SlideShare a Scribd company logo
Innovation on demand ::
    New Product Development
        Using TRIZ
          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
           สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี
         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์14 กรกฎาคม 2555                    1
นวัตกรรมคืออะไร อะไรคือนวัตกรรม!!!
    New Product Development
    การสร้างสรรค์กบนวัตกรรม
           ั
    TRIZ กุญแจสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
    TRIZ 40 หลักการ (#1,#4,#7,#10,#40)
    Workshop TRIZ

14 กรกฎาคม 2555               2
นวัตกรรมคืออะไร
 อะไรคือนวัตกรรม!!!
14 กรกฎาคม 2555    3
ทฤษฎีคลืนยาว (Long Wave Cycle)
14 กรกฎาคม 2555                4
ทฤษฎีคลืนยาว (Long Wave Cycle)
  ธรรมชาติของความจริงในโลก
   โลกตะวันตก :   ฟื นฟู – รุ่งโรจน์ – ถดถอย – ตกตํา
   พุทธศาสนา :    เกิดขึน – ตังอยู่ – ดับไป
14 กรกฎาคม 2555                       5
ทฤษฎีคลืนยาว (Long Wave Cycle)
                1987
                2006


14 กรกฎาคม 2555                6
14 กรกฎาคม 2555  7
Innovation is
 “A creative idea that has
 been made to work”,
wrote David Hussey in his book “The Innovation Challenge.”

14 กรกฎาคม 2555                     8
นวัตกรรม คือ
 การเปลียนแปลงและความท้าทาย
  ทีจะก้าวข้ามข้อจํากัดเดิมๆ
   เพือความอยู่รอดของธุรกิจ
14 กรกฎาคม 2555       9
นวัตกรรมขนมปั ง
    คุณคิดว่า การทําขนมปั ง หมดความเป็ นนวัตกรรมหรือยัง?
14 กรกฎาคม 2555                        10
ขนมปั งเป็ นที รูจกมากว่า 3,000 ปี โดยมี ชาวอี ยิปต์และชาว
            ้ ั
   สวิ สที ผูคิดค้นด้วยการนํ าเมล็ ดข้าวสาลี มาบดให้พอละเอี ยดมา
        ้
   ผสมกับนํ าที เป็ น องค์ประกอบ (Component) หลักแล้ว
   นํ าไปเทลงบนหินร้อนถื อเป็ นระบบ (System) เพือให้ส่วนผสม
   สุกจนมีกลินหอมชวนรับประทาน
14 กรกฎาคม 2555                            11
หลัง จากนั นความรู ้เ กี ยวกับ การทํ า ขนมปั งได้ กระจาย
    (Diffusion) ออกจากอียิปต์ไปสู่ส่วนต่างๆ ของโลก ตังแต่
    เมดิ เตอเรเนี ยน เยรูซาเล็ มโบราณ ตะวันออกกลาง โดยการ
    ทํ า ขนมปั งนั นได้ก ลายเป็ นที ยอมรับ กัน อย่ า งกว้า งขวาง
    จนกระทังได้เข้าไปถึ งกรี ก โรม จนถึ งยุโรปตอนกลาง ศิ ลปะ
    การทําขนมอบดําเนิ นไปอย่างช้าๆ
    ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร มี ม า ต ร ฐ า น (Standard) ข อ ง
    อุตสาหกรรมนันๆ จึ งจะสามารถก่อเกิ ดแนวทางความคิ ดที
    เป็ นไปได้และนําไปสู่
14 กรกฎาคม 2555                            12
ความต่อเนื อง (continuous)             การเดิ นทางของ
   ขนมปั งยังดําเนิ นต่อ แต่วิวฒนาการด้านเครื องมื อและเครื อง
                  ั
   ทุ่ น แรงต่ า งๆ ที ทัน สมัย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก็ ย ัง ได้ร บ การ
                                    ั
   พัฒนาคิ ดค้นอย่ างต่ อเนื องไม่ว่าจะเป็ นเตาอบที ควบคุมแบบ
   พิ เศษด้วยคอมพิ วเตอร์ เครื องแบ่งก้อนแปงอัตโนมัติ เพื อให้
                           ้
   การทําขนมปั งมีความยังยื นและทันสมัยต่อไปอย่างไม่หยุดยัง
   ต้อ งกระตุ ้น ให้เ กิ ด แรงบัน ดาลใจของการ      เลี ย นแบบ
   (imitation) จึ งจะสามารถกล่ าวได้ ว่ า        ผลิ ตภั ณ ฑ์ มี
    ความสําเร็จ
14 กรกฎาคม 2555                                13
ผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการหรือการบริการ

  ผลิ ตภัณฑ์ เป็ นสินค้าใหม่
  โดยเฉพาะสินค้า
  อุปโภคบริโภค
  เป็ นสิงของทีสามารถจับต้อง
  ได้
  เช่น iPhone4S | New iPad

14 กรกฎาคม 2555                     14
ผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการหรือการบริการ

    กระบวนการหรือการบริการ เป็ นการเปลี ยนระบบ
    รูปแบบทีแตกต่างจากเดิม การคิดค้นกระบวนการ
    ผลิ ตใหม่ การเปลี ยนลําดับขันตอนการทํางานใหม่
14 กรกฎาคม 2555                     15
ระดับความใหม่
   ระดับความใหม่ของนวัตกรรมนันมีดวยกัน 3 ประเภท
                  ้

      ใหม่ระดับ  ใหม่ระดับ   ใหม่ระดับ
      องค์กร    ตลาด     โลก
14 กรกฎาคม 2555                   16
ประเภทของนวัตกรรม ระดับความใหม่

         องค์ประกอบ      ระบบ   ผลตอบแทน
           component     system   benefits

 Incremental:   ปรับปรุง เปลียนแปลง
          บางอย่าง ให้ดขน
                 ี ึ

 Modular:     สร้างองค์ประกอบใหม่

 Architectural:  พัฒนาองค์ประกอบ
            ให้ดขน
              ี ึ

 Radical:     สร้างองค์ประกอบใหม่


14 กรกฎาคม 2555                        17
ระดับความใหม่
                       Architectural
                            component
                            system
                          3
          1          2
         Modular      Incremental
14 กรกฎาคม 2555     component  system           18
the world's first MP3 player       ระดับความใหม่
                         Digital
    Analog

                                  1st ipod |5/10G

                          Eiger Labs
                         MPMan F10 | 32M
      component  system
              Rio PMP300 US $200
14 กรกฎาคม 2555
            Radical                          19
New component  system          ระดับความใหม่
                        Change
                        component  system
     Modular
                        Incremental
                 Power Source
  Power Source

14 กรกฎาคม 2555                           20
ระดับความใหม่
     Radical
    component  system
                     Incremental              component  system                         Modular
14 กรกฎาคม 2555                         21
ระดับความใหม่

 การปรับปรุง
    |
 ประสิทธิภาพ         Radical
    |         นวัตกรรมทีสร้างความ
  นวัตกรรม        แตกต่างอย่างสินเชิง
    |
  ความใหม่
    |         Incremental | Modular
 วิวฒนาการ
   ั           นวัตกรรมส่วนเพิม
         เวลา
14 กรกฎาคม 2555                 22
ผลตอบแทนทีคาดหวัง
        จากนวัตกรรม
14 กรกฎาคม 2555         23
ผลประโยชน์ทีต้องการ
     ได้ผลิ ตภัณฑ์ใหม่และกระบวนการใหม่
       ความแตกต่างและโดดเด่น
       ตลาดใหม่หรือ กลยุทธ์น่านนํ าสี ฟา (Blue Ocean)
                       ้
       อุตสาหกรรมใหม่
     ผลเชิงเศรษฐศาสตร์
       การลงแรงน้อยๆ ได้ผลตอบแทนเยอะๆ
       (Low input High Output)
       ความคุมค่าในการลงทุน ผลตอบแทนทีได้
          ้
       การลดต้นทุนการผลิ ต ราคาถูกกว่าหรือเปล่า
14 กรกฎาคม 2555                        24
ผลประโยชน์ทีต้องการ
    คุณภาพผลิ ตภัณฑ์หรือบริการทีดีขึน
      การเพิมฟั งก์ชนให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย โดดเด่น
             ั
      ปรับปรุงคุณภาพของสิ นค้าให้ดีขึน เมือเราไม่สามารถ
      แข่งขันด้านราคาได้
    คุณภาพชี วิตทีดีขึน
      การใส่ใจเกียวกับสุขภาพความปลอดภัยเป็ นหลัก
      ใส่ใจสิ งแวดล้อมมากขึ น
      ความสะดวกสบาย
14 กรกฎาคม 2555                        25
นวัตกรรม
         ความแตกต่าง
       สินค้า
14 กรกฎาคม 2555
            การตลาด  26
Engineering      Management   Public administration
  The sciences     Economics   Law
  The social sciences  Communications
14 กรกฎาคม 2555                       27
นวัตกรรมมุมจีน

14 กรกฎาคม 2555       28
นวัตกรรมมุมจีน         #1 Copy
    (ShanZhai Model | Copy business model
       pattern between industries)


14 กรกฎาคม 2555                  29
เกิดอะไรขึ นในโลกใบนี ?
       iPed-ประเทศจีน    iPad-Apple
14 กรกฎาคม 2555                  30
Parody Examples in China
14 กรกฎาคม 2555             31
14 กรกฎาคม 2555  32
14 กรกฎาคม 2555  33
เกิดอะไรขึ นในโลกใบนี ?
         1990  2010

14 กรกฎาคม 2555                34
Parody Examples in China
14 กรกฎาคม 2555             35
14 กรกฎาคม 2555  36
กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรม
14 กรกฎาคม 2555             37
เกิดอะไรขึ นในโลกใบนี ?
         Great Wall of IT
14 กรกฎาคม 2555                 38
The 50 Most Innovative Companies 2010
14 กรกฎาคม 2555                   39
กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรม


          อยู่รอด
          อยู่ต่อไป
         อยู่ต่อเนื อง
14 กรกฎาคม 2555             40
ประเทศไทยใน

         ทีเปลี ยนไป....
14 กรกฎาคม 2555           41
14 กรกฎาคม 2555  42
14 กรกฎาคม 2555  43
ประเทศจีน 2012  ประเทศไทย 2012

14 กรกฎาคม 2555              44
กระบวนการของนวัตกรรม

           2   การรับรูถึงโอกาส
                  ้
   1                     3   นํ าสินค้าออกสู่ตลาด
   แหล่งทีมาของความคิดใหม่
   ความคิดสร้างสรรค์และกลุ่มงานเพือการสร้างสรรค์
   การยกระดับความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กร


14 กรกฎาคม 2555                               45
New Product Development
   Idea generation         Creativity  TRIZ
   Product screening
                   Design
   Concept testing
   Business & Financial analysis
   Product development       Business &
   Test marketing         Marketing
   Commercialization
14 กรกฎาคม 2555                      46
Creativity Tool
   เครืองมือสําหรับ   การคิดเชิงระบบ
   การคิดเชิงจิตวิทยา   TRIZ
     การระดมสมอง    (Methodology +
     Mind Map      knowledge base)
14 กรกฎาคม 2555                47
การสร้างสรรค์
         กับ นวัตกรรม

14 กรกฎาคม 2555          48
อะไรคือการสร้างสรรค์?

14 กรกฎาคม 2555       49
อะไรคือการสร้างสรรค์


             ~frame
         frame

14 กรกฎาคม 2555               50
อะไรคือการสร้างสรรค์

  เป็ นสิ งทีต้องสนใจเป็ นความ
                  Freak of Nature
  ผิ ดปกติ ความแตกต่างจากสิ งที  by Mark S Blumberg
  เป็ นปกติและเหมือนกัน
  ธรรมชาติในความเหมือนที
  แตกต่างกัน
  เป็ นความเหมือนแต่หากมองใน
  อีกมุมทีต่างกัน ก็ได้
  ผลลัพธ์ในความคิดทีต่างกัน
  ออกไป
14 กรกฎาคม 2555                      51
อะไรคือการสร้างสรรค์
14 กรกฎาคม 2555           52
อะไรคือการสร้างสรรค์

    มองให้ต่างกันออกไป เคยมีคนกล่าวไว้ว่า
    พฤติกรรมของคนทีแสดงออกมากับสิ งๆ หนึ ง
      10%  คิด ลงมือทํา สร้างสรรค์
      80%  ใช้ รับเทคโนโลยี จ่ายเงินซือ
      10%  วิจารณ์ ต่อต้าน

14 กรกฎาคม 2555                 53
อะไรคือการสร้างสรรค์
14 กรกฎาคม 2555           54
อะไรคือการสร้างสรรค์
14 กรกฎาคม 2555           55
อะไรคือการสร้างสรรค์
14 กรกฎาคม 2555           56
อะไรคือการสร้างสรรค์
14 กรกฎาคม 2555           57
การสร้างสรรค์
              เหมือนกันไหม
       วิทยาศาสตร์          ศิลป
         ตรรกะ           สวยงาม
       คณิ ตศาสตร์         ลายเส้น
14 กรกฎาคม 2555                      58
การสร้างสรรค์
         การสร้างสรรค์ เกิดขึนตรงไหนบ้าง
 การสร้างสรรค์พบได้ทวไป : ในงานศิลปะ งานบันเทิง งานธุรกิจ ใน
          ั
 คณิ ตศาสตร์ ในวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม การแพทย์ สังคมศาสตร์
 เศรษฐศาสตร์
 การสร้างสรรค์ตองมีเงือนไข 3 อย่าง POM | ความเป็ นส่วนตัว personality
        ้
 | ความเป็ นสิงแรก originality | การมีความหมาย meaning
 การสร้างสรรค์ ในแง่ ศิลป คล้ายกับช่วงความรูสึกทีอิสระของงานออกแบบ
                      ้
 การประดิษฐ์และ ความฝัน แต่ ในแง่ วิทยาศาสตร์ การค้นหาเข้าถึงความ
 จริงเพือพิสจน์องค์ความรูต่างๆ
      ู      ้
14 กรกฎาคม 2555             The Creative Economy, John Howkins  59
การสร้างสรรค์
  ศาสนาพุทธ : การเกิดปั ญญามาจาก
           ศีล | สมาธิ |ปั ญญา

         สติ คือ สัญชาตญาณของการอยู่รอด

           สติ ทําหน้าทีเป็ นเครืองขนส่ง
          ความรู ้ ความจํา มาใช้ให้ทนเวลา
                       ั
            เพือสร้างให้เกิด ปั ญญา

14 กรกฎาคม 2555             The Creative Economy, John Howkins  60
การสร้างสรรค์
  ความเป็ นส่วนตัว personality
    ความเป็ นปั จเจกบุคคล
    มนุ ษย์เท่านันทีสามารถสร้างสรรค์ได้
    เครืองจักรจะมีสติในการสร้างสิ งใหม่ได้ไหม
    เขาทําได้แค่การผลิ ตได้ แต่สร้างไม่ได้
         “คอมพิวเตอร์เป็ นสิงไร้ค่า
         มันให้ได้แค่คําตอบเท่านัน”
14 กรกฎาคม 2555           The Creative Economy, John Howkins  61
การสร้างสรรค์
  ความเป็ นสิงแรก originality
   การสร้างสรรค์ตองเป็ นสิ งต้นแบบ สิ งใหม่
           ้
   “บางสิ งทีเกิดจากความไม่มี” | “สร้างจากความไม่มี”
   การเป็ นสิ งแรกนันต้อง ไม่มีมาก่อน คือ ความใหม่
  แตกต่าง คื อ ความเป็ นเอกลักษณ์
    ความเป็ นเอกลักษณ์ นันเคย เป็ นสิงใหม่
    แต่สิงใหม่ บางครังก็ไม่มีเอกลักษณ์เอาเสี ยเลย
14 กรกฎาคม 2555          The Creative Economy, John Howkins  62
การสร้างสรรค์
  การมีความหมาย meaning
    การสร้างสรรค์ตองมีความหมาย ไม่ว่าจะเป็ น
           ้
    ความหมายส่วนตัวหรือความหมายเล็ กๆ
    ความหมาย สื อถึง ความเป็ นเฉพาะกลุ่ม คณะ ซึงการ
    สร้างสรรค์อย่างไรก็ตองมีความหมาย
              ้14 กรกฎาคม 2555          The Creative Economy, John Howkins  63
การสร้างสรรค์
  การสร้างสรรค์เฉยๆ นันไม่มีมลค่าทางเศรษฐกิจ
                ู
  ต้องนําการสร้างสรรค์นนมา แปรรูป รังสรรค์
             ั
  จนมันกลายเป็ น ผลิ ตภัณฑ์ | บริการ | กระบวนการ
  ซึงจะสามารถกําหนดราคาอย่างมีเหตุมีผล
  จนเกิดการ แลกเปลียน ทําการซือ การขาย เกิดเป็ น
  มูลค่าทางเศรษฐกิจออกมา

14 กรกฎาคม 2555        The Creative Economy, John Howkins  64
องค์ประกอบ 3 ประการในการคิดสร้างสรรค์

                       องค์ความรู ้
 การคิดเชิ งสร้างสรรค์        ความเชียวชาญ ความรู ้
 แนวทางในการแก้ปัญหา         ความเข้าใจในประเด็นที
  หรือจินตนาการของ           ต้องการสร้างสรรค์
    แต่ละบุคคล
             การสร้างสรรค์
              creativity

              แรงจูงใจ
          ความสนใจ ความหลงใหลใน
14 กรกฎาคม 2555
           งานทีต้องการสร้างสรรค์         65
แนวทางการก่อเกิดความคิดใหม่
               ปั ญหา
           ความต้องการ หรือ โอกาส

