SlideShare a Scribd company logo
KE JESU FELA
YO O BOLOKANG
22 Ene o tla belega mosimane, mme wena o bitse leina la gagwe Jesu;
gonne ke ene yo o tla gololang batho ba gagwe mo dibeng tsa bone."
MME MATHIEU 1:21
5 Gonne Modimo o ratile lefatshe mo go kalo gore o ne a neile
Morwawe yo o tsetsweng a le esi, gore mongwe le mongwe yo o
dumelang mo go ene a se ka a swa, mme o na le bophelo jo bo sa
khutleng. JAANE JAAN 3:16
Jesu a mo raya a re: "Ke nna tsela, le boammaaruri le botshelo; ga go tle
ope kwa go Rara, fa e se ka nna. JAANE JAAN 14:6
Ga gona pholoso mo go epe e sele; gonne ga go na leina lepe le sele fa
tlase ga legodimo le le neilweng batho, mme re tla pholosiwa ka lone.
DIKETSO 4:12 SSO61SO -
Gonne tse ke di lo neileng pele tse nna ke di amogetseng, e bong gore
Keresete o ne a swela dibe tsa rona ka fa Dikwalo di kayang ka gone. Le
gore o ne a fitlhwa, le gore o tsositswe ka letsatsi la boraro ka fa Dikwalo
di kayang ka gone." - 1 Bakorintha 15:3-4.
18e re nang le topollo ka madi a hae, e leng tshwarelo ya dibe, ka maruo
a mohau wa hae, Ef 1:7 go go
GO NA LE DILO TSE NNÈ TSE RE TSHWANETSENG GO DI TLHALOGANYA KA
BOTLALO:
1.MODIMO O A GO RATA THATA.
O BATLA GORE O NNE LE BOTSHELO JO BO SA KHUTLENG KWA LEGODIMONG.
5 Gonne Modimo o ratile lefatshe mo go kalo gore o ne a neile Morwawe yo o
tsetsweng a le esi, gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene a se ka
a swa, mme o na le bophelo jo bo sa khutleng. JAANE JAAN 3:16
O BATLA GORE O TSHELE BOTSHELO JO BO ITUMEDISANG LE JO BO NANG LE
BOKAO.
Legodu ga le a tla, fa e se go utswa le go bolaya le go senya; Nna ke tsile gore
di bone bophelo, le gore di nne le letlotlo le le fetang. JAANE JAAN 10:10
LE FA GO NTSE JALO, BATHO BA LE BANTSI GA BA BONE BOTSHELO JO
BO NANG LE BOKAO E BILE GA BA TLHOMAMISEGE GORE A BA NA LE
BOTSHELO JO BO SA KHUTLENG KA GONNE ...
2. MOTHO O LEOFA KA NTLHA YA TLHOLEGO. KE KA NTLHA YANG FA A NE
A KGAOGANA LE MODIMO.
MONGWE LE MONGWE O NE A LEOFILE.
Gonne botlhe ba leofile, mme ba tlhoka tlotlo ya Modimo. LOMO 3:23
"Go rata madi ke modi wa maula otlhe." - PES. 1 TIMOTHEO 6:10
TUELO YA BOLEO KE LOSO.
Tuelo ya boleo ke loso. LOMO 6:23
BAEBELE E TLHALOSA MEFUTA E MEBEDI YA LOSO:
- BONE DEATH.
27 [...]Mme jaaka go laotswe gore batho ba swe gangwe fela, mme
morago ga moo katlholo ke e: BAHEBERA 9:27.
LOSO LWA SEMOYA KGOTSA LWA GO KGAOGANA LE MODIMO KWA
DIHELENG.
13Mme ba ba boifang, ba ba boifang, ba ba sa dumeleng, le ba ba
bolaanang le babolai le baloi le baitseanape le baitseanape le baaki
botlhe, ba na le kabelo ya bone mo letsheng le le tukang ka molelo le
sebabole, e leng loso lwa bobedi. TSHENOLO 21:8 SSO61SO -
FA MOTHO A KGAOGANA LE MODIMO KA NTLHA YA BOLEO JWA
GAGWE, BOTHATA JONO BO RARABOLOLWA JANG? GANTSI RE AKANYA
GORE DITHAROLLO KE: BODUMEDI, DITIRO TSE DI MOLEMO LE
MEKGWA E E SIAMENG.
GO NA LE THARABOLOLO E LE NNGWE FELA E E TSWANG KWA
MODIMONG.
3. JESU KE ENE FELA TSELA E E YANG LEGODIMONG.
Sena ene ele Lentswe la Modimo.
