SlideShare a Scribd company logo

346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา

niralai
niralai

วันเข้าพรรษา ไฟล์ptt

1 of 15
Download to read offline
วันสำำคัญทำง
พุทธศำสนำ
วันสำำคัญทำง
พุทธศำสนำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
โดย
ไพรวัลย์ ศรีสัตนำ
โรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพร – ประชำอุปถัมภ์)
สำำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพิษณุโลก เขต 1
จุดประสงค์กำร
เรียนรู้
1. อ่ำน เขียน และบอกควำมหมำยของคำำ
ศัพท์ เกี่ยวกับวันเข้ำพรรษำได้
2. เห็นคุณค่ำและศรัทธำในพระรัตนตรัย
มีนิสัยดี คุณค่ำและอนุรักษ์
ศำสนวัตถุ ศำสนสถำนในท้องถิ่นใช้
ไตรสิกขำในกำรเรียนรู้ กำรทำำงำน
กำรอยู่ร่วมกันและกำรดำำเนินชีวิตได้
อย่ำงเป็นสุข
3. ประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักธรรม ร่วม
ศำสนพิธี วันเข้ำพรรษำ
เป็นพุทธศำสนิกชนที่ดี และดำำเนินชีวิต
1. อ่ำน เขียน และบอกควำมหมำยของคำำ
ศัพท์ เกี่ยวกับวันเข้ำพรรษำได้
2. เห็นคุณค่ำและศรัทธำในพระรัตนตรัย
มีนิสัยดี คุณค่ำและอนุรักษ์
ศำสนวัตถุ ศำสนสถำนในท้องถิ่นใช้
ไตรสิกขำในกำรเรียนรู้ กำรทำำงำน
กำรอยู่ร่วมกันและกำรดำำเนินชีวิตได้
อย่ำงเป็นสุข
3. ประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักธรรม ร่วม
ศำสนพิธี วันเข้ำพรรษำ
เป็นพุทธศำสนิกชนที่ดี และดำำเนินชีวิต
วันเข้ำ
พรรษำ
วันเข้ำ
พรรษำ
• วันเข้ำพรรษำ เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จำำ
พรรษำตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน ตั้งแต่วันแรม 1
คำ่ำเดือน 8 จนถึงกลำงเดือน 11 วันเข้ำพรรษำ
ที่พระพุทธเจ้ำทรงอนุญำตไว้มีอยู่ 2 วันคือ
•             วันเข้ำปุริมพรรษำ คือเข้ำพรรษำแรก
ตั้งแต่วันแรม 1 คำ่ำ เดือน 8 ไปจนถึงวันเพ็ญ
กลำงเดือน 11
•             วันเข้ำปัจฉิมพรรษำ  คือวันเข้ำพรรษำ
หลัง ตั้งแต่วันแรม 1 คำ่ำเดือน 9 ไปจนถึงวัน
เพ็ญเดือน 12
• วันเข้ำพรรษำ เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จำำ
พรรษำตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน ตั้งแต่วันแรม 1
คำ่ำเดือน 8 จนถึงกลำงเดือน 11 วันเข้ำพรรษำ
ที่พระพุทธเจ้ำทรงอนุญำตไว้มีอยู่ 2 วันคือ
•             วันเข้ำปุริมพรรษำ คือเข้ำพรรษำแรก
ตั้งแต่วันแรม 1 คำ่ำ เดือน 8 ไปจนถึงวันเพ็ญ
กลำงเดือน 11
•             วันเข้ำปัจฉิมพรรษำ  คือวันเข้ำพรรษำ
หลัง ตั้งแต่วันแรม 1 คำ่ำเดือน 9 ไปจนถึงวัน
เพ็ญเดือน 12
เมื่อเข้ำพรรษำแล้วหำกภิกษุมีกิจธุระ
จำำเป็น อันชอบด้วยพระวินัยพระพุทธเจ้ำก็
ทรงอนุญำตให้ไปได้ โดยมีข้อจำำกัดว่ำจะ
ต้อง
กลับมำยังสถำนที่จำำพรรษำเดิมภำยใน 7
วัน ที่เรียกว่ำสัตตำหกรณียะ
เมื่อเข้ำพรรษำแล้วหำกภิกษุมีกิจธุระ
จำำเป็น อันชอบด้วยพระวินัยพระพุทธเจ้ำก็
ทรงอนุญำตให้ไปได้ โดยมีข้อจำำกัดว่ำจะ
ต้อง
กลับมำยังสถำนที่จำำพรรษำเดิมภำยใน 7
วัน ที่เรียกว่ำสัตตำหกรณียะ
• ในวันเข้าพรรษา ถือว่าเป็นกรณียกิจพิเศษสำาหรับพระ
ภิกษุ
• สงฆ์ จะมีการประชุมกันในพระอุโบสถ ไหว้พระสวด
มนต์ ขอขมาซึ่งกันและกัน เสร็จแล้วก็ประกอบพิธีเข้า
พรรษา ภิกษุจะอธิษฐานใจตนเองว่า ตลอดฤดูกาลเข้า
พรรษานี้ตนเองจะไม่ไปไหน ด้วยการเปล่งวาจาว่า
•                      อิมสฺมึ  อาวาเส  อิมำ  เต
มาสำ  วสฺสำ  อุเปมิ
• หรือว่า         อิมสฺมึ  วิหาเร  อิมำ  เตมาสำ  วสฺสำ 
อุเปมิ
• แปลว่า          ข้าพเจ้าขออยู่จำาพรรษาตลอด 3
เดือน ในอาวาสนี้ หรือในวิหารนี้  (ว่า 3 ครั้ง)
หลังจากเสร็จพิธีเข้าพรรษาแล้วก็นำาดอกไม้
ธูป เทียน ไปนมัสการ
ปูชนียวัตถุที่สำาคัญในอาวาสนั้น  ในวันต่อ
มาก็นำาดอกไม้ ธูป เทียน ไปขอขมาพระ
อุปัชฌาย์อาจารย์ และพระเถระที่ตนเคารพ
นับถือ
หลังจากเสร็จพิธีเข้าพรรษาแล้วก็นำาดอกไม้
ธูป เทียน ไปนมัสการ
ปูชนียวัตถุที่สำาคัญในอาวาสนั้น  ในวันต่อ
มาก็นำาดอกไม้ ธูป เทียน ไปขอขมาพระ
อุปัชฌาย์อาจารย์ และพระเถระที่ตนเคารพ
นับถือ

