Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การประกันคุณภาพการศึกษา

1,691 views

Published on

 • Be the first to comment

การประกันคุณภาพการศึกษา

 1. 1. หน่วยที่ 1 หลักการ ประกันคุณภาพการศึกษา Educational Quality Assurance in School การประกันคุณภาพการ ศึกษาในสถานศึกษา
 2. 2. กิจกรรมที่ 1 ให้นักศึกษาอภิปราย ความหมายของคำาว่า “ ”คุณภาพ ว่าหมายถึง อะไร
 3. 3. การประกันคุณภาพการ ศึกษาคืออะไร “ ”คุณภาพ เป็นคำาที่มีพื้น ฐานมาจากภาคธุรกิจ- อุตสาหกรรม ซึ่งมีคำาที่ เกี่ยวข้องคือ การตรวจ สอบ การควบคุม มาตรฐาน หรือข้อกำาหนดและความ พอใจของลูกค้า “ ”คุณภาพ เป็นคำาที่มีพื้น ฐานมาจากภาคธุรกิจ- อุตสาหกรรม ซึ่งมีคำาที่ เกี่ยวข้องคือ การตรวจ สอบ การควบคุม มาตรฐาน หรือข้อกำาหนดและความ พอใจของลูกค้า
 4. 4. ความหมาย Deming นิยามว่า คุณภาพ คือ ระดับที่สามารถทำานายได้ของ ความเหมือนและความไว้วางใจ Juran นิยาม คุณภาพ คือ ความเหมาะสมสำาหรับการใช้
 5. 5. Crosby นิยามว่า คุณภาพ คือ ความตรงตามข้อกำาหนด ไม่ใช่ ความดีหรือความสวยงามXe-rox นิยามว่า สิ่งที่จัดให้กับลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการ ผลิตและการบริการตามต้องการและ ความจำาเป็นของลูกค้า Feigenbaum นิยามว่า คุณภาพ คือ วิธีการใน การบริหารองค์กรหรือการประกอบขึ้นเป็นสินค้า ทั้งหมด และลักษณะนิสัยของการบริการ การ ตลาด การวิศวกรรม การผลิตและการบำารุงรักษา
 6. 6. Hutchins (1991 : 1-2) สรุปว่า คุณภาพ สามารถนิยามได้หลายประการขึ้นอยู่ กับพื้นฐานของแนวคิด คือ คุณภาพ หมายถึง ความตรงตาม ลักษณะเฉพาะ และมาตรฐานใน การใช้ประโยชน์ขององค์กรเป็น นิยามที่ถือองค์กรเป็นพื้นฐาน คุณภาพ หมายถึง ความเหมาะ สมกับการใช้ของสินค้าหรือบริการ เป็นนิยามที่ถือเอาความพึงพอใจ
 7. 7. คุณภาพ หมายถึง การตอบ สนองความต้องการ ความปรารถนา และความคาดหวังของลูกค้าได้ใน ราคาประหยัด เป็นนิยามที่มีพื้นฐาน มาจากความพึงพอใจของลูกค้าและ องค์กรเข็มทอง ศิริแสงเลิศ (2540:22) สรุปความหมายของคุณภาพว่า หมายถึง ลักษณะของสินค้า บริการ หรือ กระบวนการผลิตที่ตรงตามมาตรฐาน
 8. 8. วิฑูรย์ สิมะโชคดี (2541:2-4) ได้ให้ความหมายของคำาว่า “ ”คุณภาพ ไว้ดังนี้ 1. สินค้าหรือบริการที่มีความเป็นเลิศใน ทุกด้าน 2. สินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามข้อ กำาหนดหรือมาตรฐาน 3. สินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามความ ต้องการของลูกค้า 4. สินค้าหรือบริการที่สร้างความพึงพอใจ ให้แก่ลูกค้า 5. สินค้าหรือบริการที่ปราศจากการชำารุด
 9. 9. หลักการของคุณภาพ มี 4 ประการคือ1. คุณภาพ หมายถึง การทำาได้ ตรงตามข้อกำาหนด ไม่ใช่ความดี หรือความงาม 2. ระบบคุณภาพ คือ การป้องกัน ไม่ใช่การประเมิน 3. มาตรฐานของผลงาน คือ การ ปลอดความบกพร่อง
 10. 10. ลักษณะระบบ คุณภาพ 1. มีการออกแบบโครงสร้าง ความรับผิดชอบ ขั้นตอน กระบวนการ และแหล่ง ทรัพยากรขององค์กร เพื่อ นำามาใช้กับการบริหารเพื่อ คุณภาพ 2. ฝ่ายบริหารได้พัฒนาจัด 1. มีการออกแบบโครงสร้าง ความรับผิดชอบ ขั้นตอน กระบวนการ และแหล่ง ทรัพยากรขององค์กร เพื่อ นำามาใช้กับการบริหารเพื่อ คุณภาพ 2. ฝ่ายบริหารได้พัฒนาจัด
