SlideShare a Scribd company logo
1 of 45
Download to read offline
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
“ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพ
หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ใน
สถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่
ต่ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน
“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า
ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพ ที่พึง
ประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติ
ปฏิบัติตาม ประกอบด้วย
๑. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
๒. มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตน
“มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ”
หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ หรือการจัด
การศึกษา ซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาต้องมีเพียงพอที่สามารถนาไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพได้
“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” หมายความว่า ข้อกาหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดผลตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายการเรียนรู้ หรือการจัด
การศึกษา รวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือ
ความชานาญสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
“มาตรฐานการปฏิบัติตน” หมายความว่า
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กาหนดขึ้น เป็นแบบแผน
ในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติ
คุณชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและ
สังคมอันจะนามาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
๔. ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตาม
ข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ
หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ รวมทั้งให้
มีอานาจตีความและวินิจฉัย ชี้ขาดปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
๕. ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้
(ก) มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทาง
การศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิ อื่นที่
คุรุสภารับรอง โดยมีความรู้ ดังต่อไปนี้
(๑) ภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครู
สาระความรู้
1) ภาษาไทยสาหรับครู
2) ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น
ๆ สาหรับครู
3) เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
1) ใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาไทย เพื่อการสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง
2) ใช้ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อการสื่อ
ความหมายได้อย่างถูกต้อง
3) ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
สาระความรู้
1) ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา
2) ประวัติความเป็นมาและระบบการจัด
การศึกษาไทย
3) วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
4) ทฤษฎีหลักสูตร
5) การพัฒนาหลักสูตร
6) มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร
7) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
8) ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร
1) สามารถวิเคราะห์หลักสูตร
2) สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้
อย่างหลากหลาย
3) สามารถประเมินหลักสูตรได้ ทั้งก่อนและ
หลังการใช้หลักสูตร
4) สามารถจัดทาหลักสูตร
สาระความรู้
1) ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน
2) รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน
3) การออกแบบและการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้
4) การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
5) การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม
6) เทคนิค และวิทยาการจัดการเรียนรู้
7) การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนา
นวัตกรรมในการเรียนรู้
8) การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
9) การประเมินผลการเรียนรู้
1) สามารถนาประมวลรายวิชามาจัดทาแผนการเรียนรู้
รายภาคและตลอดภาค
2) สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน
3) สามารถเลือกใช้ พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของ ผู้เรียน
4) สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
และจาแนกระดับการ เรียนรู้ของผู้เรียนจากการ
ประเมินผล
สาระความรู้
1) จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ
มนุษย์
2) จิตวิทยาการศึกษา
3) จิตวิทยาการแนะแนวและให้คาปรึกษา
1) เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน
2) สามารถช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนา
ได้ตามศักยภาพของตน
3) สามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4) สามารถส่งเสริมความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน
สาระความรู้
1) หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา
2) การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
การศึกษา
3) การประเมินตามสภาพจริง
4) การประเมินจากแฟ้ มสะสมงาน
5) การประเมินภาคปฏิบัติ
6) การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม
1) สามารถวัดและประเมินผลได้ตามสภาพ
ความเป็นจริง
2) สามารถนาผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และ หลักสูตร
สาระความรู้
1) ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ
2) ภาวะผู้นาทางการศึกษา
3) การคิดอย่างเป็นระบบ
4) การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
5) มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
6) การติดต่อสื่อสารในองค์กร
7) การบริหารจัดการชั้นเรียน
8) การประกันคุณภาพการศึกษา
9) การทางานเป็นทีม
10) การจัดทาโครงงานทางวิชาการ
11) การจัดโครงการฝึกอาชีพ
12) การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา
13) การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
14) การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
1) มีภาวะผู้นา
2) สามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน
3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ
4) สามารถในการประสานประโยชน์
5) สามารถนานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการ
บริหารจัดการ
สาระความรู้
1) ทฤษฎีการวิจัย
2) รูปแบบการวิจัย
3) การออกแบบการวิจัย
4) กระบวนการวิจัย
5) สถิติเพื่อการวิจัย
6) การวิจัยในชั้นเรียน
7) การฝึกปฏิบัติการวิจัย
8) การนาเสนอผลงานวิจัย
9) การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้
10) การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา
11) การเสนอโครงการเพื่อทาวิจัย
1) สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
2) สามารถทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาผู้เรียน
สาระความรู้
1) แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาที่
ส่งเสริมการ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
2) เทคโนโลยีและสารสนเทศ
3) การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีและ สารสนเทศ
4) แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
5) การออกแบบ การสร้าง การนาไปใช้ การประเมิน
และการปรับปรุง นวัตกรรม
1) สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้างและ
ปรับปรุงนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียน เกิดการ
เรียนรู้ที่ดี
2) สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี
3) สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ ผู้เรียน
สาระความรู้
1) ความสาคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระ
งานของครู
2) พัฒนาการของวิชาชีพครู
3) คุณลักษณะของครูที่ดี
4.) การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
5) การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู
6) การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และ
การเป็นผู้นาทางวิชาการ
7) เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
8) จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
9) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1) รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน
2) อดทนและรับผิดชอบ
3) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้นาทาง
วิชาการ
4) มีวิสัยทัศน์
5) ศรัทธาในวิชาชีพครู
6) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
(๖) การบริหารจัดการในห้องเรียน
(๗) การวิจัยทางการศึกษา
(๘) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
(๙) ความเป็นครู
(ข) ผ่านการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา ตามหลักสูตรปริญญาทาง
การศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่าน
เกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
คุรุสภากาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครูอยู่เสมอ
(๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลที่จะ
เกิดแก่ผู้เรียน
(๓) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
(๔) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
(๕) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
(๖) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่
ผู้เรียน
(๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
(๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
(๙) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
(๑๐) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
(๑๑) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
(๑๒) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์
ต้องประพฤติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรม
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๑.
พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์
ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองอยู่เสมอ
๒. รับผิดชอบต่อวิชาชีพและ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
๓.
แก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
๔.
แก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาท
หน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๕. ทั้งทางกาย
วาจา และจิตใจ
๖. ต่อความเจริญทางกาย
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และ
ผู้รับบริการ
๗. โดย
ไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้
ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
๘.
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
๙. ในการอนุรักษ์ และ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของ ส่วนรวมและยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
ประธานกรรมการคุรุสภา
มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครู

More Related Content

Viewers also liked

ศตรวรรดที่ 21
ศตรวรรดที่ 21ศตรวรรดที่ 21
ศตรวรรดที่ 21Pa'rig Prig
 
มาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพnot_nat_978
 
ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม
ปรัชญาพิพัฒนาการนิยมปรัชญาพิพัฒนาการนิยม
ปรัชญาพิพัฒนาการนิยมProud N. Boonrak
 
๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา
๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา
๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษาNU
 
สรุปเนื้อหาวิชาการพัฒนาหลักสูตรก่อนสอบระหว่างภาค
สรุปเนื้อหาวิชาการพัฒนาหลักสูตรก่อนสอบระหว่างภาคสรุปเนื้อหาวิชาการพัฒนาหลักสูตรก่อนสอบระหว่างภาค
สรุปเนื้อหาวิชาการพัฒนาหลักสูตรก่อนสอบระหว่างภาคkruskru
 
การวัดและประเมินผลตามการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
การวัดและประเมินผลตามการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานการวัดและประเมินผลตามการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
การวัดและประเมินผลตามการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานPrachyanun Nilsook
 
แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วยแนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วยWanwisa Tana
 
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4Mevenwen Singollo
 
แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Os
แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Osแนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Os
แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ OsChamp Phinning
 
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2Mevenwen Singollo
 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑Rissa Byk
 
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์Jinwara Sriwichai
 
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ 51
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ 51การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ 51
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ 51oieseau1
 
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...TupPee Zhouyongfang
 

Viewers also liked (19)

ศตรวรรดที่ 21
ศตรวรรดที่ 21ศตรวรรดที่ 21
ศตรวรรดที่ 21
 
มาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพ
 
๑.๓. ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพฯ๔๘
๑.๓. ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพฯ๔๘๑.๓. ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพฯ๔๘
๑.๓. ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพฯ๔๘
 
มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครูมาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครู
 
ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม
ปรัชญาพิพัฒนาการนิยมปรัชญาพิพัฒนาการนิยม
ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม
 
๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา
๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา
๑ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา
 
