SlideShare a Scribd company logo
1 of 47
หลักสูตรแกนหลักสูตรแกน
กลางกลาง
การศึกษาขั้นการศึกษาขั้น
พื้นฐานพื้นฐาน
พุทธศักราชพุทธศักราช
25512551
กระทรวงกระทรวง
ศึกษาธิการศึกษาธิการ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551ประเด็นสำาคัญในหลักสูตร
กำาหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนที่
ชัดเจน ใน 5 ลักษณะ คือ
 วิสัยทัศน์ แสดงเจตนารมณ์ของหลักสูตร
 จุดมุ่งหมาย ขยายรายละเอียดจากวิสัยทัศน์
เพื่อให้เห็นคุณภาพผู้เรียน
 สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน กำาหนดความ
สามารถของผู้เรียน
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำาหนดคุณภาพ
ผู้เรียนด้านจริยธรรมและคุณธรรม

วิสัย
ทัศน์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำาลังของชาติให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้
คุณธรรม มีจิตสำานึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง
เจตคติที่จำาเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้
จุดมุ่ง
หมาย
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลัก
ธรรมของพระพุทธศาสนา ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการ
สื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ จึงกำาหนดเป็นจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังนี้
จุดมุ่ง
หมาย (ต่อ)
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย
และรักการออกกำาลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสำานึกในความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. มีจิตสำานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ง
แวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำาประโยชน์
สมรรถนะสำาคัญ
ของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้
ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต
คุณลักษะอัน
พึงประสงค์
1. รักชาติ
ศาสน์
กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอ
เพียง
6. มุ่งมั่นในการ
ทำางาน
7. รักความเป็น
ไทย
8. มีจิต
ปรับมาตรฐานการเรียนรู้และ
กำาหนดการเรียนรู้แกนกลาง
ทบทวนมาตรฐานการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
ปรับเป็นตัวชี้วัดชั้นปี และ
ตัวชี้วัดช่วงชั้น
กำาหนดสาระการเรียนรู้
แกนกลาง
การปรับและเพิ่มเติมรายละเอียด
องค์ประกอบของหลักสูตร
ปรับโครงสร้างเวลาเรียน
กำาหนดกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณะประโยชน์
ปรับเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล
เพิ่มบทบาทของท้องถิ่นและ
เขตพื้นที่การศึกษา
การใช้หลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
จุดเน้นในการดำาเนิน
การใช้หลักสูตร
1. มีเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนและแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน
2. ลดภาระของผู้สอน
3. ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทำาความเข้าใจ
หลักสูตรที่เพิ่มมากขึ้น 3 ประการ คือ
 การเรียนภาษาไทยเพื่อความ
เป็นไทย
 รอบรู้ประวัติศาสตร์
 มีทักษะกระบวนการคิด
กิจกรรม
พัฒนาผู้
เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด
ผู้บำาเพ็ญ ประโยชน์ และ
นักศึกษาวิชาทหาร
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
ระดับการ
ศึกษา
1. ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) เน้น
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
เป็นการจัดการศึกษาโดยเน้นการ
ประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-
ม.6) เป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้าน
ต่างๆ นำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
การจัด
เวลาเรียน
 ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) เรียนเป็นราย
ปี วันละไม่เกิน 5 ชั่วโมง
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เรียน
เป็นรายภาค วันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิด
เป็นหน่วยกิต ให้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาค
เรียน เป็น 1 หน่วยกิต
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) เรียน
เป็นรายภาค วันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง คิด
เป็นหน่วยกิต ให้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาค
โครงสร้
าง
เวลา
เรียน
กิจกรรม
พัฒนาผู้
เรียน
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
จัดการ
เรียนรู้
1. หลักการจัดการเรียนรู้ ยึดผู้เรียนมี
ความสำาคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความ
สามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ คำานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล พัฒนาทางด้านสมอง เน้นความ
รู้คู่คุณธรรม
2. กระบวนการเรียนรู้ เน้นกระบวนการ
เรียนรู้ที่จำาเป็น เช่น กระบวนการเรียน
รู้แบบบูรณาการ การสร้างความรู้และ
ความคิด กระบวนการทางสังคม การ
การจัดการ
เรียนรู้ (ต่อ)
4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน
4.1 บทบาทของผู้สอน
1. วิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อวางแผนการ
จัดการเรียนรู้
2. กำาหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น
กับผู้เรียน
3. ออกแบบการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้
4. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5. จัด เตรียม เลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับ
กิจกรรม
6. ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วย
การจัดการ
เรียนรู้ (ต่อ)
4.2 บทบาทของผู้เรียน
1. วางแผนและรับผิดชอบการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