 11. 11. ลักษณะระบบ คุณภาพ  3. ระบบคุณภาพต้องมีรายการองค์ ประกอบต่างๆ ตามที่กำาหนดไว้ใน มาตรฐานนานาชาติอย่างเหมาะสม  4. ภารกิจของระบบคุณภาพ คือ การ ให้ความเชื่อมั่นว่า - ทุกคนเข้าใจระบบเป็นอย่างดี และระบบนั้นมีประสิทธิผล - สินค้าหรือบริการ สามารถตอบ สนองความคาดหวังของลูกค้าได้  3. ระบบคุณภาพต้องมีรายการองค์ ประกอบต่างๆ ตามที่กำาหนดไว้ใน มาตรฐานนานาชาติอย่างเหมาะสม  4. ภารกิจของระบบคุณภาพ คือ การ ให้ความเชื่อมั่นว่า - ทุกคนเข้าใจระบบเป็นอย่างดี และระบบนั้นมีประสิทธิผล - สินค้าหรือบริการ สามารถตอบ สนองความคาดหวังของลูกค้าได้
 12. 12. การประกันคุณภาพ คืออะไร Sallis (2002:17) นิยาม ว่าการประกันคุณภาพคือ การออกแบบคุณภาพมุ่งสู่ กระบวนการสร้างความ ตระหนักและความมั่นใจใน ผลผลิต Sallis (2002:17) นิยาม ว่าการประกันคุณภาพคือ การออกแบบคุณภาพมุ่งสู่ กระบวนการสร้างความ ตระหนักและความมั่นใจใน ผลผลิต
 13. 13. การประกันคุณภาพ คืออะไร Hoy, Bayne-Jardine and Wood (2000 : 11) นิยามการ ประกันคุณภาพไว้ดังนี้ 1. เป็นข้อกำาหนดมาตรฐานโดยผู้ เชี่ยวชาญ 2. มาตรฐานคุณภาพการจัดการ เป็นการสร้างข้อตกลง ของความ จำาเป็นในการจัดหาคุณภาพตาม Hoy, Bayne-Jardine and Wood (2000 : 11) นิยามการ ประกันคุณภาพไว้ดังนี้ 1. เป็นข้อกำาหนดมาตรฐานโดยผู้ เชี่ยวชาญ 2. มาตรฐานคุณภาพการจัดการ เป็นการสร้างข้อตกลง ของความ จำาเป็นในการจัดหาคุณภาพตาม
 14. 14. การประกันคุณภาพ คืออะไร การประกันคุณภาพ คือ กลยุทธ์ที่ได้วางแผนไว้อย่าง เป็นระบบและการปฏิบัติงานที่ ได้มีการออกแบบไว้โดยเฉพาะ เพื่อรับประกันว่ากระบวนการได้ รับการดูแล รวมถึงการปฏิบัติ งานนั้นมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ การประกันคุณภาพ คือ กลยุทธ์ที่ได้วางแผนไว้อย่าง เป็นระบบและการปฏิบัติงานที่ ได้มีการออกแบบไว้โดยเฉพาะ เพื่อรับประกันว่ากระบวนการได้ รับการดูแล รวมถึงการปฏิบัติ งานนั้นมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
 15. 15. การประกันคุณภาพ คืออะไร การประกันคุณภาพ คือ เป็น ระบบการควบคุมตรวจสอบ และ ตัดสินคุณภาพตามเกณฑ์ที่ กำาหนด มีการควบคุมให้เกิด การปฏิบัติตามเกณฑ์ มีการ ตรวจสอบการปฏิบัติ และตัดสิน ว่างานนั้นบรรลุตามเกณฑ์หรือ การประกันคุณภาพ คือ เป็น ระบบการควบคุมตรวจสอบ และ ตัดสินคุณภาพตามเกณฑ์ที่ กำาหนด มีการควบคุมให้เกิด การปฏิบัติตามเกณฑ์ มีการ ตรวจสอบการปฏิบัติ และตัดสิน ว่างานนั้นบรรลุตามเกณฑ์หรือ
 16. 16. การประกันคุณภาพเป็นวิวัฒนาการที่ต่อ เนื่องมาจากการตรวจสอบและควบคุมเชิง คุณภาพ การประกันคุณภาพยังคงเน้นความ สำาคัญของคุณภาพ และประสิทธิภาพของ เครื่องมือวัดและเทคนิควิธีวัด สิ่งที่เพิ่มขึ้นมา ก็คือ การสร้างความมั่นใจโดยการมี มาตรการป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดเกิด ขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นการออกแบบและขั้น ดำาเนินงานจนถึงขั้นที่ได้ผลผลิตออกมา นอกจากนี้ก็มีการนำาผลการประเมินในทุก ขั้นตอนมาใช้เพื่อการวางแผน ออกแบบ
 17. 17. Hutchins (1991 : 3-4) แบ่งการ สร้างคุณภาพได้เป็น 4 ขั้น ขั้นที่ 1 การตรวจสอบ (Inspection) โดย หน่วยตรวจสอบ ตรวจ ผลิตภัณฑ์เทียบกับข้อ กำาหนด การแบ่งกลุ่ม สินค้า การตัดเกรด และ ขั้นที่ 1 การตรวจสอบ (Inspection) โดย หน่วยตรวจสอบ ตรวจ ผลิตภัณฑ์เทียบกับข้อ กำาหนด การแบ่งกลุ่ม สินค้า การตัดเกรด และ
