SlideShare a Scribd company logo
‫נס‬ ‫פילַדעלפיעַא‬ ‫די‬ ‫צו‬ ‫טיוס‬ ‫יגנַא‬ ‫פון‬ ‫עפיסטעל‬ ‫די‬
1‫קַפיטל‬
‫יענדיק‬‫י‬‫זי‬, ‫רחמנות‬ ‫באקומען‬ ‫האט‬ ‫ס‬ ‫;וואא‬ ‫אזיע‬ ‫אין‬ ‫פילאדעלפיע‬ ‫אין‬ ‫איז‬ ‫ס‬ ‫וואא‬, ‫המשיח‬ ‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫האר‬ ‫אונדזער‬ ‫און‬, ‫פאטער‬ ‫דער‬ ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫פון‬ ‫קירך‬ ‫דער‬ ‫צו‬, ‫רוס‬ ‫פאא‬‫טהעאא‬ ‫גערופן‬ ‫אויך‬ ‫ווערט‬ ‫ס‬ ‫וואא‬, ‫יגנאטיוס‬1
‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫פון‬ ‫בלוט‬ ‫דעם‬ ‫אין‬ ‫גריסן‬‫באי‬ ‫אויך‬ ‫איך‬ ‫ס‬ ‫וואא‬: ‫המתים‬ ‫זיין‬ ‫דורך‬ ‫רחמנות‬ ‫לע‬ ‫אי‬ ‫אין‬ ‫מקוים‬ ‫איז‬ ‫און‬, ‫האר‬ ‫אונדזער‬ ‫פון‬ ‫פט‬‫ידנשאי‬‫י‬‫לי‬ ‫די‬ ‫אין‬ ‫שטענדיק‬ ‫פרייד‬ ‫און‬, ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫פון‬ ‫רד‬‫נקאא‬‫קאי‬ ‫די‬ ‫אין‬ ‫רפעסטיקט‬‫פאי‬
‫פון‬ ‫מיינונג‬ ‫די‬ ‫לויט‬ ‫באשטימט‬ ‫נז‬‫קאי‬ ‫דיאי‬ ‫די‬ ‫און‬, ‫אים‬ ‫מיט‬ ‫זענען‬ ‫וואס‬ ‫פרעסביטערס‬ ‫און‬, ‫פ‬‫בישאא‬ ‫די‬ ‫מיט‬ ‫אחדות‬ ‫אין‬ ‫זענען‬ ‫זיי‬ ‫אויב‬ ‫;ספעציעל‬ ‫פרייד‬. ‫פלעקט‬ ‫ומבאי‬ ‫און‬ ‫אייביק‬ ‫אונדזער‬ ‫איז‬ ‫ס‬ ‫וואא‬, ‫משיח‬
:‫רוח‬ ‫זיין‬ ‫דורך‬ ‫יט‬‫י‬‫פעסטקי‬ ‫לע‬ ‫אי‬ ‫אין‬ ‫ווילן‬ ‫אייגן‬ ‫זיין‬ ‫לויט‬ ‫באזעצט‬ ‫האט‬ ‫ער‬ ‫;וועמען‬ ‫משיח‬ ‫שקע‬ ‫יאא‬
‫און‬, ‫פאטער‬ ‫דעם‬ ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫פון‬ ‫ליבע‬ ‫די‬ ‫דורך‬ ‫בער‬‫;אא‬ ‫כבוד‬ ‫רפן‬‫רויסגעוואא‬‫אי‬ ‫פון‬ ‫ניט‬ ‫און‬, ‫מענטשן‬ ‫דורך‬ ‫ניט‬, ‫ליין‬ ‫אי‬ ‫זיך‬ ‫פון‬ ‫ניט‬, ‫אייך‬ ‫צווישן‬ ‫דינסט‬ ‫גרויסן‬ ‫יענעם‬ ‫באקומען‬ ‫ט‬ ‫האא‬, ‫ווייס‬ ‫איך‬, ‫בישוף‬ ‫וועלכן‬2
.‫המשיח‬ ‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫האר‬ ‫אונדזער‬
.‫סטרים‬ ‫נע‬ ‫י‬
ַ‫ז‬ ‫צו‬ ‫רף‬ ‫האי‬ ‫אי‬ ‫װי‬, ‫ט‬ ‫געבאא‬ ‫די‬ ‫צו‬ ‫סט‬‫צוגעפאי‬ ‫איז‬ ‫ער‬ ‫רום‬ ‫װאא‬. ‫רעדן‬ ‫רפן‬‫רויסגעוואא‬‫אי‬ ‫זייער‬ ‫מיט‬ ‫אנדערע‬ ‫ווי‬ ‫מער‬ ‫ן‬‫טאא‬ ‫צו‬ ‫ביכולת‬ ‫איז‬ ‫יט‬‫י‬‫שטילקי‬ ‫זיין‬ ‫דורך‬ ‫;ווער‬ ‫ווונדערן‬ ‫באי‬ ‫איך‬ ‫מידות‬ ‫וועמענס‬3
‫ן‬‫דעריישאי‬ ‫מאי‬ ‫די‬ ‫לע‬ ‫אי‬ ‫לויט‬ ‫און‬, ‫פט‬‫ידנשאי‬‫י‬‫לי‬ ‫פון‬ ‫י‬‫י‬‫פרי‬, ‫יט‬‫י‬‫פעסטקי‬ ‫פון‬ ‫;פול‬ ‫גאנץ‬ ‫און‬, ‫מעלות‬ ‫לע‬ ‫אי‬ ‫אין‬ ‫פרוכטיק‬ ‫איז‬ ‫עס‬ ‫ז‬ ‫אי‬ ‫וויסנדיק‬, ‫צופרידן‬ ‫מערסט‬ ‫די‬ ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫צו‬ ‫מיינונג‬ ‫זיין‬ ‫צט‬‫שאי‬ ‫נשמה‬ ‫מיין‬ ‫דעריבער‬4
.‫ט‬ ‫גאא‬ ‫לעבעדיק‬ ‫דעם‬ ‫פון‬
.‫גן‬ ‫כיאא‬‫נאא‬, ‫שעפס‬ ‫ווי‬, ‫איר‬ ‫גייען‬ ‫רט‬‫דאא‬, ‫איז‬ ‫סטעך‬ ‫פאי‬ ‫ער‬ ‫י‬
ַ‫א‬ ‫וואו‬ ‫;אבער‬ ‫קטרינעס‬ ‫דאא‬ ‫לש‬‫פאי‬ ‫און‬ ‫נז‬‫דיוויזשאי‬ ‫נטלויפן‬ ‫;אי‬ ‫אמת‬ ‫פון‬ ‫און‬ ‫ליכט‬ ‫פון‬ ‫סיי‬ ‫קינדער‬ ‫די‬ ‫ווערן‬ ‫ווי‬ ‫דעריבער‬5
‫געפינען‬ ‫ניט‬ ‫זיי‬ ‫וועלן‬ ‫צוקונפט‬ ‫דער‬ ‫אין‬ ‫בער‬‫;אא‬ ‫גאט‬ ‫פון‬ ‫לויף‬ ‫דעם‬ ‫אין‬ ‫לויפן‬ ‫וואס‬, ‫די‬ ‫געפאנגענע‬ ‫פירן‬, ‫פארגעניגן‬ ‫פאלשע‬ ‫א‬ ‫מיט‬ ‫גלויבן‬ ‫צו‬ ‫ווערט‬ ‫זענען‬ ‫וואס‬, ‫וועלף‬ ‫אסאך‬ ‫פאראן‬ ‫זענען‬ ‫עס‬ ‫ווארים‬6
.‫רט‬‫אא‬ ‫קיין‬
‫שטייגער‬ ‫לע‬ ‫אי‬ ‫ר‬‫נאא‬, ‫דיר‬ ‫צווישן‬ ‫חילוק‬ ‫קיין‬ ‫געפונען‬ ‫ב‬‫האא‬ ‫איך‬ ‫ז‬ ‫אי‬ ‫ניט‬. ‫טער‬‫פאא‬ ‫דעם‬ ‫פון‬ ‫ציע‬ ‫נטאי‬‫פלאי‬ ‫די‬ ‫נישט‬ ‫זענען‬ ‫זעלכע‬ ‫אי‬ ‫;מחמת‬ ‫נישט‬ ‫בעט‬ ‫ישוע‬ ‫ס‬ ‫וואא‬, ‫קרעטשמע‬ ‫בייז‬ ‫פון‬ ‫דעריבער‬ ‫זיך‬ ‫אנטהאלט‬7
.‫יט‬‫י‬‫ריינקי‬ ‫פון‬
‫פון‬ ‫קנעכט‬ ‫די‬ ‫זיין‬ ‫וועט‬ ‫די‬ ‫אפילו‬, ‫קירך‬ ‫דער‬ ‫פון‬ ‫אחדות‬ ‫די‬ ‫אין‬ ‫צוריקקומען‬ ‫תשובה‬ ‫מיט‬ ‫וועט‬ ‫ווי‬ ‫פילע‬ ‫ווי‬ ‫און‬. ‫בישוף‬ ‫זייער‬ ‫מיט‬ ‫אויך‬ ‫זענען‬, ‫המשיח‬ ‫ישוע‬ ‫פון‬ ‫און‬, ‫גאט‬ ‫פון‬ ‫זענען‬ ‫וואס‬, ‫אזויפיל‬ ‫ווארים‬8
.‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫צו‬ ‫לויט‬ ‫לעבן‬ ‫זאלן‬ ‫זיי‬ ‫ז‬ ‫אי‬, ‫ט‬ ‫גאא‬
‫גריז‬‫אי‬ ‫ער‬, ‫מיינונג‬ ‫אנדערע‬ ‫קיין‬ ‫ך‬ ‫נאא‬ ‫גייט‬ ‫איינער‬ ‫אויב‬. ‫גאט‬ ‫פון‬ ‫מלכות‬ ‫דאס‬ ‫ירשענען‬ ‫נישט‬ ‫ער‬ ‫וועט‬, ‫קירך‬ ‫דער‬ ‫אין‬ ‫שידוך‬ ‫א‬ ‫מאכט‬ ‫וואס‬, ‫דעם‬ ‫נאך‬ ‫גייט‬ ‫עמיצער‬ ‫;אויב‬ ‫ברידער‬, ‫פארפירט‬ ‫נישט‬ ‫זייט‬9