Recommended

ชุมชนบ้านกล้วย
ชุมชนบ้านกล้วยชุมชนบ้านกล้วย
ชุมชนบ้านกล้วยThanaporn Tu
 
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12niralai
 
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์  ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...สไลด์  ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...Prachoom Rangkasikorn
 
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213Jintananicha
 
สไลด์ จังหวัดชัยนาท ผู้แทนภาคกลาง ประชุม หสม.ชาวตลาดฯ 24สค60
สไลด์ จังหวัดชัยนาท ผู้แทนภาคกลาง ประชุม หสม.ชาวตลาดฯ 24สค60สไลด์ จังหวัดชัยนาท ผู้แทนภาคกลาง ประชุม หสม.ชาวตลาดฯ 24สค60
สไลด์ จังหวัดชัยนาท ผู้แทนภาคกลาง ประชุม หสม.ชาวตลาดฯ 24สค60Bird Nfe
 

More Related Content

What's hot

หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมรักษ์ ร่วมสืบสานจากบ้านสู่เมือง กลุ่มสาระการเรียนร...
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมรักษ์ ร่วมสืบสานจากบ้านสู่เมือง กลุ่มสาระการเรียนร...หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมรักษ์ ร่วมสืบสานจากบ้านสู่เมือง กลุ่มสาระการเรียนร...
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมรักษ์ ร่วมสืบสานจากบ้านสู่เมือง กลุ่มสาระการเรียนร...Jee Ja
 
พุทธประวัติ ส16101 ป.6
พุทธประวัติ ส16101 ป.6พุทธประวัติ ส16101 ป.6
พุทธประวัติ ส16101 ป.6Thanawut Rattanadon
 
