ ‫میکنند‬ ‫ماتم‬ ‫که‬ ‫آنان‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نباشید‬ ‫کنندگان‬ ‫گریه‬ ‫با‬34
.‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫محبوب‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫زیرا‬، ‫مباش‬ ‫دیر‬ ‫بیمار‬ ‫عیادت‬ ‫در‬35
.‫کرد‬ ‫نخواهی‬ ‫اشتباه‬ ‫هرگز‬ ‫و‬، ‫بسپار‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پایان‬، ‫گرفتی‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫هر‬36
8‫مقاله‬
.‫بیفتی‬ ‫او‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مکن‬ ‫مبارزه‬ ‫نیرومند‬ ‫مرد‬ ‫با‬1
.‫است‬ ‫کرده‬ ‫منحرف‬ ‫را‬ ‫پادشاهان‬ ‫دل‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫هلک‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬ ‫طل‬ ‫زیرا‬، ‫کند‬ ‫سنگینی‬ ‫تو‬ ‫بر‬ ‫او‬ ‫مبادا‬، ‫نکن‬ ‫مخالفت‬ ‫ثروتمند‬ ‫مرد‬ ‫با‬2
.‫مکن‬ ‫جمع‬ ‫او‬ ‫آتش‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫هیزم‬ ‫و‬ ‫مکن‬ ‫مجادله‬ ‫است‬ ‫پر‬ ‫زبانش‬ ‫که‬ ‫مردی‬ ‫با‬3
.‫شوند‬ ‫رسوا‬ ‫اجدادت‬ ‫مبادا‬، ‫نکن‬ ‫شوخی‬ ‫گستاخ‬ ‫مرد‬ ‫با‬4
.‫هستیم‬ ‫مجازات‬ ‫شایسته‬ ‫ما‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫باش‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫بلکه‬، ‫مکن‬ ‫سرزنش‬ ‫برمیگردد‬ ‫گناه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کسی‬5
.‫میشویم‬ ‫پیر‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫حتی‬ ‫زیرا‬، ‫نکنید‬ ‫بیحرمت‬ ‫خود‬ ‫پیری‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مردی‬6
.‫میریم‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫باش‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫بلکه‬، ‫نشو‬ ‫خوشحال‬ ‫است‬ ‫مرده‬ ‫دشمنت‬ ‫بزرگترین‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬۷
.‫کنی‬ ‫خدمت‬ ‫بزرگ‬ ‫مردان‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫آموخت‬ ‫خواهی‬ ‫آموزه‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫زیرا‬، ‫کن‬ ‫آشنا‬ ‫آنها‬ ‫امَال‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بلکه‬، ‫مکن‬ ‫تحقیر‬ ‫را‬ ‫خردمندان‬ ‫گفتار‬8
.‫دهید‬ ‫پاسخ‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫آموخت‬ ‫خواهید‬ ‫فهم‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫و‬، ‫آموختند‬ ‫خود‬ ‫پدران‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫زیرا‬، ‫ندهید‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫بزرگان‬ ‫گفتار‬9
.‫بسوزی‬ ‫او‬ ‫آتش‬ ‫شعله‬ ‫با‬ ‫مبادا‬، ‫برافروخت‬ ‫را‬ ‫گناهکار‬ ‫زغالهای‬10
.‫کند‬ ‫گرفتار‬ ‫تو‬ ‫کلم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫کمین‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫مبادا‬، ‫نشو‬ ‫خشمگین‬ ‫مجرم‬ ‫حضور‬ ‫از‬11
.‫باخت‬ ‫اما‬، ‫بشمار‬ ‫را‬ ‫آن‬، ‫دادی‬ ‫قرض‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫زیرا‬. ‫مکن‬ ‫قرض‬ ‫است‬ ‫قویتر‬ ‫خودت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫به‬12
.‫باش‬ ‫مواظب‬ ‫آن‬ ‫پرداخت‬ ‫در‬، ‫هستی‬ ‫ضامن‬ ‫اگر‬ ‫زیرا‬، ‫مباش‬ ‫ضامن‬ ‫خود‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫بیش‬13
.‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫داوری‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫او‬ ‫عزت‬ ‫برحسب‬ ‫زیرا‬. ‫نروید‬ ‫دادگاه‬ ‫به‬ ‫قاضی‬ ‫با‬14
.‫شد‬ ‫خواهي‬ ‫هلك‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫او‬ ‫حماقت‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫تو‬ ‫و‬ ‫كرد‬ ‫خواهد‬ ‫عمل‬ ‫خود‬ ‫میل‬ ‫مطابق‬ ‫او‬ ‫زیرا‬، ‫شود‬ ‫غمگین‬ ‫تو‬ ‫بر‬ ‫او‬ ‫مبادا‬، ‫نكن‬ ‫سفر‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫جسور‬ ‫شخص‬ ‫با‬15
.‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫سرنگون‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫نباشد‬ ‫کمکی‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫چیزی‬ ‫او‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫خون‬ ‫که‬ ‫زیرا‬ ‫نرو‬ ‫خلوت‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مکن‬ ‫مجادله‬ ‫خشمگین‬ ‫مرد‬ ‫با‬16
.‫کند‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫نصیحت‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫او‬ ‫زیرا‬. ‫مکن‬ ‫مشورت‬ ‫احمق‬ ‫با‬17
.‫آورد‬ ‫خواهد‬ ‫چه‬ ‫او‬ ‫دانی‬ ‫نمی‬ ‫تو‬ ‫زیرا‬. ‫نکنید‬ ‫پنهانی‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫غریبه‬ ‫حضور‬ ‫در‬18
.‫کند‬ ‫مجازات‬ ‫زیرکانه‬ ‫نگاهی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫مبادا‬، ‫مکن‬ ‫باز‬ ‫کس‬ ‫هر‬ ‫روی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دل‬19
9‫مقاله‬
.‫نده‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بدی‬ ‫عبرت‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫مکن‬ ‫حسادت‬ ‫بغلت‬ ‫زن‬ ‫بر‬1
.‫بگذارد‬ ‫تو‬ ‫مال‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پای‬ ‫تا‬ ‫نده‬ ‫زنی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جان‬2
.‫بیفتی‬ ‫او‬ ‫دام‬ ‫در‬ ‫مبادا‬، ‫نکن‬ ‫ملقات‬ ‫فاحشه‬ ‫با‬3
.‫شوید‬ ‫گرفتار‬ ‫او‬ ‫تلش‬ ‫از‬ ‫مبادا‬، ‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫زیاد‬ ‫است‬ ‫خواننده‬ ‫که‬ ‫زنی‬ ‫با‬ ‫معاشرت‬ ‫از‬4
.‫نیفتی‬ ‫است‬ ‫گرانبها‬ ‫او‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫مکن‬ ‫خیره‬ ‫کنیزک‬ ‫به‬5
.‫ندهی‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ارث‬ ‫تا‬ ‫نده‬ ‫ها‬ ‫فاحشه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جان‬6
.‫نباش‬ ‫سرگردان‬ ‫آن‬ ‫خلوت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نکن‬ ‫نگاه‬ ‫خود‬ ‫اطراف‬ ‫به‬ ‫شهر‬ ‫کوچههای‬ ‫در‬۷
‫آتش‬ ‫مانند‬ ‫عشق‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫زیرا‬. ‫اند‬ ‫خورده‬ ‫را‬ ‫زن‬ ‫یک‬ ‫زیبایی‬ ‫فریب‬ ‫بسیاری‬ ‫زیرا‬. ‫مکن‬ ‫نگاه‬ ‫دیگری‬ ‫زیبایی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫دور‬ ‫زیبا‬ ‫زن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫چشم‬8
.‫شود‬ ‫می‬ ‫افروخته‬
‫خاطر‬ ‫به‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫متمایل‬ ‫او‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫دلت‬ ‫مبادا‬. ‫مکن‬ ‫خرج‬ ‫شراب‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پولت‬ ‫و‬ ‫ننشین‬ ‫آغوشت‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ننشین‬ ‫دیگری‬ ‫مرد‬ ‫زن‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ل‬‫اص‬9
.‫بیفتی‬ ‫هلکت‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫آرزوی‬
.‫بنوشید‬ ‫لذت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬، ‫شد‬ ‫کهنه‬ ‫وقتی‬. ‫است‬ ‫نو‬ ‫شراب‬ ‫مانند‬ ‫جدید‬ ‫دوست‬: ‫نیست‬ ‫مقایسه‬ ‫قابل‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫نو‬ ‫زیرا‬. ‫نکن‬ ‫رها‬ ‫را‬ ‫قدیمی‬ ‫دوست‬10
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫چه‬ ‫او‬ ‫عاقبت‬ ‫نمیدانی‬ ‫زیرا‬، ‫مکن‬ ‫حسادت‬ ‫گناهکار‬ ‫جلل‬ ‫به‬۱۱
.‫مانند‬ ‫نمی‬ ‫خود‬ ‫قبر‬ ‫به‬ ‫مجازات‬ ‫بدون‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫اما‬. ‫نبر‬ ‫لذت‬، ‫برد‬ ‫می‬ ‫لذت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫خدا‬ ‫بی‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫از‬12
‫از‬ ‫لحظه‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫جان‬ ‫مبادا‬، ‫نکن‬ ‫عیب‬، ‫آمدی‬ ‫او‬ ‫نزد‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫نکن‬ ‫شک‬ ‫مرگ‬ ‫از‬ ‫ترس‬ ‫در‬ ‫پس‬. ‫دار‬ ‫نگه‬ ‫دور‬ ‫دارد‬ ‫کشتن‬ ‫قدرت‬ ‫که‬ ‫مردی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬13
.‫زنی‬ ‫می‬ ‫قدم‬ ‫شهر‬ ‫های‬ ‫جنگ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫روی‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫دام‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باش‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬. ‫ببرد‬ ‫بین‬
.‫کن‬ ‫مشورت‬ ‫خردمندان‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بزن‬ ‫حدس‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫همسایه‬، ‫توانی‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫تا‬14
.‫باشد‬ ‫عالی‬ ‫حضرت‬ ‫شریعت‬ ‫در‬ ‫سخنت‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫خردمندان‬ ‫با‬ ‫تو‬ ‫گفتار‬15
.‫باشد‬ ‫خداوند‬ ‫ترس‬ ‫از‬ ‫تو‬ ‫جلل‬ ‫و‬. ‫بنوشند‬ ‫و‬ ‫بخورند‬ ‫تو‬ ‫با‬ ‫عادل‬ ‫مردم‬ ‫و‬16
.‫گفتارش‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫قوم‬ ‫حکیم‬ ‫فرمانروای‬ ‫و‬، ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ستوده‬ ‫عمل‬، ‫سازنده‬ ‫دست‬ ‫بهخاطر‬17
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫منفور‬ ‫باشد‬ ‫عجول‬ ‫گفتار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫خطرناک‬ ‫خود‬ ‫شهر‬ ‫در‬ ‫زبان‬ ‫بد‬ ‫مرد‬18
10‫مقاله‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫دستور‬ ‫خوب‬ ‫عاقل‬ ‫مرد‬ ‫حكومت‬ ‫و‬. ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫تعلیم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫قوم‬ ‫حکیم‬ ‫قاضی‬۱
.‫هستند‬ ‫چنین‬ ‫آن‬ ‫ساکنان‬ ‫همه‬، ‫است‬ ‫انسان‬ ‫چگونه‬ ‫شهر‬ ‫فرمانروای‬ ‫و‬. ‫هستند‬ ‫چنین‬ ‫نیز‬ ‫او‬ ‫افسران‬، ‫است‬ ‫خود‬ ‫قوم‬ ‫قاضی‬ ‫که‬ ‫همانطور‬2
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ساکن‬ ‫شهر‬ ‫قدرت‬ ‫صاحبان‬ ‫احتیاط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اما‬. ‫میکند‬ ‫هلک‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫قوم‬ ‫نادان‬ ‫پادشاه‬3
.‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫سودمند‬، ‫معین‬ ‫وقت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خداوند‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫زمین‬ ‫قدرت‬4
.‫گذاشت‬ ‫خواهد‬ ‫کاتب‬ ‫شخص‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عزت‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫خداست‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫انسان‬ ‫سعادت‬5
.‫ندهید‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هیچ‬ ‫آور‬ ‫زیان‬ ‫اعمال‬ ‫با‬ ‫و‬. ‫نباش‬ ‫متنفر‬ ‫خود‬ ‫همسایه‬ ‫از‬ ‫گناهی‬ ‫هر‬ ‫برای‬6
.‫شوند‬ ‫می‬ ‫گناه‬ ‫مرتکب‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫منفور‬ ‫انسان‬ ‫و‬ ‫خدا‬ ‫پیشگاه‬ ‫در‬ ‫غرور‬7
.‫میشود‬ ‫منتقل‬ ‫دیگر‬ ‫قوم‬ ‫به‬ ‫قومی‬ ‫از‬ ‫پادشاهی‬، ‫آمدهاند‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫فریب‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ثروتهایی‬ ‫و‬ ‫آسیبها‬، ‫ناعادلنه‬ ‫رفتارهای‬ ‫دلیل‬ ‫به‬۸
.‫اندازد‬ ‫می‬ ‫دور‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫روده‬ ‫است‬ ‫زنده‬ ‫تا‬ ‫زیرا‬. ‫نیست‬ ‫طمع‬ ‫مرد‬ ‫از‬ ‫بدتر‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫است؟‬ ‫مغرور‬ ‫خاکستر‬ ‫و‬ ‫زمین‬ ‫چرا‬9
.‫مرد‬ ‫خواهد‬ ‫فردا‬، ‫باشد‬ ‫پادشاه‬ ‫امروز‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫و‬. ‫کند‬ ‫می‬ ‫قطع‬ ‫را‬ ‫طولنی‬ ‫بیماری‬ ‫پزشک‬10
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫کرمها‬ ‫و‬ ‫حیوانات‬، ‫خزندگان‬ ‫وارث‬، ‫بمیرد‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫زیرا‬11
.‫شود‬ ‫دور‬ ‫خود‬ ‫خالق‬ ‫از‬ ‫دلش‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫دور‬ ‫خدا‬ ‫از‬ ‫شخص‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زمانی‬ ‫غرور‬ ‫آغاز‬12
‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫ایشان‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫عجیبی‬ ‫مصیبتهای‬ ‫خداوند‬ ‫بنابراین‬. ‫ریخت‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫مکروهات‬، ‫دارد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫هر‬ ‫و‬، ‫است‬ ‫گناه‬ ‫آغاز‬ ‫غرور‬ ‫که‬ ‫زیرا‬13
.‫برانداخت‬
.‫است‬ ‫کرده‬ ‫برپا‬ ‫ایشان‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فروتنان‬ ‫و‬ ‫ریخته‬ ‫فرو‬ ‫را‬ ‫مغرور‬ ‫شاهزادگان‬ ‫تخت‬ ‫و‬ ‫تاج‬ ‫خداوند‬14
.‫است‬ ‫کاشته‬ ‫آنها‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پست‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫چیده‬ ‫را‬ ‫مغرور‬ ‫امتهای‬ ‫ریشههای‬ ‫خداوند‬15
.‫کرد‬ ‫ویران‬ ‫زمین‬ ‫های‬ ‫پایه‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫ویران‬ ‫را‬ ‫امتها‬ ‫کشورهای‬ ‫خداوند‬16
.‫کرد‬ ‫محو‬ ‫زمین‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫یادگار‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫هلک‬ ‫را‬ ‫آنها‬، ‫برداشته‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫او‬17
.‫اند‬ ‫شده‬ ‫زاده‬ ‫زن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آنانی‬ ‫برای‬ ‫شدید‬ ‫خشم‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫ساخته‬ ‫مردان‬ ‫برای‬ ‫غرور‬ ‫نه‬18
.‫هستند‬ ‫ای‬ ‫فریبنده‬ ‫نطفه‬، ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تجاوز‬ ‫احکام‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسانی‬. ‫محترمند‬ ‫نباتی‬ ‫دارند‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫آنانی‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مطمئنی‬ ‫بذر‬ ‫ترسند‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آنانی‬19
.‫هستند‬ ‫چنین‬ ‫نیز‬ ‫ترسند‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫او‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کسانی‬. ‫است‬ ‫محترم‬، ‫است‬ ‫سرآمد‬ ‫که‬ ‫کسی‬، ‫برادران‬ ‫میان‬ ‫در‬20
.‫است‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫غرور‬ ‫و‬ ‫زشتی‬ ‫اما‬، ‫است‬ ‫قدرت‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫خداوند‬ ‫ترس‬21
.‫است‬ ‫خداوند‬ ‫ترس‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫جلل‬، ‫باشد‬ ‫فقیر‬ ‫یا‬ ‫نجیب‬، ‫ثروتمند‬ ‫خواه‬22
.‫نیست‬ ‫راحت‬ ‫هم‬ ‫گناهکار‬ ‫مرد‬ ‫کردن‬ ‫بزرگ‬. ‫نیست‬ ‫شایسته‬ ‫دارد‬ ‫عقل‬ ‫که‬ ‫فقیری‬ ‫شمردن‬ ‫خوار‬23
.‫ترسد‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫کسی‬ ‫از‬ ‫بزرگتر‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬ ‫اما‬. ‫گرفت‬ ‫خواهند‬ ‫قرار‬ ‫احترام‬ ‫مورد‬ ‫قدرت‬ ‫صاحبان‬ ‫و‬ ‫قضات‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫مردان‬24
.‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫ای‬ ‫کینه‬ ‫شود‬ ‫اصلح‬ ‫وقتی‬، ‫دارد‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫و‬، ‫کنند‬ ‫می‬ ‫خدمت‬ ‫است‬ ‫حکیم‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫بنده‬ ‫به‬ ‫آزادگان‬25
.‫مکن‬ ‫فخر‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫تنگی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫و‬. ‫نباشید‬ ‫غافل‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫در‬26
.‫میخواهد‬ ‫نان‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫فخر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کسی‬ ‫از‬ ‫بهتر‬، ‫میشود‬ ‫زیاد‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میکشد‬ ‫زحمت‬ ‫که‬ ‫کسی‬۲۷
.‫بده‬ ‫عزت‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫وقارش‬ ‫برحسب‬ ‫و‬ ‫بده‬ ‫جلل‬ ‫فروتنی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جان‬، ‫پسرم‬28
‫داشت؟‬ ‫خواهد‬ ‫گرامی‬، ‫میکند‬ ‫بیحرمت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جان‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫کرد؟‬ ‫خواهد‬ ‫عادل‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫گناه‬ ‫خود‬ ‫نفس‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫کسی‬ ‫چه‬29
.‫ثروتش‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫ثروتمند‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مفتخر‬ ‫مهارتش‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫فقیر‬30
‫بیشتر؟‬ ‫چقدر‬ ‫فقر‬ ‫در‬، ‫است‬ ‫شرف‬ ‫بی‬ ‫ثروت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫غنا؟‬ ‫در‬ ‫چقدر‬، ‫دارد‬ ‫شرافت‬ ‫فقر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کسی‬31
11‫مقاله‬
.‫مینشیند‬ ‫بزرگ‬ ‫مردان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫میبرد‬ ‫بال‬ ‫است‬ ‫پست‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫سر‬ ‫حکمت‬1
.‫نباش‬ ‫متنفر‬ ‫ظاهرش‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫مردی‬ ‫از‬. ‫مکن‬ ‫تحسین‬ ‫زیباییاش‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫انسان‬2
.‫است‬ ‫شیرین‬ ‫چیزهای‬ ‫راس‬ ‫او‬ ‫میوه‬ ‫اما‬. ‫است‬ ‫کم‬ ‫ها‬ ‫مگس‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫عسل‬ ‫زنبور‬3
.‫است‬ ‫پنهان‬ ‫مردم‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شگفتانگیز‬ ‫خداوند‬ ‫اعمال‬ ‫زیرا‬، ‫مکن‬ ‫سرافرازی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ت‬‫ز‬‫عز‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مکن‬ ‫فخر‬ ‫جامهات‬ ‫و‬ ‫لباس‬ ‫از‬4
.‫است‬ ‫گذاشته‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫تاج‬ ‫شد‬ ‫نمی‬ ‫فکر‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫هرگز‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫و‬. ‫نشستهاند‬ ‫زمین‬ ‫بر‬ ‫پادشاهان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬5
.‫شد‬ ‫داده‬ ‫تحویل‬ ‫دیگر‬ ‫مردان‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫محترم‬ ‫و‬. ‫شدهاند‬ ‫رسوا‬ ‫بسیار‬ ‫نیرومند‬ ‫مردان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬6
.‫کن‬ ‫توبیخ‬ ‫سپس‬، ‫کن‬ ‫درک‬ ‫اول‬، ‫مکن‬ ‫سرزنش‬ ‫کنی‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫حقیقت‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬7
.‫مکن‬ ‫قطع‬ ‫سخنانشان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سخنان‬ ‫و‬ ‫مکن‬ ‫جواب‬ ‫نشنیدهای‬ ‫را‬ ‫علت‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬8
.‫ننشین‬ ‫داوری‬ ‫به‬ ‫گناهکاران‬ ‫با‬ ‫و‬. ‫نکن‬ ‫مبارزه‬، ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫مربوط‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫موردی‬ ‫در‬9
.‫گریزی‬ ‫می‬ ‫فرار‬ ‫با‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫نه‬، ‫کنی‬ ‫دنبال‬ ‫اگر‬ ‫و‬. ‫بود‬ ‫نخواهی‬ ‫گناه‬ ‫بی‬، ‫کنی‬ ‫مداخله‬ ‫زیاد‬ ‫اگر‬ ‫زیرا‬، ‫مکن‬ ‫مداخله‬ ‫امور‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬، ‫پسرم‬10
.‫است‬ ‫تر‬ ‫عقب‬ ‫بسیار‬ ‫و‬، ‫کند‬ ‫می‬ ‫عجله‬ ‫و‬، ‫کشد‬ ‫می‬ ‫درد‬، ‫کشد‬ ‫می‬ ‫زحمت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یکی‬11
‫او‬ ‫و‬ ‫نگریست‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫خداوند‬ ‫چشم‬، ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬. ‫است‬ ‫فقر‬ ‫از‬ ‫سرشار‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫توانایی‬، ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کند‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫دیگری‬، ‫هم‬ ‫باز‬12
،‫آورد‬ ‫بیرون‬ ‫خود‬ ‫پست‬ ‫جایگاه‬ ‫از‬ ‫را‬
.‫شدند‬ ‫زده‬ ‫شگفت‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫دیدند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬. ‫کرد‬ ‫بلند‬ ‫بدبختی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سر‬ ‫و‬13
.‫میآیند‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫ثروت‬ ‫و‬ ‫فقر‬، ‫مرگ‬ ‫و‬ ‫زندگی‬، ‫بدبختی‬ ‫و‬ ‫سعادت‬14
.‫اوست‬ ‫از‬ ‫نیک‬ ‫کارهای‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫محبت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫شریعت‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫حکمت‬15
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫پیر‬ ‫میکنند‬ ‫شکوه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫با‬ ‫شر‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫آغاز‬ ‫گناهکاران‬ ‫با‬ ‫تاریکی‬ ‫و‬ ‫گمراهی‬16
.‫میآورد‬ ‫سعادت‬ ‫همیشه‬ ‫برای‬ ‫او‬ ‫لطف‬ ‫و‬ ‫میماند‬ ‫باقی‬ ‫پرهیزگاران‬ ‫نزد‬ ‫خداوند‬ ‫عطای‬17
.‫اوست‬ ‫پاداش‬ ‫سهم‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫ثروتمند‬ ‫خود‬ ‫گرفتن‬ ‫نیشگون‬ ‫و‬ ‫احتیاط‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کسی‬18
‫به‬ ‫را‬ ‫چیزها‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫رسید‬ ‫خواهد‬ ‫او‬ ‫بر‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬ ‫داند‬ ‫نمی‬ ‫او‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫و‬. ‫خورد‬ ‫خواهم‬ ‫خود‬ ‫اموال‬ ‫از‬ ‫پیوسته‬ ‫اکنون‬ ‫و‬ ‫یافتهام‬ ‫آرامش‬: «‫میگوید‬ ‫او‬ ‫و‬19
