SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
สาระสำาคัญ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 25
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
อ.นันทพร กงภูเวช
สาขาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน
การจัดการศึกษามีจุด
มุ่งหมายเพื่อเน้นการพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติ
ปัญญา ความรู้ คุณธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ดำารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
หลักการจัดการศึกษา
• การศึกษาตลอดชีวิต เป็นการศึกษา
สำาหรับประชาชน ซึ่งมีทั้งการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้
ประชาชนได้ศึกษาตลอดชีวิต
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อ
เนื่อง
• สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
หลักการจัดการศึกษา
การพัฒนาสาระและกระบวนการ
เรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
การจัดการศึกษาให้ได้ผลสัมฤทธิ์
ตามจุดมุ่งหมายจะต้องพัฒนาใน
2 ประเด็นคือ สาระความรู้ที่บรรจุ
ไว้ในหลักสูตร และกระบวนการ
เรียนรู้
หลักการจัดระบบโครงสร้าง และ
กระบวนการจัดการศึกษา
• นโยบาย มีความเป็น
เอกภาพ มีความหลาก
หลายในการปฏิบัติ
• การกระจายอำานาจ
จากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น
เขตพื้นที่การศึกษาและ
สภาพการศึกษา ให้มี
ความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการ
• มาตรฐานการศึกษา
กำาหนดมาตรฐานการ
ศึกษา จัดระบบการ
• การส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการ
ศึกษา
• ระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่าง ๆมาใช้ใน
การจัดการศึกษา ให้
ถือว่าทุกคนต้องมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา
• การมีส่วนร่วมของ
บุคคล ครอบครัวชุมชน
และองค์กรชุมชน
การจัดกระบวนการ
เรียนรู้
ตามพ.ร.บ
การศึกษาแห่งชาติ
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน
โดยคำานึงถึง
ความแตกต่างของผู้เรียน
ฝึกทักษะกระบวนการคิด
การจัดการการเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหา
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จร
ฝึกการปฏิบัติให้ทำาได้ คิดเป
ทำาเป็น รักการอ่านและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
สาระความรู้ด้านต่าง ๆอย่างได้สัดส่วน
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ทุกวิชา
จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียน และอำานวยความสะดวก
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ใช้การวิจัยเป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการเรียนการสอน และ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
การจัดการเรียนรู้เกิดขึ้นได้
ทุกที่ ทุกเวลา
การประสานงานกับผู้ปกครอง
และบุคคลทุกฝ่ายเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
วามรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเอง
กับสังคม รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของสังคมไทย และระบบการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ต้องเน้นความสำาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบำารุงรักษา
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ความรู้และทักษะ
ในการประกอบอาชีพ
ะการดำารงชีวิตอย่างมีความสุข
ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์
และด้านภาษาเน้นการใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
ความรู้เกี่ยวกับศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา
ภูมิปัญญาไทย
และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญ
การพัฒนาผู้เรียน
พุทธิพิสัย
คือความรู้ ความจำา
ความเข้าใจ การนำาไปใช้
ารวิเคราะห์ การสังเคราะห์
ทักษะพิสัย
การพัฒนาคนให้เกิดความ
ชำานาญในการทำางานอย่าง
ประสิทธิภาพ
จิตพิสัย
ให้ผู้เรียนได้มีเรียนได้มีการพัฒนา
ด้านเจตคติ ความรู้สึกนึกคิด
อุปนิสัย อุดมคติ/ค่านิยม
ในทางที่ดีงาม
ตัวอย่างการจัดกระบวนเรียนรู้
• สำารวจความสนใจ/ความต้องการและ
พื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน
• การเตรียมการ เริ่มจากการศึกษา
หลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
วางแผนการจัดกรจากประสบการณ์
กระบวนการเรียนรู้ให้มีความเชื่อมโยงต่อ
เนื่องกันโดยบูรณาการสาระการเรียนรู้ให้
สัมพันธ์กันและมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต
และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนมากที่สุด ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ต้องมี
• การดำาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
– ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน ควรใช้คำาถามหรือ
กิจกรรมที่ทำาให้เกิดความสงสัยใคร่รู้ และผู้
สอนควรจะทำาตัวเป็นเพื่อนที่ดีของผู้เรียน
สามารถช่วยเหลือได้ทุกเรื่อง
– ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนต้องจัด
กิจกรรมโดยใช้สื่อที่หลากหลายแบบองค์รวม
ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
– ขั้นวิเคราะห์ อภิปรายผลงาน สรุปองค์
ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วม
กันด้วยการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และ
ตัวอย่างการจัดกระบวนเรียนรู้
การประเมินผล
• การประเมินผล ผู้สอนต้องศึกษามาตรา 26
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในสาระ
การประเมินเกี่ยวกับการพัฒนาการของผู้เรียน
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน
การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และการทดสอบเพื่อ
พัฒนาค้นหาศักยภาพ จุดเด่น จุดด้อยของผู้
เรียน และต้องศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลตาม
สภาพจริง ให้ครบทุกด้านทั้งด้านพุทธิพิสัย จิต
พิสัย และทักษะพิสัย โดยใช้เทคนิค และเครื่อง
มือในการประเมินที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
• การสรุปและการประยุกต์ใช้ เป็น
ขั้นตอนการตกผลึกของกระบวนการ
เรียนรู้รายบุคคล โดยผู้เรียนจะมองสิ่ง
ต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม เชื่อมโยงให้
เกิดการค้นพบตนเอง มีความสามารถ
มีจุดเด่นด้อยทางด้านใด ซึ่งสิ่งต่างๆ
จะเกิดข้นต่อเมื่อผู้เรียนได้ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ และการแสดงออก
ตามกระบวนกานเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
การประเมินผล

