SlideShare a Scribd company logo
Incwadi kaIgnatius eya
kwabaseFiladelfiya
ISAHLUKO 1
1 UIgnatiyo, okwabizwa ngokuba nguTiyophoro, ubhalela ibandla
likaThixo uYise, neNkosi yethu uYesu Kristu, eliseFiladelfi,
kwelaseAsiya; esenzelwa inceba, simi ngemvisiswano kaThixo, sigcoba
ngamaxesha onke embandezelo yeNkosi yethu, sizaliseka ngayo yonke
inceba ngokuvuka kwayo; endilibulisayo mna ngegazi likaYesu Kristu,
ongowethu ongunaphakade, ongadyobhekanga. uvuyo; ingakumbi ukuba
bamanyene nobhishophu, nabadala abakunye naye, namadikoni amiselwe
ngokwengqondo kaYesu Kristu; awammisayo ngokokuthanda kwakhe,
ekuqiniseni konke ngoMoya wakhe oyiNgcwele;
2 Ubhishophu lowo ndaziyo ukuba wabuzuza obo bulungiseleli bukhulu
phakathi kwenu, kungekuko okuphuma kuye, kungengabantu, nakuzuko
olulambathayo; kodwa ngothando lukaThixo uYise, neNkosi yethu
uYesu Kristu.
3 Ndincoma ukuthozama kwakhe; othi ekuthi cwaka kwakhe abe nako
ukwenza ngaphezu kwabanye ngako konke ukuthetha kwabo
okulambathayo. Kuba ufanelekile emithethweni, njengohadi emithonjeni
yalo.
4 Ngako oko umphefumlo wam uyixabisa ingqondo yakhe ngakuThixo
inoyolo ngakumbi, ndisazi ukuba inesiqhamo kubo bonke ubulungisa,
nokugqibelela; ezele yinzondelelo, engenakuthandabuza, enokumomelela
konke koThixo ophilayo.
5 Ngoko ke, njengokuba kwabafaneleyo abantwana abokukhanya
nabenyaniso; zibalekeni iimbambaniso neemfundiso zobuxoki; kodwa
apho akhoyo umalusi wenu, landelani nina, njengezimvu.
6 Kuba zininzi iingcuka ezibonakala zikufanelekele ukukholwa,
ngokuthanda ubuxoki, zithimbe abo babalekayo umendo kaThixo; kodwa
ekuvumelaneni abasayi kufumana ndawo.
7 Khumkani ngoko kwimifuno engendawo, anganayo uYesu; ngokuba
abanjalo isityalo sikaBawo. Andifumananga kwahlukana phakathi kwenu,
kodwa ke ndifumene lonke uhlobo lobunyulu.
8 Kuba bonke abangabakaThixo, nabakuYesu Kristu, bakunye
nobhishophu wabo ngokunjalo. Kwaye kangangobuninzi babo abaya
kuthi ngenguquko babuyele kumanyano lwebandla, nkqu aba baya kuba
ngabakhonzi bakaThixo, ukuze babe nokuphila ngokukaYesu.
9 Musani ukulahlekiswa, bazalwana; Ukuba ubani uthe walandela umntu
owahlulelana ebandleni, akayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo.
Ukuba ubani ulandela imbono ethile, akahambisani nenkanuko kaKrestu.
10 Kungoko ndithi, kukhuthaleleni ukuba nenxaxheba kulo lonke
umthendeleko ongcwele.
11 Kuba inye inyama yeNkosi yethu uYesu Kristu; nendebe ibe nye
egazini lakhe; isibingelelo esinye;
12 njengokuba ke kukho ubhishophu omnye, ndawonye nebandla lakhe,
nabakhonza kunye nam; ukuze konke enisukuba nikwenza, nikwenze
ngokokuthanda kukaThixo.
ISAHLUKO 2
1 Bazalwana bam, uthando endinalo ngani lundondla ngakumbi; Kwaye
ndinovuyo olukhulu kuni, ndizama ukunikhusela emngciphekweni;
okanye ingendim, ibe nguYesu Kristu; endithi, ndikhonkxiwe kuye,
ndoyika ngakumbi, ndisesendleleni eya ebunzimeni.
2 Ke kaloku ukuthandaza kwenu kuye uThixo kuya kundenza
ndigqibelele, ukuze ndisifikelele isabelo eso, endabelwa ngako ngenceba
kaThixo: ndisabela kuzo iindaba ezilungileyo, ngathi ndisenyameni
kaKristu; nakubapostile, nakumadoda amakhulu ebandla.
