SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
. ‫باشد‬ ‫والنی‬، ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تا‬ ‫به‬ ‫خداوند‬ ‫که‬ ‫سرزمینی‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫روزها‬ ‫آن‬، ‫کن‬ ‫افتخار‬ ‫مادرت‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫به‬
20:12‫خروج‬
‫االح‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫عشق‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫خداوند‬: ‫کنید‬ ‫گریه‬ ‫او‬ ‫االح‬ ‫از‬ ‫نه‬. ‫ندار‬ ‫بیم‬ ‫خداوند‬ ‫تعقیب‬ ‫از‬، ‫پسرم‬
‫بره‬ ‫مي‬ ‫لذت‬ ‫ازش‬ ‫که‬ ‫پسري‬ ‫پدر‬ ‫عناان‬ ‫به‬ ‫حتي‬. ‫کند‬ ‫می‬
3:11-12‫مانند‬
10:1‫مانند‬. ‫است‬ ‫مادرش‬ ‫سنگینی‬ ‫احمق‬ ‫پسر‬ ‫اما‬: ‫کند‬ ‫می‬ ‫خاشحال‬ ‫پدری‬ ‫عاقل‬ ‫پسر‬. ‫سلیمان‬ ‫از‬ ‫منتها‬
. ‫نکن‬ ‫نفرت‬ ‫مادرت‬ ‫از‬ ‫شد‬ ‫پیر‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ‫بخااهی‬ ‫را‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫پدرت‬ ‫به‬ ‫هرکن‬
23:22‫تایی‬ ‫چند‬
‫;که‬ (‫را‬ ‫خاد‬ ‫مادر‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫افتخار‬. ‫است‬ ‫درست‬ ‫این‬ ‫برای‬: ‫خداوند‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خاد‬ ‫مادر‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫از‬ ‫اواعت‬، ‫فرزندان‬
‫زمین‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫والنی‬ ‫زندگی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شما‬ ‫و‬، ‫تا‬ ‫با‬ ‫خابی‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫)که‬ ‫است؛‬ ‫وعده‬ ‫با‬ ‫اول‬ ‫فرمان‬
. 6:1-3‫است‬
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬. ‫را‬ ‫خاد‬ ‫مادر‬ ‫اندر‬ ‫و‬ ‫درد‬ ‫از‬ ‫نه‬ ‫ام‬ ‫کرده‬ ‫فراماش‬ ‫و‬، ‫افتخار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خاد‬ ‫قلب‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خاد‬ ‫پدر‬
‫داده‬ ‫انجام‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫پاداش‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫تاانید‬ ‫می‬ ‫چگانه‬ ‫;و‬ ‫کرده‬ ‫فراماش‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬
7:27-28‫ایکلسیاستیکاس‬ ‫اند؟‬
3:1-16
.‫باشد‬ ‫امن‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شما‬ ‫که‬، ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬، ‫فرزندان‬ ‫ای‬، ‫را‬ ‫خاد‬ ‫پدر‬ ‫بشناید‬ ‫من‬ ‫به‬1
.‫پسران‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫مادر‬ ‫اقتدار‬ ‫تایید‬ hath ‫و‬، ‫کادکان‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫پدر‬ ‫افتخار‬ ‫به‬ ‫تاجه‬ ‫با‬ ‫خداوند‬ ‫برای‬2
:‫را‬ ‫خاد‬ ‫گناهان‬ ‫خاور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پدرش‬ ‫افتخار‬ ‫کسی‬ ‫چه‬3
.‫است‬ ‫گنج‬ ‫کردن‬ ‫روحانی‬ ‫غیر‬ ‫که‬ ‫یکی‬ ‫عناان‬ ‫به‬ ‫مادرش‬ ‫افتخار‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬4
‫او‬، ‫را‬ ‫خاد‬ ‫دعای‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫و‬. ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫خاد‬ ‫فرزندان‬ ‫از‬ ‫شادی‬ ‫باید‬ ‫پدرش‬ ‫افتخار‬ ‫کسی‬ ‫چه‬5
.‫شاد‬ ‫می‬ ‫شنیده‬
‫مادرش‬ ‫برای‬ ‫باید‬، ‫است‬ ‫خداوند‬ ‫حق‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫باشد؛‬ ‫داشته‬ ‫والنی‬ ‫عمر‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫پدرش‬ ‫افتخار‬ ‫که‬ ‫او‬6
.‫باشد‬ ‫بخش‬ ‫آرامش‬
.‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خاد‬ ‫اربابان‬ ‫به‬ ‫عناان‬ ‫به‬، ‫خاد‬ ‫مادر‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫به‬ ‫خدمت‬ ‫و‬، ‫افتخار‬ ‫پدرش‬ ‫خداوند‬ ‫ترس‬ ‫که‬ ‫او‬7
‫آنها‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫رحمت‬ ‫و‬ ‫برکت‬ ‫یک‬ ‫که‬، ‫عمل‬ ‫و‬ ‫کلم‬ ‫در‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫را‬ ‫خاد‬ ‫مادر‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫افتخار‬8
.‫است‬ ‫آمده‬
.‫کند‬ ‫می‬ ‫کن‬ ‫ریشه‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پایه‬ ‫مادر‬ ‫نفرین‬ ‫;اما‬ ‫کادکان‬ ‫های‬ ‫خانه‬ ‫تاسیس‬ ‫پدر‬ ‫برکت‬ ‫برای‬9
.‫نیست‬ ‫تا‬ ‫برای‬ ‫افتخاری‬ ‫هیچ‬ ‫پدرت‬ ‫آبرویی‬ ‫بی‬ ‫;برای‬ ‫را‬ ‫خاد‬ ‫پدر‬ ‫آبرویی‬ ‫بی‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫افتخار‬10
.‫است‬ ‫کادکان‬ ‫سرزنش‬ ‫آبرایی‬ ‫بی‬ ‫مادر‬ ‫;و‬ ‫پدرش‬ ‫افتخار‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫شکاه‬ ‫برای‬11
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫نه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫اندوه‬ ‫و‬ ‫غم‬ ‫و‬، ‫او‬ ‫سن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خاد‬ ‫پدر‬ ‫به‬ ‫کمک‬، ‫من‬ ‫پسر‬12
.‫نفرت‬ ‫را‬ ‫خاد‬ ‫کامل‬ ‫قدرت‬ ‫در‬ ‫هنر‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫نه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫;و‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫ابر‬, ‫شکست‬ ‫را‬ ‫خاد‬ ‫درک‬ ‫اگر‬ ‫و‬13
.‫تا‬ ‫تا‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫اضافه‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬: ‫کرد‬ ‫فراماش‬ ‫نباید‬ ‫را‬ ‫خاد‬ ‫پدر‬ ‫تسکین‬ ‫برای‬14
‫هاای‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫در‬ ‫یخ‬ ‫عناان‬ ‫به‬، ‫دور‬ ‫ذوب‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫;گناهان‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫تن‬ ‫از‬ ‫روز‬ ‫در‬15
.‫است‬ ‫عادلنه‬ ‫گرم‬
.‫خدا‬ ‫از‬: ‫است‬ ‫شده‬ ‫نفرین‬ ‫را‬ ‫خاد‬ ‫مادر‬ ‫خشم‬ ‫او‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫کفرگا‬ ‫یک‬ ‫عناان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پدرش‬ ‫که‬ ‫او‬16