              หาทาง
              แก้ปัญหา
                         Heuristic
             การสร้างสรรค์       TRIZ
                         Brainstorms

              ลงมือ
              แก้ปัญหา        ผลิ ตภัณฑ์
                         กระบวนการ
         ประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือสังคม  การบริการ
14 กรกฎาคม 2555                        66
TRIZ
  กุญแจสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม


14 กรกฎาคม 2555          67
Accelerate innovation with TRIZ
  a Catalyst of innovation
  Theory of inventive
  The theory of inventor's problem solving
  Innovation tool

14 กรกฎาคม 2555                68
อะไรคือ “TRIZ” ?
    Теория решения изобретательских задач
   Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch

          ความหมายคือ
    “Theory of Inventive Problem Solving”
             หรือ
     เรากําลังพูดถึงวิธีแก้ปัญหาในการ
       ประดิษฐ์คิดค้นแบบ รัสเซีย
14 กรกฎาคม 2555                  69
New Product Development using
   TRIZ technique contradiction
    Patent circumvention
    Cost reduction / Productivity
    System/Process improvement
    Product improvement
    Technical forecasting (S-curve)
14 กรกฎาคม 2555              70
“ประวัติ TRIZ”
         พัฒนาและคิดค้นโดย เกนริค อัลชูลเลอร์ และคณะ
            โดยการวิเคราะห์สิทธิบตรกว่า 3 ล้านฉบับ
                       ั ความคิดสร้างสรรค์เป็ นสิงทีสามารถ
       เรียนรูกนได้หรือไม่ ?
           ้ ั
14 กรกฎาคม 2555                       71
14 กรกฎาคม 2555  72
ตัวอย่าง : รูปแบบการประดิษฐ์คิดค้น
 ปั ญหา : ช่วยกันหาวิธีในการปองกันไม่ให้ผิวนอก
              ้
 ของเรือไฮดรอฟลอยด์นนถูกทําลาย กัดกร่อน
             ั
14 กรกฎาคม 2555                  73
ความเฉื อยเชิงจิตวิทยา (Psychological Inertia)
14 กรกฎาคม 2555                        74
TRIZ ทํางานอย่างไร?
14 กรกฎาคม 2555           75
TRIZ ทํางานอย่างไร?
14 กรกฎาคม 2555           76
การพัฒนานวัตกรรมด้วย TRIZ
                       สังเคราะห์ระบบ
  ระบุปัญหา / ระบบของปั ญหาคืออะไร

  ความเป็ นอุดมคติ ผลลัพธ์สุดท้ายในอุดมคติ  วิเคราะห์ปัญหา
  Ideal Final Result, IFR

  พิจารณาความขัดแย้งเชิงเทคนิ คและกายภาพ   วิเคราะห์ปัญหา


                       การปฏิบติ
                           ั
  ค้นหาคําตอบทัวไปและลงมือทํา
14 กรกฎาคม 2555                      77
ระบุปัญหา / ระบบของปั ญหาคืออะไร

                            ปั ญหาและระบบ
                     TRIZ มองปั ญหาอย่างเป็ นระบบ14 กรกฎาคม 2555                           78
การระบุปัญหา
         ปากกาไม่สามารถเขี ยนอวกาศได้
        การแก้ปัญหานี NASA ใช้เวลา 10 ปี และ
       ใช้เงินมูลค่า 12 ล้านดอลลาร์ (480 ล้านบาท)
         ปากกาทีสามารถใช้งานได้ทีแรงโน้มถ่วงเป็ น 0
         เขี ยนแบบควําหรือเขี ยนทีใต้นํา
        เขี ยนทีอุณหภูมิช่วงตํากว่าจุดเยื อกแข็ งจนถึงที
       มากกว่า 300 องศาเซลเซียส

           ปั ญหาทีแท้จริงคืออะไร! ?
14 กรกฎาคม 2555                          79
การระบุปัญหา
14 กรกฎาคม 2555       80
ระบบคืออะไร?

     อินพุท  ระบบทางเทคนิ ค    เอาต์พุท
14 กรกฎาคม 2555                  81
ระบบคืออะไร?


  เมือกล่าวถึงระบบทางเทคนิ คประกอบด้วย
    “กลไก/อุปกรณ์” สําหรับทําหน้าทีหรือ
    เป็ นสื อกลางเพือ ทําหน้าทีอะไรบางอย่าง
    จะต้องมี “เปาหมาย” ในการทําหน้าทีของเขา
          ้14 กรกฎาคม 2555                   82
TRIZ
  TRIZ มองปั ญหาอย่างเป็ นระบบ (System approach)
      TRIZ มองว่าการแก้ปัญหานัน จะไม่ยึดติดอยู่กบั
      เหตุการณ์ทีเกิดเฉพาะเท่านัน แต่จะมองอย่างเป็ น
      ระบบ ซึงระบบนันอาจประกอบขึ นจาก
      ระบบส่วนบน และ ระบบส่วนล่าง
      ซึงต้องมองให้ออกว่าแก่นของสภาพปั ญหาอยู่ระดับ
      ไหนของระบบ

14 กรกฎาคม 2555                       83
ระบบคืออะไร?
ระบบทางเทคนิ ค    ระบบย่อย

     ระบบขนส่ง

                 ระบบความปลอดภัย
14 กรกฎาคม 2555                  84
ตัวอย่าง มองปั ญหาอย่างเป็ นระบบ
  การแก้ปัญหาความปลอดภัยของระบบการขนส่ง
    ระบบการบังคับเลี ยว คือ การพัฒนาระบบเซนเซอร์ในการ
    ตรวจสอบและประเมินอันตรายทีเกิดขึ น เพือนําไปประมวลและ
    เข้าควบคุมระบบบังคับเลี ยวโดยตรง
    ระบบการเบรค คือ การพัฒนาระบบเบรคให้ลงลึงเข้าไปใน
    อนุภาคของผ้าเบรคให้มีคณภาพดีขึน
                ุ
    ระบบเครืองยนต์ คือ การพัฒนาเครืองยนต์ทีสามารถควบคุม
    ความเร็วในการขับขี ได้ เป็ นต้น

14 กรกฎาคม 2555                      85
TRIZ
  TRIZ เข้าใจฟั งก์ชนของระบบ (Function approach)
           ั
      TRIZ มองว่าการแก้ปัญหานัน ต้องรูหน้าทีการงาน
                      ้
      หรือ ฟั งก์ชน Function
             ั
      ฟั งก์ชนหลัก ทีเป็ นประโยชน์ของระบบ
          ั
      ฟั งก์ชนทีไม่เป็ นประโยชน์
           ั
      ฟั งก์ชนทีควรมีในระบบ แต่หายไป
            ั


14 กรกฎาคม 2555                      86
TRIZ
  TRIZ เข้าใจทรัพยากรในระบบ (Resource approach)
      TRIZ มองว่าการแก้ปัญหานัน ต้องพิจารณาทรัยากรที
      มีอยู่ในระบบ
      วัสดุ เวลา ฟั งก์ชน พลังงาน ข้อมูล
               ั
14 กรกฎาคม 2555                     87
ความเป็ นอุดมคติ ผลลัพธ์สุดท้ายในอุดมคติ
    Ideal Final Result, IFR

                          ความเป็ นอุดมคติ
                  ผลลัพธ์สุดท้ายในอุดมคติ ทีต้องการ
                          Ideal Final Result


14 กรกฎาคม 2555                             88
Law of ideality?
  กฎความเป็ นอุดมคติ คืออะไร
         เมือกล่าวถึงระบบทางเทคนิ ค
           จะต้องมี “กลไก/อุปกรณ์” สําหรับทําหน้าทีหรือ
           เป็ นสื อกลาง เพือทําหน้าทีอะไรบางอย่าง
           จะต้องมี “เปาหมาย” ในการทําหน้าทีของเขา
                 ้


    อินพุท         ระบบทางเทคนิ ค            เอาต์พุท

    พลังงาน           กลไก #1             เปาหมาย
                                   ้

    ต้นทุน           กลไก #2             ผลตอบแทน
14 กรกฎาคม 2555                                89
กฎความเป็ นอุดมคติ
  กฎความเป็ นอุดมคติ Law of ideality คือ ความเป็ นไปได้
  ในเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ของระบบทีดีทีสุด สําหรับการ
  แก้ปัญหานันๆ
  โดยไม่คํานึ งถึง ทรัพยากร หรือ เงือนไขต่างๆ ของปั ญหา
  Ideal Final Result ,IFR
  คือ เปาหมายหรือผลลัพท์สุดท้ายในอุดมคติทีต้องการ
     ้


14 กรกฎาคม 2555                       90
กฎความเป็ นอุดมคติ            แก้ปัญหาในเรือง
            พืนที โดยทําให้
  ประโยชน์ในการใช้
            สามารถซ้อนกันได้
  ซํามากขึน เนื องจาก
            ขณะใช้งานเสร็จแล้ว
  ปั ญหาทางด้าน
  ทรัพยากรทีมีจากัด
         ํ
  และความแข็งแรง
  ทนทาน
14 กรกฎาคม 2555                         91
พิจารณาความขัดแย้งเชิงเทคนิค

                   พิจารณาความขัดแย้งเชิ งเทคนิ ค
                      การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่14 กรกฎาคม 2555                            92
พิจารณาความขัดแย้งเชิงเทคนิ ค
           ความขัดแย้งเชิงเทคนิ ค
       กับหลักการ 40 ข้อในการประดิษฐ์คิดค้น
          ตัวอย่างความขัดแย้งเชิงเทคนิ ค
    ระบบเทคนิ ค        ความขัดแย้งเชิงเทคนิ ค
  เครืองจักร อุปกรณ์ทางกล     เมือเพิมความแข็ งแรง
                  นําหนักจะเพิมขึ น
  รถไฟ รถยนต์ เครืองบิน      เมือเพิมความเร็ว
                  การสันสะเทือนจะมากขึ น
  วงจรไฟฟา
     ้            เมือเพิมความเร็วการสวิตชิง
14 กรกฎาคม 2555          ทําให้สญญาณรบกวนมากขึ น
                     ั           93
พิจารณาความขัดแย้งเชิงเทคนิ ค

 3 ขันตอนในการแก้ปัญหา
   วิเคราะห์ระบบทางเทคนิ ค

    ระบุขอขัดแย้งทางเทคนิ ค
      ้

   แก้ไขข้อขัดแย้งทางเทคนิ ค
14 กรกฎาคม 2555                94
พิจารณาความขัดแย้งเชิงเทคนิ ค
  วิเคราะห์ระบบทางเทคนิ ค
  เพือกําหนดลักษณะสมบัติของระบบ
  ลักษณะสมบัติของระบบ คือ ค่าทางกายภาพหรือคุณสมบัติที
  ต้องการปรับปรุง เช่น นํ าหนัก ขนาด สี ความเร็ว ความ
  แข็ งแรง ปริมาตร อุณหภูมิ ความแม่นยํา แรงดึง แรงดัน
  อันตรายจากระบบ ความสะดวกในการใช้งาน พืนที …
  สุดท้ายก็คือ สมบัติความขัดแย้งทัง 39 ข้อของระบบทาง
  เทคนิ ค
14 กรกฎาคม 2555                    95
ลักษณะสมบัติของระบบ
    1. นํ าหนักของวัตถุซึงเคลื อนที    19. พลังงานทีใช้ไปโดยวัตถุซึงเคลื อนที
    2. นํ าหนักของวัตถุซึงไม่เคลื อนที   20. พลังงานทีใช้ไปโดยวัตถุซึงไม่เคลื อนที
    3. ความยาวของวัตถุซึงเคลื อนที     21. กําลัง
    4. ความยาวของวัตถุซึงไม่เคลื อนที   22. การสูญเสี ยไปของพลังงาน
                        23. การสูญเสี ยไปของสสาร
    5. พืนทีของวัตถุซึงเคลื อนที      24. การสูญเสี ยไปของข้อมูล
    6. พืนทีของวัตถุซึงไม่เคลื อนที    25. การสูญเสี ยไปของเวลา
    7. ปริมาตรของวัตถุซึงเคลื อนที     26. จํานวนของสสาร
    8. ปริมาตรของวัตถุซึงไม่เคลื อนที   27. ความน่ าเชื อถือ
    9. ความเร็ว              28. ความแม่นยําของการวัด
    10. แรง                29. ความแม่นยําของการผลิ ต
    11. แรงดึง แรงดัน           30. ปั จจัยอันตรายซึงกระทําต่อวัตถุ
    12. รูปร่าง              31. ปั จจัยอันตรายทีตามมา
                        32. ความสามารถในการผลิ ต
    13. เสถียรภาพของวัตถุ         33. ความสะดวกในการใช้
    14. ความแข็ งแรง            34. ความสะดวกในการเก็บรักษา
    15. ความทนทานของวัตถุซึงเคลื อนที   35. ความสามารถในการปรับตัวได้
    16. ความทนทานของวัตถุซึงไม่เคลื อนที  36. ความซับซ้อนของอุปกรณ์
    17. อุณหภูมิ              37. ความซับซ้อนของการควบคุม
    18. ความสว่าง             38. ระดับของความอัตโนมัติ
14 กรกฎาคม 2555                39. ผลิ ตภาพ                96
14 กรกฎาคม 2555  97
14 กรกฎาคม 2555  98
ตัวอย่าง การพิจารณาความขัดแย้งเชิงเทคนิ ค
 การแก้ปัญหาหลอดไฟ T8 ไม่ให้ฝุ่นเกาะ
                                   วิเคราะห์ระบบทางเทคนิ ค
                                   วิเคราะห์ระบบทางเทคนิ ค
แบบฟอร์ม P1 การสร้างสูตรของลักษณะสมบัติทีจะปรับปรุง
 ระบุชือของระบบทางเทคนิ ค :: การลดฝุ่ นละอองทีเกาะอยู่บนผิ วหลอดไฟ
 กําหนดเปาหมายของระบบทางเทคนิ ค (ระบบได้รบการออกแบบมาเพือ)
      ้                  ั
 เพือลดปั ญหาฝุ่ นทีจะเกาะบนผิ วหลอดไฟ
 รายชื อส่วนประกอบของระบบทางเทคนิ คและหน้าทีการทํางานของระบบ
    ชื อส่วนประกอบ          หน้าทีการทํางาน
    หลอดไฟ              เป็ นตัวกลางให้แสงสว่าง
    เส้นหลอด ขัวหลอดและขารับหลอด ยึ ดหลอดไว้บนเพดาน
    สารเคลือบหลอด          เพิมความสว่างของหลอดไฟ
    ก๊าซเฉื อย
14 กรกฎาคม 2555                                 99
ตัวอย่าง การพิจารณาความขัดแย้งเชิงเทคนิ ค
  บรรยายการทํางานของระบบทางเทคนิ ค
  กระแสไฟฟาจะกระตุนอะตอมของสารปรอท ให้อยู่ในสภาวะกระตุนและจะปลดปล่อย
        ้    ้                 ้
  พลังงานออกมาในรูปของแสง ซึงหลอดไฟก็เกิดไฟฟาสถิตย์จึงทําให้ฝุ่นละอองมาเกาะ
                        ้
  และทําให้แสงสว่างลดลงและต้องทําความสะอาดบ่อยครัง
  กําหนดลักษณะสมบัติทีควรได้รบการปรับปรุงหรือขจัดทิงไป
               ั
  ปรับปรุงสภาพผิ วหลอดไฟ ต้องการขจัดและลดปั ญหาการเกาะของฝุ่ นละอองในอากาศ
  ทีเป็ นผลร้ายจากสิงแวดล้อม
14 กรกฎาคม 2555                             100
พิจารณาความขัดแย้งเชิงเทคนิ ค
    ระบุขอขัดแย้งทางเทคนิ ค
      ้
  ลักษณะของวัตถุบางอย่างจะลดลงเมือมีการปรับปรุงหรือ
  เปลี ยนแปลงลักษณะสมบัตินึง ระบุขอขัดแย้งให้ชดเจน
                  ้      ั
  โดยสามารถมองออกมาเป็ น scenario#1,2,3… ซึงเป็ นการ
  ระบุค่ความขัดแย้งทีสามารถหาได้ในระบบหรือปั ญหา
     ู


