โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม

30,249 views

Published on

โครงงานสุขภาพ

Published in: Health & Medicine
5 Comments
13 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
30,249
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
415
Comments
5
Likes
13
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม

 1. 1. โครงงานคุณธรรม ( Moral Project ) เรื่อง รักนองตองปองกัน ผูกสัมพันธใหสมวัย Love babies must to project Relatively of age โดย กลุมเยาวชนพวงนิมิตทําดีถวายในหลวง โรงเรียนวัดพวงนิมิต ตําบลเขาสามสิบ อําเภอเขาฉกรรจ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 1 รายงานนีเ้ ปนสวนหนึ่งของ โครงการประกวด โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจําป 2549 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จัดโดย กลุมกัลยาณมิตรเพือการเสริมสรางเครื่อขายวิถีพุทธ(กคพ.) ่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต1
 2. 2. โครงงานคุณธรรม ( Moral Project ) เรื่อง รักนองตองปองกัน ผูกสัมพันธใหสมวัย Love babies must to project Relatively of age โดย กลุมเยาวชนพวงนิมิตทําดีถวายในหลวง (1) เด็กหญิงปวีณา ผดาเวช ประธาน มัธยมศึกษาปที่ 3 (2) เด็กหญิงยุภาวรรณ เทพสี รองประธาน มัธยมศึกษาปที่ 3 (3) เด็กหญิงวิภา โสดา รองประธาน มัธยมศึกษาปที่ 3 (4) เด็กหญิงสุวัลลี ดานกงสี เลขานุการ มัธยมศึกษาปที่ 3 (5) เด็กหญิงเพชรรัตน อานจันทึก ประชาสัมพันธ มัธยมศึกษาปที่ 3 (6) เด็กหญิงดารุณี พิมซาย เหรัญญิก มัธยมศึกษาปที่ 3 (7) เด็กหญิงอภิญญา มันทะลา สวัสดิการ มัธยมศึกษาปที่ 3 (8) เด็กหญิงรสรินทร นาคําแพง สวัสดิการ มัธยมศึกษาปที่ 3 พระสงฆที่ปรึกษา พระครูวินิจปญญาคุณ วัดพวงนิมิต ตําบลเขาสามสิบ อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว โทร. 037 – 550076 อีเมล puangnimit@hotmail.com เว็บไซด http://wwwsk1edu.org/puangnimit
 3. 3. กิตติกรรมประกาศ โครงงานคุณธรรม “ รักนองตองปองกัน ผูกสัมพันธใหสมวัย “นับเปนโครงงานที่ทําใหเกิดความภาคภูมใจใน ิ การรวมใจทําดีถวายในหลวง และเปนการสรางความตระหนักในการวางตัวใหเหมาะสมกับเพศตรงขาม และเปน สวนหนึ่งในการรวมแกปญหาของเพื่อนตางเพศที่จะสงผลอันดีตอสังคมในอนาคต ซึ่งคณะผูจัดทําไดพยายามศึกษา ขอมูล ทั้งจากเอกสาร ครู Internet หนังสือและตําราตางๆ การวางแผนการทําโครงงาน และดําเนินการจัดทํา ไดยด ึ หลักการนําปญหาที่พบมาศึกษา จนทําใหเกิดความรู และไดศกษาขอมูลที่เกี่ยวของ จนเกิดความรูทชัดเจน และ ึ ี่ สามารถนําความรู ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูในครั้งนี้ นําไปใชใหเกิดประโยชนแกเพื่อนๆไดอีกมากมาย  การจัดทําโครงงานครั้งนี้สําเร็จไดดวยดี คณะผูจดทํา ตองกราบขอบพระคุณ ผูอํานวยการ สมยศ เพ็ชรวงษา  ั , รองผูอํานวยการ สมศักดิ์ แสงแจม, คุณครู สมชาย นาคนัด , คุณครู แสงระวี ครูศรี , คุณครูสิทธิโชค ทานะขันธ , คุณครู ขวัญเรือน นาคนัด , คุณครูศราวุธ ไชยเจริญ , คุณครู ทัศนีย ไชยเจริญ และขอมูลตางๆอีกมากมาย คณะ ผูจัดทําจึงขอกราบขอบพระคุณ ทุกทาน ทีกลาวนามและมิไดกลาวนามไว เปนอยางยิง มา ณ โอกาสนี้ ่ ่ คณะผูจัดทํา กลุมเยาวชนพวงนิมิตทําดีถวายในหลวง
