Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑

 • Login to see the comments

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑

 1. 1. 03/09/11 หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
 2. 2. <ul><li>กำหนดวิสัยทัศน์ </li></ul><ul><li>มีหลักการสำคัญ ๖ ข้อ </li></ul><ul><li>กำหนดจุดหมาย ๕ ข้อ </li></ul><ul><li>สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน </li></ul><ul><ul><li>ความสามารถในการสื่อสาร </li></ul></ul><ul><ul><li>ความสามารถในการคิด </li></ul></ul><ul><ul><li>ความสามารถในการแก้ปัญหา </li></ul></ul><ul><ul><li>ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต </li></ul></ul><ul><ul><li>ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี </li></ul></ul>โครงสร้าง
 3. 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ <ul><li>มีวินัย </li></ul><ul><li>ใฝ่เรียน </li></ul><ul><li>เป็นอยู่พอเพียง </li></ul><ul><li>รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ </li></ul><ul><li>รักความเป็นไทย </li></ul><ul><li>มีจิตสาธารณะ </li></ul><ul><li>สถานศึกษาสามารถกำหนด </li></ul><ul><li>เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้น </li></ul>
 4. 4. มาตรฐานการเรียนรู้ คำนึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชะและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ
 5. 5. มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง <ul><li>ปรับมาตรฐานการเรียนรู้จาก ๗๖ มาตรฐานเหลือ ๖๗ มาตรฐาน </li></ul><ul><li>ใช้ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้แทนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง </li></ul><ul><li>ส่วนกลางกำหนดโครงสร้างหลักสูตรให้ </li></ul><ul><li>ส่วนกลางกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล </li></ul><ul><li>ส่วนกลางกำหนดเกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ </li></ul><ul><li>กำหนดระดับชั้นแทนช่วงชั้น </li></ul>
 6. 6. โครงสร้างหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีละ ๑๒๐ ชั่วโมงทุกชั้นปี ม . ๔ - ๖ จำนวน๓๖๐ ชั่วโมง ชั้น ต่างประเทศ ไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ การงาน สุขศึกษา ป . ๑ ป . ๒ ป . ๓ ป . ๔ ป . ๕ ป . ๖ ม . ๑ ม . ๒ ม . ๓ ม . ๔ - ๖ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐
 7. 7. ปรับช่วงชั้นเป็นระดับชั้น <ul><li>ระดับประถมศึกษา ชั้น ป ๑ - ป ๖ </li></ul><ul><li>ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม ๑ – ม ๓ </li></ul><ul><li>ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม ๔ – ม ๖ </li></ul>
 8. 8. <ul><li>ระดับประถมศึกษา วัดผลเป็นรายปี </li></ul><ul><li>ระดับมัธยมศึกษา ต้น + ปลาย วัดผลเป็นรายภาค </li></ul>การจัดการเรียนการสอนและการวัดผล
 9. 9. เกณฑ์การจบการศึกษา ระดับประถมศึกษา ๑ มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของเวลาเรียนทั้งหมด ๒ ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านเกณฑ์คามที่สถานศึกษากำหนด ๓ ได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา ๔ ได้รับการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถาน ศึกษากำหนด
 10. 10. <ul><li>มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของเวลาเรียนแต่ละรายวิชา </li></ul><ul><li>ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา </li></ul><ul><li>เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต เป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๓ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด </li></ul><ul><li>ได้หน่วยกิตตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ เป็นพื้นฐาน ๖๓ และเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๔ </li></ul><ul><li>ได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด </li></ul><ul><li>ได้รับการตัดสินทุกรายวิชา </li></ul><ul><li>ได้รับการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะและการเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถาน ศึกษากำหนด </li></ul>ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 11. 11. <ul><li>มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ๘๐ % ของเวลาเรียนแต่ละรายวิชา </li></ul><ul><li>ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา </li></ul><ul><li>เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต เป็นรายวิชาพื้นฐาน ๓๙ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด </li></ul><ul><li>ได้หน่วยกิตตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ เป็นพื้นฐาน ๓๙ และเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๓๘ </li></ul><ul><li>ได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด </li></ul><ul><li>ได้รับการตัดสินทุกรายวิชา </li></ul><ul><li>ได้รับการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียน </li></ul><ul><li>คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถาน </li></ul><ul><li>ศึกษากำหนด </li></ul>ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 12. 12. <ul><li>ระดับประถมศึกษา อาจให้ผลการเรียนผ่านหรือไม่ผ่าน ร้อยละ </li></ul><ul><li> เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรที่แสดงระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพของผลการปฏิบัติ </li></ul><ul><li>ระดับมัธยมศึกษา ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน ๘ ระดับ </li></ul><ul><li>การประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม ดี ผ่านและไม่ผ่าน </li></ul>การให้ระดับผลการเรียน
 13. 13. เปรียบเทียบหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔ กับหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑
 14. 14. เปรียบเทียบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔กับ๒๕๕๑ พุทธศักราช๒๕๔๔ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ๑ . ไม่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์แต่กำหนดไว้ในคู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตร ๑ . กำหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตร สมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับให้สถานศึกษาเป็นกรอบในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ๒ . กำหนดหลักการของหลักสูตร จำนวน ๕ ข้อ ๒ . กำหนดหลักการของหลักสูตร เพิ่มเป็น ๖ ข้อ ๓ . กำหนดจุดหมายของหลักสูตรไว้ ๙ ข้อ ๓ . ปรับจุดหมายให้ชัดเจนขึ้นโดยปรับจาก๕ ข้อเป็น๙ข้อ
 15. 15. ๔ . โครงสร้างหลักสูตร กำหนดเป็น ๔ ช่วงชั้น กำหนดเวลาเรียนของ๘กลุ่มสาระเป็นเวลารวมกว้างๆในแต่ละช่วงชั้น เช่นปีละประมาณ ๘๐๐ถึง ๑๐๐๐ ชั่วโมง ๔ . โครงสร้างหลักสูตร กำหนดเป็น ๓ ระดับ คือ ๑ ) ระดับประถมศึกษา ป . ๑ ถึง ป . ๖ ๒ ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม . ๑ ถึง ม . ๓ ๓ ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม . ๔ ถึง ม . ๖ กำหนดเวลาเรียนขั้นต่ำของ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้เช่นภาษาไทยป . ๑ ๒๐๐ชั่วโมง
 16. 16. ๕ . กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ / มาตรฐานช่วงชั้น กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระจำนวน ๗๖ มาตรฐาน ๕ . ปรับมาตรฐานการเรียนรู้ และกำหนด ตัวชี้วัดชั้นปีและช่วงชั้น ปรับมาตรฐานให้มีความชัดเจน ลดการซ้ำซ้อนโดยปรับจาก๗๖ มาตรฐานเหลือ ๖๗ มาตรฐาน ๖ . กำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ ๑ ) กิจกรรมแนะแนว ๒ ) กิจกรรมนักเรียน ๖ . ปรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโยเพิ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ทุกระดับชั้น
 17. 17. ๗ . การวัดและประเมินผล และการจบหลักสูตร ๗ . ๑ กำหนดให้สถานศึกษากำหนดเกณฑ์การจบหลักสูตรและเกณฑ์การวัดและประเมินผล ๗ . ๒ การตัดสินผลการเรียน - ระดับการศึกษาภาคบังคับตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัดผลการเรียนเป็นรายภาค ๗ . ๓ ประเมินผลตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๗ . การตัดสินผลการเรียน ๗ . ๑ ระดับประถมศึกษาตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี ๗ . ๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาค ๗ . ๓ ประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

×