SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
สาระสำาคัญของพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน
ความมุ่งหมายของการ
จัดการศึกษา
การจัดการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เน้นการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติ
ปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดำารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความ
สุข
หลักการจัดการศึกษา
การศึกษาตลอดชีวิต เป็นการศึกษาสำาหรับ
ประชาชน ซึ่งมีทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ประชาชนได้
ศึกษาตลอดชีวิต เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อ
เนื่อง
สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ประชาชน
ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นอกจากการ
จัดการศึกษาในภาครัฐ บุคคล ครอบครัว ชุมชน
สถาบันศาสนา องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น สถานประกอบการ สถาบันทางสังคมอื่น ๆ ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็น
ไปอย่างต่อเนื่อง การจัดการศึกษาให้ได้ผลสัมฤทธิ์
หลักการจัดระบบโครงสร้าง และ
กระบวนการจัดการศึกษา
นโยบาย มีความเป็น
เอกภาพ มีความหลากหลาย
ในการปฏิบัติ
การกระจายอำานาจ จาก
ส่วนกลางสู่ท้องถิ่น เขตพื้นที่
การศึกษาและสภาพการ
ศึกษา ให้มีความเป็นอิสระใน
การบริหารจัดการ
มาตรฐานการศึกษา
กำาหนดมาตรฐานการศึกษา
จัดระบบการประกันคุณภาพ
ทุกระดับทุกประเภท
การส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
ระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่าง ๆมาใช้ในการ
จัดการศึกษา ให้ถือว่าทุก
คนต้องมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
การมีส่วนร่วมของบุคคล
ครอบครัวชุมชนและองค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สภา
บันศาสนา สถานประกอบ
การจัดกระบวนการ
เรียนรู้
ตามพ.ร.บ
การศึกษาแห่งชาติ
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน
โดยคำานึงถึง
ความแตกต่างของผู้เรียน
การจัดการเรียนรู้เกิดขึ้นได้
ทุกที่ ทุกเวลา
การประสานงานกับผู้ปกครอง
และบุคคลทุกฝ่ายเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน
จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อ
การเรียน และอำานวยความสะดวก
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ใช้การวิจัยเป็นกระบวนการหนึ่ง
ของการเรียนการสอน และ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
การจัดการเรียนการสอน
โดยผสมผสานสาระความรู้
ด้านต่าง ๆอย่างได้สัดส่วน
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ทุกวิชา
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จร
ฝึกการปฏิบัติให้ทำาได้ คิดเป
ทำาเป็น รักการอ่านและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
ฝึกทักษะกระบวนการคิด
การจัดการการเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหา
การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ต้องเน้นความสำาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเอง
ังคม รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
มเป็นมาของสังคมไทย และระบบการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโ
รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบำารุงรักษ
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชา
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ความรู้และทักษะ
ในการประกอบอาชีพ
และการดำารงชีวิตอย่างมีความสุข
ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์
และด้านภาษาเน้นการใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
ความรู้เกี่ยวกับศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา
ภูมิปัญญาไทย
และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญ
การเตรียมตัวของผู้สอนเพื่อเข้าสู่การจัดการ
เรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียน เป็น
สำาคัญ
การพัฒนาผู้เรียน
พุทธิพิสัย
คือความรู้ ความจำา
ความเข้าใจ การนำาไปใช้
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
จิตพิสัย
ให้ผู้เรียนได้มีเรียนได้มีการพัฒนา
ด้านเจตคติ ความรู้สึกนึกคิด
อุปนิสัย อุดมคติ/ค่านิยม
ในทางที่ดีงาม
ทักษะพิสัย
การพัฒนาคนให้เกิดความ
ชำานาญในการทำางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวอย่างการจัดกระบวนเรียนรู้
สำารวจความสนใจ/ความต้องการและพื้นฐานความรู้
เดิมของผู้เรียน
การเตรียมการ เริ่มจากการศึกษาหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
วางแผนการจัดกรจากประสบการณ์กระบวนการเรียนรู้ให้มีความเชื่อมโยง
ต่อเนื่องกันโดยบูรณาการสาระการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กันและมีความสอดคล้อง
กับวิถีชีวิต และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนมากที่สุด ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ต้องมีความเหมาะสม
ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
การดำาเนินกิจกรรมการเรียนรู้
 ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน ควรใช้คำาถามหรือกิจกรรมที่ทำาให้เกิดความสงสัยใคร่รู้
และผู้สอนควรจะทำาตัวเป็นเพื่อนที่ดีของผู้เรียนสามารถช่วยเหลือได้ทุกเรื่อง
 ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อที่หลากหลายแบบ
องค์รวม ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
 ขั้นวิเคราะห์ อภิปรายผลงาน สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกันด้วยการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันโดยมีผู้
การประเมินผล ผู้สอนต้องศึกษามาตรา 26 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในสาระการ
ประเมินเกี่ยวกับการพัฒนาการของผู้เรียน ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ และการทดสอบเพื่อพัฒนาค้นหา
ศักยภาพ จุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียน และต้องศึกษา
เกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริง ให้ครบทุกด้าน
ทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย โดยใช้
เทคนิค และเครื่องมือในการประเมินที่หลากหลาย
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเกณฑ์การประเมิน
การสรุปและการประยุกต์ใช้ เป็นขั้นตอนการ
ตกผลึกของกระบวนการเรียนรู้รายบุคคล โดยผู้เรียน
จะมองสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม เชื่อมโยงให้เกิดการ
ค้นพบตนเอง มีความสามารถ มีจุดเด่นด้อยทางด้านใด
บทบาทของผู้สอนในการดำาเนินงาน
ตามกระบวนการเรียนรู้
การส่งเสริมความ
สัมพันธ์และความร่วม
มือกับชุมชน โดยการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนใน
การร่วมกันจัดการศึกษา ผู้
ปกครองและชุมชนเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาการศึกษา
และมีการประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างความเข้าใจระหว่างกัน
การจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัด
บรรยากาศที่เอื้ออำานวยต่อการ
เรียนรู้ มีสื่อการสอนที่เร้าความ
สนใจผู้เรียน ตลอดจนมีการ
ดำาเนินกิจกรรมในบรรยากาศ
แห่งความเป็นกัลยาณมิตร อัน
การพัฒนางานของ
ตนเอง ผู้สอนต้อง
แสวงหาความรู้และ
ประสบการณ์เพื่อนำามาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ และ
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
การจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับหลักสูตร
ความต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่น มีการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับหลักสูตร ความต้องการ
ของผู้เรียน ความต้องการ
ท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจสังคม ให้
สามารถเชื่อมโยงเพื่อแก้
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ
มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
หลากหลายเหมาะสม
กับผู้เรียน
จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนรักสถานศึกษา
ของตน และมีความ
กระตือรือร้น
ในการเรียน
กระตุ้นให้ผู้เรียน
รู้จักศึกษาหาความรู้
แสวงหาคำาตอบ
และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง
กระตุ้นให้ผู้เรียน
รู้จักคิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์และ
คิดสร้างสรรค์
ส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตย
การทำางานร่วมกันกับ
ผู้อื่น และความรับผิดชอบ
ต่อกลุ่มร่วมกัน
ประเมิน
พัฒนาการผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่
หลายหลายและ
ต่อเนื่อง
ฝึกและส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้เรียน
นำาภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทคโนโลยี และสื่อที่
เหมาะสมกับการ
ประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาสุนทรียภาพ
ทั้งดนตรี ศิลปะ
และกีฬา