Jesu a mo raya a re: "Ke nna tsela, le boammaaruri le botshelo; ga go tle
ope kwa go Rara, fa e se ka nna. JAANE JAAN 14:6
O NE A DUELA TUELO E E FELETSENG KA NTLHA YA MALEO A RONA.
18 Gonne Keresete le ene o kile a boga ka ntlha ya maleo, e bong
tshiamo ya basiamolodi, gore a tle a re tlise kwa Modimong, a bolawa
mo nameng, mme a itlhaganedisa ka Mowa.
18e re nang le topollo ka madi a hae, e leng tshwarelo ya dibe, ka maruo
a mohau wa hae, Baefeso 1:7, lo bo lo
O NA LE TSHOLOFETSO YA BOTSHELO JO BO SA KHUTLENG.
18 Yo o dumelang mo go Morwa o na le bophelo jo bo sa khutleng; yo o
sa dumeleng Morwa ga a nke a bona bophelo. mme bogale jwa Modimo
bo mo okame. JAANE TU YA JAANE NA 3:36
Tuelo ya boleo ke loso; Mpho ya Modimo ke botshelo jo bo sa khutleng
ka Jesu Keresete Morena wa rona. LOMO 6:23
4. RE TSHWANETSE GO DUMELA MO GO JESU KERESETE GORE A
PHOLOSIWE.
PHOLOSO YA RONA E BAKA MOHAU WA MODIMO KA HO
DUMELA HO JESU KRESTE.
Gonne lo pholositswe ka boitshwarelo ka tumelo. 25 Le gona,
ga go tswe mo go lona, ke neo ya Modimo; ga se ka ga ditiro,
gore motho ope a ipoke. Baefeso 2:8-9, lo bo lo
Mongwe le mongwe yo o bitsang leina la Morena o tla
pholosiwa. LOMO 10:13
Thapelo ya moleofi
LE RAPELE KA TUMELO,
JESU, KE A GO LEBOGA, KA O NTHATA. Ke go re ke moleofi, ke kopa
tshwarelo ya gago. KE LEBOGELA LOSO LWA GAGO MO SEFAPAANONG,
PHITLHO LE TSOGO GO DUELELA MALEO A ME OTLHE. KE TLA GO
TSHEPHA JAAKA MORENA LE MOPHOLOSI WA ME. KE AMOGELA MPHO
YA GAGO YA BOTSHELO JO BO SA KHUTLENG MME KE NEELA BOTSHELO
JWA ME MO GO WENA. NTHUSE GORE KE IKOBELE DITAELO TSA GAGO
TSOTLHE, O NATEFALE FA PELE GA GAGO. AAMIIN. SEMOGA YA
FA E LE GORE O IKANYA JEHOFA, DILO TSE DI LATELANG DI A GO
DIRAGALELA:
JAANONG O NA LE BOPHELO JO BO SA KHUTLENG LE MODIMO.
26 Mme thato ya yo o nthomileng ke gore mongwe le mongwe yo o
bonang Morwa, a ba a dumela mo go ene, a nne le bophelo jo bo sa
khutleng, mme ke tla mo tsosa ka letsatsi la bofelo. JAANE TU YA JAANE
NA 6:40
DIBE TSA GAGO TSOTLHE DI A DUELWA E BILE DI A ITSHWARELWA.
(GO TSWA MO NAKONG E E TLANG, GOMPIENO, MO NAKONG E E
TLANG.
13Mme ene, e rile a sena go tlhabela ditlhabelo ka bosakhutleng, a nna
ka fa letsogong le le jang la Modimo; Hebereke 10:12
WENA O LE SEBOPIWA SE SESHA MO MATLHONG A MODIMO. KE TSHIMOLOGO YA
BOTSHELO JWA GAGO JO BOSHA.
15 Ka moo he, fa motho a le mo go Keresete, o sebopiwa se sešwa: dilo tsa
bogologolo di fetile. Mme dilo tsotlhe di fetogile disha. 2 Bakorinthe 5:17, lo bo lo
O NE WA NNA NGWANA WA MODIMO.
Mme ba bantsi ba ba mo amogetseng, o ba neile thata ya go nna bana ba Modimo,
tota le bone ba ba dumelang mo leineng la gagwe: Johane 1:12.
DITIRO TSE DI MOLEMO GA SE TSELA YA GORE RE PHOLOSIWE, MME KE BOSUPI
KGOTSA MAUNGO A POLOKO YA RONA.
Gonne re bopetswe tiro ya gagwe, re bopetswe mo go Keresete Jesu ditiro tse di
molemo, tse Modimo o di laotseng pele, gore re tsamae mo go tsona. Baefeso 2:10.