.‫بمیرد‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫واگذار‬ ‫دیگران‬
.‫شو‬ ‫پیر‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باش‬ ‫آگاه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باش‬ ‫قدم‬ ‫ثابت‬ ‫خود‬ ‫عهد‬ ‫در‬20
.‫کنیم‬ ‫ثروتمند‬ ‫ناگهان‬ ‫را‬ ‫فقیر‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آسان‬ ‫خداوند‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫زیرا‬، ‫بمان‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫توکل‬ ‫خداوند‬ ‫بر‬ ‫اما‬. ‫نکنید‬ ‫تعجب‬ ‫گناهکاران‬ ‫کارهای‬ ‫از‬21
.‫میکند‬ ‫شکوفا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫برکت‬ ‫ناگهان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پرهیزگاران‬ ‫پاداش‬ ‫در‬ ‫خداوند‬ ‫برکت‬22
‫داشت؟‬ ‫خواهم‬ ‫خوبی‬ ‫چیزهای‬ ‫چه‬ ‫آخرت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دارد؟‬ ‫سودی‬ ‫چه‬ ‫من‬ ‫خدمت‬ ‫نگویید‬23
‫داشت؟‬ ‫خواهم‬ ‫بدی‬ ‫چه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫دارم‬ ‫زیادی‬ ‫چیزهای‬ ‫و‬ ‫هستم‬ ‫کافی‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫نگویید‬ ‫هم‬ ‫باز‬24
.‫نیست‬ ‫سعادت‬ ‫یاد‬ ‫دیگر‬ ‫مصیبت‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫است‬ ‫مصیبت‬ ‫فراموشی‬، ‫سعادت‬ ‫روز‬ ‫در‬25
.‫دهد‬ ‫پاداش‬ ‫راههایش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آسان‬ ‫خداوند‬ ‫برای‬ ‫مرگ‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫زیرا‬26
.‫میشود‬ ‫کشف‬ ‫اعمالش‬ ‫او‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫لذت‬ ‫انسان‬ ‫ساعتی‬ ‫مصیبت‬27
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫شناخته‬ ‫فرزندانش‬ ‫در‬ ‫مرد‬ ‫زیرا‬، ‫نکنید‬ ‫قضاوت‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫برکت‬ ‫مرگش‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کسی‬۲۸
.‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫قطارهای‬ ‫فریبکار‬ ‫که‬ ‫زیرا‬ ‫نیاورید‬ ‫خود‬ ‫خانه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هرکس‬29
.‫توست‬ ‫سقوط‬ ‫مراقب‬ ‫جاسوسی‬ ‫مانند‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫چنین‬ ‫نیز‬ ‫متکبران‬ ‫قلب‬، ‫قفس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫کبک‬ ‫مانند‬30
.‫میکند‬ ‫سرزنش‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫ستایش‬ ‫شایسته‬ ‫چیزهای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫تبدیل‬ ‫بدی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نیکی‬ ‫و‬ ‫مینشیند‬ ‫کمین‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫زیرا‬31
.‫است‬ ‫خون‬ ‫انتظار‬ ‫در‬ ‫گناهکار‬ ‫انسان‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫افروخته‬ ‫زغالها‬ ‫از‬ ‫انبوهی‬ ‫آتش‬ ‫جرقه‬ ‫از‬32
.‫بیاورد‬ ‫ابدی‬ ‫لکه‬ ‫تو‬ ‫بر‬ ‫مبادا‬. ‫کند‬ ‫می‬ ‫شرارت‬ ‫او‬ ‫زیرا‬، ‫باش‬ ‫شرور‬ ‫انسان‬ ‫مواظب‬33
.‫سازد‬ ‫دور‬ ‫خودت‬ ‫مال‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫و‬ ‫سازد‬ ‫مضطرب‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫تا‬ ‫بپذیر‬ ‫خانهات‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫غریبهای‬34
12‫مقاله‬
.‫کرد‬ ‫شکرگزاری‬ ‫فوایدت‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫پس‬. ‫کنی‬ ‫می‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫بدان‬، ‫کنی‬ ‫نیکی‬ ‫خواهی‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬1
.‫است‬ ‫عالی‬ ‫حضرت‬ ‫آن‬ ‫از‬، ‫نیست‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫و‬. ‫یافت‬ ‫خواهی‬ ‫پاداشی‬ ‫تا‬ ‫کن‬ ‫نیکی‬ ‫پرهیزکار‬ ‫انسان‬ ‫به‬2
.‫نمیدهد‬ ‫صدقه‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫و‬، ‫است‬ ‫مشغول‬ ‫بدی‬ ‫به‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫نمیشود‬ ‫کسی‬ ‫نصیب‬ ‫خیری‬ ‫هیچ‬3
.‫مکن‬ ‫یاری‬ ‫را‬ ‫گناهکار‬ ‫و‬ ‫بده‬ ‫خداپرست‬ ‫انسان‬ ‫به‬4
‫در‬ ‫برابر‬ ‫دو‬ ‫بدی‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫زیرا‬، ‫شود‬ ‫مسلط‬ ‫تو‬ ‫بر‬ ‫مبادا‬، ‫نده‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫و‬، ‫کن‬ ‫دریغ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نان‬، ‫نده‬ ‫دین‬ ‫بی‬ ‫به‬ ‫اما‬، ‫کن‬ ‫نیکی‬ ‫است‬ ‫فرومایه‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫به‬5
.‫شد‬ ‫انجام‬ ‫او‬ ‫با‬. ‫کرد‬ ‫خواهی‬ ‫دریافت‬ ‫داشت‬ ‫خواهی‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫خوبی‬ ‫همه‬ ‫برابر‬
.‫دارد‬ ‫می‬ ‫نگاه‬ ‫مجازاتشان‬ ‫عظمت‬ ‫روز‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬، ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫خدایان‬ ‫بی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انتقام‬ ‫و‬، ‫است‬ ‫متنفر‬ ‫گناهکاران‬ ‫از‬ ‫اعلی‬ ‫که‬ ‫زیرا‬6
.‫مکن‬ ‫یاری‬ ‫را‬ ‫گناهکار‬ ‫و‬ ‫بدهید‬ ‫نیکوکاران‬ ‫به‬7
.‫کرد‬ ‫پنهان‬ ‫سختی‬ ‫در‬ ‫نمیتوان‬ ‫را‬ ‫دشمن‬ ‫و‬، ‫شناخت‬ ‫نمیتوان‬ ‫سعادت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دوست‬8
.‫رفت‬ ‫خواهد‬ ‫نیز‬ ‫دوست‬ ‫یک‬ ‫حتی‬، ‫او‬ ‫مصیبت‬ ‫در‬ ‫اما‬، ‫میشوند‬ ‫اندوهگین‬ ‫دشمنان‬، ‫انسان‬ ‫سعادت‬ ‫در‬9
.‫میزند‬ ‫زنگ‬ ‫آهن‬ ‫مانند‬ ‫نیز‬ ‫او‬ ‫شرارت‬، ‫میزند‬ ‫زنگ‬ ‫آهن‬ ‫مانند‬ ‫زیرا‬، ‫مکن‬ ‫اعتماد‬ ‫خود‬ ‫دشمن‬ ‫به‬ ‫هرگز‬10
‫را‬ ‫عینک‬ ‫گویی‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫رفتار‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫چنان‬ ‫و‬، ‫باشید‬ ‫برحذر‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫او‬ ‫مراقب‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬، ‫شود‬ ‫می‬ ‫خمیده‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فروتن‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫او‬ ‫چه‬ ‫اگر‬11
.‫است‬ ‫نشده‬ ‫پاک‬ ‫کلی‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫زنگ‬ ‫که‬ ‫دانست‬ ‫خواهید‬ ‫و‬، ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫پاک‬
‫تو‬ ‫و‬ ‫بنشیند‬ ‫تو‬ ‫صندلی‬ ‫بر‬ ‫بخواهد‬ ‫مبادا‬، ‫بنشیند‬ ‫تو‬ ‫راست‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫مبادا‬. ‫بایستد‬ ‫تو‬ ‫جای‬ ‫به‬، ‫کرد‬ ‫سرنگون‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫مبادا‬، ‫نده‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫نزد‬ ‫را‬ ‫او‬12
.‫شوی‬ ‫خراشیده‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بسپاری‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫سخنان‬ ‫آخر‬ ‫در‬
‫کرد؟‬ ‫خواهد‬ ‫ترحم‬، ‫وحشی‬ ‫حیوانات‬ ‫مانند‬ ‫یا‬، ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫گزیده‬ ‫مار‬ ‫که‬ ‫افسونگر‬ ‫به‬ ‫کسی‬ ‫چه‬13
‫کرد؟‬ ‫خواهد‬ ‫ترحم‬ ‫کسی‬ ‫چه‬، ‫شود‬ ‫نجس‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫گناهان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫گناهکار‬ ‫نزد‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫پس‬14
.‫کرد‬ ‫نخواهد‬ ‫درنگ‬ ‫او‬، ‫کنی‬ ‫سقوط‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫تو‬ ‫اگر‬ ‫اما‬، ‫ماند‬ ‫خواهد‬ ‫تو‬ ‫با‬ ‫مدتی‬ ‫برای‬ ‫او‬15
، ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫فرصت‬ ‫اگر‬ ‫اما‬، ‫کند‬ ‫می‬ ‫گریه‬ ‫خود‬ ‫چشمان‬ ‫با‬: ‫بیندازد‬ ‫گودالی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫اندیشد‬ ‫می‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫اما‬، ‫گوید‬ ‫می‬ ‫سخن‬ ‫شیرین‬ ‫خود‬ ‫لبهای‬ ‫با‬ ‫دشمن‬16
.‫شود‬ ‫نمی‬ ‫سیر‬ ‫خون‬ ‫به‬
.‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫تضعیف‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫اما‬، ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫وانمود‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ ‫و‬. ‫یافت‬ ‫خواهی‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ابتدا‬، ‫رسید‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫مصیبت‬ ‫اگر‬17
.‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫چهره‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫نجوا‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫زد‬ ‫خواهد‬ ‫کف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دستهای‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫تکان‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سر‬ ‫او‬18
13‫مقاله‬
.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫او‬ ‫مانند‬، ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شراکت‬ ‫مغرور‬ ‫مرد‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫و‬. ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫نجس‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫کند‬ ‫لمس‬ ‫را‬ ‫زمین‬ ‫که‬ ‫هر‬1
‫دیگ‬ ‫و‬ ‫قوری‬ ‫که‬ ‫زیرا‬، ‫باش‬ ‫نداشته‬ ‫شراکت‬، ‫است‬ ‫خودت‬ ‫از‬ ‫ثروتمندتر‬ ‫و‬ ‫قویتر‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫با‬ ‫و‬. ‫نکن‬ ‫بار‬ ‫خود‬ ‫توان‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫را‬ ‫خود‬، ‫میکنی‬ ‫زندگی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬2
.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫شکسته‬، ‫شود‬ ‫کوبیده‬ ‫دیگری‬ ‫به‬ ‫یکی‬ ‫اگر‬ ‫زیرا‬ ‫دارند؟‬ ‫همخوانی‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫چگونه‬ ‫سفالی‬
.‫کند‬ ‫دعا‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫او‬ ‫و‬، ‫میشود‬ ‫ظلم‬ ‫فقیر‬: ‫میکند‬ ‫تهدید‬ ‫اما‬، ‫است‬ ‫کرده‬ ‫بد‬ ‫ثروتمند‬3
.‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫تو‬، ‫باشی‬ ‫نداشته‬ ‫چیزی‬ ‫اگر‬ ‫اما‬، ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫استفاده‬ ‫تو‬ ‫از‬، ‫باشی‬ ‫او‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫اگر‬4
.‫شد‬ ‫نخواهد‬ ‫پشیمان‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫برهنه‬ ‫را‬ ‫تو‬، ‫آری‬، ‫میکند‬ ‫زندگی‬ ‫تو‬ ‫با‬ ‫او‬، ‫باشی‬ ‫داشته‬ ‫چیزی‬ ‫اگر‬5
‫می‬ ‫چه‬: ‫گفت‬ ‫خواهد‬ ‫و‬ ‫گفت‬ ‫خواهد‬ ‫سخن‬ ‫نیکی‬ ‫به‬ ‫تو‬ ‫با‬ ‫او‬. ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫امیدوار‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫و‬ ‫زد‬ ‫خواهد‬ ‫لبخند‬ ‫تو‬ ‫به‬، ‫داده‬ ‫فریب‬ ‫را‬ ‫تو‬، ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نیاز‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫اگر‬6
‫خواهی؟‬
‫ترک‬ ‫را‬ ‫تو‬، ‫ببیند‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫وقتی‬، ‫خندید‬ ‫خواهد‬ ‫تو‬ ‫تمسخر‬ ‫به‬ ‫آخر‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫کند‬ ‫خشک‬ ‫بار‬ ‫سه‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬، ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫شرمنده‬ ‫خود‬ ‫غذای‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫او‬ ‫و‬7
.‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫تکان‬ ‫تو‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سر‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬
.‫نشینی‬ ‫فرو‬ ‫خود‬ ‫شادی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نخوری‬ ‫فریب‬ ‫که‬ ‫باش‬ ‫مواظب‬8
.‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫دعوت‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫او‬ ‫و‬، ‫بکش‬ ‫کنار‬ ‫را‬ ‫خود‬، ‫میشوی‬ ‫دعوت‬ ‫نیرومند‬ ‫مردی‬ ‫از‬ ‫اگر‬9
.‫شوی‬ ‫فراموش‬ ‫مبادا‬، ‫نباش‬ ‫دور‬. ‫کنی‬ ‫نشینی‬ ‫عقب‬ ‫مبادا‬، ‫نیاور‬ ‫فشار‬ ‫او‬ ‫بر‬10
‫اسرار‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫زدن‬ ‫لبخند‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫وسوسه‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫زیاد‬ ‫سخنان‬ ‫با‬ ‫زیرا‬، ‫نیاورید‬ ‫ایمان‬ ‫او‬ ‫بسیار‬ ‫سخنان‬ ‫به‬ ‫و‬، ‫نشوید‬ ‫مساوی‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫صحبت‬ ‫در‬11
.‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫آشکار‬ ‫را‬ ‫شما‬
.‫کرد‬ ‫نخواهد‬ ‫دریغ‬ ‫تو‬ ‫انداختن‬ ‫زندان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫تو‬ ‫آزار‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫خواهد‬ ‫جا‬ ‫به‬ ‫ظالمانه‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫سخنان‬ ‫او‬ ‫ا‬‫ز‬‫م‬‫ا‬12
.‫میزنید‬ ‫گام‬ ‫خود‬ ‫سرنگونی‬ ‫خطر‬ ‫در‬ ‫زیرا‬، ‫باشید‬ ‫مراقب‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫مراقب‬13
.‫بخوان‬ ‫خود‬ ‫نجات‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫بدار‬ ‫دوست‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خداوند‬14
.‫دارد‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫همسایه‬ ‫انسانی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مانند‬ ‫حیوانی‬ ‫هر‬15
.‫میپیوندد‬ ‫خود‬ ‫مانند‬ ‫به‬ ‫انسان‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫متحد‬ ‫نوع‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫جسد‬ ‫همه‬16
.‫پرهیزگاران‬ ‫با‬ ‫گناهکار‬ ‫پس‬ ‫دارد؟‬ ‫بره‬ ‫با‬ ‫ارتباطی‬ ‫چه‬ ‫گرگ‬17
‫غنی؟‬ ‫و‬ ‫فقیر‬ ‫بین‬ ‫صلحی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫سگ‬ ‫و‬ ‫کفتار‬ ‫بین‬ ‫توافقی‬ ‫چه‬18
.‫خورد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫فقیر‬ ‫ثروتمند‬ ‫و‬، ‫است‬ ‫بیابان‬ ‫در‬ ‫شیر‬ ‫طعمه‬ ‫وحشی‬ ‫الغ‬ ‫که‬ ‫همانطور‬19
.‫است‬ ‫بیزار‬ ‫فقیر‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫ثروتمند‬، ‫است‬ ‫متنفر‬ ‫فروتنی‬ ‫از‬ ‫مغرور‬ ‫که‬ ‫همانطور‬20
.‫میشود‬ ‫رانده‬ ‫خود‬ ‫دوستان‬ ‫توسط‬ ‫است‬ ‫سقوط‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فقیری‬ ‫اما‬، ‫میشود‬ ‫داشته‬ ‫نگه‬ ‫خود‬ ‫دوستان‬ ‫از‬، ‫است‬ ‫کرده‬ ‫سقوط‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫که‬ ‫ثروتمندی‬ ‫مرد‬21
‫جایی‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫صحبت‬ ‫عاقلنه‬ ‫او‬. ‫میکنند‬ ‫توجیه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫مردم‬ ‫اما‬، ‫شود‬ ‫گفته‬ ‫نباید‬ ‫که‬ ‫میگوید‬ ‫چیزهایی‬ ‫او‬. ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫یاران‬، ‫میکند‬ ‫سقوط‬ ‫ثروتمندی‬ ‫مرد‬ ‫وقتی‬22
.‫نداشت‬
‫چه‬ ‫این‬: ‫میگویند‬، ‫کند‬ ‫صحبت‬ ‫فقیر‬ ‫اگر‬ ‫اما‬، ‫میکنند‬ ‫تمجید‬ ‫ابرها‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫آن‬، ‫میگوید‬ ‫چه‬ ‫ببین‬ ‫و‬ ‫میگیرد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫زبان‬ ‫هرکس‬، ‫میگوید‬ ‫سخن‬ ‫ثروتمند‬ ‫مردی‬ ‫وقتی‬23
.‫کنند‬ ‫سرنگون‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫کند‬ ‫لغزش‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫است؟‬ ‫کسی‬
.‫است‬ ‫بد‬ ‫خدا‬ ‫بی‬ ‫دهان‬ ‫در‬ ‫فقر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خوب‬ ‫ندارد‬ ‫گناهی‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫برای‬ ‫ثروت‬24
.‫میسازد‬ ‫شاد‬ ‫چهرهای‬، ‫شاد‬ ‫دل‬ ‫و‬، ‫بدی‬ ‫یا‬ ‫نیکی‬ ‫به‬ ‫خواه‬، ‫میدهد‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫چهرهاش‬ ‫آدمی‬ ‫دل‬25
.‫است‬ ‫ذهن‬ ‫کننده‬ ‫خسته‬ ‫کار‬ ‫تمَیل‬ ‫یافتن‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫رفاه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دلی‬ ‫نشانهی‬، ‫شاد‬ ‫چهرهی‬26
14‫مقاله‬
.‫باشد‬ ‫نشده‬ ‫خاردار‬ ‫گناهان‬ ‫انبوه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫لغزیده‬ ‫خود‬ ‫دهان‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫خوشا‬1
.‫است‬ ‫نشده‬ ‫ناامید‬ ‫خداوند‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫امید‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نکرده‬ ‫محکوم‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫وجدانش‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫خوشا‬2
‫کند؟‬ ‫چه‬ ‫پول‬ ‫با‬ ‫حسود‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫خوشایند‬ ‫خسیس‬ ‫برای‬ ‫ثروت‬3
.‫کنند‬ ‫خرج‬ ‫آشوبگرانه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫دارایی‬ ‫که‬ ‫میکند‬ ‫جمع‬ ‫دیگران‬ ‫برای‬، ‫میکند‬ ‫جمع‬ ‫خود‬ ‫نفس‬ ‫فریب‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کسی‬4
.‫برد‬ ‫نخواهد‬ ‫لذت‬ ‫خود‬ ‫مال‬ ‫از‬ ‫او‬ ‫کرد؟‬ ‫خواهد‬ ‫نیکی‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫برای‬، ‫باشد‬ ‫بد‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫که‬ ‫کسی‬5
.‫اوست‬ ‫بدی‬ ‫جزای‬ ‫این‬ ‫و‬. ‫کند‬ ‫حسادت‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫کسی‬ ‫از‬ ‫بدتر‬ ‫کس‬ ‫هیچ‬6
.‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫اعلم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شرارت‬ ‫سرانجام‬ ‫و‬. ‫میدهد‬ ‫انجام‬ ‫ناخواسته‬، ‫کند‬ ‫نیکی‬ ‫اگر‬ ‫و‬7
.‫کند‬ ‫می‬ ‫تحقیر‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫و‬ ‫گرداند‬ ‫برمی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫روی‬. ‫دارد‬ ‫بد‬ ‫چشم‬ ‫حسود‬8
.‫کند‬ ‫می‬ ‫خشک‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫روح‬ ‫شریر‬ ‫گناه‬ ‫و‬. ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫سیر‬ ‫خود‬ ‫سهم‬ ‫به‬ ‫طمع‬ ‫چشم‬9
.‫است‬ ‫خسیس‬ ‫سفرهاش‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫میورزد‬ ‫حسادت‬ ‫او‬ ‫نان‬ ‫به‬ ‫بد‬ ‫چشم‬10
.‫بده‬ ‫خداوند‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫شایسته‬ ‫قربانی‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫نیکی‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫توانایی‬ ‫برحسب‬، ‫پسرم‬11
.‫است‬ ‫نشده‬ ‫اعلم‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫قبر‬ ‫عهد‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫نخواهد‬ ‫دیری‬ ‫مرگ‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬12
.‫بده‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫دراز‬ ‫را‬ ‫دستت‬ ‫تواناییت‬ ‫برحسب‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫نیکی‬ ‫دوستت‬ ‫به‬ ‫مرگت‬ ‫از‬ ‫قبل‬13
.‫کند‬ ‫غلبه‬ ‫تو‬ ‫بر‬ ‫نیک‬ ‫آرزوی‬ ‫قسمت‬ ‫که‬ ‫نگذار‬ ‫و‬، ‫مکن‬ ‫فریب‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫نیکو‬ ‫روز‬14
‫شود؟‬ ‫تقسیم‬ ‫قرعه‬ ‫به‬ ‫تو‬ ‫زحمات‬ ‫و‬ ‫کنی؟‬ ‫نمی‬ ‫واگذار‬ ‫دیگری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫زحمات‬ ‫آیا‬15
.‫نیست‬ ‫لذیذ‬ ‫جستجوی‬ ‫قبر‬ ‫در‬ ‫زیرا‬. ‫کن‬ ‫تقدیس‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جان‬ ‫و‬ ‫بگیر‬ ‫و‬ ‫بده‬16
.‫مرد‬ ‫خواهی‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫عهد‬ ‫زیرا‬، ‫میشود‬ ‫کهنه‬ ‫جامه‬ ‫مانند‬ ‫گوشتی‬ ‫هر‬17
‫می‬ ‫متولد‬ ‫دیگری‬ ‫و‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫یکی‬، ‫است‬ ‫چنین‬ ‫نیز‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫گوشت‬ ‫نسل‬. ‫کنند‬ ‫می‬ ‫رشد‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫ریزند‬ ‫می‬ ‫برخی‬، ‫ضخیم‬ ‫درخت‬ ‫سبز‬ ‫برگهای‬ ‫از‬18
.‫شود‬
.‫رفت‬ ‫خواهد‬ ‫آن‬ ‫کارگر‬ ‫و‬، ‫میرود‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫پوسیده‬ ‫کاری‬ ‫هر‬19
.‫اندیشد‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫عقل‬ ‫به‬ ‫زس‬‫د‬‫مق‬ ‫چیزهای‬ ‫به‬ ‫و‬، ‫کند‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫حکمت‬ ‫با‬ ‫نیکو‬ ‫چیزهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫خوشا‬20
.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫درک‬ ‫نیز‬ ‫او‬ ‫اسرار‬ ‫در‬، ‫میاندیشد‬ ‫خود‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫راههای‬ ‫که‬ ‫کسی‬21
.‫کنید‬ ‫کمین‬ ‫او‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بروید‬ ‫او‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫میکند‬ ‫ردیابی‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫مانند‬22
.‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫فرا‬ ‫گوش‬ ‫نیز‬ ‫او‬ ‫درهای‬ ‫از‬، ‫میکند‬ ‫کاهن‬ ‫او‬ ‫پنجرههای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هر‬23
.‫ببندد‬ ‫دیوارهایش‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫سنجاق‬ ‫یك‬، ‫كند‬ ‫اقامت‬ ‫او‬ ‫خانه‬ ‫نزدیك‬ ‫كه‬ ‫هر‬24
.‫باشد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫خوب‬ ‫چیزهای‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫اقامت‬ ‫اقامتگاهی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫برپا‬ ‫او‬ ‫نزد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خیمه‬25
Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf

More Related Content

Similar to Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf

Dari Persian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to P...
Dari Persian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to P...Dari Persian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to P...
Dari Persian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to P...Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

Similar to Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf (19)

The Book of Prophet Habakkuk-Dari Persian.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Dari Persian.pdfThe Book of Prophet Habakkuk-Dari Persian.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Dari Persian.pdf
 
Dari Persian - Testament of Benjamin.pdf
Dari Persian - Testament of Benjamin.pdfDari Persian - Testament of Benjamin.pdf
Dari Persian - Testament of Benjamin.pdf
 
Persian - Testament of Naphtali.pdf
Persian - Testament of Naphtali.pdfPersian - Testament of Naphtali.pdf
Persian - Testament of Naphtali.pdf
 
Persian - Second and Third John.pdf
Persian - Second and Third John.pdfPersian - Second and Third John.pdf
Persian - Second and Third John.pdf
 
The Book of Prophet Habakkuk-Persian.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Persian.pdfThe Book of Prophet Habakkuk-Persian.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Persian.pdf
 
Persian - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Persian - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdfPersian - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Persian - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
 
Persian - The Protevangelion.pdf
Persian - The Protevangelion.pdfPersian - The Protevangelion.pdf
Persian - The Protevangelion.pdf
 
Pashto Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Pashto Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfPashto Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Pashto Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
PERSIAN - JUDE.pdf
PERSIAN - JUDE.pdfPERSIAN - JUDE.pdf
PERSIAN - JUDE.pdf
 
Dari Persian - Titus.pdf
Dari Persian - Titus.pdfDari Persian - Titus.pdf
Dari Persian - Titus.pdf
 
Dari Persian - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Dari Persian - The Gospel of the Birth of Mary.pdfDari Persian - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Dari Persian - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
 
Dari Persian - Second and Third John.pdf
Dari Persian - Second and Third John.pdfDari Persian - Second and Third John.pdf
Dari Persian - Second and Third John.pdf
 
DARI PERSIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
DARI PERSIAN - The Book of Prophet Nahum.pdfDARI PERSIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
DARI PERSIAN - The Book of Prophet Nahum.pdf
 
Efrat
EfratEfrat
Efrat
 
Persian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
Persian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdfPersian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
Persian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
 
Dari Persian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to P...
Dari Persian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to P...Dari Persian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to P...
Dari Persian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to P...
 
Dari Persian - The Protevangelion.pdf
Dari Persian - The Protevangelion.pdfDari Persian - The Protevangelion.pdf
Dari Persian - The Protevangelion.pdf
 
Persian - Testament of Asher.pdf
Persian - Testament of Asher.pdfPersian - Testament of Asher.pdf
Persian - Testament of Asher.pdf
 
Pashto - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Pashto - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfPashto - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Pashto - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Tigrinya - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tigrinya - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTigrinya - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tigrinya - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Inuktitut - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Inuktitut - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfInuktitut - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Inuktitut - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Maithili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Maithili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxMaithili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Maithili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
English - The Odes of King Solomon the Son of David.pdf
English - The Odes of King Solomon the Son of David.pdfEnglish - The Odes of King Solomon the Son of David.pdf
English - The Odes of King Solomon the Son of David.pdf
 
Macedonian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Macedonian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxMacedonian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Macedonian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Inuinnaqtun - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Inuinnaqtun - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfInuinnaqtun - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Inuinnaqtun - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Thai - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Thai - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfThai - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Thai - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
English - The Dangers of Wine Alcohol.pptx
English - The Dangers of Wine Alcohol.pptxEnglish - The Dangers of Wine Alcohol.pptx
English - The Dangers of Wine Alcohol.pptx
 
Luxembourgish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Luxembourgish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLuxembourgish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Luxembourgish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTelugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Fijian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Fijian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfFijian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Fijian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
English - The Psalms of King Solomon.pdf
English - The Psalms of King Solomon.pdfEnglish - The Psalms of King Solomon.pdf
English - The Psalms of King Solomon.pdf
 
Luganda Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Luganda Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLuganda Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Luganda Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
 
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
 
The Precious Blood of the Lord Jesus Christ.pptx
The Precious Blood of the Lord Jesus Christ.pptxThe Precious Blood of the Lord Jesus Christ.pptx
The Precious Blood of the Lord Jesus Christ.pptx
 
Faroese - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Faroese - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfFaroese - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Faroese - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Tatar - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tatar - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTatar - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tatar - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Lower Sorbian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lower Sorbian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLower Sorbian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lower Sorbian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Lithuanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lithuanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLithuanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lithuanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 

