SlideShare a Scribd company logo
การจัดการนวัตกรรม
การสือสารนวัตกรรมเพือสังคม
     week#4

               1
สิงทีผูบริโภคพึงปารถนาจากสินค้านวัตกรรม
        ้
Fun : ต้องเป็ นสินค้า กระบวนการหรือการบริการทีทําให้รสึกสนุกขึน
                           ู้

Convenience : ก่อให้เกิดความสะดวกขึน
Comfort : ก่อให้เกิดความสบายขึน
Clean : สินค้าทีสะอาดขึน เช่น อาหารสะอาดปลอดภัย และพลังงาน
Smart : สินค้าทีใช้ตองดูดี โก้เก๋และสมาร์ทขึน
           ้

 นวัตกรรมทีสามารถเปลี ยนไปเป็ นของใช้ในชีวิตประจําวันได้
       จะสามารถอยู่รอดได้และยังยืน
                                 2
สิงทีผูบริโภคพึงปารถนาจากสินค้านวัตกรรม
           ้
    Fun                 Comfort
ipad 2                กล้องดิจิตอล
เครืองพิมพ์สี
เก้าอีพลาสติก      Convenience กระดานอิกเลืล็นกทรอนิกส์
                   ปากกาลู
ดีวีดี            ไมโครโฟนไร้สาย       เตาไฟฟา ้
ipod             เกียร์ออโต้        ดินสอกด
โทรทัศน์ HD         เตารีดแบบใหม่       โทรศัพท์มือถือ
ข้าวเกรียบกุงฮานามิรสเผ็ ด
      ้        เครืองซักผ้าแบบถังเดียว  เก้าอีรถขนผูป่วยไฟฟา
                                   ้   ้
นม foremost เมลอน      เกาอีนวดไฟฟา ้       แปรงสีฟันไฟฟา  ้
DVD                           เครืองฉาย projector
โมกุโมกุ
นมเปรียวสมูทตี          Clean         นํ าหมึก
                            จักรยานไฟฟา ้
คอมพิวเตอร์แบบใหม่      กล่องชานอ้อย
                            คียบอร์ดไร้สาย
                              ์
               แบบตรง แบบเกลียว
   Smart          รถยนต์ hybrid
                            หมวกอบไอนํ า
                            case iphone ชาร์จไฟได้
 โทรศัพท์ทชสกรีน
      ั         ขวดแบบบาง
                            บะหมีสําเร็จรูปแบบคัฟ
 โทรศัพท์มือถือจอสี     รถยนต์หวฉี ด
                   ั
                            ebook
 Flash drive         ระบบปรับอุณหภูมิอตโนมัติ
                       ั
                            projector
 โทรศัพท์สมาร์ทโฟน                   Dictionary online / digital
 PDA ในการรับ order                                  3
Quiz & Assignment
Quiz Q01
  จงเปรียบเทียบผลิ ตภัณฑ์เดิมและใหม่ ว่ามีความต่างกันอย่างไร
  อธิบายและบ่งบอกความเป็ นนวัตกรรมคืออะไร พร้อมทังให้แจกแจง
  องค์ประกอบและระบบ ทังในรูปของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิ ต
Assignment เขียนส่งใน email วันที 10 กรกฎาคม 2555 A01
  ให้เปรียบเทียบกลยุทธ์ระหว่าง โออิชิ กับ อิชิตน ว่าสุดท้ายแล้วใคร
                        ั
  จะเป็ นผูชนะในเกมธุรกิจเครืองดืมชาเขียว และอธิบาย
      ้
  ให้อธิบายจุดจบของ Nokia และ BB ว่ามีลกษณะใด มีความเหมือน
                      ั
  หรือต่างกันอย่างไร พร้อมทังเปรียบเทียบกับ KODAK ด้วย

                                   4
5
6
7
บทที 2 นวัตกรรมด้านผลิ ตภัณฑ์และ
     กระบวนการผลิ ต
 (Product and Process Innovation)
    14 . 07 . 2012


