SlideShare a Scribd company logo
JESU KRISTU
CHETE ANOPONESA
Uye uchazvara Mwanakomana, ugotumidza zita rake Jesu, nekuti iye
uchaponesa vanhu vake pazvivi zvavo. MATEU 1:21
Nekuti Mwari wakada nyika nokudaro, kuti wakapa Mwanakomana wake
wakaberekwa umwe woga, kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa, asi
ave neupenyu hwusingaperi. JOHANI 3:16
Jesu akati kwaari: Ini ndiri nzira, nechokwadi, neupenyu; hapana unouya
kuna Baba, asi nekwandiri. JOHANI 14:6
Uye hakuna ruponeso kune umwezve; nekuti hakuna rimwe zita pasi
pedenga rakapiwa pakati pevanhu, ratinofanira kuponeswa naro.
MABASA 4:12
Nekuti ndakakumikidza kwamuri pakutanga izvo zvandakagamuchirawo,
kuti Kristu wakafira zvivi zvedu, zvichienderana nemagwaro; Uye kuti
akavigwa, uye kuti akamukazve pazuva retatu, maererano nemagwaro:
1 VAKORINDE 15:3-4
maari matine dzikunuro kubudikidza neropa rake, iko kukanganwirwa
kwezvivi, zvichienderana nekuwanda kwenyasha dzake; VAEFESO 1:7
PANE CHOKWADI CHINA CHATINOFANIRA KUNZWISISA ZVOSE:
1. MWARI ANOKUDA ​​ZVAKAWANDA.
ANODA KUTI UVE NEHUPENYU HUSINGAPERI KUDENGA NAYE.
Nekuti Mwari wakada nyika nokudaro, kuti wakapa Mwanakomana wake
wakaberekwa umwe woga, kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa, asi
ave neupenyu hwusingaperi. JOHANI 3:16
ANODA KUTI UVE NEHUPENYU HWAKAWANDA UYE HUNOPFUURA
NAYE.
Mbavha haiuyi asi kungozoba nekuuraya nekuparadza; ini ndakauya, kuti
vave neupenyu, uye vave nezvinopfachukira. JOHANI 10:10
ZVISINEI NEIZVI, VANHU VAZHINJI HAVASVI NEUPENYU HUNOPFUURA
UYE HAWANA CHOKWADI KANA VANE HUPENYU HUSINGAPERI
NEKUTI...
2. MUNHU ANE ZVIVI NEZVISIKWA. NDIKO SAKA AKATSAURWA
NAMWARI.
VOSE VAKATADZA.
Nekuti vose vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari;
VAROMA 3:23
Nokuti kuda mari ndiwo mudzi wezvakaipa zvose... 1 TIMOTI 6:10
MUBAiro WECHIVI RUFU.
Nokuti mubairo wechivi rufu... VAROMA 6:23
BHAIBHERI RINOTAURA MABASA MAVIRI LWERUFU:
• RUFU RWEMUMWIRI
Uye sezvazvakatemerwa vanhu kuti vafe kamwe, uye shure kwaizvozvi
kutongwa: VAHEBHERU 9:27
• RUFU RWEPAPAMWEYA KANA KUPARANANA NAMWARI NEkusingaperi
muGehena
Asi vanotya, nevasingatendi, nevanyangadzi, nemhondi, nemhombwe,
nevaroyi, nevanonamata zvifananidzo, nevose varevi venhema, vachava
nemugove wavo mudziva rinopfuta nomoto nesarufa; ndirwo rufu
rwechipiri. ZVAKAZARURWA 21:8
KANA MUNHU AKAPARADZANISWA NAMWARI NEMHAKA YECHIVI
CHAKE, CHII CHIRI MHINDURO KUCHINETSO ICHI? TINOWANZOFUNGA
KUTI MHINDURO DZACHO NDEIDZI: CHITENDERO, MABASA AKANAKA,
UYE TSIKA DZAKANAKA.
ASI PANE MHINDURO IMWE CHETE INOBVA KUNA MWARI.
3. JESU KRISTU NDIYE CHETE NZIRA YEKUENDA KUDENGA.
ICHI NDICHO CHIREVO CHAMWARI.