Persian - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf

  • 1.
  • 2. 1‫مقاله‬ ، ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫بزرگی‬ ‫و‬ ‫بسیار‬ ‫چیزهای‬، ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫پیروی‬ ‫آنها‬ ‫های‬ ‫گام‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دیگرانی‬ ‫و‬ ‫انبیا‬ ‫و‬ ‫شریعت‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬. ‫سیراخ‬ ‫پسر‬ ‫عیسی‬ ‫حکمت‬ ‫مقدمه‬1 ‫هستند‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫بلکه‬، ‫شوند‬ ‫ماهر‬ ‫خود‬ ‫باید‬ ‫خوانندگان‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬. ‫شود‬ ‫ستوده‬ ‫آنها‬ ‫حکمت‬ ‫و‬ ‫آموختن‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫اسرائیل‬ ‫زیرا‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫باب‬ ‫در‬ ‫چیزی‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫کشیده‬ ‫خود‬ ‫به‬، ‫بود‬ ‫شده‬ ‫نیکو‬ ‫قضاوت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫ما‬ ‫پدران‬ ‫کتابهای‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫انبیا‬ ‫و‬. ‫بیاموزند‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫نوشتن‬ ‫و‬ ‫گفتن‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬. ‫ببرند‬ ‫بیشتری‬ ‫بسیار‬ ‫سود‬ ‫قانون‬ ‫مطابق‬ ‫زندگی‬ ‫از‬، ‫هستند‬ ‫معتاد‬ ‫چیزها‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫که‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫به‬. ‫بنویسد‬ ‫حکمت‬ ‫آنها‬ ‫تفسیر‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کلماتی‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫برسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫زیرا‬، ‫ببخشید‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫بخوانید‬ ‫توجه‬ ‫و‬ ‫لطف‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫کنم‬ ‫خواهش‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬ ‫نه‬ ‫و‬: ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫یکسانی‬ ‫نیروی‬، ‫شود‬ ‫می‬ ‫ترجمه‬ ‫دیگری‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫عبری‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫همان‬ ‫زیرا‬. ‫داریم‬ ‫کم‬ ‫کشیدهایم‬ ‫زحمت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هشتم‬ ‫و‬ ‫سی‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫زیرا‬. ‫شوند‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫خودشان‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫آنها‬. ‫ندارند‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫کوچکی‬ ‫تفاوت‬ ‫کتب‬ ‫بقیه‬ ‫و‬ ‫انبیا‬ ‫و‬ ‫شریعت‬ ‫خود‬ ‫بلکه‬، ‫چیزها‬ ‫این‬ ‫تنها‬ ‫را‬ ‫کتاب‬، ‫فضا‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫فراوان‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫هوشیاری‬ ‫با‬. ‫نداشت‬ ‫کمی‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫یافتم‬ ‫کتابی‬، ‫دادم‬ ‫ادامه‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫مدتی‬ ‫و‬، ‫بود‬ ‫پادشاه‬ ‫اورگتیس‬ ‫که‬ ‫زمانی‬، ‫آمدم‬ ‫مصر‬ ‫از‬ ‫حکمت‬ ‫تمام‬. ‫کنند‬ ‫زندگی‬ ‫قانون‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫تا‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫آماده‬ ‫قبل‬ ‫از‬، ‫هستند‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫حاضر‬ ‫غریب‬ ‫کشوری‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫برسانیم‬ ‫پایان‬ ‫به‬ .‫اوست‬ ‫با‬ ‫ابد‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫بشمارد؟‬ ‫را‬ ‫ابدیت‬ ‫روزهای‬ ‫و‬ ‫باران‬ ‫قطرات‬ ‫و‬ ‫دریا‬ ‫شنهای‬ ‫میتواند‬ ‫کسی‬ ‫چه‬2 ‫دریابد؟‬ ‫را‬ ‫حکمت‬ ‫و‬ ‫ژرفا‬ ‫و‬ ‫زمین‬ ‫وسعت‬ ‫و‬ ‫آسمان‬ ‫بلندی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کسی‬ ‫چه‬3 .‫همیشه‬ ‫از‬ ‫احتیاط‬ ‫عقل‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫آفریده‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫حکمت‬4 .‫است‬ ‫ابدی‬ ‫احکام‬ ‫او‬ ‫راههای‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫حکمت‬ ‫سرچشمه‬ ‫متعال‬ ‫خدای‬ ‫کلم‬5 ‫است؟‬ ‫آگاه‬ ‫او‬ ‫حکیمانه‬ ‫نصایح‬ ‫از‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫یا‬ ‫است؟‬ ‫شده‬ ‫آشکار‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫حکمت‬ ‫ریشه‬6 ‫است؟‬ ‫کرده‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫بزرگ‬ ‫تجربه‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫است؟‬ ‫شده‬ ‫آشکار‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫حکمت‬ ‫دانش‬7 .‫است‬ ‫نشسته‬ ‫خود‬ ‫تخت‬ ‫بر‬ ‫خداوند‬، ‫است‬ ‫ترس‬ ‫قابل‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫دانا‬ ‫یک‬8 .‫ریخت‬ ‫کارهایش‬ ‫همه‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫شمرده‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫دید‬ ‫و‬ ‫آفرید‬ ‫را‬ ‫او‬9 .‫است‬ ‫داده‬ ‫دوستدارانش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫او‬ ‫عطای‬ ‫برحسب‬ ‫بدن‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫او‬10 .‫است‬ ‫شادی‬ ‫تاج‬ ‫و‬ ‫شادی‬ ‫و‬ ‫جلل‬ ‫و‬ ‫عزت‬ ‫خداوند‬ ‫ترس‬11 .‫بخشد‬ ‫می‬ ‫طولنی‬ ‫عمر‬ ‫و‬ ‫شادی‬ ‫و‬ ‫شادی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫شاد‬ ‫را‬ ‫دل‬ ‫خداوند‬ ‫ترس‬12 .‫یافت‬ ‫خواهد‬ ‫فیض‬ ‫مرگش‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫خوب‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫سرانجام‬، ‫بترسد‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هر‬13 .‫شد‬ ‫آفریده‬ ‫رحم‬ ‫در‬ ‫مؤمنان‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫حکمت‬ ‫آغاز‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫ترس‬14 .‫ماند‬ ‫خواهد‬ ‫آنها‬ ‫نسل‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫بنا‬ ‫جاودان‬ ‫بنیانی‬ ‫مردان‬ ‫با‬ ‫او‬15 .‫کند‬ ‫می‬ ‫پر‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫میوه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫حکمت‬ ‫کمال‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫ترس‬16 .‫میکند‬ ‫پر‬ ‫خود‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫انباشتهها‬ ‫و‬، ‫میکند‬ ‫پر‬ ‫مطلوب‬ ‫چیزهای‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خانهشان‬ ‫تمام‬ ‫او‬17 ‫بیشتر‬ ‫دارند‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫شادی‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫خدا‬ ‫هدایای‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫که‬. ‫میکند‬ ‫شکوفا‬ ‫را‬ ‫کامل‬ ‫سلمتی‬ ‫و‬ ‫صلح‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حکمت‬ ‫از‬ ‫تاجی‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫ترس‬18 .‫کند‬ ‫می‬ .‫میبخشد‬ ‫تعالی‬ ‫میدارند‬ ‫محکم‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫احترام‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫و‬ ‫میبارد‬ ‫را‬ ‫ایستادن‬ ‫درک‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫مهارت‬ ‫حکمت‬19 .‫است‬ ‫طولنی‬ ‫عمر‬ ‫آن‬ ‫شاخههای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫ترس‬ ‫حکمت‬ ‫ریشه‬20 .‫میبرد‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خشم‬ ‫هست‬ ‫جا‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫میبرد‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫گناهان‬ ‫خداوند‬ ‫ترس‬21 .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫او‬ ‫نابودی‬ ‫او‬ ‫خشم‬ ‫نوسان‬ ‫زیرا‬. ‫کرد‬ ‫توجیه‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫خشمگین‬ ‫مرد‬22 .‫میشود‬ ‫ظاهر‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫شادی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫میریزد‬ ‫اشک‬ ‫مدتی‬ ‫برای‬ ‫صبور‬ ‫مرد‬23 .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫حکمت‬ ‫بسیاری‬ ‫لبهای‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫پنهان‬ ‫مدتی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سخنان‬ ‫او‬24 .‫است‬ ‫مکروه‬ ‫گناهکار‬ ‫برای‬ ‫خداپرستی‬ ‫اما‬، ‫است‬ ‫حکمت‬ ‫خزانههای‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫لهای‬‫ث‬َ‫ث‬‫م‬25 .‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خداوند‬ ‫و‬، ‫دار‬ ‫نگاه‬ ‫را‬ ‫احکام‬، ‫میخواهی‬ ‫حکمت‬ ‫اگر‬26 .‫اوست‬ ‫لذت‬ ‫فروتنی‬ ‫و‬ ‫ایمان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تعلیم‬ ‫و‬ ‫حکمت‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫ترس‬ ‫که‬ ‫زیرا‬27 .‫نیا‬ ‫او‬ ‫نزد‬ ‫دوگانه‬ ‫دلی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نباش‬ ‫اعتماد‬ ‫بی‬ ‫خداوند‬ ‫ترس‬ ‫به‬ ‫هستی‬ ‫فقیر‬ ‫وقتی‬28 .‫کن‬ ‫اعتنا‬ ‫گویی‬ ‫می‬ ‫آنچه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫مباش‬ ‫ریاکار‬ ‫مردم‬ ‫نظر‬ ‫در‬29 ‫به‬ ‫نه‬ ‫راستی‬ ‫به‬ ‫زیرا‬، ‫بیاندازد‬ ‫جماعت‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫و‬، ‫کند‬ ‫کشف‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫اسرار‬ ‫خدا‬ ‫و‬، ‫بیاوری‬ ‫رسوائی‬ ‫جانت‬ ‫بر‬ ‫و‬، ‫بیفتی‬ ‫مبادا‬، ‫مکن‬ ‫تجلیل‬ ‫را‬ ‫خودت‬30 ‫است‬ ‫فریب‬ ‫از‬ ‫پر‬. ‫رسیدی‬ ‫قلبت‬ ‫به‬ ‫بلکه‬، ‫خداوند‬ ‫ترس‬ 2‫مقاله‬ .‫کن‬ ‫آماده‬ ‫وسوسه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جان‬، ‫آیی‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫خدمت‬ ‫برای‬ ‫اگر‬، ‫پسرم‬1 .‫مکن‬ ‫شتاب‬ ‫سختی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫استقامت‬ ‫ا‬‫ا‬‫دائم‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫درست‬ ‫را‬ ‫دلت‬2 .‫شوید‬ ‫افزون‬ ‫خود‬ ‫پایان‬ ‫آخرین‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫نشوید‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫بچسبید‬ ‫او‬ ‫به‬3 .‫باش‬ ‫شکیبا‬ ‫شدی‬ ‫تبدیل‬ ‫پستی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫و‬ ‫بپذیر‬ ‫خوشرویی‬ ‫با‬ ‫میآیند‬ ‫تو‬ ‫بر‬ ‫چه‬ ‫هر‬4 .‫مصیبت‬ ‫کوره‬ ‫در‬ ‫مقبول‬ ‫انسانهای‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫آزموده‬ ‫آتش‬ ‫در‬ ‫طل‬ ‫که‬ ‫زیرا‬5 .‫کن‬ ‫توکل‬ ‫او‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫درست‬ ‫را‬ ‫راهت‬. ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫یاری‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫بیاور‬ ‫ایمان‬ ‫او‬ ‫به‬6 .‫کنید‬ ‫سقوط‬ ‫مبادا‬، ‫نروید‬ ‫کنار‬ ‫و‬. ‫باشید‬ ‫او‬ ‫رحمت‬ ‫منتظر‬، ‫ترسید‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫ای‬7 .‫رفت‬ ‫نخواهد‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫پاداش‬ ‫و‬. ‫کنید‬ ‫باور‬ ‫را‬ ‫او‬، ‫ترسید‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫ای‬8 .‫باشید‬ ‫امیدوار‬ ‫جاودانی‬ ‫رحمت‬ ‫و‬ ‫شادی‬ ‫و‬ ‫خیر‬ ‫به‬، ‫ترسید‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫ای‬9 ‫خوانده‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫یا‬ ‫شد؟‬ ‫رها‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫ماندگار‬ ‫او‬ ‫ترس‬ ‫در‬ ‫کسی‬ ‫یا‬ ‫شد؟‬ ‫متعجب‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫توکل‬ ‫خداوند‬ ‫به‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫آیا‬. ‫ببینید‬ ‫و‬ ‫بنگرید‬ ‫قدیم‬ ‫نسلهای‬ ‫به‬10 ‫کرد؟‬ ‫تحقیر‬، ‫بود‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نجات‬ ‫مصیبت‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بخشد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫گناهان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رحیم‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫شکیبایی‬ ‫و‬ ‫رحمت‬ ‫و‬ ‫شفقت‬ ‫از‬ ‫سرشار‬ ‫خداوند‬ ‫زیرا‬11 .‫میرود‬ ‫راه‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫گناهکاری‬ ‫و‬ ‫ضعیف‬ ‫دستهای‬ ‫و‬ ‫ترسناک‬ ‫دلهای‬ ‫بر‬ ‫وای‬12 .‫کرد‬ ‫دفاع‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫نباید‬ ‫بنابراین‬. ‫ندارد‬ ‫ایمان‬ ‫او‬ ‫!زیرا‬ ‫کند‬ ‫دل‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫بر‬ ‫وای‬13 ‫کرد؟‬ ‫خواهید‬ ‫چه‬ ‫کند‬ ‫ملقات‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫خداوند‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫!و‬ ‫اید‬ ‫داده‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫صبر‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫بر‬ ‫وای‬14 .‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫راههای‬ ‫دارند‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫و‬. ‫کرد‬ ‫نخواهند‬ ‫نافرمانی‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫کلم‬ ‫ترسند‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آنانی‬15 .‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫پر‬ ‫شریعت‬ ‫از‬ ‫دارند‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫و‬. ‫جویند‬ ‫می‬، ‫است‬ ‫پسندیده‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنچه‬، ‫ترسند‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آنانی‬16
  • 3. .‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫فروتن‬ ‫او‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جان‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫آماده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دلهای‬ ‫ترسند‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آنانی‬17 .‫است‬ ‫چنین‬ ‫نیز‬ ‫او‬ ‫رحمت‬، ‫اوست‬ ‫جللت‬ ‫چنانکه‬ ‫زیرا‬، ‫مردم‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫نه‬، ‫میافتیم‬ ‫خداوند‬ ‫دست‬ ‫به‬: «‫میگوید‬18 3‫مقاله‬ .‫باشید‬ ‫امان‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫عمل‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫بشنوید‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پدر‬، ‫فرزندان‬ ‫ای‬1 .‫است‬ ‫نموده‬ ‫ثابت‬ ‫پسران‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫مادر‬ ‫اقتدار‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫عزت‬ ‫فرزندان‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫پدر‬ ‫خداوند‬ ‫زیرا‬2 .‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫گناهان‬ ‫کفاره‬، ‫دارد‬ ‫می‬ ‫گرامی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پدر‬ ‫که‬ ‫هر‬3 .‫کند‬ ‫می‬ ‫جمع‬ ‫گنج‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کسی‬ ‫مانند‬ ‫گذارد‬ ‫می‬ ‫احترام‬ ‫خود‬ ‫مادر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫و‬4 .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫مستجاب‬، ‫آورد‬ ‫بجا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دعای‬ ‫چون‬ ‫و‬. ‫برد‬ ‫خواهد‬ ‫لذت‬ ‫خود‬ ‫فرزندان‬ ‫از‬، ‫بگذارد‬ ‫احترام‬ ‫خود‬ ‫پدر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هر‬5 .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مادرش‬ ‫آرامش‬ ‫مایه‬ ‫کند‬ ‫اطاعت‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫و‬. ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫طولنی‬ ‫عمر‬ ‫بگذارد‬ ‫احترام‬ ‫خود‬ ‫پدر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هر‬6 .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫خدمت‬ ‫خود‬ ‫اربابان‬ ‫مانند‬ ‫خود‬ ‫مادر‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫می‬ ‫گرامی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پدر‬، ‫ترسد‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسی‬7 .‫شود‬ ‫نازل‬ ‫تو‬ ‫بر‬ ‫ایشان‬ ‫جانب‬ ‫از‬ ‫برکتی‬ ‫تا‬ ‫بدار‬ ‫گرامی‬ ‫کردار‬ ‫و‬ ‫گفتار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مادرت‬ ‫و‬ ‫پدر‬۸ .‫کند‬ ‫می‬ ‫کن‬ ‫ریشه‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پایه‬ ‫مادر‬ ‫نفرین‬ ‫اما‬. ‫میسازد‬ ‫استوار‬ ‫را‬ ‫فرزندان‬ ‫خانههای‬ ‫پدر‬ ‫برکت‬ ‫زیرا‬9 .‫نیست‬ ‫جلل‬ ‫مایه‬ ‫تو‬ ‫برای‬ ‫پدرت‬ ‫آبروی‬ ‫زیرا‬. ‫مکن‬ ‫جلل‬ ‫پدرت‬ ‫حرمتی‬ ‫بی‬ ‫با‬10 .‫است‬ ‫سرزنش‬ ‫مایه‬ ‫فرزندان‬ ‫برای‬ ‫آبرو‬ ‫بی‬ ‫مادر‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫پدرش‬ ‫آبروی‬ ‫از‬ ‫انسان‬ ‫جلل‬ ‫زیرا‬11 .‫مکن‬ ‫غمگین‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫است‬ ‫زنده‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫یاری‬ ‫او‬ ‫سن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پدرت‬، ‫پسرم‬12 .‫هستی‬ ‫توانت‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫مکن‬ ‫تحقیر‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬. ‫باشید‬ ‫شکیبا‬ ‫او‬ ‫با‬، ‫رفت‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫او‬ ‫عقل‬ ‫اگر‬ ‫و‬13 .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫افزوده‬ ‫تو‬ ‫آبادانی‬ ‫برای‬ ‫گناهان‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫نخواهد‬ ‫فراموش‬ ‫پدرت‬ ‫آسودگی‬ ‫زیرا‬14 .‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫آب‬ ‫گرم‬ ‫هوای‬ ‫در‬ ‫یخ‬ ‫مانند‬ ‫نیز‬ ‫تو‬ ‫گناهان‬. ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫یاد‬ ‫تو‬ ‫مصیبت‬ ‫روز‬ ‫در‬15 .‫خدا‬ ‫از‬: ‫است‬ ‫ملعون‬ ‫آورد‬ ‫خشم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مادرش‬ ‫که‬ ‫هر‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫کفرگو‬، ‫میکند‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پدر‬ ‫که‬ ‫کسی‬16 .‫بود‬ ‫خواهی‬ ‫محبوب‬ ‫است‬ ‫تایید‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬. ‫بده‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫تجارت‬ ‫به‬ ‫نرمی‬ ‫با‬، ‫پسرم‬17 .‫یافت‬ ‫خواهی‬ ‫فیض‬ ‫خداوند‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میشوی‬ ‫فروتنتر‬، ‫باشی‬ ‫بزرگتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬18 .‫میشود‬ ‫آشکار‬ ‫حلیمها‬ ‫برای‬ ‫اسرار‬ ‫اما‬، ‫هستند‬ ‫مشهور‬ ‫و‬ ‫بلند‬ ‫مکانهای‬ ‫در‬ ‫بسیاری‬19 .‫است‬ ‫احترام‬ ‫مورد‬ ‫فرومایه‬ ‫افراد‬ ‫نزد‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بزرگ‬ ‫خداوند‬ ‫قدرت‬ ‫زیرا‬20 .‫نکن‬ ‫جستجو‬ ‫توست‬ ‫توان‬ ‫از‬ ‫بالتر‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫چیزهایی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫سخت‬ ‫تو‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫نباش‬ ‫چیزهایی‬ ‫دنبال‬ ‫به‬21 .‫ببینی‬ ‫خود‬ ‫چشمان‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پنهان‬ ‫چیزهای‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫تو‬ ‫برای‬ ‫زیرا‬، ‫کن‬ ‫فکر‬ ‫احترام‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬، ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫دستور‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫آنچه‬ ‫اما‬22 .‫بفهمند‬ ‫مردم‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫چیزهای‬ ‫زیرا‬، ‫مباش‬ ‫کنجکاو‬ ‫غیرضروری‬ ‫امور‬ ‫در‬23 .‫است‬ ‫داده‬ ‫باد‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫داوری‬، ‫بد‬ ‫ظن‬ ‫و‬. ‫اند‬ ‫خورده‬ ‫فریب‬ ‫خود‬ ‫بیهوده‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫زیرا‬24 .‫مکن‬ ‫اقرار‬ ‫نداری‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫دانشی‬ ‫پس‬ ‫میخواهی؛‬ ‫را‬ ‫روشنایی‬ ‫چشم‬ ‫بدون‬ ‫تو‬25 .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫هلک‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫خطر‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫و‬. ‫دید‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫بدی‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫سرسخت‬ ‫دل‬26 .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫انباشته‬ ‫گناه‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫گناه‬ ‫شریر‬ ‫مرد‬ ‫و‬. ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫اندوه‬ ‫و‬ ‫غم‬ ‫از‬ ‫مملو‬ ‫لجوج‬ ‫دل‬27 .‫است‬ ‫دوانده‬ ‫ریشه‬ ‫او‬ ‫در‬ ‫شرارت‬ ‫گیاه‬ ‫زیرا‬. ‫نیست‬ ‫ای‬ ‫چاره‬ ‫مغرور‬ ‫عذاب‬ ‫در‬28 .‫است‬ ‫عاقل‬ ‫آرزوی‬، ‫حواس‬ ‫گوش‬ ‫و‬. ‫فهمید‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫ل‬‫ث‬َ‫ث‬‫م‬ ‫عاقل‬ ‫دل‬29 .‫است‬ ‫گناهان‬ ‫کفاره‬ ‫صدقه‬ ‫و‬. ‫کند‬ ‫می‬ ‫خاموش‬ ‫را‬ ‫ور‬ ‫شعله‬ ‫آتش‬ ‫آب‬30 .31 .‫یافت‬ ‫خواهد‬ ‫جا‬، ‫بیفتد‬ ‫چون‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫آگاه‬، ‫باشد‬ ‫آینده‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آنچه‬ ‫از‬، ‫میدهد‬ ‫جزا‬ ‫را‬ ‫نیکی‬ ‫کس‬ ‫هر‬ ‫و‬ 4‫مقاله‬ .‫مکن‬ ‫طولنی‬ ‫انتظار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نیازمند‬ ‫چشمان‬ ‫و‬ ‫مکن‬ ‫فریب‬ ‫را‬ ‫فقیران‬، ‫پسرم‬1 .‫کنید‬ ‫تحریک‬ ‫خود‬ ‫پریشانی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مردی‬ ‫نه‬. ‫مکن‬ ‫اندوهگین‬ ‫را‬ ‫گرسنه‬ ‫جان‬2 .‫است‬ ‫نیازمند‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نیندازید‬ ‫تأخیر‬ ‫به‬ ‫و‬. ‫نکنید‬ ‫اضافه‬ ‫بیشتری‬ ‫دردسر‬ ‫است‬ ‫مضطرب‬ ‫که‬ ‫دلی‬ ‫بر‬3 .‫برنگردان‬ ‫فقیر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫روی‬. ‫نکنید‬ ‫رد‬ ‫را‬ ‫زده‬ ‫مصیبت‬ ‫دعای‬4 .‫کند‬ ‫لعنت‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫که‬ ‫نده‬ ‫فرصتی‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫برگردان‬ ‫فقیر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫چشمت‬۵ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫شنیده‬ ‫است‬ ‫ساخته‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫از‬ ‫دعایش‬، ‫کند‬ ‫لعنت‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫جانش‬ ‫تلخی‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫زیرا‬6 .‫كن‬ ‫خم‬ ‫بزرگ‬ ‫مرد‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سر‬ ‫و‬ ‫كن‬ ‫جلب‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جماعت‬ ‫محبت‬۷ .‫بدهی‬ ‫دوستانه‬ ‫پاسخی‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫نرمی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنی‬ ‫خم‬ ‫فقیر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫گوش‬ ‫که‬ ‫نساز‬ ‫غمگین‬ ‫را‬ ‫تو‬8 .‫مباش‬ ‫غمگین‬ ‫نشینی‬ ‫می‬ ‫قضاوت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫و‬. ‫بخش‬ ‫رهایی‬ ‫ستمگر‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ستمگر‬9 .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫دوست‬ ‫مادرت‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫باش‬ ‫تعالی‬ ‫حق‬ ‫پسر‬ ‫مَل‬ ‫پس‬، ‫شوهر‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫مادرشان‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫باش‬ ‫پدر‬ ‫مَل‬ ‫یتیمان‬ ‫برای‬10 .‫میگیرد‬ ‫میطلبند‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنانی‬ ‫و‬ ‫میبخشد‬ ‫تعالی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فرزندان‬ ‫حکمت‬11 .‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫لبریز‬ ‫شادی‬ ‫از‬ ‫جویند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫زودتر‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫و‬. ‫دارد‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫زندگی‬ ‫دارد‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫هر‬12 .‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫برکت‬ ‫خداوند‬، ‫شود‬ ‫وارد‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫جا‬ ‫هر‬ ‫و‬. ‫برد‬ ‫خواهد‬ ‫ارث‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جلل‬ ‫بگیرد‬ ‫روزه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫هر‬13 .‫میدارد‬ ‫دوست‬ ‫خداوند‬، ‫دارند‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنانی‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫خدمت‬ ‫را‬ ‫قدوس‬، ‫میکنند‬ ‫خدمت‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫آنانی‬14 .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ساکن‬ ‫امنیت‬ ‫در‬، ‫کند‬ ‫توجه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫داوری‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫قوم‬، ‫دهد‬ ‫گوش‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هر‬15 .‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫او‬ ‫نسل‬ ‫و‬. ‫برد‬ ‫خواهد‬ ‫ارث‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬، ‫شود‬ ‫متعهد‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫مردی‬ ‫اگر‬16 ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫اعتماد‬ ‫او‬ ‫جان‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫میدهد‬ ‫عذاب‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫خود‬ ‫تأدیب‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫میسازد‬ ‫وارد‬ ‫او‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫وحشت‬ ‫و‬ ‫ترس‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫خواهد‬ ‫راه‬ ‫کج‬ ‫راههای‬ ‫از‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬ ‫زیرا‬17 .‫بیازماید‬ ‫خود‬ ‫قوانین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ .‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اسرار‬ ‫و‬ ‫میدهد‬ ‫دلداری‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫میگرداند‬ ‫باز‬ ‫او‬ ‫نزد‬ ‫را‬ ‫مستقیم‬ ‫راه‬ ‫سپس‬18 .‫سپرد‬ ‫خواهد‬ ‫خود‬ ‫تباهی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫او‬، ‫کند‬ ‫اشتباه‬ ‫او‬ ‫اگر‬ ‫اما‬19 .‫نکش‬ ‫خجالت‬ ‫روحت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫و‬. ‫بپرهیزید‬ ‫شر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫فرصت‬20 .‫است‬ ‫فضل‬ ‫و‬ ‫جلل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شرمی‬ ‫و‬. ‫آورد‬ ‫می‬ ‫گناه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شرم‬ ‫زیرا‬21 .‫شود‬ ‫تو‬ ‫سقوط‬ ‫باعث‬ ‫کسی‬ ‫حرمت‬ ‫مبادا‬ ‫و‬، ‫نپذیر‬ ‫خود‬ ‫جان‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫کسی‬22 .‫مکن‬ ‫پنهان‬ ‫او‬ ‫زیبایی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫حکمت‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫خودداری‬ ‫گفتن‬ ‫سخن‬ ‫از‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کردن‬ ‫نیکی‬ ‫برای‬ ‫فرصتی‬ ‫که‬ ‫مواقعی‬ ‫در‬ ‫و‬23
  • 4. .‫زبان‬ ‫کلم‬ ‫از‬ ‫آموختن‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫شناخته‬ ‫حکمت‬ ‫گفتار‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫زیرا‬24 .‫باش‬ ‫شرمنده‬ ‫خود‬ ‫نادانی‬ ‫خطای‬ ‫از‬ ‫اما‬. ‫نکنید‬ ‫صحبت‬ ‫حقیقت‬ ‫خلف‬ ‫بر‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬25 .‫نکنید‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫رودخانه‬ ‫مسیر‬ ‫و‬. ‫نکش‬ ‫خجالت‬ ‫خود‬ ‫گناهان‬ ‫به‬ ‫اعتراف‬ ‫از‬26 .‫نکنید‬ ‫قبول‬ ‫را‬ ‫قدرتمندان‬ ‫شخص‬. ‫مباش‬ ‫احمق‬ ‫مرد‬ ‫دست‬ ‫زیر‬ ‫را‬ ‫خودت‬27 .‫جنگید‬ ‫خواهد‬ ‫تو‬ ‫برای‬ ‫خداوند‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫تلش‬ ‫مرگ‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫حقیقت‬ ‫برای‬28 .‫مکن‬ ‫کوتاهی‬ ‫و‬ ‫سست‬ ‫خود‬ ‫کردار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مکن‬ ‫عجله‬ ‫خود‬ ‫زبان‬ ‫در‬29 .‫نباش‬ ‫دیوانه‬ ‫بندگانت‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مباش‬ ‫شیر‬ ‫مانند‬ ‫خود‬ ‫خانه‬ ‫در‬30 .‫ببند‬ ‫کنی‬ ‫جبران‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫دراز‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫دستت‬ ‫مبادا‬31 5‫مقاله‬ .‫دارم‬ ‫کافی‬ ‫زندگیم‬ ‫برای‬ ‫من‬، ‫نگو‬ ‫و‬. ‫نکن‬ ‫معطوف‬ ‫اموالت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دلت‬1 .‫برداری‬ ‫گام‬ ‫دلت‬ ‫راههای‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫مکن‬ ‫پیروی‬ ‫خود‬ ‫قوت‬ ‫و‬ ‫عقل‬ ‫از‬2 .‫گرفت‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫غرور‬ ‫انتقام‬ ‫ا‬‫ا‬‫حتم‬ ‫خداوند‬ ‫زیرا‬ ‫داشت؟‬ ‫خواهد‬ ‫کنترل‬ ‫تحت‬ ‫اعمالم‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫نگویید‬ ‫و‬3 .‫کرد‬ ‫نخواهد‬ ‫رها‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫هرگز‬، ‫است‬ ‫صبور‬ ‫خداوند‬ ‫زیرا‬ ‫است؟‬ ‫آمده‬ ‫من‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫بلیی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫ام‬ ‫کرده‬ ‫گناه‬ ‫من‬ ‫نگویید‬4 :‫بیفزایید‬ ‫گناه‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫گناه‬ ‫که‬ ‫نباشید‬ ‫ترس‬ ‫بی‬، ‫کفاره‬ ‫مورد‬ ‫در‬5 .‫میآید‬ ‫گناهکاران‬ ‫بر‬ ‫او‬ ‫خشم‬ ‫و‬ ‫میآید‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫غضب‬ ‫و‬ ‫رحمت‬ ‫زیرا‬، ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫آرام‬ ‫من‬ ‫گناهان‬ ‫کَرت‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫او‬. ‫است‬ ‫بزرگ‬ ‫او‬ ‫رحمت‬ ‫که‬ ‫نگویید‬ ‫و‬6 ‫روز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهی‬ ‫هلک‬ ‫خود‬ ‫امنیت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ظاهر‬ ‫خداوند‬ ‫غضب‬ ‫ناگهان‬ ‫زیرا‬، ‫مکن‬ ‫معطل‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫و‬ ‫مکن‬ ‫تعلل‬ ‫خداوند‬ ‫به‬ ‫بازگشت‬ ‫در‬7 .‫شد‬ ‫خواهی‬ ‫هلک‬ ‫انتقام‬ .‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫سودی‬ ‫تو‬ ‫برای‬ ‫مصیبت‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫زیرا‬، ‫مکن‬ ‫دلت‬ ‫آوردهای‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫ناحق‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اموالی‬ ‫به‬8 .‫كند‬ ‫می‬ ‫چنین‬ ‫نیز‬ ‫دارد‬ ‫دوزبان‬ ‫كه‬ ‫گناهكاری‬ ‫زیرا‬، ‫نروید‬ ‫طریقی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نشوید‬ ‫پیروز‬ ‫بادی‬ ‫هر‬ ‫با‬9 .‫باشد‬ ‫همینطور‬ ‫هم‬ ‫تو‬ ‫کلم‬ ‫و‬. ‫باش‬ ‫قدم‬ ‫ثابت‬ ‫خود‬ ‫عقل‬ ‫در‬10 ‫بده‬ ‫جواب‬ ‫صبر‬ ‫با‬ ‫و‬. ‫باشد‬ ‫خالصانه‬ ‫زندگیت‬ ‫بگذار‬ ‫و‬. ‫باشید‬ ‫سریع‬ ‫شنیدن‬ ‫در‬11 .‫بگذار‬ ‫دهانت‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫دستت‬، ‫نه‬ ‫اگر‬. ‫بده‬ ‫پاسخ‬ ‫خود‬ ‫همسایه‬ ‫به‬، ‫داری‬ ‫عقل‬ ‫اگر‬12 .‫اوست‬ ‫سقوط‬ ‫انسان‬ ‫زبان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫سخن‬ ‫در‬ ‫شرم‬ ‫و‬ ‫آبرو‬۱۳ .‫بد‬ ‫محکومیت‬ ‫دوگانه‬ ‫زبان‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شرمساری‬ ‫دزد‬ ‫که‬ ‫زیرا‬ ‫مکن‬ ‫کمین‬ ‫زبانت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نشو‬ ‫نامیده‬ ‫نجواگر‬14 .‫مباش‬ ‫غافل‬ ‫کوچک‬ ‫یا‬ ‫بزرگ‬ ‫امر‬ ‫در‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫از‬15 6‫مقاله‬ .‫برد‬ ‫خواهی‬ ‫ارث‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سرزنش‬ ‫و‬ ‫شرم‬، ‫بد‬ ‫نام‬ ‫وسیله‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫زیرا‬. ‫نباش‬ ‫دشمن‬، ‫دوست‬ ‫جای‬ ‫به‬1 .‫نشود‬ ‫پاره‬ ‫تنها‬ ‫نر‬ ‫گاو‬ ‫مَل‬ ‫روحت‬ ‫تا‬. ‫مکن‬ ‫تمجید‬ ‫خود‬ ‫دل‬ ‫نصیحت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬2 .‫کنی‬ ‫رها‬ ‫خشک‬ ‫درختی‬ ‫مانند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫بدهی‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ات‬ ‫میوه‬ ‫و‬ ‫بخوری‬ ‫را‬ ‫برگهایت‬3 .‫میکشد‬ ‫تمسخر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دشمنانش‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫هلک‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫شریر‬4 .‫میکند‬ ‫زیاد‬ ‫را‬ ‫احوالپرسی‬، ‫عادلنه‬ ‫زبان‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫زیاد‬ ‫را‬ ‫دوستان‬ ‫شیرین‬ ‫زبان‬۵ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نفر‬ ‫هزار‬ ‫از‬ ‫مشاور‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫اما‬، ‫باشید‬ ‫صلح‬ ‫در‬ ‫بسیاری‬ ‫با‬6 .‫نکن‬ ‫عجله‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫اعتبار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫ثابت‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ابتدا‬، ‫کردی‬ ‫پیدا‬ ‫دوستی‬ ‫اگر‬7 .‫ماند‬ ‫نخواهد‬ ‫تو‬ ‫مصیبت‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دوست‬ ‫خود‬ ‫موقعیت‬ ‫برای‬ ‫کسی‬ ‫زیرا‬8 .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫کشف‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫سرزنش‬، ‫نزاع‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫روی‬ ‫دشمنی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫دوستی‬ ‫و‬9 .‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫ادامه‬ ‫تو‬ ‫مصیبت‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫همنشین‬ ‫سفره‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫دوستی‬ ‫هم‬ ‫باز‬10 .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫شجاع‬ ‫بندگانت‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫خودت‬ ‫مانند‬ ‫تو‬ ‫سعادت‬ ‫در‬ ‫اما‬11 .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫پنهان‬ ‫تو‬ ‫چهره‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تو‬ ‫ضد‬ ‫بر‬ ‫او‬، ‫کنند‬ ‫تحقیر‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫اگر‬12 .‫باش‬ ‫دوستانت‬ ‫مراقب‬ ‫و‬ ‫شو‬ ‫جدا‬ ‫دشمنانت‬ ‫از‬13 .‫است‬ ‫یافته‬ ‫گنجی‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫چنین‬ ‫که‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫استوار‬ ‫دفاعی‬ ‫وفادار‬ ‫دوست‬14 .‫است‬ ‫ارزشمند‬ ‫بسیار‬ ‫او‬ ‫عالیجناب‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫خنَی‬ ‫وفادار‬ ‫دوست‬ ‫یک‬ ‫بر‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬15 .‫یافت‬ ‫خواهند‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ترسند‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫زندگی‬ ‫داروی‬ ‫وفادار‬ ‫دوست‬16 .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫نیز‬ ‫او‬ ‫همسایه‬، ‫هست‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫زیرا‬، ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫درست‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دوستی‬، ‫ترسد‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هر‬17 .