SlideShare a Scribd company logo
การจัดการนวัตกรรม
การสือสารนวัตกรรมเพือสังคม
     week#2

               1
บทที 1 บทนําเบืองต้นของการจัดการนวัตกรรม
 Introduction of Innovation Management
       29 . 06 . 2012


                      2
Innovation is
“A creative idea that has
 been made to work”,
wrote David Hussey in his book “The Innovation Challenge.”


                            3
1.1 ทฤษฎี “นวัตกรรม”
1.1.2 รูปแบบและประเภทนวัตกรรม
 ผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการหรือการบริการ
 ระดับความใหม่
 ผลตอบแทนทีคาดหวัง และ ต้องมีการใช้งาน                       4
เทคโนโลยี หรือการตลาด


สิงแวดล้อม         เลื อก

เทคโนโลยี          ดืม
 การตลาด          บิด

                   5
นวัตกรรมขนมปั ง
คุณคิดว่า การทําขนมปั ง หมดความเป็ นนวัตกรรมหรือยัง?
                            6
แปงเด็กจากแปงข้าวเจ้า
 ้    ้
องค์ประกอบ
 ข้าว
 กลิ นหอม
 สารเพิมความขาว
ระบบ
 การเปลี ยนแปลงโครงสร้างแปงข้าว
             ้

                  7
ขนมปั งเป็ นที รูจกมากว่า 3,000 ปี โดยมี ชาวอี ยิปต์และชาว
         ้ ั
สวิ สที ผูคิดค้นด้วยการนํ าเมล็ ดข้าวสาลี มาบดให้พอละเอี ยดมา
     ้
ผสมกับนํ าที เป็ น องค์ประกอบ (Component) หลักแล้ว
นํ าไปเทลงบนหินร้อนถื อเป็ นระบบ (System) เพือให้ส่วนผสม
สุกจนมีกลินหอมชวนรับประทาน
                                8
หลัง จากนั นความรู ้เ กี ยวกับ การทํ า ขนมปั งได้ กระจาย
(Diffusion) ออกจากอียิปต์ไปสู่ส่วนต่างๆ ของโลก ตังแต่
เมดิ เตอเรเนี ยน เยรูซาเล็ มโบราณ ตะวันออกกลาง โดยการ
ทํ า ขนมปั งนั นได้ก ลายเป็ นที ยอมรับ กัน อย่ า งกว้า งขวาง
จนกระทังได้เข้าไปถึ งกรี ก โรม จนถึ งยุโรปตอนกลาง ศิ ลปะ
การทําขนมอบดําเนิ นไปอย่างช้าๆ
ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร มี ม า ต ร ฐ า น (Standard) ข อ ง
อุตสาหกรรมนันๆ จึ งจะสามารถก่อเกิ ดแนวทางความคิ ดที
เป็ นไปได้และนําไปสู่
                                9
ความต่อเนื อง (continuous)             การเดิ นทางของ
ขนมปั งยังดําเนิ นต่อ แต่วิวฒนาการด้านเครื องมื อและเครื อง
               ั
ทุ่ น แรงต่ า งๆ ที ทัน สมัย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก็ ย ัง ได้ร บ การ
                                 ั
พัฒนาคิ ดค้นอย่ างต่ อเนื องไม่ว่าจะเป็ นเตาอบที ควบคุมแบบ
พิ เศษด้วยคอมพิ วเตอร์ เครื องแบ่งก้อนแปงอัตโนมัติ เพื อให้
                        ้
การทําขนมปั งมีความยังยื นและทันสมัยต่อไปอย่างไม่หยุดยัง
ต้อ งกระตุ ้น ให้เ กิ ด แรงบัน ดาลใจของการ      เลี ย นแบบ
(imitation) จึ ง จะกล่ า วได้ว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระสบความ
ความสําเร็จ
                                     10
เกิดอะไรขึ นในโลกใบนี ?
iPed-ประเทศจีน    iPad-Apple
                   11
ให้วิเคราะห์องค์ประกอบและระบบของสินค้า

องค์ประกอบ    ระบบ   กระบวนการผลิ ตแบบฝาบาง
         System   แม่พิมพ์ทีเปลียนไป
 Component
 พลาสติ ก PET
ส่วนฝา ส่วนขวด
                          12
ประเภทของนวัตกรรม ระดับความใหม่

         องค์ประกอบ       ระบบ   ผลตอบแทน
           component     system   benefits

Incremental:   ปรับปรุง เปลี ยนแปลง
         บางอย่าง ให้ดีขึน

Modular:     สร้างองค์ประกอบใหม่

Architectural:  พัฒนาองค์ประกอบ
           ให้ดีขึน

Radical:     สร้างองค์ประกอบใหม่


                               13
Incremental Innovation

ต้องมีการเปลี ยนแปลงองค์ประกอบบางส่วน
ให้มีประสิทธิภาพดีขึน
การใช้งานและระบบยังคงทํางานเหมือนเดิม
เป็ นรอยต่อของช่วงบ่มเพาะเทคโนโลยี
เช่น เครืองเล่น HD และ Blu-ray

                       14
ช่วงเวลาบ่มเพาะเทคโนโลยี
เทคโนโลยี ต่างๆ ทีมีหลักปฏิบติงานแตกต่างกัน
                ั
จะต้องแข่งขันกันเพือให้ได้การยอมรับจากตลาด
เป็ นการแข่งขันทีเกิดขึ นระหว่าง เทคโนโลยี ทีมีอยู่
และ เทคโนโลยีใหม่
                           15
Incremental Innovation
ปั จจัยทีส่งเสริมนวัตกรรมส่วนเพิม
  หลี กเลียงการเพิมเติมสิงทีไม่จําเป็ น
  อย่าลงทุนไปกับการสร้างนวัตกรรมส่วนเพิมทังหมด
 เช่น แถบเข็มไมโครฉี ดแล้วไม่เจ็บ
   แบบเดิม       แบบโลหะ       แบบพลาสติก
                               16
Modular Innovation
 เป็ นองค์ประกอบใหม่มาใช้
 แต่ไม่มีการเปลี ยนแปลงระบบการทํางาน
Architectural Innovation
 เป็ นการปรับปรุงระบบการทํางานรูปแบบใหม่
 เพือเชือมโยงองค์ประกอบต่างๆ ในรูปแบบใหม่

                      17
Radical Innovation

ต้องมีคณสมบัติการใช้งานแบบใหม่ทงหมด
    ุ             ั
การปรับปรุงคุณสมบัติตองดีกว่า 5 เท่าหรือมากกว่า
            ้
สามารถลดต้นทุนได้รอยละ 30 หรือมากกว่า
           ้
ต้องเปลี ยนแปลงสิงทีเป็ นพืนฐานของการแข่งขัน
สามารถกําหนดกฎพืนฐานสําหรับผูเ้ ล่นหลายอืน
เช่น กล้องถ่ายรูปแบบฟิ ล์ม และ แบบดิจิตอล
                         18
ระดับความใหม่
              Architectural
                   component
                   system
                 3
 1          2
Modular      Incremental
   component  system           19
the world's first MP3 player  ระดับความใหม่
Analog            Digital
                         1st ipod |5/10G

               Eiger Labs
              MPMan F10 | 32M
  component  system
          Rio PMP300 US $200

        Radical                     20
New component  system          ระดับความใหม่
                       Change
                       component  system
   Modular
                       Incremental
               Power Source
Power Source

                                 21
ระดับความใหม่
 Radical
component  system
                  Incremental           component  system                     Modular
                             22
ระดับความใหม่

การปรับปรุง
   |
ประสิ ทธิภาพ        Radical
   |        นวัตกรรมทีสร้างความ
 นวัตกรรม       แตกต่างอย่างสิ นเชิง
   |
 ความใหม่
   |        Incremental | Modular
วิวฒนาการ
  ั           นวัตกรรมส่วนเพิม
        เวลา
                       23
ผลตอบแทนทีคาดหวัง
  จากนวัตกรรม
          24
ผลประโยชน์ทีต้องการ
ได้ผลิ ตภัณฑ์ใหม่และกระบวนการใหม่
 ความแตกต่างและโดดเด่น
 ตลาดใหม่หรือ กลยุทธ์น่านนํ าสี ฟา (Blue Ocean)
                 ้
 อุตสาหกรรมใหม่
ผลเชิงเศรษฐศาสตร์
 การลงแรงน้อยๆ ได้ผลตอบแทนเยอะๆ
 (Low input High Output)
 ความคุมค่าในการลงทุน ผลตอบแทนทีได้
    ้
 การลดต้นทุนการผลิ ต ราคาถูกกว่าหรือเปล่า
                          25
ผลประโยชน์ทีต้องการ
คุณภาพผลิ ตภัณฑ์หรือบริการทีดีขึน
 การเพิมฟั งก์ชนให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย โดดเด่น
        ั
 ปรับปรุงคุณภาพของสิ นค้าให้ดีขึน เมือเราไม่สามารถ
 แข่งขันด้านราคาได้
คุณภาพชี วิตทีดีขึน
 การใส่ใจเกียวกับสุขภาพความปลอดภัยเป็ นหลัก
 ใส่ใจสิ งแวดล้อมมากขึ น
 ความสะดวกสบาย
                           26
นวัตกรรม
  ความแตกต่าง
สินค้า   การตลาด  27
1.1 ทฤษฎี “นวัตกรรม”
1.1.3 การเปลี ยนแปลงของเทคโนโลยีและผลกระทบต่อการเกิดนวัตกรรม
ทฤษฎี คลื นยาว (Long Wave Cycle)
  โลกตะวันตก :   ฟื นฟู – รุ่งโรจน์ – ถดถอย – ตกตํา
  พุทธศาสนา :   เกิดขึน – ตังอยู่ – ดับไป
                                28
Kondratiev’s 5 Long Wave Cycles
Date     Cycle/Wave   Technology
1780-
1780-1830  First     Cotton, Iron, Water Power
                   Iron,
1830-
1830-1880  Second     Railways, Steam Power, Steamship
                       Power,
1880-
1880-1930  Third     Electricity, Chemicals, Steel
1930-
1930-1980  Fourth     Cars, Electronics, Oil, Aerospace
                 Electronics,
1980 -    Fifth     Computers, Telecommunications and
              Biotechnology