Jesu akati kwaari: Ndini nzira, zvokwadi, novupenyu; hakuna munhu
anouya kuna Baba, asi neni. JOHANI 14:6
AKARIPA KURANGWA KWAZVO KWEZVIVI ZEDU.
Nokuti Kristuwo wakatambura kamwe chete nokuda kwezvivi,
wakarurama nokuda kwavasakarurama, kuti atiise kuna Mwari,
achiurawa panyama, asi achimutswa noMweya: 1 PETRO 3:18
maari matine dzikunuro kubudikidza neropa rake, iko kukanganwirwa
kwezvivi, zvichienderana nekuwanda kwenyasha dzake; VAEFESO 1:7
ANE VIMBISO YEHUPENYU HUSINGAPERI.
Unotenda kuMwanakomana une upenyu hwusingaperi; asi usingatendi
Mwanakomana, haangaoni upenyu; asi kutsamwa kwaMwari kunogara
pamusoro pake. JOHANI 3:36
Nokuti mubairo wechivi rufu; asi chipo chaMwari chokungopiwa ndihwo
upenyu husingaperi muna Kristu Jesu Ishe wedu. VAROMA 6:23
4. TINOFANIRA KUTENDA MUNA JESU KRISTU KUTI TIPONESWE.
KUPONESO KWEDU RUNOMBEREKWA NENYASHA DZAMWARI
NOKUTENDA MUNA JESU KRISTU.
Nekuti nenyasha makaponeswa nerutendo; uye izvozvo hazvibvi
kwamuri, asi chipo chaMwari; hazvibvi pamabasa, kuti kurege kuva
nomunhu unozvikudza. VAEFESO 2:8-9
Nekuti ani nani uchadana kuzita raIshe, uchaponeswa. VAROMA 10:13
MUNAMATO WEMUTADZI
NAMATA IZVI NEKUTENDA:
ISHE JESU, NDINOTENDA KWAZVO NEKUNDIDA. NDAREURA KUTI NDIRI
MUTADZI UYE NDINOKUMBIRA RUREGERERO. NDINOTENDA NEKUFA
KWENYU PAMUCHINJIKWA, KUVIGWA, NOKUMUKUKA KUTI NDIRIPIRE
ZVIVI ZVANGU OSE. NDINOVIMBA NEWE SAISHE WANGU NOMUPOnesi
WANGU. NDINOGAMUCHIRA CHIPO CHENYU CHEHUPENYU
HUSINGAPERI UYE NDINOPA HUPENYU HWANGU KWAMURI.
NDIBATSIREI KUTEERERA MIRAIRO YENYU YESE NDOKUFADZA PAMBERI
NENYU. AMEN.
KANA UCHIVIMBA NAJESU KRISTU, ZVINOTEVERA ZVAKAITIKA KWAURI:
• ZVINO MUNE UPENYU HUSINGAPERI NAMWARI.
Izvi ndizvo zvinodiwa naiye akandituma, kuti mumwe nomumwe
unovona Mwanakomana, unotenda kwaari, ave novupenyu
bwusingaperi; ndichamumutsa nezuva rokupedzisira. JOHANI 6:40
• ZVITADZO ZVAKO ZVOSE ZVAKABHADHARWA UYE ZVAKAREGERERWA.
(KARE, ZVINO, RAMANGWANA)
Asi munhu uyu, wakati abayira chibayiro chimwe nokuda kwezvivi
nokusingaperi, akagara kurudyi rwaMwari; VAHEBHERU 10:12
• URI CHISIKWA CHITSVA PAMWARI. NDIKO KUTANGA KWEHUPENYU HWAKO
HUTSV.
Naizvozvo kana munhu ari muna Kristu, wava chisikwa chitsva, zvinhu zvakare
zvapfuura; tarirai, zvose zvava zvitsva. 2 VAKORINDE 5:17
• WAKAVA MWANA WAMWARI.
Asi vose vakamugamuchira, wakavapa simba rokuti vave vana vaMwari, kuna avo
vanotenda kuzita rake: JOHANE 1:12
MABASA AKANAKA HAASI NZIRA YEKUTI TIPONESWE, ASI UMBONO KANA KUTI
MUCHERO WERUPOSISO RWEDU.
Nekuti tiri basa rake, takasikwa muna Kristu Jesu mabasa akanaka, akagara agara
agadzirwa naMwari kuti tifambe maari. VAEFESO 2:10
MWARI VAKUKOMBORERE!