                  8
2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
นวัตกรรมด้านผลิ ตภัณฑ์
 ผลิ ตภัณฑ์ทีจับต้องได้ (tangible product)
 ผลิ ตภัณฑ์ทีจับต้องไม่ได้ (intangible product)
                         9
social media
  ความคิดสร้างสรรค์เกียวกับ Business Model  10
2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต
 นวัตกรรมด้านกระบวนการทางเทคโนโลยี
 (technological process innovation)
 นวัตกรรมด้านกระบวนการทางองค์การ
 (organization process innovation)                      11
Product & Technology
                                กระบวนการผลิ ตแบบเดิม
  Wood Input


4-side moulder
 Profile sanding
Profile wrapping

                  ห่อผิ วด้วยกระดาษ    อัตราการสูญเสี ยร้อยละ 4
 Wood Output                        คิดเป็ นปริมาณไม้ 720 m3

หมายเหตุ เฉพาะผลิ ตภัณฑ์ Laiva Series ใช้ไม้ปีละ 18,000 m3               12
Product & Technology
                                          Raw material
  Wood Input

                              EVAc Glue               1
 4-side moulder                       Nozzle
 Profile sanding                       Press Roll             2
                   Edge sealing
Profile wrapping
                                Brushing             3

 Wood Output                        อัตราการสูญเสี ยเหลื อ ร้อยละ 1
                               ต้นทุนวัตถุดิบลดลงร้อยละ 28.5
หมายเหตุ เฉพาะผลิ ตภัณฑ์ Laiva Series ใช้ไม้ปีละ 18,000 m3 อัตราการทํางานเครือง 40 เมตรต่อนาที    13
14
2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
2.1.2 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร
 วิถีเทคโนโลยี (Technology trajectories)
 ความสามารถเชิงพลวัตของบริษท (Dynamic capability of firm)
                 ั
เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการสร้างผลกําไรให้บริษท
                              ั
บางครังปรับเทคโนโลยีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโอกาสทางการ
ตลาด หรืออาจจะใช้เวลาเป็ นเครืองพิสูจน์
                                15
2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
2.1.2 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร
 การพัฒนาสมรรถนะของบริษท (Firm-specific competencies)
             ั
 การพัฒนาองค์ความรูของบริษท (Firm-specific knowledge)
          ้    ั
บริษทฯ ต้องสามารถเสริมสร้างสมรรถนะและการนําองค์ความรู ้ เพือทํา
  ั
หน้าทีแปรรูปความคิดและจินตนาการให้เป็ นสิ นค้า
                                 16
2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
 2.1.2 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร
  ทฤษฏีพลวัตบนพืนฐานความสามารถของบริษท  ั
  (Dynamic competency-based theory of the firm)
บริษทฯ ต้องมีความเข้าใจถึงปั จจัยการเปลี ยนแปลง สิ งแวดล้อม ทังภายใน
  ั
และภายนอกองค์กร และเทคโนโลยีทีหมุนผ่านไป-มา ซึงความสามารถใน
การดูดซับองค์ความรู ้ (Absorptive capacity) เป็ นสิ งจําเป็ นต่อการพัฒนา
                                      17
2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
2.1.2 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร
 การพัฒนาความสามารถของบริษท    ั
 เน้นทีสมรรถนะหลัก (Core competency) ต้องเป็ นสิงทียากต่อการ
 เลี ยนแบบ ซึงจะได้ผลิ ตภัณฑ์หลัก
 ส่วนอืนๆ หรือ ผลิ ตภัณฑ์ย่อยก็ยงคงอยู่บนพืนฐานของ ผลิ ตภัณฑ์หลัก
                ั
 ท้ายสุดการเปลี ยนความสามารถหลักขององค์กร ก็จะนําไปสู่
 ผลตอบแทนและการสร้างมูลค่าเพิม                                  18
สมรรถนะหลัก (Core competency)
                19
สมรรถนะกับความง่ายในการเลี ยนแบบ
                  20
Quiz & Assignment
Quiz Q02
 จงเลือก 1 บริษท อธิบายถึง
        ั
 core competency ของบริษท นันๆ
              ั
 บอกชือและ ID
 บริษทอะไร
   ั
 มี core competency อะไร
 ผลิ ตภัณฑ์หลักทีได้คืออะไร
                       21
2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
2.1.2 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร
 มรดกทรัพย์สินขององค์กร (Organization heritage)
 การสังสมองค์ความรูขององค์กรก็มีส่วนช่วยให้องค์กร
          ้
 สามารถต่อยอดความคิดและการพัฒนา ไปสู่สินค้าตามทีต้องการ
                             22
พืนฐานความรูของคนในองค์กร
      ้
              23
2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
2.1.2 กระบวนการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร
 Secret of Silicon Valley
 ต้องเริมต้นจากความคิดและให้อิสระในการแสดงออก กล้าแสดงออก
 ประเมินความเป็ นไปได้และโอกาสในการได้รบทุน และการพิจารณา
                     ั
ขยายผลโครงการ
 ความท้าทายสําหรับนักคิดนักสร้างสรรค์ และกลุ่มคนทีมีศกยภาพมาใช้
                           ั
ในการพัฒนานวัตกรรม
                                  24
2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
2.1.3 กระบวนการพัฒนารูปแบบธุรกิจ
 รูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Business concept innovation)
 คือการนําเสนอสิ นค้าหรือบริการไปยังผูบริโภค ทีเป็ นเอกลักษณ์ของแต่
                   ้
 ละบริษทฯ หรือ ร้านค้าต่างๆ
    ั