 4. 4. บทคัดยอ โครงงานคุณธรรมเรื่อง รักนองตองปองกัน ผูกสัมพันธใหสมวัย มีจุดมุงหมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวในวโรกาสครองราชยสมบัติครบ 60 ป และมีพระชนมมายุครอบ 80 พรรษา โดย ั สงเสริมและพัฒนาใหเยาวชนตระหนักถึงการวางตนที่เหมาะสมกับเพศตรงขาม และมีสวนรวมในการแกปญหาของ เพื่อนตางเพศ โดยใชธรรมมะเขาขัดเกลาจิตใจ โดยการใชสื่อจากฟงเทศน จากพระสงฆในเรื่อง การถือศีล 5 ซึ่งเปน ศีลที่วัยรุนทุกคนควรปฏิบัติตาม เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และมีคุณคา โครงงานคุณธรรม “ รักนองตองปองกัน ผูกสัมพันธใหสมวัย” ยังสงเสริมการฝกทักษะการคิดใหวัยรุนรูจกคิด และ ั รูจักการแกปญหาในทางทีถูกตองและเหมาะสม ดวยการคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ การคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย  ่ ทําใหวยรุนรูจกการหาเหตุ วาสิ่งใดคือเหตุใหญที่ทําใหเกิดปญหาขึ้น และ หาปจจัย วาสิ่งใดคือเงื่อนไขที่กระทําอัน ั ั กอใหเกิดเหตุขึ้น เมื่อทําการศึกษาวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัยแลว ผูรวมกิจกรรมจะเขาใจปญหาที่เกิดขึ้น และ  รวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหาเพือหาทางออก และรวมกันหาแนวทางปองกันเพื่อมิใหเกิดปญหานั้นๆขึ้นใน ่ สังคมอีก ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ไดมีกรณีศึกษาจากขาที่เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนันการคิดแบบโยนิโส ้ มนสิการ อีกวิธีกลุมผูรับผิดชอบโครงงานไดนํามาฝกปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมครั้งนี้อีกหนึ่งวิธี ไดแด วิธีคิดแบบ อริยสัจ 4 ไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค โดยสงเสริมใหวยรุนไดรจักปญหา รูทมาของปญหา และรูตัวที่ทําใหเกิด ั ู ี่ ปญหา และสามารถหาเหตุที่กอใหเกิดปญหาได โดยการรวมปรึกษาหารือเพื่อใหวยรุนในกลุมรวมกันคิดวิเคราะห ั ปญหา พรอมทั้งชวยกันหาแนวทาง/วิธีการในการแกปญหา จากการศึกษากรณีตัวอยางที่เกิดขึนจริงในสังคมไทยยุค  ้ ปจจุบัน และชวยกันหาแนวทางในการแกปญหาที่ถูกตองเหมาะสมและเปนวิถีทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด นอกจากวิธีการ คิดแบบโยนิโสนสิการแลว ยังมีการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชรวมดวย ซึ่งเปนพระบรมราโชวาทที่ พระราชทานแกประชาชนชาวไทยคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป คือ ฆราวาสธรรม 4 ไดแก สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ สัจจะ คือ ความจริงตอตนเอง ทมะ คือ รูจักขมใจ ขันติ คือ รูจักอดทนอดกลั้น จาคะ คือ รูจักละวาง ความชั่ว กลุมผูดําเนินงานโครงงานไดจดกิจกรรมใหวนรุนไดนําหลักธรรมฆราวาสธรรม 4 ไปใชในการจัดกิจกรรม ั ั ใหฝกวิเคราะหจากกรณีตงอยางที่เกิดขึนจริง เพื่อใหเกิดทักษะและมีพื้นฐานในการนําหลักธรรมไปใชใน ั ้ ชีวิตประจําวันได จะเห็นไดวาการดําเนินงานโครงงานคุณธรรม “ รักนองตองปองกัน ผูกสัมพันธใหสมวัย” เปนการสงเสริมให วัยรุนไดฝกคิด รูจักการคิด และคิดอยางมีหลักคุณธรรมเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูเขารวมกิจกรรม และเปนการ สงเสริมใหรูจักรวมกันทํางานเปนกลุม ซึ่งเปนการสงเสริมธรรมชาติของวันรุนทีใหความสําคัญกับเพื่อนมากที่สุด ่ และเปนการสงเสริมทักษะการคิดแสดงการยอมรับซึ่งกันและกันจึงเปนการปูพื้นฐานในการใชชีวตอยูในสังคมไดเปน ิ อยางดี มีความสุขในอนาคตเมื่อตองออกไปเผชิญกับสังคมที่กวางขึ้น