More Related Content

What's hot

การสร้างเครือข่าย
การสร้างเครือข่ายการสร้างเครือข่าย
การสร้างเครือข่ายkrupornpana55
 
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน ๕
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน ๕ความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน ๕
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน ๕นายจักราวุธ คำทวี
 
ธรรมนูญชุมชนหนองเรือ
ธรรมนูญชุมชนหนองเรือ ธรรมนูญชุมชนหนองเรือ
ธรรมนูญชุมชนหนองเรือ Sadaratana Anita
 
002การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา พระเทพโสภณ
002การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา พระเทพโสภณ002การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา พระเทพโสภณ
002การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา พระเทพโสภณniralai
 
คุณลักษณะ
คุณลักษณะคุณลักษณะ
คุณลักษณะkrupornpana55
 
หลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 doc
หลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 docหลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 doc
หลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 dockrupornpana55
 
003การจัดการเรียนรู้วิชาพุทธสำหรับผุ้บริหาร
003การจัดการเรียนรู้วิชาพุทธสำหรับผุ้บริหาร003การจัดการเรียนรู้วิชาพุทธสำหรับผุ้บริหาร
003การจัดการเรียนรู้วิชาพุทธสำหรับผุ้บริหารniralai
 
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์nang_phy29
 
Internal Quality Assurance in Standard 6 (2015)
Internal Quality Assurance in Standard 6 (2015)Internal Quality Assurance in Standard 6 (2015)
Internal Quality Assurance in Standard 6 (2015)teewara56
 

What's hot (11)

การสร้างเครือข่าย
การสร้างเครือข่ายการสร้างเครือข่าย
การสร้างเครือข่าย
 
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน ๕
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน ๕ความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน ๕
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน ๕
 
ธรรมนูญชุมชนหนองเรือ
ธรรมนูญชุมชนหนองเรือ ธรรมนูญชุมชนหนองเรือ
ธรรมนูญชุมชนหนองเรือ
 