                Miss Lily is Thailand's number
                one online flower shop


                                   25
2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
               26
2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
               27
2.1 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
องค์ประกอบรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม
 ส่วนบริษท ทรัพยากรและกลยุทธ์
     ั
 ส่วนของลูกค้า
 ส่วนของผูผลิ ต/คู่คา
      ้    ้
                        28
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา
                     ั
2.2.1 บริบทของการบริหารจัดการงานวิจยละพัฒนา
                  ั
ปั จจัยการเกิดนวัตกรรม
  ความเป็ นผูนําและการจัดการ 30%
        ้
  วัฒนธรรมขององค์กร 21%
  การวิจยตลาด 16%
     ั
  เทคโนโลยี และการวิจยพัฒนา 16%
             ั
  โครงสร้างองค์กร 14%
  อืนๆ 3% คู่แข่ง ผูบริโภค
           ้
                        29
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา
                   ั
2.2.1 บริบทของการบริหารจัดการงานวิจยละพัฒนา
                  ั
   งานวิจยและพัฒนา คือ การพัฒนา
      ั
  ความรูใหม่และการประยุกต์ใช้ความรู ้
     ้
 ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเพือนําไป
 เชือมโยงสู่วงการหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์

                       30
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา
                ั
                   31
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา
                     ั
2.2.1 บริบทของการบริหารจัดการงานวิจยละพัฒนา
                  ั
นิ ยามของการวิจยและพัฒนา
         ั
  หน่ วยงานวิชาการ งานวิจย หมายถึง กระบวนการทีมีระบบแบบ
               ั
  แผนเพือนําไปสู่การค้นพบใหม่ แต่ยงถึงกับการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
                  ั
  ภาคอุตสาหกรรม งานวิจย จะหมายรวมถึงและมุ่งเน้นกับการใช้
              ั
  ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ดงเดิมร่วมกับสมัยใหม่ เพือนําไปสู่
                ั
  การออกผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ


                              32
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา
                ั
                   33
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา
                     ั
2.2.1 บริบทของการบริหารจัดการงานวิจยละพัฒนา
                  ั
การจัดการงานวิจยและพัฒนาในอุตสาหกรรม
        ั
 ความเข้มข้นของการทําวิจยและพัฒนา (R&D intensity)
             ั
 1. R&D as % of sale =
 R&D expenditure/total sale income * 100%
 2. จํานวนสิ ทธิบตรต่องบประมาณด้านการวิจยและพัฒนา
         ั            ั
 3. จํานวนสิ ทธิบตรต่อจํานวนนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร
          ั

                           34
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา
                ั
                   35
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา
                    ั
2.2.1 บริบทของการบริหารจัดการงานวิจยละพัฒนา
                  ั
การจําแนกประเภทของงานวิจยและพัฒนา
            ั
 งานวิจยพืนฐานและรากฐานทางวิทยาศาสตร์
    ั
 งานวิจยประยุกต์
     ั
 การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
                        36
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา
                     ั

