SlideShare a Scribd company logo
PROJEKTPROJEKT
Komunizmi vs DemokraciaKomunizmi vs Demokracia
““Lufta për Botën”Lufta për Botën”
Ç’jane keto dy sisteme?Ç’jane keto dy sisteme?
Sistemet politikeSistemet politike demokratikedemokratike dhedhe komunistekomuniste janë të bazuara nëjanë të bazuara në
parime të ndryshme ideologjike. Edhe pse sipërfaqësisht atoparime të ndryshme ideologjike. Edhe pse sipërfaqësisht ato
filozofia e tyre për "pushtetin i takon popullit“ është i njëjtë, nëfilozofia e tyre për "pushtetin i takon popullit“ është i njëjtë, në
praktikë të dy sistemet në të dy aspektet, ekonomik dhe politik janëpraktikë të dy sistemet në të dy aspektet, ekonomik dhe politik janë
në mënyra shumë të ndryshme.në mënyra shumë të ndryshme.
Në sferën ekonomike,Në sferën ekonomike, komunizmikomunizmi bën thirrje për qeverinë që tëbën thirrje për qeverinë që të
marrë kontrollin e të gjithë kapitalit dhe industrive në vend nëmarrë kontrollin e të gjithë kapitalit dhe industrive në vend në
përpjekje për të hequr qafe pabarazinë ekonomike. Nga ana tjetër,përpjekje për të hequr qafe pabarazinë ekonomike. Nga ana tjetër,
demokraciademokracia respekton të drejtën e individëve për të patur pasurirespekton të drejtën e individëve për të patur pasuri
dhe mjetet prodhimi.dhe mjetet prodhimi.
Peizazhi politik është gjithashtu shumë e ndryshPeizazhi politik është gjithashtu shumë e ndryshëëm në demokracim në demokraci
dhedhe komunizëm. Në një shoqëri demokratike njerëzit janë të lirë tëkomunizëm. Në një shoqëri demokratike njerëzit janë të lirë të
krijojnë partitë e tyre politike dhekrijojnë partitë e tyre politike dhe tëtë gargarojnëojnë në zgjedhje, të cilatnë zgjedhje, të cilat
janë pa detyrim dhejanë pa detyrim dhe tëtë drejtdrejtaa për të gjithë garuesit. Në një shoqëripër të gjithë garuesit. Në një shoqëri
komuniste, megjithatë, qeveria është e kontrolluar nga një partikomuniste, megjithatë, qeveria është e kontrolluar nga një parti
politike dhe disidentët politikë nuk tolerohepolitike dhe disidentët politikë nuk tolerohenn
KrijuesitKrijuesit
KomunizmiKomunizmi
Karl MarksiKarl Marksi
DemokraciaDemokracia
PerikliuPerikliu
Fillojmë me krahasimetFillojmë me krahasimet
FilozofiaFilozofia
KomunizmiKomunizmi
 Secili sipas mundësiveSecili sipas mundësive
të tij, secili sipastë tij, secili sipas
nevojave të tij. Aksesinevojave të tij. Aksesi
i lirë është mundësuari lirë është mundësuar
nga përparimet nënga përparimet në
teknologji që lejojnëteknologji që lejojnë
për super-shumicë.për super-shumicë.
DemokraciaDemokracia
 Të gjithë qytetarët tëTë gjithë qytetarët të
drejtë të marrë fjalëndrejtë të marrë fjalën
e të barabartë nëe të barabartë në
vendimet.vendimet.
PërcaktimiPërcaktimi
KomunizmiKomunizmi
Është teoriaËshtë teoria
ndërkombëtare ose sistemindërkombëtare ose sistemi
i organizimit shoqëror ii organizimit shoqëror i
bazuar në mbajtjen e tëbazuar në mbajtjen e të
gjitha pronave tëgjitha pronave të
përbashkëtpërbashkëtaa, me, me
pronësinë aktualepronësinë aktuale që iqë i
jepej komunitetit apojepej komunitetit apo
shtetit.Refuzimi i tregjeveshtetit.Refuzimi i tregjeve
të lira dhe mosbesimitë lira dhe mosbesimi derideri
nënë ekstrem të kapitalizmitekstrem të kapitalizmit
në çdo formë.në çdo formë.
DemokraciaDemokracia
ËËshtë e sunduar ngashtë e sunduar nga
shumicashumica ee plotfuqishmplotfuqishmee. Në. Në
demokraci, një individ, dhedemokraci, një individ, dhe
çdo grup individëshçdo grup individësh qëqë
përbëjnë një minoritet, nukpërbëjnë një minoritet, nuk
kanë asnjë mbrojtje kundërkanë asnjë mbrojtje kundër
pushtetit të pakufizuar tëpushtetit të pakufizuar të
shumicës. Është një rast ishumicës. Është një rast i
SShumicëhumicëss-mbi--mbi-NjeriunNjeriun..
Sistemi politikSistemi politik
KomunizmiKomunizmi
 Zakonisht merrZakonisht merr
formën e totalitarizmitformën e totalitarizmit
siç e përshkruansiç e përshkruan
Marksi në “ManifestimiMarksi në “Manifestimi
Komunist”.Komunist”.
DemokraciaDemokracia
 DemokratikeDemokratike
(Jo Partia Demorkratike)(Jo Partia Demorkratike)
Sistemi ekonomikSistemi ekonomik
KomunizmiKomunizmi
Mjetet e prodhimit janëMjetet e prodhimit janë
të përbashkëta, duketë përbashkëta, duke
mohuar konceptin emohuar konceptin e
pronësisë në mallratpronësisë në mallrat
kapitale. Prodhimi ështëkapitale. Prodhimi është
organizuar për tëorganizuar për të
siguruar nevojat e njeriutsiguruar nevojat e njeriut
direkt pa asnjë përdorimdirekt pa asnjë përdorim
të parave. Komunizmitë parave. Komunizmi
presupozohet në njëpresupozohet në një
gjendje të bollëkut tëgjendje të bollëkut të
materialeve.materialeve.
DemokraciaDemokracia
