Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
พนักงานยุคใหม่ ใส่ ใจ...คุณภาพ

Quality Awareness
Training Course

Present BY
Nukool Thanuanram
Senior Consultant and Trai...
เปาหมายของเรา
้
เข ้าใจแนวคิดในการควบคุมคุณภาพ
มีความรู ้ความเข ้าใจเกียวกับการควบคุมต ้นทุน
เข ้าในหลักการของระบบบริหารคุ...
ว ันนี เราจะคุยเรืองอะไรก ันบ้าง
พืนฐานความรู ้ของคําว่า “คุณภาพ”
ปั จจัยในการควบคุมกระบวนการผลิต
พืนฐานความรู ้เกียวกับระ...
What is this? ม ันคืออิหย ังหว่า

Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954

4
What is this? ม ันคืออิหย ังหว่า

Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954

5
พืนฐานความรู ้ทีเกียวข ้อง
ั
คําศพท์ทเกียวข้อง
ี

Quality
Cost
Delivery
Safety

Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phon...
ธุรกิจ คืออะไร และ
ว ัตถุประสงค์ ของการทําธุรกิจคืออะไร

Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile ...
อยากได้กาไรเยอะๆ ต้องทําอย่างไร
ํ

กําไร = ยอดขาย - ต้นทุน
กําไร มาจากไหน

กําไรมาจาก : …………………..

Nukool Thanuanram E-Mai...
บริษ ัทจ ัดตงขึนมาเพือ ?
ั
ส่งมอบสินค้า

ล ูกค้าพอใจ

บริษทเรา
ั

มี ฿ มากขึน
สําหรับท ุกคน!

ซือสินค้าอีก

ยอมจ่ายเงิน

บ...
ความพึงพอใจของลูกค้า
ปั จจุบันลูกค ้า
ึ
รู ้สกกับเรา
อย่างไร

ประท ับใจ
พอใจ
เฉยๆ
ไม่พอใจ

Nukool Thanuanram E-Mail Addres...
อยากให้ลกค้าพึงพอใจ เราต้อง
ู
ส่งมอบสินค้าทีดี

ผลิตภัณฑ์
มีค ุณภาพ
ตรงเวลา

บริษทเรา
ั
ิ
อยากได้สนค้าทีดี
เราต้องทําย ังไ...
ปัจจ ัยทีเราควรคํานึงถึง
Q
S

C

S

D

Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.39...
ึ
กรณีศกษา

Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954

14
ร้านก๋วยเตียว
ปั จจัย
คุณภาพ
ราคา
การส่ งมอบ
ความปลอดภัย
การบริการ

ร้ าน A

ร้ าน B

เราจะเลือกร้านไหน ?
Nukool Thanuanra...
แล้วกรณีทเราไม่รมาก่อนล่ะ
ี
ู้
ร้าน A

ร้าน B

ร้ านหนูไม่ มอะไรรับรองค่ ะ
ี

Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool200...
ื ั
การสร้างความเชอมนให้ลกค้า
ู
•
•
•
•

่
ิ
ใสใจคุณภาพของสนค ้าหรือบริการ
่
ใสใจต่อความต ้องการของลูกค ้า
มีระบบการบริหาร...
ISO9001:2008
ระบบบริหารคุณภาพ

Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954

18
ประว ัติความเปนมา
็
•
•
•
•
•

สมัยสงครามโลกครังที 2
ยุคของการล่าอานานิคม
พันธมิตรทัวโลกจับมือกันเลิกทําสงคราม
เปลียนจากสง...
ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001
ระบบในการบริหาร การจัดการด ้านคุณภาพ
มุงเน ้นการตอบสนองความต ้องการของลูกค ้า
่
มีระบบ ขันตอน วิธ...
มุงเน้นทีคุณภาพผ่านการควบคุม 4M
่
Man