งานวิจยพืนฐานและรากฐาน
   ั
   ทางวิทยาศาสตร์           งานวิจยประยุกต์
                         ั
                     ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่
                     สิทธิบตร
                        ั
                     เทคโนโลยี ใหม่
                            37
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา
                     ั
การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์
นําเอางานิ วิจยประยุกต์มาพัฒนาให้ดีและใกล้เคียงกับความต้องการตลาด
       ั
        มีคณภาพสูงขึน ประสิ ทธิภาพดีขึน น่ าใช้มากขึน
          ุ
                                  38
39
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา
                ั
                    40
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา
                ั
                    41
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา
                      ั
2.2.1 บริบทของการบริหารจัดการงานวิจยละพัฒนา
                  ั
การบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุรกิจ
           ั
  การประเมินสภาวะแวดล้อม
  ต้องประเมินสถานการณ์ให้สอดคล้องกับคู่แข่ง
  การเปรียบเทียบผลทีเกิดขึ นจากการลงทุนในเทคโนโลยี
  เทคโนโลยี เก่าจะสร้างผลตอบแทนได้นอยลง
                  ้
  ความเสี ยง
  ควรมีการจัดการบริหารความเสียงในการจัดการ งานวิจยและพัฒนา
                         ั
  การวิเคราะห์ความสามารถ
  ต้องรูจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร
     ้
                                     42
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา
                ั
                   43
2.2 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจยและพัฒนา
                ั
                   44
Melamine  Plastics
           45
AquaArmour
    46
End of Week#4

 ให้ส่งรายชือสมาชิกในกลุ่ม เพือทํารายงานและ
โครงการ Project
 due date_P01_name_ID.docs
 และผลิ ตภัณฑ์นวัตกรรมทีเลื อก
(ผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการ การบริการ)

                        47

More Related Content

What's hot

Creativity & innovation management@KKU 20140823
Creativity & innovation management@KKU 20140823Creativity & innovation management@KKU 20140823
Creativity & innovation management@KKU 20140823
pantapong
 
Organization oriented creativity and innovation 20140616 [innovation journey]
Organization oriented creativity and innovation 20140616 [innovation journey]Organization oriented creativity and innovation 20140616 [innovation journey]
Organization oriented creativity and innovation 20140616 [innovation journey]
pantapong
 
Summary of CIM 23052015 BUS7150
Summary of CIM 23052015 BUS7150Summary of CIM 23052015 BUS7150
Summary of CIM 23052015 BUS7150
pantapong
 
Tim how to assess the innovation capability
Tim how to assess the innovation capabilityTim how to assess the innovation capability
Tim how to assess the innovation capability
pantapong
 
Introduction to innovation management
Introduction to innovation managementIntroduction to innovation management
Introduction to innovation management
Surang Judistprasert
 
RU 20150118 managing change and innovation
RU 20150118 managing change and innovationRU 20150118 managing change and innovation
RU 20150118 managing change and innovation
pantapong
 
Innovation Journey 20140630 @KMITL
Innovation Journey 20140630 @KMITLInnovation Journey 20140630 @KMITL
Innovation Journey 20140630 @KMITL
pantapong
 
Innovation Journey 20141028@BU
Innovation Journey 20141028@BUInnovation Journey 20141028@BU
Innovation Journey 20141028@BU
pantapong
 
Innovation journey 20150402 07 day#2
Innovation journey 20150402 07 day#2Innovation journey 20150402 07 day#2
Innovation journey 20150402 07 day#2
pantapong
 
Innovation journey 20150402 07 Day#1
Innovation journey 20150402 07 Day#1Innovation journey 20150402 07 Day#1
Innovation journey 20150402 07 Day#1
pantapong
 
Innovation Journey 20151003-04 NIDA
Innovation Journey 20151003-04 NIDAInnovation Journey 20151003-04 NIDA
Innovation Journey 20151003-04 NIDA
pantapong
 