 5. 5. ผังมโนทัศน ก.อ.ท พุทธศาสนา คณิตศาสตร สังคมศึกษา จิตใจ รางกาย ตัวตน ความรูทาง สรางสัมพันธ ธรรม รักนอง ตองปองกัน เผยแพรความรู ผูสัมพันธ ใหสมวัย ผูกมิตร ความรูทางโลก รักษาสัมพันธ ภาพ คิดดูแล แนวทางการ การปองกัน สุขศึกษา แกไขปญหา ภาษาไทย ปญหา ศิลปะ ภาษาอังกฤษ
 6. 6. บทที่ 1 บทนํา 1.1 ที่มาและความสําคัญ ปจจุบันสภาพแวดลอม สังคม คานิยม ของวัยรุนไทย ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะจาก สื่อตางๆเขามามีบทบาทและเขามามีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของวัยรุนอยางแพรหลาย อันมีสาเหตุทําใหวยรุนเกิด  ั ความอยากรูอยากลองในสิ่งที่ไมถูกตองเหมาะสมอันเนื่องมาจากขาดสติ การพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ และ ขาดทักษะการคิดอยางถูกตองและเหมาะสม อันกอใหเกิดปญหาที่ตามมาแกตนเอง แกครอบครัว และแกสังคม โดย ไมตั้งใจ โครงงานรักนอง ตองปองกัน ผูกสัมพันธ ใหสมวัย เกิดขึ้นไดเนื่องจากสภาพปจจุบันของสังคม และสิ่งแวดลอมเกิดการเปลียนแปลง อยางรวดเร็ว ทั้งดานวัตถุ คานิยม ทัศนคติ และสิ่งยั่วยุทางจิตใจ เทคโนโลยีที่ ่ ทันทันสมัย ตลอดจนสื่อที่มาจาก น.ส.พ โทรทัศน ซึ่งเขามามีอิทธิพลตอความคิด และพฤติกรรมของเยาวชน ซึ่ง เปนที่ลอแหลมตอความรูสึกนึกคิดของผูรับขาวสารจากสื่อ ซึ่งเยาวชนผูรับขาวสารยังขาดวุฒภาวะในการคิด อัน  ิ กอใหเกิดสาเหตุของความอยากรูอยากลอง และยังขาดทักษะในการคิดแกปญหาในทางที่เหมาะสม ดังนั้นโครงงาน เรื่องนี้ จึงเปนแนวทางในการสรางสรรคและพัฒนากระบวนการคิดใหกับเยาวชนไดรูรักษาตนเองไดอยางถูกตองและ เหมาะสมและเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสครองราชยสมบัติครบ 60 ป และมี  พระชนมมายุครอบ 80 พรรษา โดยสงเสริมและพัฒนาใหเยาวชนตระหนักถึงการวางตนที่เหมาะสมกับเพศตรงขาม และมีสวนรวมในการแกปญหาของเพื่อนตางเพศ โดยใชธรรมมะเขาขัดเกลาจิตใจ โดยการใชสื่อจากฟงเทศน จาก  พระสงฆในเรือง การถือศีล 5 ใชวิธีการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ไดแก การคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย คิดแบบอริยสัจ ่ 4 และฆราวาสธรรม 4 ซึ่งวัยรุนทุกคนควรปฏิบัติตาม เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตใหอยูในสังคมไดอยางมี ความสุข 1.2 วัตถุประสงค 1.2.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวภูมิพลอดุลยเดช ั 1.2.2 เพื่อสรางความตระหนักในการวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตรงขาม 1.2.3 เพื่อสรางการมีสวนรวมในการแกปญหาของเพื่อนตางเพศ  1.3 ขอบเขตการศึกษาเรียนรู การวางตัวไดอยางเหมาะสมกับเพศตรงขาม และสามารถแกปญหาเกียวกับเพื่อนตางเพศได โดยนักเรียนชั้น ่ มัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 โรงเรียนวัดพวงนิมต ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ิ
