SlideShare a Scribd company logo
Incwadi ka-Ignatius eya
kwabasePhiladelphia
ISAHLUKO 1
1 UIgnatius othiwa futhi uTheophorus ebandleni likaNkulunkulu uBaba
neleNkosi yethu uJesu Kristu eliseFiladelfiya e-Asiya; elihawukelwe,
liqiniswe ekuvumelaneni kukaNkulunkulu, lithokoza kuze kube phakade
osizini lweNkosi yethu, ligcwaliswe ngomusa wonke ngokuvuka kwayo,
engilibingelelayo futhi ngegazi likaJesu Kristu, elingunaphakade
nelingangcolile. injabulo; ikakhulukazi uma bemunye nombhishobhi,
namalunga akanye naye, namadiyakoni amisiwe ngokomqondo kaJesu
Kristu; ammisile ngokwentando yakhe ekuqinisweni konke ngoMoya
wakhe oNgcwele;
2 Umbhishobhi engimaziyo ukuthi wathola leyo nkonzo enkulu phakathi
kwenu, kungengowakhe, noma ngabantu, noma ngenkazimulo eyize;
kodwa ngothando lukaNkulunkulu uBaba, leNkosi yethu uJesu Kristu.
3 Ukulinganisela kwakhe ngiyakuncoma; othi ngokuthula kwakhe enze
okungaphezu kwabanye ngakho konke ukukhuluma kwabo okuyize.
Ngokuba uhambisana nemiyalo njengehabhu ezintambo zalo.
4 Ngalokho-ke umphefumulo wami uyawazisa umqondo wakhe
kuNkulunkulu ujabule kakhulu, wazi ukuthi uthela kubo bonke ubuhle,
futhi uphelele; egcwele ukubekezela, engelankanuko, lanjengokunaka
konke kukaNkulunkulu ophilayo.
5 Ngakho njengoba kufanele abantwana bokukhanya kanye leqiniso;
balekela ukuhlukana nezimfundiso zamanga; kodwa lapho umalusi wenu
ekhona, nilandela lapho njengezimvu.
6 Ngokuba kunezimpisi eziningi ezibonakala zifanele ukukholwa
ngenjabulo yamanga zithumba abagijima endleleni kaNkulunkulu;
kodwa ekuvumelaneni kabayikuthola indawo.
7 Ngakho dedani imifino emibi uJesu angayigqokiyo; ngoba abanjalo
akusibo insimu kaBaba. Akusikho ukuthi ngifumene ukwahlukana
phakathi kwenu, kodwa kunalokho konke ukuhlanzeka.
8 Ngokuba bonke abangabakaNkulunkulu, nabakaJesu Kristu, bakanye
nombhishobhi wabo. Futhi bonke abayobuyela ngokuphenduka ebunyeni
bebandla, ngisho nalaba bayoba yizinceku zikaNkulunkulu, ukuze
baphile ngokukaJesu.
9 Ningadukiswa, bazalwane; uma umuntu emlandela owenza
ukwahlukana ebandleni, akayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Uma
umuntu elandela omunye umbono, akahambisani nenkanuko kaKristu.
10 Ngakho-ke makube umzamo wakho ukuhlanganyela sonke
esithelweni esifanayo esingcwele.
11 Ngokuba yinye inyama yeNkosi yethu uJesu Kristu; nendebe eyodwa
ebunyeni begazi lakhe; i-altare elilodwa;
12 Njengalokhu kukhona umbhishobhi oyedwa kanye nebandla lakhe,
namadiyakoni ayizinceku kanye nami, ukuze noma yini eniyenzayo
niyenze ngokwentando kaNkulunkulu.
ISAHLUKO 2
1 Bazalwane bami, uthando enginalo ngani luyangikhulisa; futhi
nginentokozo enkulu kini, ngizama ukunivikela engozini; noma hhayi
mina, kodwa uJesu Kristu; engiboshiwe kuye ngesaba kakhulu, kungathi
ngisesendleleni eya ekuhluphekeni.
2 Kepha ukukhuleka kwenu kuNkulunkulu kuyakungenza ngiphelele,
ukuze ngifinyelele isabelo engabelwe ngobubele bukaNkulunkulu:
Ukubalekela iVangeli ngokwenyama kaKristu; nakubaphostoli mayelana
namalunga ebandla.
3 Masithande futhi abaprofethi, njengoba nabo basiholele eVangelini,
futhi sithembele kuKristu, futhi simlindele.
4 abakholwa kuye futhi basindiswa ebunyeni bukaJesu Kristu;
bengabantu abangcwele, abafanele ukuthandwa, bemangele;
5 abamukela ubufakazi bukaJesu Kristu, babalwa evangelini lethemba
lethu esihlanganyela nalo.
6 Kodwa uma umuntu enishumayeza umthetho wamaJuda, ningamlaleli;
ngoba kungcono ukwamukela isifundiso sikaKristu kulowo osokileyo,
kulobuJuda kulowo ongasokanga.
7 Kodwa uma eyodwa noma enye ingakhulumi ngoKristu Jesu, kimi
kungathi bayisikhumbuzo namathuna abafileyo, okulotshwe kuwo
amagama abantu kuphela.
8 Ngakho-ke balekelani ubuqili nezihibe zombusi walelizwe; funa
nicindezelwe ngobuqili bakhe niphole othandweni lwenu. Kodwa
hlanganani nonke endaweni eyodwa ngenhliziyo engahlukani.