.‫משיח‬ ‫פון‬ ‫פט‬‫ידנשאי‬‫י‬‫לי‬ ‫די‬ ‫מיט‬ ‫נישט‬
.‫קודש‬ ‫סעודת‬ ‫הייליקער‬ ‫זעלביקער‬ ‫דער‬ ‫אין‬ ‫נעמען‬ ‫נטייל‬‫אא‬ ‫צו‬ ‫השתדלות‬ ‫דיין‬ ‫זיין‬ ‫עס‬ ‫לאז‬ ‫דערפאר‬10
;‫מזבח‬ ‫;איין‬ ‫בלוט‬ ‫זיין‬ ‫פון‬ ‫אחדות‬ ‫דער‬ ‫אין‬ ‫גלעזל‬ ‫איין‬ ‫;און‬ ‫המשיח‬ ‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫האר‬ ‫אונדזער‬ ‫פון‬ ‫פלייש‬ ‫איין‬ ‫בלויז‬ ‫איז‬ ‫עס‬ ‫ווארים‬11
.‫ט‬ ‫גאא‬ ‫פון‬ ‫וועט‬ ‫דעם‬ ‫לויט‬ ‫עס‬ ‫ן‬‫טאא‬ ‫זאלט‬ ‫איר‬, ‫ן‬‫טאא‬ ‫איר‬ ‫לץ‬ ‫אי‬ ‫כדי‬: ‫רבעטער‬‫מיטאי‬ ‫מיין‬ ‫נז‬‫קאי‬ ‫דיאי‬ ‫די‬ ‫און‬, ‫פריסביטעריע‬ ‫זיין‬ ‫מיט‬ ‫מען‬‫צוזאי‬, ‫פ‬‫בישאא‬ ‫איין‬ ‫אויך‬ ‫איז‬ ‫עס‬ ‫ווי‬ ‫זוי‬ ‫אי‬12
2‫פיטל‬ ‫קַא‬
‫;אין‬ ‫משיח‬ ‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫בער‬‫אא‬, ‫איך‬ ‫ניט‬ ‫נץ‬‫גאי‬ ‫דער‬‫;אא‬ ‫ר‬‫געפאי‬ ‫קעגן‬ ‫איר‬ ‫רענען‬‫וואא‬ ‫באי‬ ‫צו‬ ‫פרובירן‬ ‫איך‬, ‫איר‬ ‫אין‬ ‫פרייד‬ ‫גרויס‬ ‫אי‬ ‫מיט‬ ‫;און‬ ‫גרויס‬ ‫מער‬ ‫מיך‬ ‫מאכט‬ ‫אייך‬ ‫צו‬ ‫ב‬‫האא‬ ‫איך‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫אהבה‬ ‫די‬, ‫ברידער‬ ‫מיינע‬1
.‫ליידן‬ ‫צו‬ ‫וועג‬ ‫די‬ ‫אויף‬ ‫בלויז‬ ‫ך‬ ‫נאא‬ ‫ווי‬, ‫מורא‬ ‫מער‬ ‫די‬ ‫געבונדן‬ ‫בין‬ ‫איך‬ ‫וועמען‬
; ‫משיחן‬ ‫פון‬ ‫פלייש‬ ‫דעם‬ ‫צו‬ ‫ווי‬ ‫בשורה‬ ‫דער‬ ‫צו‬ ‫אנטלאפן‬: ‫מיר‬ ‫צו‬ ‫צוטיילט‬ ‫איז‬ ‫רחמנות‬ ‫ס‬ '‫ט‬ ‫גאא‬ ‫דורך‬ ‫ס‬ ‫וואא‬, ‫חלק‬ ‫דעם‬ ‫דערגרייכן‬ ‫ל‬ ‫זאא‬ ‫איך‬ ‫ז‬ ‫אי‬, ‫שליימעסדיק‬ ‫מיר‬ ‫כן‬ ‫מאי‬ ‫וועט‬ ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫צו‬ ‫תפילה‬ ‫אייער‬ ‫אבער‬2
.‫קירך‬ ‫דער‬ ​ ​ ‫פון‬ ‫פרעסביטעריע‬ ‫די‬ ‫צו‬ ‫ווי‬ ‫שליחים‬ ‫די‬ ‫צו‬ ‫און‬
.‫אים‬ ‫רטן‬‫דערוואי‬ ‫צו‬ ‫און‬, ‫משיחן‬ ‫אין‬ ‫פן‬ ‫האא‬ ‫צו‬ ‫און‬, ‫בשורה‬ ‫די‬ ‫צו‬ ‫אונדז‬ ‫געפירט‬ ‫בן‬ ‫האא‬ ‫אויך‬ ‫זיי‬ ‫יל‬‫י‬‫ווי‬, ‫נביאים‬ ‫די‬ ‫ליבע‬ ‫אויך‬ ‫מיר‬‫לאא‬3
;‫ווונדער‬ ‫אין‬ ‫האט‬ ‫און‬, ‫געהאט‬ ‫ליב‬ ‫זיין‬ ‫צו‬ ‫ווערט‬, ‫מענטשן‬ ‫הייליק‬ ‫יענדיק‬‫י‬‫;זי‬ ‫משיח‬ ‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫פון‬ ‫אחדות‬ ‫דער‬ ‫אין‬ ‫געווארן‬ ‫געראטעוועט‬ ‫זענען‬ ‫זיי‬ ‫גלויביק‬ ‫אויך‬ ‫וועמען‬ ‫אין‬4
.‫פענונג‬‫האא‬ ‫סט‬‫פראא‬ ‫אונדזער‬ ‫פון‬ ‫בשורה‬ ‫דער‬ ‫אין‬ ‫געציילט‬ ‫זענען‬ ‫און‬, ‫משיח‬ ‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫פון‬ ‫עדות‬ ‫באקומען‬ ‫בן‬ ‫האא‬ ‫ס‬ ‫וואא‬5
‫איינער‬ ‫פון‬ ‫דישקייט‬‫ייי‬ ‫ווי‬, ‫מילה‬ ‫געווען‬ ‫איז‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫איינער‬ ‫פון‬ ‫משיח‬ ‫פון‬ ‫לערנונג‬ ‫די‬ ‫קומען‬‫באי‬ ‫צו‬ ‫בעסער‬ ‫איז‬ ‫עס‬ ‫;ווארים‬ ‫אים‬ ‫צו‬ ‫הערן‬ ‫ניט‬ ‫לסט‬ ‫זאא‬, ‫תורה‬ ‫אידישע‬ ‫די‬ ‫פריידיקן‬ ‫וועט‬ ‫עמיצער‬ ‫אויב‬ ‫אבער‬6
.‫נישט‬ ‫האט‬ ‫ס‬ ‫וואא‬
.‫מענטשן‬ ‫פון‬ ‫נעמען‬ ‫די‬ ‫בלויז‬ ‫געשריבן‬ ‫זענען‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫אויף‬, ‫טויט‬ ‫די‬ ‫פון‬ ‫קברים‬ ‫און‬ ‫נץ‬‫ניומאי‬ ‫מאי‬ ‫ווי‬ ‫ר‬‫נאא‬ ‫זיין‬ ‫צו‬ ‫מיר‬ ‫צו‬ ‫ויסקומען‬ ‫זיי‬, ‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫משיח‬ ‫וועגן‬ ‫ניט‬ ‫רעדן‬, ‫אנדערע‬ ‫דער‬‫אא‬, ‫איינער‬ ‫אויב‬ ‫אבער‬7
‫אונטערדריקט‬ ‫ניט‬ ‫איז‬ ‫כיטרע‬ ‫ינע‬‫י‬‫זי‬ ‫ווייל‬, ‫ווערן‬ ‫רקילן‬ ‫פאי‬ ‫צדקה‬ ‫ער‬ ‫י‬
ַ‫א‬ ‫אין‬ ‫צדקה‬ ‫ער‬ ‫י‬
ַ‫א‬ ‫אין‬ ‫זאלט‬ ‫איר‬ ‫;טאמער‬ ‫וועלט‬ ‫זיקער‬ ‫דאא‬ ‫דער‬ ‫פון‬ ‫ר‬ ‫ָא‬ ‫דעם‬ ‫פון‬ ‫און‬ ‫רשעים‬ ‫די‬ ‫פון‬ ‫עים‬ ‫רשא‬ ‫די‬ ‫נטלויפט‬‫אי‬ ‫דעריבער‬8
.‫הארץ‬ ‫ן‬ ‫אומגעטיילט‬ ‫ן‬ ‫א‬ ‫ט‬ ‫מי‬ , ‫ארט‬ ‫ן‬ ‫זעלב‬ ‫ם‬ ‫דע‬ ‫ן‬ ‫אי‬ ‫ן‬ ‫צוזאמע‬ ‫ע‬ ‫אל‬ ‫ט‬ ‫קומ‬ ‫ר‬ ‫אבע‬. ‫רן‬ ‫געוואא‬
‫פיל‬ ‫אין‬ ‫אים‬ ‫צו‬ ‫שווער‬ ‫געווען‬ ‫בין‬ ‫איך‬ ‫ז‬ ‫אי‬, ‫ט‬ ‫פריוואי‬ ‫דער‬‫אא‬ ‫רציק‬‫פנהאי‬‫אא‬ ‫ניט‬ ‫זיך‬ ‫י‬‫י‬‫רימערי‬‫באי‬ ‫צו‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫האט‬ ‫איר‬ ‫צווישן‬ ‫איינער‬ ‫קיין‬ ‫ז‬ ‫אי‬ ‫און‬, ‫דיר‬ ‫צו‬ ‫געוויסן‬ ‫גוט‬ ‫אי‬ ‫ב‬‫האא‬ ‫איך‬ ‫ז‬ ‫אי‬ ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫מיין‬ ‫ברך‬ ‫איך‬ ‫און‬9