I zgjedhur nga votuesitI zgjedhur nga votuesit
ose nga përfaqësuesit eose nga përfaqësuesit e
tyre të zgjedhur.tyre të zgjedhur.
Zakonisht kapitalist oseZakonisht kapitalist ose
Kejsjanist .Kejsjanist .
FejaFeja
KomunizmiKomunizmi
Shfuqizohen - të gjithaShfuqizohen - të gjitha
fetë dhe besimet.fetë dhe besimet.
DemokraciaDemokracia
Në përgjithësi, liria eNë përgjithësi, liria e
fesë është e lejuar, edhefesë është e lejuar, edhe
pse ndonjëherë mund tëpse ndonjëherë mund të
kufizojë lirinë fetare përkufizojë lirinë fetare për
një fraksion të pakicave.një fraksion të pakicave.
Liria e zgjedhjesLiria e zgjedhjes
KomunizmiKomunizmi
Ose "vota" kolektive oseOse "vota" kolektive ose
sunduesit e shtetitsunduesit e shtetit
marrin vendimemarrin vendime
ekonomike dhe politikeekonomike dhe politike
për të gjithë të tjerët.për të gjithë të tjerët.
DemokraciaDemokracia
Individët mund të marrinIndividët mund të marrin
vendime për veten evendime për veten e
tyre përveç kur shumicatyre përveç kur shumica
ka kufizuar individët.ka kufizuar individët.
Struktura shoqëroreStruktura shoqërore
KomunizmiKomunizmi
Të gjitha dallimet eTë gjitha dallimet e
klasës janë eliminuar.klasës janë eliminuar.
DemokraciaDemokracia
Dallimet klasore mund tëDallimet klasore mund të
bëhen të theksuara përbëhen të theksuara për
shkak të shoqërisëshkak të shoqërisë
kapitaliste. Ndryshonkapitaliste. Ndryshon
nga shteti në shtet.nga shteti në shtet.
Prona privateProna private
KomunizmiKomunizmi
Hequr. Koncepti i pronësHequr. Koncepti i pronës
është mohuar dheështë mohuar dhe
zëvendësohet mezëvendësohet me
konceptin e gjërave tëkonceptin e gjërave të
përbashkëta dhepërbashkëta dhe
pronësisë mepronësisë me
“bashkëpunim".“bashkëpunim".
DemokraciaDemokracia
Në përgjithësi, pronaNë përgjithësi, prona
private është e lejuar,private është e lejuar,
edhe pse shumica mundedhe pse shumica mund
të vendosë kufizime mbitë vendosë kufizime mbi
të drejtat e pronës.të drejtat e pronës.
Elementet kyçeElementet kyçe
KomunizmiKomunizmi
Qeveria e centralizuar,Qeveria e centralizuar,
ekonomia e planifikuar,ekonomia e planifikuar,
diktatura e "proletariatit",diktatura e "proletariatit",
pronësi të përbashkët tëpronësi të përbashkët të
mjeteve të prodhimit, jomjeteve të prodhimit, jo
pronë private.Baraziapronë private.Barazia
mes gjinive dhe të tëmes gjinive dhe të të
gjithë njerëzve, fokusgjithë njerëzve, fokus
ndërkombëtar. anti-ndërkombëtar. anti-
demokratike. Sistem njëdemokratike. Sistem një
partiak.partiak.
DemokraciaDemokracia
Zgjedhje të liraZgjedhje të lira
DiskriminimiDiskriminimi
KomunizmiKomunizmi
Në teori, të gjithëNë teori, të gjithë
anëtarët e shtetit janëanëtarët e shtetit janë
konsideruar të barabartë.konsideruar të barabartë.
DemokraciaDemokracia
Në teori, të gjithëNë teori, të gjithë
qytetarët kanë të drejtaqytetarët kanë të drejta
të njëjta dhe kështu tëtë njëjta dhe kështu të
trajtohen në mënyrë tëtrajtohen në mënyrë të
barabartë. Megjithatë,barabartë. Megjithatë,
shpeshherë lejonshpeshherë lejon
tiraninë e shumicës mbitiraninë e shumicës mbi
pakicën.pakicën.
Mënyra e NdryshimitMënyra e Ndryshimit
KomunizmiKomunizmi
Qeveria në një shtet-Qeveria në një shtet-
komunist është agjentkomunist është agjentee ee
ndryshimit në vendndryshimit në vend mëmë
shumë se nevojatshumë se nevojat eetreguttregut
apo dëshirapo dëshiraa nga ana enga ana e
konsumatorëve. Ndryshimikonsumatorëve. Ndryshimi
nga qeveria mund të jetë inga qeveria mund të jetë i
shpejtë apo i ngadalshëm,shpejtë apo i ngadalshëm,
në varësi të ndryshimit tënë varësi të ndryshimit të
ideologjisë apo edheideologjisë apo edhe
tekatekaveve..
DemokraciaDemokracia
VotimVotim
Aleancat BotëroreAleancat Botërore
NATO vs. Traktatit të VarshavësNATO vs. Traktatit të Varshavës
NATONATO
Organizata e Traktatit të Atlantikut tëOrganizata e Traktatit të Atlantikut të
Veriut. U krijua më 4 Prill 1949.Veriut. U krijua më 4 Prill 1949.
Antarët e parë ishin:Antarët e parë ishin: Belgjika, Britania,Belgjika, Britania,
Kanadaja, Danimarka, Franca, Islanda,Kanadaja, Danimarka, Franca, Islanda,
Italia, Luksemburgu, Hollanda,Italia, Luksemburgu, Hollanda,
Norvegjia, Portugalia dhe SHBA-ja.Norvegjia, Portugalia dhe SHBA-ja.
Traktati i VarshavësTraktati i Varshavës
U krijua më 14 maj 1955. AntarëtU krijua më 14 maj 1955. Antarët
ishin:ishin: Shqipëria, Bullgaria,Shqipëria, Bullgaria,
Çekosllovakia, Republika DemokratikeÇekosllovakia, Republika Demokratike
Gjermane (Gjermania Lindore),Gjermane (Gjermania Lindore),
Hungaria, Polonia dhe RumaniaHungaria, Polonia dhe Rumania
Faleminderit për vëmendjenFaleminderit për vëmendjen

