SlideShare a Scribd company logo
1 of 47
Download to read offline
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
กระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551ประเด็นสาคัญในหลักสูตร
กาหนดเป้ าหมายคุณภาพของผู้เรียนที่ชัดเจน ใน 5 ลักษณะ คือ
 วิสัยทัศน์ แสดงเจตนารมณ์ของหลักสูตร
 จุดมุ่งหมาย ขยายรายละเอียดจากวิสัยทัศน์ เพื่อให้เห็นคุณภาพ
ผู้เรียน
 สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน กาหนดความสามารถของผู้เรียน
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กาหนดคุณภาพผู้เรียนด้านจริยธรรม
และคุณธรรม
 มาตรฐานการเรียนรู้ ใช้มาตรฐานการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระ
วิสัยทัศน์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน
ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้
คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษา
ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ
จุดมุ่งหมาย
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา
การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาหนดเป็นจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
จุดมุ่งหมาย (ต่อ)
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลัง
กาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึด
มั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์
และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่ เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
ปรับมาตรฐานการเรียนรู้และกาหนดการเรียนรู้แกนกลาง
 ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
 ปรับเป็นตัวชี้วัดชั้นปี และตัวชี้วัดช่วงชั้น
 กาหนดสาระการเรียนรู้แกนกลาง
การปรับและเพิ่มเติมรายละเอียด องค์ประกอบของหลักสูตร
 ปรับโครงสร้างเวลาเรียน
 กาหนดกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณะประโยชน์
 ปรับเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
 เพิ่มบทบาทของท้องถิ่นและเขตพื้นที่การศึกษา
การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
จุดเน้นในการดาเนินการใช้หลักสูตร
1. มีเป้ าหมายคุณภาพของผู้เรียนและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
2. ลดภาระของผู้สอน
3. ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายทาความเข้าใจหลักสูตรที่เพิ่มมากขึ้น 3 ประการ
คือ
 การเรียนภาษาไทยเพื่อความเป็นไทย
 รอบรู้ประวัติศาสตร์
 มีทักษะกระบวนการคิด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ผู้บาเพ็ญ ประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
ระดับการศึกษา
1. ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เป็นการจัดการศึกษาโดย
เน้นการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) เป็นการเพิ่มพูนความรู้
ด้านต่างๆ นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
การจัดเวลาเรียน
 ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) เรียนเป็นรายปี วันละไม่เกิน 5ชั่วโมง
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เรียนเป็นรายภาค วันละไม่เกิน 6
ชั่วโมง คิดเป็นหน่วยกิต ให้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน เป็น 1 หน่วย
กิต
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) เรียนเป็นรายภาค วันละไม่น้อยกว่า
6 ชั่วโมง คิดเป็นหน่วยกิต ให้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน เป็น 1 หน่วย
กิต
โครงสร้าง
เวลาเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
การจัดการเรียนรู้
1. หลักการจัดการเรียนรู้ ยึดผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมี
ความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ คานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาทางด้านสมอง เน้นความรู้คู่คุณธรรม
2. กระบวนการเรียนรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่จาเป็ น เช่น
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ การสร้างความรู้และความคิด
กระบวนการทางสังคม การแก้ปัญหาจากประสบการณ์จริง เรียนรู้
จากกระบวนการวิจัย เป็นต้น
3. การออกแบบจัดการเรียนรู้ ครูต้องเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน เลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการ
สอน สื่อ การวัดและประเมินผลตามเป้ าหมายที่กาหนด
การจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน
4.1บทบาทของผู้สอน
1. วิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้
2. กาหนดเป้ าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
3. ออกแบบการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้
4. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5. จัด เตรียม เลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม
6. ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย
7. นาผลการประเมินมาใช้สอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน
การจัดการเรียนรู้ (ต่อ)
4.2บทบาทของผู้เรียน
1. วางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2.แสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้
3.ลงมือปฏิบัติจริง นาความรู้ไปประยุกต์ใช้
4. ทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนและครู
5. ประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สื่อการเรียนรู้
1. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการศึกษาค้นคว้า
2. จัดหาสื่อที่มีในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
3. เลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการเรียนรู้
4. ประเมินคุณภาพสื่อ และเลือกใช้อย่างมีระบบ
5. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้
6. กากับ ติดตาม ประเมินสื่อเป็นระยะๆ อย่างสม่าเสมอ
การวัดและการประเมินผล
1. การประเมินระดับชั้นเรียน ผู้สอนเป็นผู้ประเมิน ถ้าไม่ผ่านตัวชี้วัด จัด
ให้มีการสอนซ่อมเสริม
2. การประเมินระดับสถานศึกษา ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนเป็น
รายปี/รายภาค โดยประเมินในเรื่องต่อไปนี้
2.1การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
2.2คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.3กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การวัดและการประเมินผล แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
การวัดและการประเมินผล (ต่อ)
3. การประเมินเป็นระดับเขตพื้นที่ ประเมินเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา โดย
ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน
4. การประเมินระดับชาติ ประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ ชั้น
ป.3 ป.6ม.3ม.6เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน
ระดับประถมศึกษา
1. มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของเวลาเรียนทั้งหมด
2. ประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านเกณฑ์ตามสถานศึกษากาหนด
3. ได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
4. ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน (ต่อ)
ระดับมัธยมศึกษา
1. ตัดสินผลเป็นรายวิชา มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านเกณฑ์สถานศึกษากาหนด
3. ได้รับการประเมินผลทุกรายวิชา
4. ต้องผ่านเกณฑ์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การให้ระดับผลการเรียน
ระดับประถมศึกษา
1. การประเมินผลให้ระดับผลการเรียนเป็ นรายวิชา จะให้เป็ น
ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ ก็ได้
2. การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับการประเมิน เป็น ดีเยี่ยม ดี
และ ผ่าน
3. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผล เป็น ผ่าน ไม่ผ่าน
การให้ระดับผลการเรียน (ต่อ)
ระดับมัธยมศึกษา
1. การตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา 8ระดับ
2. การประเมินการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และการเขียน เป็น ดี
เยี่ยม ดี และ ผ่าน
3. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผล เป็น ผ่าน ไม่ผ่าน
การรายงานผลการเรียน
สถานศึกษาต้องจัดทาเอกสารการประเมินให้ผู้ปกครองทราบอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1ครั้ง
เกณฑ์การจบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
1. เรียนรายวิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม ตามโครงสร้างหลักสูตร
แกนกลาง
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามสถานศึกษากาหนด
3. การอ่าน การคิด การวิเคราะห์ และการเขียนต้องอยู่ในระดับ
ผ่านเกณฑ์
4. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ต้องอยู่ในระดับ ผ่าน
เกณฑ์
เกณฑ์การจบการศึกษา (ต่อ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พื้นฐาน 63
2. หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
3. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็ น
รายวิชาพื้นฐาน 63หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 14หน่วยกิต
4. ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
5. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
6. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
เกณฑ์การจบการศึกษา (ต่อ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับใหม่)
(๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมโดยเป็นวิชาพื้นฐาน ๖๖
หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
(๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต
โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อย
กว่า ๑๑ หน่วยกิต
(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ตามที่สถานศึกษากาหนด
(๔) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
(๕) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
เกณฑ์การจบการศึกษา (ต่อ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดย
เป็ นรายวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่
สถานศึกษากาหนด
2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดย
เป็นรายวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า
38หน่วยกิต
3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด
เกณฑ์การจบการศึกษา (ต่อ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปรับใหม่)
(๑)ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
(๒)ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต
โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อย
ว่า ๓๖ หน่วยกิต
(๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ตามที่สถานศึกษากาหนด
(๔)ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ตามที่สถานศึกษากาหนด
(๕)ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
การประเมิน ตามที่สถานศึกษากาหนด
เปรียบเทียบสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ในหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรฉบับปรับปรุง
เปรียบเทียบสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ในหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรฉบับปรับปรุง (ต่อ)
เปรียบเทียบสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ในหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรฉบับปรับปรุง (ต่อ)
ความฝัน ไม่ต่างจาก ไม้ขีดไฟ.......
“ที่รอคอยการจุด”
The End