 18. 18. ขั้นที่ 2 การควบคุม คุณภาพ(Quality Control) โดยหน่วยตรวจสอบหรือหน่วย ควบคุมคุณภาพ มีจุดเน้นใน การควบคุมกระบวนการ ผลิตให้มีความสูญเสียน้อยที่สุด ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการตรวจ
 19. 19. ขั้นที่ 3 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) มี หน่วยประกันคุณภาพที่ให้การ ฝึกอบรมและให้คำาแนะนำาแก่ผู้ ปฏิบัติงาน โดยมีจุดเน้นการ ประกันกระบวนการ และ คุณภาพสินค้า มีทั้งตรวจ
 20. 20. ขั้นที่ 4 การบริหารคุณภาพ ทั้งองค์กร (Total Quality Management) เป็นการให้ ความสำาคัญกับคุณภาพมากขึ้น จุดเน้นคือการพัฒนาปรับปรุง อย่างต่อเนื่องในทุก กระบวนการทำางาน โดยมี กลุ่มงานและทุกคนใน
 21. 21. การประกันคุณภาพ หมายถึง การ ประกันคุณภาพกระบวนการผลิต แบ่งออกเป็น 3 ระบบย่อย คือ การ วางแผนเกี่ยวกับคุณภาพ การ ควบคุมคุณภาพ และการทบทวน ระบบเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งทั้ง 3 ระบบนี้ใช้ในกระบวนการปฏิบัติ งานทุกด้านขององค์กร สรุป
 22. 22. การประกันคุณภาพการ ศึกษา คืออะไร การประกันคุณภาพ ทางการศึกษา เกิดจาก การรวมแนวคิด 2 อย่างเข้า ด้วยกันคือ แนวคิดเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) และ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการ การประกันคุณภาพ ทางการศึกษา เกิดจาก การรวมแนวคิด 2 อย่างเข้า ด้วยกันคือ แนวคิดเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) และ แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการ
 23. 23. ความหมายของ คุณภาพการศึกษา เป็นการผสมผสานคุณภาพ 3 ส่วน คือ คุณภาพตาม มาตรฐานทางการศึกษา คุณภาพตามความต้องการ ของผู้รับบริการ และคุณภาพ ตามความมุ่งหมายของผู้ให้ บริการ โดยภาพรวม 2 ส่วน แรกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ เป็นการผสมผสานคุณภาพ 3 ส่วน คือ คุณภาพตาม มาตรฐานทางการศึกษา คุณภาพตามความต้องการ ของผู้รับบริการ และคุณภาพ ตามความมุ่งหมายของผู้ให้ บริการ โดยภาพรวม 2 ส่วน แรกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
 24. 24. ประเทศที่ริเริ่มพัฒนาแนวคิดการประกัน คุณภาพการศึกษา คือ ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้เริ่มนำาแนวคิดเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพไปใช้ในสถานศึกษาในปี 1988 และในปี 1992 ได้เริ่มใช้ มาตรฐาน BS 5750 หรือ ISO 9000 มากำาหนดมาตรฐานทางการศึกษา และ ทำาให้เกิดแนวทางสำาหรับการปฏิบัติของ โรงเรียนเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ขึ้นและแนวคิดนี้ได้แพร่หลายไปยัง
 25. 25. ลักษณะเด่นของการประกันคุณภาพทางการ ศึกษามี 5 ประการ(Murgatroyd and Morgan ,1994) 1. มาตรฐานการศึกษากำาหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ ภายนอก 2. มาตรฐานเขียนในรูปของความคาดหวังที่ โรงเรียนจะต้องบรรลุถึง 3. มาตรฐานต้องสามารถประเมินได้โดยใช้เกณฑ์ ที่เป็นปรนัย 4. มาตรฐานต้องใช้อย่างเสมอภาค ไม่มีการ ยกเว้นโดยปราศจากเหตุผลสมควร 5. การประกันคุณภาพการศึกษา จะประกอบด้วย การตรวจสอบและทบทวน (Audit and