.‫קליין‬ ‫דער‬‫אא‬
.‫זיי‬ ‫קעגן‬ ‫עדות‬ ‫ן‬‫אי‬ ‫צו‬ ‫ווענדן‬ ‫ניט‬ ‫ל‬ ‫זאא‬ ‫עס‬ ‫ז‬ ‫אי‬, ‫זיי‬ ‫צווישן‬ ‫גערעדט‬ ‫ב‬‫האא‬ ‫איך‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫לע‬ ‫אי‬ ‫צו‬ ‫ווינטשן‬ ‫איך‬ ‫און‬10
‫אױס‬ ‫לַגט‬ ‫און‬, ‫גַט‬ ‫זי‬ ‫װוהין‬ ‫י‬
ַ‫ס‬, ‫קומט‬ ‫זי‬ ‫נען‬‫װאי‬ ‫פון‬ ‫י‬
ַ‫ס‬ ‫װַס‬ ‫זי‬ ‫רום‬ ‫;װאא‬ ‫פארפירט‬ ‫נישט‬ ‫איז‬, ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫פון‬ ‫ווייל‬, ‫גייסט‬ ‫דער‬ ‫בער‬‫אא‬, ‫פלייש‬ ‫דעם‬ ‫לויט‬ ‫מיר‬ ‫פארפירט‬ ‫בן‬ ‫האא‬ ‫לט‬‫וואא‬ ‫עטלעכע‬ ‫טש‬‫כאא‬ ‫ווארים‬11
.‫רצן‬‫האי‬ ‫פון‬ ‫סודות‬ ‫די‬
.‫נז‬‫קאי‬ ‫דיאי‬ ‫די‬ ‫צו‬ ‫און‬, ‫פריזביטעריע‬ ‫די‬ ‫און‬, ‫פ‬‫בישאא‬ ‫דעם‬ ‫לייטן‬‫באי‬: ‫קול‬ ‫הויך‬ ‫אי‬ ‫מיט‬ ‫גערעדט‬ ‫ב‬‫האא‬ ‫;איך‬ ‫אייך‬ ‫צווישן‬ ‫געווען‬ ‫בין‬ ‫איך‬ ‫בעת‬ ‫געשריגן‬ ‫ב‬‫האא‬ ‫איך‬12
.‫אייך‬ ‫צווישן‬ ‫קומען‬ ‫ל‬ ‫זאא‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫חילוק‬ ‫די‬ ‫ראויסגעזען‬ ‫פאא‬ ‫ב‬‫האא‬ ‫איך‬ ‫ז‬ ‫אי‬, ‫גט‬‫געזאא‬ ‫ס‬ ‫דאא‬ ‫ב‬‫האא‬ ‫איך‬ ‫ז‬ ‫אי‬, ‫געמיינט‬ ‫בן‬ ‫האא‬ ‫עטלעכע‬ ‫און‬13
.‫פ‬‫בישאא‬ ‫דעם‬ ‫ן‬‫אא‬ ‫רנישט‬ ‫גאא‬ ‫ן‬‫טאא‬: ‫גן‬ ‫זאא‬ ‫צו‬ ‫זוי‬ ‫אי‬, ‫גערעדט‬ ‫ט‬ ‫האא‬ ‫גייסט‬ ‫דער‬ ‫בער‬‫אא‬. ‫קיינעם‬ ‫פון‬ ‫געוואוסט‬ ‫רנישט‬ ‫גאא‬ ‫ב‬‫האא‬ ‫איך‬ ‫ז‬ ‫אי‬, ‫קנעכט‬ ‫אין‬ ‫בין‬ ‫איך‬ ‫צוליב‬ ‫וועמעס‬ ‫ר‬‫פאי‬, ‫עדות‬ֵ ‫מיין‬ ‫איז‬ ‫ער‬ ‫בער‬‫אא‬14
.‫פאטער‬ ‫זיין‬ ‫פון‬ ‫געווען‬ ‫איז‬ ‫ער‬ ‫ווי‬, ‫משיח‬ ‫פון‬ ‫אנהענגערס‬ ‫די‬ ‫;זייט‬ ‫נז‬‫דיוויזשאי‬ ‫נטלויפן‬ ‫;אי‬ ‫אחדות‬ ‫ליב‬: ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫פון‬ ‫טעמפלעס‬ ‫די‬ ‫ווי‬ ‫ללבער‬ ‫אייערע‬ ‫היטן‬15
.‫ניט‬ ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫װױנט‬, ‫רן‬ ‫גרימצאא‬ ‫און‬ ‫צעטיילונג‬ ‫איז‬ ‫עס‬ ‫װו‬ ‫רום‬ ‫װאא‬. ‫אחדות‬ ‫צו‬ ‫איש‬ ‫אי‬ ‫ווי‬, ‫רן‬ ‫געוואא‬ ‫איז‬ ‫מיר‬ ‫ווי‬ ‫זוי‬ ‫אי‬ ‫ן‬‫געטאא‬ ‫דעריבער‬ ‫ב‬‫האא‬ ‫איך‬16
.‫בישוף‬ ‫דעם‬ ‫פון‬ ‫ט‬ ‫ראי‬ ‫צום‬ ‫'און‬, ‫ה‬ ‫פון‬ ‫אחדות‬ ‫דער‬ ‫צו‬ ‫אומקערן‬ ‫זיך‬ ‫וועלן‬ ‫זיי‬ ‫אויב‬, ‫תשובה‬ ‫בן‬ ‫האא‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫לע‬ ‫אי‬ ‫רגעבט‬‫'פאי‬ ‫ה‬ ‫בער‬‫אא‬17
.‫בונד‬ ‫יעדער‬ ‫פון‬ ‫איר‬ ‫יען‬‫י‬‫פרי‬ ‫באי‬ ‫וועט‬ ‫ער‬ ‫ז‬ ‫אי‬ ‫משיח‬ ‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫פון‬ ‫חן‬ ‫דעם‬ ‫אין‬ ‫צוטרוי‬ ‫איך‬ ‫ווארים‬18
.‫משיחן‬ ‫פון‬ ‫ווייזן‬‫באי‬ ‫דער‬ ‫לויט‬ ‫נייערט‬, ‫י‬‫י‬‫קריגערי‬ ‫פון‬ ‫ן‬‫טאא‬ ‫רנישט‬ ‫גאא‬ ‫לט‬‫זאא‬ ‫איר‬ ‫ז‬ ‫אי‬, ‫אייך‬ ‫איך‬ ‫בעט‬ ‫פונדעסטוועגן‬19
‫איז‬ ‫עס‬: ‫גט‬‫געזאא‬ ‫ב‬‫האא‬ ‫איך‬ ‫ז‬ ‫אי‬ ‫און‬. ‫בשורה‬ ‫די‬ ‫אין‬ ‫געשריבן‬ ‫איז‬ ‫עס‬ ‫גלויבן‬ ‫נישט‬ ‫וועל‬ ‫איך‬, ‫לס‬‫ריגינאי‬‫אא‬ ‫די‬ ‫אין‬ ‫געשריבן‬ ‫עס‬ ‫געפינען‬ ‫איך‬ ‫;אויב‬ ‫גן‬ ‫זאא‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫עטלעכע‬ ‫פון‬ ‫געהערט‬ ‫ב‬‫האא‬ ‫איך‬ ‫מחמת‬20
.‫פיעס‬‫קאא‬ ‫רבענע‬‫רדאא‬ ‫פאי‬ ‫זייערע‬ ‫אין‬ ‫זיי‬ ‫ר‬‫פאי‬ ‫געווען‬ ‫איז‬ ‫עס‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫געענטפערט‬ ‫בן‬ ‫האא‬ ‫;זיי‬ ‫געשריבן‬
‫דורך‬ ‫איז‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫אמונה‬ ‫די‬ ‫און‬, ‫המתים‬ ‫און‬, ‫טויט‬ ‫און‬, ‫יז‬‫י‬‫קרי‬ ‫זיין‬, ‫נומענץ‬‫מאא‬ ‫ונדעפילעד‬ ‫די‬ ‫מיט‬ ‫מען‬‫;צוזאי‬ ‫וועלט‬ ‫דער‬ ‫אין‬ ‫מאנומענטן‬ ‫אומפארדארבטע‬ ‫אלע‬ ‫אנשטאט‬ ‫המשיח‬ ‫ישוע‬ ‫איז‬ ‫מיר‬ ‫פאר‬ ‫אבער‬21
.‫גערעכטפארטיקט‬ ‫זיין‬ ‫צו‬, ‫תפילות‬ ‫דיין‬ ‫דורך‬, ‫וויל‬ ‫איך‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫;דורך‬ ‫אים‬
.‫ט‬ ‫גאא‬ ‫פון‬ ‫סודות‬ ‫די‬ ‫מיט‬ ‫סטיד‬ ‫ענטראי‬ ‫געווען‬ ‫איז‬ ‫ליין‬ ‫אי‬ ‫ווער‬ ‫;און‬ ‫באגאנגען‬ ‫געווען‬ ‫איז‬ ‫הקדשים‬ ‫קודש‬ ‫דער‬ ‫וועמען‬ ‫צו‬ ‫גדול‬ ‫כהן‬ ‫דער‬ ‫איז‬ ‫בעסער‬ ‫פיל‬ ‫;אבער‬ ‫גוט‬ ‫קע‬ ‫טאי‬ ‫זענען‬ ‫הנים‬‫ככ‬ ‫די‬22