14 กรกฎาคม 2555                   101
ตัวอย่าง การพิจารณาความขัดแย้งเชิงเทคนิ ค
แบบฟอร์ม P2 การสร้างสูตรของความขัดแย้งทางเทคนิ ค
                                       ระบุขอขัดแย้งทางเทคนิ ค
                                       ระบุขอขัดแย้งทางเทคนิ ค
รายการที 1 การระบุลกษณะสมบัติเชิ งบวกทีควรได้รบการปรับปรุง
           ั             ั
  ลักษณะสมบัติ ความสว่าง ปั จจัยอันตรายจากภายนอก (ฝุ่ นละอองทีเกาะบนผิ ว)
                                         ้้
  ระบุวิถีปกติทีใช้ในการปรับปรุงลักษณะสมบัติ หาอุปกรณ์มาครอบเอาไว้ ทํา
  ความสะอาดเป็ นประจํา
  ระบุลกษณะสมบัติทีด้อยลงเมือตกอยู่ในเงื อนไข 1b
     ั
  ความสว่าง รูปร่าง เสถียรภาพองค์ประกอบ
  สร้างสูตรความขัดแย้งทางเทคนิ คดังต่อไปนี
14 กรกฎาคม 2555                                   102
พิจารณาความขัดแย้งเชิงเทคนิ ค
   แก้ไขข้อขัดแย้งทางเทคนิ ค
  ในขันตอนนี ใช้ตารางความขัดแย้งมาช่วยในการหาแนว
  ทางการแก้ปัญหา และ ช่วยแก้ขอขัดแย้งทางเทคนิ ค
                ้
  โดยการใช้ TRIZ หลักการ 40 ข้อ มาช่วยตอบปั ญหา
14 กรกฎาคม 2555                   103
TRIZ 40 หลักการ
 หลักการ                       หลักการ
 1 แบ่งส่วน (segmentation)              21 กระทําอย่างว่องไว (rushing through)
 2 สกัดออก (extraction)                22 เปลียนวิกฤติให้เป็ นโอกาส (convert harm into benefit)
 3 ลักษณะเฉพาะ (local quality)            23 ปอนกลับ (feedback)
                              ้
 4 ไม่สมมาตร (asymmetry)               24 ตัวกลาง (mediator)
 5 รวมกัน (consolidation)               25 บริการตัวเอง (self service)
 6 อเนกประสงค์ (universality)             26 เลียนแบบ (copying)
 7 ซ้อนกัน (nesting)                 27 ใช้แล้วทิง (dispose)
 8 คานนําหนัก (counterweight)             28 แทนระบบเชิงกล (replacement of mechanical system)
 9 กระทําการต้านทานก่อน (prior counter-action)    29 ใช้ระบบนิวเมติคหรือไฮดรอลิค (pneumatic or hydraulic
 10 กระทําก่อน (prior action)             construction)
 11 ปองกันไว้ก่อน (cushion in advance)
   ้                        30 เยือยืดหยุ่นและฟิ ลม์บาง (flexible membranes or thin
 12 ศักยภาพเท่ากัน (equipotentiality)         films)
 13 ทํากลับทาง (do it in reverse)           31 วัสดุรูพรุน (porous material)
 14 ทรงกลม (spheroidality)              32 เปลียนสี (changing of colour)
 15 พลวัต (dynamicity)                33 เนือเดียว (homogeneity)
 16 กระทําบางส่วนหรือมากกว่า             34 ใช้ชินส่วนทีสลายและเกิดใหม่ (rejecting and
 (partial or excessive action)            regenerating part)
 17 แปลงสู่มตใหม่ (transition into a new dimension)
        ิ ิ                   35 เปลียนลักษณะสมบัติ (transformation of the properties)
 18 สันเชิงกล (mechanical vibration)         36 แปลงสถานะ (phase transition)
 19 กระทําเป็ นจังหวะ (periodic action)        37 ขยายตัวด้วยความร้อน (thermal expansion)
 20 กระทําต่อเนืองทีเป็ นประโยชน์           38 เติมอากาศอย่างรวดเร็ว (accelerated oxidation)
 (continuity of useful action)            39 สภาพแวดล้อมเฉีอย (inert environment)
14 กรกฎาคม 2555                    40 วัสดุคอมโพสิท (composite materials)        104
ตารางแมทริกซ์ความขัดแย้ง
         40 ,26,       32,35,
          27,1         19

14 กรกฎาคม 2555                105
ตัวอย่าง การพิจารณาความขัดแย้งเชิงเทคนิ ค
  สร้างสูตรความขัดแย้งทางเทคนิ คดังต่อไปนี
                                       แก้ไขข้อขัดแย้งทางเทคนิ ค
                                       แก้ไขข้อขัดแย้งทางเทคนิ ค
  Scenario #1 ปั จจัยอันตราย (30): เสถียรภาพขององค์ประกอบ (13)
  18 (สันเชิ งกล), 24 (ตัวกลาง), 30 (ฟิ ลม์บาง), 35 (แปลงลักษณะสมบัติ)
  Scenario #2 ความสว่าง (33): รูปร่าง (12)
  30 (ฟิ ลม์บาง), 32 (เปลียนสี)
  Scenario #3 ปั จจัยอันตราย (30): ความสว่าง (18)
  1 (แบ่งส่วน), 13 (กลับทาง), 19 (กระทําเป็ นจังหวะ), 32 (เปลียนสี)

  วิเคราะห์หลักการดังกล่าว
  หลักการที 18 สันเชิ งกล กับ 19 กระทําเป็ นจังหวะ ใช้ประโยชน์จากการแกว่ง
  ความถี การสันสะเทือนเป็ นจังหวะ เพือลดการเกาะติ ดของฝุ่ นละออง
14 กรกฎาคม 2555                                   106
ตัวอย่าง การพิจารณาความขัดแย้งเชิงเทคนิ ค
  วิเคราะห์หลักการดังกล่าว
  หลักการที 24 การใช้ตวกลางเพือลดหรือก่อให้เกิดการกระทํา ซึงหมายถึงการเพิมฝา
             ั
  ครอบทีเป็ นตัวกลางปองกันหลอดซึงเป็ นทางเลือกทียังไม่ดีเพียงพอในการปรับปรุง
            ้
  หลักการที 30 การใช้ฟิลม์บาง เป็ นการใช้ฟิลม์บางเพือแทนทีโครงสร้างแข็ง โดยอาจ
  เป็ นการเคลื อบผิ วนอกเพือปองกันการเกิดไฟฟาสถิตย์ ลดการเกาะของฝุ่ นละออง ซึง
               ้        ้
  ใกล้เคียงทีสุดในการนํ าไปใช้งานจริง

  ปั จจุบนมีการพัฒนาและคิดค้นการนํ าสารเคลื อบเพือใช้ในการลดปั ญหาการเกาะของ
     ั
  ฝุ่ นละออง และหลอดจะยังคงความสว่างตามมาตรฐานความสว่างตลอดอายุการใช้
  งานของหลอด


14 กรกฎาคม 2555                                107
TRIZ 40 หลักการ

   #1 แบ่งส่วน segmentation
    ลักษณะสมบัติ ทีสนใจและเกียวข้อง
        ขนาดของระบบทีใหญ่เกินไปทําให้
       การทํางานของระบบไม่มีประสิ ทธิภาพ
    เพือลดปั ญหาด้านขนาดและพืนที และเพือให้เกิดความ
    ราบรืนของระบบสูงขึ น

14 กรกฎาคม 2555                     108
TRIZ 40 หลักการ
อธิบายหลักการ
 แบ่งวัตถุออกเป็ นส่วนแยกอิสระส่วนต่างๆ ทําระบบให้
 สามารถพับได้
 เฟอร์นิเจอร์แบ่งส่วน เพือลดความขัดแย้งในด้านพืนที ขนาด
 ความยาว จัดส่งง่าย สะดวกมากขึ น
 การแบ่งส่วนข้อมูลเสี ยงออกเป็ นส่วนๆ เพือให้สามารถนํ ามา
 วิเคราะห์ส่วนต่างๆ ของสัญญาณเสี ยงแต่ละประเภทได้

14 กรกฎาคม 2555                     109
TRIZ 40 หลักการ
14 กรกฎาคม 2555        110
TRIZ 40 หลักการ

     #4 ไม่สมมาตร asymmetry
    ลักษณะสมบัติ ทีสนใจและเกียวข้อง
          ความสะดวกในการใช้งาน
      เมือเพิมความไม่สมาตรแล้วระบบสามารถ
          ทํางานได้เต็มประสิ ทธิภาพ


14 กรกฎาคม 2555                  111
TRIZ 40 หลักการ
อธิบายหลักการ
 แทนทีรูปแบบปกติให้เป็ นแบบไม่สมมาตร
 ลักษณะใบปั ดนํ าฝน ทีลดความขัดแย้งในด้านขนาด และ
 รูปทรงต่างๆ ความไม่สมมาตร เกิดความสะดวกในการใช้
 งาน ระบบจึงทําหน้าได้ดีขึน
14 กรกฎาคม 2555                   112
TRIZ 40 หลักการ

      #5 รวมกัน consolidation
    ลักษณะสมบัติ ทีสนใจและเกียวข้อง
         ความสะดวกในการใช้งาน
         เมือเพิมความหน้าทีของระบบ
       ให้สามารถทํางานได้เต็มประสิ ทธิภาพ


14 กรกฎาคม 2555                   113
TRIZ 40 หลักการ
อธิบายหลักการ
 เพิมหน้าทีการใช้งานใหม่สามารถรวมหน้าทีการใช้งานระบบ
 Wood plastic composite ทีนํ าลักษณะเด่นของวัสดุ 2 ชนิ ด
 ผงไม้ และ พลาสติก
 Metal composite การรวมกันระหว่าง พลาสติก กับ ผงโลหะ
 หรือการรวมกันระหว่าง ซิเมนต์ และ พลาสติก เป็ นต้น


14 กรกฎาคม 2555                     114
TRIZ 40 หลักการ

         #7 ซ้อนกัน nesting
    ลักษณะสมบัติ ทีสนใจและเกียวข้อง
      ปริมาตร หรือ พืนทีในการจัดเก็บทีจํากัด
        ความรวดเร็วในการนํ ามาใช้งาน
          สามารถตังในพืนทีเดียวกัน


14 กรกฎาคม 2555                    115
TRIZ 40 หลักการ
อธิบายหลักการ
 ใส่วตถุซอนเข้าไปในช่องว่างของวัตถุที 1
   ั ้
 การซ้อนกันของบรรจุภณฑ์ ทีลดความขัดแย้งในด้านพืนที
            ั
 จัดเก็บ รวมทังความรวดเร็วในการนํ าไปใช้งาน
14 กรกฎาคม 2555                    116
TRIZ 40 หลักการ

 #10 กระทําก่อน prior action
  ลักษณะสมบัติ ทีสนใจและเกียวข้อง
 บางครังระบบต้องการ ความเร็ว ในการทําหน้าทีบางอย่าง ซึง
       ก่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน14 กรกฎาคม 2555                    117
TRIZ 40 หลักการ
อธิบายหลักการ
 ทําการเปลี ยนแปลงทีต้องการกับระบบล่วงหน้า
 หลอดเก็บเลื อดสุญญากาศ ทีสามารถเพิมความรวดเร็ว และ
 ระดับความเป็ นอัตโนมัติ มากขึ นในการเก็บเลื อด
14 กรกฎาคม 2555                  118
TRIZ 40 หลักการ

       #30 ฟิ ลม์บาง thin film
  ลักษณะสมบัติ ทีสนใจและเกียวข้อง
  การปองกันระบบให้พนจากอันตรายจากภายนอก สามารถ
    ้       ้
          อาศัยหลักการนี มาช่วยได้14 กรกฎาคม 2555                  119
TRIZ 40 หลักการ
อธิบายหลักการ
 นํ าฟิ ลม์ยืดหยุ่นหรือฟิ ลม์บาง
 การเคลื อบผิ วเครืองมือตัด เจาะ เพือปองกันการกัดกร่อน ลด
                   ้
 แรงเสี ยดทาน
14 กรกฎาคม 2555                    120
TRIZ 40 หลักการ

#40 วัสดุคอมโพสิ ท composite materials
 ลักษณะสมบัติ ทีสนใจและเกียวข้อง
    ความแข็ งแรงของระบบ ซึงต้องอาศัยเทคโนโลยี
         ในการพัฒนาวัสดุรปแบบใหม่
                   ู
อธิบายหลักการ
 เปลี ยนจากวัสดุเนื อเดียวเป็ นวัสดุผสม
 ปี กเครืองบิน ทีต้องการทังความเบาและความแข็ งแรง
14 กรกฎาคม 2555                   121
ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมกลุ่ม นวัตกรรมกับการสร้างสรรค์ดวย TRIZ
                   ้
  กิจกรรมที 1 ออกแบบอุปกรณ์ปองกันฝนตกและลมแรงแบบใหม่
                ้
  กิจกรรมที 2 หาวิธีทีสามารถอ่านหนังสื อในห้องซาวน์น่า
  กิจกรรมที 3 ออกแบบรถเข็นหรืออุปกรณ์ทีสามารถขนส่ง
  สิ นค้าเกษตร (ผัก ผลไม้) ในตลาด
  กิจกรรมที 4 แก้ปัญหาถังก๊าซแบบเดิมทีเป็ นสนิ มและมีนําหนักมาก
  กิจกรรมที 5 แก้ปัญหาถุงมือยางของแพทย์ทีต้องเปลี ยนบ่อยขณะผ่าตัด
  กิจกรรมที 6 แก้ปัญหาการปั กเทียนลงบนเชิงเทียน
  กิจกรรมที 7 หาวิธีหรือแก้ปัญหาการขนส่งพืชผลเกษตรของไทย มะม่วง
  กล้วย
14 กรกฎาคม 2555                           122
กิจกรรมที 1
  ออกแบบอุปกรณ์ปองกันฝนตกและลมแรงแบบใหม่
         ้
 การวิเคราะห์ความขัดแย้ง
  Scenario #1 ขนาด (4): ความสะดวกในการใช้งาน (33)
  2 (สกัดออก), 25 (บริการตัวเอง)
  Scenario #2 รูปร่าง (12): ความสะดวกในการใช้งาน (33)
  32 (เปลี ยนสี),15 (พลวัต), 26 (เลี ยนแบบ)
  Scenario #3 พืนที (6): ความสะดวกในการใช้งาน (33)
  16 (กระทําบางส่วน), 4 (ไม่สมมาตร)


  เป็ นการเลื อกใช้หลักการที 25 และ 4 โดยการปรับโครงสร้างของร่มใหม่
  ให้สามารถปองกันฝนและลมได้
         ้
14 กรกฎาคม 2555                             123
กิจกรรมที 1
14 กรกฎาคม 2555       124
ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมกลุ่ม นวัตกรรมกับการสร้างสรรค์ดวย TRIZ
                   ้
  กิจกรรมที 1 ออกแบบอุปกรณ์ปองกันฝนตกและลมแรงแบบใหม่
                ้
  กิจกรรมที 2 หาวิธีทีสามารถอ่านหนังสื อในห้องซาวน์น่า
  กิจกรรมที 3 ออกแบบรถเข็นหรืออุปกรณ์ทีสามารถขนส่ง
  สิ นค้าเกษตร (ผัก ผลไม้) ในตลาด
  กิจกรรมที 4 แก้ปัญหาถังก๊าซแบบเดิมทีเป็ นสนิ มและมีนําหนักมาก
  กิจกรรมที 5 แก้ปัญหาถุงมือยางของแพทย์ทีต้องเปลี ยนบ่อยขณะผ่าตัด
  กิจกรรมที 6 แก้ปัญหาการปั กเทียนลงบนเชิงเทียน
  กิจกรรมที 7 หาวิธีหรือแก้ปัญหาการขนส่งพืชผลเกษตรของไทย มะม่วง
  กล้วย
14 กรกฎาคม 2555                           125
กิจกรรมที 2
  หาวิธีทีสามารถอ่านหนังสื อในห้องซาวน์น่า
 การวิเคราะห์ความขัดแย้ง
  Scenario #1 ปั จจัยอันตราย (30): ความสะดวกในการใช้งาน (33)
  2 (สกัดออก), 25 (บริการตัวเอง), 28 (แทนระบบเชิ งกล), 39 (สภาพแวดล้อมเฉื อย)
  Scenario #2 เสถียรภาพขององค์ประกอบ (13): ความสะดวกในการใช้งาน (33)
  32 (เปลี ยนสี), 35 (การแปลงลักษณะสมบัติ), 30 (ฟิ ลม์บาง)


  เป็ นการเลื อกใช้หลักการที 30 และ 39 โดยการปรับโครงสร้างของ
  พลาสติ กบางใหม่ ให้เป็ นฟิ ลม์บางแทน โดยต้องใช้องค์ประกอบสารใน
  สภาพเฉื อย เพือปองกันการเกิดปั จจัยอันตราย
           ้

14 กรกฎาคม 2555                                  126
ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมกลุ่ม นวัตกรรมกับการสร้างสรรค์ดวย TRIZ
                   ้
  กิจกรรมที 1 ออกแบบอุปกรณ์ปองกันฝนตกและลมแรงแบบใหม่
                ้
  กิจกรรมที 2 หาวิธีทีสามารถอ่านหนังสื อในห้องซาวน์น่า
  กิจกรรมที 3 ออกแบบรถเข็นหรืออุปกรณ์ทีสามารถขนส่ง
  สิ นค้าเกษตร (ผัก ผลไม้) ในตลาด
  กิจกรรมที 4 แก้ปัญหาถังก๊าซแบบเดิมทีเป็ นสนิ มและมีนําหนักมาก
  กิจกรรมที 5 แก้ปัญหาถุงมือยางของแพทย์ทีต้องเปลี ยนบ่อยขณะผ่าตัด
  กิจกรรมที 6 แก้ปัญหาการปั กเทียนลงบนเชิงเทียน
  กิจกรรมที 7 หาวิธีหรือแก้ปัญหาการขนส่งพืชผลเกษตรของไทย มะม่วง
  กล้วย
14 กรกฎาคม 2555                           127
กิจกรรมที 3
14 กรกฎาคม 2555       128
ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมกลุ่ม นวัตกรรมกับการสร้างสรรค์ดวย TRIZ
                   ้
  กิจกรรมที 1 ออกแบบอุปกรณ์ปองกันฝนตกและลมแรงแบบใหม่
                ้
  กิจกรรมที 2 หาวิธีทีสามารถอ่านหนังสื อในห้องซาวน์น่า
  กิจกรรมที 3 ออกแบบรถเข็นหรืออุปกรณ์ทีสามารถขนส่ง
  สิ นค้าเกษตร (ผัก ผลไม้) ในตลาด
  กิจกรรมที 4 แก้ปัญหาถังก๊าซแบบเดิมทีเป็ นสนิ มและมีนําหนักมาก
  กิจกรรมที 5 แก้ปัญหาถุงมือยางของแพทย์ทีต้องเปลี ยนบ่อยขณะผ่าตัด
  กิจกรรมที 6 แก้ปัญหาการปั กเทียนลงบนเชิงเทียน
  กิจกรรมที 7 หาวิธีหรือแก้ปัญหาการขนส่งพืชผลเกษตรของไทย มะม่วง
  กล้วย
14 กรกฎาคม 2555                           129
กิจกรรมที 4
  แก้ปัญหาถังก๊าซแบบเดิมทีเป็ นสนิ มและมีนําหนักมาก
 การวิเคราะห์ความขัดแย้ง
  Scenario #1 ความแข็ งแรง (14): นํ าหนักของวัตถุ (2)
  40 (วัสดุคอมโพสิ ท), 27 (ใช้แล้วทิง), 26 (เลี ยนแบบ), 1 (แบ่งส่วน)
  Scenario #2 ความสะดวกในการใช้งาน (33): ความแข็ งแรง (14)
  32 (เปลี ยนสี), 40 (วัสดุคอมโพสิท), 3 (ลักษณะเฉพาะ), 28 (แทนระบบเชิ งกล)


