Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

343ศิลปการพูด

450 views

Published on

ศิลปการพูด ไฟล์ptt

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

343ศิลปการพูด

 1. 1. ข้าพเจ้าจะซื้อ ม้าสักตัว ข้าพเจ้าไม่ ต้องการทราบว่า ขนที่หางม้ามีกี่ เส้น
 2. 2. เริ่มเป็นนักพูด ๑. เป็นนักฟังที่ดี ๒. ศึกษาหาความรู้อยู่ เสมอ ๓. ยอมรับฟังคำา วิจารณ์
 3. 3. การเลือกเรื่องที่จะพูด ๑. เลือกเรื่องที่เรามี ความรู้ ความเข้าใจ ๒. เป็นเรื่องที่เรา อยากพูด
 4. 4. ศิลปการสร้างโครงเรื่อง a.ส่วนหัว, คำานำา หรือ เริ่มต้น...ต้อง ตื่นเต้น ๒. ส่วนกลาง เนื้อหา สาระ...ต้องเรื่องดี
 5. 5. ๑.ส่วนหัว, คำำนำำ - กำรพำดหัวข่ำว- กล่ำวคำำถำม - ชวนสงสัย-ให้ รื่นเริง - เชิงกวี-มีตัวอย่ำง
 6. 6. ๒.ส่วนกลำงเนื้อหำ สำระ -เรียงลำำดับ -จับประเด็น -เน้นตอน สำำคัญ
 7. 7. ๓.ส่วนหำง หรือสรุป -ต้องมีควำมหมำย ชัดเจน -สัมพันธ์กับหัวข้อ และเนื้อเรื่อง -กะทัดรัดไม่เยิ่นพอคลุมส่วนสำำคัญ สั้นพอคลุมส
 8. 8. ข้อควรระวัง กำรสรุปจบมิใช่ -กำรทบทวนเรื่อง ที่พูด -กำรย่อเรื่องที่พูด ทั้งหมด
 9. 9. บันได ๑๓ ขั้น
 10. 10. หลักพัฒนาการพูด ๑.จด จำา ถ้อยคำาที่มี สาระไว้เป็นข้อมูล ๒.จัดลำาดับความคิดที่จะ พูดให้สอดคล้อง ๓.พูดจากใจ ที่จริงใจ
 11. 11. ๕. ก่อนพูดเตรียมกาย ใจให้พร้อม ๖. เตรียมอุปกรณ์ให้ พร้อม ๗. ต้องพูดให้ได้ เหมือนการเขียน ๘. ระลึกเสมอว่า การ
 12. 12. บุคลิกภาพของนักพูด -รูปร่างหน้าตา - การแต่งกาย -การปรากฏตัว - กิริยาท่าทาง -การสบสายตา -
 13. 13. ข้อควรปฏิบัติหลังการพูด วบคุมจิตใจให้สงบ ย่ารู้สึกเสียดายบางคำาที่ลืมพ ม่หลงระเริงคำาสรรเสริญเยิน ดทนฟังคำาวิจารณ์อย่างสนใ นทึกข้อบกพร่องเพื่อแก้ไข
 14. 14. เส้นทางสู่ความสำาเร็จ ฉันทะ พอใจในเรื่องที่จะพูด ิริยะหมั่นฝึกซ้อม ิตตะ เอาใจฝักใฝ่ ิมังสา หมั่นคิดตริตรอง

×