.‫קירך‬ ‫די‬ ‫און‬, ‫שליחים‬ ‫די‬ ‫ווי‬ ‫ווויל‬ ‫;ווי‬ ‫אריין‬ ‫קומען‬, ‫נביאים‬ ‫לע‬ ‫אי‬ ‫און‬, ‫יעקב‬ ‫און‬, ‫יצחק‬ ‫און‬, ‫ברהם‬ ‫אי‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫;דורך‬ ‫פאטער‬ ‫דעם‬ ‫פון‬ ‫טיר‬ ‫די‬ ‫איז‬ ‫ער‬23
‫האר‬ ‫די‬, ‫גואל‬ ‫אונדזער‬ ‫פון‬ ‫אויסזען‬ ‫די‬, ‫;ניימלי‬ ‫נז‬‫דיספענסיישאי‬ ‫אנדערע‬ ‫לע‬ ‫אי‬ ‫העכער‬ ‫יט‬‫י‬‫ווי‬ ‫עס‬ ‫אין‬ ‫ס‬ ‫וואא‬. ‫עטלעכע‬ ‫האט‬ ‫בשורה‬ ‫די‬ ‫בער‬‫אא‬. ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫פון‬ ‫איז‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫אחדות‬ ‫דער‬ ‫צו‬ ‫טענד‬ ‫זאכן‬ ‫די‬ ‫לע‬ ‫אי‬ ‫און‬24
.‫המתים‬ ‫און‬ ‫פט‬‫ידנשאי‬‫י‬‫לי‬ ‫זיין‬, ‫משיח‬ ‫שקע‬ ‫יאא‬
.‫צדקה‬ ‫מיט‬ ‫גלויבן‬ ‫איר‬ ‫אויב‬, ‫גוט‬ ‫זענען‬ ‫מען‬‫צוזאי‬ ‫לע‬ ‫אי‬ ‫דעריבער‬. ‫ן‬‫ררופטיאא‬‫ינקאא‬ ‫פון‬ ‫שליימעס‬ ‫די‬ ‫איז‬ ‫בשורה‬ ‫די‬ ‫בער‬‫;אא‬ ‫גערעדט‬ ‫אים‬ ‫צו‬ ‫האבן‬ ‫נביאים‬ ‫באליבטע‬ ‫די‬ ‫ווארים‬25
3‫קַפיטל‬
‫וועט‬ ‫;עס‬ ‫שלום‬ ‫אין‬ ‫זי‬ ‫איז‬, ‫המשיח‬ ‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫אין‬ ‫איר‬ ‫צו‬ ‫ט‬ ‫האא‬ ‫איר‬ ‫ס‬ ‫וואא‬, ‫געדערעם‬ ‫די‬ ‫און‬ ‫תפילות‬ ‫אייערע‬ ‫דורך‬ ‫אז‬, ‫גט‬‫געזאא‬ ‫מיר‬ ‫ווערט‬, ‫זעענדיג‬, ‫סיריע‬ ‫אין‬ ‫איז‬ ‫וואס‬, ‫אנטיאכיע‬ ‫פון‬ ‫קהילה‬ ‫דער‬ ‫וועגן‬ ‫און‬1
‫נאמען‬ ‫דעם‬ ‫אכפערן‬ ‫און‬, ‫צוזאמען‬ ‫זיך‬ ‫טרעפן‬ ‫זיי‬ ‫ווען‬ ‫זיי‬ ‫מיט‬ ‫פרייען‬ ‫זיך‬ ‫זאל‬ ‫ער‬ ‫;אז‬ ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫פון‬ ‫ר‬‫דאא‬ ‫סאי‬ ‫מבאי‬ ‫אי‬ ‫דער‬ ‫ווי‬ ‫הין‬‫אי‬ ‫זיי‬ ‫צו‬ ‫גיין‬ ‫צו‬ ‫ן‬‫קאי‬ ‫דיאי‬ ‫עטלעכע‬ ‫רדערינג‬‫אא‬ ‫צו‬, ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫פון‬ ‫קהילה‬ ‫די‬ ‫ווי‬, ‫איר‬ ‫ווערן‬
.‫גאט‬ ‫פון‬
.‫געלויבט‬ ‫זיין‬ ‫וועט‬ ‫איר‬ ‫אויך‬ ‫;און‬ ‫מיניסטעריום‬ ‫אי‬ ‫זאי‬ ‫אי‬ ‫פון‬ ‫ווערט‬ ‫געפונען‬ ‫ווערן‬ ‫וועט‬ ‫ס‬ ‫וואא‬, ‫המשיח‬ ‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫אין‬ ‫מענטש‬ ‫דער‬ ‫זייט‬ ‫וואויל‬2
‫ן‬ ‫או‬ , ‫כהנים‬ ‫ל‬ ַ‫ט‬ ‫א‬ , ‫ן‬ ‫בישאפ‬ ‫ע‬ ‫עטלעכ‬ , ‫געשיקט‬ ַ ‫ז‬ ‫ן‬ ‫האב‬ ‫ת‬ ‫קהילו‬ ‫ע‬ ‫ארומיק‬ ‫ע‬ ‫אנדער‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ך‬ ‫אוי‬ ‫י‬ ‫;װ‬ ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫פון‬ ‫חן‬ ‫דעם‬ ‫ר‬‫פאי‬ ‫ס‬ ‫דאא‬ ‫ן‬‫טאא‬ ‫צו‬ ‫איר‬ ‫ר‬‫פאי‬ ‫אוממעגלעך‬ ‫ניט‬ ‫איז‬ ‫עס‬, ‫ווילט‬ ‫איר‬ ‫אויב‬ ‫איצט‬3
.‫דיאקאנען‬
‫מיר‬ ‫נאכגעגאנגען‬ ‫איז‬ ‫ס‬ ‫וואא‬, ‫מענטש‬ ‫גוט‬ ‫יינציק‬ ‫אי‬, ‫ליס‬ ‫פאא‬ ‫טאי‬‫גאי‬‫אי‬ ‫פון‬ ‫וס‬‫רהאא‬ ‫מיט‬ ‫מען‬‫צוזאי‬: ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫פון‬ ‫רט‬‫וואא‬ ‫דעם‬ ‫אין‬ ‫מיר‬ ‫דינען‬ ‫ך‬ ‫נאא‬ ‫ער‬, ‫מענטש‬ ‫ווערט‬-‫מערסט‬ ‫אי‬, ‫קיליציע‬ ‫פון‬ ‫ן‬‫קאא‬ ‫דיאי‬ ‫דער‬, ‫פילון‬ ‫וועגן‬4
.‫איר‬ ‫צו‬ ‫עדות‬ ‫גן‬ ‫זאא‬ ‫אויך‬: ‫לעבן‬ ‫זיין‬ ‫וועגן‬ ‫ניט‬, ‫סיריע‬ ‫פון‬ ‫פילו‬‫אי‬
.‫המשיח‬ ‫ישוע‬ ‫פון‬ ‫חן‬ ‫דעם‬ ‫דורך‬ ‫ווערן‬ ‫פארגעבן‬ ‫זיי‬ ‫זאלן‬, ‫פארשמאכט‬ ‫זיי‬ ‫האבן‬ ‫וואס‬ ‫די‬ ‫פאר‬ ‫אבער‬. ‫אויפנעמען‬ ‫אייך‬ ‫'וועט‬ ‫ה‬ ‫ווי‬ ‫אזוי‬ ‫נעמען‬ ‫זיי‬ ‫זאלסט‬ ‫דו‬ ‫אז‬, ‫דיר‬ ‫פאר‬ ‫גאט‬ ‫דאנק‬ ‫אליין‬ ‫איך‬ ‫און‬5
‫כבוד‬ ‫ר‬‫פאי‬, ‫שמירנאי‬ ‫און‬ ‫עפעזוס‬ ‫פון‬ ‫די‬ ‫דורך‬ ‫מיר‬ ‫מיט‬ ‫מען‬‫צוזאי‬ ‫געשיקט‬ ‫איז‬ ‫ס‬ ‫וואא‬, ‫בוררהוס‬ ‫דורך‬ ‫איצט‬ ‫יבן‬‫י‬‫שרי‬ ‫אויך‬ ‫איך‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫פון‬: ‫איר‬ ‫גריסן‬‫באי‬ ‫ס‬ ‫טרואי‬ ‫אין‬ ‫זענען‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫ברידער‬ ‫די‬ ‫פון‬ ‫צדקה‬ ‫די‬6
.‫צוליב‬
.‫פענונג‬‫האא‬ ‫סט‬‫פראא‬ ‫אונדזער‬ ‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫משיח‬ ‫אין‬ ‫געזעגענונג‬. ‫אחדות‬ ‫אין‬, ‫ליבע‬ ‫אין‬, ‫אמונה‬ ‫;אין‬ ‫גייסט‬ ‫און‬, ‫נשמה‬ ‫און‬, ‫פלייש‬ ‫אין‬ ‫סיי‬, ‫פן‬ ‫האא‬ ‫זיי‬ ‫וועמען‬ ‫;אין‬ ‫זיי‬ ‫כבוד‬ ‫המשיח‬ ‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫האר‬ ‫אונדזער‬ ‫זאל‬7

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 

Yiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. ‫נס‬ ‫פילַדעלפיעַא‬ ‫די‬ ‫צו‬ ‫טיוס‬ ‫יגנַא‬ ‫פון‬ ‫עפיסטעל‬ ‫די‬ 1‫קַפיטל‬ ‫יענדיק‬‫י‬‫זי‬, ‫רחמנות‬ ‫באקומען‬ ‫האט‬ ‫ס‬ ‫;וואא‬ ‫אזיע‬ ‫אין‬ ‫פילאדעלפיע‬ ‫אין‬ ‫איז‬ ‫ס‬ ‫וואא‬, ‫המשיח‬ ‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫האר‬ ‫אונדזער‬ ‫און‬, ‫פאטער‬ ‫דער‬ ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫פון‬ ‫קירך‬ ‫דער‬ ‫צו‬, ‫רוס‬ ‫פאא‬‫טהעאא‬ ‫גערופן‬ ‫אויך‬ ‫ווערט‬ ‫ס‬ ‫וואא‬, ‫יגנאטיוס‬1 ‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫פון‬ ‫בלוט‬ ‫דעם‬ ‫אין‬ ‫גריסן‬‫באי‬ ‫אויך‬ ‫איך‬ ‫ס‬ ‫וואא‬: ‫המתים‬ ‫זיין‬ ‫דורך‬ ‫רחמנות‬ ‫לע‬ ‫אי‬ ‫אין‬ ‫מקוים‬ ‫איז‬ ‫און‬, ‫האר‬ ‫אונדזער‬ ‫פון‬ ‫פט‬‫ידנשאי‬‫י‬‫לי‬ ‫די‬ ‫אין‬ ‫שטענדיק‬ ‫פרייד‬ ‫און‬, ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫פון‬ ‫רד‬‫נקאא‬‫קאי‬ ‫די‬ ‫אין‬ ‫רפעסטיקט‬‫פאי‬ ‫פון‬ ‫מיינונג‬ ‫די‬ ‫לויט‬ ‫באשטימט‬ ‫נז‬‫קאי‬ ‫דיאי‬ ‫די‬ ‫און‬, ‫אים‬ ‫מיט‬ ‫זענען‬ ‫וואס‬ ‫פרעסביטערס‬ ‫און‬, ‫פ‬‫בישאא‬ ‫די‬ ‫מיט‬ ‫אחדות‬ ‫אין‬ ‫זענען‬ ‫זיי‬ ‫אויב‬ ‫;ספעציעל‬ ‫פרייד‬. ‫פלעקט‬ ‫ומבאי‬ ‫און‬ ‫אייביק‬ ‫אונדזער‬ ‫איז‬ ‫ס‬ ‫וואא‬, ‫משיח‬ :‫רוח‬ ‫זיין‬ ‫דורך‬ ‫יט‬‫י‬‫פעסטקי‬ ‫לע‬ ‫אי‬ ‫אין‬ ‫ווילן‬ ‫אייגן‬ ‫זיין‬ ‫לויט‬ ‫באזעצט‬ ‫האט‬ ‫ער‬ ‫;וועמען‬ ‫משיח‬ ‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫און‬, ‫פאטער‬ ‫דעם‬ ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫פון‬ ‫ליבע‬ ‫די‬ ‫דורך‬ ‫בער‬‫;אא‬ ‫כבוד‬ ‫רפן‬‫רויסגעוואא‬‫אי‬ ‫פון‬ ‫ניט‬ ‫און‬, ‫מענטשן‬ ‫דורך‬ ‫ניט‬, ‫ליין‬ ‫אי‬ ‫זיך‬ ‫פון‬ ‫ניט‬, ‫אייך‬ ‫צווישן‬ ‫דינסט‬ ‫גרויסן‬ ‫יענעם‬ ‫באקומען‬ ‫ט‬ ‫האא‬, ‫ווייס‬ ‫איך‬, ‫בישוף‬ ‫וועלכן‬2 .‫המשיח‬ ‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫האר‬ ‫אונדזער‬ .‫סטרים‬ ‫נע‬ ‫י‬ ַ‫ז‬ ‫צו‬ ‫רף‬ ‫האי‬ ‫אי‬ ‫װי‬, ‫ט‬ ‫געבאא‬ ‫די‬ ‫צו‬ ‫סט‬‫צוגעפאי‬ ‫איז‬ ‫ער‬ ‫רום‬ ‫װאא‬. ‫רעדן‬ ‫רפן‬‫רויסגעוואא‬‫אי‬ ‫זייער‬ ‫מיט‬ ‫אנדערע‬ ‫ווי‬ ‫מער‬ ‫ן‬‫טאא‬ ‫צו‬ ‫ביכולת‬ ‫איז‬ ‫יט‬‫י‬‫שטילקי‬ ‫זיין‬ ‫דורך‬ ‫;ווער‬ ‫ווונדערן‬ ‫באי‬ ‫איך‬ ‫מידות‬ ‫וועמענס‬3 ‫ן‬‫דעריישאי‬ ‫מאי‬ ‫די‬ ‫לע‬ ‫אי‬ ‫לויט‬ ‫און‬, ‫פט‬‫ידנשאי‬‫י‬‫לי‬ ‫פון‬ ‫י‬‫י‬‫פרי‬, ‫יט‬‫י‬‫פעסטקי‬ ‫פון‬ ‫;פול‬ ‫גאנץ‬ ‫און‬, ‫מעלות‬ ‫לע‬ ‫אי‬ ‫אין‬ ‫פרוכטיק‬ ‫איז‬ ‫עס‬ ‫ז‬ ‫אי‬ ‫וויסנדיק‬, ‫צופרידן‬ ‫מערסט‬ ‫די‬ ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫צו‬ ‫מיינונג‬ ‫זיין‬ ‫צט‬‫שאי‬ ‫נשמה‬ ‫מיין‬ ‫דעריבער‬4 .‫ט‬ ‫גאא‬ ‫לעבעדיק‬ ‫דעם‬ ‫פון‬ .‫גן‬ ‫כיאא‬‫נאא‬, ‫שעפס‬ ‫ווי‬, ‫איר‬ ‫גייען‬ ‫רט‬‫דאא‬, ‫איז‬ ‫סטעך‬ ‫פאי‬ ‫ער‬ ‫י‬ ַ‫א‬ ‫וואו‬ ‫;אבער‬ ‫קטרינעס‬ ‫דאא‬ ‫לש‬‫פאי‬ ‫און‬ ‫נז‬‫דיוויזשאי‬ ‫נטלויפן‬ ‫;אי‬ ‫אמת‬ ‫פון‬ ‫און‬ ‫ליכט‬ ‫פון‬ ‫סיי‬ ‫קינדער‬ ‫די‬ ‫ווערן‬ ‫ווי‬ ‫דעריבער‬5 ‫געפינען‬ ‫ניט‬ ‫זיי‬ ‫וועלן‬ ‫צוקונפט‬ ‫דער‬ ‫אין‬ ‫בער‬‫;אא‬ ‫גאט‬ ‫פון‬ ‫לויף‬ ‫דעם‬ ‫אין‬ ‫לויפן‬ ‫וואס‬, ‫די‬ ‫געפאנגענע‬ ‫פירן‬, ‫פארגעניגן‬ ‫פאלשע‬ ‫א‬ ‫מיט‬ ‫גלויבן‬ ‫צו‬ ‫ווערט‬ ‫זענען‬ ‫וואס‬, ‫וועלף‬ ‫אסאך‬ ‫פאראן‬ ‫זענען‬ ‫עס‬ ‫ווארים‬6 .‫רט‬‫אא‬ ‫קיין‬ ‫שטייגער‬ ‫לע‬ ‫אי‬ ‫ר‬‫נאא‬, ‫דיר‬ ‫צווישן‬ ‫חילוק‬ ‫קיין‬ ‫געפונען‬ ‫ב‬‫האא‬ ‫איך‬ ‫ז‬ ‫אי‬ ‫ניט‬. ‫טער‬‫פאא‬ ‫דעם‬ ‫פון‬ ‫ציע‬ ‫נטאי‬‫פלאי‬ ‫די‬ ‫נישט‬ ‫זענען‬ ‫זעלכע‬ ‫אי‬ ‫;מחמת‬ ‫נישט‬ ‫בעט‬ ‫ישוע‬ ‫ס‬ ‫וואא‬, ‫קרעטשמע‬ ‫בייז‬ ‫פון‬ ‫דעריבער‬ ‫זיך‬ ‫אנטהאלט‬7 .‫יט‬‫י‬‫ריינקי‬ ‫פון‬ ‫פון‬ ‫קנעכט‬ ‫די‬ ‫זיין‬ ‫וועט‬ ‫די‬ ‫אפילו‬, ‫קירך‬ ‫דער‬ ‫פון‬ ‫אחדות‬ ‫די‬ ‫אין‬ ‫צוריקקומען‬ ‫תשובה‬ ‫מיט‬ ‫וועט‬ ‫ווי‬ ‫פילע‬ ‫ווי‬ ‫און‬. ‫בישוף‬ ‫זייער‬ ‫מיט‬ ‫אויך‬ ‫זענען‬, ‫המשיח‬ ‫ישוע‬ ‫פון‬ ‫און‬, ‫גאט‬ ‫פון‬ ‫זענען‬ ‫וואס‬, ‫אזויפיל‬ ‫ווארים‬8 .‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫צו‬ ‫לויט‬ ‫לעבן‬ ‫זאלן‬ ‫זיי‬ ‫ז‬ ‫אי‬, ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫גריז‬‫אי‬ ‫ער‬, ‫מיינונג‬ ‫אנדערע‬ ‫קיין‬ ‫ך‬ ‫נאא‬ ‫גייט‬ ‫איינער‬ ‫אויב‬. ‫גאט‬ ‫פון‬ ‫מלכות‬ ‫דאס‬ ‫ירשענען‬ ‫נישט‬ ‫ער‬ ‫וועט‬, ‫קירך‬ ‫דער‬ ‫אין‬ ‫שידוך‬ ‫א‬ ‫מאכט‬ ‫וואס‬, ‫דעם‬ ‫נאך‬ ‫גייט‬ ‫עמיצער‬ ‫;אויב‬ ‫ברידער‬, ‫פארפירט‬ ‫נישט‬ ‫זייט‬9 .‫משיח‬ ‫פון‬ ‫פט‬‫ידנשאי‬‫י‬‫לי‬ ‫די‬ ‫מיט‬ ‫נישט‬ .‫קודש‬ ‫סעודת‬ ‫הייליקער‬ ‫זעלביקער‬ ‫דער‬ ‫אין‬ ‫נעמען‬ ‫נטייל‬‫אא‬ ‫צו‬ ‫השתדלות‬ ‫דיין‬ ‫זיין‬ ‫עס‬ ‫לאז‬ ‫דערפאר‬10 ;‫מזבח‬ ‫;איין‬ ‫בלוט‬ ‫זיין‬ ‫פון‬ ‫אחדות‬ ‫דער‬ ‫אין‬ ‫גלעזל‬ ‫איין‬ ‫;און‬ ‫המשיח‬ ‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫האר‬ ‫אונדזער‬ ‫פון‬ ‫פלייש‬ ‫איין‬ ‫בלויז‬ ‫איז‬ ‫עס‬ ‫ווארים‬11 .‫ט‬ ‫גאא‬ ‫פון‬ ‫וועט‬ ‫דעם‬ ‫לויט‬ ‫עס‬ ‫ן‬‫טאא‬ ‫זאלט‬ ‫איר‬, ‫ן‬‫טאא‬ ‫איר‬ ‫לץ‬ ‫אי‬ ‫כדי‬: ‫רבעטער‬‫מיטאי‬ ‫מיין‬ ‫נז‬‫קאי‬ ‫דיאי‬ ‫די‬ ‫און‬, ‫פריסביטעריע‬ ‫זיין‬ ‫מיט‬ ‫מען‬‫צוזאי‬, ‫פ‬‫בישאא‬ ‫איין‬ ‫אויך‬ ‫איז‬ ‫עס‬ ‫ווי‬ ‫זוי‬ ‫אי‬12 2‫פיטל‬ ‫קַא‬ ‫;אין‬ ‫משיח‬ ‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫בער‬‫אא‬, ‫איך‬ ‫ניט‬ ‫נץ‬‫גאי‬ ‫דער‬‫;אא‬ ‫ר‬‫געפאי‬ ‫קעגן‬ ‫איר‬ ‫רענען‬‫וואא‬ ‫באי‬ ‫צו‬ ‫פרובירן‬ ‫איך‬, ‫איר‬ ‫אין‬ ‫פרייד‬ ‫גרויס‬ ‫אי‬ ‫מיט‬ ‫;און‬ ‫גרויס‬ ‫מער‬ ‫מיך‬ ‫מאכט‬ ‫אייך‬ ‫צו‬ ‫ב‬‫האא‬ ‫איך‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫אהבה‬ ‫די‬, ‫ברידער‬ ‫מיינע‬1 .‫ליידן‬ ‫צו‬ ‫וועג‬ ‫די‬ ‫אויף‬ ‫בלויז‬ ‫ך‬ ‫נאא‬ ‫ווי‬, ‫מורא‬ ‫מער‬ ‫די‬ ‫געבונדן‬ ‫בין‬ ‫איך‬ ‫וועמען‬ ; ‫משיחן‬ ‫פון‬ ‫פלייש‬ ‫דעם‬ ‫צו‬ ‫ווי‬ ‫בשורה‬ ‫דער‬ ‫צו‬ ‫אנטלאפן‬: ‫מיר‬ ‫צו‬ ‫צוטיילט‬ ‫איז‬ ‫רחמנות‬ ‫ס‬ '‫ט‬ ‫גאא‬ ‫דורך‬ ‫ס‬ ‫וואא‬, ‫חלק‬ ‫דעם‬ ‫דערגרייכן‬ ‫ל‬ ‫זאא‬ ‫איך‬ ‫ז‬ ‫אי‬, ‫שליימעסדיק‬ ‫מיר‬ ‫כן‬ ‫מאי‬ ‫וועט‬ ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫צו‬ ‫תפילה‬ ‫אייער‬ ‫אבער‬2 .‫קירך‬ ‫דער‬ ​ ​ ‫פון‬ ‫פרעסביטעריע‬ ‫די‬ ‫צו‬ ‫ווי‬ ‫שליחים‬ ‫די‬ ‫צו‬ ‫און‬ .‫אים‬ ‫רטן‬‫דערוואי‬ ‫צו‬ ‫און‬, ‫משיחן‬ ‫אין‬ ‫פן‬ ‫האא‬ ‫צו‬ ‫און‬, ‫בשורה‬ ‫די‬ ‫צו‬ ‫אונדז‬ ‫געפירט‬ ‫בן‬ ‫האא‬ ‫אויך‬ ‫זיי‬ ‫יל‬‫י‬‫ווי‬, ‫נביאים‬ ‫די‬ ‫ליבע‬ ‫אויך‬ ‫מיר‬‫לאא‬3 ;‫ווונדער‬ ‫אין‬ ‫האט‬ ‫און‬, ‫געהאט‬ ‫ליב‬ ‫זיין‬ ‫צו‬ ‫ווערט‬, ‫מענטשן‬ ‫הייליק‬ ‫יענדיק‬‫י‬‫;זי‬ ‫משיח‬ ‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫פון‬ ‫אחדות‬ ‫דער‬ ‫אין‬ ‫געווארן‬ ‫געראטעוועט‬ ‫זענען‬ ‫זיי‬ ‫גלויביק‬ ‫אויך‬ ‫וועמען‬ ‫אין‬4 .‫פענונג‬‫האא‬ ‫סט‬‫פראא‬ ‫אונדזער‬ ‫פון‬ ‫בשורה‬ ‫דער‬ ‫אין‬ ‫געציילט‬ ‫זענען‬ ‫און‬, ‫משיח‬ ‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫פון‬ ‫עדות‬ ‫באקומען‬ ‫בן‬ ‫האא‬ ‫ס‬ ‫וואא‬5 ‫איינער‬ ‫פון‬ ‫דישקייט‬‫ייי‬ ‫ווי‬, ‫מילה‬ ‫געווען‬ ‫איז‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫איינער‬ ‫פון‬ ‫משיח‬ ‫פון‬ ‫לערנונג‬ ‫די‬ ‫קומען‬‫באי‬ ‫צו‬ ‫בעסער‬ ‫איז‬ ‫עס‬ ‫;ווארים‬ ‫אים‬ ‫צו‬ ‫הערן‬ ‫ניט‬ ‫לסט‬ ‫זאא‬, ‫תורה‬ ‫אידישע‬ ‫די‬ ‫פריידיקן‬ ‫וועט‬ ‫עמיצער‬ ‫אויב‬ ‫אבער‬6 .‫נישט‬ ‫האט‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ .‫מענטשן‬ ‫פון‬ ‫נעמען‬ ‫די‬ ‫בלויז‬ ‫געשריבן‬ ‫זענען‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫אויף‬, ‫טויט‬ ‫די‬ ‫פון‬ ‫קברים‬ ‫און‬ ‫נץ‬‫ניומאי‬ ‫מאי‬ ‫ווי‬ ‫ר‬‫נאא‬ ‫זיין‬ ‫צו‬ ‫מיר‬ ‫צו‬ ‫ויסקומען‬ ‫זיי‬, ‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫משיח‬ ‫וועגן‬ ‫ניט‬ ‫רעדן‬, ‫אנדערע‬ ‫דער‬‫אא‬, ‫איינער‬ ‫אויב‬ ‫אבער‬7 ‫אונטערדריקט‬ ‫ניט‬ ‫איז‬ ‫כיטרע‬ ‫ינע‬‫י‬‫זי‬ ‫ווייל‬, ‫ווערן‬ ‫רקילן‬ ‫פאי‬ ‫צדקה‬ ‫ער‬ ‫י‬ ַ‫א‬ ‫אין‬ ‫צדקה‬ ‫ער‬ ‫י‬ ַ‫א‬ ‫אין‬ ‫זאלט‬ ‫איר‬ ‫;טאמער‬ ‫וועלט‬ ‫זיקער‬ ‫דאא‬ ‫דער‬ ‫פון‬ ‫ר‬ ‫ָא‬ ‫דעם‬ ‫פון‬ ‫און‬ ‫רשעים‬ ‫די‬ ‫פון‬ ‫עים‬ ‫רשא‬ ‫די‬ ‫נטלויפט‬‫אי‬ ‫דעריבער‬8 .‫הארץ‬ ‫ן‬ ‫אומגעטיילט‬ ‫ן‬ ‫א‬ ‫ט‬ ‫מי‬ , ‫ארט‬ ‫ן‬ ‫זעלב‬ ‫ם‬ ‫דע‬ ‫ן‬ ‫אי‬ ‫ן‬ ‫צוזאמע‬ ‫ע‬ ‫אל‬ ‫ט‬ ‫קומ‬ ‫ר‬ ‫אבע‬. ‫רן‬ ‫געוואא‬ ‫פיל‬ ‫אין‬ ‫אים‬ ‫צו‬ ‫שווער‬ ‫געווען‬ ‫בין‬ ‫איך‬ ‫ז‬ ‫אי‬, ‫ט‬ ‫פריוואי‬ ‫דער‬‫אא‬ ‫רציק‬‫פנהאי‬‫אא‬ ‫ניט‬ ‫זיך‬ ‫י‬‫י‬‫רימערי‬‫באי‬ ‫צו‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫האט‬ ‫איר‬ ‫צווישן‬ ‫איינער‬ ‫קיין‬ ‫ז‬ ‫אי‬ ‫און‬, ‫דיר‬ ‫צו‬ ‫געוויסן‬ ‫גוט‬ ‫אי‬ ‫ב‬‫האא‬ ‫איך‬ ‫ז‬ ‫אי‬ ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫מיין‬ ‫ברך‬ ‫איך‬ ‫און‬9 .