  เป็ นการเลื อกใช้หลักการที 40 โดยการปรับโครงสร้างของวัสดุเป็ นแบบ
  ใหม่ ซึงมีอยู่ 2 แนวทางคือใช้วสดุคอมโพสิ ท ทีเป็ นพอลิ เมอร์ หรือ โลหะ
                 ั
  ผสมแบบเบา เช่น อะลูมิเนี ยมหรือเหล็ กกล้าไร้สนิ ม ทีมีนําหนักเบากว่าทีมี
  โครงสร้างและมีความแข็งแรงสูงกว่า เหล็ กปกติ
14 กรกฎาคม 2555                                130
กิจกรรมที 4
14 กรกฎาคม 2555       131
รูปแบบถังก๊าซคอมโพสิต
          ยื นขอจดสิ ทธิบตรแบบ
                  ั
           เปลื อกหุมชันนอก
                ้
14 กรกฎาคม 2555    ถังก๊าซคอมโพสิ ต  132
14 กรกฎาคม
June 26, 2009  2555  133  133
แมทริกซ์ความขัดแย้ง
แข็ งแรง VS นําหนัก
หลักการที 40 วัสดุคอมโพสิ ท
14 กรกฎาคม 2555        134
ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมกลุ่ม นวัตกรรมกับการสร้างสรรค์ดวย TRIZ
                   ้
  กิจกรรมที 1 ออกแบบอุปกรณ์ปองกันฝนตกและลมแรงแบบใหม่
                ้
  กิจกรรมที 2 หาวิธีทีสามารถอ่านหนังสื อในห้องซาวน์น่า
  กิจกรรมที 3 ออกแบบรถเข็นหรืออุปกรณ์ทีสามารถขนส่ง
  สิ นค้าเกษตร (ผัก ผลไม้) ในตลาด
  กิจกรรมที 4 แก้ปัญหาถังก๊าซแบบเดิมทีเป็ นสนิ มและมีนําหนักมาก
  กิจกรรมที 5 แก้ปัญหาถุงมือยางของแพทย์ทีต้องเปลี ยนบ่อยขณะผ่าตัด
  กิจกรรมที 6 แก้ปัญหาการปั กเทียนลงบนเชิงเทียน
  กิจกรรมที 7 หาวิธีหรือแก้ปัญหาการขนส่งพืชผลเกษตรของไทย มะม่วง
  กล้วย
14 กรกฎาคม 2555                           135
กิจกรรมที 5
  แก้ปัญหาถุงมือยางของแพทย์ทีต้องเปลี ยนบ่อยขณะผ่าตัด
 การวิเคราะห์ความขัดแย้ง
  Scenario #1 ความรวดเร็ว (9): ปริมาตรของวัตถุ (7)
  7 (ซ้อนกัน), 29 (ควบคุมด้วยลม), 34 (ชิ นส่วนทีถูกคัดออก)
  Scenario #2 ความรวดเร็ว (9): ความสะดวกในการใช้งาน (33)
  32 (เปลี ยนสี), 28 (แทนระบบเชิ งกล), 13 (ทํากลับทาง), 12 (ศักย์เท่ากัน)

   เป็ นการเลื อกใช้หลักการที 7 การซ้อนกัน และ 34 ชินส่วนทีถูกคัดออก
   โดยการออกแบบโครงสร้างถุงมือใหม่ให้สามารถซ้อนกัน ซึงต้องอาศัย
   องค์ความรูในเรืองของการยึดเหนี ยวระหว่างพืนผิ วของยางทัง 2-3 ชัน
         ้
   คือถุงจะต้องไม่หลุดออกจากกันขณะใช้งาน และต้องถอดง่ายขณะ
   ต้องการเปลี ยน
14 กรกฎาคม 2555                               136
กิจกรรมที 5
14 กรกฎาคม 2555       137
ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมกลุ่ม นวัตกรรมกับการสร้างสรรค์ดวย TRIZ
                   ้
  กิจกรรมที 1 ออกแบบอุปกรณ์ปองกันฝนตกและลมแรงแบบใหม่
                ้
  กิจกรรมที 2 หาวิธีทีสามารถอ่านหนังสื อในห้องซาวน์น่า
  กิจกรรมที 3 ออกแบบรถเข็นหรืออุปกรณ์ทีสามารถขนส่ง
  สิ นค้าเกษตร (ผัก ผลไม้) ในตลาด
  กิจกรรมที 4 แก้ปัญหาถังก๊าซแบบเดิมทีเป็ นสนิ มและมีนําหนักมาก
  กิจกรรมที 5 แก้ปัญหาถุงมือยางของแพทย์ทีต้องเปลี ยนบ่อยขณะผ่าตัด
  กิจกรรมที 6 แก้ปัญหาการปั กเทียนลงบนเชิงเทียน
  กิจกรรมที 7 หาวิธีหรือแก้ปัญหาการขนส่งพืชผลเกษตรของไทย มะม่วง
  กล้วย
14 กรกฎาคม 2555                           138
กิจกรรมที 6
  แก้ปัญหาการปั กเทียนลงบนเชิงเทียน
  การวิเคราะห์ความขัดแย้ง
  Scenario #1 ความสะดวกในการใช้งาน (33): ความแข็ งแรง (25)
  3 (ลักษณะเฉพาะ), 28 (แทนระบบเชิ งกล), 32 (เปลียนสี ), 40 (วัสดุคอมโพสิ ท)
  Scenario #2 ความสะดวกในการใช้งาน (33): สูญเสียเวลา (25)
  4 (ความไม่สมมาตร), 10 (การกระทําก่อน), 28 (แทนระบบเชิ งกล), 34 (ใช้ชินส่วนทีสลายไป
  เกิดใหม่)

  เป็ นการเลื อกใช้หลักการที 10 การกระทําก่อน โดยการออกแบบโครงสร้าง
  เทียนใหม่ ซึงทําการเจาะรูทีท้ายของเทียนก่อน แต่ตองมีการเตรียมการใน
                          ้
  ส่วนเชียงเทียนทีต้องมีส่วนแกนทีสามารถเสี ยบได้พอดี
14 กรกฎาคม 2555                                   139
กิจกรรมที 6
14 กรกฎาคม 2555       140
ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมกลุ่ม นวัตกรรมกับการสร้างสรรค์ดวย TRIZ
                   ้
  กิจกรรมที 1 ออกแบบอุปกรณ์ปองกันฝนตกและลมแรงแบบใหม่
                ้
  กิจกรรมที 2 หาวิธีทีสามารถอ่านหนังสื อในห้องซาวน์น่า
  กิจกรรมที 3 ออกแบบรถเข็นหรืออุปกรณ์ทีสามารถขนส่ง
  สิ นค้าเกษตร (ผัก ผลไม้) ในตลาด
  กิจกรรมที 4 แก้ปัญหาถังก๊าซแบบเดิมทีเป็ นสนิ มและมีนําหนักมาก
  กิจกรรมที 5 แก้ปัญหาถุงมือยางของแพทย์ทีต้องเปลี ยนบ่อยขณะผ่าตัด
  กิจกรรมที 6 แก้ปัญหาการปั กเทียนลงบนเชิงเทียน
  กิจกรรมที 7 หาวิธีหรือแก้ปัญหาการขนส่งพืชผลเกษตรของไทย มะม่วง
  กล้วย
14 กรกฎาคม 2555                           141
กิจกรรมที 7
14 กรกฎาคม 2555       142
Creativity & Innovation
  Three stage of a creative ecology
   Every one is Creative
   Creativity need Freedom
   Freedom need Market
         John Howkins ผูแต่ง the Creative Economy:
                 ้
14 กรกฎาคม 2555     How people make money from ideas143
“ไม่มีทางรูเ้ ลยว่าความคิดนัน
    ใหม่หรือไม่ (ยกเว้นแต่จะอ้างอิงกับ
   มาตรฐานบางอย่าง) และไม่มีทางบอก
   ได้ว่ามันมีคณค่าหรือเปล่า จนกระทัง
         ุ
       ผ่านการประเมินทาง สังคม”
14 กรกฎาคม 2555             144
ข้อมูลเพิมเติมติดต่อ
    พันธพงศ์ ตังธีระสุนนท์
             ั
    ผูจดการโครงการ
     ้ ั
    สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
    02 644 6000 ต่อ 133
    081 7575 058


          pantapong@nia.or.th
            name    organization

         www.slideshare.net/pantz
14 กรกฎาคม 2555                      145

More Related Content

What's hot

Oishi
OishiOishi
Chapter 4 strategic innovation management
Chapter 4 strategic innovation managementChapter 4 strategic innovation management
Chapter 4 strategic innovation management
Teetut Tresirichod
 
Balanced scorecard shabu noodle2
Balanced scorecard shabu noodle2Balanced scorecard shabu noodle2
Balanced scorecard shabu noodle2
Rungrat Panli
 
เทคนิคการสร้าง Value proposition canvas
เทคนิคการสร้าง Value proposition canvasเทคนิคการสร้าง Value proposition canvas
เทคนิคการสร้าง Value proposition canvas
Ratchakrit Klongpayabal
 
การวางแผนกำลังคน Manpower planning
การวางแผนกำลังคน Manpower planningการวางแผนกำลังคน Manpower planning
การวางแผนกำลังคน Manpower planning
Jirasap Kijakarnsangworn
 
Ppt. คุณแม่วัยใส
Ppt. คุณแม่วัยใสPpt. คุณแม่วัยใส
Ppt. คุณแม่วัยใส
Prachaya Sriswang
 
การคูณธาตุ
การคูณธาตุการคูณธาตุ
การคูณธาตุ
Prasit Kongsup
 
브랜디 컬처덱 (Brandi inc 2.0 culture deck)
브랜디 컬처덱 (Brandi inc 2.0 culture deck)브랜디 컬처덱 (Brandi inc 2.0 culture deck)
브랜디 컬처덱 (Brandi inc 2.0 culture deck)
Brandi
 
เพชรพระอุมา เล่มที่ 01 ตอน ไพรมหากาฬ
เพชรพระอุมา เล่มที่ 01 ตอน ไพรมหากาฬเพชรพระอุมา เล่มที่ 01 ตอน ไพรมหากาฬ
เพชรพระอุมา เล่มที่ 01 ตอน ไพรมหากาฬmonome
 
ทักษะการทำงานเป็นทีม
ทักษะการทำงานเป็นทีมทักษะการทำงานเป็นทีม
ทักษะการทำงานเป็นทีมguest0ca794
 
Balanced scorecard shabu noodle2
Balanced scorecard shabu noodle2Balanced scorecard shabu noodle2
Balanced scorecard shabu noodle2
Rungrat Panli
 
Personal Data Protection Act & Cybersecurity Act (August 26, 2019)
Personal Data Protection Act & Cybersecurity Act (August 26, 2019)Personal Data Protection Act & Cybersecurity Act (August 26, 2019)
Personal Data Protection Act & Cybersecurity Act (August 26, 2019)
Nawanan Theera-Ampornpunt
 
ติวสอบภาคปฏิบัติ เภสัช แพทย์แผนไทย
ติวสอบภาคปฏิบัติ เภสัช แพทย์แผนไทยติวสอบภาคปฏิบัติ เภสัช แพทย์แผนไทย
ติวสอบภาคปฏิบัติ เภสัช แพทย์แผนไทย
Apichai Jantarmas
 
บทที่ 6 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การสมัยใหม่
บทที่ 6 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การสมัยใหม่บทที่ 6 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การสมัยใหม่
บทที่ 6 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การสมัยใหม่
Aj.Mallika Phongphaew
 
벤처기업의 자금조달전략
벤처기업의 자금조달전략벤처기업의 자금조달전략
벤처기업의 자금조달전략
WASIS
 
การผ่าตัดเส้นฟอกไตชนิดต่างๆ Vascular access type @ saitara vascular center
การผ่าตัดเส้นฟอกไตชนิดต่างๆ Vascular access type @ saitara vascular centerการผ่าตัดเส้นฟอกไตชนิดต่างๆ Vascular access type @ saitara vascular center
การผ่าตัดเส้นฟอกไตชนิดต่างๆ Vascular access type @ saitara vascular center
Nunthapol Pongrattanaman
 
นวัตกรรม " พัฒนาระบบการดูแลคนพิการชุมชนคนปากน้ำ "
นวัตกรรม " พัฒนาระบบการดูแลคนพิการชุมชนคนปากน้ำ "นวัตกรรม " พัฒนาระบบการดูแลคนพิการชุมชนคนปากน้ำ "
นวัตกรรม " พัฒนาระบบการดูแลคนพิการชุมชนคนปากน้ำ "
Yanee Tongmanee
 
คู่มือ ลดพุง ลดโรค ฉบับประชาชน
คู่มือ ลดพุง ลดโรค ฉบับประชาชนคู่มือ ลดพุง ลดโรค ฉบับประชาชน
คู่มือ ลดพุง ลดโรค ฉบับประชาชน
Utai Sukviwatsirikul
 
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture)
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture)วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture)
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture)
Ritthiporn Lekdee
 
Kaizen วัตถุดิบ
Kaizen  วัตถุดิบKaizen  วัตถุดิบ
Kaizen วัตถุดิบ
Viam Manufacturing
 

What's hot (20)

Oishi
OishiOishi
Oishi
 
Chapter 4 strategic innovation management
Chapter 4 strategic innovation managementChapter 4 strategic innovation management
Chapter 4 strategic innovation management
 
Balanced scorecard shabu noodle2
Balanced scorecard shabu noodle2Balanced scorecard shabu noodle2
Balanced scorecard shabu noodle2
 
เทคนิคการสร้าง Value proposition canvas
เทคนิคการสร้าง Value proposition canvasเทคนิคการสร้าง Value proposition canvas
เทคนิคการสร้าง Value proposition canvas
 
การวางแผนกำลังคน Manpower planning
การวางแผนกำลังคน Manpower planningการวางแผนกำลังคน Manpower planning
การวางแผนกำลังคน Manpower planning
 
Ppt. คุณแม่วัยใส
Ppt. คุณแม่วัยใสPpt. คุณแม่วัยใส
Ppt. คุณแม่วัยใส
 
การคูณธาตุ
การคูณธาตุการคูณธาตุ
การคูณธาตุ
 
브랜디 컬처덱 (Brandi inc 2.0 culture deck)
브랜디 컬처덱 (Brandi inc 2.0 culture deck)브랜디 컬처덱 (Brandi inc 2.0 culture deck)
브랜디 컬처덱 (Brandi inc 2.0 culture deck)
 
เพชรพระอุมา เล่มที่ 01 ตอน ไพรมหากาฬ
เพชรพระอุมา เล่มที่ 01 ตอน ไพรมหากาฬเพชรพระอุมา เล่มที่ 01 ตอน ไพรมหากาฬ
เพชรพระอุมา เล่มที่ 01 ตอน ไพรมหากาฬ
 
ทักษะการทำงานเป็นทีม
ทักษะการทำงานเป็นทีมทักษะการทำงานเป็นทีม
ทักษะการทำงานเป็นทีม
 
Balanced scorecard shabu noodle2
Balanced scorecard shabu noodle2Balanced scorecard shabu noodle2
Balanced scorecard shabu noodle2
 
Personal Data Protection Act & Cybersecurity Act (August 26, 2019)
Personal Data Protection Act & Cybersecurity Act (August 26, 2019)Personal Data Protection Act & Cybersecurity Act (August 26, 2019)
Personal Data Protection Act & Cybersecurity Act (August 26, 2019)
 
ติวสอบภาคปฏิบัติ เภสัช แพทย์แผนไทย
ติวสอบภาคปฏิบัติ เภสัช แพทย์แผนไทยติวสอบภาคปฏิบัติ เภสัช แพทย์แผนไทย
ติวสอบภาคปฏิบัติ เภสัช แพทย์แผนไทย
 
บทที่ 6 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การสมัยใหม่
บทที่ 6 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การสมัยใหม่บทที่ 6 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การสมัยใหม่
บทที่ 6 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การสมัยใหม่
 
벤처기업의 자금조달전략
벤처기업의 자금조달전략벤처기업의 자금조달전략
벤처기업의 자금조달전략
 
การผ่าตัดเส้นฟอกไตชนิดต่างๆ Vascular access type @ saitara vascular center
การผ่าตัดเส้นฟอกไตชนิดต่างๆ Vascular access type @ saitara vascular centerการผ่าตัดเส้นฟอกไตชนิดต่างๆ Vascular access type @ saitara vascular center
การผ่าตัดเส้นฟอกไตชนิดต่างๆ Vascular access type @ saitara vascular center
 