Joseph Schumpeter’s Analysis
“...each long wave represented the application of a new group
of technologies, each of which had a very powerful
transforming effect on economy, effectively bringing about
another industrial revolution.”                 29
การเปลี ยนแปลงเทคโนโลยี
           30
Technological Change
Technology Change   Season Change
                    31
Important Technological Change

1793 -1829      1830 -1900
 Cotton (Whitney)    Telegraph (Morse)
 Steamboat (Fulton)   Vulcanized rubber
 Steam powered     Safety elevator (Otis)
 locomotive       Internal combustion
            engine
            Telephone (Bell)
            Phonograph (Edison)
            Radio (Marconi)
                         32
Important Technological Change

1901 -1939        1940 -1949
 Air Conditioner      Color TV
 First Flight (Wright)   Manhattan Project
 Model T (Ford)       General purpose,
 Liquid-fueled rocket    electronic, digital
 FM radio          computer
 Jet engine         Supersonic flight
 Xerography         Transistor
 Hellicopter        Instant Camera
                         33
Important Technological Change

1950 -1969         1970
 Sputnik (USSR)       Microprocessor
 NASA            Recombinant DNA
 Integrated circuit     Laser printer
 Operable laser       MRI scanner
 First man in space     Space shuttle
 Telstar Satellite      Scanning tunneling
 Fiber optics        microscope
 Apollo XI
                         34
Important Technological Change

1990        2000
 Internet       Nano-machine ?
 MP3
           GM babies ?
 Flat Screen TV
 Digital camera    Gene therapy ?
 3G Mobile phone   Stem cells?
 Hybrid Car
                      35
Technological Change
นับตังแต่อดีต เทคโนโลยี มีการเปลี ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
การเปลี ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีให้เห็นเด่นชัดนับตังแต่ช่วง
ปลายศตวรรษที 18 (ยุคปฏิ วติอุตสาหกรรม)
              ั
ตลอดระยะเวลา 250 ปี ทีผ่านมา เทคโนโลยี มีทงการ
                       ั
เปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชืองช้าสลับไปมา
แต่เกือบทุกครัง การเปลี ยนแปลงจะเป็ นไปอย่างสัมพันธ์กบ
                           ั
งานวิจยทางภาคการศึกษา
    ั
เช่น ในต้นทศวรรษที 90 การเกิดเติบโตของอินเทอร์เน็ ตนัน
เป็ นผลมาจากการศึกษาและการวิจยทางด้านเครือข่ายข้อมูล
                 ั
ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย
                              36
เกิดอะไรขึ นในโลกใบนี ?
iPed-ประเทศจีน    iPad-Apple
                   37
1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”
1.2.1 ความสําคัญของทฤษฎี เกียวกับนวัตกรรม
  เครืองมือในการวิเคราะห์และคาดการณ์ล่วงหน้า
    จะมีการพัฒนานวัตกรรมไปในแนวทางใด
 Technology S-curve
               Megatrends
 Punctuated Equilibrium
               Absorptive Capacity
 Dominant Design

                          38
Technology S-Curve
Diagram for Technology S-Curve
                      39
Technology S-Curve
เทคโนโลยี นนมีเวลาและวงจรชีวิต
      ั
ความสามารถของเทคโนโลยีจะทําหน้าทีปรับปรุง
ประสิทธิภาพของผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการและการ
บริการ ขึนอยู่กบเวลาและความรู ้
        ั
ผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการและการบริการ ทีได้จะ
ขึ นอยู่กบความสามารถทางวิศวกรรมและ
     ั
ข้อจํากัดของประสิทธิภาพ
                      40
Technology S-Curve
เทคโนโลยี นนมีขอจํากัดทางกายภาพ
      ั ้
การสินสุดความสามารถของเทคโนโลยี จะทําให้
ประสิทธิภาพน้อยลงเรือยๆ
“Radical Innovation” จึงมีความสัมพันธ์กบการ
                    ั
นําเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ


                       41
Piston engine
 Jet engine
        42
Technology S-Curve
In addition, technological maturity is a matter of:
  (i) Scale
  (ii) Complexity
“Predictive value” of the S-Curve theory
  May use S-Curve to predict developmental path of innovation
  Point of inflection shows the point at which the existing technology
  has reached maturity and is going into relative decline!
  At the point of inflection, we might expect to find a new technology
  to arise begin another S-Curve
  Inability of incumbent firms to anticipate new technologies lead to
  their failure!

                                     43
Technology S-Curve

ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัด
ประสิ ทธิภาพ
คุณภาพ
เวลา
                          44
Technology S-Curve VS Long Wave Cycle
                  ตังอยู่

ประสิ ทธิภาพ                 ดับไป
คุณภาพ          เกิดขึ น
เวลา                         45
Technology S-Curve VS Long Wave Cycle
                  46
Technology S-Curve VS Long Wave Cycle
          1987
           2006


                  47
Punctuated Equilibrium
Incremental Innovation v. Radical Innovation
อุตสาหกรรมช่วงทีนิ งๆ ไม่มีการเปลี ยนแปลงมากจะเป็ นยุค
ของ Incremental Innovations.
หลังช่วงนิ งจะเกิดการปรับเปลี ยนอย่างใหญ่ Radical
Innovation ซึงจะถูกก่อกวนอย่างชัดเจน
   Disruptive technology จะนําไปสู่ช่วงนิ งและเข้าสู่สมดุลใน
   เวลาต่อมา
เทคโนโลยี ก็จะถูกเปลียนกลับไปสู่ช่วง Incremental อีกครัง
และเข้าสู่ช่วงนิ งและกลับสู่สมดุล
                                 48
Punctuated Equilibrium
period of equilibrium are lined to major technological
innovations
  การเปลี ยนแปลงแต่ละครังจะเป็ นในแบบของการเปลียนขนาด
  เพิมประสิ ทธิภาพ ออกแบบใหม่ เพือให้เทคโนโลยีเก่า สามารถ
  แข่งขันกับเทคโนโลยีใหม่ได้
  และสุดท้ายก็จะเกิดเทคโนโลยีใหม่และเกิดการเปลียนแปลงไป
  อีกขัน
                               49
Punctuated Equilibrium
Diagram of Punctuated Equilibrium
                       50
Punctuated Equilibrium
Technology & Performance
                   51
Punctuated Equilibrium
ปั จจัยทีทําให้บริษทฯ ลําบากใจในการเปลี ยนเทคโนโลยี
          ั
    Investments in accumulated knowledge and skills
    Traditions
    Sunk costs
    Internal political constraints
    Commitment to outmoded technology
จึงทําให้บริษทฯ ใหม่มีโอกาสในการลงทุนเพือสร้าง
       ั
เทคโนโลยี ใหม่และเติบโตได้เป็ นอย่างดี


                             52
Punctuated Equilibrium
ถังคอมโพสิตบรรจุกาซ LPG
         ๊
                      53
Dominant Design
  Dominant Design Phases

      Period of Flux          Dominant Design
      • Multiple Designs        • Design Standardized
      • New Entrants          • Price Competition
      • Non-price Competition     •Incremental Innovation
Technological          Shake-out          Technological
Discontinuity 1                        Discontinuity 2

                                        54
Qwerty VS Dvorak
ทําไม design key board ต้องหน้าตาแบบนี
                       55
Dominant Design
         56
Absorptive Capacity
This theory integrates both the external dimension of
innovation and the internal dimension
“External” dimension
  About the evolution of the technology
“Internal” dimension
  About learning and knowledge transfer process within the
  innovating organization.
Focus on the ability of a firm to recognize the value of
new external information/trends/technological
opportunities, and to absorb and apply it to commercial
ends.
                               57
Megatrends
       58
Megatrends
     59
1. Demographic Change
            60
4. Women on the Rise
            61
5. Cultural diversity
            62
13. Business Ecosystem
             63
13. Business Ecosystem
             64
1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”
1.2.1 ความสําคัญของทฤษฎี เกียวกับนวัตกรรม
  เครืองมือในการวิเคราะห์และคาดการณ์ล่วงหน้า
    จะมีการพัฒนานวัตกรรมไปในแนวทางใด
 Technology S-curve
               Megatrends
 Punctuated Equilibrium
               Absorptive Capacity
 Dominant Design

                          65
How does innovation theory help innovators?
3 หลักสําคัญของการศึกษาเกียวกับทฤษฎี นวัตกรรม:
 การอธิบายความหมาย
 การวิเคราะห์
 การคาดการณ์ ทํานาย
การคาดการณ์จะช่วยนําทางไปสู่ผลตอบแทน
 การระบุปัญหาทีแท้จริง
 การกําหนดกรอบและวางแผน
 ชีนําไปสู่ความสําเร็จในรายได้และผลตอบแทน


                         66
1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”
1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม

              Linear Models
              Technology push, Need pull
              Coupling model


              Integration model

               Coupling model
                            67
1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”
1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
          Linear Model


    Research & Development    Commercialisation
            Innovation


                             68
1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”
1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
 Technology push VS Market (need) pull
                       69
1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”
1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
            Technology push
 Basic      Design &   Manufacturing   Marketing      Sales
 science     engineering


           Market (need) pull
  Market need     Development   Manufacturing     Sales                                        70
1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”
1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
       Coupling model
                       71
1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”
1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
       Integrated model
                       72
1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”
1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
    1     Network model     3
Collaboration &           Knowledge
 Networking            Management (KM)
           Creativity
           Management

    2              4
                 Research &
  Experience        Development (R&D)
                         73
Case Study
  from Thai
Entrepreneur
      74
Case#4 “JTI”
                      Composite
                    Cylinder for LPG
Case#2 “BRAVO”
 Electricity Car
            Case#3 i-gool
              bathtub