‫קליין‬ ‫דער‬‫אא‬ .‫זיי‬ ‫קעגן‬ ‫עדות‬ ‫ן‬‫אי‬ ‫צו‬ ‫ווענדן‬ ‫ניט‬ ‫ל‬ ‫זאא‬ ‫עס‬ ‫ז‬ ‫אי‬, ‫זיי‬ ‫צווישן‬ ‫גערעדט‬ ‫ב‬‫האא‬ ‫איך‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫לע‬ ‫אי‬ ‫צו‬ ‫ווינטשן‬ ‫איך‬ ‫און‬10 ‫אױס‬ ‫לַגט‬ ‫און‬, ‫גַט‬ ‫זי‬ ‫װוהין‬ ‫י‬ ַ‫ס‬, ‫קומט‬ ‫זי‬ ‫נען‬‫װאי‬ ‫פון‬ ‫י‬ ַ‫ס‬ ‫װַס‬ ‫זי‬ ‫רום‬ ‫;װאא‬ ‫פארפירט‬ ‫נישט‬ ‫איז‬, ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫פון‬ ‫ווייל‬, ‫גייסט‬ ‫דער‬ ‫בער‬‫אא‬, ‫פלייש‬ ‫דעם‬ ‫לויט‬ ‫מיר‬ ‫פארפירט‬ ‫בן‬ ‫האא‬ ‫לט‬‫וואא‬ ‫עטלעכע‬ ‫טש‬‫כאא‬ ‫ווארים‬11 .‫רצן‬‫האי‬ ‫פון‬ ‫סודות‬ ‫די‬ .‫נז‬‫קאי‬ ‫דיאי‬ ‫די‬ ‫צו‬ ‫און‬, ‫פריזביטעריע‬ ‫די‬ ‫און‬, ‫פ‬‫בישאא‬ ‫דעם‬ ‫לייטן‬‫באי‬: ‫קול‬ ‫הויך‬ ‫אי‬ ‫מיט‬ ‫גערעדט‬ ‫ב‬‫האא‬ ‫;איך‬ ‫אייך‬ ‫צווישן‬ ‫געווען‬ ‫בין‬ ‫איך‬ ‫בעת‬ ‫געשריגן‬ ‫ב‬‫האא‬ ‫איך‬12 .‫אייך‬ ‫צווישן‬ ‫קומען‬ ‫ל‬ ‫זאא‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫חילוק‬ ‫די‬ ‫ראויסגעזען‬ ‫פאא‬ ‫ב‬‫האא‬ ‫איך‬ ‫ז‬ ‫אי‬, ‫גט‬‫געזאא‬ ‫ס‬ ‫דאא‬ ‫ב‬‫האא‬ ‫איך‬ ‫ז‬ ‫אי‬, ‫געמיינט‬ ‫בן‬ ‫האא‬ ‫עטלעכע‬ ‫און‬13 .‫פ‬‫בישאא‬ ‫דעם‬ ‫ן‬‫אא‬ ‫רנישט‬ ‫גאא‬ ‫ן‬‫טאא‬: ‫גן‬ ‫זאא‬ ‫צו‬ ‫זוי‬ ‫אי‬, ‫גערעדט‬ ‫ט‬ ‫האא‬ ‫גייסט‬ ‫דער‬ ‫בער‬‫אא‬. ‫קיינעם‬ ‫פון‬ ‫געוואוסט‬ ‫רנישט‬ ‫גאא‬ ‫ב‬‫האא‬ ‫איך‬ ‫ז‬ ‫אי‬, ‫קנעכט‬ ‫אין‬ ‫בין‬ ‫איך‬ ‫צוליב‬ ‫וועמעס‬ ‫ר‬‫פאי‬, ‫עדות‬ֵ ‫מיין‬ ‫איז‬ ‫ער‬ ‫בער‬‫אא‬14 .‫פאטער‬ ‫זיין‬ ‫פון‬ ‫געווען‬ ‫איז‬ ‫ער‬ ‫ווי‬, ‫משיח‬ ‫פון‬ ‫אנהענגערס‬ ‫די‬ ‫;זייט‬ ‫נז‬‫דיוויזשאי‬ ‫נטלויפן‬ ‫;אי‬ ‫אחדות‬ ‫ליב‬: ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫פון‬ ‫טעמפלעס‬ ‫די‬ ‫ווי‬ ‫ללבער‬ ‫אייערע‬ ‫היטן‬15 .‫ניט‬ ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫װױנט‬, ‫רן‬ ‫גרימצאא‬ ‫און‬ ‫צעטיילונג‬ ‫איז‬ ‫עס‬ ‫װו‬ ‫רום‬ ‫װאא‬. ‫אחדות‬ ‫צו‬ ‫איש‬ ‫אי‬ ‫ווי‬, ‫רן‬ ‫געוואא‬ ‫איז‬ ‫מיר‬ ‫ווי‬ ‫זוי‬ ‫אי‬ ‫ן‬‫געטאא‬ ‫דעריבער‬ ‫ב‬‫האא‬ ‫איך‬16 .‫בישוף‬ ‫דעם‬ ‫פון‬ ‫ט‬ ‫ראי‬ ‫צום‬ ‫'און‬, ‫ה‬ ‫פון‬ ‫אחדות‬ ‫דער‬ ‫צו‬ ‫אומקערן‬ ‫זיך‬ ‫וועלן‬ ‫זיי‬ ‫אויב‬, ‫תשובה‬ ‫בן‬ ‫האא‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫לע‬ ‫אי‬ ‫רגעבט‬‫'פאי‬ ‫ה‬ ‫בער‬‫אא‬17 .‫בונד‬ ‫יעדער‬ ‫פון‬ ‫איר‬ ‫יען‬‫י‬‫פרי‬ ‫באי‬ ‫וועט‬ ‫ער‬ ‫ז‬ ‫אי‬ ‫משיח‬ ‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫פון‬ ‫חן‬ ‫דעם‬ ‫אין‬ ‫צוטרוי‬ ‫איך‬ ‫ווארים‬18 .‫משיחן‬ ‫פון‬ ‫ווייזן‬‫באי‬ ‫דער‬ ‫לויט‬ ‫נייערט‬, ‫י‬‫י‬‫קריגערי‬ ‫פון‬ ‫ן‬‫טאא‬ ‫רנישט‬ ‫גאא‬ ‫לט‬‫זאא‬ ‫איר‬ ‫ז‬ ‫אי‬, ‫אייך‬ ‫איך‬ ‫בעט‬ ‫פונדעסטוועגן‬19 ‫איז‬ ‫עס‬: ‫גט‬‫געזאא‬ ‫ב‬‫האא‬ ‫איך‬ ‫ז‬ ‫אי‬ ‫און‬. ‫בשורה‬ ‫די‬ ‫אין‬ ‫געשריבן‬ ‫איז‬ ‫עס‬ ‫גלויבן‬ ‫נישט‬ ‫וועל‬ ‫איך‬, ‫לס‬‫ריגינאי‬‫אא‬ ‫די‬ ‫אין‬ ‫געשריבן‬ ‫עס‬ ‫געפינען‬ ‫איך‬ ‫;אויב‬ ‫גן‬ ‫זאא‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫עטלעכע‬ ‫פון‬ ‫געהערט‬ ‫ב‬‫האא‬ ‫איך‬ ‫מחמת‬20 .‫פיעס‬‫קאא‬ ‫רבענע‬‫רדאא‬ ‫פאי‬ ‫זייערע‬ ‫אין‬ ‫זיי‬ ‫ר‬‫פאי‬ ‫געווען‬ ‫איז‬ ‫עס‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫געענטפערט‬ ‫בן‬ ‫האא‬ ‫;זיי‬ ‫געשריבן‬ ‫דורך‬ ‫איז‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫אמונה‬ ‫די‬ ‫און‬, ‫המתים‬ ‫און‬, ‫טויט‬ ‫און‬, ‫יז‬‫י‬‫קרי‬ ‫זיין‬, ‫נומענץ‬‫מאא‬ ‫ונדעפילעד‬ ‫די‬ ‫מיט‬ ‫מען‬‫;צוזאי‬ ‫וועלט‬ ‫דער‬ ‫אין‬ ‫מאנומענטן‬ ‫אומפארדארבטע‬ ‫אלע‬ ‫אנשטאט‬ ‫המשיח‬ ‫ישוע‬ ‫איז‬ ‫מיר‬ ‫פאר‬ ‫אבער‬21 .‫גערעכטפארטיקט‬ ‫זיין‬ ‫צו‬, ‫תפילות‬ ‫דיין‬ ‫דורך‬, ‫וויל‬ ‫איך‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫;דורך‬ ‫אים‬ .