9 Futhi ngiyambonga uNkulunkulu wami ngokuba nginesazela esihle
ngani, futhi kungabikho muntu phakathi kwenu ozincoma obala noma
ngasese ngokuthi ngimthwele kanzima kokukhulu noma kokuncane.
10 Futhi ngifisa kubo bonke engixoxile phakathi kwabo, ukuze kungabi
ngufakazi ngokumelene nabo.
11 Ngoba lanxa abanye bebefuna ukungikhohlisa ngokwenyama, kodwa
umoya uvela kuNkulunkulu kawuduki; ngoba liyazi lapho livela khona
lalapho liya khona, lisola izimfihlo zenhliziyo.
12 Ngakhala ngiphakathi kwenu; Ngakhuluma ngezwi elikhulu: lalela
umbhishobhi, nebandla, namadikoni.
13 Kepha abanye babethi ngikhulume lokhu njengokuba ngibone
kusengaphambili ukwahlukana okuza phakathi kwenu.
14 Kodwa ungufakazi wami engibotshwe ngenxa yakhe ukuthi
bengingazi lutho kumuntu. Kepha uMoya wakhuluma, wathi: "Ningenzi
lutho ngaphandle kombhishobhi;
15 Gcinani imizimba yenu njengamathempeli kaNkulunkulu: thandani
ubunye; Balekani ukuhlukana; Yibani abalandeli bakaKristu, njengoba
naye ayenguYise.
16 Ngakho ngenza njengoba kufanele kimi, njengomuntu obunjwe
ebunyeni. Ngokuba lapho kukhona ukwahlukana nolaka, akahlali
uNkulunkulu.
17 Kodwa iNkosi iyabathethelela bonke abaphendukayo, uma bebuyela
ebunyeni bukaNkulunkulu, nasemkhandlwini wombhishobhi.
18 Ngoba ngiyethemba emuseni kaJesu Kristu ukuthi uzalikhulula kuzo
zonke izibopho.
19 Nokho ngiyanincenga ukuba ningenzi lutho ngombango, kodwa
ngokwesiyalo sikaKristu.
20 Ngoba ngizwile ngabanye abathi; ngaphandle uma ngiyithola ibhaliwe
kweyokuqala, ngeke ngikholwe ukuthi ibhaliwe eVangelini. Futhi lapho
ngithi: Kulotshiwe; baphendula lokho okwakuphambi kwabo
kumakhophi abo awonakele.
21 Kodwa kimi uJesu Kristu ungowazo zonke izikhumbuzo
ezingabhubhiyo emhlabeni; kanye nalawo matshe esikhumbuzo
angenabala, isiphambano sakhe, nokufa, nokuvuka, nokholo olukhona
ngaye; engifisa ngakho, ngemikhuleko yenu ukuthi ngilungisiswe.
22 Abapristi bahle impela; kodwa ungcono kakhulu umPristi oMkhulu
obekwe kuye iNgcwelengcwele; futhi okunguyena yedwa ophathiswe
izimfihlo zikaNkulunkulu.
23 Yena uyisango likaBaba; angena ngalo uAbrahama, loIsaka, loJakobe,
labaprofethi bonke; kanye nabaPhostoli, nebandla.
24 Futhi zonke lezi zinto zibhekise ebunyeni obuvela kuNkulunkulu.
Nokho iVangeli linakho. yini ekuyo ngaphezu kwazo zonke ezinye
izimiso; okungukuthi, ukubonakala koMsindisi wethu, iNkosi uJesu
Kristu, ukuhlupheka nokuvuka kwakhe.
25 Ngoba abaprofethi abathandekayo babebhekisele kuye; kodwa
ivangeli liwukuphelela kokungonakali. Ngakho konke kuhle ndawonye,
uma nikholwa ngothando.
ISAHLUKO 3
1 Kepha mayelana nebandla lase-Antiyokiya eliseSiriya, lokhu
ngitsheliwe ukuthi ngemikhuleko yenu nangenhliziyo ejulile eninayo
ngakulo kuKristu Jesu linokuthula; kuyoba nguwe, njengebandla
likaNkulunkulu, ukugcoba idikoni elithile ukuya kubo lapho njengenxusa
likaNkulunkulu; ukuze ajabule kanye nabo lapho bebuthene,
akhazimulise igama likaNkulunkulu.
2 Ubusisiwe lowomuntu okuKristu Jesu ozafunyanwa ewufanelekele
umsebenzi onjalo; futhi nani ngokwenu nizakhazinyuliswa.
3 Kepha uma nivuma, akwenzeki lokhu ngenxa yomusa kaNkulunkulu;
njengoba namanye amabandla angomakhelwane ebathumele, abanye
ababhishobhi, abanye abapristi namadikoni.
4 UFilo idikoni laseKhilikhiya, indoda efaneleke kakhulu, usangikhonza
ngezwi likaNkulunkulu, kanye noRhewu wase-Agathopholi, umuntu
olungileyo oyedwa, owangilandela kwaze kwaba seSiriya, engakhathaleli
ukuphila kwakhe. futhi ngifakaze kini.
5 Futhi mina ngokwami ngibonga uNkulunkulu ngani ukuthi nibemukele
njengoba iNkosi izonamukela. Kodwa labo abangabahloniphiyo,
kwangathi bangathethelelwa ngomusa kaJesu Kristu.
6 Uthando lwabazalwane abaseTrowa luyakhonza kini;
7 Kwangathi iNkosi yethu uJesu Kristu ibahloniphe; abathembela kuye
kokubili enyameni, umphefumulo, nomoya; ekukholweni, othandweni,
ebunyeni. Ukuvalelisa kuKristu Jesu ithemba lethu sonke.