 7. 7. บทที่ 2 การดําเนินการโครงงาน 2.1 วิธีการดําเนินงาน การดําเนินงานระยะที่ 1 1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 2. แบงหนาที่รับผิดชอบ 3. ขอคําปรึกษาจากครูและพระสงฆ 4. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ • ความเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย • ความเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ • ทักษะการผูกมิตร • ทักษะการรักษาสัมพันธภาพที่ดี • การดูแลตนเองใหปลอดภัยจากเรื่องเพศ 5. ประชาสัมพันธกิจกรรมและเตรียมกิจกรรม การดําเนินงานระยะที่ 2 1. ดําเนินกิจกรรมดังนี้ • สํารวจ , สอบถาม • ฟงธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ เรื่อง ศีล 5 และศีลขอที่ 3 • อบรมเชิงปฏิบัติการโดยใชหลักธรรมทางศาสนา โดยการใช * วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 2 วิธี ไดแก 1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 2. วิธีคิดแบบอริยสัจ 4 * หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไดแก 1. ฆาราวาสธรรม 4 * สัจจะ * ทมะ * ขันติ * จาคะ
 8. 8. ตามหัวขอเรื่องตอไปนี้ - ความเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย - ความเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ - ทักษะการผูกมิตร - ทักษะการรักษาสัมพันธภาพที่ดี - การดูแลตนเองใหปลอดภัยจากเรื่องเพศ • จัดทําเอกสารเผยแพรความรูของตนเอง/กลุมเพื่อน   2. รวมกันวิเคราะหหาขอบกพรองของกิจกรรมและการเขารวมกิจกรรมของตนเองและกลุมเพื่อน 3. สรุปรวบรวมผลงานจากการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม โครงงาน “ รักนอง ตองปองกัน ผูก สัมพันธ ใหสมวัย “ พรอมจัดสื่อเสนอผลงาน และเผยแพรผลงานตอสาธารณชน 2.2 งบประมาณ จํานวน 2, 000 บาท 2.3 แหลงที่มาของงบประมาณ ไดรับทุนสนับสนุนการทําโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ”เยาวชนสระแกวทําดีถวายในหลวง” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 1 2.4 อุปสรรค ความผิดพลาดและการแกปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน ในระหวางการดําเนินงานมีอุปสรรค คือ เวลาในการจัดกิจกรรมที่กําหนดไวไมเพียงพอ และการทํางาน โครงงานในครั้งนี้มีบางกิจกรรมยังเกิดความสับสน และขาดความรู ความเขาใจอยางถองแทในเรืองคุณธรรมทาง ่ พระพุทธศาสนาและการชิวธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ และฆราวาสธรรม 4 ิ การแกไขปญหา จัดเวลาในการรวมกิจกรรมโดยยืดหยุนเวลาออกไปสําหรับกลุมที่คิดแกปญหาไดลาชาเนื่องจาก ทักษะการ  คิดของวัยรุนในแตละกลุมตางกัน และใหวิทยากรพี่เลี้ยงเขาใหความชวยเหลือ แนะนําใหกับกลุมที่ดําเนิน กิจกรรมไดคอนขางชา ในสวนของดานเรื่องคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาและการชิวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ และฆราวาสธรรม 4 ไดศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของวิธีคิดและหลักคุณธรรมเพิ่มเติมจนเกิดความเขาใจ