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Inuinnaqtun - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Inuinnaqtun - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfInuinnaqtun - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Inuinnaqtun - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Thai - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Thai - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfThai - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Thai - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
English - The Dangers of Wine Alcohol.pptx
English - The Dangers of Wine Alcohol.pptxEnglish - The Dangers of Wine Alcohol.pptx
English - The Dangers of Wine Alcohol.pptx
 
Luxembourgish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Luxembourgish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLuxembourgish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Luxembourgish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTelugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Fijian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Fijian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfFijian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Fijian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
English - The Psalms of King Solomon.pdf
English - The Psalms of King Solomon.pdfEnglish - The Psalms of King Solomon.pdf
English - The Psalms of King Solomon.pdf
 
Luganda Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Luganda Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLuganda Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Luganda Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
 
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
 
The Precious Blood of the Lord Jesus Christ.pptx
The Precious Blood of the Lord Jesus Christ.pptxThe Precious Blood of the Lord Jesus Christ.pptx
The Precious Blood of the Lord Jesus Christ.pptx
 
Faroese - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Faroese - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfFaroese - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Faroese - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Tatar - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tatar - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTatar - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tatar - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Lower Sorbian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lower Sorbian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLower Sorbian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lower Sorbian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Lithuanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lithuanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLithuanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lithuanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Dari Persian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Dari Persian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfDari Persian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Dari Persian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
English - The Lost Books of the Bible.pdf
English - The Lost Books of the Bible.pdfEnglish - The Lost Books of the Bible.pdf
English - The Lost Books of the Bible.pdf
 
English - The Book of the Secrets of Enoch.pdf
English - The Book of the Secrets of Enoch.pdfEnglish - The Book of the Secrets of Enoch.pdf
English - The Book of the Secrets of Enoch.pdf
 
Tagalog - Dangers of Wine Alcohol Liquor Whiskey.pdf
Tagalog - Dangers of Wine Alcohol Liquor Whiskey.pdfTagalog - Dangers of Wine Alcohol Liquor Whiskey.pdf
Tagalog - Dangers of Wine Alcohol Liquor Whiskey.pdf
 