3 Masibathande kanjalo abaprofeti, njengoko nabo basikhokelelayo
kwiindaba ezilungileyo, nokuthembela kuKristu, nokuba simlindele.
4 abathe kanjalo, bakholwa kuye, basindiswa kubunye bukaYesu Kristu;
singabantu abangcwele, befanele ukuthandwa, bemangalisiwe;
5 nina bamkela ubungqina bukaYesu Kristu, ababalelwa kuzo iindaba
ezilungileyo zethemba lethu esidlelana ngalo.
6 Ukuba ke ubani uthe wanishumayeza umthetho wamaYuda, musani
ukumphulaphula; Kuba eyona nto ilungileyo kuthi, ukuyamkele
imfundiso ngoKristu, ivela kowalukileyo, ngaphezu kobuYuda
kowalukileyo.
7 Ukuba ke abathethi nto ezingoKristu Yesu, zibonakala ngathi
zingamangcwaba abafileyo, ebhalwe kuwo amagama abantu odwa.
8 Ke ngoko, balekelani ububi, nemigibe yalo umphathi weli hlabathi;
hleze nithi, nicukucezwa bubuqhetseba bakhe, niphole eluthandweni
lwenu. Kodwa yizani nonke ndaweni-nye ngentliziyo epheleleyo.
9 Kananjalo ndiyambonga uThixo wam, ngokuba ndinesazela
esilungileyo ngakuni, nokuba ke kungabikho bani kuni unoqhayisela,
nokuba ngokuphandle, nokuba ngokuphandle, ngokuba ndibe
ndinomthwalo kuye, nokuba kokuncinane nokuba kokuncinane.
10 Kwaye ndinqwenela kubo bonke endithethe phakathi kwabo, ukuze
kungabi bubungqina kubo.
11 Kuba nangona inxenye yandilukuhla ngokwenyama, uMoya yena
uphuma kuThixo, akalukuhlwa; kuba yena uyawazi apho avela khona,
nalapho sukuba esiya khona;
12 Ndakhala ndiphakathi kwenu; Ndathetha ngezwi elikhulu, ndisithi,
nyamekela ubhishophu, nababingeleli, namadikoni.
13 Ke kaloku abathile, bendiba ndithethe oku ndisibona ngenxa
engaphambili imbambano eya kubakho phakathi kwenu.
14 ulingqina lam ke, endikhonkxiwe ngenxa yakhe, ukuba ndingazi nto
mntwini; Wathetha ke uMoya, esithi, Ningenzi nto ngaphandle
kobhishophu;
15 Imizimba yenu yigcineni njengetempile kaThixo; thandani umanyano;
Zibalekeni izahlulo; Yibani ngabalandeli bakaKristu, njengokuba naye
wayekaYise.
16 Ndenjenjalo ke ndenza njengoko ndifaneleyo, njengendoda ebunjwa
ubunye. Kuba apho kukho imbambano nengqumbo, akahlali uThixo.
17 Kodwa iNkosi iyabaxolela bonke abo baguqukayo, ukuba babuyela
kubunye bukaThixo, nakwiqumrhu likabhishophu.
18 Kuba ndithembele ngobabalo lukaYesu Kristu, ukuba uya kunikhulula
kuzo zonke iintambo.
19 Ndiyanivuselela ke, ukuba ningenzi nanye into ngokweyelenqe;
20 Kuba ndive kuthethwa ngabanye besithi; ngaphandle kokuba
ndiyifumene ibhaliwe kweyantlandlolo, andiyi kukholelwa ukuba
ibhaliwe kwiVangeli. Ndathi ke, Kubhaliwe kwathiwa; baphendula oko
kwakuphambi kwabo kwiikopi zabo ezonakeleyo.
21 Ke kum uYesu Kristu ungowawo onke amatye angenakonakala
asehlabathini; kunye naloo matye ezikhumbuzo angenakonakala,
nomnqamlezo wakhe, nokufa, nokuvuka kwakhe, nokholo olungaye;
endithanda ngako ukuthi ngenxa yemithandazo yenu ndigwetyelwe.
22 Ababingeleli balungile; kodwa ulunge ngakumbi uMbingeleli
oMkhulu, lowo iNgcwele kaNgcwele yanikelwe kuye; onguye yedwa
ophathiswe iimfihlelo zikaThixo.
23 Yena ulisango likaYise; athe uAbraham, noIsake, noYakobi, nabo
bonke abaprofeti, bangena ngako. ngokunjalo nabaPostile, nebandla.
24 Zonke ke ezo zinto zisingisa kubunye bukaThixo. Nangona kunjalo
iVangeli inezinye. yintoni ekuyo ekude kunawo onke amanye amaxesha;
oko kukuthi, ukubonakala koMsindisi wethu, iNkosi uYesu Kristu,
intlungu nokuvuka kwakhe.