More Related Content

What's hot

Te drejtat dhe lirit e individit
Te drejtat dhe lirit e individit Te drejtat dhe lirit e individit
Te drejtat dhe lirit e individit Egi Zenelaj
 
Regjimi komunist në shqipëri
Regjimi komunist në shqipëriRegjimi komunist në shqipëri
Regjimi komunist në shqipëriKlea Vyshka
 
Projekt Fizik Parashikimi Motit dhe Shtypja Atmosferike
Projekt Fizik Parashikimi Motit dhe Shtypja AtmosferikeProjekt Fizik Parashikimi Motit dhe Shtypja Atmosferike
Projekt Fizik Parashikimi Motit dhe Shtypja Atmosferike
Patrik Liçi
 
Kenget E milosaos
Kenget E milosaos Kenget E milosaos
Kenget E milosaos
Ulpian Allaraj
 
" Hamleti"
" Hamleti"" Hamleti"
Shqiperia e mesme
Shqiperia e mesmeShqiperia e mesme
Shqiperia e mesmeArlinda
 
Teksti tregimtar
Teksti tregimtarTeksti tregimtar
Teksti tregimtar
ArdiPerla
 
Shqiperia nga viti 1944 1990 - TIK
Shqiperia nga viti 1944 1990 - TIKShqiperia nga viti 1944 1990 - TIK
Shqiperia nga viti 1944 1990 - TIK
Shkollë
 
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor HygoProjekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Aldrin Pashku
 
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)Fleurati
 
Iluminizmi
IluminizmiIluminizmi
Iluminizmi
FialdoMema
 
Jeronim De Rada
Jeronim De RadaJeronim De Rada
Jeronim De Rada
Muki Huduti
 
Te drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriutTe drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriut
Donart Geci
 
Hebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
DonikaLici
 
Dramatika
DramatikaDramatika
Dramatika
Megi Braka
 
Komunizmi ne shqiperi
Komunizmi ne shqiperiKomunizmi ne shqiperi
Komunizmi ne shqiperi
Elton Gjoka
 
Projekt droga
Projekt drogaProjekt droga
Projekt droga
Ermal Troksi
 
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Liil Otr
 

What's hot (20)

Te drejtat dhe lirit e individit
Te drejtat dhe lirit e individit Te drejtat dhe lirit e individit
Te drejtat dhe lirit e individit
 
Regjimi komunist në shqipëri
Regjimi komunist në shqipëriRegjimi komunist në shqipëri
Regjimi komunist në shqipëri
 
Projekt Fizik Parashikimi Motit dhe Shtypja Atmosferike
Projekt Fizik Parashikimi Motit dhe Shtypja AtmosferikeProjekt Fizik Parashikimi Motit dhe Shtypja Atmosferike
Projekt Fizik Parashikimi Motit dhe Shtypja Atmosferike
 
Kenget E milosaos
Kenget E milosaos Kenget E milosaos
Kenget E milosaos
 
" Hamleti"
" Hamleti"" Hamleti"
" Hamleti"
 
Shqiperia e mesme
Shqiperia e mesmeShqiperia e mesme
Shqiperia e mesme
 
Teksti tregimtar
Teksti tregimtarTeksti tregimtar
Teksti tregimtar
 
Shqiperia nga viti 1944 1990 - TIK
Shqiperia nga viti 1944 1990 - TIKShqiperia nga viti 1944 1990 - TIK
Shqiperia nga viti 1944 1990 - TIK
 
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor HygoProjekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
 
Mjedisi
MjedisiMjedisi
Mjedisi
 
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
 
Globalizmi
GlobalizmiGlobalizmi
Globalizmi
 
Iluminizmi
IluminizmiIluminizmi
Iluminizmi
 
Jeronim De Rada
Jeronim De RadaJeronim De Rada
Jeronim De Rada
 
Te drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriutTe drejtat e njeriut
Te drejtat e njeriut
 
Hebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
 
Dramatika
DramatikaDramatika
Dramatika
 
Komunizmi ne shqiperi
Komunizmi ne shqiperiKomunizmi ne shqiperi
Komunizmi ne shqiperi
 
Projekt droga
Projekt drogaProjekt droga
Projekt droga
 
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
 

Viewers also liked

Demokracia liberale dhe diktaturat
Demokracia liberale dhe diktaturatDemokracia liberale dhe diktaturat
Demokracia liberale dhe diktaturat
titi kallajxhiu
 
Projekt histori luers sulce
Projekt  histori luers sulceProjekt  histori luers sulce
Projekt histori luers sulce
Xhe Si
 