นวัตกรรม " พัฒนาระบบการดูแลคนพิการชุมชนคนปากน้ำ "
นวัตกรรม " พัฒนาระบบการดูแลคนพิการชุมชนคนปากน้ำ "นวัตกรรม " พัฒนาระบบการดูแลคนพิการชุมชนคนปากน้ำ "
นวัตกรรม " พัฒนาระบบการดูแลคนพิการชุมชนคนปากน้ำ "
 
คู่มือ ลดพุง ลดโรค ฉบับประชาชน
คู่มือ ลดพุง ลดโรค ฉบับประชาชนคู่มือ ลดพุง ลดโรค ฉบับประชาชน
คู่มือ ลดพุง ลดโรค ฉบับประชาชน
 
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture)
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture)วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture)
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture)
 
Kaizen วัตถุดิบ
Kaizen  วัตถุดิบKaizen  วัตถุดิบ
Kaizen วัตถุดิบ
 

Viewers also liked

Ports development in myanmar
Ports development in myanmarPorts development in myanmar
Ports development in myanmar
Zaw Naing
 
The overview of transport infrastructure sectors in the kingdom of cambodia
The overview of transport infrastructure sectors in the kingdom of cambodiaThe overview of transport infrastructure sectors in the kingdom of cambodia
The overview of transport infrastructure sectors in the kingdom of cambodia
chao phibal
 
Status of Cambodian Railway- July, 2015
Status of Cambodian Railway- July, 2015Status of Cambodian Railway- July, 2015
Status of Cambodian Railway- July, 2015
Sok-Tharath CHREUNG
 
Makabayan
MakabayanMakabayan
Makabayan
Loisa Indefenso
 
เทคนิคหรือวิธีการสอนจากครู ทิศนา แขมณี
เทคนิคหรือวิธีการสอนจากครู ทิศนา แขมณีเทคนิคหรือวิธีการสอนจากครู ทิศนา แขมณี
เทคนิคหรือวิธีการสอนจากครู ทิศนา แขมณี
Muhamadkamae Masae
 
Creative Thinking Techniques - Forty Uses For A Brick
Creative Thinking Techniques - Forty Uses For A BrickCreative Thinking Techniques - Forty Uses For A Brick
Creative Thinking Techniques - Forty Uses For A Brick
Sandy Cormack
 
Innovation journey 20150402 07 day#2
Innovation journey 20150402 07 day#2Innovation journey 20150402 07 day#2
Innovation journey 20150402 07 day#2
pantapong
 
II Jornadas I+D+i Promalaga - Icaro Moyano - Tuenti
II Jornadas I+D+i Promalaga - Icaro Moyano - TuentiII Jornadas I+D+i Promalaga - Icaro Moyano - Tuenti
II Jornadas I+D+i Promalaga - Icaro Moyano - Tuenti
Promálaga
 
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณีรูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
Parichart Ampon
 
Techniques of creative thinking
Techniques of creative thinkingTechniques of creative thinking
Techniques of creative thinking
Pranav Kumar Ojha
 
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณีรูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณีParichart Ampon
 

Viewers also liked (12)

Ports development in myanmar
Ports development in myanmarPorts development in myanmar
Ports development in myanmar
 
The overview of transport infrastructure sectors in the kingdom of cambodia
The overview of transport infrastructure sectors in the kingdom of cambodiaThe overview of transport infrastructure sectors in the kingdom of cambodia
The overview of transport infrastructure sectors in the kingdom of cambodia
 
Status of Cambodian Railway- July, 2015
Status of Cambodian Railway- July, 2015Status of Cambodian Railway- July, 2015
Status of Cambodian Railway- July, 2015
 
Makabayan
MakabayanMakabayan
Makabayan
 
เทคนิคหรือวิธีการสอนจากครู ทิศนา แขมณี
เทคนิคหรือวิธีการสอนจากครู ทิศนา แขมณีเทคนิคหรือวิธีการสอนจากครู ทิศนา แขมณี
เทคนิคหรือวิธีการสอนจากครู ทิศนา แขมณี
 
main Map
main Mapmain Map
main Map
 
Creative Thinking Techniques - Forty Uses For A Brick
Creative Thinking Techniques - Forty Uses For A BrickCreative Thinking Techniques - Forty Uses For A Brick
Creative Thinking Techniques - Forty Uses For A Brick
 
Innovation journey 20150402 07 day#2
Innovation journey 20150402 07 day#2Innovation journey 20150402 07 day#2
Innovation journey 20150402 07 day#2
 
II Jornadas I+D+i Promalaga - Icaro Moyano - Tuenti
II Jornadas I+D+i Promalaga - Icaro Moyano - TuentiII Jornadas I+D+i Promalaga - Icaro Moyano - Tuenti
II Jornadas I+D+i Promalaga - Icaro Moyano - Tuenti
 
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณีรูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
 
Techniques of creative thinking
Techniques of creative thinkingTechniques of creative thinking
Techniques of creative thinking
 
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณีรูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
 

Similar to Innovation & NPD by TRIZ citu (20120714)

Communication innovation swu week#2
Communication innovation swu week#2Communication innovation swu week#2
Communication innovation swu week#2pantapong
 
Creativity and innovation 20120730 pea
Creativity and innovation 20120730 peaCreativity and innovation 20120730 pea
Creativity and innovation 20120730 pea
pantapong
 
Idea generation 20121104
Idea generation 20121104Idea generation 20121104
Idea generation 20121104
pantapong
 
Idig #1 ru 20100912 by pantapong
Idig #1 ru 20100912 by pantapongIdig #1 ru 20100912 by pantapong
Idig #1 ru 20100912 by pantapong
pantapong
 
Idig #1 necs 20110319 by pantapong
Idig #1 necs 20110319 by pantapongIdig #1 necs 20110319 by pantapong
Idig #1 necs 20110319 by pantapong
pantapong
 
Innovation journey 20140722 BAAC@Korat
Innovation journey 20140722 BAAC@KoratInnovation journey 20140722 BAAC@Korat
Innovation journey 20140722 BAAC@Korat
pantapong
 
IDIG shan zhai model 20110508 by pantapong
IDIG shan zhai model 20110508 by pantapongIDIG shan zhai model 20110508 by pantapong
IDIG shan zhai model 20110508 by pantapong
pantapong
 

Similar to Innovation & NPD by TRIZ citu (20120714) (7)

Communication innovation swu week#2
Communication innovation swu week#2Communication innovation swu week#2
Communication innovation swu week#2
 
Creativity and innovation 20120730 pea
Creativity and innovation 20120730 peaCreativity and innovation 20120730 pea
Creativity and innovation 20120730 pea
 
Idea generation 20121104
Idea generation 20121104Idea generation 20121104
Idea generation 20121104
 
Idig #1 ru 20100912 by pantapong
Idig #1 ru 20100912 by pantapongIdig #1 ru 20100912 by pantapong
Idig #1 ru 20100912 by pantapong
 
Idig #1 necs 20110319 by pantapong
Idig #1 necs 20110319 by pantapongIdig #1 necs 20110319 by pantapong
Idig #1 necs 20110319 by pantapong
 
Innovation journey 20140722 BAAC@Korat
Innovation journey 20140722 BAAC@KoratInnovation journey 20140722 BAAC@Korat
Innovation journey 20140722 BAAC@Korat
 
IDIG shan zhai model 20110508 by pantapong
IDIG shan zhai model 20110508 by pantapongIDIG shan zhai model 20110508 by pantapong
IDIG shan zhai model 20110508 by pantapong
 

More from pantapong

Next10 - exponential - innovation - 2024
Next10 - exponential - innovation - 2024Next10 - exponential - innovation - 2024
Next10 - exponential - innovation - 2024
pantapong
 
MWA Innovation and R&D 17012023
MWA Innovation and R&D 17012023MWA Innovation and R&D 17012023
MWA Innovation and R&D 17012023
pantapong
 
2023 Next10 Exponential Innovation
2023 Next10 Exponential Innovation2023 Next10 Exponential Innovation
2023 Next10 Exponential Innovation
pantapong
 
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdfFinal APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
pantapong
 
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdfInnovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
pantapong
 
2022 Next10 Exponential Innovation
2022 Next10 Exponential Innovation2022 Next10 Exponential Innovation
2022 Next10 Exponential Innovation
pantapong
 
19102021 Innovation Management
19102021 Innovation Management19102021 Innovation Management
19102021 Innovation Management
pantapong
 
Innovation Management TNSC
 Innovation Management TNSC Innovation Management TNSC
Innovation Management TNSC
pantapong
 
Innovation in crisis FTPI 02072021
Innovation in crisis FTPI 02072021Innovation in crisis FTPI 02072021
Innovation in crisis FTPI 02072021
pantapong
 
Thailand Innovation Transformation TNSC
Thailand Innovation Transformation TNSCThailand Innovation Transformation TNSC
Thailand Innovation Transformation TNSC
pantapong
 
Exponential innovation next10: 2021
Exponential innovation next10: 2021Exponential innovation next10: 2021
Exponential innovation next10: 2021
pantapong
 
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
pantapong
 
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next levelThailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
pantapong
 
Exponential innovation next10 2020 Update June
Exponential innovation next10 2020 Update JuneExponential innovation next10 2020 Update June
Exponential innovation next10 2020 Update June
pantapong
 
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next levelThailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
pantapong
 
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation TransformationAIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
pantapong
 
Innovation & Waste Transformation
Innovation & Waste TransformationInnovation & Waste Transformation
Innovation & Waste Transformation
pantapong
 
Innovation and Farm Transformation March 2020
Innovation and Farm Transformation March 2020Innovation and Farm Transformation March 2020
Innovation and Farm Transformation March 2020
pantapong
 
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
NBTC 03122019 : Innovation and Digital TransformationNBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
pantapong
 
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation : NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
pantapong
 

More from pantapong (20)

Next10 - exponential - innovation - 2024
Next10 - exponential - innovation - 2024Next10 - exponential - innovation - 2024
Next10 - exponential - innovation - 2024
 
MWA Innovation and R&D 17012023
MWA Innovation and R&D 17012023MWA Innovation and R&D 17012023
MWA Innovation and R&D 17012023
 
2023 Next10 Exponential Innovation
2023 Next10 Exponential Innovation2023 Next10 Exponential Innovation
2023 Next10 Exponential Innovation
 
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdfFinal APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
Final APEC ERW 25 Aug 2022.pdf
 
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdfInnovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
Innovation and R&D 23 Aug 2022.pdf
 
2022 Next10 Exponential Innovation
2022 Next10 Exponential Innovation2022 Next10 Exponential Innovation
2022 Next10 Exponential Innovation
 
19102021 Innovation Management
19102021 Innovation Management19102021 Innovation Management
19102021 Innovation Management
 
Innovation Management TNSC
 Innovation Management TNSC Innovation Management TNSC
Innovation Management TNSC
 
Innovation in crisis FTPI 02072021
Innovation in crisis FTPI 02072021Innovation in crisis FTPI 02072021
Innovation in crisis FTPI 02072021
 
Thailand Innovation Transformation TNSC
Thailand Innovation Transformation TNSCThailand Innovation Transformation TNSC
Thailand Innovation Transformation TNSC
 
Exponential innovation next10: 2021
Exponential innovation next10: 2021Exponential innovation next10: 2021
Exponential innovation next10: 2021
 
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
CIO_ONDE 23092020 innovation roadmap
 
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next levelThailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
Thailand Innovation Road map: Transforming your business to Next level
 
Exponential innovation next10 2020 Update June
Exponential innovation next10 2020 Update JuneExponential innovation next10 2020 Update June
Exponential innovation next10 2020 Update June
 
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next levelThailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
Thailand's Innovation Transformation : Transforming your business to next level
 
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation TransformationAIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
AIVS - AI, Industrial Data Space, and Innovation Transformation
 
Innovation & Waste Transformation
Innovation & Waste TransformationInnovation & Waste Transformation
Innovation & Waste Transformation
 
Innovation and Farm Transformation March 2020
Innovation and Farm Transformation March 2020Innovation and Farm Transformation March 2020
Innovation and Farm Transformation March 2020
 
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
NBTC 03122019 : Innovation and Digital TransformationNBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation
 
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation : NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
NBTC 03122019 : Innovation and Digital Transformation :
 

Innovation & NPD by TRIZ citu (20120714)