 Case#1 “Inno-Scan”
 Palm Vein Biometric
                           75
Case#1 : Technology push
ไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) หมายถึง เทคโนโลยี การยื นยันตัวบุคคลทีอาศัยความบ่งชี
คุณลักษณะเฉพาะของแต่ ละบุคคลที ต่ างกันออกไปแบ่งออกเป็ นลักษณะทางกายภาพ
(Physical Characteristics) และลักษณะทางพฤติกรรม (Behaviors)
                  Biometrics
            Physiology        Behavior
            Face            Keystroke
            Fingerprint        Gait
            Hand Geometry       Voice
            Iris | Retina       Signature
            Human Scent | Ear
            Palm Vein
                                      76
Case#1 : Technology push
การพิสจน์ตวบุคคลด้วยเส้นเลื อดดําบนฝ่ ามือ
     ู ั
  การใช้แสงทีใกล้เคียงลําแสงอินฟราเรด
  เพื อถ่ า ยภาพฝ่ ามื อ ซึ งขณะที ฮี โ มโกลบิ น ปราศจากออกซิ เ จน
เลื อดดําจะดูดซับแสงไว้ ส่งผลให้มีอตราการสะท้อนแสงตําและทําให้
                     ั
เกิดภาพของลายรูปแบบเส้นเลื อดดํา
               ทีมา :ปาล์มซีเคียว บริษท ฟูจิตสึ ซีสเต็มส์ บีสซีเนส (ประเทศไทย) จํากัด
                           ั                       77
Case#1 : Technology push
            78
Case#2 : Market (need) pull
 Product


Classic’80s  Luxury’90s   Sport’2000
                       79
Case#2 : Market (need) pull
เหตุผลทีต้อง Model Change
 การ ปรับปรุงระบบและการทํางาน ทีสําคัญ
 เพิม ประสิทธิภาพ โครงแชสซี ระบบขับเคลื อน ระบบเบรค
 รูปทรง มอเตอร์ไฟฟา ระบบควบคุม ระบบบังคับเลี ยว ระบบ
          ้
 รองรับ เป็ นต้น
 รถกอล์ฟ สามารถถอดประกอบง่าย เพือเน้นการส่งออก
 ไปยังประเทศเปาหมาย เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตเรีย ญี ปุ่ น
         ้
 จีน ฮ่องกงและมาเลเซีย เป็ นต้น
 ลดต้นทุน การผลิ ต เพือให้ราคาตําลง สามารถแข่งขันได้
 เพิมความรูสึกสนุกสนานในการขับขี
       ้
                              80
Market Size and Growth
ตลาดเปาหมาย
   ้                 Thai Market Size
ตลาดต่างประเทศ              More than    2,000 golf cars
ส่งออกไปยัง อินเดีย มาเลเซีย ฮ่องกง            400 Million Baht
ตลาดในประเทศ                       growth 20% / year
                                       81
ข้อมูลสถิติรถกอล์ฟและยานยนต์ทีคล้ายกัน
ของกรมศุลกากร พิกด 8703.100 006/C62
         ั
                      82
Market Size and Growth
World Market Size              World market share
More than    400,000 golf cars
        8,000 Million Baht
        growth 20% / year
   Golf Cars     Million Baht
US 100,000        2,000
EU 100,000        2,000
Asia 50,000       1,000
Other 100,000      2,000
(Thai 2,000 400 MB)                                 83
Case#3 : Mix | Coupling model
Product :: Material wood      cast iron   acrylic

Product :: Function

                       84
Case#3 : Mix | Coupling model
New Material ::         Lighting system ::
Module 1 I-cyclic         Module 2-3 U-color, I-temp old acrylic    I-crylic
Control system ::         Styling Design ::
Module 4-5 I-touch, I-wave     Module 6 Styling Design
                                85
Case#3 : Mix | Coupling model
         High Performance
Cheap                Expensive
    China
    brand
          Low Tech           86
Case#3 : Mix | Coupling Growth
                       Market Size & model
ขนาดและแนวโน้มของตลาด
 World bathroom fitting market

                          มูลค่าผลิ ตภัณฑ์และอุปกรณ์อาบนํา
                         530,000 ล้านบาท มีอตราเติบโต 4%
                                    ั
                          และมูลค่าใน ส่วนห้องและอ่างอาบนํา
                         140,00 ล้านบาท
ทีมา : (www.bathroom-fittings-manufacturers.com                    87
Case#3 : Mix | Coupling Growth
              Market Size & model
ขนาดและแนวโน้มของตลาด ตลาดเปาหมาย ในประเทศไทย
              ้
 ในประเทศไทยมีมูลค่าใน ส่วนห้องและอ่างอาบนํา 2,000 ล้านบาท
              แนวโน้ม ตลาดอ่ า งอาบนํ าในประเทศยัง มี
              อัตราการเติบโตเฉลีย 10-15%
              โดยมีปริมาณการใช้ แบ่งเป็ น
              อ่างปกติ 1,200 ล้านบาท 60,000 ใบต่อปี
              อ่างระบบ 800 ล้านบาท 8,000 ใบต่อปี
                                  88
Case#4 : Network model
ถังเหล็ กและโลหะ          All metal cylinder     ถังคอมโพสิ ต
  มีอตราส่วนปริมาตรต่อนําหนัก
    ั                             มีอตราส่วนปริมาตรต่อนําหนัก
                                    ั
  ถัง 1:1 มีนําหนักมาก                      ถัง 1.8:1 มีนําหนักน้อย
  เกิดสนิ ม                           ทันสมัย ไม่เกิดสนิ ม
  มีค่าบํารุงรักษา                        ทนต่อการกัดกร่อน
  อายุการใช้งาน 5 ปี                       มองเห็นเนื อก๊าซ
  กระบวนการผลิ ตมลพิษต่อ                     อายุการใช้งาน 20-30 ปี
  สิ งแวดล้อมสูง                         กระบวนการผลิ ตเป็ นมิตรต่อ
  ความคุมค่าในการเปลี ยนมา
      ้                           สิ งแวดล้อม
  ใช้ ถังก๊าซคอมโพสิ ต 4 ปี


                 Non Metallic Liner with
               a fully-wound filament overwarp
                                              89
ถังคอมโพสิตบรรจุกาซ LPG ของ 3 บริษท
                       ๊        ั
    ปั จจุบนมีการจําหน่ ายในยุโรป อเมริกา บางประเทศในเอเซียจํานวน 4 ล้านใบ
       ั
      มีการคาดการณ์ความต้องการถังคอมโพสิต มากกว่า 60 - 100 ล้านใบ
Two piece             One piece            One piece
- linerless            - blow molded, PET liner     - blow molded, PET liner
- ABS jacket            - HDPE jacket          - HDPE jacket
- currently on the market     - currently on the market 2006  - currently on the market 2007
- capacity 100,000 p/yr      - capacity 750,000 p/yr     - capacity 215,000 p/yr
ทีมา Propane Education & Research Council                (Prague, Czech Rep.)  90
Case#4 : Network model
                                     Production Client
               Standard                  โรงงานอุตสาหกรรมจอบไท
Collaboration & Networking

               สํานักงานมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม    โรงงานผลิ ตเส้นใยแก้ว เรซิน พลาสติก
               กรมธุรกิจพลังงาน              โรงงานผลิ ตชินส่วนวาวล์
               สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
               สมาคมไทยคอมโพสิต                       Support
                                             สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
                                             (องค์การมหาชน)

                  Business Network
                   บริษท อุตสาหกรรม จอบไท จํากัด
                     ั
                    บริษท ปตท. จํากัด (มหาชน)
                      ั
                 GSG inc. ด้าน filament winding machine      Academics
                 HANSHO composite technology international     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                       standard approval           มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
                                          ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
                                          กรมวิทยาศาสตร์บริการ
                                          ศูนย์วิจย บริษท ปตท. จํากัด (มหาชน)
                                              ั   ั
                                                             91
Case#4 : Network model
                   92
June 26, 2009        92
1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม”
A ใช้เทคโนโลยีเป็ นพืนฐาน    D
                   อาศัยเครือข่ายทีภาคส่วน
  ในการขับเคลือนให้เกิดตลาด    เป็ นการเชือมโยงความสําเร็จ
    (Technology Push)          (Network)

B อาศัยตลาดเป็ นพืนฐาน     B
   ในการพัฒนาเทคโนโลยี
     (Market Pull)
                               D
C                A                 i-gool bathtub
     มีเทคโนโลยีนํา
   แต่อาศัยตลาดเป็ นพืนฐาน
       (Mix)             “Inno-Scan”    C
                    Palm Vein Biometric          93
End of Week#2
กิจกรรมที 2 ให้ส่งรายชือและกลุ่ม
  พร้อมเลื อกผลิ ตภัณฑ์ทีใช้
    สําหรับกรณี ศึกษา
   pantapong@gmail.com
                  94

More Related Content

What's hot

โครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ 5
โครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ 5โครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ 5
โครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ 5miiztake
 
ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
ณัฐพล บัวพันธ์
 
8 บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ
8 บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ8 บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ
8 บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีดำเนินการAugusts Programmer
 
ตัวอย่างโครงงานการจำลองทฤษฎี
ตัวอย่างโครงงานการจำลองทฤษฎีตัวอย่างโครงงานการจำลองทฤษฎี
ตัวอย่างโครงงานการจำลองทฤษฎี
KawinTheSinestron
 
คู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียนคู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียนkrupornpana55
 
ตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงานตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงานSiriporn Kusolpiamsuk
 
วิทยาการคำนวณ ม.5 - บทที่ 1 ข้อมูลมีคุณค่า
วิทยาการคำนวณ ม.5 - บทที่ 1 ข้อมูลมีคุณค่าวิทยาการคำนวณ ม.5 - บทที่ 1 ข้อมูลมีคุณค่า
วิทยาการคำนวณ ม.5 - บทที่ 1 ข้อมูลมีคุณค่า
Coco Tan
 
Infographic Design การออกแบบอินโฟกราฟิก
Infographic Design การออกแบบอินโฟกราฟิกInfographic Design การออกแบบอินโฟกราฟิก
Infographic Design การออกแบบอินโฟกราฟิก
Department of Educational Technology, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University
 
รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
พัน พัน
 
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงานใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
Mypoom Poom
 
Best practice ครูยุภาพร ผลสว่าง
Best practice ครูยุภาพร ผลสว่างBest practice ครูยุภาพร ผลสว่าง
Best practice ครูยุภาพร ผลสว่างsomdetpittayakom school
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ถ่านอัดแท่งสมุนไพร1
โครงงานวิทยาศาสตร์ ถ่านอัดแท่งสมุนไพร1โครงงานวิทยาศาสตร์ ถ่านอัดแท่งสมุนไพร1
โครงงานวิทยาศาสตร์ ถ่านอัดแท่งสมุนไพร1Chok Ke
 
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มดโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มดพัน พัน
 
การสืบพันธุ์ของพืชดอกโครงสร้างดอก
การสืบพันธุ์ของพืชดอกโครงสร้างดอกการสืบพันธุ์ของพืชดอกโครงสร้างดอก
การสืบพันธุ์ของพืชดอกโครงสร้างดอก
Thanyamon Chat.
 
ผลกระทบเชิงลบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลกระทบเชิงลบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศผลกระทบเชิงลบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลกระทบเชิงลบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Kunnanatya Pare
 
บทที่ 4.ผลการดำเนินงาน
บทที่ 4.ผลการดำเนินงานบทที่ 4.ผลการดำเนินงาน
บทที่ 4.ผลการดำเนินงาน
น๊อต เอกลักษณ์
 
แผนการสอน ผลิตสื่อวีดีทัศน์ ม.6
แผนการสอน ผลิตสื่อวีดีทัศน์ ม.6แผนการสอน ผลิตสื่อวีดีทัศน์ ม.6
แผนการสอน ผลิตสื่อวีดีทัศน์ ม.6
พงศธร ภักดี
 
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจแบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
Pawit Chamruang
 
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม กูรูไอที
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม กูรูไอทีสมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม กูรูไอที
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม กูรูไอที
Pakornkrits
 
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
moohhack
 

What's hot (20)

โครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ 5
โครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ 5โครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ 5
โครงงานประเภทพัฒนาเครื่องมือ 5
 
ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
 
8 บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ
8 บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ8 บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ
8 บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีดำเนินการ
 
ตัวอย่างโครงงานการจำลองทฤษฎี
ตัวอย่างโครงงานการจำลองทฤษฎีตัวอย่างโครงงานการจำลองทฤษฎี
ตัวอย่างโครงงานการจำลองทฤษฎี
 
คู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียนคู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียน
 
ตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงานตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงาน
 
วิทยาการคำนวณ ม.5 - บทที่ 1 ข้อมูลมีคุณค่า
วิทยาการคำนวณ ม.5 - บทที่ 1 ข้อมูลมีคุณค่าวิทยาการคำนวณ ม.5 - บทที่ 1 ข้อมูลมีคุณค่า
วิทยาการคำนวณ ม.5 - บทที่ 1 ข้อมูลมีคุณค่า
 
Infographic Design การออกแบบอินโฟกราฟิก
Infographic Design การออกแบบอินโฟกราฟิกInfographic Design การออกแบบอินโฟกราฟิก
Infographic Design การออกแบบอินโฟกราฟิก
 
รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงานใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
ใบงานที่ 3 เค้าโครงของโครงงาน
 
Best practice ครูยุภาพร ผลสว่าง
Best practice ครูยุภาพร ผลสว่างBest practice ครูยุภาพร ผลสว่าง
Best practice ครูยุภาพร ผลสว่าง
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ถ่านอัดแท่งสมุนไพร1
โครงงานวิทยาศาสตร์ ถ่านอัดแท่งสมุนไพร1โครงงานวิทยาศาสตร์ ถ่านอัดแท่งสมุนไพร1
โครงงานวิทยาศาสตร์ ถ่านอัดแท่งสมุนไพร1
 
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มดโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด
 
การสืบพันธุ์ของพืชดอกโครงสร้างดอก
การสืบพันธุ์ของพืชดอกโครงสร้างดอกการสืบพันธุ์ของพืชดอกโครงสร้างดอก
การสืบพันธุ์ของพืชดอกโครงสร้างดอก
 
ผลกระทบเชิงลบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลกระทบเชิงลบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศผลกระทบเชิงลบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลกระทบเชิงลบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
บทที่ 4.ผลการดำเนินงาน
บทที่ 4.ผลการดำเนินงานบทที่ 4.ผลการดำเนินงาน
บทที่ 4.ผลการดำเนินงาน
 
แผนการสอน ผลิตสื่อวีดีทัศน์ ม.6
แผนการสอน ผลิตสื่อวีดีทัศน์ ม.6แผนการสอน ผลิตสื่อวีดีทัศน์ ม.6
แผนการสอน ผลิตสื่อวีดีทัศน์ ม.6
 
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจแบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
 
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม กูรูไอที
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม กูรูไอทีสมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม กูรูไอที
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม กูรูไอที
 
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 

Viewers also liked

Public top sv_service excellence nov5_2012_to slideshare_n3
Public top sv_service excellence nov5_2012_to slideshare_n3Public top sv_service excellence nov5_2012_to slideshare_n3
Public top sv_service excellence nov5_2012_to slideshare_n3
Taweewan Kamonbutr
 
ความเป็นเลิศเรื่องการมุ่งเน้นลูกค้า Baldrige awareness series 2 customer dr...
ความเป็นเลิศเรื่องการมุ่งเน้นลูกค้า Baldrige awareness series 2  customer dr...ความเป็นเลิศเรื่องการมุ่งเน้นลูกค้า Baldrige awareness series 2  customer dr...
ความเป็นเลิศเรื่องการมุ่งเน้นลูกค้า Baldrige awareness series 2 customer dr...
maruay songtanin
 
Organization oriented creativity and innovation 20140616 [innovation journey]
Organization oriented creativity and innovation 20140616 [innovation journey]Organization oriented creativity and innovation 20140616 [innovation journey]
Organization oriented creativity and innovation 20140616 [innovation journey]
pantapong
 
e-Complaint
e-Complainte-Complaint
e-Complaint
Prachyanun Nilsook
 
มาตรฐานการบริการปัจจับสู่ความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหารไทPresentย
มาตรฐานการบริการปัจจับสู่ความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหารไทPresentยมาตรฐานการบริการปัจจับสู่ความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหารไทPresentย
มาตรฐานการบริการปัจจับสู่ความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหารไทPresentยtra thailand
 
8 weeks#2 morphologic 20140608
8 weeks#2 morphologic 201406088 weeks#2 morphologic 20140608
8 weeks#2 morphologic 20140608
pantapong
 
Basic customer Service
Basic customer ServiceBasic customer Service
Basic customer Service
Mohamed Kareem
 
Hr and organization innovation@KKU 20140824
Hr and organization innovation@KKU 20140824Hr and organization innovation@KKU 20140824
Hr and organization innovation@KKU 20140824
pantapong
 
Week 12 Sequence Of Service 2 2552
Week 12 Sequence Of Service 2 2552Week 12 Sequence Of Service 2 2552
Week 12 Sequence Of Service 2 2552Pavit Tansakul
 
Muangraj Hospital 20140918 Innovation Journey
Muangraj Hospital 20140918 Innovation JourneyMuangraj Hospital 20140918 Innovation Journey
Muangraj Hospital 20140918 Innovation Journey
pantapong
 
RU 20150118 managing change and innovation
RU 20150118 managing change and innovationRU 20150118 managing change and innovation
RU 20150118 managing change and innovation
pantapong
 
Post hq innovation journey 2014091516
Post hq innovation journey 2014091516Post hq innovation journey 2014091516
Post hq innovation journey 2014091516
pantapong
 
Ss services workshop7-8พค53_v1
Ss services workshop7-8พค53_v1Ss services workshop7-8พค53_v1
Ss services workshop7-8พค53_v1
Manoo Ordeedolchest
 
Innovation Journey 20140618 @ Siam University
Innovation Journey 20140618 @ Siam UniversityInnovation Journey 20140618 @ Siam University
Innovation Journey 20140618 @ Siam University
pantapong
 
Innovation journey 20150402 07 day#2
Innovation journey 20150402 07 day#2Innovation journey 20150402 07 day#2
Innovation journey 20150402 07 day#2
pantapong
 
Creativity & innovation management@KKU 20140823
Creativity & innovation management@KKU 20140823Creativity & innovation management@KKU 20140823
Creativity & innovation management@KKU 20140823
pantapong
 
Bu,MBA Service Mkt mini report "Miss Lily"
Bu,MBA Service Mkt mini report "Miss Lily"Bu,MBA Service Mkt mini report "Miss Lily"
Bu,MBA Service Mkt mini report "Miss Lily"
Hamuaelex Li
 
ค่านิยมหลักและแนวคิดของ Baldrige - PMK internal assessor 1
ค่านิยมหลักและแนวคิดของ Baldrige - PMK internal assessor 1 ค่านิยมหลักและแนวคิดของ Baldrige - PMK internal assessor 1
ค่านิยมหลักและแนวคิดของ Baldrige - PMK internal assessor 1
maruay songtanin
 
Thailand Railway Service Design Project 2014
Thailand Railway Service Design Project 2014Thailand Railway Service Design Project 2014
Thailand Railway Service Design Project 2014
Suprawee815
 
การมุ่งเน้นอนาคต Baldrige awareness series 6 focus on the future
การมุ่งเน้นอนาคต Baldrige awareness series 6  focus on the future การมุ่งเน้นอนาคต Baldrige awareness series 6  focus on the future
การมุ่งเน้นอนาคต Baldrige awareness series 6 focus on the future
maruay songtanin
 

Viewers also liked (20)

Public top sv_service excellence nov5_2012_to slideshare_n3
Public top sv_service excellence nov5_2012_to slideshare_n3Public top sv_service excellence nov5_2012_to slideshare_n3
Public top sv_service excellence nov5_2012_to slideshare_n3
 
ความเป็นเลิศเรื่องการมุ่งเน้นลูกค้า Baldrige awareness series 2 customer dr...
ความเป็นเลิศเรื่องการมุ่งเน้นลูกค้า Baldrige awareness series 2  customer dr...ความเป็นเลิศเรื่องการมุ่งเน้นลูกค้า Baldrige awareness series 2  customer dr...
ความเป็นเลิศเรื่องการมุ่งเน้นลูกค้า Baldrige awareness series 2 customer dr...
 