Dari Persian - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf

  • 1.
  • 2. . ‫باشد‬ ‫والنی‬، ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تا‬ ‫به‬ ‫خداوند‬ ‫که‬ ‫سرزمینی‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫روزها‬ ‫آن‬، ‫کن‬ ‫افتخار‬ ‫مادرت‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫به‬ 20:12‫خروج‬ ‫االح‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫عشق‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫خداوند‬: ‫کنید‬ ‫گریه‬ ‫او‬ ‫االح‬ ‫از‬ ‫نه‬. ‫ندار‬ ‫بیم‬ ‫خداوند‬ ‫تعقیب‬ ‫از‬، ‫پسرم‬ ‫بره‬ ‫مي‬ ‫لذت‬ ‫ازش‬ ‫که‬ ‫پسري‬ ‫پدر‬ ‫عناان‬ ‫به‬ ‫حتي‬. ‫کند‬ ‫می‬ 3:11-12‫مانند‬ 10:1‫مانند‬. ‫است‬ ‫مادرش‬ ‫سنگینی‬ ‫احمق‬ ‫پسر‬ ‫اما‬: ‫کند‬ ‫می‬ ‫خاشحال‬ ‫پدری‬ ‫عاقل‬ ‫پسر‬. ‫سلیمان‬ ‫از‬ ‫منتها‬ . ‫نکن‬ ‫نفرت‬ ‫مادرت‬ ‫از‬ ‫شد‬ ‫پیر‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ‫بخااهی‬ ‫را‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫پدرت‬ ‫به‬ ‫هرکن‬ 23:22‫تایی‬ ‫چند‬ ‫;که‬ (‫را‬ ‫خاد‬ ‫مادر‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫افتخار‬. ‫است‬ ‫درست‬ ‫این‬ ‫برای‬: ‫خداوند‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خاد‬ ‫مادر‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫از‬ ‫اواعت‬، ‫فرزندان‬ ‫زمین‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫والنی‬ ‫زندگی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شما‬ ‫و‬، ‫تا‬ ‫با‬ ‫خابی‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫)که‬ ‫است؛‬ ‫وعده‬ ‫با‬ ‫اول‬ ‫فرمان‬ . 6:1-3‫است‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬. ‫را‬ ‫خاد‬ ‫مادر‬ ‫اندر‬ ‫و‬ ‫درد‬ ‫از‬ ‫نه‬ ‫ام‬ ‫کرده‬ ‫فراماش‬ ‫و‬، ‫افتخار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خاد‬ ‫قلب‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خاد‬ ‫پدر‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫پاداش‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫تاانید‬ ‫می‬ ‫چگانه‬ ‫;و‬ ‫کرده‬ ‫فراماش‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ 7:27-28‫ایکلسیاستیکاس‬ ‫اند؟‬ 3:1-16 .‫باشد‬ ‫امن‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شما‬ ‫که‬، ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬، ‫فرزندان‬ ‫ای‬، ‫را‬ ‫خاد‬ ‫پدر‬ ‫بشناید‬ ‫من‬ ‫به‬1 .‫پسران‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫مادر‬ ‫اقتدار‬ ‫تایید‬ hath ‫و‬، ‫کادکان‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫پدر‬ ‫افتخار‬ ‫به‬ ‫تاجه‬ ‫با‬ ‫خداوند‬ ‫برای‬2 :‫را‬ ‫خاد‬ ‫گناهان‬ ‫خاور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پدرش‬ ‫افتخار‬ ‫کسی‬ ‫چه‬3 .