Chapter 1
Chapter 1Chapter 1
Chapter 1
 
002การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา พระเทพโสภณ
002การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา พระเทพโสภณ002การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา พระเทพโสภณ
002การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา พระเทพโสภณ
 
คุณลักษณะ
คุณลักษณะคุณลักษณะ
คุณลักษณะ
 
หลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 doc
หลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 docหลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 doc
หลักสูตรส่วนนำต้น ปลาย. 55 doc
 
กศน. อาจารย์หมอ ๓
กศน. อาจารย์หมอ ๓กศน. อาจารย์หมอ ๓
กศน. อาจารย์หมอ ๓
 
003การจัดการเรียนรู้วิชาพุทธสำหรับผุ้บริหาร
003การจัดการเรียนรู้วิชาพุทธสำหรับผุ้บริหาร003การจัดการเรียนรู้วิชาพุทธสำหรับผุ้บริหาร
003การจัดการเรียนรู้วิชาพุทธสำหรับผุ้บริหาร
 
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
 
Internal Quality Assurance in Standard 6 (2015)
Internal Quality Assurance in Standard 6 (2015)Internal Quality Assurance in Standard 6 (2015)
Internal Quality Assurance in Standard 6 (2015)
 

Viewers also liked

เครื่องมือประเมิน
เครื่องมือประเมินเครื่องมือประเมิน
เครื่องมือประเมินPochchara Tiamwong
 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ประเมินผลการศึกษา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ประเมินผลการศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ประเมินผลการศึกษา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ประเมินผลการศึกษาaumkpru45
 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้yuapawan
 
ปฏิรูปการศึกษาไทยภายใต้ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เรื่องยากที่เข้าใจง่าย
ปฏิรูปการศึกษาไทยภายใต้ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เรื่องยากที่เข้าใจง่ายปฏิรูปการศึกษาไทยภายใต้ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เรื่องยากที่เข้าใจง่าย
ปฏิรูปการศึกษาไทยภายใต้ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เรื่องยากที่เข้าใจง่ายสอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
การปฏิรูปการศึกษา 2561
การปฏิรูปการศึกษา 2561การปฏิรูปการศึกษา 2561
การปฏิรูปการศึกษา 2561Suwanan Nonsrikham
 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้tuphung
 
ประวัติการศึกษาไทย
ประวัติการศึกษาไทยประวัติการศึกษาไทย
ประวัติการศึกษาไทยSuwanan Nonsrikham
 
สรุปประเด็นสำคัญการปฏิรูปการศึกษารอบสอง
สรุปประเด็นสำคัญการปฏิรูปการศึกษารอบสองสรุปประเด็นสำคัญการปฏิรูปการศึกษารอบสอง
สรุปประเด็นสำคัญการปฏิรูปการศึกษารอบสองMiss.Yupawan Triratwitcha
 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้NU
 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้Sujitra ComEdu
 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้aumkpru45
 
จักราวุธ แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ ชุดที่ ๒
จักราวุธ แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ ชุดที่ ๒จักราวุธ แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ ชุดที่ ๒
จักราวุธ แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ ชุดที่ ๒นายจักราวุธ คำทวี
 
6 สมรรถนะของครูok
6 สมรรถนะของครูok6 สมรรถนะของครูok
6 สมรรถนะของครูokTophit Sampootong
 
บทที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
บทที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลบทที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
บทที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลมะม่วงกระล่อน จริงๆ
 
3วินัยและการรักษาวินัยok
3วินัยและการรักษาวินัยok3วินัยและการรักษาวินัยok
3วินัยและการรักษาวินัยokธวัช บุตรศรี
 
9 รูปแบบการวิจัย
9 รูปแบบการวิจัย9 รูปแบบการวิจัย
9 รูปแบบการวิจัยguest9e1b8
 

Viewers also liked (18)

เครื่องมือประเมิน
เครื่องมือประเมินเครื่องมือประเมิน
เครื่องมือประเมิน
 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ประเมินผลการศึกษา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ประเมินผลการศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ประเมินผลการศึกษา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ประเมินผลการศึกษา
 
01
 01 01
01
 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
 
ปฏิรูปการศึกษาไทยภายใต้ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เรื่องยากที่เข้าใจง่าย
ปฏิรูปการศึกษาไทยภายใต้ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เรื่องยากที่เข้าใจง่ายปฏิรูปการศึกษาไทยภายใต้ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เรื่องยากที่เข้าใจง่าย
ปฏิรูปการศึกษาไทยภายใต้ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เรื่องยากที่เข้าใจง่าย
 
การปฏิรูปการศึกษา 2561
การปฏิรูปการศึกษา 2561การปฏิรูปการศึกษา 2561
การปฏิรูปการศึกษา 2561
 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
 