 9. 9. บทที่ 3 ผลการดําเนินงาน จากการสํารวจโดยจัดกิจกรรม พบวาพฤติกรรมของวัยรุนและการคบเพื่อนตางเพศ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 ของโรงเรียนวัดพวงนิมิต โดยมีผลปรากฏดังนี้ 1. จากการสัมภาษณนกเรียนโรงเรียนวัดพวงนิมิตโดยใชใบงานที่ 1 ของโครงการคุณธรรม รักนองตองปองกัน ั ผูกสัมพันธใหสมวัย ไดผลจากการปฏิบัติกจกรรมใบงานที่ 1 โดยการคํานวณเปนคารอยละ ิ รายการ นักเรียนม.1 นักเรียนม.2 นักเรียนม.3 ผลปรากฏ ความรู ( การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย ) 78 82 85 81.66 ทักษะ ( การสรางสัมพันธภาพกับเพื่อน ) 81 84 82 82.33 เจตคติ ( การเลือกคบเพื่อนตางเพศ ) 88 84 85 85.66 สรุปผล 82.33 83.33 84.00 83.21 คําอธิบายตาราง ความรู หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูและเขาใจในการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย ทักษะ หมายถึง ความสามารถในการฝกปฏิบัติการสรางสัมพันธภาพกับเพื่อนตางเพศ เจตคติ หมายถึง ความตระหนักในประโยชนของการวางตนในการคบเพื่อนตางเพศที่เหมาะสม ตารางที่ 1 ผลการประเมิน ความรูเกียวกับการเปลี่ยนแปลงของวัยรุนกับทักษะชีวิต ่
 10. 10. พระสงฆเทศนเรื่องคุณธรรมทางศาสนาศีล 5 กับวัยรุน นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนวัดพวงนิมิต ฟงเทศนศีล 5 กับวัยรุน
 11. 11. บรรยากาศขณะปฏิบัติกิจกลุม “ รักนองตองปองกัน ผูกสัมพันธใหสมวัย”
 12. 12. ( บน ) ชวยคิด ชวยทํา วิทยากรพี่เลียงรวมใหคําแนะนํา ้ (ลาง ) เบืองหลังประชุมกลุมวิทยากรดําเนินโครงงาน ้
 13. 13. 2. การใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการศึกษากรณีตัวอยาง และความสามารถ  ในการนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนได ไดผลจากการฝกปฏิบัติโดยการคํานวณเปนคารอยละ รายการ นักเรียนม.1 นักเรียนม.2 นักเรียนม.3 ผลปรากฏ ความรู (หาปญหาและสาเหตุ ) 81 84 84 83.00 ทักษะ ( สรางทางเลือกในการแกปญหา ) 83 85 87 85.00 เจตคติ ( เห็นคุณประโยชนของการแกปญหาที่ถูกตอง ) 90 89 92 90.33 สรุปผล 84.66 86.00 87.66 86.11 คําอธิบายตาราง ความรู หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูและเขาใจในการหาปญหาและสาเหตุ ทักษะ หมายถึง ความสามารถในการฝกปฏิบัติการสรางทางเลือกในการแกปญหา เจตคติ หมายถึง ความตระหนักในคุณประโยชนของการแกปญหาที่ถกตอง ู ตารางที่ 2 ผลการประเมินความรูเกี่ยวกับการใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นจาก  การศึกษากรณีตังอยาง
 14. 14. 3. ผลการดําเนินการหลังจากการจัดกิจกรรมสรางสัมพันธใหสมวัยกับเพื่อนตางเพศและผลจากการเกิดปญหาใน กรณีตวอยาง โดยรวมกันแกไขปญหาที่ใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ั ดังนี้ 92 90 88 86 กิจกรรมสรางสัมพันธ 84 การแกปญหาทาง 82 พระพุทธศาสนา 80 78 76 ความรู ทักษะ เจตคติ