 26. 26. การดำาเนินงานประกัน คุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนต้องดำาเนินการ ในองค์ประกอบหลัก 4 ประการได้แก่ การวางแผน การดำาเนินงาน การตรวจสอบ ผล และการปฏิบัติการ
 27. 27. การประกันคุณภาพทางการศึกษาของ ประเทศไทยมีการดำาเนินการดังนี้ 1. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา เพื่อให้ทุกโรงเรียนมี มาตรฐานคุณภาพการศึกษาเท่า เทียมกัน 2. ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ใน กระบวนการประกันคุณภาพทางการ
 28. 28. 3. สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้น ระหว่างเสรีภาพในการดำาเนิน การพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานของส่วนภูมิภาคกับ กรอบการดำาเนินงานที่ส่วน กลางกำาหนด 4. พัฒนาคุณภาพและดำาเนิน การจัดการศึกษาตาม
 29. 29. วงจรคุณภาพ PDCA (Plan – Do – Check - Act)เริ่มจากกำาหนดเป้าหมายหรือ มาตรฐานของการศึกษา แล้ว วางแผน (P) เพื่อนำาไปสู่เป้า หมายที่กำาหนดจากการดำาเนิน การตามแผน (D) ในขณะที่ ดำาเนินการก็ทำาการตรวจสอบ (C) ว่าดำาเนินการไปแล้วนำาไปสู่เป้า หมายหรือไม่เพียงใด แล้วนำาผล เริ่มจากกำาหนดเป้าหมายหรือ มาตรฐานของการศึกษา แล้ว วางแผน (P) เพื่อนำาไปสู่เป้า หมายที่กำาหนดจากการดำาเนิน การตามแผน (D) ในขณะที่ ดำาเนินการก็ทำาการตรวจสอบ (C) ว่าดำาเนินการไปแล้วนำาไปสู่เป้า หมายหรือไม่เพียงใด แล้วนำาผล
 30. 30. กระบวนการดำาเนินงานตามวงจรดัง กล่าวมี 3 ขั้นตอน 1. การควบคุมคุณภาพได้แก่ การ กำาหนดมาตรฐาน และการพัฒนาโรงเรียนสู่ มาตรฐานด้วยการกำาหนดเป็นแผนปฏิบัติ การ 2. การตรวจสอบ และการปรับปรุง ได้แก่ การตรวจสอบภายใน และการตรวจ สอบภายนอก เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการ ดำาเนินงานของโรงเรียน 3. การประเมินคุณภาพการศึกษา
 31. 31. สรุประบบประกัน คุณภาพการศึกษา หมายถึงระบบการบริหารงานของ โรงเรียน ที่ทำาให้โรงเรียนสามารถ บรรลุถึงมาตรฐานคุณภาพที่ กำาหนดไว้ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้รับ บริการเกิดความมั่นใจในคุณภาพ ของโรงเรียน ระบบดังกล่าว ประกอบด้วย 3 ระบบย่อย คือ ระบบการวางแผน ระบบการ
 32. 32. การประกันคุณภาพการศึกษาจึง เป็นการดำาเนินกิจกรรมและภารกิจต่าง ๆที่เป็นกิจวัตรปกติของสถานศึกษาทั้ง ด้านวิชาการและการบริการ/การ จัดการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับ บริการทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการ โดยตรง คือ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ ผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถาน ประกอบการ ประชาชน และสังคมโดย รวม ว่าการดำาเนินงานของสถานศึกษา
 33. 33. สถานศึกษาจะต้องดำาเนินการใน เรื่องการประกันคุณภาพ ดังนี้ 1. สถานศึกษาจะต้องดำาเนินการประกัน คุณภาพภายในเป็นประจำาทุกปี 2. ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร จัดการศึกษา และการทำางานของ บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาที่ต้อง ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง 3. การดำาเนินการประกันคุณภาพทุกขั้น