2. แสวงหาความรู้ เข้าถึง
แหล่งการเรียนรู้
3. ลงมือปฏิบัติจริง นำาความรู้
ไปประยุกต์ใช้
4. ทำากิจกรรมร่วมกับเพื่อน
สื่อการ
เรียนรู้
1. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์การ
เรียนรู้ เพื่อการศึกษาค้นคว้า
2. จัดหาสื่อที่มีในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
3. เลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
การเรียนรู้
4. ประเมินคุณภาพสื่อ และเลือกใช้
อย่างมีระบบ
การวัดและการ
ประเมินผล
1. การประเมินระดับชั้นเรียน ผู้สอนเป็นผู้
ประเมิน ถ้าไม่ผ่านตัวชี้วัด จัดให้มีการ
สอนซ่อมเสริม
2. การประเมินระดับสถานศึกษา ประเมิน
เพื่อตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี/ราย
ภาค โดยประเมินในเรื่องต่อไปนี้
2.1 การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
การวัดและการประเมินผล แบ่งออก
เป็น 4 ระดับ ดังนี้
การวัดและการ
ประเมินผล (ต่อ)
3. การประเมินเป็นระดับเขตพื้นที่
ประเมินเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา โดยประเมินผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน
4. การประเมินระดับชาติ ประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับชาติ ชั้น ป.3 ป.6 ม.3
ม.6 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ
เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการเรียน
ระดับประถมศึกษา
1. มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาเรียนทั้งหมด
2. ประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านเกณฑ์
ตามสถานศึกษากำาหนด
3. ได้รับการตัดสินผลการเรียนทุก
รายวิชา
4. ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมิน การ
เกณฑ์การวัดและประเมิน
ผลการเรียน (ต่อ)
ระดับมัธยมศึกษา
1. ตัดสินผลเป็นรายวิชา มีเวลา
เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่าน
เกณฑ์สถานศึกษากำาหนด
3. ได้รับการประเมินผลทุกรายวิชา
4. ต้องผ่านเกณฑ์ การอ่าน คิด
การให้ระดับ
ผลการเรียน
ระดับประถมศึกษา
1. การประเมินผลให้ระดับผลการเรียน
เป็นรายวิชา จะให้เป็นระบบตัวเลข
ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ ก็ได้
2. การประเมินการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการเขียน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับ
การประเมิน เป็น ดีเยี่ยม ดี และ ผ่าน
การให้ระดับผล
การเรียน (ต่อ)
ระดับมัธยมศึกษา
1. การตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา
8 ระดับ
2. การประเมินการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และการเขียน เป็น ดีเยี่ยม
ดี และ ผ่าน
3. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้ผล เป็น ผ่าน ไม่ผ่าน
การรายงานผลการเรียน
สถานศึกษาต้องจัดทำาเอกสารการ
ประเมินให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
เกณฑ์การ
จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
1. เรียนรายวิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม
ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามสถาน
ศึกษากำาหนด
3. การอ่าน การคิด การวิเคราะห์ และ
การเขียนต้องอยู่ในระดับ ผ่าน
เกณฑ์
เกณฑ์การจบการ
ศึกษา (ต่อ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่
เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
63
2. หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถาน
ศึกษากำาหนด
3. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน
63 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า
14 หน่วยกิต
4. ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากำาหนด
5. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
เกณฑ์การจบการ
ศึกษา (ต่อ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับใหม่)
(๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่ม
เติมโดยเป็นวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษา
กำาหนด
(๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต
โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑
หน่วยกิต
(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์
การประเมิน ตามที่สถานศึกษากำาหนด
เกณฑ์การจบ
การศึกษา (ต่อ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่ม
เติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต และ
รายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษา
กำาหนด
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต และ
รายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 38
หน่วยกิต
3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษากำาหนด
เกณฑ์การจบ
การศึกษา (ต่อ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปรับ
ใหม่)
(๑)ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่ม
เติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่
สถานศึกษากำาหนด
(๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต
โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต
และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยว่า ๓๖
หน่วยกิต
(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์
เปรียบเทียบสิ่งที่
เปลี่ยนแปลง
ในหลักสูตรเดิมกับ
หลักสูตรฉบับปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง
ในหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง (ต่อ)
เปรียบเทียบสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ในหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง (ต่อ)
ความฝัน ไม่ต่างจาก ไม้ขีดไฟ
“ที่รอคอยการจุด”
TheThe
EndEnd