25 Kuba abaprofeti abaziintanda babebhekisele kuye; ke zona iindaba
ezilungileyo zigqibelele ekungonakalini. Ngoko ke zonke izinto zilungile,
ukuba nithe nakholwa ngothando.
ISAHLUKO 3
1 Ke kaloku, ngalo ibandla lakwa-Antiyokwe ekwelaseSiriya, ndixelelwa
ukuba linoxolo ngenxa yemithandazo yenu nangentliziyo yenu,
ekuKristu Yesu; kuya kuba kuni, njengebandla likaThixo, ukumisela
umdikoni othile ukuya kubo njengonozakuzaku kaThixo; ukuze avuye
nabo, ekuhlanganiseni kwabo ndawonye, alizukise igama likaThixo.
2 Makabongwe loo mntu wakuKristu Yesu, oya kufunyanwa
ewufanelekele ulungiselelo olunjalo; nani ngokwenu niya kuzukiswa.
3 Ke, ukuba niyavuma, aninako ukwenza oko ngenxa yobabalo
lukaThixo; njengokuba bathunywe nakwamanye amabandla
angabamelwane, inxenye yaba ngoobhishophu, inxenye yababingeleli
namadikoni.
4 Ke yena uFilo, umdikoni waseKiliki, oyindoda echulumachileyo,
usandilungiselela ngelizwi likaThixo, ndawonye noRheus waseAgatopoli,
indoda elungileyo emnye, owandilandelayo kwelaseSiriya, engabugqali
ubomi bakhe. ndiyangqina nani.
5 Kwaye mna ngokwam ndiyambulela uThixo ngenxa yenu ukuba
nibamkele njengoko iNkosi iya kunamkela. Ke abo bangabahloniphiyo,
mabaxolelwe ngobabalo lukaYesu Kristu.
6 Uyanibulisa uthando lwabazalwana abaseTrowa; apho ke ndibhalela
khona ngoBharrhu, owathunywa kunye nam ngabase-Efese naseSmirna,
ngenxa yozuko.
7 Yanga iNkosi yethu uYesu Kristu iwabeke phezu kwabo; abathembele
kuye enyameni, nangomphefumlo, nangomoya; elukholweni,
eluthandweni, ngobunye. Salani kakuhle kuKristu Yesu, ithemba lethu
sonke.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 

Xhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. Incwadi kaIgnatius eya kwabaseFiladelfiya ISAHLUKO 1 1 UIgnatiyo, okwabizwa ngokuba nguTiyophoro, ubhalela ibandla likaThixo uYise, neNkosi yethu uYesu Kristu, eliseFiladelfi, kwelaseAsiya; esenzelwa inceba, simi ngemvisiswano kaThixo, sigcoba ngamaxesha onke embandezelo yeNkosi yethu, sizaliseka ngayo yonke inceba ngokuvuka kwayo; endilibulisayo mna ngegazi likaYesu Kristu, ongowethu ongunaphakade, ongadyobhekanga. uvuyo; ingakumbi ukuba bamanyene nobhishophu, nabadala abakunye naye, namadikoni amiselwe ngokwengqondo kaYesu Kristu; awammisayo ngokokuthanda kwakhe, ekuqiniseni konke ngoMoya wakhe oyiNgcwele; 2 Ubhishophu lowo ndaziyo ukuba wabuzuza obo bulungiseleli bukhulu phakathi kwenu, kungekuko okuphuma kuye, kungengabantu, nakuzuko olulambathayo; kodwa ngothando lukaThixo uYise, neNkosi yethu uYesu Kristu. 3 Ndincoma ukuthozama kwakhe; othi ekuthi cwaka kwakhe abe nako ukwenza ngaphezu kwabanye ngako konke ukuthetha kwabo okulambathayo. Kuba ufanelekile emithethweni, njengohadi emithonjeni yalo. 4 Ngako oko umphefumlo wam uyixabisa ingqondo yakhe ngakuThixo inoyolo ngakumbi, ndisazi ukuba inesiqhamo kubo bonke ubulungisa, nokugqibelela; ezele yinzondelelo, engenakuthandabuza, enokumomelela konke koThixo ophilayo. 5 Ngoko ke, njengokuba kwabafaneleyo abantwana abokukhanya nabenyaniso; zibalekeni iimbambaniso neemfundiso zobuxoki; kodwa apho akhoyo umalusi wenu, landelani nina, njengezimvu. 6 Kuba zininzi iingcuka ezibonakala zikufanelekele ukukholwa, ngokuthanda ubuxoki, zithimbe abo babalekayo umendo kaThixo; kodwa ekuvumelaneni abasayi kufumana ndawo. 