Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

351หน้าที่ชาวพุทธ3

1,668 views

Published on

หน้าที่ชาวพุทธ ไฟล์ ptt

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

351หน้าที่ชาวพุทธ3

 1. 1. WELCOME ยินดี ต้อนรับ
 2. 2. หน้าที่ชาวพุทธ ๑. หน้าที่ของพระสงฆ์ในการปฏิบัติ ตามหลักพระธรรมวินัย . การปลูกจิตสำานึกในด้านการบำารุง รักษาวัดและพุทธสถาน . การปฏิบัติตนตามพุทธปณิธาน ๔ ๔. องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา ๕. การศึกษา และรวมตัวของ องค์กรชาวพุทธ ๖. การเป็นศิษย์ที่ดีตามหลักทิศ เบื้องขวาในทิศ ๖ ๘. การเข้าร่วมพิธีกรรมทาง พระพุทธศาสนา ๗. การเข้าค่ายอาสาพัฒนาคุณธรร ๙. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 3. 3. ๑. หน้าที่ของพระสงฆ์ในการปฏิบัติ ตามหลักพระธรรมวินัย๑.การศึกษา และเรียนพุทธวัจนะ ๕. การเผยแผ่หลักธรรมคำาสอน ๒. การปฏิบัติวิปัสนาถุระ ๔. สืบทอดพระพุทธศาสนา ๓. การสั่งสอนหลักธรรมคำาสอน น การศึกษาหลักธรรมคำาสอนต่างๆ เช่น การสวดมนต์ ทำาวัตร ถือศีล บำาเพ็ญภาวนา เจริญวิปัสสนากรรมฐาน เช่น สอนหนังสือให้กับนักเรียนใน โรงเรียนต่างๆ เช่น การปฏิบัติตามพระวินัย อย่างเคร่งครัด เช่น การเทศนาให้ประชาชนฟัง ในโอกาสต่างๆ
 4. 4. ๒. การปลูกจิตสำานึกในด้านการบำารุง รักษาวัดและพุทธสถาน ษาพุทธสถาน เช่น โบสถ์ วิหารเจดีย์ เป็นต้น ไม่ปล่อยให้ผู้ใดมาทำาลายดัดแปลง หรือ ใดๆ อันก่อให้เกิดการเสียหาย โดยการว่า อนหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือช่วยกัน พย์เพื่อการซ่อมแซมบูรณะ ๒. รักษาที่วัดให้เป็นเขตพระรัตนตรัยอันศักดิ์สิทธ ไม่ให้มีการเบียดเบียนชีวิตในบริเวณวัด เวลาวัดมีงาน ห้ามชาวห้ามนำาสิ่งมึนเมาเข้ามาเสพกันในวัด แม้อบาย ประเภทการพนันก็ห้ามนำามาเล่นในวัด ตัวอย่างการบำารุงรักษาและใช้ประโยชน์ จากวัดและพุทธสถาน พุทธสถาน คือ อะไร ๑.เป็นที่ทำาบุญของชาวบ้าน ๒. เป็นสถานศึกษาของกุลบุตร ๔. เป็นแหล่งศึกษาศิลปะ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ๕. เป็นศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชน ๖. เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรร ของทางราชการ ๓. เป็นศูนย์รวมจิตใจสำาหรับปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม
 5. 5. ๓. การปฏิบัติตนตาม พุทธปณิธาน ๔ ศึกษาพระธรรมจนมีความรู้แตกฉาน พุทธปณิธาน หมายถึง การตั้งความปรารถนาของพระพุทธเจ้า ๒. การปฏิบัติตนตามที่ได้ศึกษามาจน บรรลุผลตามความสามารถ ๔. มีความสามารถในการถ่ายทอด ๓. กำาจัดการกล่าวร้าย เข้าในผิดต่อพระ พุทธศาสนาให้ราบคาบโดยชอบธรรม น การศึกษาพระพุทธวัจนะในพระ ไตรปิฎกให้เข้าใจ เช่น นำาทฤษฎีที่ได้จากการศึกษา พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ เช่น ร่วมมือกันแก้ไขความเข้าใจผิดหรือกา กล่าวร้าย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เช่น เรียนรู้ ปฏิบัติตามที่รู้ และรู้จัก ถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น
 6. 6. ๔. องค์ประกอบของ พระพุทธศาสนา ๑.ศาสดา มีพระพุทธเจ้า ผู้ค้นพบหลักธรรมและ ก่อตั้งพระพุทธศาสนา ๒. ศาสนธรรม (คำาสั่งสอน) มีหลักคำาสอนอันเป็นเป้าหมายสูงสุด ของชีวิตซึ่งได้แก่ นิพพาน มีพระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่รวบรวม หลักคำาสอนของพระพุทธเจ้า ๓. ศาสนบุคคล มีพระสงฆ์เป็นสาวก ผู้ศึกษาและสืบทอด หลักธรรมคำาสอนให้ดำารงอยู่ต่อไป ๔. ศาสนพิธี มีศาสนพิธี ซึ่งได้แก่ พิธีกรรมทางศาสนา ๕. ศาสนสถาน มีโบสถ์ หรือพระอุโบสถ เป็นศาสนสถ เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ
 7. 7. ๑.ศาสดา ๒. ศาสนธรรม(คำาสั่งสอน) ๓. ศาสนบุคคล ๔. ศาสนพิธี ๕. ศาสนสถาน
 8. 8. ๕. การศึกษา และรวมตัวของ องค์กรชาวพุทธ.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา องค์กรชาวพุทธ หมายถึง หน่วยงานที่เกิดจากการรวมตัวของชาวพุทธ เพื่อศึกษา เผยแผ่ และปกป้องพระพุทธศาสนา ๒. เพื่อเผยแผ่หลักธรรมทางศาสนา ๔. เพื่อมีความเข้าใจอันดี ระหว่างชาวพุทธทั่วโลก ๓. เพื่อประกอบกิจการทางศาสนา เช่น การถวายปัจจัยไทยธรรม เช่น พิมพ์วารสาร จัดตั้งองค์กรเช่น จัดปาถกถาธรรม ปฏิบัติสมาธิ เช่น แลกเปลี่ยนข้อมูลทางสื่อ ๕. เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ หลักศาสนามาพัฒนาตนเองและสัง เช่น การขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ ม
 9. 9. ๖. การเป็นศิษย์ที่ดีตามหลักทิศ เบื้องขวาในทิศ ๖ ทิศ ตามหลักพระพุทธศาสนาหมายถึง บุคคลประเภทต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กันทางสังคม ประกอบด้วย ๑.ทิศเบื้องหน้า คือ บิดามารดา ๒.ทิศเบื้องขวา คือ ครูอาจารย์ ๓.ทิศเบื้องหลัง คือ บุตรภรรยา ๔.ทิศเบื้องซ้าย คือ เพื่อน ๕.ทิศเบื้องล่าง คือ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ๖.ทิศเบื้องบน คือ พระสงฆ์ จารย์ปฏิบัติต่อศิษย์ นำาให้เป็นคนดี ให้มีความรู้ความเข้าใจ วิชาความรู้โดยไม่ปิดบัง องสรรเสริญให้ปรากฏใน นฝูง องศิษย์ให้พ้นจากอันตราย ศิษย์ปฏิบัติต่อครูอาจารย์ ๑.แสดงความเคารพ ๒.ช่วยเหลือเมื่อมีกิจธุระ ๓.เชื่อฟังครูอาจารย์สั่งสอน ๔.คอยรับใช้ ช่วยเหลือกิจวัตรประจำาวันเ ๕.ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ถ้ากล่าวเฉพาะทิศเบื้องขวา หน้าที่ที่ควรปฏิบัติต่อกันคือ
 10. 10. ๗. การเข้าค่ายอาสาพัฒนาคุณธรรม ความสำาคัญ ๑.ปลูกฝังให้มีคุณธรรม และ ความกตัญญู ๒. สร้างความเข้าใจระหว่าง ผู้ร่วมอบรม ๔. สร้างระเบียบวินัย เห็นแก่ส่วนรวม ๓. สร้างจิตสำานึกของความเป็นไทย
 11. 11. ๘. การเข้าร่วมพิธีกรรมทาง พระพุทธศาสนา พิธีของกษัตริย์ เช่น •พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ •พิธีฉัตรมงคล •พิธีทักษิณานุประภา •พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รัฐพิธี คือ พิธีของทางรัฐบาล เช่น •ฉลองรัฐธรรมนูญ •สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ิธีของประชาชน เช่น พิธีมงคลสมรส พิธีโกนจุก พิธีขึ้นบ้านใหม่ พิธีอุปสมบท พิธีของศาสนา เช่น •รักษาศีลอุโบสถ •เวียนเทียน •แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 12. 12. ๙. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ความสำาคัญ๑.เพื่อให้เข้าถึงไตรสรณคมน์ ๒. เพื่อใกล้ชิดกับพระสงฆ์ ๔. เพื่อเป็นการปฏิญานตนว่าเป็น คนของพระพุทธเจ้า ๓. เพื่อสืบทอดและ ดำารงรักษาพิธีกรรม ๕. เพื่อเป็นรากฐานแห่งการ ปฏิบัติตนตามหลักธรรม ประโยชน์ นเอง ห้เป็นคนมีสังกัดไม่เลื่อนลอย ไว้วางใจของหลายฝ่าย ต่อสังคม -เกิดความมั่นคง -แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียว -สืบทอดศาสนาให้คงอยู่ ต่อประเทศชาติ -เกิดความสามัคคี -สังคมสงบสุข -รักษาความเป็นเอกลักษณ์
 13. 13. By… • เด็กชายธีรภัทร คงดี เลขที่ ๖ • เด็กชายวัฒนา เกตุสุข เลขที่ ๑๔ • เด็กชายคฑา จักษุสุวรรณ เลขที่ ๑๕ • เด็กหญิงณัฐกานต์ ภูมิโคกรักษ์ เลขที่ ๒๓ • เด็กหญิงพิราอร บุญวัชรพันธ์สกุล เลขที่ ๓๓
 14. 14. Bye…Bye

×