 • 1. Innovation on demand :: New Product Development Using TRIZ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 14 กรกฎาคม 2555 1
 • 2. นวัตกรรมคืออะไร อะไรคือนวัตกรรม!!! New Product Development การสร้างสรรค์กบนวัตกรรม ั TRIZ กุญแจสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม TRIZ 40 หลักการ (#1,#4,#7,#10,#40) Workshop TRIZ 14 กรกฎาคม 2555 2
 • 4. ทฤษฎีคลืนยาว (Long Wave Cycle) 14 กรกฎาคม 2555 4
 • 5. ทฤษฎีคลืนยาว (Long Wave Cycle) ธรรมชาติของความจริงในโลก โลกตะวันตก : ฟื นฟู – รุ่งโรจน์ – ถดถอย – ตกตํา พุทธศาสนา : เกิดขึน – ตังอยู่ – ดับไป 14 กรกฎาคม 2555 5
 • 6. ทฤษฎีคลืนยาว (Long Wave Cycle) 1987 2006 14 กรกฎาคม 2555 6
 • 8. Innovation is “A creative idea that has been made to work”, wrote David Hussey in his book “The Innovation Challenge.” 14 กรกฎาคม 2555 8
 • 9. นวัตกรรม คือ การเปลียนแปลงและความท้าทาย ทีจะก้าวข้ามข้อจํากัดเดิมๆ เพือความอยู่รอดของธุรกิจ 14 กรกฎาคม 2555 9
 • 10. นวัตกรรมขนมปั ง คุณคิดว่า การทําขนมปั ง หมดความเป็ นนวัตกรรมหรือยัง? 14 กรกฎาคม 2555 10
 • 11. ขนมปั งเป็ นที รูจกมากว่า 3,000 ปี โดยมี ชาวอี ยิปต์และชาว ้ ั สวิ สที ผูคิดค้นด้วยการนํ าเมล็ ดข้าวสาลี มาบดให้พอละเอี ยดมา ้ ผสมกับนํ าที เป็ น องค์ประกอบ (Component) หลักแล้ว นํ าไปเทลงบนหินร้อนถื อเป็ นระบบ (System) เพือให้ส่วนผสม สุกจนมีกลินหอมชวนรับประทาน 14 กรกฎาคม 2555 11
 • 12. หลัง จากนั นความรู ้เ กี ยวกับ การทํ า ขนมปั งได้ กระจาย (Diffusion) ออกจากอียิปต์ไปสู่ส่วนต่างๆ ของโลก ตังแต่ เมดิ เตอเรเนี ยน เยรูซาเล็ มโบราณ ตะวันออกกลาง โดยการ ทํ า ขนมปั งนั นได้ก ลายเป็ นที ยอมรับ กัน อย่ า งกว้า งขวาง จนกระทังได้เข้าไปถึ งกรี ก โรม จนถึ งยุโรปตอนกลาง ศิ ลปะ การทําขนมอบดําเนิ นไปอย่างช้าๆ ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร มี ม า ต ร ฐ า น (Standard) ข อ ง อุตสาหกรรมนันๆ จึ งจะสามารถก่อเกิ ดแนวทางความคิ ดที เป็ นไปได้และนําไปสู่ 14 กรกฎาคม 2555 12
 • 13. ความต่อเนื อง (continuous) การเดิ นทางของ ขนมปั งยังดําเนิ นต่อ แต่วิวฒนาการด้านเครื องมื อและเครื อง ั ทุ่ น แรงต่ า งๆ ที ทัน สมัย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก็ ย ัง ได้ร บ การ ั พัฒนาคิ ดค้นอย่ างต่ อเนื องไม่ว่าจะเป็ นเตาอบที ควบคุมแบบ พิ เศษด้วยคอมพิ วเตอร์ เครื องแบ่งก้อนแปงอัตโนมัติ เพื อให้ ้ การทําขนมปั งมีความยังยื นและทันสมัยต่อไปอย่างไม่หยุดยัง ต้อ งกระตุ ้น ให้เ กิ ด แรงบัน ดาลใจของการ เลี ย นแบบ (imitation) จึ งจะสามารถกล่ าวได้ ว่ า ผลิ ตภั ณ ฑ์ มี ความสําเร็จ 14 กรกฎาคม 2555 13
 • 14. ผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการหรือการบริการ ผลิ ตภัณฑ์ เป็ นสินค้าใหม่ โดยเฉพาะสินค้า อุปโภคบริโภค เป็ นสิงของทีสามารถจับต้อง ได้ เช่น iPhone4S | New iPad 14 กรกฎาคม 2555 14
 • 15. ผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการหรือการบริการ กระบวนการหรือการบริการ เป็ นการเปลี ยนระบบ รูปแบบทีแตกต่างจากเดิม การคิดค้นกระบวนการ ผลิ ตใหม่ การเปลี ยนลําดับขันตอนการทํางานใหม่ 14 กรกฎาคม 2555 15
 • 16. ระดับความใหม่ ระดับความใหม่ของนวัตกรรมนันมีดวยกัน 3 ประเภท ้ ใหม่ระดับ ใหม่ระดับ ใหม่ระดับ องค์กร ตลาด โลก 14 กรกฎาคม 2555 16
 • 17. ประเภทของนวัตกรรม ระดับความใหม่ องค์ประกอบ ระบบ ผลตอบแทน component system benefits Incremental: ปรับปรุง เปลียนแปลง บางอย่าง ให้ดขน ี ึ Modular: สร้างองค์ประกอบใหม่ Architectural: พัฒนาองค์ประกอบ ให้ดขน ี ึ Radical: สร้างองค์ประกอบใหม่ 14 กรกฎาคม 2555 17
 • 18. ระดับความใหม่ Architectural component system 3 1 2 Modular Incremental 14 กรกฎาคม 2555 component system 18
 • 19. the world's first MP3 player ระดับความใหม่ Digital Analog 1st ipod |5/10G Eiger Labs MPMan F10 | 32M component system Rio PMP300 US $200 14 กรกฎาคม 2555 Radical 19
 • 20. New component system ระดับความใหม่ Change component system Modular Incremental Power Source Power Source 14 กรกฎาคม 2555 20
 • 21. ระดับความใหม่ Radical component system Incremental component system Modular 14 กรกฎาคม 2555 21
 • 22. ระดับความใหม่ การปรับปรุง | ประสิทธิภาพ Radical | นวัตกรรมทีสร้างความ นวัตกรรม แตกต่างอย่างสินเชิง | ความใหม่ | Incremental | Modular วิวฒนาการ ั นวัตกรรมส่วนเพิม เวลา 14 กรกฎาคม 2555 22
 • 23. ผลตอบแทนทีคาดหวัง จากนวัตกรรม 14 กรกฎาคม 2555 23
 • 24. ผลประโยชน์ทีต้องการ ได้ผลิ ตภัณฑ์ใหม่และกระบวนการใหม่ ความแตกต่างและโดดเด่น ตลาดใหม่หรือ กลยุทธ์น่านนํ าสี ฟา (Blue Ocean) ้ อุตสาหกรรมใหม่ ผลเชิงเศรษฐศาสตร์ การลงแรงน้อยๆ ได้ผลตอบแทนเยอะๆ (Low input High Output) ความคุมค่าในการลงทุน ผลตอบแทนทีได้ ้ การลดต้นทุนการผลิ ต ราคาถูกกว่าหรือเปล่า 14 กรกฎาคม 2555 24
 • 25. ผลประโยชน์ทีต้องการ คุณภาพผลิ ตภัณฑ์หรือบริการทีดีขึน การเพิมฟั งก์ชนให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย โดดเด่น ั ปรับปรุงคุณภาพของสิ นค้าให้ดีขึน เมือเราไม่สามารถ แข่งขันด้านราคาได้ คุณภาพชี วิตทีดีขึน การใส่ใจเกียวกับสุขภาพความปลอดภัยเป็ นหลัก ใส่ใจสิ งแวดล้อมมากขึ น ความสะดวกสบาย 14 กรกฎาคม 2555 25
 • 26. นวัตกรรม ความแตกต่าง สินค้า 14 กรกฎาคม 2555 การตลาด 26
 • 27. Engineering Management Public administration The sciences Economics Law The social sciences Communications 14 กรกฎาคม 2555 27
 • 29. นวัตกรรมมุมจีน #1 Copy (ShanZhai Model | Copy business model pattern between industries) 14 กรกฎาคม 2555 29
 • 30. เกิดอะไรขึ นในโลกใบนี ? iPed-ประเทศจีน iPad-Apple 14 กรกฎาคม 2555 30
 • 31. Parody Examples in China 14 กรกฎาคม 2555 31
 • 34. เกิดอะไรขึ นในโลกใบนี ? 1990 2010 14 กรกฎาคม 2555 34
 • 35. Parody Examples in China 14 กรกฎาคม 2555 35
 • 38. เกิดอะไรขึ นในโลกใบนี ? Great Wall of IT 14 กรกฎาคม 2555 38
 • 39. The 50 Most Innovative Companies 2010 14 กรกฎาคม 2555 39
 • 40. กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรม อยู่รอด อยู่ต่อไป อยู่ต่อเนื อง 14 กรกฎาคม 2555 40
 • 41. ประเทศไทยใน ทีเปลี ยนไป.... 14 กรกฎาคม 2555 41
 • 44. ประเทศจีน 2012 ประเทศไทย 2012 14 กรกฎาคม 2555 44
 • 45. กระบวนการของนวัตกรรม 2 การรับรูถึงโอกาส ้ 1 3 นํ าสินค้าออกสู่ตลาด แหล่งทีมาของความคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์และกลุ่มงานเพือการสร้างสรรค์ การยกระดับความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กร 14 กรกฎาคม 2555 45
 • 46. New Product Development Idea generation Creativity TRIZ Product screening Design Concept testing Business & Financial analysis Product development Business & Test marketing Marketing Commercialization 14 กรกฎาคม 2555 46
 • 47. Creativity Tool เครืองมือสําหรับ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงจิตวิทยา TRIZ การระดมสมอง (Methodology + Mind Map knowledge base) 14 กรกฎาคม 2555 47
 • 48. การสร้างสรรค์ กับ นวัตกรรม 14 กรกฎาคม 2555 48
 • 50. อะไรคือการสร้างสรรค์ ~frame frame 14 กรกฎาคม 2555 50
 • 51. อะไรคือการสร้างสรรค์ เป็ นสิ งทีต้องสนใจเป็ นความ Freak of Nature ผิ ดปกติ ความแตกต่างจากสิ งที by Mark S Blumberg เป็ นปกติและเหมือนกัน ธรรมชาติในความเหมือนที แตกต่างกัน เป็ นความเหมือนแต่หากมองใน อีกมุมทีต่างกัน ก็ได้ ผลลัพธ์ในความคิดทีต่างกัน ออกไป 14 กรกฎาคม 2555 51
 • 53. อะไรคือการสร้างสรรค์ มองให้ต่างกันออกไป เคยมีคนกล่าวไว้ว่า พฤติกรรมของคนทีแสดงออกมากับสิ งๆ หนึ ง 10% คิด ลงมือทํา สร้างสรรค์ 80% ใช้ รับเทคโนโลยี จ่ายเงินซือ 10% วิจารณ์ ต่อต้าน 14 กรกฎาคม 2555 53
 • 58. การสร้างสรรค์ เหมือนกันไหม วิทยาศาสตร์ ศิลป ตรรกะ สวยงาม คณิ ตศาสตร์ ลายเส้น 14 กรกฎาคม 2555 58
 • 59. การสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ เกิดขึนตรงไหนบ้าง การสร้างสรรค์พบได้ทวไป : ในงานศิลปะ งานบันเทิง งานธุรกิจ ใน ั คณิ ตศาสตร์ ในวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม การแพทย์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การสร้างสรรค์ตองมีเงือนไข 3 อย่าง POM | ความเป็ นส่วนตัว personality ้ | ความเป็ นสิงแรก originality | การมีความหมาย meaning การสร้างสรรค์ ในแง่ ศิลป คล้ายกับช่วงความรูสึกทีอิสระของงานออกแบบ ้ การประดิษฐ์และ ความฝัน แต่ ในแง่ วิทยาศาสตร์ การค้นหาเข้าถึงความ จริงเพือพิสจน์องค์ความรูต่างๆ ู ้ 14 กรกฎาคม 2555 The Creative Economy, John Howkins 59
 • 60. การสร้างสรรค์ ศาสนาพุทธ : การเกิดปั ญญามาจาก ศีล | สมาธิ |ปั ญญา สติ คือ สัญชาตญาณของการอยู่รอด สติ ทําหน้าทีเป็ นเครืองขนส่ง ความรู ้ ความจํา มาใช้ให้ทนเวลา ั เพือสร้างให้เกิด ปั ญญา 14 กรกฎาคม 2555 The Creative Economy, John Howkins 60
 • 61. การสร้างสรรค์ ความเป็ นส่วนตัว personality ความเป็ นปั จเจกบุคคล มนุ ษย์เท่านันทีสามารถสร้างสรรค์ได้ เครืองจักรจะมีสติในการสร้างสิ งใหม่ได้ไหม เขาทําได้แค่การผลิ ตได้ แต่สร้างไม่ได้ “คอมพิวเตอร์เป็ นสิงไร้ค่า มันให้ได้แค่คําตอบเท่านัน” 14 กรกฎาคม 2555 The Creative Economy, John Howkins 61
 • 62. การสร้างสรรค์ ความเป็ นสิงแรก originality การสร้างสรรค์ตองเป็ นสิ งต้นแบบ สิ งใหม่ ้ “บางสิ งทีเกิดจากความไม่มี” | “สร้างจากความไม่มี” การเป็ นสิ งแรกนันต้อง ไม่มีมาก่อน คือ ความใหม่ แตกต่าง คื อ ความเป็ นเอกลักษณ์ ความเป็ นเอกลักษณ์ นันเคย เป็ นสิงใหม่ แต่สิงใหม่ บางครังก็ไม่มีเอกลักษณ์เอาเสี ยเลย 14 กรกฎาคม 2555 The Creative Economy, John Howkins 62
 • 63. การสร้างสรรค์ การมีความหมาย meaning การสร้างสรรค์ตองมีความหมาย ไม่ว่าจะเป็ น ้ ความหมายส่วนตัวหรือความหมายเล็ กๆ ความหมาย สื อถึง ความเป็ นเฉพาะกลุ่ม คณะ ซึงการ สร้างสรรค์อย่างไรก็ตองมีความหมาย ้ 14 กรกฎาคม 2555 The Creative Economy, John Howkins 63
 • 64. การสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์เฉยๆ นันไม่มีมลค่าทางเศรษฐกิจ ู ต้องนําการสร้างสรรค์นนมา แปรรูป รังสรรค์ ั จนมันกลายเป็ น ผลิ ตภัณฑ์ | บริการ | กระบวนการ ซึงจะสามารถกําหนดราคาอย่างมีเหตุมีผล จนเกิดการ แลกเปลียน ทําการซือ การขาย เกิดเป็ น มูลค่าทางเศรษฐกิจออกมา 14 กรกฎาคม 2555 The Creative Economy, John Howkins 64
 • 65. องค์ประกอบ 3 ประการในการคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู ้ การคิดเชิ งสร้างสรรค์ ความเชียวชาญ ความรู ้ แนวทางในการแก้ปัญหา ความเข้าใจในประเด็นที หรือจินตนาการของ ต้องการสร้างสรรค์ แต่ละบุคคล การสร้างสรรค์ creativity แรงจูงใจ ความสนใจ ความหลงใหลใน 14 กรกฎาคม 2555 งานทีต้องการสร้างสรรค์ 65
 • 66. แนวทางการก่อเกิดความคิดใหม่ ปั ญหา ความต้องการ หรือ โอกาส หาทาง แก้ปัญหา Heuristic การสร้างสรรค์ TRIZ Brainstorms ลงมือ แก้ปัญหา ผลิ ตภัณฑ์ กระบวนการ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือสังคม การบริการ 14 กรกฎาคม 2555 66
 • 67. TRIZ กุญแจสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 14 กรกฎาคม 2555 67
 • 68. Accelerate innovation with TRIZ a Catalyst of innovation Theory of inventive The theory of inventor's problem solving Innovation tool 14 กรกฎาคม 2555 68
 • 69. อะไรคือ “TRIZ” ? Теория решения изобретательских задач Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch ความหมายคือ “Theory of Inventive Problem Solving” หรือ เรากําลังพูดถึงวิธีแก้ปัญหาในการ ประดิษฐ์คิดค้นแบบ รัสเซีย 14 กรกฎาคม 2555 69
 • 70. New Product Development using TRIZ technique contradiction Patent circumvention Cost reduction / Productivity System/Process improvement Product improvement Technical forecasting (S-curve) 14 กรกฎาคม 2555 70
 • 71. “ประวัติ TRIZ” พัฒนาและคิดค้นโดย เกนริค อัลชูลเลอร์ และคณะ โดยการวิเคราะห์สิทธิบตรกว่า 3 ล้านฉบับ ั ความคิดสร้างสรรค์เป็ นสิงทีสามารถ เรียนรูกนได้หรือไม่ ? ้ ั 14 กรกฎาคม 2555 71