‫یافت‬ ‫خواهی‬ ‫حکمت‬ ‫پیری‬ ‫تا‬ ‫پس‬، ‫کن‬ ‫جمع‬ ‫تعلیم‬ ‫خود‬ ‫جوانی‬ ‫از‬، ‫پسرم‬18 ‫میوههای‬ ‫از‬ ‫زودی‬ ‫به‬ ‫بلکه‬، ‫کشید‬ ‫نخواهید‬ ‫زیادی‬ ‫زحمت‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫زیرا‬، ‫باشید‬ ‫او‬ ‫خوب‬ ‫میوههای‬ ‫منتظر‬ ‫و‬ ‫بیایید‬ ‫او‬ ‫نزد‬، ‫میکارد‬ ‫و‬ ‫میزند‬ ‫شخم‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫مانند‬19 .‫خورد‬ ‫خواهید‬ ‫او‬ .‫ماند‬ ‫نخواهد‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫باشد‬ ‫بیفهم‬ ‫که‬ ‫کسی‬: ‫است‬ ‫ناخوشایند‬ ‫بسیار‬ ‫نادانان‬ ‫برای‬ ‫او‬20 .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫دور‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫شود‬ ‫طولنی‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫و‬. ‫خوابید‬ ‫خواهد‬ ‫او‬ ‫بر‬ ‫عظیم‬ ‫آزمایشی‬ ‫سنگ‬ ‫مانند‬ ‫او‬21 .‫نیست‬ ‫آشکار‬ ‫بسیاری‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫اوست‬ ‫نام‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫حکمت‬ ‫زیرا‬22 ،‫مکن‬ ‫رد‬ ‫مرا‬ ‫نصیحت‬ ‫و‬ ‫بپذیر‬ ‫مرا‬ ‫نصیحت‬، ‫کن‬ ‫گوش‬ ‫پسرم‬ ‫ای‬۲۳ .‫بگذار‬ ‫او‬ ‫زنجیر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گردنت‬ ‫و‬ ‫او‬ ‫بند‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پاهایت‬ ‫و‬24 .‫مباش‬ ‫غمگین‬ ‫او‬ ‫بندهای‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫تحمل‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫خم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شانه‬25 .‫کن‬ ‫حفظ‬ ‫خود‬ ‫قدرت‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫راههای‬ ‫و‬ ‫بیا‬ ‫او‬ ‫نزد‬ ‫خود‬ ‫قلب‬ ‫تمام‬ ‫با‬26 .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫و‬، ‫بجو‬ ‫و‬ ‫بگرد‬27 .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫تبدیل‬ ‫تو‬ ‫شادی‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫یافت‬ ‫خواهی‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫آرامش‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫زیرا‬28 .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫جلل‬ ‫ردای‬ ‫او‬ ‫زنجیر‬ ‫و‬ ‫مستحکم‬ ‫دفاع‬ ‫تو‬ ‫برای‬ ‫او‬ ‫زنجیر‬ ‫و‬ ‫غل‬ ‫آنگاه‬29 .‫است‬ ‫ارغوانی‬ ‫توری‬ ‫نوارهایش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫طلیی‬ ‫زینتی‬ ‫او‬ ‫بر‬ ‫زیرا‬30 .‫ده‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫اطراف‬ ‫در‬ ‫شادی‬ ‫تاج‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫تن‬ ‫بر‬ ‫افتخار‬ ‫ردای‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬31 .‫باش‬ ‫عاقل‬، ‫بگیری‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ذهن‬ ‫بخواهی‬ ‫اگر‬ ‫و‬، ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬ ‫تعلیم‬ ‫تو‬ ‫به‬، ‫بخواهی‬ ‫اگر‬، ‫پسرم‬32
  • 5. .‫بود‬ ‫خواهی‬ ‫عاقل‬، ‫کنی‬ ‫خم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫گوش‬ ‫اگر‬ ‫و‬، ‫یافت‬ ‫خواهی‬ ‫فهم‬، ‫داری‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫شنیدن‬ ‫اگر‬33 .‫بچسب‬ ‫دانا‬ ‫به‬ ‫و‬. ‫بایستید‬ ‫مشایخ‬ ‫انبوه‬ ‫در‬34 .‫نکند‬ ‫دوری‬ ‫تو‬ ‫از‬ ‫عقل‬ ‫های‬ ‫ل‬‫ث‬َ‫ث‬‫م‬ ‫و‬. ‫بشنوید‬ ‫را‬ ‫خدایی‬ ‫گفتار‬ ‫هر‬ ‫باشید‬ ‫مایل‬35 .‫بپوشد‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫درب‬ ‫پلههای‬ ‫پایت‬ ‫بگذار‬ ‫و‬، ‫برو‬ ‫او‬ ‫نزد‬ ‫زودتر‬، ‫دیدی‬ ‫فهیمی‬ ‫مرد‬ ‫اگر‬ ‫و‬36 .‫کن‬ ‫تفکر‬ ‫او‬ ‫احکام‬ ‫در‬ ‫پیوسته‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫معطوف‬ ‫خداوند‬ ‫احکام‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫ذهنت‬37 7‫مقاله‬ .‫نرسد‬ ‫آسیبی‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫تا‬، ‫نکن‬ ‫بدی‬1 .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫دور‬ ‫تو‬ ‫از‬ ‫گناه‬ ‫و‬، ‫شو‬ ‫دور‬ ‫ظالم‬ ‫از‬2 .‫نکن‬ ‫درو‬ ‫برابر‬ ‫هفت‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫بکار‬ ‫ظلم‬ ‫شیارهای‬ ‫بر‬، ‫پسرم‬3 .‫افتخار‬ ‫جایگاه‬، ‫پادشاه‬ ‫از‬ ‫نه‬ ‫و‬، ‫طلبید‬ ‫برتری‬ ‫خداوند‬ ‫از‬4 .‫مکن‬ ‫فخر‬ ‫پادشاه‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫حکمت‬ ‫به‬ ‫و‬. ‫گردان‬ ‫عادل‬ ‫خداوند‬ ‫حضور‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬5 .‫باشد‬ ‫تو‬ ‫راستی‬ ‫راه‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫مانعی‬ ‫که‬، ‫بترسی‬ ‫قدرتمند‬ ‫شخص‬ ‫از‬ ‫مبادا‬. ‫نیستید‬ ‫گناه‬ ‫رفع‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫زیرا‬، ‫نباشید‬ ‫قضاوت‬ ‫پی‬ ‫در‬6 .‫نینداز‬ ‫مردم‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خودت‬ ‫و‬ ‫مکن‬ ‫توهین‬ ‫شهرها‬ ‫انبوه‬ ‫بر‬7 .‫ماند‬ ‫نخواهی‬ ‫مجازات‬ ‫بی‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫زیرا‬. ‫نبندید‬ ‫دیگر‬ ‫گناه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گناهی‬8 .‫پذیرفت‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫او‬، ‫کنم‬ ‫تقدیم‬ ‫متعال‬ ‫خدای‬ ‫به‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫نگاه‬ ‫من‬ ‫هدایای‬ ‫کَرت‬ ‫به‬ ‫خدا‬ ‫که‬ ‫نگو‬۹ .‫نشو‬ ‫غافل‬ ‫دادن‬ ‫صدقه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫مباش‬ ‫غمگین‬ ‫نماز‬ ‫اقامه‬ ‫هنگام‬10 .‫بخشد‬ ‫می‬ ‫تعالی‬ ‫و‬ ‫فروتن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کسی‬ ‫زیرا‬، ‫کنید‬ ‫تحقیر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جان‬ ‫تلخی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نخندید‬ ‫را‬ ‫کسی‬۱۱ ‫نکن‬ ‫کاری‬ ‫همچین‬ ‫دوستت‬ ‫با‬. ‫ماندیش‬ ‫دروغ‬ ‫برادرت‬ ‫بر‬12 .‫نیست‬ ‫خوب‬ ‫آن‬ ‫رسم‬ ‫زیرا‬ ‫نگویید‬ ‫دروغ‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬13 .‫نکنید‬ ‫غرغر‬ ‫زیاد‬ ‫دعا‬ ‫هنگام‬ ‫و‬ ‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫زیاد‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫بزرگان‬ ‫انبوه‬ ‫در‬14 .‫است‬ ‫کرده‬ ‫مقرر‬ ‫تعالی‬ ‫حق‬ ‫که‬ ‫دامپروری‬ ‫از‬ ‫نه‬ ‫و‬، ‫نباشید‬ ‫متنفر‬ ‫پرزحمت‬ ‫کار‬ ‫از‬15 .‫ماند‬ ‫نخواهد‬ ‫دیری‬ ‫خشم‬ ‫که‬ ‫باش‬ ‫داشته‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫بلکه‬، ‫شمرد‬ ‫گناهکاران‬ ‫انبوه‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬16 .‫است‬ ‫کرم‬ ‫و‬ ‫آتش‬ ‫ستمکاران‬ ‫انتقام‬ ‫زیرا‬، ‫کن‬ ‫فروتن‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫خود‬17 .‫اوفیر‬ ‫طلی‬ ‫برای‬ ‫وفادار‬ ‫برادر‬ ‫نه‬. ‫ندهید‬ ‫تغییر‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دوست‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬18 .‫است‬ ‫بالتر‬ ‫طل‬ ‫از‬ ‫او‬ ‫فیض‬ ‫زیرا‬، ‫نکنید‬ ‫پوشی‬ ‫چشم‬ ‫نیکوکار‬ ‫و‬ ‫دانا‬ ‫زن‬ ‫از‬19 .‫بخشد‬ ‫می‬ ‫تو‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ا‬‫ا‬‫تمام‬ ‫که‬ ‫اجیری‬ ‫نه‬ ‫و‬، ‫نکن‬ ‫بدی‬ ‫او‬ ‫از‬، ‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫راستی‬ ‫به‬ ‫تو‬ ‫بنده‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬20 .‫مکن‬ ‫فریب‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫آزادی‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫نیکو‬ ‫غلم‬ ‫تو‬ ‫جان‬ ‫بگذار‬21 .‫دار‬ ‫نگه‬ ‫خود‬ ‫نزد‬ ‫را‬ ‫آنها‬، ‫توست‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫باش‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫دارید؟‬ ‫گاو‬ ‫شما‬ ‫آیا‬22 .‫کن‬ ‫خم‬ ‫را‬ ‫گردنشان‬ ‫جوانی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ده‬ ‫تعلیم‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫دارید؟‬ ‫فرزند‬ ‫شما‬ ‫آیا‬23 .‫نده‬ ‫نشان‬ ‫شاد‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫خودت‬ ‫و‬ ‫باش‬ ‫آنها‬ ‫بدن‬ ‫مواظب‬ ‫دارید؟‬ ‫دختر‬ ‫شما‬ ‫آیا‬24 .‫بسپار‬ ‫فهیم‬ ‫مرد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫اما‬، ‫داد‬ ‫خواهی‬ ‫انجام‬ ‫سنگینی‬ ‫کار‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬، ‫درآور‬ ‫خود‬ ‫عقد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دخترت‬25 .‫مکن‬ ‫تسلیم‬ ‫سبک‬ ‫زن‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خودت‬ ‫اما‬، ‫مکن‬ ‫رها‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫داری؟‬ ‫همسری‬ ‫عقلت‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫آیا‬26 .‫مکن‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫مادرت‬ ‫اندوه‬ ‫و‬ ‫غم‬ ‫و‬ ‫بدار‬ ‫گرامی‬ ‫دل‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پدرت‬27 ‫دهی؟‬ ‫پاداش‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫اند‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫تو‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫آنچه‬ ‫توانی‬ ‫می‬ ‫چگونه‬ ‫و‬. ‫شدی‬ ‫زاده‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫تو‬ ‫که‬ ‫باش‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬28 .‫کن‬ ‫حرمت‬ ‫او‬ ‫کاهنان‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بترس‬ ‫خود‬ ‫جان‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫خداوند‬ ‫از‬29 .‫مکن‬ ‫رها‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫خادمان‬ ‫و‬ ‫بدار‬ ‫دوست‬ ‫آفرید‬ ‫قوت‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫او‬30 ‫قربانی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫شانه‬ ‫هدیه‬ ‫و‬ ‫گناه‬ ‫قربانی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫میوه‬ ‫اولین‬. ‫بده‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫امر‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫سهم‬ ‫و‬. ‫بدارید‬ ‫گرامی‬ ‫را‬ ‫کاهن‬ ‫و‬ ‫بترسید‬ ‫خداوند‬ ‫از‬31 .‫مقدس‬ ‫های‬ ‫میوه‬ ‫اولین‬ ‫و‬ ‫تقدیس‬ .‫شود‬ ‫کامل‬ ‫تو‬ ‫برکت‬ ‫تا‬ ‫کن‬ ‫دراز‬ ‫فقرا‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دست‬ ‫و‬32 .‫نکنید‬ ‫بازداشت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مردگان‬ ‫برای‬ ‫و‬. ‫دارد‬ ‫فیض‬ ‫زندهای‬ ‫هر‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫هدیه‬33 .‫بگیرید‬ ‫ماتم‬ ‫میکنند‬ ‫ماتم‬ ‫که‬ ‫آنان‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نباشید‬ ‫کنندگان‬ ‫گریه‬ ‫با‬34 .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫محبوب‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫زیرا‬، ‫مباش‬ ‫دیر‬ ‫بیمار‬ ‫عیادت‬ ‫در‬35 .‫کرد‬ ‫نخواهی‬ ‫اشتباه‬ ‫هرگز‬ ‫و‬، ‫بسپار‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پایان‬، ‫گرفتی‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫چه‬ ‫هر‬36 8‫مقاله‬ .‫بیفتی‬ ‫او‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مکن‬ ‫مبارزه‬ ‫نیرومند‬ ‫مرد‬ ‫با‬1 .‫است‬ ‫کرده‬ ‫منحرف‬ ‫را‬ ‫پادشاهان‬ ‫دل‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫هلک‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬ ‫طل‬ ‫زیرا‬، ‫کند‬ ‫سنگینی‬ ‫تو‬ ‫بر‬ ‫او‬ ‫مبادا‬، ‫نکن‬ ‫مخالفت‬ ‫ثروتمند‬ ‫مرد‬ ‫با‬2 .‫مکن‬ ‫جمع‬ ‫او‬ ‫آتش‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫هیزم‬ ‫و‬ ‫مکن‬ ‫مجادله‬ ‫است‬ ‫پر‬ ‫زبانش‬ ‫که‬ ‫مردی‬ ‫با‬3 .‫شوند‬ ‫رسوا‬ ‫اجدادت‬ ‫مبادا‬، ‫نکن‬ ‫شوخی‬ ‫گستاخ‬ ‫مرد‬ ‫با‬4 .‫هستیم‬ ‫مجازات‬ ‫شایسته‬ ‫ما‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫باش‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫بلکه‬، ‫مکن‬ ‫سرزنش‬ ‫برمیگردد‬ ‫گناه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کسی‬5 .‫میشویم‬ ‫پیر‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫حتی‬ ‫زیرا‬، ‫نکنید‬ ‫بیحرمت‬ ‫خود‬ ‫پیری‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مردی‬6 .‫میریم‬ ‫می‬ ‫ما‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫باش‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫بلکه‬، ‫نشو‬ ‫خوشحال‬ ‫است‬ ‫مرده‬ ‫دشمنت‬ ‫بزرگترین‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫از‬۷ .‫کنی‬ ‫خدمت‬ ‫بزرگ‬ ‫مردان‬ ‫به‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫آموخت‬ ‫خواهی‬ ‫آموزه‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫زیرا‬، ‫کن‬ ‫آشنا‬ ‫آنها‬ ‫امَال‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بلکه‬، ‫مکن‬ ‫تحقیر‬ ‫را‬ ‫خردمندان‬ ‫گفتار‬8 .‫دهید‬ ‫پاسخ‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫آموخت‬ ‫خواهید‬ ‫فهم‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫و‬، ‫آموختند‬ ‫خود‬ ‫پدران‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫آنها‬ ‫زیرا‬، ‫ندهید‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫بزرگان‬ ‫گفتار‬9 .‫بسوزی‬ ‫او‬ ‫آتش‬ ‫شعله‬ ‫با‬ ‫مبادا‬، ‫برافروخت‬ ‫را‬ ‫گناهکار‬ ‫زغالهای‬10 .‫کند‬ ‫گرفتار‬ ‫تو‬ ‫کلم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫کمین‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫مبادا‬، ‫نشو‬ ‫خشمگین‬ ‫مجرم‬ ‫حضور‬ ‫از‬11 .‫باخت‬ ‫اما‬، ‫بشمار‬ ‫را‬ ‫آن‬، ‫دادی‬ ‫قرض‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫زیرا‬. ‫مکن‬ ‫قرض‬ ‫است‬ ‫قویتر‬ ‫خودت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫به‬12 .‫باش‬ ‫مواظب‬ ‫آن‬ ‫پرداخت‬ ‫در‬، ‫هستی‬ ‫ضامن‬ ‫اگر‬ ‫زیرا‬، ‫مباش‬ ‫ضامن‬ ‫خود‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫بیش‬13 .‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫داوری‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫او‬ ‫عزت‬ ‫برحسب‬ ‫زیرا‬. ‫نروید‬ ‫دادگاه‬ ‫به‬ ‫قاضی‬ ‫با‬14 .‫شد‬ ‫خواهي‬ ‫هلك‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫او‬ ‫حماقت‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫تو‬ ‫و‬ ‫كرد‬ ‫خواهد‬ ‫عمل‬ ‫خود‬ ‫میل‬ ‫مطابق‬ ‫او‬ ‫زیرا‬، ‫شود‬ ‫غمگین‬ ‫تو‬ ‫بر‬ ‫او‬ ‫مبادا‬، ‫نكن‬ ‫سفر‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫جسور‬ ‫شخص‬ ‫با‬15
  • 6. .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫سرنگون‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫نباشد‬ ‫کمکی‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫چیزی‬ ‫او‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫خون‬ ‫که‬ ‫زیرا‬ ‫نرو‬ ‫خلوت‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مکن‬ ‫مجادله‬ ‫خشمگین‬ ‫مرد‬ ‫با‬16 .‫کند‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫نصیحت‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫او‬ ‫زیرا‬. ‫مکن‬ ‫مشورت‬ ‫احمق‬ ‫با‬17 .‫آورد‬ ‫خواهد‬ ‫چه‬ ‫او‬ ‫دانی‬ ‫نمی‬ ‫تو‬ ‫زیرا‬. ‫نکنید‬ ‫پنهانی‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫غریبه‬ ‫حضور‬ ‫در‬18 .‫کند‬ ‫مجازات‬ ‫زیرکانه‬ ‫نگاهی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫مبادا‬، ‫مکن‬ ‫باز‬ ‫کس‬ ‫هر‬ ‫روی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دل‬19 9‫مقاله‬ .‫نده‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بدی‬ ‫عبرت‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫مکن‬ ‫حسادت‬ ‫بغلت‬ ‫زن‬ ‫بر‬1 .‫بگذارد‬ ‫تو‬ ‫مال‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پای‬ ‫تا‬ ‫نده‬ ‫زنی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جان‬2 .‫بیفتی‬ ‫او‬ ‫دام‬ ‫در‬ ‫مبادا‬، ‫نکن‬ ‫ملقات‬ ‫فاحشه‬ ‫با‬3 .‫شوید‬ ‫گرفتار‬ ‫او‬ ‫تلش‬ ‫از‬ ‫مبادا‬، ‫نکنید‬ ‫استفاده‬ ‫زیاد‬ ‫است‬ ‫خواننده‬ ‫که‬ ‫زنی‬ ‫با‬ ‫معاشرت‬ ‫از‬4 .‫نیفتی‬ ‫است‬ ‫گرانبها‬ ‫او‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫مکن‬ ‫خیره‬ ‫کنیزک‬ ‫به‬5 .‫ندهی‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ارث‬ ‫تا‬ ‫نده‬ ‫ها‬ ‫فاحشه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جان‬6 .‫نباش‬ ‫سرگردان‬ ‫آن‬ ‫خلوت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نکن‬ ‫نگاه‬ ‫خود‬ ‫اطراف‬ ‫به‬ ‫شهر‬ ‫کوچههای‬ ‫در‬۷ ‫آتش‬ ‫مانند‬ ‫عشق‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫زیرا‬. ‫اند‬ ‫خورده‬ ‫را‬ ‫زن‬ ‫یک‬ ‫زیبایی‬ ‫فریب‬ ‫بسیاری‬ ‫زیرا‬. ‫مکن‬ ‫نگاه‬ ‫دیگری‬ ‫زیبایی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫دور‬ ‫زیبا‬ ‫زن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫چشم‬8 .‫شود‬ ‫می‬ ‫افروخته‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫متمایل‬ ‫او‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫دلت‬ ‫مبادا‬. ‫مکن‬ ‫خرج‬ ‫شراب‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پولت‬ ‫و‬ ‫ننشین‬ ‫آغوشت‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ننشین‬ ‫دیگری‬ ‫مرد‬ ‫زن‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ل‬‫اص‬9 .‫بیفتی‬ ‫هلکت‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫آرزوی‬ .‫بنوشید‬ ‫لذت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬، ‫شد‬ ‫کهنه‬ ‫وقتی‬. ‫است‬ ‫نو‬ ‫شراب‬ ‫مانند‬ ‫جدید‬ ‫دوست‬: ‫نیست‬ ‫مقایسه‬ ‫قابل‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫نو‬ ‫زیرا‬. ‫نکن‬ ‫رها‬ ‫را‬ ‫قدیمی‬ ‫دوست‬10 .