SlideShare a Scribd company logo

คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2

niralai
niralai

คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2 คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2

คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2

1 of 2
Download to read offline
คาปฏิญาณตน ในพิธีจดเทียนปัญญา
                      ุ

กราบนมัสการ คณะพระอาจารย์ คณะครูอาจารย์ ที่เคารพอย่างสูง
      ท่ามกลางความเงียบสงบนี้, ข้าพเจ้าทังหลาย,นักเรียนโรงเรียน………………………..,
                                 ้
กาลังสารวมกาย วาจา ใจ, เพื่อทาพิธจดเทียนแห่งปญญา, เพื่อเป็นการทบทวนและเริมชีวต
                          ีุ             ั              ่ ิ
ใหม่, ในการนาความรูทได้จากการอบรมไปใช้ในชีวตประจาวัน, เป็ นการเพิมพูนสติปญญาของ
               ้ ่ี                     ิ         ่     ั
พวกข้าพเจ้า,
      พวกข้าพเจ้าสานึกอยูเสมอว่า, ด้วยเจตนาดีและมองการณ์ไกลของคณะพระอาจารย์,
                     ่
คณะครู-อาจารย์, พ่อแม่, ทีตองการให้พวกเราเป็นคนดี, มีความรู,้ ท่านจึงร่วมกันจัดฝึกอบรม
                    ่ ้
เข้าค่ายอบรมคุณธรรมในครังนี้, ท่านยอมเหน็ดเหนื่อย, เพื่อพัฒนาให้พวกข้าพเจ้ามีคุณธรรม,
                   ้
พวกข้าพเจ้าอายุยงน้อย, เติบโตด้วยการเลียงดูของพ่อแม่,ได้รบการอบรมวิชาความรูจากครู
            ั                    ้           ั          ้
อาจารย์, ได้รบการอบรมกล่อมเกลาจิตใจ, ให้มศลธรรมจากคณะพระอาจารย์, พวกข้าพเจ้า
          ั                          ี ี
เปรียบเสมือนผูตกอยูในความมืดของความไม่รู,้ จะเดินทางไปสู่จดหมายปลายทาง, เพื่อความ
           ้  ่                            ุ
เจริญก้าวหน้า, จึงต้องแสวงหาแสงสว่างเพื่อนาทาง, ทีจะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางให้จงได้,
                                       ่
              ั
      การจุดเทียนปญญาในครังนี้, จึงทาให้ขาพเจ้าทังหลายได้เข้าใจว่า, นับแต่น้ไป, เทียน
                        ้          ้       ้          ี
    ั
แห่งปญญาทีจดขึนนี้, ด้วยความเมตตากรุณาของคณะพระอาจารย์, ข้าพเจ้าทังหลายจะตังใจ
         ุ่ ้                                      ้      ้
รับเอาความรู,้ แล้วนาไปปฏิบตให้สมเจตนาดีของท่าน, บัดนี้, ข้าพเจ้าทังหลายพร้อมแล้วทีจะ
                      ั ิ                     ้            ่
กระทาในสิงทีเป็นประโยชน์ต่อชาติบานเมือง, ต่อสังคมส่วนรวม, ต่อตนเองและครอบครัว,
        ่ ่                ้
      พวกข้าพเจ้าสัญญาว่า, จะนาความรูทได้รบ, ไปประพฤติปฏิบตให้เกิดประโยชน์ต่อ
                               ้ ่ี ั           ั ิ
ตนเองและสังคมให้มากทีสุด, หากพวกข้าพเจ้าทังหลาย, ยังบกพร่อง ผิดพลาดอยู,่ กรุณา
                  ่                   ้
ตักเตือนชีโทษ, ทาโทษ, พวกข้าพเจ้าทังหลายขอน้อมรับ, และขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ
       ้                     ้
โอกาสนี้
      ต่อไปนี้ให้เพื่อน ๆ ว่าตามข้าพเจ้า ดังนี้
      ข้อที่ ๑, ข้าพเจ้า ขอเป็นบุตรทีดของพ่อแม่, รักคุณพ่อคุณแม่, ทาให้คุณพ่อคุณแม่
                          ่ ี
สบายใจ ชื่นใจ
      ข้อที่ ๒, ข้าพเจ้า, ขอเป็นศิษย์ทดของครูอาจารย์,โดยจะเคารพเชื่อฟงและน้อมนาเอา
                             ่ี ี                 ั
ความรูตามท่าน
     ้
      ข้อที่ ๓, ข้าพเจ้า ขอเป็นเพื่อนทีดของเพื่อน, โดยทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
                           ่ ี
      ข้อที่ ๔, ข้าพเจ้า ขอเป็นพลเมืองทีดของประเทศชาติ, จะดารงไว้ซงสถาบันชาติ,
                                   ่ ี              ่ึ
สถาบันศาสนา, และสถาบันพระมหากษัตริย์
ข้อที่ ๕, ข้าพเจ้า ขอเป็นศาสนิกชนทีด,ี ของพระพุทธศาสนา, เจริญรอยตามรอยบาท
                     ่
พระศาสดา, รักษาศีล, ปฏิบตธรรม, ด้วยอานิสงส์แห่งการปณิธานนี้, ขอให้ขาพเจ้าจงมี
               ั ิ                    ้
ความสุขกาย สบายใจ, ตลอดไป เทอญฯ
                  สาธุ, สาธุ, สาธุ,