Chapter 3 innovation challenge
Chapter 3 innovation challengeChapter 3 innovation challenge
Chapter 3 innovation challenge
Teetut Tresirichod
 
Chapter 2 innovation development in business organizations
Chapter 2 innovation development in business organizationsChapter 2 innovation development in business organizations
Chapter 2 innovation development in business organizations
Teetut Tresirichod
 
Chapter 7 technology development trends in the 21st century
Chapter 7 technology development trends in the 21st centuryChapter 7 technology development trends in the 21st century
Chapter 7 technology development trends in the 21st century
Teetut Tresirichod
 
Innovation roadmap for rubber industry@Chaing Mai 20.11.2014
Innovation roadmap for rubber industry@Chaing Mai 20.11.2014Innovation roadmap for rubber industry@Chaing Mai 20.11.2014
Innovation roadmap for rubber industry@Chaing Mai 20.11.2014
pantapong
 
Innovation Journey 20150407 Day#3
Innovation Journey 20150407 Day#3Innovation Journey 20150407 Day#3
Innovation Journey 20150407 Day#3
pantapong
 
Tim how to assess the innovation capability for smart smes
Tim how to assess the innovation capability for smart smesTim how to assess the innovation capability for smart smes
Tim how to assess the innovation capability for smart smes
pantapong
 
Post hq innovation journey 2014091516
Post hq innovation journey 2014091516Post hq innovation journey 2014091516
Post hq innovation journey 2014091516
pantapong
 
Healthcare innovation 20160217 BDMSNIA
Healthcare innovation 20160217 BDMSNIAHealthcare innovation 20160217 BDMSNIA
Healthcare innovation 20160217 BDMSNIA
pantapong
 
Chapter 8 concepts of change management
Chapter 8 concepts of change managementChapter 8 concepts of change management
Chapter 8 concepts of change management
Teetut Tresirichod
 

What's hot (20)

Creativity & innovation management@KKU 20140823
Creativity & innovation management@KKU 20140823Creativity & innovation management@KKU 20140823
Creativity & innovation management@KKU 20140823
 
Organization oriented creativity and innovation 20140616 [innovation journey]
Organization oriented creativity and innovation 20140616 [innovation journey]Organization oriented creativity and innovation 20140616 [innovation journey]
Organization oriented creativity and innovation 20140616 [innovation journey]
 
Summary of CIM 23052015 BUS7150
Summary of CIM 23052015 BUS7150Summary of CIM 23052015 BUS7150
Summary of CIM 23052015 BUS7150
 
Tim how to assess the innovation capability
Tim how to assess the innovation capabilityTim how to assess the innovation capability
Tim how to assess the innovation capability
 
Introduction to innovation management
Introduction to innovation managementIntroduction to innovation management
Introduction to innovation management
 
RU 20150118 managing change and innovation
RU 20150118 managing change and innovationRU 20150118 managing change and innovation
RU 20150118 managing change and innovation
 
Innovation Journey 20140630 @KMITL
Innovation Journey 20140630 @KMITLInnovation Journey 20140630 @KMITL
Innovation Journey 20140630 @KMITL
 
Innovation Journey 20141028@BU
Innovation Journey 20141028@BUInnovation Journey 20141028@BU
Innovation Journey 20141028@BU
 
Innovation journey 20150402 07 day#2
Innovation journey 20150402 07 day#2Innovation journey 20150402 07 day#2
Innovation journey 20150402 07 day#2
 
Innovation journey 20150402 07 Day#1
Innovation journey 20150402 07 Day#1Innovation journey 20150402 07 Day#1
Innovation journey 20150402 07 Day#1
 
Innovation Journey 20151003-04 NIDA
Innovation Journey 20151003-04 NIDAInnovation Journey 20151003-04 NIDA
Innovation Journey 20151003-04 NIDA
 
Chapter 3 innovation challenge
Chapter 3 innovation challengeChapter 3 innovation challenge
Chapter 3 innovation challenge
 
Chapter 2 innovation development in business organizations
Chapter 2 innovation development in business organizationsChapter 2 innovation development in business organizations
Chapter 2 innovation development in business organizations
 