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
 
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 

Shona Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx

 • 2. Uye uchazvara Mwanakomana, ugotumidza zita rake Jesu, nekuti iye uchaponesa vanhu vake pazvivi zvavo. MATEU 1:21 Nekuti Mwari wakada nyika nokudaro, kuti wakapa Mwanakomana wake wakaberekwa umwe woga, kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa, asi ave neupenyu hwusingaperi. JOHANI 3:16 Jesu akati kwaari: Ini ndiri nzira, nechokwadi, neupenyu; hapana unouya kuna Baba, asi nekwandiri. JOHANI 14:6
 • 3. Uye hakuna ruponeso kune umwezve; nekuti hakuna rimwe zita pasi pedenga rakapiwa pakati pevanhu, ratinofanira kuponeswa naro. MABASA 4:12 Nekuti ndakakumikidza kwamuri pakutanga izvo zvandakagamuchirawo, kuti Kristu wakafira zvivi zvedu, zvichienderana nemagwaro; Uye kuti akavigwa, uye kuti akamukazve pazuva retatu, maererano nemagwaro: 1 VAKORINDE 15:3-4 maari matine dzikunuro kubudikidza neropa rake, iko kukanganwirwa kwezvivi, zvichienderana nekuwanda kwenyasha dzake; VAEFESO 1:7
 • 4. PANE CHOKWADI CHINA CHATINOFANIRA KUNZWISISA ZVOSE: 1. MWARI ANOKUDA ​​ZVAKAWANDA. ANODA KUTI UVE NEHUPENYU HUSINGAPERI KUDENGA NAYE. Nekuti Mwari wakada nyika nokudaro, kuti wakapa Mwanakomana wake wakaberekwa umwe woga, kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa, asi ave neupenyu hwusingaperi. JOHANI 3:16 ANODA KUTI UVE NEHUPENYU HWAKAWANDA UYE HUNOPFUURA NAYE. Mbavha haiuyi asi kungozoba nekuuraya nekuparadza; ini ndakauya, kuti vave neupenyu, uye vave nezvinopfachukira. JOHANI 10:10
 • 5. ZVISINEI NEIZVI, VANHU VAZHINJI HAVASVI NEUPENYU HUNOPFUURA UYE HAWANA CHOKWADI KANA VANE HUPENYU HUSINGAPERI NEKUTI... 2. MUNHU ANE ZVIVI NEZVISIKWA. NDIKO SAKA AKATSAURWA NAMWARI. VOSE VAKATADZA. Nekuti vose vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari; VAROMA 3:23 Nokuti kuda mari ndiwo mudzi wezvakaipa zvose... 1 TIMOTI 6:10 MUBAiro WECHIVI RUFU. Nokuti mubairo wechivi rufu... VAROMA 6:23
 • 6. BHAIBHERI RINOTAURA MABASA MAVIRI LWERUFU: • RUFU RWEMUMWIRI Uye sezvazvakatemerwa vanhu kuti vafe kamwe, uye shure kwaizvozvi kutongwa: VAHEBHERU 9:27 • RUFU RWEPAPAMWEYA KANA KUPARANANA NAMWARI NEkusingaperi muGehena Asi vanotya, nevasingatendi, nevanyangadzi, nemhondi, nemhombwe, nevaroyi, nevanonamata zvifananidzo, nevose varevi venhema, vachava nemugove wavo mudziva rinopfuta nomoto nesarufa; ndirwo rufu rwechipiri. ZVAKAZARURWA 21:8
 • 7. KANA MUNHU AKAPARADZANISWA NAMWARI NEMHAKA YECHIVI CHAKE, CHII CHIRI MHINDURO KUCHINETSO ICHI? TINOWANZOFUNGA KUTI MHINDURO DZACHO NDEIDZI: CHITENDERO, MABASA AKANAKA, UYE TSIKA DZAKANAKA. ASI PANE MHINDURO IMWE CHETE INOBVA KUNA MWARI. 3. JESU KRISTU NDIYE CHETE NZIRA YEKUENDA KUDENGA. ICHI NDICHO CHIREVO CHAMWARI. Jesu akati kwaari: Ndini nzira, zvokwadi, novupenyu; hakuna munhu anouya kuna Baba, asi neni. JOHANI 14:6