More Related Content

What's hot

รายวิชา พัฒนา22
รายวิชา พัฒนา22รายวิชา พัฒนา22
รายวิชา พัฒนา22teerawut123
 
Original edu 1
Original edu 1Original edu 1
Original edu 1pui003
 
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน ๕
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน ๕ความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน ๕
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน ๕นายจักราวุธ คำทวี
 
3คุณธรรมตามวิถีประชาธิปไตย
3คุณธรรมตามวิถีประชาธิปไตย3คุณธรรมตามวิถีประชาธิปไตย
3คุณธรรมตามวิถีประชาธิปไตยkrupornpana55
 
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4krupornpana55
 
หลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 doc
หลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 docหลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 doc
หลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 dockrupornpana55
 
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน ความหมาย ความสำคัญ 55
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน ความหมาย ความสำคัญ 55บทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน ความหมาย ความสำคัญ 55
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน ความหมาย ความสำคัญ 55Decode Ac
 
บทที่ 6 การจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน 55
บทที่ 6 การจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน 55บทที่ 6 การจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน 55
บทที่ 6 การจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน 55Decode Ac
 
002การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา พระเทพโสภณ
002การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา พระเทพโสภณ002การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา พระเทพโสภณ
002การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา พระเทพโสภณniralai
 
003การจัดการเรียนรู้วิชาพุทธสำหรับผุ้บริหาร
003การจัดการเรียนรู้วิชาพุทธสำหรับผุ้บริหาร003การจัดการเรียนรู้วิชาพุทธสำหรับผุ้บริหาร
003การจัดการเรียนรู้วิชาพุทธสำหรับผุ้บริหารniralai
 
5สิทธิเด็ก
5สิทธิเด็ก5สิทธิเด็ก
5สิทธิเด็กkrupornpana55
 
เปรียบเทียบการศึกษาไทย ญี่ปุ่น
เปรียบเทียบการศึกษาไทย ญี่ปุ่นเปรียบเทียบการศึกษาไทย ญี่ปุ่น
เปรียบเทียบการศึกษาไทย ญี่ปุ่นKingkarn Saowalak
 
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4krupornpana55
 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Polเค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ PolSamapol Klongkhoi
 

What's hot (20)

รายวิชา พัฒนา22
รายวิชา พัฒนา22รายวิชา พัฒนา22
รายวิชา พัฒนา22
 
พรบ คนพิการ 2551 ย่อ
พรบ คนพิการ 2551 ย่อพรบ คนพิการ 2551 ย่อ
พรบ คนพิการ 2551 ย่อ
 