             ***************************
Ad

Recommended

พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนอุดมการณ์(ฉากสุดท้ายของชีวิต)
พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนอุดมการณ์(ฉากสุดท้ายของชีวิต)พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนอุดมการณ์(ฉากสุดท้ายของชีวิต)
พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนอุดมการณ์(ฉากสุดท้ายของชีวิต)niralai
 
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนอุดมการณ์
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนอุดมการณ์คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนอุดมการณ์
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนอุดมการณ์niralai
 
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา1
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา1คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา1
คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา1niralai
 
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู5niralai
 
บทบรรยายพระคุณแม่
บทบรรยายพระคุณแม่บทบรรยายพระคุณแม่
บทบรรยายพระคุณแม่niralai
 
กลอนเทียนปัญญา
กลอนเทียนปัญญากลอนเทียนปัญญา
กลอนเทียนปัญญาniralai
 
คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร
คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตรคู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร
คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตรniralai
 
คู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรม
คู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรมคู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรม
คู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรมniralai
 

More Related Content

What's hot

คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์niralai
 
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์niralai
 
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์niralai
 
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2niralai
 
บทกลอนเกี่ยวกับครู
บทกลอนเกี่ยวกับครูบทกลอนเกี่ยวกับครู
บทกลอนเกี่ยวกับครูniralai
 
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2niralai
 
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3niralai
 
พิธีปิดค่ายจริยธรรม
พิธีปิดค่ายจริยธรรมพิธีปิดค่ายจริยธรรม
พิธีปิดค่ายจริยธรรมniralai
 
คำกลอนสอนศิษย์
คำกลอนสอนศิษย์คำกลอนสอนศิษย์
คำกลอนสอนศิษย์PomPam Comsci
 
รายการขอขมาบูชาครู
รายการขอขมาบูชาครูรายการขอขมาบูชาครู
รายการขอขมาบูชาครูniralai
 
พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่
พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่
พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่niralai
 
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3niralai
 
มาลาบูชาครู
มาลาบูชาครูมาลาบูชาครู
มาลาบูชาครูniralai
 
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่5
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่5บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่5
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่5niralai
 
พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนปัญญา
พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนปัญญาพิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนปัญญา
พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนปัญญาniralai
 
พระคุณพ่อแม่
พระคุณพ่อแม่พระคุณพ่อแม่
พระคุณพ่อแม่Kiat Chaloemkiat
 
คู่มือพระวิทยากร
คู่มือพระวิทยากรคู่มือพระวิทยากร
คู่มือพระวิทยากรniralai
 
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่2(วรเชษฐ์ )
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่2(วรเชษฐ์ )บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่2(วรเชษฐ์ )
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่2(วรเชษฐ์ )niralai
 
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1niralai
 
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรมคำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรมniralai
 

What's hot (20)

คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์
คู่มือพระวิทยากรค่ายคุณธรรม ฉบับสมบูรณ์
 
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์
 
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์
คำขอขมาพระอาจารย์และครูอาจารย์
 