More Related Content

What's hot

การศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรง
การศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรงการศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรง
การศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรงKru Tew Suetrong
 
แบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงานแบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงานpacharawalee
 
ทะเบียนบันทึกการส่งงาน ประจำปีการศึกษา 2554
ทะเบียนบันทึกการส่งงาน ประจำปีการศึกษา 2554ทะเบียนบันทึกการส่งงาน ประจำปีการศึกษา 2554
ทะเบียนบันทึกการส่งงาน ประจำปีการศึกษา 2554Panida Thewinsueb
 
แผ่นพับสรุปวิจัยในชั้นเรียน
แผ่นพับสรุปวิจัยในชั้นเรียน แผ่นพับสรุปวิจัยในชั้นเรียน
แผ่นพับสรุปวิจัยในชั้นเรียน Jariya Jaiyot
 
Casestudy การศึกษารายกรณี
Casestudy การศึกษารายกรณีCasestudy การศึกษารายกรณี
Casestudy การศึกษารายกรณีrewat Chitthaing
 
กิจกรรมสะเต็มศึกษา (สสวท.)
กิจกรรมสะเต็มศึกษา (สสวท.)กิจกรรมสะเต็มศึกษา (สสวท.)
กิจกรรมสะเต็มศึกษา (สสวท.)kroofon fon
 
แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเกี่ยวกับ
แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเกี่ยวกับแบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเกี่ยวกับ
แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเกี่ยวกับบุญรักษา ของฉัน
 
ใบความรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ
ใบความรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญใบความรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ
ใบความรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญPiyarerk Bunkoson
 
แผ่นพับ โครงงานคุณธรรม 1
แผ่นพับ โครงงานคุณธรรม 1แผ่นพับ โครงงานคุณธรรม 1
แผ่นพับ โครงงานคุณธรรม 1KruKaiNui
 
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชาวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชาThongsawan Seeha
 
การให้คะแนนแบบรูบิค[1]
การให้คะแนนแบบรูบิค[1]การให้คะแนนแบบรูบิค[1]
การให้คะแนนแบบรูบิค[1]Siriphan Kristiansen
 
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความsripayom
 
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4Thanawut Rattanadon
 
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการแบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการsomdetpittayakom school
 
หน่วยที่ 2 ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรม
หน่วยที่ 2 ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรม หน่วยที่ 2 ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรม
หน่วยที่ 2 ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรม Terapong Piriyapan
 
แผน Stad
แผน Stadแผน Stad
แผน Stadnangnut
 

What's hot (20)

การศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรง
การศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรงการศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรง
การศึกษารายกรณี ครูธัญญา ซื่อตรง
 
ใบความรู้โครงงานคุณธรรม
ใบความรู้โครงงานคุณธรรมใบความรู้โครงงานคุณธรรม
ใบความรู้โครงงานคุณธรรม
 
ใบงานการย่อยอาหาร Version คุณครู
ใบงานการย่อยอาหาร Version คุณครูใบงานการย่อยอาหาร Version คุณครู
ใบงานการย่อยอาหาร Version คุณครู
 
แบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงานแบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงาน
 