Organization oriented creativity and innovation 20140616 [innovation journey]
Organization oriented creativity and innovation 20140616 [innovation journey]Organization oriented creativity and innovation 20140616 [innovation journey]
Organization oriented creativity and innovation 20140616 [innovation journey]
 
e-Complaint
e-Complainte-Complaint
e-Complaint
 
มาตรฐานการบริการปัจจับสู่ความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหารไทPresentย
มาตรฐานการบริการปัจจับสู่ความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหารไทPresentยมาตรฐานการบริการปัจจับสู่ความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหารไทPresentย
มาตรฐานการบริการปัจจับสู่ความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหารไทPresentย
 
8 weeks#2 morphologic 20140608
8 weeks#2 morphologic 201406088 weeks#2 morphologic 20140608
8 weeks#2 morphologic 20140608
 
Basic customer Service
Basic customer ServiceBasic customer Service
Basic customer Service
 
Hr and organization innovation@KKU 20140824
Hr and organization innovation@KKU 20140824Hr and organization innovation@KKU 20140824
Hr and organization innovation@KKU 20140824
 
Week 12 Sequence Of Service 2 2552
Week 12 Sequence Of Service 2 2552Week 12 Sequence Of Service 2 2552
Week 12 Sequence Of Service 2 2552
 
Muangraj Hospital 20140918 Innovation Journey
Muangraj Hospital 20140918 Innovation JourneyMuangraj Hospital 20140918 Innovation Journey
Muangraj Hospital 20140918 Innovation Journey
 
RU 20150118 managing change and innovation
RU 20150118 managing change and innovationRU 20150118 managing change and innovation
RU 20150118 managing change and innovation
 
Post hq innovation journey 2014091516
Post hq innovation journey 2014091516Post hq innovation journey 2014091516
Post hq innovation journey 2014091516
 
Ss services workshop7-8พค53_v1
Ss services workshop7-8พค53_v1Ss services workshop7-8พค53_v1
Ss services workshop7-8พค53_v1
 
Innovation Journey 20140618 @ Siam University
Innovation Journey 20140618 @ Siam UniversityInnovation Journey 20140618 @ Siam University
Innovation Journey 20140618 @ Siam University
 
Innovation journey 20150402 07 day#2
Innovation journey 20150402 07 day#2Innovation journey 20150402 07 day#2
Innovation journey 20150402 07 day#2
 
Creativity & innovation management@KKU 20140823
Creativity & innovation management@KKU 20140823Creativity & innovation management@KKU 20140823
Creativity & innovation management@KKU 20140823
 
Bu,MBA Service Mkt mini report "Miss Lily"
Bu,MBA Service Mkt mini report "Miss Lily"Bu,MBA Service Mkt mini report "Miss Lily"
Bu,MBA Service Mkt mini report "Miss Lily"
 
ค่านิยมหลักและแนวคิดของ Baldrige - PMK internal assessor 1
ค่านิยมหลักและแนวคิดของ Baldrige - PMK internal assessor 1 ค่านิยมหลักและแนวคิดของ Baldrige - PMK internal assessor 1
ค่านิยมหลักและแนวคิดของ Baldrige - PMK internal assessor 1
 
Thailand Railway Service Design Project 2014
Thailand Railway Service Design Project 2014Thailand Railway Service Design Project 2014
Thailand Railway Service Design Project 2014
 
การมุ่งเน้นอนาคต Baldrige awareness series 6 focus on the future
การมุ่งเน้นอนาคต Baldrige awareness series 6  focus on the future การมุ่งเน้นอนาคต Baldrige awareness series 6  focus on the future
การมุ่งเน้นอนาคต Baldrige awareness series 6 focus on the future
 

Similar to Communication innovation swu week#2

Innovation & NPD by TRIZ citu (20120714)
Innovation & NPD by TRIZ citu (20120714)Innovation & NPD by TRIZ citu (20120714)
Innovation & NPD by TRIZ citu (20120714)
pantapong
 
Creativity and innovation 20120730 pea
Creativity and innovation 20120730 peaCreativity and innovation 20120730 pea
Creativity and innovation 20120730 pea
pantapong
 
Idig #1 ru 20100912 by pantapong
Idig #1 ru 20100912 by pantapongIdig #1 ru 20100912 by pantapong
Idig #1 ru 20100912 by pantapong
pantapong
 
Idig #1 necs 20110319 by pantapong
Idig #1 necs 20110319 by pantapongIdig #1 necs 20110319 by pantapong
Idig #1 necs 20110319 by pantapong
pantapong
 
IDIG shan zhai model 20110508 by pantapong
IDIG shan zhai model 20110508 by pantapongIDIG shan zhai model 20110508 by pantapong
IDIG shan zhai model 20110508 by pantapong
pantapong
 
Summary of CIM 23052015 BUS7150
Summary of CIM 23052015 BUS7150Summary of CIM 23052015 BUS7150
Summary of CIM 23052015 BUS7150
pantapong
 
Communication innovation swu week#9 sec2
Communication innovation swu week#9 sec2Communication innovation swu week#9 sec2
Communication innovation swu week#9 sec2pantapong
 
เมื่อข้อมูลเปลี่ยนโลกการแข่งขัน The new deal on data
เมื่อข้อมูลเปลี่ยนโลกการแข่งขัน The new deal on data เมื่อข้อมูลเปลี่ยนโลกการแข่งขัน The new deal on data
เมื่อข้อมูลเปลี่ยนโลกการแข่งขัน The new deal on data
maruay songtanin
 
Communication innovation swu week#3
Communication innovation swu week#3Communication innovation swu week#3
Communication innovation swu week#3pantapong
 
BuildTech'12 SHOW DAILY ฉบับที่ 1
BuildTech'12 SHOW DAILY ฉบับที่ 1 BuildTech'12 SHOW DAILY ฉบับที่ 1
BuildTech'12 SHOW DAILY ฉบับที่ 1
ttfintl
 
Presentation r4i
Presentation r4i Presentation r4i
Communication innovation swu week#4
Communication innovation swu week#4Communication innovation swu week#4
Communication innovation swu week#4pantapong
 
Creativity & business innovation development 28082014@KU
Creativity & business innovation development 28082014@KUCreativity & business innovation development 28082014@KU
Creativity & business innovation development 28082014@KU
pantapong
 
8 weeks#2 innovation Journey 20140608
8 weeks#2 innovation Journey 20140608 8 weeks#2 innovation Journey 20140608
8 weeks#2 innovation Journey 20140608
pantapong
 
Idig idesign 20100823 by pantapong
Idig idesign 20100823 by pantapongIdig idesign 20100823 by pantapong
Idig idesign 20100823 by pantapong
pantapong
 
Communication innovation swu week#5 sec2
Communication innovation swu week#5 sec2Communication innovation swu week#5 sec2
Communication innovation swu week#5 sec2
pantapong
 
Idig thanulux 20101028 by pantapong
Idig thanulux 20101028 by pantapongIdig thanulux 20101028 by pantapong
Idig thanulux 20101028 by pantapong
pantapong
 
Scaling the Smart Factory - Value of the Ecosystem Approach
Scaling the Smart Factory - Value of the Ecosystem ApproachScaling the Smart Factory - Value of the Ecosystem Approach
Scaling the Smart Factory - Value of the Ecosystem Approach
Panita Pongpaibool
 
Communication innovation swu week#1
Communication innovation swu week#1Communication innovation swu week#1
Communication innovation swu week#1
pantapong
 

Similar to Communication innovation swu week#2 (20)

Innovation & NPD by TRIZ citu (20120714)
Innovation & NPD by TRIZ citu (20120714)Innovation & NPD by TRIZ citu (20120714)
Innovation & NPD by TRIZ citu (20120714)
 
Creativity and innovation 20120730 pea
Creativity and innovation 20120730 peaCreativity and innovation 20120730 pea
Creativity and innovation 20120730 pea
 
Idig #1 ru 20100912 by pantapong
Idig #1 ru 20100912 by pantapongIdig #1 ru 20100912 by pantapong
Idig #1 ru 20100912 by pantapong
 
Idig #1 necs 20110319 by pantapong
Idig #1 necs 20110319 by pantapongIdig #1 necs 20110319 by pantapong
Idig #1 necs 20110319 by pantapong
 
IDIG shan zhai model 20110508 by pantapong
IDIG shan zhai model 20110508 by pantapongIDIG shan zhai model 20110508 by pantapong
IDIG shan zhai model 20110508 by pantapong
 
Summary of CIM 23052015 BUS7150
Summary of CIM 23052015 BUS7150Summary of CIM 23052015 BUS7150
Summary of CIM 23052015 BUS7150
 
Communication innovation swu week#9 sec2
Communication innovation swu week#9 sec2Communication innovation swu week#9 sec2
Communication innovation swu week#9 sec2
 
เมื่อข้อมูลเปลี่ยนโลกการแข่งขัน The new deal on data
เมื่อข้อมูลเปลี่ยนโลกการแข่งขัน The new deal on data เมื่อข้อมูลเปลี่ยนโลกการแข่งขัน The new deal on data
เมื่อข้อมูลเปลี่ยนโลกการแข่งขัน The new deal on data
 
Communication innovation swu week#3
Communication innovation swu week#3Communication innovation swu week#3
Communication innovation swu week#3
 
BuildTech'12 SHOW DAILY ฉบับที่ 1
BuildTech'12 SHOW DAILY ฉบับที่ 1 BuildTech'12 SHOW DAILY ฉบับที่ 1
BuildTech'12 SHOW DAILY ฉบับที่ 1
 
Vol01
Vol01Vol01
Vol01
 
Presentation r4i
Presentation r4i Presentation r4i
Presentation r4i
 
Communication innovation swu week#4
Communication innovation swu week#4Communication innovation swu week#4
Communication innovation swu week#4
 
Creativity & business innovation development 28082014@KU
Creativity & business innovation development 28082014@KUCreativity & business innovation development 28082014@KU
Creativity & business innovation development 28082014@KU
 
8 weeks#2 innovation Journey 20140608
8 weeks#2 innovation Journey 20140608 8 weeks#2 innovation Journey 20140608
8 weeks#2 innovation Journey 20140608
 
Idig idesign 20100823 by pantapong
Idig idesign 20100823 by pantapongIdig idesign 20100823 by pantapong
Idig idesign 20100823 by pantapong
 