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู2
 
บทกลอนเกี่ยวกับครู
บทกลอนเกี่ยวกับครูบทกลอนเกี่ยวกับครู
บทกลอนเกี่ยวกับครู
 
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2
 
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่3
 
พิธีปิดค่ายจริยธรรม
พิธีปิดค่ายจริยธรรมพิธีปิดค่ายจริยธรรม
พิธีปิดค่ายจริยธรรม
 
คำกลอนสอนศิษย์
คำกลอนสอนศิษย์คำกลอนสอนศิษย์
คำกลอนสอนศิษย์
 
รายการขอขมาบูชาครู
รายการขอขมาบูชาครูรายการขอขมาบูชาครู
รายการขอขมาบูชาครู
 
พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่
พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่
พิธีอธิษฐานจิตเพื่อเพื่อชีวิตใหม่
 
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3
 
มาลาบูชาครู
มาลาบูชาครูมาลาบูชาครู
มาลาบูชาครู
 
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่5
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่5บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่5
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่5
 
พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนปัญญา
พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนปัญญาพิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนปัญญา
พิธีจุดเทียนแด่แม่ร่วมกับจุดเทียนปัญญา
 
พระคุณพ่อแม่
พระคุณพ่อแม่พระคุณพ่อแม่
พระคุณพ่อแม่
 
คู่มือพระวิทยากร
คู่มือพระวิทยากรคู่มือพระวิทยากร
คู่มือพระวิทยากร
 
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่2(วรเชษฐ์ )
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่2(วรเชษฐ์ )บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่2(วรเชษฐ์ )
บทยรรยายแสงเทียนแด่แม่2(วรเชษฐ์ )
 
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1
รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1
 
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรมคำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
 

Viewers also liked

คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิต
คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิตคำขอขมากรรมและอธิษฐานจิต
คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิตWave RedCyber
 
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดาบทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดาniralai
 
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรมคำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรมniralai
 
กลอนครูและคำคม
กลอนครูและคำคมกลอนครูและคำคม
กลอนครูและคำคมniralai
 
คำคมคำขาย
คำคมคำขายคำคมคำขาย
คำคมคำขายguestab14f9a
 
คำคมคารมปราชญ์
คำคมคารมปราชญ์คำคมคารมปราชญ์
คำคมคารมปราชญ์niralai
 
ข้อคิด...สะกิดใจ
 ข้อคิด...สะกิดใจ ข้อคิด...สะกิดใจ
ข้อคิด...สะกิดใจ Na Tak
 
338มารยาทไทย
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทยniralai
 
334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10niralai
 
คู่มือโฆษกเสียงทอง
คู่มือโฆษกเสียงทองคู่มือโฆษกเสียงทอง
คู่มือโฆษกเสียงทองniralai
 

Viewers also liked (11)

คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิต
คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิตคำขอขมากรรมและอธิษฐานจิต
คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิต
 
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดาบทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา
บทสรภัญญะบูชาพระคุณบิดามารดา
 
คำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรมคำคมคารมธรรม
คำคมคารมธรรม
 
กลอนครูและคำคม
กลอนครูและคำคมกลอนครูและคำคม
กลอนครูและคำคม
 
คำคมคำขาย
คำคมคำขายคำคมคำขาย
คำคมคำขาย
 
คำคมคารมปราชญ์
คำคมคารมปราชญ์คำคมคารมปราชญ์
คำคมคารมปราชญ์
 
ข้อคิด...สะกิดใจ
 ข้อคิด...สะกิดใจ ข้อคิด...สะกิดใจ
ข้อคิด...สะกิดใจ
 
338มารยาทไทย
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทย
 
อำลา อาลัย จากใจครู
อำลา อาลัย จากใจครูอำลา อาลัย จากใจครู
อำลา อาลัย จากใจครู
 
334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10
 
คู่มือโฆษกเสียงทอง
คู่มือโฆษกเสียงทองคู่มือโฆษกเสียงทอง
คู่มือโฆษกเสียงทอง
 

Similar to คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2

สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม
สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรมสมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม
สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรมniralai
 
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10thTongsamut vorasan
 
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10thTongsamut vorasan
 
บทไหว้ครู
บทไหว้ครูบทไหว้ครู
บทไหว้ครูkashinova
 
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรมโครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรมtassanee chaicharoen
 
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒dentyomaraj
 
ความหมายของครู
ความหมายของครูความหมายของครู
ความหมายของครูniralai
 
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตรครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตรniralai
 
เข้าค่ายม.4
เข้าค่ายม.4เข้าค่ายม.4
เข้าค่ายม.4RunchiRunchi
 
บทความ2
บทความ2บทความ2
บทความ2duenka
 
หลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสาร
หลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสารหลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสาร
หลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสารguestf16531
 
โพธิยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2555
โพธิยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2555โพธิยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2555
โพธิยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2555Panda Jing
 
บทนมัสการมาตาปิตุคุณ1
บทนมัสการมาตาปิตุคุณ1บทนมัสการมาตาปิตุคุณ1
บทนมัสการมาตาปิตุคุณ1Mameaw Pawa
 
บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๒
บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๒บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๒
บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๒วัดดอนทอง กาฬสินธุ์
 
บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๒
บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๒บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๒
บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๒วัดดอนทอง กาฬสินธุ์
 
บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๒
บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๒บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๒
บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๒วัดดอนทอง กาฬสินธุ์
 
บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๑
บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๑บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๑
บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๑วัดดอนทอง กาฬสินธุ์
 
พระพุทธศาสนากับการสื่อสาร
พระพุทธศาสนากับการสื่อสารพระพุทธศาสนากับการสื่อสาร
พระพุทธศาสนากับการสื่อสารJack Like
 

Similar to คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2 (20)

สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม
สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรมสมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม
สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม
 
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
 
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
1 อริยวินัย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 ariyavinaya10th
 
พิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครูพิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครู
 
บทไหว้ครู
บทไหว้ครูบทไหว้ครู
บทไหว้ครู
 
ไหว้ครู
ไหว้ครูไหว้ครู
ไหว้ครู
 
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรมโครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม
 
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
 
ความหมายของครู
ความหมายของครูความหมายของครู
ความหมายของครู
 
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตรครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
ครูมิใช่ช่างปั้นอันวิจิตร
 
เข้าค่ายม.4
เข้าค่ายม.4เข้าค่ายม.4
เข้าค่ายม.4
 
บทความ2
บทความ2บทความ2
บทความ2
 
หลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสาร
หลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสารหลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสาร
หลวงพ่อทูล วัฏฏะสงสาร
 
โพธิยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2555
โพธิยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2555โพธิยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2555
โพธิยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2555
 
บทนมัสการมาตาปิตุคุณ1
บทนมัสการมาตาปิตุคุณ1บทนมัสการมาตาปิตุคุณ1
บทนมัสการมาตาปิตุคุณ1
 
บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๒
บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๒บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๒
บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๒
 
บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๒
บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๒บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๒
บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๒
 
บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๒
บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๒บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๒
บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๒
 
บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๑
บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๑บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๑
บทความเรื่องการบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม ๑
 
พระพุทธศาสนากับการสื่อสาร
พระพุทธศาสนากับการสื่อสารพระพุทธศาสนากับการสื่อสาร
พระพุทธศาสนากับการสื่อสาร
 

More from niralai

332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชาniralai
 
331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษาniralai
 
337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนาniralai
 
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)niralai
 
336เบญจศีล
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีลniralai
 
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธniralai
 
339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!niralai
 
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทยniralai
 
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศniralai
 
343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูดniralai
 
342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5niralai
 
341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษาniralai
 
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษาniralai
 
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดีniralai
 
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12niralai
 
350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6niralai
 
349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4niralai
 
351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3niralai
 
098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่นniralai
 
097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิตniralai
 

More from niralai (20)