Chapter 7 technology development trends in the 21st century
Chapter 7 technology development trends in the 21st centuryChapter 7 technology development trends in the 21st century
Chapter 7 technology development trends in the 21st century
 
Innovation roadmap for rubber industry@Chaing Mai 20.11.2014
Innovation roadmap for rubber industry@Chaing Mai 20.11.2014Innovation roadmap for rubber industry@Chaing Mai 20.11.2014
Innovation roadmap for rubber industry@Chaing Mai 20.11.2014
 
Innovation Journey 20150407 Day#3
Innovation Journey 20150407 Day#3Innovation Journey 20150407 Day#3
Innovation Journey 20150407 Day#3
 
Tim how to assess the innovation capability for smart smes
Tim how to assess the innovation capability for smart smesTim how to assess the innovation capability for smart smes
Tim how to assess the innovation capability for smart smes
 
Post hq innovation journey 2014091516
Post hq innovation journey 2014091516Post hq innovation journey 2014091516
Post hq innovation journey 2014091516
 
Healthcare innovation 20160217 BDMSNIA
Healthcare innovation 20160217 BDMSNIAHealthcare innovation 20160217 BDMSNIA
Healthcare innovation 20160217 BDMSNIA
 
Chapter 8 concepts of change management
Chapter 8 concepts of change managementChapter 8 concepts of change management
Chapter 8 concepts of change management
 

Similar to Communication innovation swu week#4

BuildTech'12 SHOW DAILY ฉบับที่ 1
BuildTech'12 SHOW DAILY ฉบับที่ 1 BuildTech'12 SHOW DAILY ฉบับที่ 1
BuildTech'12 SHOW DAILY ฉบับที่ 1
ttfintl
 
Innovation Journey 20140618 @ Siam University
Innovation Journey 20140618 @ Siam UniversityInnovation Journey 20140618 @ Siam University
Innovation Journey 20140618 @ Siam University
pantapong
 
How to apply ict to jewelry manufacturing
How to apply ict to jewelry manufacturingHow to apply ict to jewelry manufacturing
How to apply ict to jewelry manufacturing
Apirak Chiangcharoen
 
Internet of Things เทรนอนาคต ที่ต้องรู้
Internet of Things เทรนอนาคต ที่ต้องรู้Internet of Things เทรนอนาคต ที่ต้องรู้
Internet of Things เทรนอนาคต ที่ต้องรู้
Adun Nanthakaew
 
Smart industry Vol. 18/2554 "Digital Magazine ความท้าทายใหม่ ในยุคดิจิตอลของส...
Smart industry Vol. 18/2554 "Digital Magazine ความท้าทายใหม่ ในยุคดิจิตอลของส...Smart industry Vol. 18/2554 "Digital Magazine ความท้าทายใหม่ ในยุคดิจิตอลของส...
Smart industry Vol. 18/2554 "Digital Magazine ความท้าทายใหม่ ในยุคดิจิตอลของส...
Software Park Thailand
 
ความท้าทายใหม่ในยุคของดิจิตอลธุรกิจสิ่งพิมพ์
ความท้าทายใหม่ในยุคของดิจิตอลธุรกิจสิ่งพิมพ์ความท้าทายใหม่ในยุคของดิจิตอลธุรกิจสิ่งพิมพ์
ความท้าทายใหม่ในยุคของดิจิตอลธุรกิจสิ่งพิมพ์asdasd สถิตแสงบนดวงจันทร์
 
IT4Life-RUS-rwasukri-24may2019_dr.arnut
IT4Life-RUS-rwasukri-24may2019_dr.arnutIT4Life-RUS-rwasukri-24may2019_dr.arnut
IT4Life-RUS-rwasukri-24may2019_dr.arnut
Asst.Prof.Dr.Arnut Ruttanatirakul
 
เมื่อข้อมูลเปลี่ยนโลกการแข่งขัน The new deal on data
เมื่อข้อมูลเปลี่ยนโลกการแข่งขัน The new deal on data เมื่อข้อมูลเปลี่ยนโลกการแข่งขัน The new deal on data
เมื่อข้อมูลเปลี่ยนโลกการแข่งขัน The new deal on data
maruay songtanin
 