สรุปเนื้อหาวิชาการพัฒนาหลักสูตรก่อนสอบระหว่างภาค
สรุปเนื้อหาวิชาการพัฒนาหลักสูตรก่อนสอบระหว่างภาคสรุปเนื้อหาวิชาการพัฒนาหลักสูตรก่อนสอบระหว่างภาค
สรุปเนื้อหาวิชาการพัฒนาหลักสูตรก่อนสอบระหว่างภาค
 
การวัดและประเมินผลตามการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
การวัดและประเมินผลตามการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานการวัดและประเมินผลตามการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
การวัดและประเมินผลตามการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
 
ชื่อคณะกรรมการต่างๆ
ชื่อคณะกรรมการต่างๆชื่อคณะกรรมการต่างๆ
ชื่อคณะกรรมการต่างๆ
 
ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา
ปรัชญาและปรัชญาการศึกษาปรัชญาและปรัชญาการศึกษา
ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา
 
แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วยแนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย
 
อักษรย่อ
อักษรย่ออักษรย่อ
อักษรย่อ
 
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4
 
แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Os
แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Osแนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Os
แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Os
 
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2
 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
 
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์
 
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ 51
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ 51การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ 51
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ 51
 
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
สรุปแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั...
 

Similar to มาตรฐานวิชาชีพครู

มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครูมาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครูSamsung
 
เนื้อหา - มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคคลากรทางการศึกษา
เนื้อหา - มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคคลากรทางการศึกษาเนื้อหา - มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคคลากรทางการศึกษา
เนื้อหา - มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคคลากรทางการศึกษาNattaka_Su
 
มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคคลากรทางการศึกษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคคลากรทางการศึกษาNattaka_Su
 
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา์Nanthawan Wongsapcharoen
 
มาตรฐานวิชาชีพ ปี 56
มาตรฐานวิชาชีพ ปี 56มาตรฐานวิชาชีพ ปี 56
มาตรฐานวิชาชีพ ปี 56Thanaporn Sangthong
 
มาตรฐานวิชาชีพครู 2556
มาตรฐานวิชาชีพครู 2556มาตรฐานวิชาชีพครู 2556
มาตรฐานวิชาชีพครู 2556Apiruk Kaewkanjanawan
 

Similar to มาตรฐานวิชาชีพครู (6)

มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครูมาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครู
 
เนื้อหา - มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคคลากรทางการศึกษา
เนื้อหา - มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคคลากรทางการศึกษาเนื้อหา - มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคคลากรทางการศึกษา
เนื้อหา - มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคคลากรทางการศึกษา
 
มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคคลากรทางการศึกษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคคลากรทางการศึกษา
 
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
 
มาตรฐานวิชาชีพ ปี 56
มาตรฐานวิชาชีพ ปี 56มาตรฐานวิชาชีพ ปี 56
มาตรฐานวิชาชีพ ปี 56
 
มาตรฐานวิชาชีพครู 2556
มาตรฐานวิชาชีพครู 2556มาตรฐานวิชาชีพครู 2556
มาตรฐานวิชาชีพครู 2556
 

More from Suwanan Nonsrikham

หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51Suwanan Nonsrikham
 
หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51Suwanan Nonsrikham
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542Suwanan Nonsrikham
 
ประวัติการศึกษาไทย
ประวัติการศึกษาไทยประวัติการศึกษาไทย
ประวัติการศึกษาไทยSuwanan Nonsrikham
 
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาSuwanan Nonsrikham
 
การปฏิรูปการศึกษา 2561
การปฏิรูปการศึกษา 2561การปฏิรูปการศึกษา 2561
การปฏิรูปการศึกษา 2561Suwanan Nonsrikham
 
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครูมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครูSuwanan Nonsrikham
 

More from Suwanan Nonsrikham (11)

หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51
 
หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 
พรบ. 2545
พรบ. 2545พรบ. 2545
พรบ. 2545
 
พรบ. 2542
พรบ. 2542พรบ. 2542
พรบ. 2542
 
ประวัติการศึกษาไทย
ประวัติการศึกษาไทยประวัติการศึกษาไทย
ประวัติการศึกษาไทย
 
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
การปฏิรูปการศึกษา 2561
การปฏิรูปการศึกษา 2561การปฏิรูปการศึกษา 2561
การปฏิรูปการศึกษา 2561
 
Law education
Law educationLaw education
Law education
 
Pdca
PdcaPdca
Pdca
 
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครูมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
 

มาตรฐานวิชาชีพครู