A MODIMO A GO SEGOFATSE!

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
 
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 

Setswana Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx

 • 1. KE JESU FELA YO O BOLOKANG
 • 2. 22 Ene o tla belega mosimane, mme wena o bitse leina la gagwe Jesu; gonne ke ene yo o tla gololang batho ba gagwe mo dibeng tsa bone." MME MATHIEU 1:21 5 Gonne Modimo o ratile lefatshe mo go kalo gore o ne a neile Morwawe yo o tsetsweng a le esi, gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene a se ka a swa, mme o na le bophelo jo bo sa khutleng. JAANE JAAN 3:16 Jesu a mo raya a re: "Ke nna tsela, le boammaaruri le botshelo; ga go tle ope kwa go Rara, fa e se ka nna. JAANE JAAN 14:6
 • 3. Ga gona pholoso mo go epe e sele; gonne ga go na leina lepe le sele fa tlase ga legodimo le le neilweng batho, mme re tla pholosiwa ka lone. DIKETSO 4:12 SSO61SO - Gonne tse ke di lo neileng pele tse nna ke di amogetseng, e bong gore Keresete o ne a swela dibe tsa rona ka fa Dikwalo di kayang ka gone. Le gore o ne a fitlhwa, le gore o tsositswe ka letsatsi la boraro ka fa Dikwalo di kayang ka gone." - 1 Bakorintha 15:3-4. 18e re nang le topollo ka madi a hae, e leng tshwarelo ya dibe, ka maruo a mohau wa hae, Ef 1:7 go go
 • 4. GO NA LE DILO TSE NNÈ TSE RE TSHWANETSENG GO DI TLHALOGANYA KA BOTLALO: 1.MODIMO O A GO RATA THATA. O BATLA GORE O NNE LE BOTSHELO JO BO SA KHUTLENG KWA LEGODIMONG. 5 Gonne Modimo o ratile lefatshe mo go kalo gore o ne a neile Morwawe yo o tsetsweng a le esi, gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene a se ka a swa, mme o na le bophelo jo bo sa khutleng. JAANE JAAN 3:16 O BATLA GORE O TSHELE BOTSHELO JO BO ITUMEDISANG LE JO BO NANG LE BOKAO. Legodu ga le a tla, fa e se go utswa le go bolaya le go senya; Nna ke tsile gore di bone bophelo, le gore di nne le letlotlo le le fetang. JAANE JAAN 10:10
 • 5. LE FA GO NTSE JALO, BATHO BA LE BANTSI GA BA BONE BOTSHELO JO BO NANG LE BOKAO E BILE GA BA TLHOMAMISEGE GORE A BA NA LE BOTSHELO JO BO SA KHUTLENG KA GONNE ... 2. MOTHO O LEOFA KA NTLHA YA TLHOLEGO. KE KA NTLHA YANG FA A NE A KGAOGANA LE MODIMO. MONGWE LE MONGWE O NE A LEOFILE. Gonne botlhe ba leofile, mme ba tlhoka tlotlo ya Modimo. LOMO 3:23 "Go rata madi ke modi wa maula otlhe." - PES. 1 TIMOTHEO 6:10 TUELO YA BOLEO KE LOSO. Tuelo ya boleo ke loso. LOMO 6:23
 • 6. BAEBELE E TLHALOSA MEFUTA E MEBEDI YA LOSO: - BONE DEATH. 27 [...]Mme jaaka go laotswe gore batho ba swe gangwe fela, mme morago ga moo katlholo ke e: BAHEBERA 9:27. LOSO LWA SEMOYA KGOTSA LWA GO KGAOGANA LE MODIMO KWA DIHELENG. 13Mme ba ba boifang, ba ba boifang, ba ba sa dumeleng, le ba ba bolaanang le babolai le baloi le baitseanape le baitseanape le baaki botlhe, ba na le kabelo ya bone mo letsheng le le tukang ka molelo le sebabole, e leng loso lwa bobedi. TSHENOLO 21:8 SSO61SO -
