การจัดการเรียนรู้ Stad

19,319 views

Published on

0 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
19,319
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
238
Comments
0
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การจัดการเรียนรู้ Stad

 1. 1. การจัดการเรียนรู้แบบ STAD หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่ว มมือกันเรี ยนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง ที่ มีชื่อเต็มว่ าStudent Teams Achievement Divisions เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งกาหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันทางานร่วมกันเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนที่เรียนเก่ง 1 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2-3 คน และนักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน
 2. 2. จุดประสงค์ เพื่อจูงใจผู้เรียนให้กระตือรือร้นกล้าแสดงออกและช่วยเหลือกันในการทาความเข้าใจเนื้อหานั้นๆ อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถใช้ได้กับทุกวิชา ตั้งแต่คณิตศาสตร์ ศิลปะ ภาษา และสังคมศึกษา และใช้ได้กับระดับประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย
 3. 3. แนวคิด การสอนแบบ STAD พัฒนาขึ้นโดย Robert E. Slavin ผู้อานวยการโครงการศึกษาระดับ ประถมศึกษาศูนย์วิจัยประสิทธิภาพการเรียนของผู้เรียนมีปัญหาทางด้านวิชาการ แห่งมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอฟกินส์ สหรัฐอเมริกา และเป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร์ Slavin ได้พัฒนาเทคนิคนี้ขึ้นเพื่อขจัดปัญหาทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นทักษะการคิด การเรียนที่เป็นระบบ เป็นทางเลือกหนึ่งสาหรับการเรียนเป็นกลุ่มและเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียน
 4. 4. องค์ประกอบสาคัญของเทคนิค STAD  รางวัลของกลุ่ม  ผลการรับผิดชอบรายบุคคล  โอกาสความสาเร็จทีเ่ ท่าเทียมกัน
 5. 5. แนวทางการจัดการเรียนรู้การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD มี 5 ขั้นตอนหลักดังนี้  การนาเสนอข้อมูล  การทางานร่วมกัน  การทดสอบ  การปรับปรุงคะแนน  การตัดสินผลงานของกลุ่ม
 6. 6. การเรียนการสอนตามรูปแบบ STAD มีลักษณะการเรียนรู้ ดังนี้1. ครูอธิบายงานที่ต้องทาในกลุ่ม ลักษณะการเรียนภายในกลุ่ม กฎ กติกา ข้อตกลงในการ ทางานกลุ่ม2. ครู เ ป็ น ผู้ ก าหนดกลุ่ ม โดยผู้ เ รี ย นจะได้ รั บ มอบหมายให้ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม คละเพศ คละ ความสามารถ ในกลุ่มหนึ่งจะมีสมาชิกจานวน 4 – 5 คน3. หลังจากที่ผู้สอนได้สอนเนื้อหาตามบทเรียนแล้ว มีการมอบหมายใบงาน/แบบฝึกหัดให้ ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยกันในกลุ่มของตนเอง4. มีการประเมินในสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนไป โดยทดสอบคะแนนเป็นรายบุคคล
 7. 7. บทบาทของผู้สอนกับการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD1. จัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยกลุมละ 4-5 คน โดยให้สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน ่2. ให้ผู้เรียนจัดที่นั่งเป็นกลุ่มโดยมีช่องว่างระหว่างกลุ่มที่ผู้สอนสามารถเดินดูการทางานของกลุ่ม ได้3. ชี้แจงบทบาทของผู้เรียน เกี่ยวกับวิธีการเรียนรูแบบร่วมมือเทคนิค STAD และกิจกรรม ้ ภายในกลุม ่
 8. 8. บทบาทของผู้สอนกับการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD 4. สร้างบรรยากาศที่เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่น ยกย่อง ชมเชยตามโอกาสที่เหมาะสม 5. เป็นที่ปรึกษาของทุกกลุมย่อย ติดตามความก้าวหน้าในการ ่ เรียนรู้ของกลุ่มและสมาชิกในกลุม่ 6. เป็นผู้กาหนดว่า ผู้เรียนควรอยู่ในกลุ่มเดิมนานเท่าใด
 9. 9. บทบาทของผู้เรียนกับการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD1. สมาชิกในกลุ่มต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน2. ทุกคนต้องพัฒนาให้สามารถสื่อความหมายได้ดี3. สมาชิกแต่ละคนจะต้องได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ4. ทุกคนต้องให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มสามารถวิจารณ์ความคิดเห็น ของเพื่อนได้ แต่ไม่วจารณ์ตัวบุคคลและควรวิจารณ์ในลักษณะที่ทาให้ชัดเจนขึ้น ิ5. ทุกคนรับผิดชอบการเรียนรู้ด้วยตนเองและสมาชิกในกลุ่ม
 10. 10. ข้อดีและข้อจากัด ของการเรียนแบบร่วมมือ STADข้อดี 1. ผู้เรียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบตนเองและกลุ่มร่วมกับเพื่อนสมาชิก 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันได้ร่วมมือกันเรียนรู้ 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนผลัดกันเป็นผู้นา ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคม 4. ผู้เรียนมีความตื่นเต้นสนุกกับการเรียนรู้
 11. 11. ข้อจากัด 1. ถ้าผู้เรียนขาดความรับผิดชอบจะส่งผลให้งานกลุ่มและการเรียนรู้ไม่ประสบความสาเร็จ 2. เป็นวิธีที่ผู้สอนจะต้องเตรียมการและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจึงจะได้ผลทาให้ผู้สอนมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น
 12. 12. สรุป จากการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่มผลลัพธ์ (stad )จะเห็นได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนเรียนเป็นกลุ่ม เปิดโอกาสให้นักเรียนประสบผลสาเร็จในการเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มทาให้นักเรียนช่วยเหลือกันในขณะเรียน ซักถามปัญหากันอย่างอิสระคนเก่งสามารถอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มเข้าใจ และนักเรียนสามารถอภิปรายถึงข้อดีข้อเสียของการหาคาตอบในปัญหาคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งปัญหาคณิตศาสตร์เป็นปัญหาทีท้าทาย และมีปัญหาที่แปลกใหม่ซึ่งไม่ ่เคยพบเห็นมาก่อน ความพยายามของนักเรียนแต่ละคนในการหาคาตอบจากปัญหาเดียวกัน จะทาให้เกิดความก้าวหน้าทีละน้อย และประสบการณ์ ที่มีค่าดั้งนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้นมีความหมายมากกว่า แค่การอานักเรียนมารวมกันทางานเป็นกลุ่มย่อยเท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อกลุ่มและส่วนรวมโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นคุณค่าของความแตกต่างระหว่างบุคคล

×