รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2

2,664 views

Published on

รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2 โดย นิราลัย สำนักสงฆ์สวนวาง อ.คุระบุรี จ.พังงา

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,664
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย2

 1. 1.   โอกาสนีโชคดีหนาพระมาโปรด ้ มาดีมีคุณธรรมประจําจิต ประพฤติธรรมสํ าคัญอยู่ทจิต ี่จงเลิกโกรธเลิกหงุดหงิดเลิกริษยา ดีจะติดต่ อตั้งเมื่อยังอยู่ ถ้ าตั้งผิดมัวหมองไม่ ผ่องใสเลิกมักง่ ายมลายสิ้นเลิกนินทา ไปดีมีคุณธรรมคําเชิ ดชู ้ ถ้ าตั้งถูกผุดผ่ องไม่ หมองใจเลิกพูดจาลามลวนไม่ ชวนฟัง ดีจะอยู่แบ่ งภาคเมื่อจากไป สติใช้ คุมจิตไม่ ผดนา ิเลิกซุ่ มซ่ ามหยามเหยียดเลิกเกียจคร้ าน  เลิกเป็ นพาลอวดโตคุยโอหัง ต้ นไม้ ให้ ความร่ มรื่นแก่ชีวติ โลกภายนอกกว้ างไกลใครๆรู้เลิกฟุ่ มเฟื อยเย่ อหยิงเลิกชิ งชั ง ่ นกตัวนิดให้ เสี ยงเพลงแก่โลกหล้า โลกภายในลึกซึ้งอยู่ร้ ู บ้างไหมเลิกเบียดบังราษฎร์ หลวงเลิกลวงกัน ดอกไม้ น้อยยังให้ ความชื่นบานตา จะมองโลกภายนอกมองออกไปเลิกคิดชั่วมัวหมองคิดปองร้ าย แม้ ต้นหญ้าก็ยงให้ ออกซิเจน ั ็ จะมองโลกภายในให้ มองตนเลิกอบายมุขเป็ นสุ ขสั นต์ แล้วตัวเราเกิดมาในโลกนี้ ฝิ่ นกัญชายาเหล้าอย่าเมากัน ทําสิ่ งดีอะไรให้ โลกเห็น สามัคคีรักกันฉันพีน้อง ่การพนันเลิกสิ้นอย่ายินดี กินกามเกียรติเท่านั้นหรือทีทาเป็ น ่ ํ เรื่องมัวหมองข้ องใจไม่ ถือสา  ไม่ ดีเด่ นกว่าบรรดาต้ นหญ้าเลย ให้ อภัยยกโทษไม่ โกรธา ชีวตไร้ สาระขณะนี้ ิ  ต่ างเมตตารักกันไม่ ฟั่นเฟื อน ยังไม่ สายเกินทีจะแก้ ไข ่ เห็นบัวขาวพราวสล้ างอยู่กลางบ่ อ ลินกับฟันอยู่ด้วยกันมันกระทบ ้ แม้ ชีวตเหลือน้ อยลงเพียงใด ิ ทําให้ ก่อความคิดขึนอย่างหนึ่ง ้ บางครั้งขบห้ อเลือดเหมือนเชือดเฉือน ควรภูมิใจทีได้ ทาดีทน ่ ํ ั นําสกปรกและโสโครกเช่ นในบึง ้ เพือนร่ วมชาติเหมือนญาติอยู่ในเรือน ่ มีคนเห็นหรือไม่ เป็ นไรเล่า ไฉนบัวจึงไม่ เปรอะเลอะบ้ างนา เปรียบดังเพือนร่ วมตายอย่าหน่ ายกัน ่ ควรเลือกเอาความดีทสร้ างสรรค์ ี่ ถ้ าใจเราเหมือนบัวขาวทีกล่าวนั้น ่ แม้ ผดบ้ างพลั้งหน่ อยอย่าพลอยซํ้า ิ มีคนเห็นหรือไม่ ไม่ สําคัญ ก็จะพลันสู งเด่ นเป็ นสง่ า ให้ ระกําชํ้าจิตคิดเหหัน ใจเรานั้นรู้ ว่าดีเท่ านีพอ ้ กายสกปรกโสโครกคล้ายป่ าช้ า ควรผ่อนสั้ นผ่อนยาวเข้ าหากัน  แต่ ทว่าจิตข้ างในผ่องใสเอย จิตผูกพันฉันน้ องพีนีดีเอย ่ ้ เพือนทีดีมีหนึ่งถึงจะน้ อย ่ ่   ดีกว่าร้ อยเพือนคิดริษยา ่ ฝากบทกลอนจากใจมอบให้ ศิษย์ การอบรมบ่ มนิสัยให้ ศิษย์น้ัน เหมือนเกลือดีมีนิดหน่ อยน้ อยราคา เก็บไปคิดอีกสั กครั้งยังไม่ สาย เพียงแค่ วนละนาทีกดีถม ั ็ ยังมีค่ากว่านําเค็มเต็มทะเล ้ ครู ทุกคนยอมเหนื่อยยากลําบากกาย ศิษย์จะดีมีค่าหรือล่มจม  ขอเพียงหมายให้ ศิษย์ได้ เป็ นคนดี อาจเป็ นเพราะการอบรมหนึ่งนาที อยากได้ ดีไม่ ทาดีน้ ันมีมาก ํ ให้ เธอรู้ ว่าครู นีมีความรัก ้ ดีแต่ อยากแต่ ไม่ ทาน่ าขําหนอ ํ แม้ ศิษย์จักพลาดพลั้งไปไม่ หน่ ายหนี อยากได้ ดีต้องทําดีอย่ารีรอ จะอบรมพรํ่าสอนจนเป็ นคนดี ดีแต่ ขอรอแต่ ดีไม่ ดีเลย คือสิ่ งทีครู มอบไว้ ให้ กบเธอ. ่ ั
 2. 2.    พระคุณแม่ เลิศฟามหาสมุทร ้ เปรียบพ่อแม่ เช่ นโคมทองของชีวต ิ เหนื่อยทั้งกายเพลียทั้งใจให้ ความรู้ พระคุณแม่ สูงสุ ดมหาศาล ช่ วยชี้ทศช่ วยนําทางช่ วยสร้ างสรรค์ ิ พระคุณครู ส้ ู สั่งระวังสอน พระคุณแม่ เลิศหล้ าสุ ธาธาร ให้ ความรักให้ ความรู้ ชูชีวน ั หลายบทเรียนครู ฝึกนึกทุกตอน ใครจะปานแม่ ฉันนั้นไม่ มี ลูกจงหมั่นกตัญํูร้ ู แทนคุณ ศิษย์ อาวรณ์ หมั่นรําลึกสํ านึกคุณ   รวมพลังตั้งใจเป็ นทีหมาย ่ บทสุ ดท้ ายครู ขอฝากจากดวงจิต คุณเอ๋ ยคุณครู ใครเขาหน่ ายแต่ ใจครู มั่นทุกหน ให้ ลูกศิษย์ ของครู ทุกผู้นี้ อุตส่ าห์ ส้ ู ทนสั่ งและทนสอน เสี ยอะไรไม่ ว่าอย่าเสี ยคน จากครู ไปให้ ทกคนเป็ นคนดี ุ เพือให้ ศิษย์มีวชาเป็ นอาภรณ์ ่ ิ ศิษย์ของตนเหลวไหลไม่ นิยม เพียงแค่ นีจากใจครู ส่ ู ศิษยา ้ ดับทุกข์ ร้อนทีต้ ังท่ ามาราวี ่ ศิษย์ขอกราบลงทีตักพร้ อมรักมั่น ่ การจากกันนั้นพลันจิตหวันไหว ่ ส่ งเสริมศิษย์ ให้ ดีมีคุณค่ า จะขยันการศึกษาและสั่ งสม ชลนัยน์ หลังลงจากวงหน้ า ่ เติบโตมามีความรู้ เชิ ดชู ศรี คุณธรรมทั้งหลายทีอบรม ่ แม้ จะต้ องเสี ยดายอาลัยลา เป็ นดวงตาของชาติปราศไพรี ศิษย์ระดมเร่ งปฏิบัติฝึกหัดตน ครู หวังว่ าศิษย์ จากไปคงได้ ดี. คุณข้ อนีศิษย์ จําได้ ไม่ ลมเอย. ้ ื    การอบรมบ่ มนิสัยให้ ศิษย์น้ัน เพราะคุณครู เหมือนพ่ อแม่ คนทีสอง มองเห็นศิษย์เรียงรายไร้ เดียงสา ่ เพียงวันละนาทีกดีถม ็ เราจึงต้ องกราบไหว้ให้ เหนือเศียร อนิจจาเจ้ าจะนึกรู้ สึกไหม ศิษย์จะดีมีค่าหรือล่มจม ใจของครู สุกปลังดั่งแสงเทียน ่ เว้ นพ่ อแม่ ผูกพันรักขวัญใจ อาจเป็ นเพราะอบรมหนึ่งนาที ส่ องนักเรียนให้ สว่างทางวิญญาณ จะมีใครรักเจ้ าเท่าเทียมครู  สมควรยิงทีพวกเราเฝ้ าก้มกราบ ่ ่ ถึงยากแค้ นแสนเหนื่อยเหลือจะอ้าง ถ้ าครู ดีกเ็ ป็ นศรีสง่ าชาติ รักซึมซาบในกรุ ณามหาศาล ใช่ เหินห่ างธรรมะดอกนะหนู ศิษย์ ฉลาดรอบรู้ ดูเหมาะสม เราจะรักคุณครู ค่ ูจักรวาล เห็นศิษย์ตาดําดําอยากคําชู ้ ถ้ าศิษย์ดีครบถ้ วนชวนนิยม แม้ ลมปราณสิ้นไปไม่ ลมเอย. ื ถ่ ายความรู้ ให้ ศิษย์ ไม่ ปิดบัง ครู ชื่นชมอมยิมเอิบอิมใจ ้ ่  ผู้ ใหญ่ ดีกเ็ ป็ นศรีสง่ าเด่ น เด็กจะดีต้องมีธรรมประจําจิต ดอกไม้ ช่อน้ อยๆค่ อยๆบาน เด็กได้ เห็นแบบอย่างทางสดใส พูดทําคิดพินิจหนักรักเหตุผล งามตระการผู้พบเห็นเป็ นสุ ขสั นต์ ถ้ าเด็กดีกเ็ ป็ นศรีทวีชัย อนาคตประเทศชาติปราศมืดมน อีกไม่ นานร่ วงสู่ ดินสิ้นทั้งนั้น จักช่ วยให้ วฒนาสารพัน ั เพราะเยาวชนมีธรรมประจําใจ ก่อนจากกันให้ ใครๆ ได้ ชื่นชม ถ้ าสงฆ์ดีกเ็ ป็ นศรีสง่ าศาสน์ ศิษย์ จะดีเพราะมีครู ช่วยชู เชิ ด เปรียบเด็กน้ อยค่ อยเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ ช่ วยประกาศหลักธรรมนําสุ ขสั นต์ ครู จะเลิศเพราะมีธรรมนํานบไหว้ ทุกวันไซร้ หมั่นทําดีมีสะสม ศาสนิกดีมีศรัทธาทัวหน้ ากัน่ ครู รักศิษย์ ศิษย์ เทิดครู ค่ ูกนไป ั ใครพบเห็นเป็ นทีน่านิยม ่ โลกก็จะเป็ นสวรรค์ ไม่ ผนแปร ั เป็ นหลักชั ยในชี วตศิษย์ กบครู ิ ั คนยังชมแม้ ล่วงลับดับขันธ์ เอย.
 3. 3.  ไม่ ว่าเป็ นเส้ นทางยาวไกลปานใด ทุรกันดารเพียงใด ของเพียงท่ านยินยอมเดิน ตั้งใจฝ่ าอย่ างแน่ วแน่ ต้ องมีวน ับรรลุถึง ไม่ ว่าอุดมการณ์ ลาบากยากเย็นเพียงใด ขอเพียงท่ านมีปณิธานหาญมุ่ง ต้ องมีวนประสบผล ํ ั รายการเพือนคนทํางาน....ขอเป็ นกําลังใจกับนักสู้ ทดีทุกคน ขอให้ มีกาลังใจมุ่งมั่น ต่ อสู้ มากว่ าผู้อนเท่ านั้นจึงจะ ่ ี่ ํ ื่ประสบสิ่ งทีม่ ุงหวังในชั้ นสู ง ่   อันเวลาและวารีมิได้ มีไว้คอยใคร ชี วตต้ องการ"ทาง"เพือก้ าวเดินไปสู่ "จุดหมาย" งานทั้งหลายเป็ นทั้ง" เรือเมล์และรถไฟย่อมแล่นไปตามเวลา ิ ่ทาง"และ"จุดหมายของชี วต" งานในความหายทีเ่ ป็ น"ทาง" เราควรรู้ วธีทจะเดิน โอ้เอ้และอืดอาดมักจะพลาดปรารถนา ิ ิ ี่งานในความหมายทีเ่ ป็ น"จุดหมาย" เราควรรู้ วธีทจะไปให้ ถึง ขอให้ ศึกษาให้ เข้ าใจ ชวดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้ าไป ิ ี่และให้ มากกพอในงานทีจะทํา และลงมือทําทันทีไม่ ต้องรอผลัดวันประกันพรุ่ ง ่   การอยู่ค่ายธรรมะในครั้งนี้ จากบ้ านมาอบรมบ่ มนิสัย สร้ างความดีเสริมความสุ ขกว่ าสิ่ งไหน ด้ วยดวงใจมุ่งมาดปรารถนา นักเรียนหลายชีวตหลายจิตใจ ิ หวังได้ เป็ นเช่ นคนดีมีวชาิ ซาบซึ้งในรสพระธรรมฉํ่าชื่นใจ มีเมตตาการุ นและคุณธรรม การอบรมจริยธรรมในครั้งนี้ มาอยู่ค่ายได้ เพือนกันมากหลาย ่ คงเป็ นทีเ่ ข้ าใจหายสงสั ย แม้ จะเหนื่อยก็สบายกับเพือนฉัน ่ ว่าอะไรนั้นคืออะไร? กินนอนลงงานฐานก็ร่วมกัน เพือจะได้ ทาถูกต้ องและดีงาม ่ ํ สายสั มพันธ์ แห่ งธรรมน้ อมนําใจ คําว่า"ธรรม"นั้ นหรือคือหน้ าที่ เราทํางานปฏิบัติตามหน้ าที่ เป็ นสิ่ งทีต้องทําถูกในทั้งสาม ่ ศิษย์ .......(เหล่านี) ชายหญิงเอาใจใส่ ้ ทั้งกายจิตสั งคมล้วนดีงาม ดีวนนี.้ .ดีวนหน้ าก็เพราะใคร ั ั ก่ อเกิดความสงบเย็นเป็ นสุ ขเอย. ใช่ อนไกลเพราะเราทําซึ่งกรรมดี ื่   เราเข้ าค่ ายร่ วมกัน(3-4-5)วันแล้ว ร่ วมจรรโลงโครงการสู่ ชีวตใหม่ ิ โอ้น้องแก้วเพือนมีจิตคิดไฉน ่ ให้ สดใสกว่าเก่าทีเ่ ศร้ าหมอง ร่ วมเข้ าค่ ายครั้งนีได้ อะไร ้ แสงพระธรรมนําใจใฝ่ ครรลอง เพือนําไปพัฒนาค่ าของตน ่ เราทั้งผองปองรักสามัคคี อยู่ทนี่ถึงจะมีความลําบาก ี่ มีเมตตาธรรมคําจุนโลก ้ แต่ ไม่ ยากหากคิดจะฝึ กฝน พ้ นทุกข์ โศกโรคภัยให้ สุขี ทําสิ่ งใดต้ องใช้ ความอดทน การเข้ าค่ ายอบรมในครั้งนี้ จึงมีผลดีงามตามมาเอย. เป็ นเครื่องชี้ทางสว่างแห่ งใจตน.  
 4. 4. โรงเอ๋ย...โรงเรียน (วิทยาลัยเอ๋ย..วิทยาลัย) ทั้งห้ าฐานร่ วมงานปฏิบัติเราได้ เพียรได้ ศึกษาได้ อาศัย เพือขจัดความสกปรกรกหนีเสี ย ่ทั้งเป็ นทีร่วมสมัครร่ วมจิตใจ ่ ทํางานไปแม้ เหนื่อยยากก็ไม่ เพลียเหนื่อยแค่ ไหนก็เบิกบานสราญรมย์ เพราะแรงเชี ยร์ จากครู -พระชนะใจทั้งครู ศิษย์ ร่วมพัฒนากันพร้ อมหน้ า ฐานเมตตากรุ ณามุทตา ิจํานรรจาเริงรื่นไม่ ขื่นขม อุเบกขาสุ ญญตาพาสดใสถึงเหนื่อยยากหากประจักษ์ รักชื่นชม ปฏิบัติงานลงฐานงานก้าวไกลโรงเรียน(วิทยาลัย)สมเป็ นสถานวิมาณเอย. ด้ วยหัวใจเข้ าถึงซึ่งคุณธรรมโรงเอ๋ย...โรงเรียน (วิทยาลัยเอ๋ย..