Communication innovation swu week#5 sec2
Communication innovation swu week#5 sec2Communication innovation swu week#5 sec2
Communication innovation swu week#5 sec2
 
Idig thanulux 20101028 by pantapong
Idig thanulux 20101028 by pantapongIdig thanulux 20101028 by pantapong
Idig thanulux 20101028 by pantapong
 
Scaling the Smart Factory - Value of the Ecosystem Approach
Scaling the Smart Factory - Value of the Ecosystem ApproachScaling the Smart Factory - Value of the Ecosystem Approach
Scaling the Smart Factory - Value of the Ecosystem Approach
 
Communication innovation swu week#1
Communication innovation swu week#1Communication innovation swu week#1
Communication innovation swu week#1
 

More from pantapong

Next10 - exponential - innovation - 2024
Next10 - exponential - innovation - 2024Next10 - exponential - innovation - 2024
Next10 - exponential - innovation - 2024
pantapong
 
MWA Innovation and R&D 17012023
MWA Innovation and R&D 17012023MWA Innovation and R&D 17012023
MWA Innovation and R&D 17012023
pantapong
 
2023 Next10 Exponential Innovation
2023 Next10 Exponential Innovation2023 Next10 Exponential Innovation
2023 Next10 Exponential Innovation
pantapong
 
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdfFinal APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
pantapong
 
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdfInnovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
pantapong
 
2022 Next10 Exponential Innovation
2022 Next10 Exponential Innovation2022 Next10 Exponential Innovation
2022 Next10 Exponential Innovation
pantapong
 
19102021 Innovation Management
19102021 Innovation Management19102021 Innovation Management
19102021 Innovation Management
pantapong
 
Innovation Management TNSC
 Innovation Management TNSC Innovation Management TNSC
Innovation Management TNSC
pantapong
 
Innovation in crisis FTPI 02072021
Innovation in crisis FTPI 02072021Innovation in crisis FTPI 02072021
Innovation in crisis FTPI 02072021
pantapong
 
Thailand Innovation Transformation TNSC
Thailand Innovation Transformation TNSCThailand Innovation Transformation TNSC
Thailand Innovation Transformation TNSC
pantapong
 
Exponential innovation next10: 2021
Exponential innovation next10: 2021Exponential innovation next10: 2021
Exponential innovation next10: 2021
pantapong
 
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
pantapong
 
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next levelThailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
pantapong
 
Exponential innovation next10 2020 Update June
Exponential innovation next10 2020 Update JuneExponential innovation next10 2020 Update June
Exponential innovation next10 2020 Update June
pantapong
 
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next levelThailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
pantapong
 
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation TransformationAIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
pantapong
 
Innovation & Waste Transformation
Innovation & Waste TransformationInnovation & Waste Transformation
Innovation & Waste Transformation
pantapong
 
Innovation and Farm Transformation March 2020
Innovation and Farm Transformation March 2020Innovation and Farm Transformation March 2020
Innovation and Farm Transformation March 2020
pantapong
 
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
NBTC 03122019 : Innovation and Digital TransformationNBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
pantapong
 
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation : NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
pantapong
 

More from pantapong (20)

Next10 - exponential - innovation - 2024
Next10 - exponential - innovation - 2024Next10 - exponential - innovation - 2024
Next10 - exponential - innovation - 2024
 
MWA Innovation and R&D 17012023
MWA Innovation and R&D 17012023MWA Innovation and R&D 17012023
MWA Innovation and R&D 17012023
 
2023 Next10 Exponential Innovation
2023 Next10 Exponential Innovation2023 Next10 Exponential Innovation
2023 Next10 Exponential Innovation
 
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdfFinal APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
 
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdfInnovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
 
2022 Next10 Exponential Innovation
2022 Next10 Exponential Innovation2022 Next10 Exponential Innovation
2022 Next10 Exponential Innovation
 
19102021 Innovation Management
19102021 Innovation Management19102021 Innovation Management
19102021 Innovation Management
 
Innovation Management TNSC
 Innovation Management TNSC Innovation Management TNSC
Innovation Management TNSC
 
Innovation in crisis FTPI 02072021
Innovation in crisis FTPI 02072021Innovation in crisis FTPI 02072021
Innovation in crisis FTPI 02072021
 
Thailand Innovation Transformation TNSC
Thailand Innovation Transformation TNSCThailand Innovation Transformation TNSC
Thailand Innovation Transformation TNSC
 
Exponential innovation next10: 2021
Exponential innovation next10: 2021Exponential innovation next10: 2021
Exponential innovation next10: 2021
 
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
 
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next levelThailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
 
Exponential innovation next10 2020 Update June
Exponential innovation next10 2020 Update JuneExponential innovation next10 2020 Update June
Exponential innovation next10 2020 Update June
 
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next levelThailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
 
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation TransformationAIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
 
Innovation & Waste Transformation
Innovation & Waste TransformationInnovation & Waste Transformation
Innovation & Waste Transformation
 
Innovation and Farm Transformation March 2020
Innovation and Farm Transformation March 2020Innovation and Farm Transformation March 2020
Innovation and Farm Transformation March 2020
 
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
NBTC 03122019 : Innovation and Digital TransformationNBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
 
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation : NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
 