Original edu 1
Original edu 1Original edu 1
Original edu 1
 
๔.ภาค ก. ความรอบรู้ทั่วไป
๔.ภาค ก.  ความรอบรู้ทั่วไป๔.ภาค ก.  ความรอบรู้ทั่วไป
๔.ภาค ก. ความรอบรู้ทั่วไป
 
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน ๕
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน ๕ความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน ๕
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน ๕
 
3คุณธรรมตามวิถีประชาธิปไตย
3คุณธรรมตามวิถีประชาธิปไตย3คุณธรรมตามวิถีประชาธิปไตย
3คุณธรรมตามวิถีประชาธิปไตย
 
ยุทธศาสตร์ กศน ปี 2560
ยุทธศาสตร์ กศน ปี 2560ยุทธศาสตร์ กศน ปี 2560
ยุทธศาสตร์ กศน ปี 2560
 
School curiculum
School curiculumSchool curiculum
School curiculum
 
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4
 
หลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 doc
หลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 docหลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 doc
หลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 doc
 
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน ความหมาย ความสำคัญ 55
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน ความหมาย ความสำคัญ 55บทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน ความหมาย ความสำคัญ 55
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน ความหมาย ความสำคัญ 55
 
บทที่ 6 การจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน 55
บทที่ 6 การจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน 55บทที่ 6 การจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน 55
บทที่ 6 การจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน 55
 
002การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา พระเทพโสภณ
002การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา พระเทพโสภณ002การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา พระเทพโสภณ
002การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา พระเทพโสภณ
 
003การจัดการเรียนรู้วิชาพุทธสำหรับผุ้บริหาร
003การจัดการเรียนรู้วิชาพุทธสำหรับผุ้บริหาร003การจัดการเรียนรู้วิชาพุทธสำหรับผุ้บริหาร
003การจัดการเรียนรู้วิชาพุทธสำหรับผุ้บริหาร
 
5สิทธิเด็ก
5สิทธิเด็ก5สิทธิเด็ก
5สิทธิเด็ก
 
เปรียบเทียบการศึกษาไทย ญี่ปุ่น
เปรียบเทียบการศึกษาไทย ญี่ปุ่นเปรียบเทียบการศึกษาไทย ญี่ปุ่น
เปรียบเทียบการศึกษาไทย ญี่ปุ่น
 
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4
ผังการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียน A4
 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Polเค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
 
Sar 2556
Sar 2556Sar 2556
Sar 2556
 
กศน. อาจารย์หมอ ๓
กศน. อาจารย์หมอ ๓กศน. อาจารย์หมอ ๓
กศน. อาจารย์หมอ ๓
 

Similar to พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

หลักสูตรเรณูนครฯปี51
หลักสูตรเรณูนครฯปี51หลักสูตรเรณูนครฯปี51
หลักสูตรเรณูนครฯปี51Manchai
 
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา (ดร.สมหวัง กลุ่ม5)
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา (ดร.สมหวัง กลุ่ม5)ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา (ดร.สมหวัง กลุ่ม5)
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา (ดร.สมหวัง กลุ่ม5)kruthai40
 
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาโรงเรียน
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาโรงเรียนร่างหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาโรงเรียน
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาโรงเรียนNattayaporn Dokbua
 
งานนำเสนอ1 ทดลอง
งานนำเสนอ1 ทดลองงานนำเสนอ1 ทดลอง
งานนำเสนอ1 ทดลองThaveewat Ingrad
 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Polเค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ PolSamapol Klongkhoi
 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Br
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Brการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Br
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน BrProud N. Boonrak
 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)Muhammadrusdee Almaarify
 
รายงานการสังเคราะห์ กลยุทธ์ 2
รายงานการสังเคราะห์ กลยุทธ์ 2รายงานการสังเคราะห์ กลยุทธ์ 2
รายงานการสังเคราะห์ กลยุทธ์ 2prsaowalak
 
3โครงสร้าง ม ต้น
3โครงสร้าง ม ต้น 3โครงสร้าง ม ต้น
3โครงสร้าง ม ต้น sasiton sangangam
 