More Related Content

Similar to Zulu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

Swahili - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Swahili - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdfSwahili - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Swahili - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Epistle of Ignatius to the Magnesians.pdf
English - The Epistle of Ignatius to the Magnesians.pdfEnglish - The Epistle of Ignatius to the Magnesians.pdf
English - The Epistle of Ignatius to the Magnesians.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Hmong Daw - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Hmong Daw - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdfHmong Daw - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Hmong Daw - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Knowing Christ
Knowing ChristKnowing Christ
Knowing Christ
Steve Moreland
 
English - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
English - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdfEnglish - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
English - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Epistle of Ignatius to the Smyrnaeans.pdf
English - The Epistle of Ignatius to the Smyrnaeans.pdfEnglish - The Epistle of Ignatius to the Smyrnaeans.pdf
English - The Epistle of Ignatius to the Smyrnaeans.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dear Church Slides, 7/27/14
Dear Church Slides, 7/27/14Dear Church Slides, 7/27/14
Dear Church Slides, 7/27/14
CLADSM
 
110 Christ Dwelling In Us
110 Christ Dwelling In Us110 Christ Dwelling In Us
110 Christ Dwelling In Us
Rick Peterson
 
Complete package
Complete packageComplete package
Complete package
Ed Sullivan
 
Xhosa - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Xhosa - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdfXhosa - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Xhosa - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Sotho (Sesotho) - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Sotho (Sesotho) - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdfSotho (Sesotho) - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Sotho (Sesotho) - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
What is 7th day adventism
What is 7th day adventismWhat is 7th day adventism
What is 7th day adventism
Sami Wilberforce
 
Paul's letter to Laodicea
Paul's letter to LaodiceaPaul's letter to Laodicea
Paul's letter to Laodicea
Simona P
 
Igbo - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Igbo - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdfIgbo - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Igbo - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
1st corinthians
1st corinthians1st corinthians
1st corinthians
jaimy04
 
Living a life worthy of the gospel
Living a life worthy of the gospelLiving a life worthy of the gospel
Living a life worthy of the gospel
Network Bible Fellowship
 
Philippians introdcution
Philippians   introdcutionPhilippians   introdcution
Philippians introdcution
Khong Loong
 
Ephesians
EphesiansEphesians
Ephesians
jaimy04
 
Setswana - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Setswana - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdfSetswana - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Setswana - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
STRONGER TOGETHER 4 - A STRONG CHURCH - PS VETTY GUTIERREZ - 4PM AFTERNOON SE...
STRONGER TOGETHER 4 - A STRONG CHURCH - PS VETTY GUTIERREZ - 4PM AFTERNOON SE...STRONGER TOGETHER 4 - A STRONG CHURCH - PS VETTY GUTIERREZ - 4PM AFTERNOON SE...
STRONGER TOGETHER 4 - A STRONG CHURCH - PS VETTY GUTIERREZ - 4PM AFTERNOON SE...
Faithworks Christian Church
 

Similar to Zulu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf (20)

Swahili - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Swahili - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdfSwahili - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Swahili - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
 
English - The Epistle of Ignatius to the Magnesians.pdf
English - The Epistle of Ignatius to the Magnesians.pdfEnglish - The Epistle of Ignatius to the Magnesians.pdf
English - The Epistle of Ignatius to the Magnesians.pdf
 