ประวัติการศึกษาไทย
ประวัติการศึกษาไทยประวัติการศึกษาไทย
ประวัติการศึกษาไทย
 
สรุปประเด็นสำคัญการปฏิรูปการศึกษารอบสอง
สรุปประเด็นสำคัญการปฏิรูปการศึกษารอบสองสรุปประเด็นสำคัญการปฏิรูปการศึกษารอบสอง
สรุปประเด็นสำคัญการปฏิรูปการศึกษารอบสอง
 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
 
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
 
จักราวุธ แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ ชุดที่ ๒
จักราวุธ แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ ชุดที่ ๒จักราวุธ แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ ชุดที่ ๒
จักราวุธ แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ ชุดที่ ๒
 
6 สมรรถนะของครูok
6 สมรรถนะของครูok6 สมรรถนะของครูok
6 สมรรถนะของครูok
 
แนวทางการลงโทษทางวินัย
แนวทางการลงโทษทางวินัยแนวทางการลงโทษทางวินัย
แนวทางการลงโทษทางวินัย
 
บทที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
บทที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลบทที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
บทที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
 
3วินัยและการรักษาวินัยok
3วินัยและการรักษาวินัยok3วินัยและการรักษาวินัยok
3วินัยและการรักษาวินัยok
 
9 รูปแบบการวิจัย
9 รูปแบบการวิจัย9 รูปแบบการวิจัย
9 รูปแบบการวิจัย
 

Similar to Law education

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542Suwanan Nonsrikham
 
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบ
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบ
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบtunyapisit
 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Br
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Brการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Br
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน BrProud N. Boonrak
 
Original edu 1
Original edu 1Original edu 1
Original edu 1pui003
 
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาโรงเรียน
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาโรงเรียนร่างหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาโรงเรียน
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาโรงเรียนNattayaporn Dokbua
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทยpatcharee0501
 
การจัดกิจ..
การจัดกิจ..การจัดกิจ..
การจัดกิจ..patcharee0501
 
บทที่ 8
บทที่ 8บทที่ 8
บทที่ 8nattawad147
 
บทที่ 8
บทที่ 8บทที่ 8
บทที่ 8benty2443
 
บทที่ 8
บทที่ 8บทที่ 8
บทที่ 8wanneemayss
 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)Muhammadrusdee Almaarify
 
บทความบทที่ 2 ภาษาไทย
บทความบทที่ 2 ภาษาไทยบทความบทที่ 2 ภาษาไทย
บทความบทที่ 2 ภาษาไทยpatcharee0501
 
บทที่ 2 ภาษาไทย
บทที่ 2 ภาษาไทยบทที่ 2 ภาษาไทย
บทที่ 2 ภาษาไทยpatcharee0501
 

Similar to Law education (20)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 
School curiculum
School curiculumSchool curiculum
School curiculum
 
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบ
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบ
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบ
 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Br
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Brการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Br
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Br
 
Original edu 1
Original edu 1Original edu 1
Original edu 1
 
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาโรงเรียน
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาโรงเรียนร่างหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาโรงเรียน
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา เนื้อหาโรงเรียน
 
ชื่อโครงการ 57
ชื่อโครงการ 57ชื่อโครงการ 57
ชื่อโครงการ 57
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย
 
การจัดกิจ..
การจัดกิจ..การจัดกิจ..
การจัดกิจ..
 
บทที่ 8
บทที่ 8บทที่ 8
บทที่ 8
 
บทที่ 8
บทที่ 8บทที่ 8
บทที่ 8
 
บทที่ 8
บทที่ 8บทที่ 8
บทที่ 8
 
บทที่ 8
บทที่ 8บทที่ 8
บทที่ 8
 
บทที่ 8
บทที่ 8บทที่ 8
บทที่ 8
 
บทที่ 8
บทที่ 8บทที่ 8
บทที่ 8
 
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา(1)
 
B2
B2B2
B2
 
หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลางหลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรแกนกลาง
 
บทความบทที่ 2 ภาษาไทย
บทความบทที่ 2 ภาษาไทยบทความบทที่ 2 ภาษาไทย
บทความบทที่ 2 ภาษาไทย
 
บทที่ 2 ภาษาไทย
บทที่ 2 ภาษาไทยบทที่ 2 ภาษาไทย
บทที่ 2 ภาษาไทย
 

More from Suwanan Nonsrikham

หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51Suwanan Nonsrikham
 
หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51Suwanan Nonsrikham
 
มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครูมาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครูSuwanan Nonsrikham
 
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาSuwanan Nonsrikham
 
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครูมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครูSuwanan Nonsrikham
 

More from Suwanan Nonsrikham (6)

หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51
 
หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51
 
มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครูมาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครู
 
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
Pdca
PdcaPdca
Pdca
 
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครูมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
 

Law education