332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา
 
331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา
 
337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา
 
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
 
336เบญจศีล
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีล
 
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
 
339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
 
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
 
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
 
343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
 
342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5
 
341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา
 
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
 
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
 
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
 
350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6
 
349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4
 
351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3
 
098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น
 
097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต
 

คำปฎิญาณพิธีจุดเทียนปัญญา2

 • 1. คาปฏิญาณตน ในพิธีจดเทียนปัญญา ุ กราบนมัสการ คณะพระอาจารย์ คณะครูอาจารย์ ที่เคารพอย่างสูง ท่ามกลางความเงียบสงบนี้, ข้าพเจ้าทังหลาย,นักเรียนโรงเรียน……………………….., ้ กาลังสารวมกาย วาจา ใจ, เพื่อทาพิธจดเทียนแห่งปญญา, เพื่อเป็นการทบทวนและเริมชีวต ีุ ั ่ ิ ใหม่, ในการนาความรูทได้จากการอบรมไปใช้ในชีวตประจาวัน, เป็ นการเพิมพูนสติปญญาของ ้ ่ี ิ ่ ั พวกข้าพเจ้า, พวกข้าพเจ้าสานึกอยูเสมอว่า, ด้วยเจตนาดีและมองการณ์ไกลของคณะพระอาจารย์, ่ คณะครู-อาจารย์, พ่อแม่, ทีตองการให้พวกเราเป็นคนดี, มีความรู,้ ท่านจึงร่วมกันจัดฝึกอบรม ่ ้ เข้าค่ายอบรมคุณธรรมในครังนี้, ท่านยอมเหน็ดเหนื่อย, เพื่อพัฒนาให้พวกข้าพเจ้ามีคุณธรรม, ้ พวกข้าพเจ้าอายุยงน้อย, เติบโตด้วยการเลียงดูของพ่อแม่,ได้รบการอบรมวิชาความรูจากครู ั ้ ั ้ อาจารย์, ได้รบการอบรมกล่อมเกลาจิตใจ, ให้มศลธรรมจากคณะพระอาจารย์, พวกข้าพเจ้า ั ี ี เปรียบเสมือนผูตกอยูในความมืดของความไม่รู,้ จะเดินทางไปสู่จดหมายปลายทาง, เพื่อความ ้ ่ ุ เจริญก้าวหน้า, จึงต้องแสวงหาแสงสว่างเพื่อนาทาง, ทีจะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางให้จงได้, ่ ั การจุดเทียนปญญาในครังนี้, จึงทาให้ขาพเจ้าทังหลายได้เข้าใจว่า, นับแต่น้ไป, เทียน ้ ้ ้ ี ั แห่งปญญาทีจดขึนนี้, ด้วยความเมตตากรุณาของคณะพระอาจารย์, ข้าพเจ้าทังหลายจะตังใจ ุ่ ้ ้ ้ รับเอาความรู,้ แล้วนาไปปฏิบตให้สมเจตนาดีของท่าน, บัดนี้, ข้าพเจ้าทังหลายพร้อมแล้วทีจะ ั ิ ้ ่ กระทาในสิงทีเป็นประโยชน์ต่อชาติบานเมือง, ต่อสังคมส่วนรวม, ต่อตนเองและครอบครัว, ่ ่ ้ พวกข้าพเจ้าสัญญาว่า, จะนาความรูทได้รบ, ไปประพฤติปฏิบตให้เกิดประโยชน์ต่อ ้ ่ี ั ั ิ ตนเองและสังคมให้มากทีสุด, หากพวกข้าพเจ้าทังหลาย, ยังบกพร่อง ผิดพลาดอยู,่ กรุณา ่ ้ ตักเตือนชีโทษ, ทาโทษ, พวกข้าพเจ้าทังหลายขอน้อมรับ, และขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ้ ้ โอกาสนี้ ต่อไปนี้ให้เพื่อน ๆ ว่าตามข้าพเจ้า ดังนี้ ข้อที่ ๑, ข้าพเจ้า ขอเป็นบุตรทีดของพ่อแม่, รักคุณพ่อคุณแม่, ทาให้คุณพ่อคุณแม่ ่ ี สบายใจ ชื่นใจ ข้อที่ ๒, ข้าพเจ้า, ขอเป็นศิษย์ทดของครูอาจารย์,โดยจะเคารพเชื่อฟงและน้อมนาเอา ่ี ี ั ความรูตามท่าน ้ ข้อที่ ๓, ข้าพเจ้า ขอเป็นเพื่อนทีดของเพื่อน, โดยทางานร่วมกันอย่างมีความสุข ่ ี ข้อที่ ๔, ข้าพเจ้า ขอเป็นพลเมืองทีดของประเทศชาติ, จะดารงไว้ซงสถาบันชาติ, ่ ี ่ึ สถาบันศาสนา, และสถาบันพระมหากษัตริย์
 • 2. ข้อที่ ๕, ข้าพเจ้า ขอเป็นศาสนิกชนทีด,ี ของพระพุทธศาสนา, เจริญรอยตามรอยบาท ่ พระศาสดา, รักษาศีล, ปฏิบตธรรม, ด้วยอานิสงส์แห่งการปณิธานนี้, ขอให้ขาพเจ้าจงมี ั ิ ้ ความสุขกาย สบายใจ, ตลอดไป เทอญฯ สาธุ, สาธุ, สาธุ, ***************************