Arsimi ne kohen e komunizmit
Arsimi ne kohen e komunizmitArsimi ne kohen e komunizmit
Arsimi ne kohen e komunizmit
#MesueseAurela Elezaj
 
Pamela Tanku Diktatura komuniste ne Rusi
Pamela Tanku Diktatura komuniste ne RusiPamela Tanku Diktatura komuniste ne Rusi
Pamela Tanku Diktatura komuniste ne Rusilira kuca
 
revolucionet demokratike ne evropen lindore
revolucionet demokratike ne evropen lindore revolucionet demokratike ne evropen lindore
revolucionet demokratike ne evropen lindore
Xheni Marku
 
Projekt Histori XIb Ervis Cara
Projekt Histori XIb Ervis Cara Projekt Histori XIb Ervis Cara
Projekt Histori XIb Ervis Cara
Ervis Cara
 
projekt histori
projekt historiprojekt histori
projekt histori
xhesiona pera
 
SHKOLLA "ALBANET" Pamela Tanku KLSA 8 HISTORIA E SHEKULLIT 20
SHKOLLA "ALBANET" Pamela Tanku KLSA 8 HISTORIA E SHEKULLIT 20SHKOLLA "ALBANET" Pamela Tanku KLSA 8 HISTORIA E SHEKULLIT 20
SHKOLLA "ALBANET" Pamela Tanku KLSA 8 HISTORIA E SHEKULLIT 20SHKOLLA "ALBANET"
 
Sistemet zgjedhore nder vite ne Shqiperi
Sistemet zgjedhore nder vite ne ShqiperiSistemet zgjedhore nder vite ne Shqiperi
Sistemet zgjedhore nder vite ne ShqiperiKlea Vyshka
 
Demokracia ne athine dhe kuptimi i saj ne ditet e sotme
Demokracia ne athine dhe kuptimi i saj ne ditet e sotmeDemokracia ne athine dhe kuptimi i saj ne ditet e sotme
Demokracia ne athine dhe kuptimi i saj ne ditet e sotmeAn An
 
Tema:demokracia moderne
Tema:demokracia moderneTema:demokracia moderne
Tema:demokracia moderneAlesia Nikolli
 
Letersia nen Diktature
Letersia nen DiktatureLetersia nen Diktature
Letersia nen Diktature
Ornela Keçi
 
Jetë paralele . Hitleri dhe Stalini !!!!
Jetë paralele . Hitleri dhe Stalini !!!!Jetë paralele . Hitleri dhe Stalini !!!!
Jetë paralele . Hitleri dhe Stalini !!!!
#MesueseAurela Elezaj
 
Kufizimet e letersise gjate diktatures
Kufizimet e letersise gjate diktaturesKufizimet e letersise gjate diktatures
Kufizimet e letersise gjate diktaturesDarla Evangjeli
 
Demokracia parlamentare p1
Demokracia parlamentare p1Demokracia parlamentare p1
Demokracia parlamentare p1
Nasuf GËRMIZAJ
 
The 55th Gramy Awards Winners presentation made with ConceptDraw MindMap and ...
The 55th Gramy Awards Winners presentation made with ConceptDraw MindMap and ...The 55th Gramy Awards Winners presentation made with ConceptDraw MindMap and ...
The 55th Gramy Awards Winners presentation made with ConceptDraw MindMap and ...
Anastasia Krylova
 
Personalitete gjate luftes se ftohte..
Personalitete gjate luftes se ftohte..Personalitete gjate luftes se ftohte..
Personalitete gjate luftes se ftohte..
UnicornzPrincess
 

Viewers also liked (20)

Demokracia liberale dhe diktaturat
Demokracia liberale dhe diktaturatDemokracia liberale dhe diktaturat
Demokracia liberale dhe diktaturat
 
Projekt histori luers sulce
Projekt  histori luers sulceProjekt  histori luers sulce
Projekt histori luers sulce
 
Arsimi ne kohen e komunizmit
Arsimi ne kohen e komunizmitArsimi ne kohen e komunizmit
Arsimi ne kohen e komunizmit
 
Demokracia
DemokraciaDemokracia
Demokracia
 
Pamela Tanku Diktatura komuniste ne Rusi
Pamela Tanku Diktatura komuniste ne RusiPamela Tanku Diktatura komuniste ne Rusi
Pamela Tanku Diktatura komuniste ne Rusi
 
Demokracia
DemokraciaDemokracia
Demokracia
 
Fashizmi
FashizmiFashizmi
Fashizmi
 
revolucionet demokratike ne evropen lindore
revolucionet demokratike ne evropen lindore revolucionet demokratike ne evropen lindore
revolucionet demokratike ne evropen lindore
 
Projekt Histori XIb Ervis Cara
Projekt Histori XIb Ervis Cara Projekt Histori XIb Ervis Cara
Projekt Histori XIb Ervis Cara
 
projekt histori
projekt historiprojekt histori
projekt histori
 
SHKOLLA "ALBANET" Pamela Tanku KLSA 8 HISTORIA E SHEKULLIT 20
SHKOLLA "ALBANET" Pamela Tanku KLSA 8 HISTORIA E SHEKULLIT 20SHKOLLA "ALBANET" Pamela Tanku KLSA 8 HISTORIA E SHEKULLIT 20
SHKOLLA "ALBANET" Pamela Tanku KLSA 8 HISTORIA E SHEKULLIT 20
 
Sistemet zgjedhore nder vite ne Shqiperi
Sistemet zgjedhore nder vite ne ShqiperiSistemet zgjedhore nder vite ne Shqiperi
Sistemet zgjedhore nder vite ne Shqiperi
 
Demokracia ne athine dhe kuptimi i saj ne ditet e sotme
Demokracia ne athine dhe kuptimi i saj ne ditet e sotmeDemokracia ne athine dhe kuptimi i saj ne ditet e sotme
Demokracia ne athine dhe kuptimi i saj ne ditet e sotme
 
Tema:demokracia moderne
Tema:demokracia moderneTema:demokracia moderne
Tema:demokracia moderne
 
Letersia nen Diktature
Letersia nen DiktatureLetersia nen Diktature
Letersia nen Diktature
 
Jetë paralele . Hitleri dhe Stalini !!!!
Jetë paralele . Hitleri dhe Stalini !!!!Jetë paralele . Hitleri dhe Stalini !!!!
Jetë paralele . Hitleri dhe Stalini !!!!
 