……………………………

Machine

……………………………

Method

……………………………

Materials

……………………………

Nuk...
ใครควรขอการร ับรองระบบ ISO บ้าง
•
•
•
•
•
•

บริษัทเอกชนทัวไป
ึ
สถานศกษา
สถานพยาบาล
่
ขสมก. (ไม่ใช่ ขนสงมึงกับกูน่ะ)
……………...
อยากได้ร ับการร ับรอง ต้องทําย ังไงบ้าง
• ปฏิบตตามข ้อกําหนด ISO
ั ิ
• ข ้อ 0 ~ 8

0-3

บทนํา

4-8

ข้อกําหนด

ข้อกําหนด
I...
ข้อ 4 - ระบบเอกสาร
•
•
•
•

จัดทําเอกสารขันตอนการทํางาน
ควบคุมระบบเอกสารให ้มีความทันสมัย
แจกจ่ายหน่วยงานทีเกียวข ้อง
จัดท...
5 - ความร ับผิดชอบด้านการบริหาร
•
•
•
•
•

ผู ้บริหารระดับสูงต ้องแสดงความมุงมัน
่
จัดตังนโยบาย
ี
จัดตังเป้ าหมาย ตัวชวัดผ...
6 - การบริหารทร ัพยากร
การสรรหา

ี ิ
มีชวต

การฝึ กอบรม

ทร ัพยากร
การจัดหา

ไม่มชวต
ี ี ิ
การบํารุงรักษา

Nukool Thanuanr...
7 - กระบวนการทําให้เกิดผลิตภ ัณฑ์
การวางแผนการผลิต
ั ื
การรับคําสงซอจากลูกค ้า
การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ื
การจัดซอ
กา...
8 – การว ัด วิเคราะห์ และ การปร ับปรุง
การปรับปรุงอย่างต่อเนือง
การวัดความพึงพอใจของลูกค ้า
การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน
ก...
บทบาทของพน ักงาน ในการทํา ISO
ปฏิบ ัติงานตาม WI-Work Instruction
• ต ้องปฏิบัตงานโดย
ิ
ยึดขันตอนการ
ทํางานทีเป็ น
มาตรฐาน (WI)
• ไม่ทําอะไรตาม
ความคิดขอ...
การตรวจสอบ และการดูแลร ักษา เครืองจ ักร
• ตรวจสอบความ
พร ้อมของ
เครืองจักรก่อนการ
ทํางาน
• บํารุงรักษาให ้อยูใน
่
สภาพทีสม...
การควบคุมขนตอน หรือ กระบวนการผลิต
ั
• การตรวจสอบ
ิ
คุณภาพของสนค ้า
่
ก่อนการสงมอบไป
ยังกระบวนการ
ถัดไป
ี
• การติดป้ ายชบ่ง...
ถามปัญหาคาอก
ถกปัญหาคาใจ

Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954

33
End of Presentation
Thank You
Mr. Nukool Thanuanram
E-mail : nukool2001@hotmail.com
Mobile: 081-4003954
Facebook: nukool20...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Quality Awareness Training Material