 • 73. ตัวอย่าง : รูปแบบการประดิษฐ์คิดค้น ปั ญหา : ช่วยกันหาวิธีในการปองกันไม่ให้ผิวนอก ้ ของเรือไฮดรอฟลอยด์นนถูกทําลาย กัดกร่อน ั 14 กรกฎาคม 2555 73
 • 77. การพัฒนานวัตกรรมด้วย TRIZ สังเคราะห์ระบบ ระบุปัญหา / ระบบของปั ญหาคืออะไร ความเป็ นอุดมคติ ผลลัพธ์สุดท้ายในอุดมคติ วิเคราะห์ปัญหา Ideal Final Result, IFR พิจารณาความขัดแย้งเชิงเทคนิ คและกายภาพ วิเคราะห์ปัญหา การปฏิบติ ั ค้นหาคําตอบทัวไปและลงมือทํา 14 กรกฎาคม 2555 77
 • 78. ระบุปัญหา / ระบบของปั ญหาคืออะไร ปั ญหาและระบบ TRIZ มองปั ญหาอย่างเป็ นระบบ 14 กรกฎาคม 2555 78
 • 79. การระบุปัญหา ปากกาไม่สามารถเขี ยนอวกาศได้ การแก้ปัญหานี NASA ใช้เวลา 10 ปี และ ใช้เงินมูลค่า 12 ล้านดอลลาร์ (480 ล้านบาท) ปากกาทีสามารถใช้งานได้ทีแรงโน้มถ่วงเป็ น 0 เขี ยนแบบควําหรือเขี ยนทีใต้นํา เขี ยนทีอุณหภูมิช่วงตํากว่าจุดเยื อกแข็ งจนถึงที มากกว่า 300 องศาเซลเซียส ปั ญหาทีแท้จริงคืออะไร! ? 14 กรกฎาคม 2555 79
 • 81. ระบบคืออะไร? อินพุท ระบบทางเทคนิ ค เอาต์พุท 14 กรกฎาคม 2555 81
 • 82. ระบบคืออะไร? เมือกล่าวถึงระบบทางเทคนิ คประกอบด้วย “กลไก/อุปกรณ์” สําหรับทําหน้าทีหรือ เป็ นสื อกลางเพือ ทําหน้าทีอะไรบางอย่าง จะต้องมี “เปาหมาย” ในการทําหน้าทีของเขา ้ 14 กรกฎาคม 2555 82
 • 83. TRIZ TRIZ มองปั ญหาอย่างเป็ นระบบ (System approach) TRIZ มองว่าการแก้ปัญหานัน จะไม่ยึดติดอยู่กบั เหตุการณ์ทีเกิดเฉพาะเท่านัน แต่จะมองอย่างเป็ น ระบบ ซึงระบบนันอาจประกอบขึ นจาก ระบบส่วนบน และ ระบบส่วนล่าง ซึงต้องมองให้ออกว่าแก่นของสภาพปั ญหาอยู่ระดับ ไหนของระบบ 14 กรกฎาคม 2555 83
 • 84. ระบบคืออะไร? ระบบทางเทคนิ ค ระบบย่อย ระบบขนส่ง ระบบความปลอดภัย 14 กรกฎาคม 2555 84
 • 85. ตัวอย่าง มองปั ญหาอย่างเป็ นระบบ การแก้ปัญหาความปลอดภัยของระบบการขนส่ง ระบบการบังคับเลี ยว คือ การพัฒนาระบบเซนเซอร์ในการ ตรวจสอบและประเมินอันตรายทีเกิดขึ น เพือนําไปประมวลและ เข้าควบคุมระบบบังคับเลี ยวโดยตรง ระบบการเบรค คือ การพัฒนาระบบเบรคให้ลงลึงเข้าไปใน อนุภาคของผ้าเบรคให้มีคณภาพดีขึน ุ ระบบเครืองยนต์ คือ การพัฒนาเครืองยนต์ทีสามารถควบคุม ความเร็วในการขับขี ได้ เป็ นต้น 14 กรกฎาคม 2555 85
 • 86. TRIZ TRIZ เข้าใจฟั งก์ชนของระบบ (Function approach) ั TRIZ มองว่าการแก้ปัญหานัน ต้องรูหน้าทีการงาน ้ หรือ ฟั งก์ชน Function ั ฟั งก์ชนหลัก ทีเป็ นประโยชน์ของระบบ ั ฟั งก์ชนทีไม่เป็ นประโยชน์ ั ฟั งก์ชนทีควรมีในระบบ แต่หายไป ั 14 กรกฎาคม 2555 86
 • 87. TRIZ TRIZ เข้าใจทรัพยากรในระบบ (Resource approach) TRIZ มองว่าการแก้ปัญหานัน ต้องพิจารณาทรัยากรที มีอยู่ในระบบ วัสดุ เวลา ฟั งก์ชน พลังงาน ข้อมูล ั 14 กรกฎาคม 2555 87
 • 88. ความเป็ นอุดมคติ ผลลัพธ์สุดท้ายในอุดมคติ Ideal Final Result, IFR ความเป็ นอุดมคติ ผลลัพธ์สุดท้ายในอุดมคติ ทีต้องการ Ideal Final Result 14 กรกฎาคม 2555 88
 • 89. Law of ideality? กฎความเป็ นอุดมคติ คืออะไร เมือกล่าวถึงระบบทางเทคนิ ค จะต้องมี “กลไก/อุปกรณ์” สําหรับทําหน้าทีหรือ เป็ นสื อกลาง เพือทําหน้าทีอะไรบางอย่าง จะต้องมี “เปาหมาย” ในการทําหน้าทีของเขา ้ อินพุท ระบบทางเทคนิ ค เอาต์พุท พลังงาน กลไก #1 เปาหมาย ้ ต้นทุน กลไก #2 ผลตอบแทน 14 กรกฎาคม 2555 89
 • 90. กฎความเป็ นอุดมคติ กฎความเป็ นอุดมคติ Law of ideality คือ ความเป็ นไปได้ ในเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ของระบบทีดีทีสุด สําหรับการ แก้ปัญหานันๆ โดยไม่คํานึ งถึง ทรัพยากร หรือ เงือนไขต่างๆ ของปั ญหา Ideal Final Result ,IFR คือ เปาหมายหรือผลลัพท์สุดท้ายในอุดมคติทีต้องการ ้ 14 กรกฎาคม 2555 90
 • 91. กฎความเป็ นอุดมคติ แก้ปัญหาในเรือง พืนที โดยทําให้ ประโยชน์ในการใช้ สามารถซ้อนกันได้ ซํามากขึน เนื องจาก ขณะใช้งานเสร็จแล้ว ปั ญหาทางด้าน ทรัพยากรทีมีจากัด ํ และความแข็งแรง ทนทาน 14 กรกฎาคม 2555 91
 • 92. พิจารณาความขัดแย้งเชิงเทคนิค พิจารณาความขัดแย้งเชิ งเทคนิ ค การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 14 กรกฎาคม 2555 92
 • 93. พิจารณาความขัดแย้งเชิงเทคนิ ค ความขัดแย้งเชิงเทคนิ ค กับหลักการ 40 ข้อในการประดิษฐ์คิดค้น ตัวอย่างความขัดแย้งเชิงเทคนิ ค ระบบเทคนิ ค ความขัดแย้งเชิงเทคนิ ค เครืองจักร อุปกรณ์ทางกล เมือเพิมความแข็ งแรง นําหนักจะเพิมขึ น รถไฟ รถยนต์ เครืองบิน เมือเพิมความเร็ว การสันสะเทือนจะมากขึ น วงจรไฟฟา ้ เมือเพิมความเร็วการสวิตชิง 14 กรกฎาคม 2555 ทําให้สญญาณรบกวนมากขึ น ั 93
 • 94. พิจารณาความขัดแย้งเชิงเทคนิ ค 3 ขันตอนในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ระบบทางเทคนิ ค ระบุขอขัดแย้งทางเทคนิ ค ้ แก้ไขข้อขัดแย้งทางเทคนิ ค 14 กรกฎาคม 2555 94
 • 95. พิจารณาความขัดแย้งเชิงเทคนิ ค วิเคราะห์ระบบทางเทคนิ ค เพือกําหนดลักษณะสมบัติของระบบ ลักษณะสมบัติของระบบ คือ ค่าทางกายภาพหรือคุณสมบัติที ต้องการปรับปรุง เช่น นํ าหนัก ขนาด สี ความเร็ว ความ แข็ งแรง ปริมาตร อุณหภูมิ ความแม่นยํา แรงดึง แรงดัน อันตรายจากระบบ ความสะดวกในการใช้งาน พืนที … สุดท้ายก็คือ สมบัติความขัดแย้งทัง 39 ข้อของระบบทาง เทคนิ ค 14 กรกฎาคม 2555 95
 • 96. ลักษณะสมบัติของระบบ 1. นํ าหนักของวัตถุซึงเคลื อนที 19. พลังงานทีใช้ไปโดยวัตถุซึงเคลื อนที 2. นํ าหนักของวัตถุซึงไม่เคลื อนที 20. พลังงานทีใช้ไปโดยวัตถุซึงไม่เคลื อนที 3. ความยาวของวัตถุซึงเคลื อนที 21. กําลัง 4. ความยาวของวัตถุซึงไม่เคลื อนที 22. การสูญเสี ยไปของพลังงาน 23. การสูญเสี ยไปของสสาร 5. พืนทีของวัตถุซึงเคลื อนที 24. การสูญเสี ยไปของข้อมูล 6. พืนทีของวัตถุซึงไม่เคลื อนที 25. การสูญเสี ยไปของเวลา 7. ปริมาตรของวัตถุซึงเคลื อนที 26. จํานวนของสสาร 8. ปริมาตรของวัตถุซึงไม่เคลื อนที 27. ความน่ าเชื อถือ 9. ความเร็ว 28. ความแม่นยําของการวัด 10. แรง 29. ความแม่นยําของการผลิ ต 11. แรงดึง แรงดัน 30. ปั จจัยอันตรายซึงกระทําต่อวัตถุ 12. รูปร่าง 31. ปั จจัยอันตรายทีตามมา 32. ความสามารถในการผลิ ต 13. เสถียรภาพของวัตถุ 33. ความสะดวกในการใช้ 14. ความแข็ งแรง 34. ความสะดวกในการเก็บรักษา 15. ความทนทานของวัตถุซึงเคลื อนที 35. ความสามารถในการปรับตัวได้ 16. ความทนทานของวัตถุซึงไม่เคลื อนที 36. ความซับซ้อนของอุปกรณ์ 17. อุณหภูมิ 37. ความซับซ้อนของการควบคุม 18. ความสว่าง 38. ระดับของความอัตโนมัติ 14 กรกฎาคม 2555 39. ผลิ ตภาพ 96
 • 99. ตัวอย่าง การพิจารณาความขัดแย้งเชิงเทคนิ ค การแก้ปัญหาหลอดไฟ T8 ไม่ให้ฝุ่นเกาะ วิเคราะห์ระบบทางเทคนิ ค วิเคราะห์ระบบทางเทคนิ ค แบบฟอร์ม P1 การสร้างสูตรของลักษณะสมบัติทีจะปรับปรุง ระบุชือของระบบทางเทคนิ ค :: การลดฝุ่ นละอองทีเกาะอยู่บนผิ วหลอดไฟ กําหนดเปาหมายของระบบทางเทคนิ ค (ระบบได้รบการออกแบบมาเพือ) ้ ั เพือลดปั ญหาฝุ่ นทีจะเกาะบนผิ วหลอดไฟ รายชื อส่วนประกอบของระบบทางเทคนิ คและหน้าทีการทํางานของระบบ ชื อส่วนประกอบ หน้าทีการทํางาน หลอดไฟ เป็ นตัวกลางให้แสงสว่าง เส้นหลอด ขัวหลอดและขารับหลอด ยึ ดหลอดไว้บนเพดาน สารเคลือบหลอด เพิมความสว่างของหลอดไฟ ก๊าซเฉื อย 14 กรกฎาคม 2555 99
 • 100. ตัวอย่าง การพิจารณาความขัดแย้งเชิงเทคนิ ค บรรยายการทํางานของระบบทางเทคนิ ค กระแสไฟฟาจะกระตุนอะตอมของสารปรอท ให้อยู่ในสภาวะกระตุนและจะปลดปล่อย ้ ้ ้ พลังงานออกมาในรูปของแสง ซึงหลอดไฟก็เกิดไฟฟาสถิตย์จึงทําให้ฝุ่นละอองมาเกาะ ้ และทําให้แสงสว่างลดลงและต้องทําความสะอาดบ่อยครัง กําหนดลักษณะสมบัติทีควรได้รบการปรับปรุงหรือขจัดทิงไป ั ปรับปรุงสภาพผิ วหลอดไฟ ต้องการขจัดและลดปั ญหาการเกาะของฝุ่ นละอองในอากาศ ทีเป็ นผลร้ายจากสิงแวดล้อม 14 กรกฎาคม 2555 100
 • 101. พิจารณาความขัดแย้งเชิงเทคนิ ค ระบุขอขัดแย้งทางเทคนิ ค ้ ลักษณะของวัตถุบางอย่างจะลดลงเมือมีการปรับปรุงหรือ เปลี ยนแปลงลักษณะสมบัตินึง ระบุขอขัดแย้งให้ชดเจน ้ ั โดยสามารถมองออกมาเป็ น scenario#1,2,3… ซึงเป็ นการ ระบุค่ความขัดแย้งทีสามารถหาได้ในระบบหรือปั ญหา ู 14 กรกฎาคม 2555 101
 • 102. ตัวอย่าง การพิจารณาความขัดแย้งเชิงเทคนิ ค แบบฟอร์ม P2 การสร้างสูตรของความขัดแย้งทางเทคนิ ค ระบุขอขัดแย้งทางเทคนิ ค ระบุขอขัดแย้งทางเทคนิ ค รายการที 1 การระบุลกษณะสมบัติเชิ งบวกทีควรได้รบการปรับปรุง ั ั ลักษณะสมบัติ ความสว่าง ปั จจัยอันตรายจากภายนอก (ฝุ่ นละอองทีเกาะบนผิ ว) ้้ ระบุวิถีปกติทีใช้ในการปรับปรุงลักษณะสมบัติ หาอุปกรณ์มาครอบเอาไว้ ทํา ความสะอาดเป็ นประจํา ระบุลกษณะสมบัติทีด้อยลงเมือตกอยู่ในเงื อนไข 1b ั ความสว่าง รูปร่าง เสถียรภาพองค์ประกอบ สร้างสูตรความขัดแย้งทางเทคนิ คดังต่อไปนี 14 กรกฎาคม 2555 102
 • 103. พิจารณาความขัดแย้งเชิงเทคนิ ค แก้ไขข้อขัดแย้งทางเทคนิ ค ในขันตอนนี ใช้ตารางความขัดแย้งมาช่วยในการหาแนว ทางการแก้ปัญหา และ ช่วยแก้ขอขัดแย้งทางเทคนิ ค ้ โดยการใช้ TRIZ หลักการ 40 ข้อ มาช่วยตอบปั ญหา 14 กรกฎาคม 2555 103
 • 104. TRIZ 40 หลักการ หลักการ หลักการ 1 แบ่งส่วน (segmentation) 21 กระทําอย่างว่องไว (rushing through) 2 สกัดออก (extraction) 22 เปลียนวิกฤติให้เป็ นโอกาส (convert harm into benefit) 3 ลักษณะเฉพาะ (local quality) 23 ปอนกลับ (feedback) ้ 4 ไม่สมมาตร (asymmetry) 24 ตัวกลาง (mediator) 5 รวมกัน (consolidation) 25 บริการตัวเอง (self service) 6 อเนกประสงค์ (universality) 26 เลียนแบบ (copying) 7 ซ้อนกัน (nesting) 27 ใช้แล้วทิง (dispose) 8 คานนําหนัก (counterweight) 28 แทนระบบเชิงกล (replacement of mechanical system) 9 กระทําการต้านทานก่อน (prior counter-action) 29 ใช้ระบบนิวเมติคหรือไฮดรอลิค (pneumatic or hydraulic 10 กระทําก่อน (prior action) construction) 11 ปองกันไว้ก่อน (cushion in advance) ้ 30 เยือยืดหยุ่นและฟิ ลม์บาง (flexible membranes or thin 12 ศักยภาพเท่ากัน (equipotentiality) films) 13 ทํากลับทาง (do it in reverse) 31 วัสดุรูพรุน (porous material) 14 ทรงกลม (spheroidality) 32 เปลียนสี (changing of colour) 15 พลวัต (dynamicity) 33 เนือเดียว (homogeneity) 16 กระทําบางส่วนหรือมากกว่า 34 ใช้ชินส่วนทีสลายและเกิดใหม่ (rejecting and (partial or excessive action) regenerating part) 17 แปลงสู่มตใหม่ (transition into a new dimension) ิ ิ 35 เปลียนลักษณะสมบัติ (transformation of the properties) 18 สันเชิงกล (mechanical vibration) 36 แปลงสถานะ (phase transition) 19 กระทําเป็ นจังหวะ (periodic action) 37 ขยายตัวด้วยความร้อน (thermal expansion) 20 กระทําต่อเนืองทีเป็ นประโยชน์ 38 เติมอากาศอย่างรวดเร็ว (accelerated oxidation) (continuity of useful action) 39 สภาพแวดล้อมเฉีอย (inert environment) 14 กรกฎาคม 2555 40 วัสดุคอมโพสิท (composite materials) 104
 • 105. ตารางแมทริกซ์ความขัดแย้ง 40 ,26, 32,35, 27,1 19 14 กรกฎาคม 2555 105
 • 106. ตัวอย่าง การพิจารณาความขัดแย้งเชิงเทคนิ ค สร้างสูตรความขัดแย้งทางเทคนิ คดังต่อไปนี แก้ไขข้อขัดแย้งทางเทคนิ ค แก้ไขข้อขัดแย้งทางเทคนิ ค Scenario #1 ปั จจัยอันตราย (30): เสถียรภาพขององค์ประกอบ (13) 18 (สันเชิ งกล), 24 (ตัวกลาง), 30 (ฟิ ลม์บาง), 35 (แปลงลักษณะสมบัติ) Scenario #2 ความสว่าง (33): รูปร่าง (12) 30 (ฟิ ลม์บาง), 32 (เปลียนสี) Scenario #3 ปั จจัยอันตราย (30): ความสว่าง (18) 1 (แบ่งส่วน), 13 (กลับทาง), 19 (กระทําเป็ นจังหวะ), 32 (เปลียนสี) วิเคราะห์หลักการดังกล่าว หลักการที 18 สันเชิ งกล กับ 19 กระทําเป็ นจังหวะ ใช้ประโยชน์จากการแกว่ง ความถี การสันสะเทือนเป็ นจังหวะ เพือลดการเกาะติ ดของฝุ่ นละออง 14 กรกฎาคม 2555 106
 • 107. ตัวอย่าง การพิจารณาความขัดแย้งเชิงเทคนิ ค วิเคราะห์หลักการดังกล่าว หลักการที 24 การใช้ตวกลางเพือลดหรือก่อให้เกิดการกระทํา ซึงหมายถึงการเพิมฝา ั ครอบทีเป็ นตัวกลางปองกันหลอดซึงเป็ นทางเลือกทียังไม่ดีเพียงพอในการปรับปรุง ้ หลักการที 30 การใช้ฟิลม์บาง เป็ นการใช้ฟิลม์บางเพือแทนทีโครงสร้างแข็ง โดยอาจ เป็ นการเคลื อบผิ วนอกเพือปองกันการเกิดไฟฟาสถิตย์ ลดการเกาะของฝุ่ นละออง ซึง ้ ้ ใกล้เคียงทีสุดในการนํ าไปใช้งานจริง ปั จจุบนมีการพัฒนาและคิดค้นการนํ าสารเคลื อบเพือใช้ในการลดปั ญหาการเกาะของ ั ฝุ่ นละออง และหลอดจะยังคงความสว่างตามมาตรฐานความสว่างตลอดอายุการใช้ งานของหลอด 14 กรกฎาคม 2555 107