 15. 15. บทที่ 4 การศึกษาวิเคราะห 4.1 ปญหาและสาเหตุ ปจจุบันสภาพแวดลอม สังคม คานิยม ของวัยรุนไทย ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะจาก สื่อตางๆเขามามีบทบาทและเขามามีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของวัยรุนอยางแพรหลาย อันมีสาเหตุทําใหวยรุนเกิด  ั ความอยากรูอยากลองในสิ่งที่ไมถูกตองเหมาะสมอันเนื่องมาจากขาดสติ การพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบ และ ขาดทักษะการคิดอยางถูกตองและเหมาะสม อันกอใหเกิดปญหาที่ตามมาแกตนเอง แกครอบครัว และแกสังคม โดย ไมตั้งใจ วันรุนบางคนมีความเสี่ยงเรื่องทางเพศมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม จึงจําเปนอยางยิ่งในการสรางปจจัยปกปอง  ในดาน ดังนี้ ความเสี่ยงจากตัววัยรุน ซึ่งมีผลมาจากครอบครัว การขาดความดูแลเอาใจใส อยูเ พียงลําพัง ขาดบุคล ชี้แนะแนวทางที่ถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้วนรุนยังอยูในสภาพที่ขาดการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดพิจารณาดวย ั ตนเอง ยังไมสามารถคิดไดอยางลึกซึ้ง และไมสามารถตัดสินใจไดดวยเหตุและผล จึงทําใหการหลอหลอมความคิด  ของตนเองอาจเกิดขึ้นโดยขาดความเหมาะสม วัยรุนมีปญหาไดงาย มีความอยากลองอยากเรียนรูเ ปนพื้นฐาน บางครั้ง  ความผิดพลาดเล็กๆนอยๆ ควรจัดการแกไขปญหาอยางเขาใจ ใหกลับมาใชชีวิต หรือมีชีวิตไดอยางปกติ รูจักการให กําลังใจกันและกันระหวางเพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนตางเพศ มากวาจะใชอารมณ ประชดประชัน ซึ่งเปนวิธการที่ ี ไมเหมาะสมตอการวางตัวตอกัน 4.2 เปาหมายและทางแก เชิงปริมาณ 1. นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนวัดพวงนิมิต จํานวน 147 คน มีสวนรวมในโครงงาน “ รักนอง ตองปองกัน ผูกสัมพันธ ใหสมวัย ” เชิงคุณภาพ 1. ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 80 วางตัวไดอยางเหมาะสมกับเพศตรงขาม 2. ผูเขารวมกิจกรรมรอยละ 80 สามารถแกปญหาเกี่ยวกับเพื่อนตางเพศได
 16. 16. 4.3 หลักการและหลักธรรมที่ใช การคิดแบบโยนิโสมนสิการ 2 วิธี 1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหจุปจจัย  2. วิธีคิดแบบอริยสัจ 4 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ฆราวาสธรรม 4 สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ 4.4 ประเมินผลการดําเนินงาน หลังจากการดําเนินงานในการจัดกิจกรรมใหกับวัยรุนในชวงชั้นที่ 3 ( ม.1 – ม.3 ) โดยการฟงเทศน  จากพระสงฆ เรื่องคุณธรรม และการถือศีล 5 ใหเหมาะสมสําหรับนักเรียน ตลอดจนการปฏิบัติใบงานเกียวกับ ่ การใหสํารวจตนเองในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ การสรางสัมพันธภาพและการรักษาสัม พันธภาพ และการวางตัวใหเหมาะสมกับเพื่อนตางเพศ ของวัยรุนในชวงชั้นที่ 3 ไดรับความรวมมือเปนอยางดี ผูเขารวมกิจกรรมมีทักษะในการระดมสมองในการรวมกันคิดจนออกมาเปนผลงานกลุม รูจักใชวิธีการคิดตาม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแกไขปญหาและสามารถพัฒนาการคิดและประยุกตใชวิธีคิดมาแกปญหาได อยางเหมาะสม มีการยอมรับความคิดเห็นในกลุมเพื่อน สามารถปฏิบัติกิจกรรมรวมกันได แสดงความเห็นตอกัน ไดอยางเหมาะสม วัยรุนไดรับการพัฒนาทังดานความรูในการเปลี่ยนทางดานรางกาย ดานทักษะ การสรางสัม ้ พันธภาพกับเพื่อน ดานเจตคติ ในการเลือกคบเพื่อน และพัฒนาใหวัยรุนใชวิธีการคิดตามหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาใหเกิดความรู ในการหาปญหาและสาเหตุ ทักษะ ในการสรางทางเลือกในการแกปญหา เจตคติ เห็นคุณประโยชนของการแกปญหาที่ถูกตอง ผลการดําเนินงานโครงงาน “ รักนองตองปองกัน ผูกสัมพันธใหสมวัย ” ทางคณะผูรับผิดชอบ โครงงานมีความพึงพอใจและประทับใจในการจัดทําโครงงานนี้เปนอยางมาก และมีความภูมใจที่ไดเปนสวนหนึง ิ ่ ในการสรางและพัฒนาใหเพื่อนในวัยรุนดวยกัน มีทกษะการคิดโดยใชหลักคุณธรรมอันเปนสิ่งนําพาแสงสวาง  ั จากธรรมะเขาสูจิตใจของผูรวมโครงงานคุณธรรม “ รักนองตองปองกัน ผูกสัมพันธใหสมวัย ” ไดมีสํานึกในการ ใชชีวิตในทางที่ถูกตอง