12,105 views

Published on

วิธีการ แนวทาง หนทางในการสร้างความตระหนักด้านคุณภาพให้แก่บุคลากรในองค์กร

Published in: Business

Quality Awareness Training Material

 1. 1. พนักงานยุคใหม่ ใส่ ใจ...คุณภาพ Quality Awareness Training Course Present BY Nukool Thanuanram Senior Consultant and Trainer Mobile : 081 400 3954 E-Mail : nukool2001@hotmail.com Facebook: nukool2001 Twitter: nukool2001 Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 1
 2. 2. เปาหมายของเรา ้ เข ้าใจแนวคิดในการควบคุมคุณภาพ มีความรู ้ความเข ้าใจเกียวกับการควบคุมต ้นทุน เข ้าในหลักการของระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ้ นํ าความรู ้ไปประยุกต์ใชในการปฏิบตงานได ้ ั ิ Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 2
 3. 3. ว ันนี เราจะคุยเรืองอะไรก ันบ้าง พืนฐานความรู ้ของคําว่า “คุณภาพ” ปั จจัยในการควบคุมกระบวนการผลิต พืนฐานความรู ้เกียวกับระบบบริหารคุณภาพ ั ระบบ ISO กับพนักงาน สมพันธ์กนอย่างไร ั ถาม – ตอบ ทําแบบทดสอบ ประเมินผล Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 3
 4. 4. What is this? ม ันคืออิหย ังหว่า Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 4
 5. 5. What is this? ม ันคืออิหย ังหว่า Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 5
 6. 6. พืนฐานความรู ้ทีเกียวข ้อง
 7. 7. ั คําศพท์ทเกียวข้อง ี Quality Cost Delivery Safety Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 7
 8. 8. ธุรกิจ คืออะไร และ ว ัตถุประสงค์ ของการทําธุรกิจคืออะไร Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 8
 9. 9. อยากได้กาไรเยอะๆ ต้องทําอย่างไร ํ กําไร = ยอดขาย - ต้นทุน กําไร มาจากไหน กําไรมาจาก : ………………….. Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 9
 10. 10. บริษ ัทจ ัดตงขึนมาเพือ ? ั ส่งมอบสินค้า ล ูกค้าพอใจ บริษทเรา ั มี ฿ มากขึน สําหรับท ุกคน! ซือสินค้าอีก ยอมจ่ายเงิน บอกต่อ ขยายธ ุรกิจเจริญเติบโต Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 10
 11. 11. ความพึงพอใจของลูกค้า ปั จจุบันลูกค ้า ึ รู ้สกกับเรา อย่างไร ประท ับใจ พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 11
 12. 12. อยากให้ลกค้าพึงพอใจ เราต้อง ู ส่งมอบสินค้าทีดี ผลิตภัณฑ์ มีค ุณภาพ ตรงเวลา บริษทเรา ั ิ อยากได้สนค้าทีดี เราต้องทําย ังไงน๊อ ราคาที เหมาะสม บริการ ประทับใจ Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 12
 13. 13. ปัจจ ัยทีเราควรคํานึงถึง Q S C S D Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 13
 14. 14. ึ กรณีศกษา Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 14
 15. 15. ร้านก๋วยเตียว ปั จจัย คุณภาพ ราคา การส่ งมอบ ความปลอดภัย การบริการ ร้ าน A ร้ าน B เราจะเลือกร้านไหน ? Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 15
 16. 16. แล้วกรณีทเราไม่รมาก่อนล่ะ ี ู้ ร้าน A ร้าน B ร้ านหนูไม่ มอะไรรับรองค่ ะ ี Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 16
 17. 17. ื ั การสร้างความเชอมนให้ลกค้า ู • • • • ่ ิ ใสใจคุณภาพของสนค ้าหรือบริการ ่ ใสใจต่อความต ้องการของลูกค ้า มีระบบการบริหารจัดการทีดี ได ้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานทีทัวโลกยอมรับ ระบบอะไรดีละ ่ Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 17
 18. 18. ISO9001:2008 ระบบบริหารคุณภาพ Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 18
 19. 19. ประว ัติความเปนมา ็ • • • • • สมัยสงครามโลกครังที 2 ยุคของการล่าอานานิคม พันธมิตรทัวโลกจับมือกันเลิกทําสงคราม เปลียนจากสงครามการรบเป็ นสงครามธุรกิจ ิ ี สนค ้าจากเอเชยได ้รับความนิยมจากยุโรปสูง เพราะ – คุณภาพดี – ราคาถูก • ประเทศในทวีปยุโรปจึงออกมาตรการในการกีดกันทาง การค ้า โดยการบังคับให ้ได ้รับการรับรอง ISO9001 Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 19