Kufizimet e letersise gjate diktatures
Kufizimet e letersise gjate diktaturesKufizimet e letersise gjate diktatures
Kufizimet e letersise gjate diktatures
 
Demokracia parlamentare p1
Demokracia parlamentare p1Demokracia parlamentare p1
Demokracia parlamentare p1
 
The 55th Gramy Awards Winners presentation made with ConceptDraw MindMap and ...
The 55th Gramy Awards Winners presentation made with ConceptDraw MindMap and ...The 55th Gramy Awards Winners presentation made with ConceptDraw MindMap and ...
The 55th Gramy Awards Winners presentation made with ConceptDraw MindMap and ...
 
Personalitete gjate luftes se ftohte..
Personalitete gjate luftes se ftohte..Personalitete gjate luftes se ftohte..
Personalitete gjate luftes se ftohte..
 

Similar to Komunizmi vs demokracia

Demokracia
DemokraciaDemokracia
Sociologjija eshte shkenc e cilla mirret me studimin e shoqris net e gjitha f...
Sociologjija eshte shkenc e cilla mirret me studimin e shoqris net e gjitha f...Sociologjija eshte shkenc e cilla mirret me studimin e shoqris net e gjitha f...
Sociologjija eshte shkenc e cilla mirret me studimin e shoqris net e gjitha f...kulla 2010
 
Parlamentarizmi
ParlamentarizmiParlamentarizmi
Parlamentarizmi
Refik Mustafa
 
E DREJTA DHE POLITIKA
E DREJTA DHE POLITIKAE DREJTA DHE POLITIKA
E DREJTA DHE POLITIKA
Refik Mustafa
 
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dheTë drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhekulla 2010
 
Te drejtat dhe lirit themelore te njeriut
Te drejtat dhe lirit themelore te njeriutTe drejtat dhe lirit themelore te njeriut
Te drejtat dhe lirit themelore te njeriut
Taulant Kelmendi
 
sistemi komunzmit vs demokrati
sistemi komunzmit vs demokratisistemi komunzmit vs demokrati
sistemi komunzmit vs demokrati
anteasela
 
Sociologjia
SociologjiaSociologjia
Sociologjia
Taulant Kelmendi
 
PUNE ME PROJEKT
PUNE ME PROJEKTPUNE ME PROJEKT
PUNE ME PROJEKT
ErjonaHaka
 
Komploti boteror - Nikola Nikolov
Komploti boteror - Nikola NikolovKomploti boteror - Nikola Nikolov
Komploti boteror - Nikola NikolovBerat Gashi
 
Punim seminarik
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
YllYmeri
 
Fillet e së drejtes, Cikël Leksionesh 2014 2015
Fillet e së drejtes, Cikël Leksionesh 2014 2015Fillet e së drejtes, Cikël Leksionesh 2014 2015
Fillet e së drejtes, Cikël Leksionesh 2014 2015
Refik Mustafa
 
Ardhja e nazisteve ne pushtet
Ardhja e nazisteve ne pushtetArdhja e nazisteve ne pushtet
Ardhja e nazisteve ne pushtet
Ergi Nushi
 
Edukatë qytetare - SlideShare
Edukatë qytetare - SlideShare Edukatë qytetare - SlideShare
Edukatë qytetare - SlideShare
Doniza Maliqi
 
Punim: Parime të së drejtës kushtetuese - Florijana Beka & Egzon Musa.
Punim: Parime të së drejtës kushtetuese - Florijana Beka & Egzon Musa.Punim: Parime të së drejtës kushtetuese - Florijana Beka & Egzon Musa.
Punim: Parime të së drejtës kushtetuese - Florijana Beka & Egzon Musa.
AlbanFejzullahu2
 
Vlerat evropiane (2)
Vlerat evropiane (2)Vlerat evropiane (2)
Vlerat evropiane (2)
irena kotobelli
 
Teoria e strukturave sociale
Teoria e strukturave socialeTeoria e strukturave sociale
Teoria e strukturave socialeJana511
 

Similar to Komunizmi vs demokracia (18)

Demokracia
DemokraciaDemokracia
Demokracia
 
Sociologjija eshte shkenc e cilla mirret me studimin e shoqris net e gjitha f...
Sociologjija eshte shkenc e cilla mirret me studimin e shoqris net e gjitha f...Sociologjija eshte shkenc e cilla mirret me studimin e shoqris net e gjitha f...
Sociologjija eshte shkenc e cilla mirret me studimin e shoqris net e gjitha f...
 