 17. 17. 4.5 การประเมินตนเอง ผูรับผิดชอบโครงงานคุณธรรม “ รักนองตองปองกัน ผูกสัมพันธใหสมวัย ” ไดรับความรูเปนอยางมากในการ วางตัวใหเหมาะสมกับวัยและกับเพื่อนตางเพศ และไดรบการพัฒนาใหมีทักษะการคิดอยางมีคุณธรรมแบบโยนิโส ั มนสิการ วิธีคิดแบบอริยสัจ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ฆราวาสธรรม 4 ซึ่งสามารถนําไปพัฒนา ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตไดอยางเหมาะสม เมือตองเผชิญปญหาก็สามารถแกไขได ไมเดินในทางที่ผด ่ ิ ผูรับผิดชอบโครงงานคุณธรรม “ รักนองตองปองกัน ผูกสัมพันธใหสมวัย ” สามารถชี้แนะแนวทางที่ถูกตอง และเหมาะสมใหกับผูอื่นไดเปนอยางดี กอใหเกิดประโยชนตอบุคคลรอบขาง และสามารถเปนสวนหนึ่งในการ ขับเคลื่อน คนดี เขาสูสังคม ซึ่งในปจจุบัน คนดี ของสังคมปรากฏอยูอยางประปราย ผูรับผิดชอบโครงงานจึง ภาคภูมใจที่เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาวัยรุนดวยกันใหเปนผูมีคุณธรรมและดําเนินชีวิตไดอยางสงบสุข ิ 4.6 การประเมินและวิจารณโดยผูอื่น ทําใหเพื่อนๆเกิดความสามัคคีภายในกลุมมากขึ้น และทุกคนรวมกันคิด ทําใหเกิดผลงานทางความคิดที่ แปลกใหม นาสนใจ และมีความหลากหลาย การรวมกิจกรรมโครงงานคุณธรรม “ รักนองตองปองกัน ผูกสัมพันธ ใหสมวัย ” เปนสิ่งที่ดี ทําใหพวงเรา ที่เปนวัยรุน รูจักคิด แกปญหา และสรางทางเลือกได พรอมทั้งไดรูวิธีเลือก  ทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชในชีวตประจําวันไดเปนอยางดี ิ ลงชื่อ……………………………….. ( ผกากรอง บุญโสม ) ประธานนักเรียนโรงเรียนวัดพวงนิมิต ใหความรวมมือเปนอยางดี เพราะคิดวาปฏิบัติแลวเกิดประโยชน ตอตนเองและตอครอบครัวเปนอยางมาก เรื่องที่เขานําเขามาบอกพวกดิฉันก็เปนสิ่งที่พวกดิฉันไมคอยรูเรื่องกันมากนักจึงคิดวาสิ่งที่เขานํามาก็มีประโยชนเปน อยางมากจึงอยากใหโครงงานของเพื่อนสําเร็จลงไดดวยดี  ลงชื่อ……………………………….. ( พรพรรณ พงษสุข ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3
 18. 18. โครงงานคุณธรรม “ รักนองตองปองกัน ผูกสัมพันธใหสมวัย ” ทําใหวัยรุนอยางเรา ไดรูวิธีการแกปญหา โดยการใชคณธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถใชศาสนาเปนทีพึ่งทางใจได ซึ่งขาพเจา คิดวาเปนประโยชน ุ ่ อยางมาก ตลอดจนการรวมกันทํากิจกลุม ที่ไดนําขาวจากเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงมาใหไดชวยกันวิเคราะห ซึ่งมี  ความเห็นที่แตกตางกันไป แตก็สามารถชวยกันแกไขปญหาไปไดดวยดี และคิดวาแหตุการณตวอยางจะเปนเครื่อง ั เตือนใจจากผลของการกระทําที่ไมถูกตอง และไมควรเกิดขึ้นในสังคมไทย การรวมโครงงานครั้งนี้ถือวาเปนสิงที่ทํา่ ใหเผมไดรับประโยชนอยางมากและจะนําไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ถูกตองเหมาะสมตามคําสอนทาง พระพุทธศาสนาดวย ลงชื่อ……………………………….. ( สุนทร ขันโท ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