7 Khumkani ngoko kwimifuno engendawo, anganayo uYesu; ngokuba abanjalo isityalo sikaBawo. Andifumananga kwahlukana phakathi kwenu, kodwa ke ndifumene lonke uhlobo lobunyulu. 8 Kuba bonke abangabakaThixo, nabakuYesu Kristu, bakunye nobhishophu wabo ngokunjalo. Kwaye kangangobuninzi babo abaya kuthi ngenguquko babuyele kumanyano lwebandla, nkqu aba baya kuba ngabakhonzi bakaThixo, ukuze babe nokuphila ngokukaYesu. 9 Musani ukulahlekiswa, bazalwana; Ukuba ubani uthe walandela umntu owahlulelana ebandleni, akayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo. Ukuba ubani ulandela imbono ethile, akahambisani nenkanuko kaKrestu. 10 Kungoko ndithi, kukhuthaleleni ukuba nenxaxheba kulo lonke umthendeleko ongcwele. 11 Kuba inye inyama yeNkosi yethu uYesu Kristu; nendebe ibe nye egazini lakhe; isibingelelo esinye; 12 njengokuba ke kukho ubhishophu omnye, ndawonye nebandla lakhe, nabakhonza kunye nam; ukuze konke enisukuba nikwenza, nikwenze ngokokuthanda kukaThixo. ISAHLUKO 2 1 Bazalwana bam, uthando endinalo ngani lundondla ngakumbi; Kwaye ndinovuyo olukhulu kuni, ndizama ukunikhusela emngciphekweni; okanye ingendim, ibe nguYesu Kristu; endithi, ndikhonkxiwe kuye, ndoyika ngakumbi, ndisesendleleni eya ebunzimeni. 2 Ke kaloku ukuthandaza kwenu kuye uThixo kuya kundenza ndigqibelele, ukuze ndisifikelele isabelo eso, endabelwa ngako ngenceba kaThixo: ndisabela kuzo iindaba ezilungileyo, ngathi ndisenyameni kaKristu; nakubapostile, nakumadoda amakhulu ebandla. 3 Masibathande kanjalo abaprofeti, njengoko nabo basikhokelelayo kwiindaba ezilungileyo, nokuthembela kuKristu, nokuba simlindele. 4 abathe kanjalo, bakholwa kuye, basindiswa kubunye bukaYesu Kristu; singabantu abangcwele, befanele ukuthandwa, bemangalisiwe; 5 nina bamkela ubungqina bukaYesu Kristu, ababalelwa kuzo iindaba ezilungileyo zethemba lethu esidlelana ngalo. 6 Ukuba ke ubani uthe wanishumayeza umthetho wamaYuda, musani ukumphulaphula; Kuba eyona nto ilungileyo kuthi, ukuyamkele imfundiso ngoKristu, ivela kowalukileyo, ngaphezu kobuYuda kowalukileyo. 7 Ukuba ke abathethi nto ezingoKristu Yesu, zibonakala ngathi zingamangcwaba abafileyo, ebhalwe kuwo amagama abantu odwa. 8 Ke ngoko, balekelani ububi, nemigibe yalo umphathi weli hlabathi; hleze nithi, nicukucezwa bubuqhetseba bakhe, niphole eluthandweni lwenu. Kodwa yizani nonke ndaweni-nye ngentliziyo epheleleyo. 9 Kananjalo ndiyambonga uThixo wam, ngokuba ndinesazela esilungileyo ngakuni, nokuba ke kungabikho bani kuni unoqhayisela, nokuba ngokuphandle, nokuba ngokuphandle, ngokuba ndibe ndinomthwalo kuye, nokuba kokuncinane nokuba kokuncinane. 10 Kwaye ndinqwenela kubo bonke endithethe phakathi kwabo, ukuze kungabi bubungqina kubo. 11 Kuba nangona inxenye yandilukuhla ngokwenyama, uMoya yena uphuma kuThixo, akalukuhlwa; kuba yena uyawazi apho avela khona, nalapho sukuba esiya khona; 12 Ndakhala ndiphakathi kwenu; Ndathetha ngezwi elikhulu, ndisithi, nyamekela ubhishophu, nababingeleli, namadikoni. 13 Ke kaloku abathile, bendiba ndithethe oku ndisibona ngenxa engaphambili imbambano eya kubakho phakathi kwenu. 