Kei Ushe
Kei Ushe Kei Ushe
Kei Ushe
 
Parlamentarizmi
ParlamentarizmiParlamentarizmi
Parlamentarizmi
 
E DREJTA DHE POLITIKA
E DREJTA DHE POLITIKAE DREJTA DHE POLITIKA
E DREJTA DHE POLITIKA
 
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dheTë drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe
Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe
 
Te drejtat dhe lirit themelore te njeriut
Te drejtat dhe lirit themelore te njeriutTe drejtat dhe lirit themelore te njeriut
Te drejtat dhe lirit themelore te njeriut
 
sistemi komunzmit vs demokrati
sistemi komunzmit vs demokratisistemi komunzmit vs demokrati
sistemi komunzmit vs demokrati
 
Sociologjia
SociologjiaSociologjia
Sociologjia
 
PUNE ME PROJEKT
PUNE ME PROJEKTPUNE ME PROJEKT
PUNE ME PROJEKT
 
Komploti boteror - Nikola Nikolov
Komploti boteror - Nikola NikolovKomploti boteror - Nikola Nikolov
Komploti boteror - Nikola Nikolov
 
Punim seminarik
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
 
Fillet e së drejtes, Cikël Leksionesh 2014 2015
Fillet e së drejtes, Cikël Leksionesh 2014 2015Fillet e së drejtes, Cikël Leksionesh 2014 2015
Fillet e së drejtes, Cikël Leksionesh 2014 2015
 
Ardhja e nazisteve ne pushtet
Ardhja e nazisteve ne pushtetArdhja e nazisteve ne pushtet
Ardhja e nazisteve ne pushtet
 
Edukatë qytetare - SlideShare
Edukatë qytetare - SlideShare Edukatë qytetare - SlideShare
Edukatë qytetare - SlideShare
 
Punim: Parime të së drejtës kushtetuese - Florijana Beka & Egzon Musa.
Punim: Parime të së drejtës kushtetuese - Florijana Beka & Egzon Musa.Punim: Parime të së drejtës kushtetuese - Florijana Beka & Egzon Musa.
Punim: Parime të së drejtës kushtetuese - Florijana Beka & Egzon Musa.
 
Vlerat evropiane (2)
Vlerat evropiane (2)Vlerat evropiane (2)
Vlerat evropiane (2)
 
Teoria e strukturave sociale
Teoria e strukturave socialeTeoria e strukturave sociale
Teoria e strukturave sociale
 

More from Ergi Nushi

Biodiversiteti
BiodiversitetiBiodiversiteti
Biodiversiteti
Ergi Nushi
 
Futja e shqiperise ne BE
Futja e shqiperise ne BEFutja e shqiperise ne BE
Futja e shqiperise ne BE
Ergi Nushi
 
Hidrocentralet
HidrocentraletHidrocentralet
Hidrocentralet
Ergi Nushi
 
Rendesia e atomit
Rendesia e atomitRendesia e atomit
Rendesia e atomit
Ergi Nushi
 
Ndryshimet Klimaterike
Ndryshimet KlimaterikeNdryshimet Klimaterike
Ndryshimet Klimaterike
Ergi Nushi
 
Piramidat
PiramidatPiramidat
Piramidat
Ergi Nushi
 
Centralet Berthamore
Centralet BerthamoreCentralet Berthamore
Centralet Berthamore
Ergi Nushi
 
Stop Dhuna
Stop DhunaStop Dhuna
Stop Dhuna
Ergi Nushi
 
Jeta e Aleksander Graham Bell
Jeta e Aleksander Graham BellJeta e Aleksander Graham Bell
Jeta e Aleksander Graham Bell
Ergi Nushi
 
Shnderrimet Gjeometrike
Shnderrimet GjeometrikeShnderrimet Gjeometrike
Shnderrimet Gjeometrike
Ergi Nushi
 
Vepra Komedia Hyjnore. Dante Aligeri
Vepra Komedia Hyjnore. Dante AligeriVepra Komedia Hyjnore. Dante Aligeri
Vepra Komedia Hyjnore. Dante Aligeri
Ergi Nushi
 

More from Ergi Nushi (11)

Biodiversiteti
BiodiversitetiBiodiversiteti
Biodiversiteti
 
Futja e shqiperise ne BE
Futja e shqiperise ne BEFutja e shqiperise ne BE
Futja e shqiperise ne BE
 
Hidrocentralet
HidrocentraletHidrocentralet
Hidrocentralet
 
Rendesia e atomit
Rendesia e atomitRendesia e atomit
Rendesia e atomit
 
Ndryshimet Klimaterike
Ndryshimet KlimaterikeNdryshimet Klimaterike
Ndryshimet Klimaterike
 
Piramidat
PiramidatPiramidat
Piramidat
 
Centralet Berthamore
Centralet BerthamoreCentralet Berthamore
Centralet Berthamore
 
Stop Dhuna
Stop DhunaStop Dhuna
Stop Dhuna
 
Jeta e Aleksander Graham Bell
Jeta e Aleksander Graham BellJeta e Aleksander Graham Bell
Jeta e Aleksander Graham Bell
 
Shnderrimet Gjeometrike
Shnderrimet GjeometrikeShnderrimet Gjeometrike
Shnderrimet Gjeometrike
 
Vepra Komedia Hyjnore. Dante Aligeri
Vepra Komedia Hyjnore. Dante AligeriVepra Komedia Hyjnore. Dante Aligeri
Vepra Komedia Hyjnore. Dante Aligeri
 