 • 7. FA MOTHO A KGAOGANA LE MODIMO KA NTLHA YA BOLEO JWA GAGWE, BOTHATA JONO BO RARABOLOLWA JANG? GANTSI RE AKANYA GORE DITHAROLLO KE: BODUMEDI, DITIRO TSE DI MOLEMO LE MEKGWA E E SIAMENG. GO NA LE THARABOLOLO E LE NNGWE FELA E E TSWANG KWA MODIMONG. 3. JESU KE ENE FELA TSELA E E YANG LEGODIMONG. Sena ene ele Lentswe la Modimo. Jesu a mo raya a re: "Ke nna tsela, le boammaaruri le botshelo; ga go tle ope kwa go Rara, fa e se ka nna. JAANE JAAN 14:6
 • 8. O NE A DUELA TUELO E E FELETSENG KA NTLHA YA MALEO A RONA. 18 Gonne Keresete le ene o kile a boga ka ntlha ya maleo, e bong tshiamo ya basiamolodi, gore a tle a re tlise kwa Modimong, a bolawa mo nameng, mme a itlhaganedisa ka Mowa. 18e re nang le topollo ka madi a hae, e leng tshwarelo ya dibe, ka maruo a mohau wa hae, Baefeso 1:7, lo bo lo O NA LE TSHOLOFETSO YA BOTSHELO JO BO SA KHUTLENG. 18 Yo o dumelang mo go Morwa o na le bophelo jo bo sa khutleng; yo o sa dumeleng Morwa ga a nke a bona bophelo. mme bogale jwa Modimo bo mo okame. JAANE TU YA JAANE NA 3:36 Tuelo ya boleo ke loso; Mpho ya Modimo ke botshelo jo bo sa khutleng ka Jesu Keresete Morena wa rona. LOMO 6:23
 • 9. 4. RE TSHWANETSE GO DUMELA MO GO JESU KERESETE GORE A PHOLOSIWE. PHOLOSO YA RONA E BAKA MOHAU WA MODIMO KA HO DUMELA HO JESU KRESTE. Gonne lo pholositswe ka boitshwarelo ka tumelo. 25 Le gona, ga go tswe mo go lona, ke neo ya Modimo; ga se ka ga ditiro, gore motho ope a ipoke. Baefeso 2:8-9, lo bo lo Mongwe le mongwe yo o bitsang leina la Morena o tla pholosiwa. LOMO 10:13
 • 10. Thapelo ya moleofi LE RAPELE KA TUMELO, JESU, KE A GO LEBOGA, KA O NTHATA. Ke go re ke moleofi, ke kopa tshwarelo ya gago. KE LEBOGELA LOSO LWA GAGO MO SEFAPAANONG, PHITLHO LE TSOGO GO DUELELA MALEO A ME OTLHE. KE TLA GO TSHEPHA JAAKA MORENA LE MOPHOLOSI WA ME. KE AMOGELA MPHO YA GAGO YA BOTSHELO JO BO SA KHUTLENG MME KE NEELA BOTSHELO JWA ME MO GO WENA. NTHUSE GORE KE IKOBELE DITAELO TSA GAGO TSOTLHE, O NATEFALE FA PELE GA GAGO. AAMIIN. SEMOGA YA
 • 11. FA E LE GORE O IKANYA JEHOFA, DILO TSE DI LATELANG DI A GO DIRAGALELA: JAANONG O NA LE BOPHELO JO BO SA KHUTLENG LE MODIMO. 26 Mme thato ya yo o nthomileng ke gore mongwe le mongwe yo o bonang Morwa, a ba a dumela mo go ene, a nne le bophelo jo bo sa khutleng, mme ke tla mo tsosa ka letsatsi la bofelo. JAANE TU YA JAANE NA 6:40 DIBE TSA GAGO TSOTLHE DI A DUELWA E BILE DI A ITSHWARELWA. (GO TSWA MO NAKONG E E TLANG, GOMPIENO, MO NAKONG E E TLANG. 13Mme ene, e rile a sena go tlhabela ditlhabelo ka bosakhutleng, a nna ka fa letsogong le le jang la Modimo; Hebereke 10:12
 • 12. WENA O LE SEBOPIWA SE SESHA MO MATLHONG A MODIMO. KE TSHIMOLOGO YA BOTSHELO JWA GAGO JO BOSHA. 15 Ka moo he, fa motho a le mo go Keresete, o sebopiwa se sešwa: dilo tsa bogologolo di fetile. Mme dilo tsotlhe di fetogile disha. 2 Bakorinthe 5:17, lo bo lo O NE WA NNA NGWANA WA MODIMO. Mme ba bantsi ba ba mo amogetseng, o ba neile thata ya go nna bana ba Modimo, tota le bone ba ba dumelang mo leineng la gagwe: Johane 1:12. DITIRO TSE DI MOLEMO GA SE TSELA YA GORE RE PHOLOSIWE, MME KE BOSUPI KGOTSA MAUNGO A POLOKO YA RONA. Gonne re bopetswe tiro ya gagwe, re bopetswe mo go Keresete Jesu ditiro tse di molemo, tse Modimo o di laotseng pele, gore re tsamae mo go tsona. Baefeso 2:10. A MODIMO A GO SEGOFATSE!