‫است‬ ‫گنج‬ ‫کردن‬ ‫روحانی‬ ‫غیر‬ ‫که‬ ‫یکی‬ ‫عناان‬ ‫به‬ ‫مادرش‬ ‫افتخار‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬4 ‫او‬، ‫را‬ ‫خاد‬ ‫دعای‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫و‬. ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫خاد‬ ‫فرزندان‬ ‫از‬ ‫شادی‬ ‫باید‬ ‫پدرش‬ ‫افتخار‬ ‫کسی‬ ‫چه‬5 .‫شاد‬ ‫می‬ ‫شنیده‬ ‫مادرش‬ ‫برای‬ ‫باید‬، ‫است‬ ‫خداوند‬ ‫حق‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫باشد؛‬ ‫داشته‬ ‫والنی‬ ‫عمر‬ ‫یک‬ ‫باید‬ ‫پدرش‬ ‫افتخار‬ ‫که‬ ‫او‬6 .‫باشد‬ ‫بخش‬ ‫آرامش‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خاد‬ ‫اربابان‬ ‫به‬ ‫عناان‬ ‫به‬، ‫خاد‬ ‫مادر‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫به‬ ‫خدمت‬ ‫و‬، ‫افتخار‬ ‫پدرش‬ ‫خداوند‬ ‫ترس‬ ‫که‬ ‫او‬7 ‫آنها‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫رحمت‬ ‫و‬ ‫برکت‬ ‫یک‬ ‫که‬، ‫عمل‬ ‫و‬ ‫کلم‬ ‫در‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫را‬ ‫خاد‬ ‫مادر‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫افتخار‬8 .‫است‬ ‫آمده‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫کن‬ ‫ریشه‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پایه‬ ‫مادر‬ ‫نفرین‬ ‫;اما‬ ‫کادکان‬ ‫های‬ ‫خانه‬ ‫تاسیس‬ ‫پدر‬ ‫برکت‬ ‫برای‬9 .‫نیست‬ ‫تا‬ ‫برای‬ ‫افتخاری‬ ‫هیچ‬ ‫پدرت‬ ‫آبرویی‬ ‫بی‬ ‫;برای‬ ‫را‬ ‫خاد‬ ‫پدر‬ ‫آبرویی‬ ‫بی‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫افتخار‬10 .‫است‬ ‫کادکان‬ ‫سرزنش‬ ‫آبرایی‬ ‫بی‬ ‫مادر‬ ‫;و‬ ‫پدرش‬ ‫افتخار‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫مرد‬ ‫یک‬ ‫شکاه‬ ‫برای‬11 .‫کنند‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫نه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫اندوه‬ ‫و‬ ‫غم‬ ‫و‬، ‫او‬ ‫سن‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خاد‬ ‫پدر‬ ‫به‬ ‫کمک‬، ‫من‬ ‫پسر‬12 .‫نفرت‬ ‫را‬ ‫خاد‬ ‫کامل‬ ‫قدرت‬ ‫در‬ ‫هنر‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫نه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫;و‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫ابر‬, ‫شکست‬ ‫را‬ ‫خاد‬ ‫درک‬ ‫اگر‬ ‫و‬13 .‫تا‬ ‫تا‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫اضافه‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫و‬: ‫کرد‬ ‫فراماش‬ ‫نباید‬ ‫را‬ ‫خاد‬ ‫پدر‬ ‫تسکین‬ ‫برای‬14 ‫هاای‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫در‬ ‫یخ‬ ‫عناان‬ ‫به‬، ‫دور‬ ‫ذوب‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫;گناهان‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫تن‬ ‫از‬ ‫روز‬ ‫در‬15 .‫است‬ ‫عادلنه‬ ‫گرم‬ .‫خدا‬ ‫از‬: ‫است‬ ‫شده‬ ‫نفرین‬ ‫را‬ ‫خاد‬ ‫مادر‬ ‫خشم‬ ‫او‬ ‫و‬. ‫است‬ ‫کفرگا‬ ‫یک‬ ‫عناان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پدرش‬ ‫که‬ ‫او‬16