Communication innovation swu week#2

 • 3. Innovation is “A creative idea that has been made to work”, wrote David Hussey in his book “The Innovation Challenge.” 3
 • 4. 1.1 ทฤษฎี “นวัตกรรม” 1.1.2 รูปแบบและประเภทนวัตกรรม ผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการหรือการบริการ ระดับความใหม่ ผลตอบแทนทีคาดหวัง และ ต้องมีการใช้งาน 4
 • 5. เทคโนโลยี หรือการตลาด สิงแวดล้อม เลื อก เทคโนโลยี ดืม การตลาด บิด 5
 • 6. นวัตกรรมขนมปั ง คุณคิดว่า การทําขนมปั ง หมดความเป็ นนวัตกรรมหรือยัง? 6
 • 7. แปงเด็กจากแปงข้าวเจ้า ้ ้ องค์ประกอบ ข้าว กลิ นหอม สารเพิมความขาว ระบบ การเปลี ยนแปลงโครงสร้างแปงข้าว ้ 7
 • 8. ขนมปั งเป็ นที รูจกมากว่า 3,000 ปี โดยมี ชาวอี ยิปต์และชาว ้ ั สวิ สที ผูคิดค้นด้วยการนํ าเมล็ ดข้าวสาลี มาบดให้พอละเอี ยดมา ้ ผสมกับนํ าที เป็ น องค์ประกอบ (Component) หลักแล้ว นํ าไปเทลงบนหินร้อนถื อเป็ นระบบ (System) เพือให้ส่วนผสม สุกจนมีกลินหอมชวนรับประทาน 8
 • 9. หลัง จากนั นความรู ้เ กี ยวกับ การทํ า ขนมปั งได้ กระจาย (Diffusion) ออกจากอียิปต์ไปสู่ส่วนต่างๆ ของโลก ตังแต่ เมดิ เตอเรเนี ยน เยรูซาเล็ มโบราณ ตะวันออกกลาง โดยการ ทํ า ขนมปั งนั นได้ก ลายเป็ นที ยอมรับ กัน อย่ า งกว้า งขวาง จนกระทังได้เข้าไปถึ งกรี ก โรม จนถึ งยุโรปตอนกลาง ศิ ลปะ การทําขนมอบดําเนิ นไปอย่างช้าๆ ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร มี ม า ต ร ฐ า น (Standard) ข อ ง อุตสาหกรรมนันๆ จึ งจะสามารถก่อเกิ ดแนวทางความคิ ดที เป็ นไปได้และนําไปสู่ 9
 • 10. ความต่อเนื อง (continuous) การเดิ นทางของ ขนมปั งยังดําเนิ นต่อ แต่วิวฒนาการด้านเครื องมื อและเครื อง ั ทุ่ น แรงต่ า งๆ ที ทัน สมัย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก็ ย ัง ได้ร บ การ ั พัฒนาคิ ดค้นอย่ างต่ อเนื องไม่ว่าจะเป็ นเตาอบที ควบคุมแบบ พิ เศษด้วยคอมพิ วเตอร์ เครื องแบ่งก้อนแปงอัตโนมัติ เพื อให้ ้ การทําขนมปั งมีความยังยื นและทันสมัยต่อไปอย่างไม่หยุดยัง ต้อ งกระตุ ้น ให้เ กิ ด แรงบัน ดาลใจของการ เลี ย นแบบ (imitation) จึ ง จะกล่ า วได้ว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระสบความ ความสําเร็จ 10
 • 12. ให้วิเคราะห์องค์ประกอบและระบบของสินค้า องค์ประกอบ ระบบ กระบวนการผลิ ตแบบฝาบาง System แม่พิมพ์ทีเปลียนไป Component พลาสติ ก PET ส่วนฝา ส่วนขวด 12
 • 13. ประเภทของนวัตกรรม ระดับความใหม่ องค์ประกอบ ระบบ ผลตอบแทน component system benefits Incremental: ปรับปรุง เปลี ยนแปลง บางอย่าง ให้ดีขึน Modular: สร้างองค์ประกอบใหม่ Architectural: พัฒนาองค์ประกอบ ให้ดีขึน Radical: สร้างองค์ประกอบใหม่ 13
 • 15. ช่วงเวลาบ่มเพาะเทคโนโลยี เทคโนโลยี ต่างๆ ทีมีหลักปฏิบติงานแตกต่างกัน ั จะต้องแข่งขันกันเพือให้ได้การยอมรับจากตลาด เป็ นการแข่งขันทีเกิดขึ นระหว่าง เทคโนโลยี ทีมีอยู่ และ เทคโนโลยีใหม่ 15
 • 16. Incremental Innovation ปั จจัยทีส่งเสริมนวัตกรรมส่วนเพิม หลี กเลียงการเพิมเติมสิงทีไม่จําเป็ น อย่าลงทุนไปกับการสร้างนวัตกรรมส่วนเพิมทังหมด เช่น แถบเข็มไมโครฉี ดแล้วไม่เจ็บ แบบเดิม แบบโลหะ แบบพลาสติก 16
 • 17. Modular Innovation เป็ นองค์ประกอบใหม่มาใช้ แต่ไม่มีการเปลี ยนแปลงระบบการทํางาน Architectural Innovation เป็ นการปรับปรุงระบบการทํางานรูปแบบใหม่ เพือเชือมโยงองค์ประกอบต่างๆ ในรูปแบบใหม่ 17
 • 18. Radical Innovation ต้องมีคณสมบัติการใช้งานแบบใหม่ทงหมด ุ ั การปรับปรุงคุณสมบัติตองดีกว่า 5 เท่าหรือมากกว่า ้ สามารถลดต้นทุนได้รอยละ 30 หรือมากกว่า ้ ต้องเปลี ยนแปลงสิงทีเป็ นพืนฐานของการแข่งขัน สามารถกําหนดกฎพืนฐานสําหรับผูเ้ ล่นหลายอืน เช่น กล้องถ่ายรูปแบบฟิ ล์ม และ แบบดิจิตอล 18
 • 19. ระดับความใหม่ Architectural component system 3 1 2 Modular Incremental component system 19
 • 20. the world's first MP3 player ระดับความใหม่ Analog Digital 1st ipod |5/10G Eiger Labs MPMan F10 | 32M component system Rio PMP300 US $200 Radical 20
 • 21. New component system ระดับความใหม่ Change component system Modular Incremental Power Source Power Source 21
 • 22. ระดับความใหม่ Radical component system Incremental component system Modular 22
 • 23. ระดับความใหม่ การปรับปรุง | ประสิ ทธิภาพ Radical | นวัตกรรมทีสร้างความ นวัตกรรม แตกต่างอย่างสิ นเชิง | ความใหม่ | Incremental | Modular วิวฒนาการ ั นวัตกรรมส่วนเพิม เวลา 23
 • 24. ผลตอบแทนทีคาดหวัง จากนวัตกรรม 24
 • 25. ผลประโยชน์ทีต้องการ ได้ผลิ ตภัณฑ์ใหม่และกระบวนการใหม่ ความแตกต่างและโดดเด่น ตลาดใหม่หรือ กลยุทธ์น่านนํ าสี ฟา (Blue Ocean) ้ อุตสาหกรรมใหม่ ผลเชิงเศรษฐศาสตร์ การลงแรงน้อยๆ ได้ผลตอบแทนเยอะๆ (Low input High Output) ความคุมค่าในการลงทุน ผลตอบแทนทีได้ ้ การลดต้นทุนการผลิ ต ราคาถูกกว่าหรือเปล่า 25
 • 26. ผลประโยชน์ทีต้องการ คุณภาพผลิ ตภัณฑ์หรือบริการทีดีขึน การเพิมฟั งก์ชนให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย โดดเด่น ั ปรับปรุงคุณภาพของสิ นค้าให้ดีขึน เมือเราไม่สามารถ แข่งขันด้านราคาได้ คุณภาพชี วิตทีดีขึน การใส่ใจเกียวกับสุขภาพความปลอดภัยเป็ นหลัก ใส่ใจสิ งแวดล้อมมากขึ น ความสะดวกสบาย 26
 • 27. นวัตกรรม ความแตกต่าง สินค้า การตลาด 27
 • 28. 1.1 ทฤษฎี “นวัตกรรม” 1.1.3 การเปลี ยนแปลงของเทคโนโลยีและผลกระทบต่อการเกิดนวัตกรรม ทฤษฎี คลื นยาว (Long Wave Cycle) โลกตะวันตก : ฟื นฟู – รุ่งโรจน์ – ถดถอย – ตกตํา พุทธศาสนา : เกิดขึน – ตังอยู่ – ดับไป 28
 • 29. Kondratiev’s 5 Long Wave Cycles Date Cycle/Wave Technology 1780- 1780-1830 First Cotton, Iron, Water Power Iron, 1830- 1830-1880 Second Railways, Steam Power, Steamship Power, 1880- 1880-1930 Third Electricity, Chemicals, Steel 1930- 1930-1980 Fourth Cars, Electronics, Oil, Aerospace Electronics, 1980 - Fifth Computers, Telecommunications and Biotechnology Joseph Schumpeter’s Analysis “...each long wave represented the application of a new group of technologies, each of which had a very powerful transforming effect on economy, effectively bringing about another industrial revolution.” 29
 • 32. Important Technological Change 1793 -1829 1830 -1900 Cotton (Whitney) Telegraph (Morse) Steamboat (Fulton) Vulcanized rubber Steam powered Safety elevator (Otis) locomotive Internal combustion engine Telephone (Bell) Phonograph (Edison) Radio (Marconi) 32
 • 33. Important Technological Change 1901 -1939 1940 -1949 Air Conditioner Color TV First Flight (Wright) Manhattan Project Model T (Ford) General purpose, Liquid-fueled rocket electronic, digital FM radio computer Jet engine Supersonic flight Xerography Transistor Hellicopter Instant Camera 33
 • 34. Important Technological Change 1950 -1969 1970 Sputnik (USSR) Microprocessor NASA Recombinant DNA Integrated circuit Laser printer Operable laser MRI scanner First man in space Space shuttle Telstar Satellite Scanning tunneling Fiber optics microscope Apollo XI 34
 • 35. Important Technological Change 1990 2000 Internet Nano-machine ? MP3 GM babies ? Flat Screen TV Digital camera Gene therapy ? 3G Mobile phone Stem cells? Hybrid Car 35
 • 36. Technological Change นับตังแต่อดีต เทคโนโลยี มีการเปลี ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปลี ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีให้เห็นเด่นชัดนับตังแต่ช่วง ปลายศตวรรษที 18 (ยุคปฏิ วติอุตสาหกรรม) ั ตลอดระยะเวลา 250 ปี ทีผ่านมา เทคโนโลยี มีทงการ ั เปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชืองช้าสลับไปมา แต่เกือบทุกครัง การเปลี ยนแปลงจะเป็ นไปอย่างสัมพันธ์กบ ั งานวิจยทางภาคการศึกษา ั เช่น ในต้นทศวรรษที 90 การเกิดเติบโตของอินเทอร์เน็ ตนัน เป็ นผลมาจากการศึกษาและการวิจยทางด้านเครือข่ายข้อมูล ั ข่าวสารจากมหาวิทยาลัย 36
 • 38. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม” 1.2.1 ความสําคัญของทฤษฎี เกียวกับนวัตกรรม เครืองมือในการวิเคราะห์และคาดการณ์ล่วงหน้า จะมีการพัฒนานวัตกรรมไปในแนวทางใด Technology S-curve Megatrends Punctuated Equilibrium Absorptive Capacity Dominant Design 38
 • 39. Technology S-Curve Diagram for Technology S-Curve 39
 • 40. Technology S-Curve เทคโนโลยี นนมีเวลาและวงจรชีวิต ั ความสามารถของเทคโนโลยีจะทําหน้าทีปรับปรุง ประสิทธิภาพของผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการและการ บริการ ขึนอยู่กบเวลาและความรู ้ ั ผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการและการบริการ ทีได้จะ ขึ นอยู่กบความสามารถทางวิศวกรรมและ ั ข้อจํากัดของประสิทธิภาพ 40
 • 41. Technology S-Curve เทคโนโลยี นนมีขอจํากัดทางกายภาพ ั ้ การสินสุดความสามารถของเทคโนโลยี จะทําให้ ประสิทธิภาพน้อยลงเรือยๆ “Radical Innovation” จึงมีความสัมพันธ์กบการ ั นําเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ 41
 • 42. Piston engine Jet engine 42
 • 43. Technology S-Curve In addition, technological maturity is a matter of: (i) Scale (ii) Complexity “Predictive value” of the S-Curve theory May use S-Curve to predict developmental path of innovation Point of inflection shows the point at which the existing technology has reached maturity and is going into relative decline! At the point of inflection, we might expect to find a new technology to arise begin another S-Curve Inability of incumbent firms to anticipate new technologies lead to their failure! 43
 • 45. Technology S-Curve VS Long Wave Cycle ตังอยู่ ประสิ ทธิภาพ ดับไป คุณภาพ เกิดขึ น เวลา 45
 • 46. Technology S-Curve VS Long Wave Cycle 46
 • 47. Technology S-Curve VS Long Wave Cycle 1987 2006 47
 • 48. Punctuated Equilibrium Incremental Innovation v. Radical Innovation อุตสาหกรรมช่วงทีนิ งๆ ไม่มีการเปลี ยนแปลงมากจะเป็ นยุค ของ Incremental Innovations. หลังช่วงนิ งจะเกิดการปรับเปลี ยนอย่างใหญ่ Radical Innovation ซึงจะถูกก่อกวนอย่างชัดเจน Disruptive technology จะนําไปสู่ช่วงนิ งและเข้าสู่สมดุลใน เวลาต่อมา เทคโนโลยี ก็จะถูกเปลียนกลับไปสู่ช่วง Incremental อีกครัง และเข้าสู่ช่วงนิ งและกลับสู่สมดุล 48