‫ט‬ ‫גאא‬ ‫פון‬ ‫סודות‬ ‫די‬ ‫מיט‬ ‫סטיד‬ ‫ענטראי‬ ‫געווען‬ ‫איז‬ ‫ליין‬ ‫אי‬ ‫ווער‬ ‫;און‬ ‫באגאנגען‬ ‫געווען‬ ‫איז‬ ‫הקדשים‬ ‫קודש‬ ‫דער‬ ‫וועמען‬ ‫צו‬ ‫גדול‬ ‫כהן‬ ‫דער‬ ‫איז‬ ‫בעסער‬ ‫פיל‬ ‫;אבער‬ ‫גוט‬ ‫קע‬ ‫טאי‬ ‫זענען‬ ‫הנים‬‫ככ‬ ‫די‬22 .‫קירך‬ ‫די‬ ‫און‬, ‫שליחים‬ ‫די‬ ‫ווי‬ ‫ווויל‬ ‫;ווי‬ ‫אריין‬ ‫קומען‬, ‫נביאים‬ ‫לע‬ ‫אי‬ ‫און‬, ‫יעקב‬ ‫און‬, ‫יצחק‬ ‫און‬, ‫ברהם‬ ‫אי‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫;דורך‬ ‫פאטער‬ ‫דעם‬ ‫פון‬ ‫טיר‬ ‫די‬ ‫איז‬ ‫ער‬23 ‫האר‬ ‫די‬, ‫גואל‬ ‫אונדזער‬ ‫פון‬ ‫אויסזען‬ ‫די‬, ‫;ניימלי‬ ‫נז‬‫דיספענסיישאי‬ ‫אנדערע‬ ‫לע‬ ‫אי‬ ‫העכער‬ ‫יט‬‫י‬‫ווי‬ ‫עס‬ ‫אין‬ ‫ס‬ ‫וואא‬. ‫עטלעכע‬ ‫האט‬ ‫בשורה‬ ‫די‬ ‫בער‬‫אא‬. ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫פון‬ ‫איז‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫אחדות‬ ‫דער‬ ‫צו‬ ‫טענד‬ ‫זאכן‬ ‫די‬ ‫לע‬ ‫אי‬ ‫און‬24 .‫המתים‬ ‫און‬ ‫פט‬‫ידנשאי‬‫י‬‫לי‬ ‫זיין‬, ‫משיח‬ ‫שקע‬ ‫יאא‬ .‫צדקה‬ ‫מיט‬ ‫גלויבן‬ ‫איר‬ ‫אויב‬, ‫גוט‬ ‫זענען‬ ‫מען‬‫צוזאי‬ ‫לע‬ ‫אי‬ ‫דעריבער‬. ‫ן‬‫ררופטיאא‬‫ינקאא‬ ‫פון‬ ‫שליימעס‬ ‫די‬ ‫איז‬ ‫בשורה‬ ‫די‬ ‫בער‬‫;אא‬ ‫גערעדט‬ ‫אים‬ ‫צו‬ ‫האבן‬ ‫נביאים‬ ‫באליבטע‬ ‫די‬ ‫ווארים‬25 3‫קַפיטל‬ ‫וועט‬ ‫;עס‬ ‫שלום‬ ‫אין‬ ‫זי‬ ‫איז‬, ‫המשיח‬ ‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫אין‬ ‫איר‬ ‫צו‬ ‫ט‬ ‫האא‬ ‫איר‬ ‫ס‬ ‫וואא‬, ‫געדערעם‬ ‫די‬ ‫און‬ ‫תפילות‬ ‫אייערע‬ ‫דורך‬ ‫אז‬, ‫גט‬‫געזאא‬ ‫מיר‬ ‫ווערט‬, ‫זעענדיג‬, ‫סיריע‬ ‫אין‬ ‫איז‬ ‫וואס‬, ‫אנטיאכיע‬ ‫פון‬ ‫קהילה‬ ‫דער‬ ‫וועגן‬ ‫און‬1 ‫נאמען‬ ‫דעם‬ ‫אכפערן‬ ‫און‬, ‫צוזאמען‬ ‫זיך‬ ‫טרעפן‬ ‫זיי‬ ‫ווען‬ ‫זיי‬ ‫מיט‬ ‫פרייען‬ ‫זיך‬ ‫זאל‬ ‫ער‬ ‫;אז‬ ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫פון‬ ‫ר‬‫דאא‬ ‫סאי‬ ‫מבאי‬ ‫אי‬ ‫דער‬ ‫ווי‬ ‫הין‬‫אי‬ ‫זיי‬ ‫צו‬ ‫גיין‬ ‫צו‬ ‫ן‬‫קאי‬ ‫דיאי‬ ‫עטלעכע‬ ‫רדערינג‬‫אא‬ ‫צו‬, ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫פון‬ ‫קהילה‬ ‫די‬ ‫ווי‬, ‫איר‬ ‫ווערן‬ .‫גאט‬ ‫פון‬ .‫געלויבט‬ ‫זיין‬ ‫וועט‬ ‫איר‬ ‫אויך‬ ‫;און‬ ‫מיניסטעריום‬ ‫אי‬ ‫זאי‬ ‫אי‬ ‫פון‬ ‫ווערט‬ ‫געפונען‬ ‫ווערן‬ ‫וועט‬ ‫ס‬ ‫וואא‬, ‫המשיח‬ ‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫אין‬ ‫מענטש‬ ‫דער‬ ‫זייט‬ ‫וואויל‬2 ‫ן‬ ‫או‬ , ‫כהנים‬ ‫ל‬ ַ‫ט‬ ‫א‬ , ‫ן‬ ‫בישאפ‬ ‫ע‬ ‫עטלעכ‬ , ‫געשיקט‬ ַ ‫ז‬ ‫ן‬ ‫האב‬ ‫ת‬ ‫קהילו‬ ‫ע‬ ‫ארומיק‬ ‫ע‬ ‫אנדער‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ך‬ ‫אוי‬ ‫י‬ ‫;װ‬ ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫פון‬ ‫חן‬ ‫דעם‬ ‫ר‬‫פאי‬ ‫ס‬ ‫דאא‬ ‫ן‬‫טאא‬ ‫צו‬ ‫איר‬ ‫ר‬‫פאי‬ ‫אוממעגלעך‬ ‫ניט‬ ‫איז‬ ‫עס‬, ‫ווילט‬ ‫איר‬ ‫אויב‬ ‫איצט‬3 .‫דיאקאנען‬ ‫מיר‬ ‫נאכגעגאנגען‬ ‫איז‬ ‫ס‬ ‫וואא‬, ‫מענטש‬ ‫גוט‬ ‫יינציק‬ ‫אי‬, ‫ליס‬ ‫פאא‬ ‫טאי‬‫גאי‬‫אי‬ ‫פון‬ ‫וס‬‫רהאא‬ ‫מיט‬ ‫מען‬‫צוזאי‬: ‫ט‬ ‫גאא‬ ‫פון‬ ‫רט‬‫וואא‬ ‫דעם‬ ‫אין‬ ‫מיר‬ ‫דינען‬ ‫ך‬ ‫נאא‬ ‫ער‬, ‫מענטש‬ ‫ווערט‬-‫מערסט‬ ‫אי‬, ‫קיליציע‬ ‫פון‬ ‫ן‬‫קאא‬ ‫דיאי‬ ‫דער‬, ‫פילון‬ ‫וועגן‬4 .‫איר‬ ‫צו‬ ‫עדות‬ ‫גן‬ ‫זאא‬ ‫אויך‬: ‫לעבן‬ ‫זיין‬ ‫וועגן‬ ‫ניט‬, ‫סיריע‬ ‫פון‬ ‫פילו‬‫אי‬ .‫המשיח‬ ‫ישוע‬ ‫פון‬ ‫חן‬ ‫דעם‬ ‫דורך‬ ‫ווערן‬ ‫פארגעבן‬ ‫זיי‬ ‫זאלן‬, ‫פארשמאכט‬ ‫זיי‬ ‫האבן‬ ‫וואס‬ ‫די‬ ‫פאר‬ ‫אבער‬. ‫אויפנעמען‬ ‫אייך‬ ‫'וועט‬ ‫ה‬ ‫ווי‬ ‫אזוי‬ ‫נעמען‬ ‫זיי‬ ‫זאלסט‬ ‫דו‬ ‫אז‬, ‫דיר‬ ‫פאר‬ ‫גאט‬ ‫דאנק‬ ‫אליין‬ ‫איך‬ ‫און‬5 ‫כבוד‬ ‫ר‬‫פאי‬, ‫שמירנאי‬ ‫און‬ ‫עפעזוס‬ ‫פון‬ ‫די‬ ‫דורך‬ ‫מיר‬ ‫מיט‬ ‫מען‬‫צוזאי‬ ‫געשיקט‬ ‫איז‬ ‫ס‬ ‫וואא‬, ‫בוררהוס‬ ‫דורך‬ ‫איצט‬ ‫יבן‬‫י‬‫שרי‬ ‫אויך‬ ‫איך‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫פון‬: ‫איר‬ ‫גריסן‬‫באי‬ ‫ס‬ ‫טרואי‬ ‫אין‬ ‫זענען‬ ‫ס‬ ‫וואא‬ ‫ברידער‬ ‫די‬ ‫פון‬ ‫צדקה‬ ‫די‬6 .‫צוליב‬ .‫פענונג‬‫האא‬ ‫סט‬‫פראא‬ ‫אונדזער‬ ‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫משיח‬ ‫אין‬ ‫געזעגענונג‬. ‫אחדות‬ ‫אין‬, ‫ליבע‬ ‫אין‬, ‫אמונה‬ ‫;אין‬ ‫גייסט‬ ‫און‬, ‫נשמה‬ ‫און‬, ‫פלייש‬ ‫אין‬ ‫סיי‬, ‫פן‬ ‫האא‬ ‫זיי‬ ‫וועמען‬ ‫;אין‬ ‫זיי‬ ‫כבוד‬ ‫המשיח‬ ‫שקע‬ ‫יאא‬ ‫האר‬ ‫אונדזער‬ ‫זאל‬7