 • 8. AKARIPA KURANGWA KWAZVO KWEZVIVI ZEDU. Nokuti Kristuwo wakatambura kamwe chete nokuda kwezvivi, wakarurama nokuda kwavasakarurama, kuti atiise kuna Mwari, achiurawa panyama, asi achimutswa noMweya: 1 PETRO 3:18 maari matine dzikunuro kubudikidza neropa rake, iko kukanganwirwa kwezvivi, zvichienderana nekuwanda kwenyasha dzake; VAEFESO 1:7 ANE VIMBISO YEHUPENYU HUSINGAPERI. Unotenda kuMwanakomana une upenyu hwusingaperi; asi usingatendi Mwanakomana, haangaoni upenyu; asi kutsamwa kwaMwari kunogara pamusoro pake. JOHANI 3:36 Nokuti mubairo wechivi rufu; asi chipo chaMwari chokungopiwa ndihwo upenyu husingaperi muna Kristu Jesu Ishe wedu. VAROMA 6:23
 • 9. 4. TINOFANIRA KUTENDA MUNA JESU KRISTU KUTI TIPONESWE. KUPONESO KWEDU RUNOMBEREKWA NENYASHA DZAMWARI NOKUTENDA MUNA JESU KRISTU. Nekuti nenyasha makaponeswa nerutendo; uye izvozvo hazvibvi kwamuri, asi chipo chaMwari; hazvibvi pamabasa, kuti kurege kuva nomunhu unozvikudza. VAEFESO 2:8-9 Nekuti ani nani uchadana kuzita raIshe, uchaponeswa. VAROMA 10:13
 • 10. MUNAMATO WEMUTADZI NAMATA IZVI NEKUTENDA: ISHE JESU, NDINOTENDA KWAZVO NEKUNDIDA. NDAREURA KUTI NDIRI MUTADZI UYE NDINOKUMBIRA RUREGERERO. NDINOTENDA NEKUFA KWENYU PAMUCHINJIKWA, KUVIGWA, NOKUMUKUKA KUTI NDIRIPIRE ZVIVI ZVANGU OSE. NDINOVIMBA NEWE SAISHE WANGU NOMUPOnesi WANGU. NDINOGAMUCHIRA CHIPO CHENYU CHEHUPENYU HUSINGAPERI UYE NDINOPA HUPENYU HWANGU KWAMURI. NDIBATSIREI KUTEERERA MIRAIRO YENYU YESE NDOKUFADZA PAMBERI NENYU. AMEN.
 • 11. KANA UCHIVIMBA NAJESU KRISTU, ZVINOTEVERA ZVAKAITIKA KWAURI: • ZVINO MUNE UPENYU HUSINGAPERI NAMWARI. Izvi ndizvo zvinodiwa naiye akandituma, kuti mumwe nomumwe unovona Mwanakomana, unotenda kwaari, ave novupenyu bwusingaperi; ndichamumutsa nezuva rokupedzisira. JOHANI 6:40 • ZVITADZO ZVAKO ZVOSE ZVAKABHADHARWA UYE ZVAKAREGERERWA. (KARE, ZVINO, RAMANGWANA) Asi munhu uyu, wakati abayira chibayiro chimwe nokuda kwezvivi nokusingaperi, akagara kurudyi rwaMwari; VAHEBHERU 10:12
 • 12. • URI CHISIKWA CHITSVA PAMWARI. NDIKO KUTANGA KWEHUPENYU HWAKO HUTSV. Naizvozvo kana munhu ari muna Kristu, wava chisikwa chitsva, zvinhu zvakare zvapfuura; tarirai, zvose zvava zvitsva. 2 VAKORINDE 5:17 • WAKAVA MWANA WAMWARI. Asi vose vakamugamuchira, wakavapa simba rokuti vave vana vaMwari, kuna avo vanotenda kuzita rake: JOHANE 1:12 MABASA AKANAKA HAASI NZIRA YEKUTI TIPONESWE, ASI UMBONO KANA KUTI MUCHERO WERUPOSISO RWEDU. Nekuti tiri basa rake, takasikwa muna Kristu Jesu mabasa akanaka, akagara agara agadzirwa naMwari kuti tifambe maari. VAEFESO 2:10 MWARI VAKUKOMBORERE!