Komunizmi vs demokracia

 • 1. PROJEKTPROJEKT Komunizmi vs DemokraciaKomunizmi vs Demokracia ““Lufta për Botën”Lufta për Botën”
 • 2. Ç’jane keto dy sisteme?Ç’jane keto dy sisteme? Sistemet politikeSistemet politike demokratikedemokratike dhedhe komunistekomuniste janë të bazuara nëjanë të bazuara në parime të ndryshme ideologjike. Edhe pse sipërfaqësisht atoparime të ndryshme ideologjike. Edhe pse sipërfaqësisht ato filozofia e tyre për "pushtetin i takon popullit“ është i njëjtë, nëfilozofia e tyre për "pushtetin i takon popullit“ është i njëjtë, në praktikë të dy sistemet në të dy aspektet, ekonomik dhe politik janëpraktikë të dy sistemet në të dy aspektet, ekonomik dhe politik janë në mënyra shumë të ndryshme.në mënyra shumë të ndryshme. Në sferën ekonomike,Në sferën ekonomike, komunizmikomunizmi bën thirrje për qeverinë që tëbën thirrje për qeverinë që të marrë kontrollin e të gjithë kapitalit dhe industrive në vend nëmarrë kontrollin e të gjithë kapitalit dhe industrive në vend në përpjekje për të hequr qafe pabarazinë ekonomike. Nga ana tjetër,përpjekje për të hequr qafe pabarazinë ekonomike. Nga ana tjetër, demokraciademokracia respekton të drejtën e individëve për të patur pasurirespekton të drejtën e individëve për të patur pasuri dhe mjetet prodhimi.dhe mjetet prodhimi. Peizazhi politik është gjithashtu shumë e ndryshPeizazhi politik është gjithashtu shumë e ndryshëëm në demokracim në demokraci dhedhe komunizëm. Në një shoqëri demokratike njerëzit janë të lirë tëkomunizëm. Në një shoqëri demokratike njerëzit janë të lirë të krijojnë partitë e tyre politike dhekrijojnë partitë e tyre politike dhe tëtë gargarojnëojnë në zgjedhje, të cilatnë zgjedhje, të cilat janë pa detyrim dhejanë pa detyrim dhe tëtë drejtdrejtaa për të gjithë garuesit. Në një shoqëripër të gjithë garuesit. Në një shoqëri komuniste, megjithatë, qeveria është e kontrolluar nga një partikomuniste, megjithatë, qeveria është e kontrolluar nga një parti politike dhe disidentët politikë nuk tolerohepolitike dhe disidentët politikë nuk tolerohenn
 • 4. Fillojmë me krahasimetFillojmë me krahasimet FilozofiaFilozofia KomunizmiKomunizmi  Secili sipas mundësiveSecili sipas mundësive të tij, secili sipastë tij, secili sipas nevojave të tij. Aksesinevojave të tij. Aksesi i lirë është mundësuari lirë është mundësuar nga përparimet nënga përparimet në teknologji që lejojnëteknologji që lejojnë për super-shumicë.për super-shumicë. DemokraciaDemokracia  Të gjithë qytetarët tëTë gjithë qytetarët të drejtë të marrë fjalëndrejtë të marrë fjalën e të barabartë nëe të barabartë në vendimet.vendimet.
 • 5. PërcaktimiPërcaktimi KomunizmiKomunizmi Është teoriaËshtë teoria ndërkombëtare ose sistemindërkombëtare ose sistemi i organizimit shoqëror ii organizimit shoqëror i bazuar në mbajtjen e tëbazuar në mbajtjen e të gjitha pronave tëgjitha pronave të përbashkëtpërbashkëtaa, me, me pronësinë aktualepronësinë aktuale që iqë i jepej komunitetit apojepej komunitetit apo shtetit.Refuzimi i tregjeveshtetit.Refuzimi i tregjeve të lira dhe mosbesimitë lira dhe mosbesimi derideri nënë ekstrem të kapitalizmitekstrem të kapitalizmit në çdo formë.në çdo formë. DemokraciaDemokracia ËËshtë e sunduar ngashtë e sunduar nga shumicashumica ee plotfuqishmplotfuqishmee. Në. Në demokraci, një individ, dhedemokraci, një individ, dhe çdo grup individëshçdo grup individësh qëqë përbëjnë një minoritet, nukpërbëjnë një minoritet, nuk kanë asnjë mbrojtje kundërkanë asnjë mbrojtje kundër pushtetit të pakufizuar tëpushtetit të pakufizuar të shumicës. Është një rast ishumicës. Është një rast i SShumicëhumicëss-mbi--mbi-NjeriunNjeriun..
 • 6. Sistemi politikSistemi politik KomunizmiKomunizmi  Zakonisht merrZakonisht merr formën e totalitarizmitformën e totalitarizmit siç e përshkruansiç e përshkruan Marksi në “ManifestimiMarksi në “Manifestimi Komunist”.Komunist”. DemokraciaDemokracia  DemokratikeDemokratike (Jo Partia Demorkratike)(Jo Partia Demorkratike)
 • 7. Sistemi ekonomikSistemi ekonomik KomunizmiKomunizmi Mjetet e prodhimit janëMjetet e prodhimit janë të përbashkëta, duketë përbashkëta, duke mohuar konceptin emohuar konceptin e pronësisë në mallratpronësisë në mallrat kapitale. Prodhimi ështëkapitale. Prodhimi është organizuar për tëorganizuar për të siguruar nevojat e njeriutsiguruar nevojat e njeriut direkt pa asnjë përdorimdirekt pa asnjë përdorim të parave. Komunizmitë parave. Komunizmi presupozohet në njëpresupozohet në një gjendje të bollëkut tëgjendje të bollëkut të materialeve.materialeve. DemokraciaDemokracia I zgjedhur nga votuesitI zgjedhur nga votuesit ose nga përfaqësuesit eose nga përfaqësuesit e tyre të zgjedhur.tyre të zgjedhur. Zakonisht kapitalist oseZakonisht kapitalist ose Kejsjanist .Kejsjanist .