ทะเบียนบันทึกการส่งงาน ประจำปีการศึกษา 2554
ทะเบียนบันทึกการส่งงาน ประจำปีการศึกษา 2554ทะเบียนบันทึกการส่งงาน ประจำปีการศึกษา 2554
ทะเบียนบันทึกการส่งงาน ประจำปีการศึกษา 2554
 
แผ่นพับสรุปวิจัยในชั้นเรียน
แผ่นพับสรุปวิจัยในชั้นเรียน แผ่นพับสรุปวิจัยในชั้นเรียน
แผ่นพับสรุปวิจัยในชั้นเรียน
 
Casestudy การศึกษารายกรณี
Casestudy การศึกษารายกรณีCasestudy การศึกษารายกรณี
Casestudy การศึกษารายกรณี
 
กิจกรรมสะเต็มศึกษา (สสวท.)
กิจกรรมสะเต็มศึกษา (สสวท.)กิจกรรมสะเต็มศึกษา (สสวท.)
กิจกรรมสะเต็มศึกษา (สสวท.)
 
แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเกี่ยวกับ
แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเกี่ยวกับแบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเกี่ยวกับ
แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเกี่ยวกับ
 
ใบความรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ
ใบความรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญใบความรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ
ใบความรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ
 
แผ่นพับ โครงงานคุณธรรม 1
แผ่นพับ โครงงานคุณธรรม 1แผ่นพับ โครงงานคุณธรรม 1
แผ่นพับ โครงงานคุณธรรม 1
 
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชาวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
 
การให้คะแนนแบบรูบิค[1]
การให้คะแนนแบบรูบิค[1]การให้คะแนนแบบรูบิค[1]
การให้คะแนนแบบรูบิค[1]
 
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
 
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
 
แบบประเม น
แบบประเม นแบบประเม น
แบบประเม น
 
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการแบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
 
อำลา อาลัย จากใจครู
อำลา  อาลัย  จากใจครูอำลา  อาลัย  จากใจครู
อำลา อาลัย จากใจครู
 
หน่วยที่ 2 ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรม
หน่วยที่ 2 ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรม หน่วยที่ 2 ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรม
หน่วยที่ 2 ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรม
 
แผน Stad
แผน Stadแผน Stad
แผน Stad
 

Viewers also liked

พรบ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พรบ.การศึกษาขั้นพื้นฐานพรบ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พรบ.การศึกษาขั้นพื้นฐานpiyanut2534
 
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ 51
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ 51การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ 51
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ 51oieseau1
 
0. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
0. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25510. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
0. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551Kruthai Kidsdee
 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551Jaturapad Pratoom
 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551kruthai40
 
เล่มที่ 3 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เล่มที่ 3 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เล่มที่ 3 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เล่มที่ 3 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้Chay Kung
 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2555
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2555โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2555
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2555kengweb
 
หลักสูตรแกนกลางการงานและเทคโนโลยี
หลักสูตรแกนกลางการงานและเทคโนโลยีหลักสูตรแกนกลางการงานและเทคโนโลยี
หลักสูตรแกนกลางการงานและเทคโนโลยีcomed
 
การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551คน ขี้เล่า
 
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
พรบ.การศึกษาแห่งชาติพรบ.การศึกษาแห่งชาติ
พรบ.การศึกษาแห่งชาติCapitano Oishi
 
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...TupPee Zhouyongfang
 
สรุป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน51
สรุป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน51สรุป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน51
สรุป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน51Watcharapon Donpakdee
 

Viewers also liked (12)

พรบ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พรบ.การศึกษาขั้นพื้นฐานพรบ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พรบ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ 51
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ 51การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ 51
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ 51
 
0. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
0. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25510. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
0. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 
เล่มที่ 3 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เล่มที่ 3 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เล่มที่ 3 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เล่มที่ 3 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2555
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2555โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2555
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2555
 
หลักสูตรแกนกลางการงานและเทคโนโลยี
หลักสูตรแกนกลางการงานและเทคโนโลยีหลักสูตรแกนกลางการงานและเทคโนโลยี
หลักสูตรแกนกลางการงานและเทคโนโลยี
 
การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
 
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
พรบ.การศึกษาแห่งชาติพรบ.การศึกษาแห่งชาติ
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
 
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
 
สรุป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน51
สรุป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน51สรุป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน51
สรุป หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน51
 

Similar to หลักสูตรแกนกลาง 51

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน๒๕๕๑หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน๒๕๕๑TooNz Chatpilai
 
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...AmAm543080
 
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...AmAm543080
 
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...AmAm543080
 
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...AmAm543080
 
หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลางหลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลางTooNz Chatpilai
 
หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลางหลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลางTooNz Chatpilai
 
หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลางหลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลางTooNz Chatpilai
 
หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลางหลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลางkamonnet
 
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นเครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นLathika Phapchai
 
กิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรีย
กิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรียกิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรีย
กิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรียarisara
 
ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51
ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51
ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51krupornpana55
 
การวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผลการวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผลwasan
 
หลักสูตรส่วนที่ ๑
หลักสูตรส่วนที่ ๑หลักสูตรส่วนที่ ๑
หลักสูตรส่วนที่ ๑rampasri
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปรับปรุง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปรับปรุง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปรับปรุงkruteerapol
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปรับปรุง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปรับปรุง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปรับปรุงkruteerapol
 
คู่มือสอบ Nt 55
คู่มือสอบ Nt 55คู่มือสอบ Nt 55
คู่มือสอบ Nt 55Patchanida Yadawong
 

Similar to หลักสูตรแกนกลาง 51 (20)

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน๒๕๕๑หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน๒๕๕๑
 
Ppt
PptPpt
Ppt
 
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
 
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
 
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
 
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
Pptแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น...
 
หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลางหลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลาง
 
หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลางหลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลาง
 
หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลางหลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลาง
 
หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลางหลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลาง
 
บทที่ 8.1
บทที่ 8.1บทที่ 8.1
บทที่ 8.1
 
บทที่ 8.1
บทที่ 8.1บทที่ 8.1
บทที่ 8.1
 
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นเครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
 
กิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรีย
กิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรียกิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรีย
กิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรีย
 
ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51
ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51
ระเบียบการวัดผลประเมินผล ท.ศ. 51
 
การวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผลการวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผล
 
หลักสูตรส่วนที่ ๑
หลักสูตรส่วนที่ ๑หลักสูตรส่วนที่ ๑
หลักสูตรส่วนที่ ๑
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปรับปรุง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปรับปรุง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปรับปรุง
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปรับปรุง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปรับปรุง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปรับปรุง
 
คู่มือสอบ Nt 55
คู่มือสอบ Nt 55คู่มือสอบ Nt 55
คู่มือสอบ Nt 55
 

More from Suwanan Nonsrikham

มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครูมาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครูSuwanan Nonsrikham
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542Suwanan Nonsrikham
 
ประวัติการศึกษาไทย
ประวัติการศึกษาไทยประวัติการศึกษาไทย
ประวัติการศึกษาไทยSuwanan Nonsrikham
 
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาSuwanan Nonsrikham
 
การปฏิรูปการศึกษา 2561
การปฏิรูปการศึกษา 2561การปฏิรูปการศึกษา 2561
การปฏิรูปการศึกษา 2561Suwanan Nonsrikham
 
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครูมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครูSuwanan Nonsrikham
 

More from Suwanan Nonsrikham (10)

มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครูมาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครู
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 
พรบ. 2545
พรบ. 2545พรบ. 2545
พรบ. 2545
 
พรบ. 2542
พรบ. 2542พรบ. 2542
พรบ. 2542
 
ประวัติการศึกษาไทย
ประวัติการศึกษาไทยประวัติการศึกษาไทย
ประวัติการศึกษาไทย
 
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
การปฏิรูปการศึกษา 2561
การปฏิรูปการศึกษา 2561การปฏิรูปการศึกษา 2561
การปฏิรูปการศึกษา 2561
 
Law education
Law educationLaw education
Law education
 
Pdca
PdcaPdca
Pdca
 
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครูมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
 

หลักสูตรแกนกลาง 51