Hmong Daw - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Hmong Daw - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdfHmong Daw - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Hmong Daw - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
 
Knowing Christ
Knowing ChristKnowing Christ
Knowing Christ
 
English - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
English - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdfEnglish - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
English - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
 
English - The Epistle of Ignatius to the Smyrnaeans.pdf
English - The Epistle of Ignatius to the Smyrnaeans.pdfEnglish - The Epistle of Ignatius to the Smyrnaeans.pdf
English - The Epistle of Ignatius to the Smyrnaeans.pdf
 
Dear Church Slides, 7/27/14
Dear Church Slides, 7/27/14Dear Church Slides, 7/27/14
Dear Church Slides, 7/27/14
 
110 Christ Dwelling In Us
110 Christ Dwelling In Us110 Christ Dwelling In Us
110 Christ Dwelling In Us
 
Complete package
Complete packageComplete package
Complete package
 
Xhosa - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Xhosa - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdfXhosa - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Xhosa - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
 
Sotho (Sesotho) - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Sotho (Sesotho) - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdfSotho (Sesotho) - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Sotho (Sesotho) - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
 
What is 7th day adventism
What is 7th day adventismWhat is 7th day adventism
What is 7th day adventism
 
Paul's letter to Laodicea
Paul's letter to LaodiceaPaul's letter to Laodicea
Paul's letter to Laodicea
 
Igbo - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Igbo - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdfIgbo - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Igbo - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
 
1st corinthians
1st corinthians1st corinthians
1st corinthians
 
Living a life worthy of the gospel
Living a life worthy of the gospelLiving a life worthy of the gospel
Living a life worthy of the gospel
 
Philippians introdcution
Philippians   introdcutionPhilippians   introdcution
Philippians introdcution
 
Ephesians
EphesiansEphesians
Ephesians
 
Setswana - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Setswana - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdfSetswana - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
Setswana - The Epistle of Paul the Apostle to the Laodiceans.pdf
 
STRONGER TOGETHER 4 - A STRONG CHURCH - PS VETTY GUTIERREZ - 4PM AFTERNOON SE...
STRONGER TOGETHER 4 - A STRONG CHURCH - PS VETTY GUTIERREZ - 4PM AFTERNOON SE...STRONGER TOGETHER 4 - A STRONG CHURCH - PS VETTY GUTIERREZ - 4PM AFTERNOON SE...
STRONGER TOGETHER 4 - A STRONG CHURCH - PS VETTY GUTIERREZ - 4PM AFTERNOON SE...
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Chinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfChinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Chinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfChinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Chronicles.pdf
English - The Book of 1st Chronicles.pdfEnglish - The Book of 1st Chronicles.pdf
English - The Book of 1st Chronicles.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Thai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Thai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxThai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Thai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Chichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfChichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Cebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Cebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Cebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Chinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfChinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Chinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfChinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Chronicles.pdf
English - The Book of 1st Chronicles.pdfEnglish - The Book of 1st Chronicles.pdf
English - The Book of 1st Chronicles.pdf
 
Tibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Thai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Thai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxThai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Thai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Chichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfChichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Cebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Cebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Cebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
 
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
 
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 

Recently uploaded

Ashtanga Vinyasa Yoga - concept and its method
Ashtanga Vinyasa Yoga - concept and its methodAshtanga Vinyasa Yoga - concept and its method
Ashtanga Vinyasa Yoga - concept and its method
Karuna Yoga Vidya Peetham
 
UofT毕业证书咨询办理
UofT毕业证书咨询办理UofT毕业证书咨询办理
UofT毕业证书咨询办理
xkoue
 
Powerful Magic Rings+27604255576 for Money Fame Job Promotions Gambling in So...
Powerful Magic Rings+27604255576 for Money Fame Job Promotions Gambling in So...Powerful Magic Rings+27604255576 for Money Fame Job Promotions Gambling in So...
Powerful Magic Rings+27604255576 for Money Fame Job Promotions Gambling in So...
MalikAliMohamad1
 
The pervasiveness of Lying in today's World.pptx
The pervasiveness of Lying in today's World.pptxThe pervasiveness of Lying in today's World.pptx
The pervasiveness of Lying in today's World.pptx
niwres
 
Heartfulness Magazine - June 2024 (Volume 9, Issue 6)
Heartfulness Magazine - June 2024 (Volume 9, Issue 6)Heartfulness Magazine - June 2024 (Volume 9, Issue 6)
Heartfulness Magazine - June 2024 (Volume 9, Issue 6)
heartfulness
 
Tales of This and Another Life - Chapters.pdf
Tales of This and Another Life - Chapters.pdfTales of This and Another Life - Chapters.pdf
Tales of This and Another Life - Chapters.pdf
MashaL38
 