 • 108. TRIZ 40 หลักการ #1 แบ่งส่วน segmentation ลักษณะสมบัติ ทีสนใจและเกียวข้อง ขนาดของระบบทีใหญ่เกินไปทําให้ การทํางานของระบบไม่มีประสิ ทธิภาพ เพือลดปั ญหาด้านขนาดและพืนที และเพือให้เกิดความ ราบรืนของระบบสูงขึ น 14 กรกฎาคม 2555 108
 • 109. TRIZ 40 หลักการ อธิบายหลักการ แบ่งวัตถุออกเป็ นส่วนแยกอิสระส่วนต่างๆ ทําระบบให้ สามารถพับได้ เฟอร์นิเจอร์แบ่งส่วน เพือลดความขัดแย้งในด้านพืนที ขนาด ความยาว จัดส่งง่าย สะดวกมากขึ น การแบ่งส่วนข้อมูลเสี ยงออกเป็ นส่วนๆ เพือให้สามารถนํ ามา วิเคราะห์ส่วนต่างๆ ของสัญญาณเสี ยงแต่ละประเภทได้ 14 กรกฎาคม 2555 109
 • 110. TRIZ 40 หลักการ 14 กรกฎาคม 2555 110
 • 111. TRIZ 40 หลักการ #4 ไม่สมมาตร asymmetry ลักษณะสมบัติ ทีสนใจและเกียวข้อง ความสะดวกในการใช้งาน เมือเพิมความไม่สมาตรแล้วระบบสามารถ ทํางานได้เต็มประสิ ทธิภาพ 14 กรกฎาคม 2555 111
 • 112. TRIZ 40 หลักการ อธิบายหลักการ แทนทีรูปแบบปกติให้เป็ นแบบไม่สมมาตร ลักษณะใบปั ดนํ าฝน ทีลดความขัดแย้งในด้านขนาด และ รูปทรงต่างๆ ความไม่สมมาตร เกิดความสะดวกในการใช้ งาน ระบบจึงทําหน้าได้ดีขึน 14 กรกฎาคม 2555 112
 • 113. TRIZ 40 หลักการ #5 รวมกัน consolidation ลักษณะสมบัติ ทีสนใจและเกียวข้อง ความสะดวกในการใช้งาน เมือเพิมความหน้าทีของระบบ ให้สามารถทํางานได้เต็มประสิ ทธิภาพ 14 กรกฎาคม 2555 113
 • 114. TRIZ 40 หลักการ อธิบายหลักการ เพิมหน้าทีการใช้งานใหม่สามารถรวมหน้าทีการใช้งานระบบ Wood plastic composite ทีนํ าลักษณะเด่นของวัสดุ 2 ชนิ ด ผงไม้ และ พลาสติก Metal composite การรวมกันระหว่าง พลาสติก กับ ผงโลหะ หรือการรวมกันระหว่าง ซิเมนต์ และ พลาสติก เป็ นต้น 14 กรกฎาคม 2555 114
 • 115. TRIZ 40 หลักการ #7 ซ้อนกัน nesting ลักษณะสมบัติ ทีสนใจและเกียวข้อง ปริมาตร หรือ พืนทีในการจัดเก็บทีจํากัด ความรวดเร็วในการนํ ามาใช้งาน สามารถตังในพืนทีเดียวกัน 14 กรกฎาคม 2555 115
 • 116. TRIZ 40 หลักการ อธิบายหลักการ ใส่วตถุซอนเข้าไปในช่องว่างของวัตถุที 1 ั ้ การซ้อนกันของบรรจุภณฑ์ ทีลดความขัดแย้งในด้านพืนที ั จัดเก็บ รวมทังความรวดเร็วในการนํ าไปใช้งาน 14 กรกฎาคม 2555 116
 • 117. TRIZ 40 หลักการ #10 กระทําก่อน prior action ลักษณะสมบัติ ทีสนใจและเกียวข้อง บางครังระบบต้องการ ความเร็ว ในการทําหน้าทีบางอย่าง ซึง ก่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน 14 กรกฎาคม 2555 117
 • 118. TRIZ 40 หลักการ อธิบายหลักการ ทําการเปลี ยนแปลงทีต้องการกับระบบล่วงหน้า หลอดเก็บเลื อดสุญญากาศ ทีสามารถเพิมความรวดเร็ว และ ระดับความเป็ นอัตโนมัติ มากขึ นในการเก็บเลื อด 14 กรกฎาคม 2555 118
 • 119. TRIZ 40 หลักการ #30 ฟิ ลม์บาง thin film ลักษณะสมบัติ ทีสนใจและเกียวข้อง การปองกันระบบให้พนจากอันตรายจากภายนอก สามารถ ้ ้ อาศัยหลักการนี มาช่วยได้ 14 กรกฎาคม 2555 119
 • 120. TRIZ 40 หลักการ อธิบายหลักการ นํ าฟิ ลม์ยืดหยุ่นหรือฟิ ลม์บาง การเคลื อบผิ วเครืองมือตัด เจาะ เพือปองกันการกัดกร่อน ลด ้ แรงเสี ยดทาน 14 กรกฎาคม 2555 120
 • 121. TRIZ 40 หลักการ #40 วัสดุคอมโพสิ ท composite materials ลักษณะสมบัติ ทีสนใจและเกียวข้อง ความแข็ งแรงของระบบ ซึงต้องอาศัยเทคโนโลยี ในการพัฒนาวัสดุรปแบบใหม่ ู อธิบายหลักการ เปลี ยนจากวัสดุเนื อเดียวเป็ นวัสดุผสม ปี กเครืองบิน ทีต้องการทังความเบาและความแข็ งแรง 14 กรกฎาคม 2555 121
 • 122. ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม นวัตกรรมกับการสร้างสรรค์ดวย TRIZ ้ กิจกรรมที 1 ออกแบบอุปกรณ์ปองกันฝนตกและลมแรงแบบใหม่ ้ กิจกรรมที 2 หาวิธีทีสามารถอ่านหนังสื อในห้องซาวน์น่า กิจกรรมที 3 ออกแบบรถเข็นหรืออุปกรณ์ทีสามารถขนส่ง สิ นค้าเกษตร (ผัก ผลไม้) ในตลาด กิจกรรมที 4 แก้ปัญหาถังก๊าซแบบเดิมทีเป็ นสนิ มและมีนําหนักมาก กิจกรรมที 5 แก้ปัญหาถุงมือยางของแพทย์ทีต้องเปลี ยนบ่อยขณะผ่าตัด กิจกรรมที 6 แก้ปัญหาการปั กเทียนลงบนเชิงเทียน กิจกรรมที 7 หาวิธีหรือแก้ปัญหาการขนส่งพืชผลเกษตรของไทย มะม่วง กล้วย 14 กรกฎาคม 2555 122
 • 123. กิจกรรมที 1 ออกแบบอุปกรณ์ปองกันฝนตกและลมแรงแบบใหม่ ้ การวิเคราะห์ความขัดแย้ง Scenario #1 ขนาด (4): ความสะดวกในการใช้งาน (33) 2 (สกัดออก), 25 (บริการตัวเอง) Scenario #2 รูปร่าง (12): ความสะดวกในการใช้งาน (33) 32 (เปลี ยนสี),15 (พลวัต), 26 (เลี ยนแบบ) Scenario #3 พืนที (6): ความสะดวกในการใช้งาน (33) 16 (กระทําบางส่วน), 4 (ไม่สมมาตร) เป็ นการเลื อกใช้หลักการที 25 และ 4 โดยการปรับโครงสร้างของร่มใหม่ ให้สามารถปองกันฝนและลมได้ ้ 14 กรกฎาคม 2555 123
 • 125. ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม นวัตกรรมกับการสร้างสรรค์ดวย TRIZ ้ กิจกรรมที 1 ออกแบบอุปกรณ์ปองกันฝนตกและลมแรงแบบใหม่ ้ กิจกรรมที 2 หาวิธีทีสามารถอ่านหนังสื อในห้องซาวน์น่า กิจกรรมที 3 ออกแบบรถเข็นหรืออุปกรณ์ทีสามารถขนส่ง สิ นค้าเกษตร (ผัก ผลไม้) ในตลาด กิจกรรมที 4 แก้ปัญหาถังก๊าซแบบเดิมทีเป็ นสนิ มและมีนําหนักมาก กิจกรรมที 5 แก้ปัญหาถุงมือยางของแพทย์ทีต้องเปลี ยนบ่อยขณะผ่าตัด กิจกรรมที 6 แก้ปัญหาการปั กเทียนลงบนเชิงเทียน กิจกรรมที 7 หาวิธีหรือแก้ปัญหาการขนส่งพืชผลเกษตรของไทย มะม่วง กล้วย 14 กรกฎาคม 2555 125
 • 126. กิจกรรมที 2 หาวิธีทีสามารถอ่านหนังสื อในห้องซาวน์น่า การวิเคราะห์ความขัดแย้ง Scenario #1 ปั จจัยอันตราย (30): ความสะดวกในการใช้งาน (33) 2 (สกัดออก), 25 (บริการตัวเอง), 28 (แทนระบบเชิ งกล), 39 (สภาพแวดล้อมเฉื อย) Scenario #2 เสถียรภาพขององค์ประกอบ (13): ความสะดวกในการใช้งาน (33) 32 (เปลี ยนสี), 35 (การแปลงลักษณะสมบัติ), 30 (ฟิ ลม์บาง) เป็ นการเลื อกใช้หลักการที 30 และ 39 โดยการปรับโครงสร้างของ พลาสติ กบางใหม่ ให้เป็ นฟิ ลม์บางแทน โดยต้องใช้องค์ประกอบสารใน สภาพเฉื อย เพือปองกันการเกิดปั จจัยอันตราย ้ 14 กรกฎาคม 2555 126
 • 127. ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม นวัตกรรมกับการสร้างสรรค์ดวย TRIZ ้ กิจกรรมที 1 ออกแบบอุปกรณ์ปองกันฝนตกและลมแรงแบบใหม่ ้ กิจกรรมที 2 หาวิธีทีสามารถอ่านหนังสื อในห้องซาวน์น่า กิจกรรมที 3 ออกแบบรถเข็นหรืออุปกรณ์ทีสามารถขนส่ง สิ นค้าเกษตร (ผัก ผลไม้) ในตลาด กิจกรรมที 4 แก้ปัญหาถังก๊าซแบบเดิมทีเป็ นสนิ มและมีนําหนักมาก กิจกรรมที 5 แก้ปัญหาถุงมือยางของแพทย์ทีต้องเปลี ยนบ่อยขณะผ่าตัด กิจกรรมที 6 แก้ปัญหาการปั กเทียนลงบนเชิงเทียน กิจกรรมที 7 หาวิธีหรือแก้ปัญหาการขนส่งพืชผลเกษตรของไทย มะม่วง กล้วย 14 กรกฎาคม 2555 127
 • 129. ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม นวัตกรรมกับการสร้างสรรค์ดวย TRIZ ้ กิจกรรมที 1 ออกแบบอุปกรณ์ปองกันฝนตกและลมแรงแบบใหม่ ้ กิจกรรมที 2 หาวิธีทีสามารถอ่านหนังสื อในห้องซาวน์น่า กิจกรรมที 3 ออกแบบรถเข็นหรืออุปกรณ์ทีสามารถขนส่ง สิ นค้าเกษตร (ผัก ผลไม้) ในตลาด กิจกรรมที 4 แก้ปัญหาถังก๊าซแบบเดิมทีเป็ นสนิ มและมีนําหนักมาก กิจกรรมที 5 แก้ปัญหาถุงมือยางของแพทย์ทีต้องเปลี ยนบ่อยขณะผ่าตัด กิจกรรมที 6 แก้ปัญหาการปั กเทียนลงบนเชิงเทียน กิจกรรมที 7 หาวิธีหรือแก้ปัญหาการขนส่งพืชผลเกษตรของไทย มะม่วง กล้วย 14 กรกฎาคม 2555 129
 • 130. กิจกรรมที 4 แก้ปัญหาถังก๊าซแบบเดิมทีเป็ นสนิ มและมีนําหนักมาก การวิเคราะห์ความขัดแย้ง Scenario #1 ความแข็ งแรง (14): นํ าหนักของวัตถุ (2) 40 (วัสดุคอมโพสิ ท), 27 (ใช้แล้วทิง), 26 (เลี ยนแบบ), 1 (แบ่งส่วน) Scenario #2 ความสะดวกในการใช้งาน (33): ความแข็ งแรง (14) 32 (เปลี ยนสี), 40 (วัสดุคอมโพสิท), 3 (ลักษณะเฉพาะ), 28 (แทนระบบเชิ งกล) เป็ นการเลื อกใช้หลักการที 40 โดยการปรับโครงสร้างของวัสดุเป็ นแบบ ใหม่ ซึงมีอยู่ 2 แนวทางคือใช้วสดุคอมโพสิ ท ทีเป็ นพอลิ เมอร์ หรือ โลหะ ั ผสมแบบเบา เช่น อะลูมิเนี ยมหรือเหล็ กกล้าไร้สนิ ม ทีมีนําหนักเบากว่าทีมี โครงสร้างและมีความแข็งแรงสูงกว่า เหล็ กปกติ 14 กรกฎาคม 2555 130
 • 132. รูปแบบถังก๊าซคอมโพสิต ยื นขอจดสิ ทธิบตรแบบ ั เปลื อกหุมชันนอก ้ 14 กรกฎาคม 2555 ถังก๊าซคอมโพสิ ต 132
 • 133. 14 กรกฎาคม June 26, 2009 2555 133 133
 • 134. แมทริกซ์ความขัดแย้ง แข็ งแรง VS นําหนัก หลักการที 40 วัสดุคอมโพสิ ท 14 กรกฎาคม 2555 134
 • 135. ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม นวัตกรรมกับการสร้างสรรค์ดวย TRIZ ้ กิจกรรมที 1 ออกแบบอุปกรณ์ปองกันฝนตกและลมแรงแบบใหม่ ้ กิจกรรมที 2 หาวิธีทีสามารถอ่านหนังสื อในห้องซาวน์น่า กิจกรรมที 3 ออกแบบรถเข็นหรืออุปกรณ์ทีสามารถขนส่ง สิ นค้าเกษตร (ผัก ผลไม้) ในตลาด กิจกรรมที 4 แก้ปัญหาถังก๊าซแบบเดิมทีเป็ นสนิ มและมีนําหนักมาก กิจกรรมที 5 แก้ปัญหาถุงมือยางของแพทย์ทีต้องเปลี ยนบ่อยขณะผ่าตัด กิจกรรมที 6 แก้ปัญหาการปั กเทียนลงบนเชิงเทียน กิจกรรมที 7 หาวิธีหรือแก้ปัญหาการขนส่งพืชผลเกษตรของไทย มะม่วง กล้วย 14 กรกฎาคม 2555 135
 • 136. กิจกรรมที 5 แก้ปัญหาถุงมือยางของแพทย์ทีต้องเปลี ยนบ่อยขณะผ่าตัด การวิเคราะห์ความขัดแย้ง Scenario #1 ความรวดเร็ว (9): ปริมาตรของวัตถุ (7) 7 (ซ้อนกัน), 29 (ควบคุมด้วยลม), 34 (ชิ นส่วนทีถูกคัดออก) Scenario #2 ความรวดเร็ว (9): ความสะดวกในการใช้งาน (33) 32 (เปลี ยนสี), 28 (แทนระบบเชิ งกล), 13 (ทํากลับทาง), 12 (ศักย์เท่ากัน) เป็ นการเลื อกใช้หลักการที 7 การซ้อนกัน และ 34 ชินส่วนทีถูกคัดออก โดยการออกแบบโครงสร้างถุงมือใหม่ให้สามารถซ้อนกัน ซึงต้องอาศัย องค์ความรูในเรืองของการยึดเหนี ยวระหว่างพืนผิ วของยางทัง 2-3 ชัน ้ คือถุงจะต้องไม่หลุดออกจากกันขณะใช้งาน และต้องถอดง่ายขณะ ต้องการเปลี ยน 14 กรกฎาคม 2555 136
 • 138. ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม นวัตกรรมกับการสร้างสรรค์ดวย TRIZ ้ กิจกรรมที 1 ออกแบบอุปกรณ์ปองกันฝนตกและลมแรงแบบใหม่ ้ กิจกรรมที 2 หาวิธีทีสามารถอ่านหนังสื อในห้องซาวน์น่า กิจกรรมที 3 ออกแบบรถเข็นหรืออุปกรณ์ทีสามารถขนส่ง สิ นค้าเกษตร (ผัก ผลไม้) ในตลาด กิจกรรมที 4 แก้ปัญหาถังก๊าซแบบเดิมทีเป็ นสนิ มและมีนําหนักมาก กิจกรรมที 5 แก้ปัญหาถุงมือยางของแพทย์ทีต้องเปลี ยนบ่อยขณะผ่าตัด กิจกรรมที 6 แก้ปัญหาการปั กเทียนลงบนเชิงเทียน กิจกรรมที 7 หาวิธีหรือแก้ปัญหาการขนส่งพืชผลเกษตรของไทย มะม่วง กล้วย 14 กรกฎาคม 2555 138
 • 139. กิจกรรมที 6 แก้ปัญหาการปั กเทียนลงบนเชิงเทียน การวิเคราะห์ความขัดแย้ง Scenario #1 ความสะดวกในการใช้งาน (33): ความแข็ งแรง (25) 3 (ลักษณะเฉพาะ), 28 (แทนระบบเชิ งกล), 32 (เปลียนสี ), 40 (วัสดุคอมโพสิ ท) Scenario #2 ความสะดวกในการใช้งาน (33): สูญเสียเวลา (25) 4 (ความไม่สมมาตร), 10 (การกระทําก่อน), 28 (แทนระบบเชิ งกล), 34 (ใช้ชินส่วนทีสลายไป เกิดใหม่) เป็ นการเลื อกใช้หลักการที 10 การกระทําก่อน โดยการออกแบบโครงสร้าง เทียนใหม่ ซึงทําการเจาะรูทีท้ายของเทียนก่อน แต่ตองมีการเตรียมการใน ้ ส่วนเชียงเทียนทีต้องมีส่วนแกนทีสามารถเสี ยบได้พอดี 14 กรกฎาคม 2555 139
 • 141. ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม นวัตกรรมกับการสร้างสรรค์ดวย TRIZ ้ กิจกรรมที 1 ออกแบบอุปกรณ์ปองกันฝนตกและลมแรงแบบใหม่ ้ กิจกรรมที 2 หาวิธีทีสามารถอ่านหนังสื อในห้องซาวน์น่า กิจกรรมที 3 ออกแบบรถเข็นหรืออุปกรณ์ทีสามารถขนส่ง สิ นค้าเกษตร (ผัก ผลไม้) ในตลาด กิจกรรมที 4 แก้ปัญหาถังก๊าซแบบเดิมทีเป็ นสนิ มและมีนําหนักมาก กิจกรรมที 5 แก้ปัญหาถุงมือยางของแพทย์ทีต้องเปลี ยนบ่อยขณะผ่าตัด กิจกรรมที 6 แก้ปัญหาการปั กเทียนลงบนเชิงเทียน กิจกรรมที 7 หาวิธีหรือแก้ปัญหาการขนส่งพืชผลเกษตรของไทย มะม่วง กล้วย 14 กรกฎาคม 2555 141
 • 143. Creativity & Innovation Three stage of a creative ecology Every one is Creative Creativity need Freedom Freedom need Market John Howkins ผูแต่ง the Creative Economy: ้ 14 กรกฎาคม 2555 How people make money from ideas143
 • 144. “ไม่มีทางรูเ้ ลยว่าความคิดนัน ใหม่หรือไม่ (ยกเว้นแต่จะอ้างอิงกับ มาตรฐานบางอย่าง) และไม่มีทางบอก ได้ว่ามันมีคณค่าหรือเปล่า จนกระทัง ุ ผ่านการประเมินทาง สังคม” 14 กรกฎาคม 2555 144
 • 145. ข้อมูลเพิมเติมติดต่อ พันธพงศ์ ตังธีระสุนนท์ ั ผูจดการโครงการ ้ ั สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 02 644 6000 ต่อ 133 081 7575 058 pantapong@nia.or.th name organization www.slideshare.net/pantz 14 กรกฎาคม 2555 145