 • 49. Punctuated Equilibrium period of equilibrium are lined to major technological innovations การเปลี ยนแปลงแต่ละครังจะเป็ นในแบบของการเปลียนขนาด เพิมประสิ ทธิภาพ ออกแบบใหม่ เพือให้เทคโนโลยีเก่า สามารถ แข่งขันกับเทคโนโลยีใหม่ได้ และสุดท้ายก็จะเกิดเทคโนโลยีใหม่และเกิดการเปลียนแปลงไป อีกขัน 49
 • 50. Punctuated Equilibrium Diagram of Punctuated Equilibrium 50
 • 52. Punctuated Equilibrium ปั จจัยทีทําให้บริษทฯ ลําบากใจในการเปลี ยนเทคโนโลยี ั Investments in accumulated knowledge and skills Traditions Sunk costs Internal political constraints Commitment to outmoded technology จึงทําให้บริษทฯ ใหม่มีโอกาสในการลงทุนเพือสร้าง ั เทคโนโลยี ใหม่และเติบโตได้เป็ นอย่างดี 52
 • 54. Dominant Design Dominant Design Phases Period of Flux Dominant Design • Multiple Designs • Design Standardized • New Entrants • Price Competition • Non-price Competition •Incremental Innovation Technological Shake-out Technological Discontinuity 1 Discontinuity 2 54
 • 55. Qwerty VS Dvorak ทําไม design key board ต้องหน้าตาแบบนี 55
 • 57. Absorptive Capacity This theory integrates both the external dimension of innovation and the internal dimension “External” dimension About the evolution of the technology “Internal” dimension About learning and knowledge transfer process within the innovating organization. Focus on the ability of a firm to recognize the value of new external information/trends/technological opportunities, and to absorb and apply it to commercial ends. 57
 • 61. 4. Women on the Rise 61
 • 65. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม” 1.2.1 ความสําคัญของทฤษฎี เกียวกับนวัตกรรม เครืองมือในการวิเคราะห์และคาดการณ์ล่วงหน้า จะมีการพัฒนานวัตกรรมไปในแนวทางใด Technology S-curve Megatrends Punctuated Equilibrium Absorptive Capacity Dominant Design 65
 • 66. How does innovation theory help innovators? 3 หลักสําคัญของการศึกษาเกียวกับทฤษฎี นวัตกรรม: การอธิบายความหมาย การวิเคราะห์ การคาดการณ์ ทํานาย การคาดการณ์จะช่วยนําทางไปสู่ผลตอบแทน การระบุปัญหาทีแท้จริง การกําหนดกรอบและวางแผน ชีนําไปสู่ความสําเร็จในรายได้และผลตอบแทน 66
 • 67. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม” 1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม Linear Models Technology push, Need pull Coupling model Integration model Coupling model 67
 • 68. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม” 1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม Linear Model Research & Development Commercialisation Innovation 68
 • 69. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม” 1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม Technology push VS Market (need) pull 69
 • 70. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม” 1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม Technology push Basic Design & Manufacturing Marketing Sales science engineering Market (need) pull Market need Development Manufacturing Sales 70
 • 71. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม” 1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม Coupling model 71
 • 72. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม” 1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม Integrated model 72
 • 73. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม” 1.2.2 ทฤษฎี เกียวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 1 Network model 3 Collaboration & Knowledge Networking Management (KM) Creativity Management 2 4 Research & Experience Development (R&D) 73
 • 74. Case Study from Thai Entrepreneur 74
 • 75. Case#4 “JTI” Composite Cylinder for LPG Case#2 “BRAVO” Electricity Car Case#3 i-gool bathtub Case#1 “Inno-Scan” Palm Vein Biometric 75
 • 76. Case#1 : Technology push ไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) หมายถึง เทคโนโลยี การยื นยันตัวบุคคลทีอาศัยความบ่งชี คุณลักษณะเฉพาะของแต่ ละบุคคลที ต่ างกันออกไปแบ่งออกเป็ นลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) และลักษณะทางพฤติกรรม (Behaviors) Biometrics Physiology Behavior Face Keystroke Fingerprint Gait Hand Geometry Voice Iris | Retina Signature Human Scent | Ear Palm Vein 76
 • 77. Case#1 : Technology push การพิสจน์ตวบุคคลด้วยเส้นเลื อดดําบนฝ่ ามือ ู ั การใช้แสงทีใกล้เคียงลําแสงอินฟราเรด เพื อถ่ า ยภาพฝ่ ามื อ ซึ งขณะที ฮี โ มโกลบิ น ปราศจากออกซิ เ จน เลื อดดําจะดูดซับแสงไว้ ส่งผลให้มีอตราการสะท้อนแสงตําและทําให้ ั เกิดภาพของลายรูปแบบเส้นเลื อดดํา ทีมา :ปาล์มซีเคียว บริษท ฟูจิตสึ ซีสเต็มส์ บีสซีเนส (ประเทศไทย) จํากัด ั 77
 • 79. Case#2 : Market (need) pull Product Classic’80s Luxury’90s Sport’2000 79
 • 80. Case#2 : Market (need) pull เหตุผลทีต้อง Model Change การ ปรับปรุงระบบและการทํางาน ทีสําคัญ เพิม ประสิทธิภาพ โครงแชสซี ระบบขับเคลื อน ระบบเบรค รูปทรง มอเตอร์ไฟฟา ระบบควบคุม ระบบบังคับเลี ยว ระบบ ้ รองรับ เป็ นต้น รถกอล์ฟ สามารถถอดประกอบง่าย เพือเน้นการส่งออก ไปยังประเทศเปาหมาย เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตเรีย ญี ปุ่ น ้ จีน ฮ่องกงและมาเลเซีย เป็ นต้น ลดต้นทุน การผลิ ต เพือให้ราคาตําลง สามารถแข่งขันได้ เพิมความรูสึกสนุกสนานในการขับขี ้ 80
 • 81. Market Size and Growth ตลาดเปาหมาย ้ Thai Market Size ตลาดต่างประเทศ More than 2,000 golf cars ส่งออกไปยัง อินเดีย มาเลเซีย ฮ่องกง 400 Million Baht ตลาดในประเทศ growth 20% / year 81
 • 83. Market Size and Growth World Market Size World market share More than 400,000 golf cars 8,000 Million Baht growth 20% / year Golf Cars Million Baht US 100,000 2,000 EU 100,000 2,000 Asia 50,000 1,000 Other 100,000 2,000 (Thai 2,000 400 MB) 83
 • 84. Case#3 : Mix | Coupling model Product :: Material wood cast iron acrylic Product :: Function 84
 • 85. Case#3 : Mix | Coupling model New Material :: Lighting system :: Module 1 I-cyclic Module 2-3 U-color, I-temp old acrylic I-crylic Control system :: Styling Design :: Module 4-5 I-touch, I-wave Module 6 Styling Design 85
 • 86. Case#3 : Mix | Coupling model High Performance Cheap Expensive China brand Low Tech 86
 • 87. Case#3 : Mix | Coupling Growth Market Size & model ขนาดและแนวโน้มของตลาด World bathroom fitting market มูลค่าผลิ ตภัณฑ์และอุปกรณ์อาบนํา 530,000 ล้านบาท มีอตราเติบโต 4% ั และมูลค่าใน ส่วนห้องและอ่างอาบนํา 140,00 ล้านบาท ทีมา : (www.bathroom-fittings-manufacturers.com 87
 • 88. Case#3 : Mix | Coupling Growth Market Size & model ขนาดและแนวโน้มของตลาด ตลาดเปาหมาย ในประเทศไทย ้ ในประเทศไทยมีมูลค่าใน ส่วนห้องและอ่างอาบนํา 2,000 ล้านบาท แนวโน้ม ตลาดอ่ า งอาบนํ าในประเทศยัง มี อัตราการเติบโตเฉลีย 10-15% โดยมีปริมาณการใช้ แบ่งเป็ น อ่างปกติ 1,200 ล้านบาท 60,000 ใบต่อปี อ่างระบบ 800 ล้านบาท 8,000 ใบต่อปี 88
 • 89. Case#4 : Network model ถังเหล็ กและโลหะ All metal cylinder ถังคอมโพสิ ต มีอตราส่วนปริมาตรต่อนําหนัก ั มีอตราส่วนปริมาตรต่อนําหนัก ั ถัง 1:1 มีนําหนักมาก ถัง 1.8:1 มีนําหนักน้อย เกิดสนิ ม ทันสมัย ไม่เกิดสนิ ม มีค่าบํารุงรักษา ทนต่อการกัดกร่อน อายุการใช้งาน 5 ปี มองเห็นเนื อก๊าซ กระบวนการผลิ ตมลพิษต่อ อายุการใช้งาน 20-30 ปี สิ งแวดล้อมสูง กระบวนการผลิ ตเป็ นมิตรต่อ ความคุมค่าในการเปลี ยนมา ้ สิ งแวดล้อม ใช้ ถังก๊าซคอมโพสิ ต 4 ปี Non Metallic Liner with a fully-wound filament overwarp 89
 • 90. ถังคอมโพสิตบรรจุกาซ LPG ของ 3 บริษท ๊ ั ปั จจุบนมีการจําหน่ ายในยุโรป อเมริกา บางประเทศในเอเซียจํานวน 4 ล้านใบ ั มีการคาดการณ์ความต้องการถังคอมโพสิต มากกว่า 60 - 100 ล้านใบ Two piece One piece One piece - linerless - blow molded, PET liner - blow molded, PET liner - ABS jacket - HDPE jacket - HDPE jacket - currently on the market - currently on the market 2006 - currently on the market 2007 - capacity 100,000 p/yr - capacity 750,000 p/yr - capacity 215,000 p/yr ทีมา Propane Education & Research Council (Prague, Czech Rep.) 90
 • 91. Case#4 : Network model Production Client Standard โรงงานอุตสาหกรรมจอบไท Collaboration & Networking สํานักงานมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม โรงงานผลิ ตเส้นใยแก้ว เรซิน พลาสติก กรมธุรกิจพลังงาน โรงงานผลิ ตชินส่วนวาวล์ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย สมาคมไทยคอมโพสิต Support สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) Business Network บริษท อุตสาหกรรม จอบไท จํากัด ั บริษท ปตท. จํากัด (มหาชน) ั GSG inc. ด้าน filament winding machine Academics HANSHO composite technology international จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย standard approval มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ศูนย์วิจย บริษท ปตท. จํากัด (มหาชน) ั ั 91
 • 92. Case#4 : Network model 92 June 26, 2009 92
 • 93. 1.2 ทฤษฎี และกระบวนการพัฒนา “นวัตกรรม” A ใช้เทคโนโลยีเป็ นพืนฐาน D อาศัยเครือข่ายทีภาคส่วน ในการขับเคลือนให้เกิดตลาด เป็ นการเชือมโยงความสําเร็จ (Technology Push) (Network) B อาศัยตลาดเป็ นพืนฐาน B ในการพัฒนาเทคโนโลยี (Market Pull) D C A i-gool bathtub มีเทคโนโลยีนํา แต่อาศัยตลาดเป็ นพืนฐาน (Mix) “Inno-Scan” C Palm Vein Biometric 93
 • 94. End of Week#2 กิจกรรมที 2 ให้ส่งรายชือและกลุ่ม พร้อมเลื อกผลิ ตภัณฑ์ทีใช้ สําหรับกรณี ศึกษา pantapong@gmail.com 94