Deerfoot Church of Christ Bulletin 6 16 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 6 16 24Deerfoot Church of Christ Bulletin 6 16 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 6 16 24
deerfootcoc
 
The Significance of the Locust Army in Revelation 9
The Significance of the Locust Army in Revelation 9The Significance of the Locust Army in Revelation 9
The Significance of the Locust Army in Revelation 9
bluetroyvictorVinay
 
B. V. Raman Hindu Predictive Astrology 1996.pdf
B. V. Raman Hindu Predictive Astrology  1996.pdfB. V. Raman Hindu Predictive Astrology  1996.pdf
B. V. Raman Hindu Predictive Astrology 1996.pdf
TerapeutaRaquelParab1
 
Is Lucid Dreaming Dangerous? Risks and Benefits!
Is Lucid Dreaming Dangerous? Risks and Benefits!Is Lucid Dreaming Dangerous? Risks and Benefits!
Is Lucid Dreaming Dangerous? Risks and Benefits!
Symbolic Whispers
 
sanskrit yoga mantras chanting for yoga class
sanskrit yoga mantras chanting for yoga classsanskrit yoga mantras chanting for yoga class
sanskrit yoga mantras chanting for yoga class
Karuna Yoga Vidya Peetham
 
Lição 12: João 15 a 17 – O Espírito Santo e a Oração Sacerdotal | 2° Trimestr...
Lição 12: João 15 a 17 – O Espírito Santo e a Oração Sacerdotal | 2° Trimestr...Lição 12: João 15 a 17 – O Espírito Santo e a Oração Sacerdotal | 2° Trimestr...
Lição 12: João 15 a 17 – O Espírito Santo e a Oração Sacerdotal | 2° Trimestr...
OmarBarrezueta1
 
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat Jun’2024 (Vol.15, Issue 2)
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat Jun’2024 (Vol.15, Issue 2)Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat Jun’2024 (Vol.15, Issue 2)
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat Jun’2024 (Vol.15, Issue 2)
Darul Amal Chishtia
 
Tracking "The Blessing" - Christianity · Spiritual Growth · Success
Tracking "The Blessing" - Christianity · Spiritual Growth · SuccessTracking "The Blessing" - Christianity · Spiritual Growth · Success
Tracking "The Blessing" - Christianity · Spiritual Growth · Success
Jeff Zahorsky (tkg.tf)
 
Astronism, Cosmism and Cosmodeism: the space religions espousing the doctrine...
Astronism, Cosmism and Cosmodeism: the space religions espousing the doctrine...Astronism, Cosmism and Cosmodeism: the space religions espousing the doctrine...
Astronism, Cosmism and Cosmodeism: the space religions espousing the doctrine...
Cometan
 
THE IMPORTANCE OF AWARENESS AND CONSCIOUSNESS
THE IMPORTANCE OF AWARENESS AND CONSCIOUSNESSTHE IMPORTANCE OF AWARENESS AND CONSCIOUSNESS
THE IMPORTANCE OF AWARENESS AND CONSCIOUSNESS
giankumarmarketing
 
New York City love spells in Dallas, TX.
New York City love spells in Dallas, TX.New York City love spells in Dallas, TX.
New York City love spells in Dallas, TX.
spellshealer8
 
Lesson 12 - The Blessed Hope: The Mark of the Christian.pptx
Lesson 12 - The Blessed Hope: The Mark of the Christian.pptxLesson 12 - The Blessed Hope: The Mark of the Christian.pptx
Lesson 12 - The Blessed Hope: The Mark of the Christian.pptx
Celso Napoleon
 

Recently uploaded (18)

Ashtanga Vinyasa Yoga - concept and its method
Ashtanga Vinyasa Yoga - concept and its methodAshtanga Vinyasa Yoga - concept and its method
Ashtanga Vinyasa Yoga - concept and its method
 
UofT毕业证书咨询办理
UofT毕业证书咨询办理UofT毕业证书咨询办理
UofT毕业证书咨询办理
 
Powerful Magic Rings+27604255576 for Money Fame Job Promotions Gambling in So...
Powerful Magic Rings+27604255576 for Money Fame Job Promotions Gambling in So...Powerful Magic Rings+27604255576 for Money Fame Job Promotions Gambling in So...
Powerful Magic Rings+27604255576 for Money Fame Job Promotions Gambling in So...
 