14 ulingqina lam ke, endikhonkxiwe ngenxa yakhe, ukuba ndingazi nto mntwini; Wathetha ke uMoya, esithi, Ningenzi nto ngaphandle kobhishophu; 15 Imizimba yenu yigcineni njengetempile kaThixo; thandani umanyano; Zibalekeni izahlulo; Yibani ngabalandeli bakaKristu, njengokuba naye wayekaYise. 16 Ndenjenjalo ke ndenza njengoko ndifaneleyo, njengendoda ebunjwa ubunye. Kuba apho kukho imbambano nengqumbo, akahlali uThixo. 17 Kodwa iNkosi iyabaxolela bonke abo baguqukayo, ukuba babuyela kubunye bukaThixo, nakwiqumrhu likabhishophu. 18 Kuba ndithembele ngobabalo lukaYesu Kristu, ukuba uya kunikhulula kuzo zonke iintambo. 19 Ndiyanivuselela ke, ukuba ningenzi nanye into ngokweyelenqe; 20 Kuba ndive kuthethwa ngabanye besithi; ngaphandle kokuba ndiyifumene ibhaliwe kweyantlandlolo, andiyi kukholelwa ukuba ibhaliwe kwiVangeli. Ndathi ke, Kubhaliwe kwathiwa; baphendula oko kwakuphambi kwabo kwiikopi zabo ezonakeleyo. 21 Ke kum uYesu Kristu ungowawo onke amatye angenakonakala asehlabathini; kunye naloo matye ezikhumbuzo angenakonakala, nomnqamlezo wakhe, nokufa, nokuvuka kwakhe, nokholo olungaye; endithanda ngako ukuthi ngenxa yemithandazo yenu ndigwetyelwe. 22 Ababingeleli balungile; kodwa ulunge ngakumbi uMbingeleli oMkhulu, lowo iNgcwele kaNgcwele yanikelwe kuye; onguye yedwa ophathiswe iimfihlelo zikaThixo. 23 Yena ulisango likaYise; athe uAbraham, noIsake, noYakobi, nabo bonke abaprofeti, bangena ngako. ngokunjalo nabaPostile, nebandla. 24 Zonke ke ezo zinto zisingisa kubunye bukaThixo. Nangona kunjalo iVangeli inezinye. yintoni ekuyo ekude kunawo onke amanye amaxesha; oko kukuthi, ukubonakala koMsindisi wethu, iNkosi uYesu Kristu, intlungu nokuvuka kwakhe. 25 Kuba abaprofeti abaziintanda babebhekisele kuye; ke zona iindaba ezilungileyo zigqibelele ekungonakalini. Ngoko ke zonke izinto zilungile, ukuba nithe nakholwa ngothando. ISAHLUKO 3 1 Ke kaloku, ngalo ibandla lakwa-Antiyokwe ekwelaseSiriya, ndixelelwa ukuba linoxolo ngenxa yemithandazo yenu nangentliziyo yenu, ekuKristu Yesu; kuya kuba kuni, njengebandla likaThixo, ukumisela umdikoni othile ukuya kubo njengonozakuzaku kaThixo; ukuze avuye nabo, ekuhlanganiseni kwabo ndawonye, alizukise igama likaThixo. 2 Makabongwe loo mntu wakuKristu Yesu, oya kufunyanwa ewufanelekele ulungiselelo olunjalo; nani ngokwenu niya kuzukiswa. 3 Ke, ukuba niyavuma, aninako ukwenza oko ngenxa yobabalo lukaThixo; njengokuba bathunywe nakwamanye amabandla angabamelwane, inxenye yaba ngoobhishophu, inxenye yababingeleli namadikoni. 4 Ke yena uFilo, umdikoni waseKiliki, oyindoda echulumachileyo, usandilungiselela ngelizwi likaThixo, ndawonye noRheus waseAgatopoli, indoda elungileyo emnye, owandilandelayo kwelaseSiriya, engabugqali ubomi bakhe. ndiyangqina nani. 5 Kwaye mna ngokwam ndiyambulela uThixo ngenxa yenu ukuba nibamkele njengoko iNkosi iya kunamkela. Ke abo bangabahloniphiyo, mabaxolelwe ngobabalo lukaYesu Kristu. 6 Uyanibulisa uthando lwabazalwana abaseTrowa; apho ke ndibhalela khona ngoBharrhu, owathunywa kunye nam ngabase-Efese naseSmirna, ngenxa yozuko. 7 Yanga iNkosi yethu uYesu Kristu iwabeke phezu kwabo; abathembele kuye enyameni, nangomphefumlo, nangomoya; elukholweni, eluthandweni, ngobunye. Salani kakuhle kuKristu Yesu, ithemba lethu sonke.