พุทธประวัติ 1
พุทธประวัติ 1พุทธประวัติ 1
พุทธประวัติ 1wanpenrd
 
โครงงานคอมวิถีชีวิตของชาวหมู่บ้านแม่ขนาด
โครงงานคอมวิถีชีวิตของชาวหมู่บ้านแม่ขนาดโครงงานคอมวิถีชีวิตของชาวหมู่บ้านแม่ขนาด
โครงงานคอมวิถีชีวิตของชาวหมู่บ้านแม่ขนาดSiriluk Singka
 

What's hot (6)

หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมรักษ์ ร่วมสืบสานจากบ้านสู่เมือง กลุ่มสาระการเรียนร...
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมรักษ์ ร่วมสืบสานจากบ้านสู่เมือง กลุ่มสาระการเรียนร...หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมรักษ์ ร่วมสืบสานจากบ้านสู่เมือง กลุ่มสาระการเรียนร...
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ร่วมรักษ์ ร่วมสืบสานจากบ้านสู่เมือง กลุ่มสาระการเรียนร...
 
พุทธประวัติ ส16101 ป.6
พุทธประวัติ ส16101 ป.6พุทธประวัติ ส16101 ป.6
พุทธประวัติ ส16101 ป.6
 
พุทธประวัติ 1
พุทธประวัติ 1พุทธประวัติ 1
พุทธประวัติ 1
 
โครงงานคอมวิถีชีวิตของชาวหมู่บ้านแม่ขนาด
โครงงานคอมวิถีชีวิตของชาวหมู่บ้านแม่ขนาดโครงงานคอมวิถีชีวิตของชาวหมู่บ้านแม่ขนาด
โครงงานคอมวิถีชีวิตของชาวหมู่บ้านแม่ขนาด
 
ม.2 ภาคเรียนที่ 1
ม.2 ภาคเรียนที่ 1ม.2 ภาคเรียนที่ 1
ม.2 ภาคเรียนที่ 1
 
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
 

Similar to 346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา

หนองลาดควาย๕๓
หนองลาดควาย๕๓หนองลาดควาย๕๓
หนองลาดควาย๕๓weskaew yodmongkol
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายpeerapong715
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายpeerapong715
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายpeerapong14
 
คู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรม
คู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรมคู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรม
คู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรมniralai
 
งานนำเสนอโรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ค่านิยม
งานนำเสนอโรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ค่านิยมงานนำเสนอโรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ค่านิยม
งานนำเสนอโรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ค่านิยมอรระมภา วิเลปนะ
 
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรมโครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรมtassanee chaicharoen
 
งานนำเสนอวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำ...
งานนำเสนอวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำ...งานนำเสนอวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำ...
งานนำเสนอวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำ...อบต. เหล่าโพนค้อ
 
จุดเน้นที่ 3 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 3 ภาค1 ปี55จุดเน้นที่ 3 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 3 ภาค1 ปี55tassanee chaicharoen
 
บทที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
บทที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์  และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์บทที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์  และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
บทที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์krunumc
 
นิราศพระบาท1 52
นิราศพระบาท1 52นิราศพระบาท1 52
นิราศพระบาท1 52panneem
 
นิราศพระบาท1 52
นิราศพระบาท1 52นิราศพระบาท1 52
นิราศพระบาท1 52panneem
 
วิทยาศาสตร์ศึกษาแบบองค์รวม
วิทยาศาสตร์ศึกษาแบบองค์รวมวิทยาศาสตร์ศึกษาแบบองค์รวม
วิทยาศาสตร์ศึกษาแบบองค์รวมPrachoom Rangkasikorn
 
นวัตกรรม วันสำคัญและการปฏิบัติตนทางพระพุทธศาสนาในอำเภอโกสัมพีนคร.pdf
นวัตกรรม วันสำคัญและการปฏิบัติตนทางพระพุทธศาสนาในอำเภอโกสัมพีนคร.pdfนวัตกรรม วันสำคัญและการปฏิบัติตนทางพระพุทธศาสนาในอำเภอโกสัมพีนคร.pdf
นวัตกรรม วันสำคัญและการปฏิบัติตนทางพระพุทธศาสนาในอำเภอโกสัมพีนคร.pdfssuser6a0d4f
 