 34. 34. สถานศึกษาจะต้องดำาเนินการใน เรื่องการประกันคุณภาพ ดังนี้ 4. สถานศึกษาจะต้องจัดทำา รายงานประจำาปีการศึกษาให้ เรียบร้อยภายในเดือนเมษายนของ ทุกปี 5. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานและ ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
 35. 35. กิจกรรม ถ้าครูผู้สอนได้นำาการประกันคุณภาพ การศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการ สอนแล้ว 1.ระบบการวางแผนคุณภาพ ของครูคือ ภาระงานใดที่ครูต้องทำา 2.ระบบการควบคุมคุณภาพ ของครูคือ ภาระงานใดที่ครูต้องทำา 3.ระบบรับการทบทวนและปรับปรุงการ ปฏิบัติงาน ของครู คือภาระงานใดที่
 36. 36. หลักการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน วิชาการ หลักสูตร ผู้สอนและผู้เรียน ตาม มาตรฐานการศึกษาชาติ ความหมายของมาตรฐานการ ศึกษา “ ”มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ข้อกำาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุก แห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบ เคียงสำาหรับการส่งเสริมและกำากับดูแล
 37. 37. มาตรฐานการศึกษา มีอะไรบ้าง 1. มาตรฐานการศึกษา ของชาติ 2. มาตรฐานการศึกษา ของแต่ละระดับการ ศึกษา
 38. 38. 1. มาตรฐานการ ศึกษาของชาติมาตรฐานการศึกษาของชาติ เป็นเป้าหมายการจัดการศึกษาของชาติ ครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุก ประเภท นั่นคือ ครอบคลุมการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การ อุดมศึกษา และครอบคลุมทั้งการศึกษาใน ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย ดังนั้น มาตรฐานการศึกษาของ ชาติจึงเป็นการกำาหนดเป้าหมายที่กว้างเพื่อ
 39. 39. มาตรฐานการศึกษาของชาติ แบ่งออกเป็น 3 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่ พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและ พลโลก(คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมี ความสุข) ตัวบ่งชี้ 1.1 กำาลังกาย กำาลังใจที่สมบูรณ์ 1.2 ความรู้และทักษะที่จำาเป็นและเพียงพอในการ ดำารงชีวิตและการพัฒนา สังคม 1.3 ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว 1.4 ทักษะทางสังคม 1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสำานึกในความ
 40. 40. มาตรฐานที่ 2 แนวการ จัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ 2.1การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และ สภาพแวดล้อมที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม ธรรมชาติและเต็ม ศักยภาพ 2.2 มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู
 41. 41. มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ ตัวบ่งชี้ 3.1การบริการวิชาการและสร้างความร่วม มือระหว่างสถานศึกษา กับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/ สังคมแห่งความรู้ 3.2 การศึกษาวิจัย สร้างเสริม สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้และ กลไกการเรียนรู้ 3.3 การสร้างและการจัดการความรู้ในทุก
 42. 42. 2. มาตรฐานการศึกษาของ แต่ละระดับการศึกษา จากมาตรฐานการศึกษาของชาติ องค์กรหลักที่จัดการศึกษาต้องนำา มาตรฐานการศึกษาของชาติมากำาหนด เป็นมาตรฐานสู่การปฏิบัติในแต่ละระดับ ในที่นี้ขอเสนอรายละเอียดของ มาตรฐานการศึกษา ของสำานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