More Related Content

What's hot

ข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ นนทพร
ข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ นนทพรข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ นนทพร
ข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ นนทพรNontaporn Pilawut
 
สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002
สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002
สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002Thidarat Termphon
 
การชั่ง ชั้น ป.3
การชั่ง ชั้น ป.3การชั่ง ชั้น ป.3
การชั่ง ชั้น ป.3Dmath Danai
 
เฉลย แบบทดสอบหลังเรียน
เฉลย แบบทดสอบหลังเรียนเฉลย แบบทดสอบหลังเรียน
เฉลย แบบทดสอบหลังเรียนTong Thitiphong
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1suchinmam
 
แบบทดสอบ หน้าที่พลเมืองฯ ม.3
แบบทดสอบ หน้าที่พลเมืองฯ ม.3แบบทดสอบ หน้าที่พลเมืองฯ ม.3
แบบทดสอบ หน้าที่พลเมืองฯ ม.3teerachon
 
แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.6
แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.6แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.6
แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.6teerachon
 
ราชาศัพท์
ราชาศัพท์ราชาศัพท์
ราชาศัพท์kruthai40
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจแบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจDuangnapa Inyayot
 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้DuangdenSandee
 
คำนำ สารบัญ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่...
คำนำ สารบัญ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่...คำนำ สารบัญ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่...
คำนำ สารบัญ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่...Suphot Chaichana
 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.ณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.ณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.ณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.ณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล natdhanai rungklin
 
แบบฝึกทักษะเรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ ชุดที่ ๑๐ เรื่อง กลวิธีในการแต่งโคลง...
แบบฝึกทักษะเรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ ชุดที่ ๑๐ เรื่อง กลวิธีในการแต่งโคลง...แบบฝึกทักษะเรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ ชุดที่ ๑๐ เรื่อง กลวิธีในการแต่งโคลง...
แบบฝึกทักษะเรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ ชุดที่ ๑๐ เรื่อง กลวิธีในการแต่งโคลง...Decha Sirigulwiriya
 
ประวัติลูกเสือ
ประวัติลูกเสือประวัติลูกเสือ
ประวัติลูกเสือguest64f3d9
 
งานนำเสนอมัทนะพาธา
งานนำเสนอมัทนะพาธางานนำเสนอมัทนะพาธา
งานนำเสนอมัทนะพาธาSantichon Islamic School
 
เฉลยฝึกหัดการแต่งโคลงสี่สุภาพ
เฉลยฝึกหัดการแต่งโคลงสี่สุภาพเฉลยฝึกหัดการแต่งโคลงสี่สุภาพ
เฉลยฝึกหัดการแต่งโคลงสี่สุภาพกึม จันทิภา
 
แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.3
แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.3แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.3
แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.3Khunnawang Khunnawang
 

What's hot (20)

ข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ นนทพร
ข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ นนทพรข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ นนทพร
ข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ นนทพร
 
สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002
สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002
สุขศึกษา พลศึกษา ม.ปลาย ทช31002
 
การชั่ง ชั้น ป.3
การชั่ง ชั้น ป.3การชั่ง ชั้น ป.3
การชั่ง ชั้น ป.3
 
เฉลย แบบทดสอบหลังเรียน
เฉลย แบบทดสอบหลังเรียนเฉลย แบบทดสอบหลังเรียน
เฉลย แบบทดสอบหลังเรียน
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
 
แบบทดสอบ หน้าที่พลเมืองฯ ม.3
แบบทดสอบ หน้าที่พลเมืองฯ ม.3แบบทดสอบ หน้าที่พลเมืองฯ ม.3
แบบทดสอบ หน้าที่พลเมืองฯ ม.3
 
แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.6
แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.6แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.6
แบบทดสอบ สุขศึกษา ม.6
 
ราชาศัพท์
ราชาศัพท์ราชาศัพท์
ราชาศัพท์
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจแบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
 
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม3
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม3เอกสารประกอบการเรียนเล่ม3
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม3
 
คำนำ สารบัญ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่...
คำนำ สารบัญ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่...คำนำ สารบัญ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่...
คำนำ สารบัญ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่...
 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.ณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.ณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.ณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผอ.ณัฏฐ์ดนัย รุ่งกลิ่นขจรกุล
 
แบบประเมินโครงการ
แบบประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการ
แบบประเมินโครงการ
 
แบบฝึกทักษะเรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ ชุดที่ ๑๐ เรื่อง กลวิธีในการแต่งโคลง...
แบบฝึกทักษะเรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ ชุดที่ ๑๐ เรื่อง กลวิธีในการแต่งโคลง...แบบฝึกทักษะเรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ ชุดที่ ๑๐ เรื่อง กลวิธีในการแต่งโคลง...
แบบฝึกทักษะเรื่อง การแต่งโคลงสี่สุภาพ ชุดที่ ๑๐ เรื่อง กลวิธีในการแต่งโคลง...
 
ประวัติลูกเสือ
ประวัติลูกเสือประวัติลูกเสือ
ประวัติลูกเสือ
 
งานนำเสนอมัทนะพาธา
งานนำเสนอมัทนะพาธางานนำเสนอมัทนะพาธา
งานนำเสนอมัทนะพาธา
 
เฉลยฝึกหัดการแต่งโคลงสี่สุภาพ
เฉลยฝึกหัดการแต่งโคลงสี่สุภาพเฉลยฝึกหัดการแต่งโคลงสี่สุภาพ
เฉลยฝึกหัดการแต่งโคลงสี่สุภาพ
 
สรุปนักธรรมโท _V.2565.pdf
สรุปนักธรรมโท _V.2565.pdfสรุปนักธรรมโท _V.2565.pdf
สรุปนักธรรมโท _V.2565.pdf
 
แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.3
แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.3แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.3
แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.3
 

Similar to หลักสูตรแกนกลาง 51

การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรJiraprapa Suwannajak
 
หลักสูตรส่วนที่ ๑
หลักสูตรส่วนที่ ๑หลักสูตรส่วนที่ ๑
หลักสูตรส่วนที่ ๑rampasri
 
การใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปี
การใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปี
การใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีพัน พัน
 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน๒๕๕๑หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน๒๕๕๑TooNz Chatpilai
 
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นเครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นLathika Phapchai
 