 • 8. FejaFeja KomunizmiKomunizmi Shfuqizohen - të gjithaShfuqizohen - të gjitha fetë dhe besimet.fetë dhe besimet. DemokraciaDemokracia Në përgjithësi, liria eNë përgjithësi, liria e fesë është e lejuar, edhefesë është e lejuar, edhe pse ndonjëherë mund tëpse ndonjëherë mund të kufizojë lirinë fetare përkufizojë lirinë fetare për një fraksion të pakicave.një fraksion të pakicave.
 • 9. Liria e zgjedhjesLiria e zgjedhjes KomunizmiKomunizmi Ose "vota" kolektive oseOse "vota" kolektive ose sunduesit e shtetitsunduesit e shtetit marrin vendimemarrin vendime ekonomike dhe politikeekonomike dhe politike për të gjithë të tjerët.për të gjithë të tjerët. DemokraciaDemokracia Individët mund të marrinIndividët mund të marrin vendime për veten evendime për veten e tyre përveç kur shumicatyre përveç kur shumica ka kufizuar individët.ka kufizuar individët.
 • 10. Struktura shoqëroreStruktura shoqërore KomunizmiKomunizmi Të gjitha dallimet eTë gjitha dallimet e klasës janë eliminuar.klasës janë eliminuar. DemokraciaDemokracia Dallimet klasore mund tëDallimet klasore mund të bëhen të theksuara përbëhen të theksuara për shkak të shoqërisëshkak të shoqërisë kapitaliste. Ndryshonkapitaliste. Ndryshon nga shteti në shtet.nga shteti në shtet.
 • 11. Prona privateProna private KomunizmiKomunizmi Hequr. Koncepti i pronësHequr. Koncepti i pronës është mohuar dheështë mohuar dhe zëvendësohet mezëvendësohet me konceptin e gjërave tëkonceptin e gjërave të përbashkëta dhepërbashkëta dhe pronësisë mepronësisë me “bashkëpunim".“bashkëpunim". DemokraciaDemokracia Në përgjithësi, pronaNë përgjithësi, prona private është e lejuar,private është e lejuar, edhe pse shumica mundedhe pse shumica mund të vendosë kufizime mbitë vendosë kufizime mbi të drejtat e pronës.të drejtat e pronës.
 • 12. Elementet kyçeElementet kyçe KomunizmiKomunizmi Qeveria e centralizuar,Qeveria e centralizuar, ekonomia e planifikuar,ekonomia e planifikuar, diktatura e "proletariatit",diktatura e "proletariatit", pronësi të përbashkët tëpronësi të përbashkët të mjeteve të prodhimit, jomjeteve të prodhimit, jo pronë private.Baraziapronë private.Barazia mes gjinive dhe të tëmes gjinive dhe të të gjithë njerëzve, fokusgjithë njerëzve, fokus ndërkombëtar. anti-ndërkombëtar. anti- demokratike. Sistem njëdemokratike. Sistem një partiak.partiak. DemokraciaDemokracia Zgjedhje të liraZgjedhje të lira
 • 13. DiskriminimiDiskriminimi KomunizmiKomunizmi Në teori, të gjithëNë teori, të gjithë anëtarët e shtetit janëanëtarët e shtetit janë konsideruar të barabartë.konsideruar të barabartë. DemokraciaDemokracia Në teori, të gjithëNë teori, të gjithë qytetarët kanë të drejtaqytetarët kanë të drejta të njëjta dhe kështu tëtë njëjta dhe kështu të trajtohen në mënyrë tëtrajtohen në mënyrë të barabartë. Megjithatë,barabartë. Megjithatë, shpeshherë lejonshpeshherë lejon tiraninë e shumicës mbitiraninë e shumicës mbi pakicën.pakicën.
 • 14. Mënyra e NdryshimitMënyra e Ndryshimit KomunizmiKomunizmi Qeveria në një shtet-Qeveria në një shtet- komunist është agjentkomunist është agjentee ee ndryshimit në vendndryshimit në vend mëmë shumë se nevojatshumë se nevojat eetreguttregut apo dëshirapo dëshiraa nga ana enga ana e konsumatorëve. Ndryshimikonsumatorëve. Ndryshimi nga qeveria mund të jetë inga qeveria mund të jetë i shpejtë apo i ngadalshëm,shpejtë apo i ngadalshëm, në varësi të ndryshimit tënë varësi të ndryshimit të ideologjisë apo edheideologjisë apo edhe tekatekaveve.. DemokraciaDemokracia VotimVotim
 • 16. NATO vs. Traktatit të VarshavësNATO vs. Traktatit të Varshavës
 • 17. NATONATO Organizata e Traktatit të Atlantikut tëOrganizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut. U krijua më 4 Prill 1949.Veriut. U krijua më 4 Prill 1949. Antarët e parë ishin:Antarët e parë ishin: Belgjika, Britania,Belgjika, Britania, Kanadaja, Danimarka, Franca, Islanda,Kanadaja, Danimarka, Franca, Islanda, Italia, Luksemburgu, Hollanda,Italia, Luksemburgu, Hollanda, Norvegjia, Portugalia dhe SHBA-ja.Norvegjia, Portugalia dhe SHBA-ja.
 • 18.
 • 19. Traktati i VarshavësTraktati i Varshavës U krijua më 14 maj 1955. AntarëtU krijua më 14 maj 1955. Antarët ishin:ishin: Shqipëria, Bullgaria,Shqipëria, Bullgaria, Çekosllovakia, Republika DemokratikeÇekosllovakia, Republika Demokratike Gjermane (Gjermania Lindore),Gjermane (Gjermania Lindore), Hungaria, Polonia dhe RumaniaHungaria, Polonia dhe Rumania
 • 20.