 43. 43. 2.1 มาตรฐานการศึกษา ปฐมวัย อุดมการณ์การศึกษาปฐมวัย อุดมการณ์ของการจัดการศึกษา ปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐานระดับแรกเพื่อวาง รากฐานชีวิตของเด็กไทยให้ เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มี พัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล ทั้ง ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ อุดมการณ์การศึกษาปฐมวัย อุดมการณ์ของการจัดการศึกษา ปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐานระดับแรกเพื่อวาง รากฐานชีวิตของเด็กไทยให้ เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มี พัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล ทั้ง ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
 44. 44. หลักการของการ จัดการศึกษาปฐมวัย 1. หลักการพัฒนาเด็ก โดยองค์รวม 2. หลักการจัด ประสบการณ์ที่ยึดเด็กเป็น สำาคัญ 3. หลักการสร้างเสริม 1. หลักการพัฒนาเด็ก โดยองค์รวม 2. หลักการจัด ประสบการณ์ที่ยึดเด็กเป็น สำาคัญ 3. หลักการสร้างเสริม
 45. 45. 2.2 มาตรฐานการ ศึกษาขั้นพื้นฐานอุดมการณ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยรัฐต้อง จัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนา เยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและ พลเมืองของโลก เพื่อเป็นรากฐานที่พอเพียง สำาหรับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิตรวมทั้งเพื่อ การพัฒนาหน้าที่การงานและการพัฒนา คุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพื่อ
 46. 46. หลักการสำาคัญของการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. หลักการพัฒนาผู้เรียน อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 2. หลักการจัดการศึกษา เพื่อความเป็นไทย 3. หลักแห่งความเสมอ 1. หลักการพัฒนาผู้เรียน อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 2. หลักการจัดการศึกษา เพื่อความเป็นไทย 3. หลักแห่งความเสมอ
 47. 47. 3. มาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ใช้อยู่ใน ปัจจุบัน เป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน ซึ่ง หมายถึงหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็น เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน มาตรฐานในที่นี้หมายถึง มาตรฐาน การเรียนรู้ ซึ่งเป็นการระบุสิ่งที่ผู้เรียน พึงรู้ พึงปฏิบัติได้เมื่อเรียนจบการ
 48. 48. 3. มาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรดังนั้น มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีความเกี่ยวข้องกับ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั่นคือ หาก สถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยยึด มาตรฐานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครบถ้วนในแต่ละช่วงชั้น ในขณะเดียวกันก็ พัฒนาองค์ประกอบอื่นๆ ที่เอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้โดยดำาเนินการอย่างจริงจังและเข้มแข็ง ย่อมส่งผลถึงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานอย่างแน่นอนในทำานองเดียวกัน