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫چه‬ ‫او‬ ‫عاقبت‬ ‫نمیدانی‬ ‫زیرا‬، ‫مکن‬ ‫حسادت‬ ‫گناهکار‬ ‫جلل‬ ‫به‬۱۱ .‫مانند‬ ‫نمی‬ ‫خود‬ ‫قبر‬ ‫به‬ ‫مجازات‬ ‫بدون‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫اما‬. ‫نبر‬ ‫لذت‬، ‫برد‬ ‫می‬ ‫لذت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫خدا‬ ‫بی‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫از‬12 ‫از‬ ‫لحظه‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫جان‬ ‫مبادا‬، ‫نکن‬ ‫عیب‬، ‫آمدی‬ ‫او‬ ‫نزد‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫نکن‬ ‫شک‬ ‫مرگ‬ ‫از‬ ‫ترس‬ ‫در‬ ‫پس‬. ‫دار‬ ‫نگه‬ ‫دور‬ ‫دارد‬ ‫کشتن‬ ‫قدرت‬ ‫که‬ ‫مردی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬13 .‫زنی‬ ‫می‬ ‫قدم‬ ‫شهر‬ ‫های‬ ‫جنگ‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫روی‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫دام‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باش‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬. ‫ببرد‬ ‫بین‬ .‫کن‬ ‫مشورت‬ ‫خردمندان‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بزن‬ ‫حدس‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫همسایه‬، ‫توانی‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫تا‬14 .‫باشد‬ ‫عالی‬ ‫حضرت‬ ‫شریعت‬ ‫در‬ ‫سخنت‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫خردمندان‬ ‫با‬ ‫تو‬ ‫گفتار‬15 .‫باشد‬ ‫خداوند‬ ‫ترس‬ ‫از‬ ‫تو‬ ‫جلل‬ ‫و‬. ‫بنوشند‬ ‫و‬ ‫بخورند‬ ‫تو‬ ‫با‬ ‫عادل‬ ‫مردم‬ ‫و‬16 .‫گفتارش‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫قوم‬ ‫حکیم‬ ‫فرمانروای‬ ‫و‬، ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ستوده‬ ‫عمل‬، ‫سازنده‬ ‫دست‬ ‫بهخاطر‬17 .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫منفور‬ ‫باشد‬ ‫عجول‬ ‫گفتار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫خطرناک‬ ‫خود‬ ‫شهر‬ ‫در‬ ‫زبان‬ ‫بد‬ ‫مرد‬18 10‫مقاله‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫دستور‬ ‫خوب‬ ‫عاقل‬ ‫مرد‬ ‫حكومت‬ ‫و‬. ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫تعلیم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫قوم‬ ‫حکیم‬ ‫قاضی‬۱ .‫هستند‬ ‫چنین‬ ‫آن‬ ‫ساکنان‬ ‫همه‬، ‫است‬ ‫انسان‬ ‫چگونه‬ ‫شهر‬ ‫فرمانروای‬ ‫و‬. ‫هستند‬ ‫چنین‬ ‫نیز‬ ‫او‬ ‫افسران‬، ‫است‬ ‫خود‬ ‫قوم‬ ‫قاضی‬ ‫که‬ ‫همانطور‬2 .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ساکن‬ ‫شهر‬ ‫قدرت‬ ‫صاحبان‬ ‫احتیاط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اما‬. ‫میکند‬ ‫هلک‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫قوم‬ ‫نادان‬ ‫پادشاه‬3 .‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫سودمند‬، ‫معین‬ ‫وقت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خداوند‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫زمین‬ ‫قدرت‬4 .‫گذاشت‬ ‫خواهد‬ ‫کاتب‬ ‫شخص‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عزت‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫خداست‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫انسان‬ ‫سعادت‬5 .‫ندهید‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هیچ‬ ‫آور‬ ‫زیان‬ ‫اعمال‬ ‫با‬ ‫و‬. ‫نباش‬ ‫متنفر‬ ‫خود‬ ‫همسایه‬ ‫از‬ ‫گناهی‬ ‫هر‬ ‫برای‬6 .‫شوند‬ ‫می‬ ‫گناه‬ ‫مرتکب‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫منفور‬ ‫انسان‬ ‫و‬ ‫خدا‬ ‫پیشگاه‬ ‫در‬ ‫غرور‬7 .‫میشود‬ ‫منتقل‬ ‫دیگر‬ ‫قوم‬ ‫به‬ ‫قومی‬ ‫از‬ ‫پادشاهی‬، ‫آمدهاند‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫فریب‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ثروتهایی‬ ‫و‬ ‫آسیبها‬، ‫ناعادلنه‬ ‫رفتارهای‬ ‫دلیل‬ ‫به‬۸ .‫اندازد‬ ‫می‬ ‫دور‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫روده‬ ‫است‬ ‫زنده‬ ‫تا‬ ‫زیرا‬. ‫نیست‬ ‫طمع‬ ‫مرد‬ ‫از‬ ‫بدتر‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫است؟‬ ‫مغرور‬ ‫خاکستر‬ ‫و‬ ‫زمین‬ ‫چرا‬9 .‫مرد‬ ‫خواهد‬ ‫فردا‬، ‫باشد‬ ‫پادشاه‬ ‫امروز‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫و‬. ‫کند‬ ‫می‬ ‫قطع‬ ‫را‬ ‫طولنی‬ ‫بیماری‬ ‫پزشک‬10 .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫کرمها‬ ‫و‬ ‫حیوانات‬، ‫خزندگان‬ ‫وارث‬، ‫بمیرد‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫زیرا‬11 .‫شود‬ ‫دور‬ ‫خود‬ ‫خالق‬ ‫از‬ ‫دلش‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫دور‬ ‫خدا‬ ‫از‬ ‫شخص‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زمانی‬ ‫غرور‬ ‫آغاز‬12 ‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫ایشان‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫عجیبی‬ ‫مصیبتهای‬ ‫خداوند‬ ‫بنابراین‬. ‫ریخت‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫مکروهات‬، ‫دارد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫هر‬ ‫و‬، ‫است‬ ‫گناه‬ ‫آغاز‬ ‫غرور‬ ‫که‬ ‫زیرا‬13 .‫برانداخت‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫برپا‬ ‫ایشان‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فروتنان‬ ‫و‬ ‫ریخته‬ ‫فرو‬ ‫را‬ ‫مغرور‬ ‫شاهزادگان‬ ‫تخت‬ ‫و‬ ‫تاج‬ ‫خداوند‬14 .‫است‬ ‫کاشته‬ ‫آنها‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پست‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫چیده‬ ‫را‬ ‫مغرور‬ ‫امتهای‬ ‫ریشههای‬ ‫خداوند‬15 .‫کرد‬ ‫ویران‬ ‫زمین‬ ‫های‬ ‫پایه‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫ویران‬ ‫را‬ ‫امتها‬ ‫کشورهای‬ ‫خداوند‬16 .‫کرد‬ ‫محو‬ ‫زمین‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫یادگار‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫هلک‬ ‫را‬ ‫آنها‬، ‫برداشته‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫او‬17 .‫اند‬ ‫شده‬ ‫زاده‬ ‫زن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آنانی‬ ‫برای‬ ‫شدید‬ ‫خشم‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫ساخته‬ ‫مردان‬ ‫برای‬ ‫غرور‬ ‫نه‬18 .‫هستند‬ ‫ای‬ ‫فریبنده‬ ‫نطفه‬، ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تجاوز‬ ‫احکام‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کسانی‬. ‫محترمند‬ ‫نباتی‬ ‫دارند‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫آنانی‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مطمئنی‬ ‫بذر‬ ‫ترسند‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آنانی‬19 .‫هستند‬ ‫چنین‬ ‫نیز‬ ‫ترسند‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫او‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کسانی‬. ‫است‬ ‫محترم‬، ‫است‬ ‫سرآمد‬ ‫که‬ ‫کسی‬، ‫برادران‬ ‫میان‬ ‫در‬20 .‫است‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫غرور‬ ‫و‬ ‫زشتی‬ ‫اما‬، ‫است‬ ‫قدرت‬ ‫کسب‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫خداوند‬ ‫ترس‬21 .‫است‬ ‫خداوند‬ ‫ترس‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫جلل‬، ‫باشد‬ ‫فقیر‬ ‫یا‬ ‫نجیب‬، ‫ثروتمند‬ ‫خواه‬22 .‫نیست‬ ‫راحت‬ ‫هم‬ ‫گناهکار‬ ‫مرد‬ ‫کردن‬ ‫بزرگ‬. ‫نیست‬ ‫شایسته‬ ‫دارد‬ ‫عقل‬ ‫که‬ ‫فقیری‬ ‫شمردن‬ ‫خوار‬23 .‫ترسد‬ ‫می‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫کسی‬ ‫از‬ ‫بزرگتر‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬ ‫اما‬. ‫گرفت‬ ‫خواهند‬ ‫قرار‬ ‫احترام‬ ‫مورد‬ ‫قدرت‬ ‫صاحبان‬ ‫و‬ ‫قضات‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫مردان‬24 .‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫ای‬ ‫کینه‬ ‫شود‬ ‫اصلح‬ ‫وقتی‬، ‫دارد‬ ‫دانش‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫و‬، ‫کنند‬ ‫می‬ ‫خدمت‬ ‫است‬ ‫حکیم‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫بنده‬ ‫به‬ ‫آزادگان‬25 .‫مکن‬ ‫فخر‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫تنگی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫و‬. ‫نباشید‬ ‫غافل‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫در‬26 .‫میخواهد‬ ‫نان‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫فخر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کسی‬ ‫از‬ ‫بهتر‬، ‫میشود‬ ‫زیاد‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میکشد‬ ‫زحمت‬ ‫که‬ ‫کسی‬۲۷ .‫بده‬ ‫عزت‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫وقارش‬ ‫برحسب‬ ‫و‬ ‫بده‬ ‫جلل‬ ‫فروتنی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جان‬، ‫پسرم‬28 ‫داشت؟‬ ‫خواهد‬ ‫گرامی‬، ‫میکند‬ ‫بیحرمت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جان‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫کرد؟‬ ‫خواهد‬ ‫عادل‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫گناه‬ ‫خود‬ ‫نفس‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫کسی‬ ‫چه‬29 .‫ثروتش‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫ثروتمند‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مفتخر‬ ‫مهارتش‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫فقیر‬30 ‫بیشتر؟‬ ‫چقدر‬ ‫فقر‬ ‫در‬، ‫است‬ ‫شرف‬ ‫بی‬ ‫ثروت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫غنا؟‬ ‫در‬ ‫چقدر‬، ‫دارد‬ ‫شرافت‬ ‫فقر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کسی‬31
  • 7. 11‫مقاله‬ .‫مینشیند‬ ‫بزرگ‬ ‫مردان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫میبرد‬ ‫بال‬ ‫است‬ ‫پست‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫سر‬ ‫حکمت‬1 .‫نباش‬ ‫متنفر‬ ‫ظاهرش‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫مردی‬ ‫از‬. ‫مکن‬ ‫تحسین‬ ‫زیباییاش‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫انسان‬2 .‫است‬ ‫شیرین‬ ‫چیزهای‬ ‫راس‬ ‫او‬ ‫میوه‬ ‫اما‬. ‫است‬ ‫کم‬ ‫ها‬ ‫مگس‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫عسل‬ ‫زنبور‬3 .‫است‬ ‫پنهان‬ ‫مردم‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شگفتانگیز‬ ‫خداوند‬ ‫اعمال‬ ‫زیرا‬، ‫مکن‬ ‫سرافرازی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ت‬‫ز‬‫عز‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مکن‬ ‫فخر‬ ‫جامهات‬ ‫و‬ ‫لباس‬ ‫از‬4 .‫است‬ ‫گذاشته‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫تاج‬ ‫شد‬ ‫نمی‬ ‫فکر‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫هرگز‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫و‬. ‫نشستهاند‬ ‫زمین‬ ‫بر‬ ‫پادشاهان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬5 .‫شد‬ ‫داده‬ ‫تحویل‬ ‫دیگر‬ ‫مردان‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫محترم‬ ‫و‬. ‫شدهاند‬ ‫رسوا‬ ‫بسیار‬ ‫نیرومند‬ ‫مردان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬6 .‫کن‬ ‫توبیخ‬ ‫سپس‬، ‫کن‬ ‫درک‬ ‫اول‬، ‫مکن‬ ‫سرزنش‬ ‫کنی‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫حقیقت‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬7 .‫مکن‬ ‫قطع‬ ‫سخنانشان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سخنان‬ ‫و‬ ‫مکن‬ ‫جواب‬ ‫نشنیدهای‬ ‫را‬ ‫علت‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬8 .‫ننشین‬ ‫داوری‬ ‫به‬ ‫گناهکاران‬ ‫با‬ ‫و‬. ‫نکن‬ ‫مبارزه‬، ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫مربوط‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫موردی‬ ‫در‬9 .‫گریزی‬ ‫می‬ ‫فرار‬ ‫با‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫نه‬، ‫کنی‬ ‫دنبال‬ ‫اگر‬ ‫و‬. ‫بود‬ ‫نخواهی‬ ‫گناه‬ ‫بی‬، ‫کنی‬ ‫مداخله‬ ‫زیاد‬ ‫اگر‬ ‫زیرا‬، ‫مکن‬ ‫مداخله‬ ‫امور‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬، ‫پسرم‬10 .‫است‬ ‫تر‬ ‫عقب‬ ‫بسیار‬ ‫و‬، ‫کند‬ ‫می‬ ‫عجله‬ ‫و‬، ‫کشد‬ ‫می‬ ‫درد‬، ‫کشد‬ ‫می‬ ‫زحمت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یکی‬11 ‫او‬ ‫و‬ ‫نگریست‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫خداوند‬ ‫چشم‬، ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬. ‫است‬ ‫فقر‬ ‫از‬ ‫سرشار‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫توانایی‬، ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کند‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫دیگری‬، ‫هم‬ ‫باز‬12 ،‫آورد‬ ‫بیرون‬ ‫خود‬ ‫پست‬ ‫جایگاه‬ ‫از‬ ‫را‬ .‫شدند‬ ‫زده‬ ‫شگفت‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫دیدند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬. ‫کرد‬ ‫بلند‬ ‫بدبختی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سر‬ ‫و‬13 .‫میآیند‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫ثروت‬ ‫و‬ ‫فقر‬، ‫مرگ‬ ‫و‬ ‫زندگی‬، ‫بدبختی‬ ‫و‬ ‫سعادت‬14 .‫اوست‬ ‫از‬ ‫نیک‬ ‫کارهای‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫محبت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫شریعت‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫حکمت‬15 .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫پیر‬ ‫میکنند‬ ‫شکوه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫با‬ ‫شر‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫آغاز‬ ‫گناهکاران‬ ‫با‬ ‫تاریکی‬ ‫و‬ ‫گمراهی‬16 .‫میآورد‬ ‫سعادت‬ ‫همیشه‬ ‫برای‬ ‫او‬ ‫لطف‬ ‫و‬ ‫میماند‬ ‫باقی‬ ‫پرهیزگاران‬ ‫نزد‬ ‫خداوند‬ ‫عطای‬17 .‫اوست‬ ‫پاداش‬ ‫سهم‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫ثروتمند‬ ‫خود‬ ‫گرفتن‬ ‫نیشگون‬ ‫و‬ ‫احتیاط‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کسی‬18 ‫به‬ ‫را‬ ‫چیزها‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫رسید‬ ‫خواهد‬ ‫او‬ ‫بر‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬ ‫داند‬ ‫نمی‬ ‫او‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫و‬. ‫خورد‬ ‫خواهم‬ ‫خود‬ ‫اموال‬ ‫از‬ ‫پیوسته‬ ‫اکنون‬ ‫و‬ ‫یافتهام‬ ‫آرامش‬: «‫میگوید‬ ‫او‬ ‫و‬19 .‫بمیرد‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫واگذار‬ ‫دیگران‬ .‫شو‬ ‫پیر‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باش‬ ‫آگاه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باش‬ ‫قدم‬ ‫ثابت‬ ‫خود‬ ‫عهد‬ ‫در‬20 .‫کنیم‬ ‫ثروتمند‬ ‫ناگهان‬ ‫را‬ ‫فقیر‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آسان‬ ‫خداوند‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫زیرا‬، ‫بمان‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫توکل‬ ‫خداوند‬ ‫بر‬ ‫اما‬. ‫نکنید‬ ‫تعجب‬ ‫گناهکاران‬ ‫کارهای‬ ‫از‬21 .‫میکند‬ ‫شکوفا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫برکت‬ ‫ناگهان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پرهیزگاران‬ ‫پاداش‬ ‫در‬ ‫خداوند‬ ‫برکت‬22 ‫داشت؟‬ ‫خواهم‬ ‫خوبی‬ ‫چیزهای‬ ‫چه‬ ‫آخرت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دارد؟‬ ‫سودی‬ ‫چه‬ ‫من‬ ‫خدمت‬ ‫نگویید‬23 ‫داشت؟‬ ‫خواهم‬ ‫بدی‬ ‫چه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫دارم‬ ‫زیادی‬ ‫چیزهای‬ ‫و‬ ‫هستم‬ ‫کافی‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫که‬ ‫نگویید‬ ‫هم‬ ‫باز‬24 .‫نیست‬ ‫سعادت‬ ‫یاد‬ ‫دیگر‬ ‫مصیبت‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫است‬ ‫مصیبت‬ ‫فراموشی‬، ‫سعادت‬ ‫روز‬ ‫در‬25 .‫دهد‬ ‫پاداش‬ ‫راههایش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آسان‬ ‫خداوند‬ ‫برای‬ ‫مرگ‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫زیرا‬26 .‫میشود‬ ‫کشف‬ ‫اعمالش‬ ‫او‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫لذت‬ ‫انسان‬ ‫ساعتی‬ ‫مصیبت‬27 .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫شناخته‬ ‫فرزندانش‬ ‫در‬ ‫مرد‬ ‫زیرا‬، ‫نکنید‬ ‫قضاوت‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫برکت‬ ‫مرگش‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کسی‬۲۸ .‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫قطارهای‬ ‫فریبکار‬ ‫که‬ ‫زیرا‬ ‫نیاورید‬ ‫خود‬ ‫خانه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هرکس‬29 .‫توست‬ ‫سقوط‬ ‫مراقب‬ ‫جاسوسی‬ ‫مانند‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫چنین‬ ‫نیز‬ ‫متکبران‬ ‫قلب‬، ‫قفس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫کبک‬ ‫مانند‬30 .‫میکند‬ ‫سرزنش‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫ستایش‬ ‫شایسته‬ ‫چیزهای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫تبدیل‬ ‫بدی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نیکی‬ ‫و‬ ‫مینشیند‬ ‫کمین‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫زیرا‬31 .‫است‬ ‫خون‬ ‫انتظار‬ ‫در‬ ‫گناهکار‬ ‫انسان‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫افروخته‬ ‫زغالها‬ ‫از‬ ‫انبوهی‬ ‫آتش‬ ‫جرقه‬ ‫از‬32 .‫بیاورد‬ ‫ابدی‬ ‫لکه‬ ‫تو‬ ‫بر‬ ‫مبادا‬. ‫کند‬ ‫می‬ ‫شرارت‬ ‫او‬ ‫زیرا‬، ‫باش‬ ‫شرور‬ ‫انسان‬ ‫مواظب‬33 .‫سازد‬ ‫دور‬ ‫خودت‬ ‫مال‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫و‬ ‫سازد‬ ‫مضطرب‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫تا‬ ‫بپذیر‬ ‫خانهات‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫غریبهای‬34 12‫مقاله‬ .