16ภูมิปัญญาไทย
16ภูมิปัญญาไทย16ภูมิปัญญาไทย
16ภูมิปัญญาไทยJulPcc CR
 

Similar to 346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา (20)

Portfolio M.5/5 No.32
Portfolio M.5/5 No.32Portfolio M.5/5 No.32
Portfolio M.5/5 No.32
 
Bioosm
BioosmBioosm
Bioosm
 
หนองลาดควาย๕๓
หนองลาดควาย๕๓หนองลาดควาย๕๓
หนองลาดควาย๕๓
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวาย
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวาย
 
โรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวายโรงเรียนบ้านดงหวาย
โรงเรียนบ้านดงหวาย
 
Karma
KarmaKarma
Karma
 
คู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรม
คู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรมคู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรม
คู่มือค่ายพุทธบุตรอุ่นใจธรรม
 
งานนำเสนอโรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ค่านิยม
งานนำเสนอโรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ค่านิยมงานนำเสนอโรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ค่านิยม
งานนำเสนอโรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ค่านิยม
 
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรมโครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม
โครงงานสุขภาพส่งเสริมคุณธรรม
 
งานนำเสนอวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำ...
งานนำเสนอวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำ...งานนำเสนอวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำ...
งานนำเสนอวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำ...
 
จุดเน้นที่ 3 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 3 ภาค1 ปี55จุดเน้นที่ 3 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 3 ภาค1 ปี55
 
บทที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
บทที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์  และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์บทที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์  และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
บทที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ และการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
 
D9[1]
D9[1]D9[1]
D9[1]
 
นิราศพระบาท1 52
นิราศพระบาท1 52นิราศพระบาท1 52
นิราศพระบาท1 52
 
นิราศพระบาท1 52
นิราศพระบาท1 52นิราศพระบาท1 52
นิราศพระบาท1 52
 
วิทยาศาสตร์ศึกษาแบบองค์รวม
วิทยาศาสตร์ศึกษาแบบองค์รวมวิทยาศาสตร์ศึกษาแบบองค์รวม
วิทยาศาสตร์ศึกษาแบบองค์รวม
 
จุดเน้นที่ 3
จุดเน้นที่ 3จุดเน้นที่ 3
จุดเน้นที่ 3
 
นวัตกรรม วันสำคัญและการปฏิบัติตนทางพระพุทธศาสนาในอำเภอโกสัมพีนคร.pdf
นวัตกรรม วันสำคัญและการปฏิบัติตนทางพระพุทธศาสนาในอำเภอโกสัมพีนคร.pdfนวัตกรรม วันสำคัญและการปฏิบัติตนทางพระพุทธศาสนาในอำเภอโกสัมพีนคร.pdf
นวัตกรรม วันสำคัญและการปฏิบัติตนทางพระพุทธศาสนาในอำเภอโกสัมพีนคร.pdf
 
16ภูมิปัญญาไทย
16ภูมิปัญญาไทย16ภูมิปัญญาไทย
16ภูมิปัญญาไทย
 

More from niralai

334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10niralai
 
332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชาniralai
 
331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษาniralai
 
338มารยาทไทย
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทยniralai
 
337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนาniralai
 
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)niralai
 
336เบญจศีล
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีลniralai
 
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธniralai
 
339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!niralai
 
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทยniralai
 
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศniralai
 
343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูดniralai
 
342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5niralai
 
341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษาniralai
 
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดีniralai
 
350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6niralai
 
349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4niralai
 
351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3niralai
 
098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่นniralai
 
097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิตniralai
 

More from niralai (20)

334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10
 
332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชา
 
331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา331วันเข้าพรรษา
331วันเข้าพรรษา
 
338มารยาทไทย
338มารยาทไทย338มารยาทไทย
338มารยาทไทย
 
337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา
 
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
 
336เบญจศีล
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีล
 
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
 
339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
 
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
 
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
 
343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
 
342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5
 
341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา341วันออกพรรษา
341วันออกพรรษา
 
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
 
350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6
 
349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4
 
351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3
 
098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น
 
097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต
 

346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา