Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
วันสำำคัญทำง
พุทธศำสนำ
วันสำำคัญทำง
พุทธศำสนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
โดย
...
จุดประสงค์กำร
เรียนรู้
1. อ่ำน เขียน และบอกควำมหมำยของคำำ
ศัพท์ เกี่ยวกับวันเข้ำพรรษำได้
2. เห็นคุณค่ำและศรัทธำในพระรัตนตร...
วันเข้ำ
พรรษำ
วันเข้ำ
พรรษำ
• วันเข้ำพรรษำ เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จำำ
พรรษำตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน ตั้งแต่วันแรม 1
คำ่ำเดื...
เมื่อเข้ำพรรษำแล้วหำกภิกษุมีกิจธุระ
จำำเป็น อันชอบด้วยพระวินัยพระพุทธเจ้ำก็
ทรงอนุญำตให้ไปได้ โดยมีข้อจำำกัดว่ำจะ
ต้อง
กลั...
• ในวันเข้าพรรษา ถือว่าเป็นกรณียกิจพิเศษสำาหรับพระ
ภิกษุ
• สงฆ์ จะมีการประชุมกันในพระอุโบสถ ไหว้พระสวด
มนต์ ขอขมาซึ่งกันแล...
หลังจากเสร็จพิธีเข้าพรรษาแล้วก็นำาดอกไม้
ธูป เทียน ไปนมัสการ
ปูชนียวัตถุที่สำาคัญในอาวาสนั้น  ในวันต่อ
มาก็นำาดอกไม้ ธูป เ...
กิจกรรมที่ปฏิบัติใน
วันเข้าพรรษา
กิจกรรมที่ปฏิบัติใน
วันเข้าพรรษา
• ในวันเข้าพรรษานี้ตาม
ประวัติ ชาวไทยเราได้
ประกอบพิธีทา...
กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา
 ร่วมกิจกรรมทำาเทียนจำานำาพรรษา
 ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบนำ้าฝน และจตุปัจจัย
แก่ภิกษุสาม...
แบบทดสอบแบบทดสอบ
วันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม
15 คำา เดือน 8
ถูก ผิด
กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ
คือ การไปเวียนเทียนที่วัด
กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ
คือ การไปเวียนเทียนที่วัด
ถูกถ...
“หนึ่งพรรษาของการบวชคือ
3 ”พรรษา
ถูกถูก ผิดผิด
วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์จะไม่ไป
ค้างคืนที่อื่นเป็นเวลา
30 วัน
วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์จะไม่ไป
ค้างคืนที่อื่นเป...
การประกอบพิธีวันเข้าพรรษาเกิด
ในสุโขทัย
เป็นสมัยแรก
การประกอบพิธีวันเข้าพรรษาเกิด
ในสุโขทัย
เป็นสมัยแรก
ถูกถูก ผิดผิด
<Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา

524 views

Published on

วันเข้าพรรษา ไฟล์ptt

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา

 1. 1. วันสำำคัญทำง พุทธศำสนำ วันสำำคัญทำง พุทธศำสนำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และ วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 โดย ไพรวัลย์ ศรีสัตนำ โรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพร – ประชำอุปถัมภ์) สำำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพิษณุโลก เขต 1
 2. 2. จุดประสงค์กำร เรียนรู้ 1. อ่ำน เขียน และบอกควำมหมำยของคำำ ศัพท์ เกี่ยวกับวันเข้ำพรรษำได้ 2. เห็นคุณค่ำและศรัทธำในพระรัตนตรัย มีนิสัยดี คุณค่ำและอนุรักษ์ ศำสนวัตถุ ศำสนสถำนในท้องถิ่นใช้ ไตรสิกขำในกำรเรียนรู้ กำรทำำงำน กำรอยู่ร่วมกันและกำรดำำเนินชีวิตได้ อย่ำงเป็นสุข 3. ประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักธรรม ร่วม ศำสนพิธี วันเข้ำพรรษำ เป็นพุทธศำสนิกชนที่ดี และดำำเนินชีวิต 1. อ่ำน เขียน และบอกควำมหมำยของคำำ ศัพท์ เกี่ยวกับวันเข้ำพรรษำได้ 2. เห็นคุณค่ำและศรัทธำในพระรัตนตรัย มีนิสัยดี คุณค่ำและอนุรักษ์ ศำสนวัตถุ ศำสนสถำนในท้องถิ่นใช้ ไตรสิกขำในกำรเรียนรู้ กำรทำำงำน กำรอยู่ร่วมกันและกำรดำำเนินชีวิตได้ อย่ำงเป็นสุข 3. ประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักธรรม ร่วม ศำสนพิธี วันเข้ำพรรษำ เป็นพุทธศำสนิกชนที่ดี และดำำเนินชีวิต
 3. 3. วันเข้ำ พรรษำ วันเข้ำ พรรษำ • วันเข้ำพรรษำ เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จำำ พรรษำตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน ตั้งแต่วันแรม 1 คำ่ำเดือน 8 จนถึงกลำงเดือน 11 วันเข้ำพรรษำ ที่พระพุทธเจ้ำทรงอนุญำตไว้มีอยู่ 2 วันคือ •             วันเข้ำปุริมพรรษำ คือเข้ำพรรษำแรก ตั้งแต่วันแรม 1 คำ่ำ เดือน 8 ไปจนถึงวันเพ็ญ กลำงเดือน 11 •             วันเข้ำปัจฉิมพรรษำ  คือวันเข้ำพรรษำ หลัง ตั้งแต่วันแรม 1 คำ่ำเดือน 9 ไปจนถึงวัน เพ็ญเดือน 12 • วันเข้ำพรรษำ เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จำำ พรรษำตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน ตั้งแต่วันแรม 1 คำ่ำเดือน 8 จนถึงกลำงเดือน 11 วันเข้ำพรรษำ ที่พระพุทธเจ้ำทรงอนุญำตไว้มีอยู่ 2 วันคือ •             วันเข้ำปุริมพรรษำ คือเข้ำพรรษำแรก ตั้งแต่วันแรม 1 คำ่ำ เดือน 8 ไปจนถึงวันเพ็ญ กลำงเดือน 11 •             วันเข้ำปัจฉิมพรรษำ  คือวันเข้ำพรรษำ หลัง ตั้งแต่วันแรม 1 คำ่ำเดือน 9 ไปจนถึงวัน เพ็ญเดือน 12
 4. 4. เมื่อเข้ำพรรษำแล้วหำกภิกษุมีกิจธุระ จำำเป็น อันชอบด้วยพระวินัยพระพุทธเจ้ำก็ ทรงอนุญำตให้ไปได้ โดยมีข้อจำำกัดว่ำจะ ต้อง กลับมำยังสถำนที่จำำพรรษำเดิมภำยใน 7 วัน ที่เรียกว่ำสัตตำหกรณียะ เมื่อเข้ำพรรษำแล้วหำกภิกษุมีกิจธุระ จำำเป็น อันชอบด้วยพระวินัยพระพุทธเจ้ำก็ ทรงอนุญำตให้ไปได้ โดยมีข้อจำำกัดว่ำจะ ต้อง กลับมำยังสถำนที่จำำพรรษำเดิมภำยใน 7 วัน ที่เรียกว่ำสัตตำหกรณียะ
 5. 5. • ในวันเข้าพรรษา ถือว่าเป็นกรณียกิจพิเศษสำาหรับพระ ภิกษุ • สงฆ์ จะมีการประชุมกันในพระอุโบสถ ไหว้พระสวด มนต์ ขอขมาซึ่งกันและกัน เสร็จแล้วก็ประกอบพิธีเข้า พรรษา ภิกษุจะอธิษฐานใจตนเองว่า ตลอดฤดูกาลเข้า พรรษานี้ตนเองจะไม่ไปไหน ด้วยการเปล่งวาจาว่า •                      อิมสฺมึ  อาวาเส  อิมำ  เต มาสำ  วสฺสำ  อุเปมิ • หรือว่า         อิมสฺมึ  วิหาเร  อิมำ  เตมาสำ  วสฺสำ  อุเปมิ • แปลว่า          ข้าพเจ้าขออยู่จำาพรรษาตลอด 3 เดือน ในอาวาสนี้ หรือในวิหารนี้  (ว่า 3 ครั้ง)
 6. 6. หลังจากเสร็จพิธีเข้าพรรษาแล้วก็นำาดอกไม้ ธูป เทียน ไปนมัสการ ปูชนียวัตถุที่สำาคัญในอาวาสนั้น  ในวันต่อ มาก็นำาดอกไม้ ธูป เทียน ไปขอขมาพระ อุปัชฌาย์อาจารย์ และพระเถระที่ตนเคารพ นับถือ หลังจากเสร็จพิธีเข้าพรรษาแล้วก็นำาดอกไม้ ธูป เทียน ไปนมัสการ ปูชนียวัตถุที่สำาคัญในอาวาสนั้น  ในวันต่อ มาก็นำาดอกไม้ ธูป เทียน ไปขอขมาพระ อุปัชฌาย์อาจารย์ และพระเถระที่ตนเคารพ นับถือ
 7. 7. กิจกรรมที่ปฏิบัติใน วันเข้าพรรษา กิจกรรมที่ปฏิบัติใน วันเข้าพรรษา • ในวันเข้าพรรษานี้ตาม ประวัติ ชาวไทยเราได้ ประกอบพิธีทางศาสนา • เนื่องในวันเข้าพรรษา มาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย ซึ่งมีทั้ง พิธีหลวง และ พิธี ราษฎร์ • กิจกรรมที่กระทำาก็มี การเตรียมเสนาสนะให้ อยู่ในสภาพที่ดี สำาหรับ จะได้จำาพรรษา • อยู่ตลอด 3 เดือน จัด ทำา เทียนจำานำาพรรษา เพื่อใช้จุดบูชาพระบรม ธาตุ พระพุทธปฏิมา • ในวันเข้าพรรษานี้ตาม ประวัติ ชาวไทยเราได้ ประกอบพิธีทางศาสนา • เนื่องในวันเข้าพรรษา มาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย ซึ่งมีทั้ง พิธีหลวง และ พิธี ราษฎร์ • กิจกรรมที่กระทำาก็มี การเตรียมเสนาสนะให้ อยู่ในสภาพที่ดี สำาหรับ จะได้จำาพรรษา • อยู่ตลอด 3 เดือน จัด ทำา เทียนจำานำาพรรษา เพื่อใช้จุดบูชาพระบรม ธาตุ พระพุทธปฏิมา
 8. 8. กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา  ร่วมกิจกรรมทำาเทียนจำานำาพรรษา  ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบนำ้าฝน และจตุปัจจัย แก่ภิกษุสามเณร  ร่วมทำาบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษา อุโบสถศีล  อธิษฐาน งดเว้นอบายมุขต่างๆ กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา  ร่วมกิจกรรมทำาเทียนจำานำาพรรษา  ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบนำ้าฝน และจตุปัจจัย แก่ภิกษุสามเณร  ร่วมทำาบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษา อุโบสถศีล  อธิษฐาน งดเว้นอบายมุขต่างๆ
 9. 9. แบบทดสอบแบบทดสอบ
 10. 10. วันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม 15 คำา เดือน 8 ถูก ผิด
 11. 11. กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ คือ การไปเวียนเทียนที่วัด กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ คือ การไปเวียนเทียนที่วัด ถูกถูก ผิดผิด
 12. 12. “หนึ่งพรรษาของการบวชคือ 3 ”พรรษา ถูกถูก ผิดผิด
 13. 13. วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์จะไม่ไป ค้างคืนที่อื่นเป็นเวลา 30 วัน วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์จะไม่ไป ค้างคืนที่อื่นเป็นเวลา 30 วัน ถูก ผิด
 14. 14. การประกอบพิธีวันเข้าพรรษาเกิด ในสุโขทัย เป็นสมัยแรก การประกอบพิธีวันเข้าพรรษาเกิด ในสุโขทัย เป็นสมัยแรก ถูกถูก ผิดผิด
 15. 15. <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>

×