‫کرد‬ ‫شکرگزاری‬ ‫فوایدت‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫پس‬. ‫کنی‬ ‫می‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫بدان‬، ‫کنی‬ ‫نیکی‬ ‫خواهی‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬1 .‫است‬ ‫عالی‬ ‫حضرت‬ ‫آن‬ ‫از‬، ‫نیست‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫و‬. ‫یافت‬ ‫خواهی‬ ‫پاداشی‬ ‫تا‬ ‫کن‬ ‫نیکی‬ ‫پرهیزکار‬ ‫انسان‬ ‫به‬2 .‫نمیدهد‬ ‫صدقه‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫و‬، ‫است‬ ‫مشغول‬ ‫بدی‬ ‫به‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫نمیشود‬ ‫کسی‬ ‫نصیب‬ ‫خیری‬ ‫هیچ‬3 .‫مکن‬ ‫یاری‬ ‫را‬ ‫گناهکار‬ ‫و‬ ‫بده‬ ‫خداپرست‬ ‫انسان‬ ‫به‬4 ‫در‬ ‫برابر‬ ‫دو‬ ‫بدی‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫زیرا‬، ‫شود‬ ‫مسلط‬ ‫تو‬ ‫بر‬ ‫مبادا‬، ‫نده‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫و‬، ‫کن‬ ‫دریغ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نان‬، ‫نده‬ ‫دین‬ ‫بی‬ ‫به‬ ‫اما‬، ‫کن‬ ‫نیکی‬ ‫است‬ ‫فرومایه‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫به‬5 .‫شد‬ ‫انجام‬ ‫او‬ ‫با‬. ‫کرد‬ ‫خواهی‬ ‫دریافت‬ ‫داشت‬ ‫خواهی‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫خوبی‬ ‫همه‬ ‫برابر‬ .‫دارد‬ ‫می‬ ‫نگاه‬ ‫مجازاتشان‬ ‫عظمت‬ ‫روز‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬، ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫خدایان‬ ‫بی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انتقام‬ ‫و‬، ‫است‬ ‫متنفر‬ ‫گناهکاران‬ ‫از‬ ‫اعلی‬ ‫که‬ ‫زیرا‬6 .‫مکن‬ ‫یاری‬ ‫را‬ ‫گناهکار‬ ‫و‬ ‫بدهید‬ ‫نیکوکاران‬ ‫به‬7 .‫کرد‬ ‫پنهان‬ ‫سختی‬ ‫در‬ ‫نمیتوان‬ ‫را‬ ‫دشمن‬ ‫و‬، ‫شناخت‬ ‫نمیتوان‬ ‫سعادت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دوست‬8 .‫رفت‬ ‫خواهد‬ ‫نیز‬ ‫دوست‬ ‫یک‬ ‫حتی‬، ‫او‬ ‫مصیبت‬ ‫در‬ ‫اما‬، ‫میشوند‬ ‫اندوهگین‬ ‫دشمنان‬، ‫انسان‬ ‫سعادت‬ ‫در‬9 .‫میزند‬ ‫زنگ‬ ‫آهن‬ ‫مانند‬ ‫نیز‬ ‫او‬ ‫شرارت‬، ‫میزند‬ ‫زنگ‬ ‫آهن‬ ‫مانند‬ ‫زیرا‬، ‫مکن‬ ‫اعتماد‬ ‫خود‬ ‫دشمن‬ ‫به‬ ‫هرگز‬10 ‫را‬ ‫عینک‬ ‫گویی‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫رفتار‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫چنان‬ ‫و‬، ‫باشید‬ ‫برحذر‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫او‬ ‫مراقب‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬، ‫شود‬ ‫می‬ ‫خمیده‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فروتن‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫او‬ ‫چه‬ ‫اگر‬11 .‫است‬ ‫نشده‬ ‫پاک‬ ‫کلی‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫زنگ‬ ‫که‬ ‫دانست‬ ‫خواهید‬ ‫و‬، ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫پاک‬ ‫تو‬ ‫و‬ ‫بنشیند‬ ‫تو‬ ‫صندلی‬ ‫بر‬ ‫بخواهد‬ ‫مبادا‬، ‫بنشیند‬ ‫تو‬ ‫راست‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫مبادا‬. ‫بایستد‬ ‫تو‬ ‫جای‬ ‫به‬، ‫کرد‬ ‫سرنگون‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫مبادا‬، ‫نده‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫نزد‬ ‫را‬ ‫او‬12 .‫شوی‬ ‫خراشیده‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بسپاری‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫سخنان‬ ‫آخر‬ ‫در‬ ‫کرد؟‬ ‫خواهد‬ ‫ترحم‬، ‫وحشی‬ ‫حیوانات‬ ‫مانند‬ ‫یا‬، ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫گزیده‬ ‫مار‬ ‫که‬ ‫افسونگر‬ ‫به‬ ‫کسی‬ ‫چه‬13 ‫کرد؟‬ ‫خواهد‬ ‫ترحم‬ ‫کسی‬ ‫چه‬، ‫شود‬ ‫نجس‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫گناهان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫گناهکار‬ ‫نزد‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫پس‬14 .‫کرد‬ ‫نخواهد‬ ‫درنگ‬ ‫او‬، ‫کنی‬ ‫سقوط‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫تو‬ ‫اگر‬ ‫اما‬، ‫ماند‬ ‫خواهد‬ ‫تو‬ ‫با‬ ‫مدتی‬ ‫برای‬ ‫او‬15 ، ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫فرصت‬ ‫اگر‬ ‫اما‬، ‫کند‬ ‫می‬ ‫گریه‬ ‫خود‬ ‫چشمان‬ ‫با‬: ‫بیندازد‬ ‫گودالی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫اندیشد‬ ‫می‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫اما‬، ‫گوید‬ ‫می‬ ‫سخن‬ ‫شیرین‬ ‫خود‬ ‫لبهای‬ ‫با‬ ‫دشمن‬16 .‫شود‬ ‫نمی‬ ‫سیر‬ ‫خون‬ ‫به‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫تضعیف‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫اما‬، ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫وانمود‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ ‫و‬. ‫یافت‬ ‫خواهی‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ابتدا‬، ‫رسید‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫مصیبت‬ ‫اگر‬17 .‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫چهره‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫نجوا‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫زد‬ ‫خواهد‬ ‫کف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دستهای‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫تکان‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سر‬ ‫او‬18
  • 8. 13‫مقاله‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫او‬ ‫مانند‬، ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شراکت‬ ‫مغرور‬ ‫مرد‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫و‬. ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫نجس‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫کند‬ ‫لمس‬ ‫را‬ ‫زمین‬ ‫که‬ ‫هر‬1 ‫دیگ‬ ‫و‬ ‫قوری‬ ‫که‬ ‫زیرا‬، ‫باش‬ ‫نداشته‬ ‫شراکت‬، ‫است‬ ‫خودت‬ ‫از‬ ‫ثروتمندتر‬ ‫و‬ ‫قویتر‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫با‬ ‫و‬. ‫نکن‬ ‫بار‬ ‫خود‬ ‫توان‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫را‬ ‫خود‬، ‫میکنی‬ ‫زندگی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬2 .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫شکسته‬، ‫شود‬ ‫کوبیده‬ ‫دیگری‬ ‫به‬ ‫یکی‬ ‫اگر‬ ‫زیرا‬ ‫دارند؟‬ ‫همخوانی‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫چگونه‬ ‫سفالی‬ .‫کند‬ ‫دعا‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫او‬ ‫و‬، ‫میشود‬ ‫ظلم‬ ‫فقیر‬: ‫میکند‬ ‫تهدید‬ ‫اما‬، ‫است‬ ‫کرده‬ ‫بد‬ ‫ثروتمند‬3 .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫تو‬، ‫باشی‬ ‫نداشته‬ ‫چیزی‬ ‫اگر‬ ‫اما‬، ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫استفاده‬ ‫تو‬ ‫از‬، ‫باشی‬ ‫او‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫اگر‬4 .‫شد‬ ‫نخواهد‬ ‫پشیمان‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫برهنه‬ ‫را‬ ‫تو‬، ‫آری‬، ‫میکند‬ ‫زندگی‬ ‫تو‬ ‫با‬ ‫او‬، ‫باشی‬ ‫داشته‬ ‫چیزی‬ ‫اگر‬5 ‫می‬ ‫چه‬: ‫گفت‬ ‫خواهد‬ ‫و‬ ‫گفت‬ ‫خواهد‬ ‫سخن‬ ‫نیکی‬ ‫به‬ ‫تو‬ ‫با‬ ‫او‬. ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫امیدوار‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫و‬ ‫زد‬ ‫خواهد‬ ‫لبخند‬ ‫تو‬ ‫به‬، ‫داده‬ ‫فریب‬ ‫را‬ ‫تو‬، ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نیاز‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫اگر‬6 ‫خواهی؟‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫تو‬، ‫ببیند‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫وقتی‬، ‫خندید‬ ‫خواهد‬ ‫تو‬ ‫تمسخر‬ ‫به‬ ‫آخر‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫کند‬ ‫خشک‬ ‫بار‬ ‫سه‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬، ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫شرمنده‬ ‫خود‬ ‫غذای‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫او‬ ‫و‬7 .‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫تکان‬ ‫تو‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سر‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ .‫نشینی‬ ‫فرو‬ ‫خود‬ ‫شادی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نخوری‬ ‫فریب‬ ‫که‬ ‫باش‬ ‫مواظب‬8 .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫دعوت‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫او‬ ‫و‬، ‫بکش‬ ‫کنار‬ ‫را‬ ‫خود‬، ‫میشوی‬ ‫دعوت‬ ‫نیرومند‬ ‫مردی‬ ‫از‬ ‫اگر‬9 .‫شوی‬ ‫فراموش‬ ‫مبادا‬، ‫نباش‬ ‫دور‬. ‫کنی‬ ‫نشینی‬ ‫عقب‬ ‫مبادا‬، ‫نیاور‬ ‫فشار‬ ‫او‬ ‫بر‬10 ‫اسرار‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫زدن‬ ‫لبخند‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫وسوسه‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫زیاد‬ ‫سخنان‬ ‫با‬ ‫زیرا‬، ‫نیاورید‬ ‫ایمان‬ ‫او‬ ‫بسیار‬ ‫سخنان‬ ‫به‬ ‫و‬، ‫نشوید‬ ‫مساوی‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫صحبت‬ ‫در‬11 .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫آشکار‬ ‫را‬ ‫شما‬ .‫کرد‬ ‫نخواهد‬ ‫دریغ‬ ‫تو‬ ‫انداختن‬ ‫زندان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫تو‬ ‫آزار‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫خواهد‬ ‫جا‬ ‫به‬ ‫ظالمانه‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫سخنان‬ ‫او‬ ‫ا‬‫ز‬‫م‬‫ا‬12 .‫میزنید‬ ‫گام‬ ‫خود‬ ‫سرنگونی‬ ‫خطر‬ ‫در‬ ‫زیرا‬، ‫باشید‬ ‫مراقب‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫مراقب‬13 .‫بخوان‬ ‫خود‬ ‫نجات‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫بدار‬ ‫دوست‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خداوند‬14 .‫دارد‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫همسایه‬ ‫انسانی‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مانند‬ ‫حیوانی‬ ‫هر‬15 .‫میپیوندد‬ ‫خود‬ ‫مانند‬ ‫به‬ ‫انسان‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫متحد‬ ‫نوع‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫جسد‬ ‫همه‬16 .‫پرهیزگاران‬ ‫با‬ ‫گناهکار‬ ‫پس‬ ‫دارد؟‬ ‫بره‬ ‫با‬ ‫ارتباطی‬ ‫چه‬ ‫گرگ‬17 ‫غنی؟‬ ‫و‬ ‫فقیر‬ ‫بین‬ ‫صلحی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫سگ‬ ‫و‬ ‫کفتار‬ ‫بین‬ ‫توافقی‬ ‫چه‬18 .‫خورد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫فقیر‬ ‫ثروتمند‬ ‫و‬، ‫است‬ ‫بیابان‬ ‫در‬ ‫شیر‬ ‫طعمه‬ ‫وحشی‬ ‫الغ‬ ‫که‬ ‫همانطور‬19 .‫است‬ ‫بیزار‬ ‫فقیر‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫ثروتمند‬، ‫است‬ ‫متنفر‬ ‫فروتنی‬ ‫از‬ ‫مغرور‬ ‫که‬ ‫همانطور‬20 .‫میشود‬ ‫رانده‬ ‫خود‬ ‫دوستان‬ ‫توسط‬ ‫است‬ ‫سقوط‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فقیری‬ ‫اما‬، ‫میشود‬ ‫داشته‬ ‫نگه‬ ‫خود‬ ‫دوستان‬ ‫از‬، ‫است‬ ‫کرده‬ ‫سقوط‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫که‬ ‫ثروتمندی‬ ‫مرد‬21 ‫جایی‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫صحبت‬ ‫عاقلنه‬ ‫او‬. ‫میکنند‬ ‫توجیه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫مردم‬ ‫اما‬، ‫شود‬ ‫گفته‬ ‫نباید‬ ‫که‬ ‫میگوید‬ ‫چیزهایی‬ ‫او‬. ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫یاران‬، ‫میکند‬ ‫سقوط‬ ‫ثروتمندی‬ ‫مرد‬ ‫وقتی‬22 .‫نداشت‬ ‫چه‬ ‫این‬: ‫میگویند‬، ‫کند‬ ‫صحبت‬ ‫فقیر‬ ‫اگر‬ ‫اما‬، ‫میکنند‬ ‫تمجید‬ ‫ابرها‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫آن‬، ‫میگوید‬ ‫چه‬ ‫ببین‬ ‫و‬ ‫میگیرد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫زبان‬ ‫هرکس‬، ‫میگوید‬ ‫سخن‬ ‫ثروتمند‬ ‫مردی‬ ‫وقتی‬23 .‫کنند‬ ‫سرنگون‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫کند‬ ‫لغزش‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫است؟‬ ‫کسی‬ .‫است‬ ‫بد‬ ‫خدا‬ ‫بی‬ ‫دهان‬ ‫در‬ ‫فقر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خوب‬ ‫ندارد‬ ‫گناهی‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫برای‬ ‫ثروت‬24 .‫میسازد‬ ‫شاد‬ ‫چهرهای‬، ‫شاد‬ ‫دل‬ ‫و‬، ‫بدی‬ ‫یا‬ ‫نیکی‬ ‫به‬ ‫خواه‬، ‫میدهد‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫چهرهاش‬ ‫آدمی‬ ‫دل‬25 .‫است‬ ‫ذهن‬ ‫کننده‬ ‫خسته‬ ‫کار‬ ‫تمَیل‬ ‫یافتن‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫رفاه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دلی‬ ‫نشانهی‬، ‫شاد‬ ‫چهرهی‬26 14‫مقاله‬ .‫باشد‬ ‫نشده‬ ‫خاردار‬ ‫گناهان‬ ‫انبوه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫لغزیده‬ ‫خود‬ ‫دهان‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫خوشا‬1 .‫است‬ ‫نشده‬ ‫ناامید‬ ‫خداوند‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫امید‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نکرده‬ ‫محکوم‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫وجدانش‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫خوشا‬2 ‫کند؟‬ ‫چه‬ ‫پول‬ ‫با‬ ‫حسود‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫خوشایند‬ ‫خسیس‬ ‫برای‬ ‫ثروت‬3 .‫کنند‬ ‫خرج‬ ‫آشوبگرانه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫دارایی‬ ‫که‬ ‫میکند‬ ‫جمع‬ ‫دیگران‬ ‫برای‬، ‫میکند‬ ‫جمع‬ ‫خود‬ ‫نفس‬ ‫فریب‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کسی‬4 .‫برد‬ ‫نخواهد‬ ‫لذت‬ ‫خود‬ ‫مال‬ ‫از‬ ‫او‬ ‫کرد؟‬ ‫خواهد‬ ‫نیکی‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫برای‬، ‫باشد‬ ‫بد‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫که‬ ‫کسی‬5 .‫اوست‬ ‫بدی‬ ‫جزای‬ ‫این‬ ‫و‬. ‫کند‬ ‫حسادت‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫کسی‬ ‫از‬ ‫بدتر‬ ‫کس‬ ‫هیچ‬6 .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫اعلم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫شرارت‬ ‫سرانجام‬ ‫و‬. ‫میدهد‬ ‫انجام‬ ‫ناخواسته‬، ‫کند‬ ‫نیکی‬ ‫اگر‬ ‫و‬7 .‫کند‬ ‫می‬ ‫تحقیر‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫و‬ ‫گرداند‬ ‫برمی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫روی‬. ‫دارد‬ ‫بد‬ ‫چشم‬ ‫حسود‬8 .‫کند‬ ‫می‬ ‫خشک‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫روح‬ ‫شریر‬ ‫گناه‬ ‫و‬. ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫سیر‬ ‫خود‬ ‫سهم‬ ‫به‬ ‫طمع‬ ‫چشم‬9 .‫است‬ ‫خسیس‬ ‫سفرهاش‬ ‫در‬ ‫و‬، ‫میورزد‬ ‫حسادت‬ ‫او‬ ‫نان‬ ‫به‬ ‫بد‬ ‫چشم‬10 .‫بده‬ ‫خداوند‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫شایسته‬ ‫قربانی‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫نیکی‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫توانایی‬ ‫برحسب‬، ‫پسرم‬11 .‫است‬ ‫نشده‬ ‫اعلم‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫قبر‬ ‫عهد‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫نخواهد‬ ‫دیری‬ ‫مرگ‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬12 .‫بده‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫دراز‬ ‫را‬ ‫دستت‬ ‫تواناییت‬ ‫برحسب‬ ‫و‬ ‫کن‬ ‫نیکی‬ ‫دوستت‬ ‫به‬ ‫مرگت‬ ‫از‬ ‫قبل‬13 .‫کند‬ ‫غلبه‬ ‫تو‬ ‫بر‬ ‫نیک‬ ‫آرزوی‬ ‫قسمت‬ ‫که‬ ‫نگذار‬ ‫و‬، ‫مکن‬ ‫فریب‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫نیکو‬ ‫روز‬14 ‫شود؟‬ ‫تقسیم‬ ‫قرعه‬ ‫به‬ ‫تو‬ ‫زحمات‬ ‫و‬ ‫کنی؟‬ ‫نمی‬ ‫واگذار‬ ‫دیگری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫زحمات‬ ‫آیا‬15 .‫نیست‬ ‫لذیذ‬ ‫جستجوی‬ ‫قبر‬ ‫در‬ ‫زیرا‬. ‫کن‬ ‫تقدیس‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جان‬ ‫و‬ ‫بگیر‬ ‫و‬ ‫بده‬16 .‫مرد‬ ‫خواهی‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫عهد‬ ‫زیرا‬، ‫میشود‬ ‫کهنه‬ ‫جامه‬ ‫مانند‬ ‫گوشتی‬ ‫هر‬17 ‫می‬ ‫متولد‬ ‫دیگری‬ ‫و‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫یکی‬، ‫است‬ ‫چنین‬ ‫نیز‬ ‫خون‬ ‫و‬ ‫گوشت‬ ‫نسل‬. ‫کنند‬ ‫می‬ ‫رشد‬ ‫برخی‬ ‫و‬ ‫ریزند‬ ‫می‬ ‫برخی‬، ‫ضخیم‬ ‫درخت‬ ‫سبز‬ ‫برگهای‬ ‫از‬18 .‫شود‬ .‫رفت‬ ‫خواهد‬ ‫آن‬ ‫کارگر‬ ‫و‬، ‫میرود‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫پوسیده‬ ‫کاری‬ ‫هر‬19 .‫اندیشد‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫عقل‬ ‫به‬ ‫زس‬‫د‬‫مق‬ ‫چیزهای‬ ‫به‬ ‫و‬، ‫کند‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫حکمت‬ ‫با‬ ‫نیکو‬ ‫چیزهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫خوشا‬20 .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫درک‬ ‫نیز‬ ‫او‬ ‫اسرار‬ ‫در‬، ‫میاندیشد‬ ‫خود‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫راههای‬ ‫که‬ ‫کسی‬21 .‫کنید‬ ‫کمین‬ ‫او‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بروید‬ ‫او‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫میکند‬ ‫ردیابی‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫مانند‬22 .‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫فرا‬ ‫گوش‬ ‫نیز‬ ‫او‬ ‫درهای‬ ‫از‬، ‫میکند‬ ‫کاهن‬ ‫او‬ ‫پنجرههای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هر‬23 .‫ببندد‬ ‫دیوارهایش‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫سنجاق‬ ‫یك‬، ‫كند‬ ‫اقامت‬ ‫او‬ ‫خانه‬ ‫نزدیك‬ ‫كه‬ ‫هر‬24 .‫باشد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫خوب‬ ‫چیزهای‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫اقامت‬ ‫اقامتگاهی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫برپا‬ ‫او‬ ‫نزد‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خیمه‬25