ทิศทางของศธ.ที่ผู้บริหารโรงเรียนควรทราบ
ทิศทางของศธ.ที่ผู้บริหารโรงเรียนควรทราบทิศทางของศธ.ที่ผู้บริหารโรงเรียนควรทราบ
ทิศทางของศธ.ที่ผู้บริหารโรงเรียนควรทราบChalermpon Dondee
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทยpatcharee0501
 
การจัดกิจ..
การจัดกิจ..การจัดกิจ..
การจัดกิจ..patcharee0501
 

Similar to พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (20)

Law education
Law educationLaw education
Law education
 
หลักสูตรเรณูนครฯปี51
หลักสูตรเรณูนครฯปี51หลักสูตรเรณูนครฯปี51
หลักสูตรเรณูนครฯปี51
 
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา (ดร.สมหวัง กลุ่ม5)
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา (ดร.สมหวัง กลุ่ม5)ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา (ดร.สมหวัง กลุ่ม5)
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา (ดร.สมหวัง กลุ่ม5)
 
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาโรงเรียน
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาโรงเรียนร่างหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาโรงเรียน
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาโรงเรียน
 
Chapter 1
Chapter 1Chapter 1
Chapter 1
 
B2
B2B2
B2
 
หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลางหลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลาง
 
บทที่ 2
บทที่ 2บทที่ 2
บทที่ 2
 
งานนำเสนอ1 ทดลอง
งานนำเสนอ1 ทดลองงานนำเสนอ1 ทดลอง
งานนำเสนอ1 ทดลอง
 
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Polเค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ Pol
 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Br
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Brการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Br
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Br
 
ชื่อโครงการ 57
ชื่อโครงการ 57ชื่อโครงการ 57
ชื่อโครงการ 57
 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
 
รายงานการสังเคราะห์ กลยุทธ์ 2
รายงานการสังเคราะห์ กลยุทธ์ 2รายงานการสังเคราะห์ กลยุทธ์ 2
รายงานการสังเคราะห์ กลยุทธ์ 2
 
3โครงสร้าง ม ต้น
3โครงสร้าง ม ต้น 3โครงสร้าง ม ต้น
3โครงสร้าง ม ต้น
 
นโยบาย 4 ใหม่
นโยบาย 4 ใหม่นโยบาย 4 ใหม่
นโยบาย 4 ใหม่
 
นโยบาย 4ใหม่
 นโยบาย 4ใหม่ นโยบาย 4ใหม่
นโยบาย 4ใหม่
 
ทิศทางของศธ.ที่ผู้บริหารโรงเรียนควรทราบ
ทิศทางของศธ.ที่ผู้บริหารโรงเรียนควรทราบทิศทางของศธ.ที่ผู้บริหารโรงเรียนควรทราบ
ทิศทางของศธ.ที่ผู้บริหารโรงเรียนควรทราบ
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย
 
การจัดกิจ..
การจัดกิจ..การจัดกิจ..
การจัดกิจ..
 

More from Suwanan Nonsrikham

หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51Suwanan Nonsrikham
 
หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51Suwanan Nonsrikham
 
มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครูมาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครูSuwanan Nonsrikham
 
ประวัติการศึกษาไทย
ประวัติการศึกษาไทยประวัติการศึกษาไทย
ประวัติการศึกษาไทยSuwanan Nonsrikham
 
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาSuwanan Nonsrikham
 
การปฏิรูปการศึกษา 2561
การปฏิรูปการศึกษา 2561การปฏิรูปการศึกษา 2561
การปฏิรูปการศึกษา 2561Suwanan Nonsrikham
 
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครูมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครูSuwanan Nonsrikham
 

More from Suwanan Nonsrikham (8)

หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51
 
หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51
 
มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครูมาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครู
 
ประวัติการศึกษาไทย
ประวัติการศึกษาไทยประวัติการศึกษาไทย
ประวัติการศึกษาไทย
 
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
การปฏิรูปการศึกษา 2561
การปฏิรูปการศึกษา 2561การปฏิรูปการศึกษา 2561
การปฏิรูปการศึกษา 2561
 
Pdca
PdcaPdca
Pdca
 
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครูมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542