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินฯศูนย์การศึกษานอกระบบ
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินฯศูนย์การศึกษานอกระบบตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินฯศูนย์การศึกษานอกระบบ
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินฯศูนย์การศึกษานอกระบบWongduean Phumnoi
 
การสอน
การสอนการสอน
การสอนguest283582b
 
หลักสูตร51สู่ห้องเรียน
หลักสูตร51สู่ห้องเรียนหลักสูตร51สู่ห้องเรียน
หลักสูตร51สู่ห้องเรียนPitima Boonprasit
 
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐานมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐานtassanee chaicharoen
 
กิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรีย
กิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรียกิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรีย
กิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรียarisara
 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม
การบริหารแบบมีส่วนร่วมการบริหารแบบมีส่วนร่วม
การบริหารแบบมีส่วนร่วมAiphie Sonia Haji
 
แนวการเขียนรายงายเชิงวิจัย
แนวการเขียนรายงายเชิงวิจัยแนวการเขียนรายงายเชิงวิจัย
แนวการเขียนรายงายเชิงวิจัยwitthaya601
 
การออกแบบการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม
การออกแบบการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมการออกแบบการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม
การออกแบบการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมPrasert Boon
 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษKobwit Piriyawat
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้Sasipron Tosuk
 

Similar to หลักสูตรแกนกลาง 51 (20)

การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร
 
หลักสูตรส่วนที่ ๑
หลักสูตรส่วนที่ ๑หลักสูตรส่วนที่ ๑
หลักสูตรส่วนที่ ๑
 
หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51หลักสูตรแกนกลาง 51
หลักสูตรแกนกลาง 51
 
การใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปี
การใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปี
การใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปี
 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน๒๕๕๑หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน๒๕๕๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน๒๕๕๑
 
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นเครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
 
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินฯศูนย์การศึกษานอกระบบ
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินฯศูนย์การศึกษานอกระบบตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินฯศูนย์การศึกษานอกระบบ
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินฯศูนย์การศึกษานอกระบบ
 
การสอน
การสอนการสอน
การสอน
 
หลักสูตร51สู่ห้องเรียน
หลักสูตร51สู่ห้องเรียนหลักสูตร51สู่ห้องเรียน
หลักสูตร51สู่ห้องเรียน
 
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐานมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน
 
กิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรีย
กิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรียกิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรีย
กิจกรรมที่ 2.1 การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรีย
 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม
การบริหารแบบมีส่วนร่วมการบริหารแบบมีส่วนร่วม
การบริหารแบบมีส่วนร่วม
 
แนวการเขียนรายงายเชิงวิจัย
แนวการเขียนรายงายเชิงวิจัยแนวการเขียนรายงายเชิงวิจัย
แนวการเขียนรายงายเชิงวิจัย
 
การออกแบบการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม
การออกแบบการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมการออกแบบการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม
การออกแบบการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม
 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
01 ตอนที่ 1 word
01 ตอนที่ 1 word01 ตอนที่ 1 word
01 ตอนที่ 1 word
 
ตอนที่2 sar2554 ราชประชานุเคราะห์ 20
ตอนที่2 sar2554 ราชประชานุเคราะห์ 20ตอนที่2 sar2554 ราชประชานุเคราะห์ 20
ตอนที่2 sar2554 ราชประชานุเคราะห์ 20
 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
 
คำนำ
คำนำคำนำ
คำนำ
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 

More from Suwanan Nonsrikham

มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครูมาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครูSuwanan Nonsrikham
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542Suwanan Nonsrikham
 
ประวัติการศึกษาไทย
ประวัติการศึกษาไทยประวัติการศึกษาไทย
ประวัติการศึกษาไทยSuwanan Nonsrikham
 
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาSuwanan Nonsrikham
 
การปฏิรูปการศึกษา 2561
การปฏิรูปการศึกษา 2561การปฏิรูปการศึกษา 2561
การปฏิรูปการศึกษา 2561Suwanan Nonsrikham
 
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครูมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครูSuwanan Nonsrikham
 

More from Suwanan Nonsrikham (10)

มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครูมาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครู
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 
พรบ. 2545
พรบ. 2545พรบ. 2545
พรบ. 2545
 
พรบ. 2542
พรบ. 2542พรบ. 2542
พรบ. 2542
 
ประวัติการศึกษาไทย
ประวัติการศึกษาไทยประวัติการศึกษาไทย
ประวัติการศึกษาไทย
 
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา
 
การปฏิรูปการศึกษา 2561
การปฏิรูปการศึกษา 2561การปฏิรูปการศึกษา 2561
การปฏิรูปการศึกษา 2561
 
Law education
Law educationLaw education
Law education
 
Pdca
PdcaPdca
Pdca
 
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครูมนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
 

หลักสูตรแกนกลาง 51