 49. 49. ตัวอย่างมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาขั้น พื้นฐาน มาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตร มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมี ความรู้และทักษะจำาเป็นตาม หลักสูตร ตัวบ่งชี้ 5.1. มีระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเฉลี่ยตาม เกณฑ์ 5.2. มีผลการทดสอบรวบ ยอดระดับชาติเฉลี่ยตาม เกณฑ์ มาตรฐานการเรียนรู้ตาม กลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ -คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย -สังคม , ภาษาอังกฤษ -การงานอาชีพ , ศิลปะ , สุข พละ
 50. 50. หลักการ การประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาด้านวิชาการ หลักสูตร ผู้สอนและผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีระบบการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา(Internal Quality Assurance System)   เพื่อสร้าง ความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้ เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพจากสถานศึกษา
 51. 51. วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาด้านวิชาการ หลักสูตร ผู้สอน และผู้เรียนเป็นวงจร 6 ขั้น ดังนี้ 1. คุณภาพของการมอบหมายงานของผู้ บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 2. ประเมินความต้องการ จากนักเรียน ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3. แผนกลยุทธ์ เป้าหมายความสำาเร็จในระยะ สั้นและระยะยาว 4. คุณภาพการบริการและผลผลิต 5. แผนยุทธวิธี กำาหนดการรับผิดชอบ ความ สำาคัญ เส้นทางของเวลา
 52. 52. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ผู้เรียน ทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 1)การจัดระบบบริหารและ สารสนเทศ  2)การพัฒนามาตรฐานการศึกษา   3)การจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา  4)การดำาเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา 5)การตรวจสอบและทบทวน
 53. 53. ประโยชน์ของการประกัน คุณภาพการศึกษา 1. ผู้เรียนและผู้ปกครองมีหลักประกัน และความมั่นใจว่า สถานศึกษาจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนด 2. ครูได้ทำางานอย่างมืออาชีพ ได้ ทำางานที่เป็นระบบที่ดี มีประสิทธิภาพ มี ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และเน้น วัฒนธรรมคุณภาพ ได้พัฒนาตนเองและ
 54. 54. ประโยชน์ของการประกัน คุณภาพการศึกษา 3. ผู้บริหารได้ใช้ภาวะผู้นำา และ ความรู้ความสามารถในการบริหาร งานอย่างเป็นระบบ และมีความ โปร่งใส เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี คุณภาพ เป็นที่ยอมรับและนิยมชม ชอบของผู้ปกครองและชุมชน ตลอด จนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิด
 55. 55. ประโยชน์ของการประกัน คุณภาพการศึกษา 4. หน่วยงานที่กำากับดูแลได้สถาน ศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพในการ พัฒนาตนเอง ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระ ในการกำากับดูแลสถานศึกษา และก่อ ให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพทางการ ศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา 5. ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคม และ

×