 19. 19. บทที่ 5 บทสรุปและขอเสนอแนะ 5.1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการ โครงงานคุณธรรมเรื่อง รักนองตองปองกัน ผูกสัมพันธใหสมวัย มีจุดมุงหมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวในวโรกาสครองราชยสมบัติครบ 60 ป และมีพระชนมมายุครอบ 80 พรรษา โดย ั สงเสริมและพัฒนาใหเยาวชนตระหนักถึงการวางตนที่เหมาะสมกับเพศตรงขาม และมีสวนรวมในการแกปญหาของ เพื่อนตางเพศ โดยใชธรรมมะเขาขัดเกลาจิตใจ โดยการใชสื่อจากฟงเทศน จากพระสงฆในเรื่อง การถือศีล 5 ซึ่งเปน ศีลที่วัยรุนทุกคนควรปฏิบัติตาม เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และมีคุณคา สงเสริมการฝกทักษะการคิดใหวัยรุนรูจักคิด และรูจักการแกปญหาในทางที่ถูกตองและเหมาะสม ดวยการคิดแบบ  โยนิโสมนสิการ คือ การคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย ทําใหวยรุนรูจักการหาเหตุ วาสิ่งใดคือเหตุใหญที่ทําใหเกิดปญหา ั ขึ้น และ หาปจจัย วาสิ่งใดคือเงื่อนไขทีกระทําอันกอใหเกิดเหตุขึ้น เมื่อทําการศึกษาวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัยแลว ่ ผูรวมกิจกรรมจะเขาใจปญหาที่เกิดขึ้น และรวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหาเพื่อหาทางออก และรวมกันหา แนวทางปองกันเพื่อมิใหเกิดปญหานั้นๆขึนในสังคม ้ นอกจากนั้นการคิดแบบโยนิโสมนสิการ อีกวิธีกลุมผูรับผิดชอบโครงงานไดนํามาฝกปฏิบัติในการ ดําเนินกิจกรรมครั้งนี้อีกหนึงวิธี ไดแด วิธีคิดแบบอริยสัจ 4 ไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค โดยสงเสริมใหวยรุน ่ ั ไดรูจักปญหา รูที่มาของปญหา และรูตวทีทําใหเกิดปญหา และสามารถหาเหตุที่กอใหเกิดปญหาได โดยการรวม ั ่ ปรึกษาหารือเพื่อใหวัยรุนในกลุมรวมกันคิดวิเคราะหปญหา พรอมทั้งชวยกันหาแนวทาง/วิธีการในการแกปญหา  จะเห็นไดวาการดําเนินงานโครงงานคุณธรรม “ รักนองตองปองกัน ผูกสัมพันธใหสมวัย” เปนการ สงเสริมใหวัยรุนไดฝกคิด รูจักการคิด และคิดอยางมีหลักคุณธรรมเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูเขารวมกิจกรรม และ  เปนการสงเสริมใหรูจักรวมกันทํางานเปนกลุม ซึ่งเปนการสงเสริมธรรมชาติของวันรุนที่ใหความสําคัญกับเพื่อนมาก  ที่สุด และเปนการสงเสริมทักษะการคิดแสดงการยอมรับซึ่งกันและกันจึงเปนการปูพนฐานในการใชชีวิตอยูในสังคม ื้  ไดเปนอยางดี มีความสุขในอนาคตเมื่อตองออกไปเผชิญกับสังคมที่กวางขึ้น
 20. 20. 5.2 แผนการดําเนินงานในอนาคตและขอเสนอแนะ 1. ควรจัดกิจกรรมใหวยรุนไดรจักดูแลตนเอง และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ซึ่งจะสงผลใหสังคมไดมี ั ู การพัฒนาและชวยกันยกระดับจิตใจของวัยรุนใหมีคุณธรรมและเขมแข็ง สามารถดํารงชีวิอยูในสังคมได อยางมีความสุข และพัฒนาใหสังคมไทยเจริญไปตามแนวทางและคําสอนของพระพุทธศาสนา 2. จัดกิจกรรมใหวัยรุนไดแสดงออกโดยการรวมแสดงบทบาทสมมติ เพื่อสงเสริมทักษะการกลาแสดงออกอยาง ถูกตองเหมาะสม และรวมกันแสดงความคิดเห็น วิเคราะห วิจารณ ในสิ่งที่ถูกตองอยางผูมีความรู ความสามารถ เปนการแสดงพลังของวัยรุนที่ตอไปจะเปนกําลังของชาติ

×