Innovation journey 20140722 BAAC@Korat
Innovation journey 20140722 BAAC@KoratInnovation journey 20140722 BAAC@Korat
Innovation journey 20140722 BAAC@Korat
pantapong
 
Innovate yourself
Innovate yourselfInnovate yourself
Multimedia1
Multimedia1Multimedia1
Multimedia1
Prapaporn Boonplord
 

Similar to Communication innovation swu week#4 (15)

BuildTech'12 SHOW DAILY ฉบับที่ 1
BuildTech'12 SHOW DAILY ฉบับที่ 1 BuildTech'12 SHOW DAILY ฉบับที่ 1
BuildTech'12 SHOW DAILY ฉบับที่ 1
 
Vol01
Vol01Vol01
Vol01
 
Innovation Journey 20140618 @ Siam University
Innovation Journey 20140618 @ Siam UniversityInnovation Journey 20140618 @ Siam University
Innovation Journey 20140618 @ Siam University
 
How to apply ict to jewelry manufacturing
How to apply ict to jewelry manufacturingHow to apply ict to jewelry manufacturing
How to apply ict to jewelry manufacturing
 
Internet of Things เทรนอนาคต ที่ต้องรู้
Internet of Things เทรนอนาคต ที่ต้องรู้Internet of Things เทรนอนาคต ที่ต้องรู้
Internet of Things เทรนอนาคต ที่ต้องรู้
 
Smart industry Vol. 18/2554 "Digital Magazine ความท้าทายใหม่ ในยุคดิจิตอลของส...
Smart industry Vol. 18/2554 "Digital Magazine ความท้าทายใหม่ ในยุคดิจิตอลของส...Smart industry Vol. 18/2554 "Digital Magazine ความท้าทายใหม่ ในยุคดิจิตอลของส...
Smart industry Vol. 18/2554 "Digital Magazine ความท้าทายใหม่ ในยุคดิจิตอลของส...
 
ความท้าทายใหม่ในยุคของดิจิตอลธุรกิจสิ่งพิมพ์
ความท้าทายใหม่ในยุคของดิจิตอลธุรกิจสิ่งพิมพ์ความท้าทายใหม่ในยุคของดิจิตอลธุรกิจสิ่งพิมพ์
ความท้าทายใหม่ในยุคของดิจิตอลธุรกิจสิ่งพิมพ์
 
IT4Life-RUS-rwasukri-24may2019_dr.arnut
IT4Life-RUS-rwasukri-24may2019_dr.arnutIT4Life-RUS-rwasukri-24may2019_dr.arnut
IT4Life-RUS-rwasukri-24may2019_dr.arnut
 
เมื่อข้อมูลเปลี่ยนโลกการแข่งขัน The new deal on data
เมื่อข้อมูลเปลี่ยนโลกการแข่งขัน The new deal on data เมื่อข้อมูลเปลี่ยนโลกการแข่งขัน The new deal on data
เมื่อข้อมูลเปลี่ยนโลกการแข่งขัน The new deal on data
 
Innovation journey 20140722 BAAC@Korat
Innovation journey 20140722 BAAC@KoratInnovation journey 20140722 BAAC@Korat
Innovation journey 20140722 BAAC@Korat
 
สินค้า Otop
สินค้า Otopสินค้า Otop
สินค้า Otop
 
สินค้า Otop
สินค้า Otopสินค้า Otop
สินค้า Otop
 
สินค้า Otop
สินค้า Otopสินค้า Otop
สินค้า Otop
 
Innovate yourself
Innovate yourselfInnovate yourself
Innovate yourself
 
Multimedia1
Multimedia1Multimedia1
Multimedia1
 

More from pantapong

Next10 - exponential - innovation - 2024
Next10 - exponential - innovation - 2024Next10 - exponential - innovation - 2024
Next10 - exponential - innovation - 2024
pantapong
 
MWA Innovation and R&D 17012023
MWA Innovation and R&D 17012023MWA Innovation and R&D 17012023
MWA Innovation and R&D 17012023
pantapong
 