The pervasiveness of Lying in today's World.pptx
The pervasiveness of Lying in today's World.pptxThe pervasiveness of Lying in today's World.pptx
The pervasiveness of Lying in today's World.pptx
 
Heartfulness Magazine - June 2024 (Volume 9, Issue 6)
Heartfulness Magazine - June 2024 (Volume 9, Issue 6)Heartfulness Magazine - June 2024 (Volume 9, Issue 6)
Heartfulness Magazine - June 2024 (Volume 9, Issue 6)
 
Tales of This and Another Life - Chapters.pdf
Tales of This and Another Life - Chapters.pdfTales of This and Another Life - Chapters.pdf
Tales of This and Another Life - Chapters.pdf
 
Deerfoot Church of Christ Bulletin 6 16 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 6 16 24Deerfoot Church of Christ Bulletin 6 16 24
Deerfoot Church of Christ Bulletin 6 16 24
 
The Significance of the Locust Army in Revelation 9
The Significance of the Locust Army in Revelation 9The Significance of the Locust Army in Revelation 9
The Significance of the Locust Army in Revelation 9
 
B. V. Raman Hindu Predictive Astrology 1996.pdf
B. V. Raman Hindu Predictive Astrology  1996.pdfB. V. Raman Hindu Predictive Astrology  1996.pdf
B. V. Raman Hindu Predictive Astrology 1996.pdf
 
Is Lucid Dreaming Dangerous? Risks and Benefits!
Is Lucid Dreaming Dangerous? Risks and Benefits!Is Lucid Dreaming Dangerous? Risks and Benefits!
Is Lucid Dreaming Dangerous? Risks and Benefits!
 
sanskrit yoga mantras chanting for yoga class
sanskrit yoga mantras chanting for yoga classsanskrit yoga mantras chanting for yoga class
sanskrit yoga mantras chanting for yoga class
 
Lição 12: João 15 a 17 – O Espírito Santo e a Oração Sacerdotal | 2° Trimestr...
Lição 12: João 15 a 17 – O Espírito Santo e a Oração Sacerdotal | 2° Trimestr...Lição 12: João 15 a 17 – O Espírito Santo e a Oração Sacerdotal | 2° Trimestr...
Lição 12: João 15 a 17 – O Espírito Santo e a Oração Sacerdotal | 2° Trimestr...
 
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat Jun’2024 (Vol.15, Issue 2)
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat Jun’2024 (Vol.15, Issue 2)Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat Jun’2024 (Vol.15, Issue 2)
Monthly Khazina-e-Ruhaniyaat Jun’2024 (Vol.15, Issue 2)
 
Tracking "The Blessing" - Christianity · Spiritual Growth · Success
Tracking "The Blessing" - Christianity · Spiritual Growth · SuccessTracking "The Blessing" - Christianity · Spiritual Growth · Success
Tracking "The Blessing" - Christianity · Spiritual Growth · Success
 
Astronism, Cosmism and Cosmodeism: the space religions espousing the doctrine...
Astronism, Cosmism and Cosmodeism: the space religions espousing the doctrine...Astronism, Cosmism and Cosmodeism: the space religions espousing the doctrine...
Astronism, Cosmism and Cosmodeism: the space religions espousing the doctrine...
 
THE IMPORTANCE OF AWARENESS AND CONSCIOUSNESS
THE IMPORTANCE OF AWARENESS AND CONSCIOUSNESSTHE IMPORTANCE OF AWARENESS AND CONSCIOUSNESS
THE IMPORTANCE OF AWARENESS AND CONSCIOUSNESS
 
New York City love spells in Dallas, TX.
New York City love spells in Dallas, TX.New York City love spells in Dallas, TX.
New York City love spells in Dallas, TX.
 
Lesson 12 - The Blessed Hope: The Mark of the Christian.pptx
Lesson 12 - The Blessed Hope: The Mark of the Christian.pptxLesson 12 - The Blessed Hope: The Mark of the Christian.pptx
Lesson 12 - The Blessed Hope: The Mark of the Christian.pptx
 