 20. 20. ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ระบบในการบริหาร การจัดการด ้านคุณภาพ มุงเน ้นการตอบสนองความต ้องการของลูกค ้า ่ มีระบบ ขันตอน วิธการทีเป็ นมาตรฐานในการทํางาน ี การแก ้ไข ป้ องกัน และการปรับปรุงอย่างต่อเนือง Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 20
 21. 21. มุงเน้นทีคุณภาพผ่านการควบคุม 4M ่ Man …………………………… Machine …………………………… Method …………………………… Materials …………………………… Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 21
 22. 22. ใครควรขอการร ับรองระบบ ISO บ้าง • • • • • • บริษัทเอกชนทัวไป ึ สถานศกษา สถานพยาบาล ่ ขสมก. (ไม่ใช่ ขนสงมึงกับกูน่ะ) ……………………………… ……………………………… Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 22
 23. 23. อยากได้ร ับการร ับรอง ต้องทําย ังไงบ้าง • ปฏิบตตามข ้อกําหนด ISO ั ิ • ข ้อ 0 ~ 8 0-3 บทนํา 4-8 ข้อกําหนด ข้อกําหนด ISO Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 23
 24. 24. ข้อ 4 - ระบบเอกสาร • • • • จัดทําเอกสารขันตอนการทํางาน ควบคุมระบบเอกสารให ้มีความทันสมัย แจกจ่ายหน่วยงานทีเกียวข ้อง จัดทําบันทึกแบบฟอร์มทีจําเป็ น Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 24
 25. 25. 5 - ความร ับผิดชอบด้านการบริหาร • • • • • ผู ้บริหารระดับสูงต ้องแสดงความมุงมัน ่ จัดตังนโยบาย ี จัดตังเป้ าหมาย ตัวชวัดผลการทํางาน KPI หรือ BSC จัดตัง Organization ต่างๆทีจําเป็ นในการทํางาน แต่งตังตัวแทนผู ้บริหาร QMR Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 25
 26. 26. 6 - การบริหารทร ัพยากร การสรรหา ี ิ มีชวต การฝึ กอบรม ทร ัพยากร การจัดหา ไม่มชวต ี ี ิ การบํารุงรักษา Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 26
 27. 27. 7 - กระบวนการทําให้เกิดผลิตภ ัณฑ์ การวางแผนการผลิต ั ื การรับคําสงซอจากลูกค ้า การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ื การจัดซอ การควบคุมกระบวนการผลิต การควบคุมเครืองมือวัด Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 27
 28. 28. 8 – การว ัด วิเคราะห์ และ การปร ับปรุง การปรับปรุงอย่างต่อเนือง การวัดความพึงพอใจของลูกค ้า การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน การวัดความสามารถของการทํางาน (KPIs) ิ การตรวจสอบสนค ้าหรือผลิตภัณฑ์ การแก ้ไขและการป้ องกันปั ญหา Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 28
 29. 29. บทบาทของพน ักงาน ในการทํา ISO
 30. 30. ปฏิบ ัติงานตาม WI-Work Instruction • ต ้องปฏิบัตงานโดย ิ ยึดขันตอนการ ทํางานทีเป็ น มาตรฐาน (WI) • ไม่ทําอะไรตาม ความคิดของตนเอง • รายงานปั ญหาให ้ หัวหน ้ารับทราบ Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 30
 31. 31. การตรวจสอบ และการดูแลร ักษา เครืองจ ักร • ตรวจสอบความ พร ้อมของ เครืองจักรก่อนการ ทํางาน • บํารุงรักษาให ้อยูใน ่ สภาพทีสมบูรณ์ • ไม่รู ้แน่ อย่าแก ้ไข เอง Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 31
 32. 32. การควบคุมขนตอน หรือ กระบวนการผลิต ั • การตรวจสอบ ิ คุณภาพของสนค ้า ่ ก่อนการสงมอบไป ยังกระบวนการ ถัดไป ี • การติดป้ ายชบ่ง ิ สถานะของสนค ้า • การดูแลรักษา เครืองมือวัด Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 32
 33. 33. ถามปัญหาคาอก ถกปัญหาคาใจ Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 33
 34. 34. End of Presentation Thank You Mr. Nukool Thanuanram E-mail : nukool2001@hotmail.com Mobile: 081-4003954 Facebook: nukool2001 Twitter: nukool2001 34 Nukool Thanuanram E-Mail Address : nukool2001@hotmail.com Mobile Phone : 081.400.3954 34

×