2023 Next10 Exponential Innovation
2023 Next10 Exponential Innovation2023 Next10 Exponential Innovation
2023 Next10 Exponential Innovation
pantapong
 
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdfFinal APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
pantapong
 
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdfInnovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
pantapong
 
2022 Next10 Exponential Innovation
2022 Next10 Exponential Innovation2022 Next10 Exponential Innovation
2022 Next10 Exponential Innovation
pantapong
 
19102021 Innovation Management
19102021 Innovation Management19102021 Innovation Management
19102021 Innovation Management
pantapong
 
Innovation Management TNSC
 Innovation Management TNSC Innovation Management TNSC
Innovation Management TNSC
pantapong
 
Innovation in crisis FTPI 02072021
Innovation in crisis FTPI 02072021Innovation in crisis FTPI 02072021
Innovation in crisis FTPI 02072021
pantapong
 
Thailand Innovation Transformation TNSC
Thailand Innovation Transformation TNSCThailand Innovation Transformation TNSC
Thailand Innovation Transformation TNSC
pantapong
 
Exponential innovation next10: 2021
Exponential innovation next10: 2021Exponential innovation next10: 2021
Exponential innovation next10: 2021
pantapong
 
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
pantapong
 
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next levelThailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
pantapong
 
Exponential innovation next10 2020 Update June
Exponential innovation next10 2020 Update JuneExponential innovation next10 2020 Update June
Exponential innovation next10 2020 Update June
pantapong
 
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next levelThailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
pantapong
 
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation TransformationAIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
pantapong
 
Innovation & Waste Transformation
Innovation & Waste TransformationInnovation & Waste Transformation
Innovation & Waste Transformation
pantapong
 
Innovation and Farm Transformation March 2020
Innovation and Farm Transformation March 2020Innovation and Farm Transformation March 2020
Innovation and Farm Transformation March 2020
pantapong
 
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
NBTC 03122019 : Innovation and Digital TransformationNBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
pantapong
 
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation : NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
pantapong
 

More from pantapong (20)

Next10 - exponential - innovation - 2024
Next10 - exponential - innovation - 2024Next10 - exponential - innovation - 2024
Next10 - exponential - innovation - 2024
 
MWA Innovation and R&D 17012023
MWA Innovation and R&D 17012023MWA Innovation and R&D 17012023
MWA Innovation and R&D 17012023
 
2023 Next10 Exponential Innovation
2023 Next10 Exponential Innovation2023 Next10 Exponential Innovation
2023 Next10 Exponential Innovation
 
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdfFinal APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
 
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdfInnovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
 
2022 Next10 Exponential Innovation
2022 Next10 Exponential Innovation2022 Next10 Exponential Innovation
2022 Next10 Exponential Innovation
 
19102021 Innovation Management
19102021 Innovation Management19102021 Innovation Management
19102021 Innovation Management
 
Innovation Management TNSC
 Innovation Management TNSC Innovation Management TNSC
Innovation Management TNSC
 
Innovation in crisis FTPI 02072021
Innovation in crisis FTPI 02072021Innovation in crisis FTPI 02072021
Innovation in crisis FTPI 02072021
 
Thailand Innovation Transformation TNSC
Thailand Innovation Transformation TNSCThailand Innovation Transformation TNSC
Thailand Innovation Transformation TNSC
 
Exponential innovation next10: 2021
Exponential innovation next10: 2021Exponential innovation next10: 2021
Exponential innovation next10: 2021
 
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
 
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next levelThailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
 
Exponential innovation next10 2020 Update June
Exponential innovation next10 2020 Update JuneExponential innovation next10 2020 Update June
Exponential innovation next10 2020 Update June
 
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next levelThailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
 
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation TransformationAIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
 
Innovation & Waste Transformation
Innovation & Waste TransformationInnovation & Waste Transformation
Innovation & Waste Transformation
 
Innovation and Farm Transformation March 2020
Innovation and Farm Transformation March 2020Innovation and Farm Transformation March 2020
Innovation and Farm Transformation March 2020
 
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
NBTC 03122019 : Innovation and Digital TransformationNBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
 
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation : NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
 

Communication innovation swu week#4