Zulu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. Incwadi ka-Ignatius eya kwabasePhiladelphia ISAHLUKO 1 1 UIgnatius othiwa futhi uTheophorus ebandleni likaNkulunkulu uBaba neleNkosi yethu uJesu Kristu eliseFiladelfiya e-Asiya; elihawukelwe, liqiniswe ekuvumelaneni kukaNkulunkulu, lithokoza kuze kube phakade osizini lweNkosi yethu, ligcwaliswe ngomusa wonke ngokuvuka kwayo, engilibingelelayo futhi ngegazi likaJesu Kristu, elingunaphakade nelingangcolile. injabulo; ikakhulukazi uma bemunye nombhishobhi, namalunga akanye naye, namadiyakoni amisiwe ngokomqondo kaJesu Kristu; ammisile ngokwentando yakhe ekuqinisweni konke ngoMoya wakhe oNgcwele; 2 Umbhishobhi engimaziyo ukuthi wathola leyo nkonzo enkulu phakathi kwenu, kungengowakhe, noma ngabantu, noma ngenkazimulo eyize; kodwa ngothando lukaNkulunkulu uBaba, leNkosi yethu uJesu Kristu. 3 Ukulinganisela kwakhe ngiyakuncoma; othi ngokuthula kwakhe enze okungaphezu kwabanye ngakho konke ukukhuluma kwabo okuyize. Ngokuba uhambisana nemiyalo njengehabhu ezintambo zalo. 4 Ngalokho-ke umphefumulo wami uyawazisa umqondo wakhe kuNkulunkulu ujabule kakhulu, wazi ukuthi uthela kubo bonke ubuhle, futhi uphelele; egcwele ukubekezela, engelankanuko, lanjengokunaka konke kukaNkulunkulu ophilayo. 5 Ngakho njengoba kufanele abantwana bokukhanya kanye leqiniso; balekela ukuhlukana nezimfundiso zamanga; kodwa lapho umalusi wenu ekhona, nilandela lapho njengezimvu. 6 Ngokuba kunezimpisi eziningi ezibonakala zifanele ukukholwa ngenjabulo yamanga zithumba abagijima endleleni kaNkulunkulu; kodwa ekuvumelaneni kabayikuthola indawo. 7 Ngakho dedani imifino emibi uJesu angayigqokiyo; ngoba abanjalo akusibo insimu kaBaba. Akusikho ukuthi ngifumene ukwahlukana phakathi kwenu, kodwa kunalokho konke ukuhlanzeka. 8 Ngokuba bonke abangabakaNkulunkulu, nabakaJesu Kristu, bakanye nombhishobhi wabo. Futhi bonke abayobuyela ngokuphenduka ebunyeni bebandla, ngisho nalaba bayoba yizinceku zikaNkulunkulu, ukuze baphile ngokukaJesu. 9 Ningadukiswa, bazalwane; uma umuntu emlandela owenza ukwahlukana ebandleni, akayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Uma umuntu elandela omunye umbono, akahambisani nenkanuko kaKristu. 10 Ngakho-ke makube umzamo wakho ukuhlanganyela sonke esithelweni esifanayo esingcwele. 11 Ngokuba yinye inyama yeNkosi yethu uJesu Kristu; nendebe eyodwa ebunyeni begazi lakhe; i-altare elilodwa; 12 Njengalokhu kukhona umbhishobhi oyedwa kanye nebandla lakhe, namadiyakoni ayizinceku kanye nami, ukuze noma yini eniyenzayo niyenze ngokwentando kaNkulunkulu. ISAHLUKO 2 1 Bazalwane bami, uthando enginalo ngani luyangikhulisa; futhi nginentokozo enkulu kini, ngizama ukunivikela engozini; noma hhayi mina, kodwa uJesu Kristu; engiboshiwe kuye ngesaba kakhulu, kungathi ngisesendleleni eya ekuhluphekeni. 2 Kepha ukukhuleka kwenu kuNkulunkulu kuyakungenza ngiphelele, ukuze ngifinyelele isabelo engabelwe ngobubele bukaNkulunkulu: Ukubalekela iVangeli ngokwenyama kaKristu; nakubaphostoli mayelana namalunga ebandla. 3 Masithande futhi abaprofethi, njengoba nabo basiholele eVangelini, futhi sithembele kuKristu, futhi simlindele. 4 abakholwa kuye futhi basindiswa ebunyeni bukaJesu Kristu; bengabantu abangcwele, abafanele ukuthandwa, bemangele; 5 abamukela ubufakazi bukaJesu Kristu, babalwa evangelini lethemba lethu esihlanganyela nalo. 6 Kodwa uma umuntu enishumayeza umthetho wamaJuda, ningamlaleli; ngoba kungcono ukwamukela isifundiso sikaKristu kulowo osokileyo, kulobuJuda kulowo ongasokanga. 7 Kodwa uma eyodwa noma enye ingakhulumi ngoKristu Jesu, kimi kungathi bayisikhumbuzo namathuna abafileyo, okulotshwe kuwo amagama abantu kuphela. 8 Ngakho-ke balekelani ubuqili nezihibe zombusi walelizwe; funa nicindezelwe ngobuqili bakhe niphole othandweni lwenu. Kodwa hlanganani nonke endaweni eyodwa ngenhliziyo engahlukani. 9 Futhi ngiyambonga uNkulunkulu wami ngokuba nginesazela esihle ngani, futhi kungabikho muntu phakathi kwenu ozincoma obala noma ngasese ngokuthi ngimthwele kanzima kokukhulu noma kokuncane. 10 Futhi ngifisa kubo bonke engixoxile phakathi kwabo, ukuze kungabi ngufakazi ngokumelene nabo. 11 Ngoba lanxa abanye bebefuna ukungikhohlisa ngokwenyama, kodwa umoya uvela kuNkulunkulu kawuduki; ngoba liyazi lapho livela khona lalapho liya khona, lisola izimfihlo zenhliziyo. 12 Ngakhala ngiphakathi kwenu; Ngakhuluma ngezwi elikhulu: lalela umbhishobhi, nebandla, namadikoni. 13 Kepha abanye babethi ngikhulume lokhu njengokuba ngibone kusengaphambili ukwahlukana okuza phakathi kwenu. 14 Kodwa ungufakazi wami engibotshwe ngenxa yakhe ukuthi bengingazi lutho kumuntu. Kepha uMoya wakhuluma, wathi: "Ningenzi lutho ngaphandle kombhishobhi; 15 Gcinani imizimba yenu njengamathempeli kaNkulunkulu: thandani ubunye; Balekani ukuhlukana; Yibani abalandeli bakaKristu, njengoba naye ayenguYise. 16 Ngakho ngenza njengoba kufanele kimi, njengomuntu obunjwe ebunyeni. Ngokuba lapho kukhona ukwahlukana nolaka, akahlali uNkulunkulu. 17 Kodwa iNkosi iyabathethelela bonke abaphendukayo, uma bebuyela ebunyeni bukaNkulunkulu, nasemkhandlwini wombhishobhi. 18 Ngoba ngiyethemba emuseni kaJesu Kristu ukuthi uzalikhulula kuzo zonke izibopho. 19 Nokho ngiyanincenga ukuba ningenzi lutho ngombango, kodwa ngokwesiyalo sikaKristu. 20 Ngoba ngizwile ngabanye abathi; ngaphandle uma ngiyithola ibhaliwe kweyokuqala, ngeke ngikholwe ukuthi ibhaliwe eVangelini. Futhi lapho ngithi: Kulotshiwe; baphendula lokho okwakuphambi kwabo kumakhophi abo awonakele. 21 Kodwa kimi uJesu Kristu ungowazo zonke izikhumbuzo ezingabhubhiyo emhlabeni; kanye nalawo matshe esikhumbuzo angenabala, isiphambano sakhe, nokufa, nokuvuka, nokholo olukhona ngaye; engifisa ngakho, ngemikhuleko yenu ukuthi ngilungisiswe. 22 Abapristi bahle impela; kodwa ungcono kakhulu umPristi oMkhulu obekwe kuye iNgcwelengcwele; futhi okunguyena yedwa ophathiswe izimfihlo zikaNkulunkulu. 23 Yena uyisango likaBaba; angena ngalo uAbrahama, loIsaka, loJakobe, labaprofethi bonke; kanye nabaPhostoli, nebandla. 24 Futhi zonke lezi zinto zibhekise ebunyeni obuvela kuNkulunkulu. Nokho iVangeli linakho. yini ekuyo ngaphezu kwazo zonke ezinye izimiso; okungukuthi, ukubonakala koMsindisi wethu, iNkosi uJesu Kristu, ukuhlupheka nokuvuka kwakhe. 25 Ngoba abaprofethi abathandekayo babebhekisele kuye; kodwa ivangeli liwukuphelela kokungonakali. Ngakho konke kuhle ndawonye, uma nikholwa ngothando. ISAHLUKO 3 1 Kepha mayelana nebandla lase-Antiyokiya eliseSiriya, lokhu ngitsheliwe ukuthi ngemikhuleko yenu nangenhliziyo ejulile eninayo ngakulo kuKristu Jesu linokuthula; kuyoba nguwe, njengebandla likaNkulunkulu, ukugcoba idikoni elithile ukuya kubo lapho njengenxusa likaNkulunkulu; ukuze ajabule kanye nabo lapho bebuthene, akhazimulise igama likaNkulunkulu. 2 Ubusisiwe lowomuntu okuKristu Jesu ozafunyanwa ewufanelekele umsebenzi onjalo; futhi nani ngokwenu nizakhazinyuliswa. 3 Kepha uma nivuma, akwenzeki lokhu ngenxa yomusa kaNkulunkulu; njengoba namanye amabandla angomakhelwane ebathumele, abanye ababhishobhi, abanye abapristi namadikoni. 4 UFilo idikoni laseKhilikhiya, indoda efaneleke kakhulu, usangikhonza ngezwi likaNkulunkulu, kanye noRhewu wase-Agathopholi, umuntu olungileyo oyedwa, owangilandela kwaze kwaba seSiriya, engakhathaleli ukuphila kwakhe. futhi ngifakaze kini. 5 Futhi mina ngokwami ngibonga uNkulunkulu ngani ukuthi nibemukele njengoba iNkosi izonamukela. Kodwa labo abangabahloniphiyo, kwangathi bangathethelelwa ngomusa kaJesu Kristu. 6 Uthando lwabazalwane abaseTrowa luyakhonza kini; 7 Kwangathi iNkosi yethu uJesu Kristu ibahloniphe; abathembela kuye kokubili enyameni, umphefumulo, nomoya; ekukholweni, othandweni, ebunyeni. Ukuvalelisa kuKristu Jesu ithemba lethu sonke.