วิทยาลัย) ฐานเมตตาวันนีหนาแลสดใสดูงามสม ้ ฐานเมตตาพัฒนาพาสดใสใครผ่านไปผ่านมาพาชื่นชม ร่ วมแรงใจไม่ ท้อถอยคอยช่ วยเหลือเพราะอบรมจริยธรรมนําจิตใจ พระอาจารย์ และคุณครู ต่างจุนเจือทั้งครู ศิษย์ พระอาจารย์ ต่างสุ ขสั นต์ ด้ วยมุ่งเพือหลอมจิตให้ ติดธรรม ่ร่ วมมือกันทําหน้ าทีมิเหลวไหล ่ ฐานกรุ ณาพัฒนาโรงเรียน(วิทยาลัย)ให้ ก้าวไกล ฐานกรุ ณาตั้งหน้ าลงงานฐานด้ วยหัวใจดื่มธรรมฉํ่าอุรา จิตเบิกบานแจ่ มใสไม่ หมองศรีโรงเรียน(วิทยาลัย)............ในวันนี้ ทุกคนต่ างทํางานกันด้ วยดีต่ างก็มีความสุ ขสนุกสนาน จนงานนีสําเร็จเสร็จสมใจ ้ร่ วมมือร่ วมแรงใจกันทํางาน ฐานมุทตา ิต่ างประสานเชื่อมสั มพันธไมตรี ฐานมุทตายินดีปรีดาทัว ิ ่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็พลันหาย ต่ างไม่ กลัวไม่ ย่อท้อไม่ ท้อถอยสุ ขสบายด้ วยธรรมนําสุ ขี ช่ วยกันสร้ างความฝันทีเ่ ฝ้ าคอยการเข้ าค่ ายอบรมในครั้งนี้ ทุกคนพลอยยินดีปรีเปรมใจเพือโรงเรียน(วิทยาลัย)เรานีทดีงาม. ่ ้ ี่ ฐานสุ ญญตาโรงเรียน(วิทยาลัย)ดีเพราะมีนักเรียนช่ วย ฐานสุ ญญตาทําใจให้ มันว่ างโรงเรียน(วิทยาลัย)สวยเพราะดอกไม้ ต่างสี สัน มีพระธรรมนําทางสว่างไสวโรงเรียน(วิทยาลัย)เด่ นดีได้ หลายสิ บพรรษ์ ต่ างตั้งหน้ าพัฒนางานก้าวไกลเพระทุกคน ต่ างช่ วยกันพัฒนา รวดเร็วไวสามัคคีดีนักแลโรงเรียน(วิทยาลัย)ดีต้องดีงามในสามอย่าง สุ ญญตาแสนเบิกบานสํ าราญจิตหนึ่งทีทางอาคารงามตามศักดิ์ศรี ่ หมู่มวลมิตรมุ่งทํางานกันสลอนสองครู ดีทชนเห็นเป็ นปูชนีย์ ี่ ไม่ เคยเกียงแม้ ทล่ ุมหรือทีดอน ่ ี่ ่สามเด็กดีท้งหมดจึงงดงาม. ั ทุกขั้นตอนทําสํ าเร็จเสร็จทุกงาน  ครู นักเรียนพัฒนาด้ วยธรรมนําดวงจิต งานคือชี วต ชี วตคืองานบันดาลสุ ข ิ ิ
 5. 5. ทําพูดคิดพินิจหนักรักเหตุผล ทํางานให้ สนุกเป็ นสุ ขเมื่อทํางาน มีสติปัญญาไวไม่ มืดมน ทํางานเพืองาน ทําหน้ าทีเพือหน้ าที่ ่ ่ อุทศตนเพือการงานเบิกบานใจ ิ ่ ทําความดีเพือความดี ่ เอาความดีเป็ นแกนกลางทางชีวต ิ  เอาความคิดเป็ นเครื่องช่ วยอํานวยผล อันการงานคือคุณค่ าของมนุษย์ เอาแรงงานเป็ นกลไกลภายในตน ของมีเกียรติสูงสุ ดอย่ าสงสั ย นี่คือคนมีคุณค่ าราคางาม ถ้ าสนุกด้ วยการงานเบิกบานใจ อุดมการณ์ น้ ันหรือคือเสี ยสละ ไม่ เท่ าไรได้ ร้ ู ธรรมฉํ่าซึ้งจริง ยึดธรรมะเป็ นหลักชัยใจกล้าหาญ เพราะการงานเป็ นตัวการประพฤติธรรม สร้ างความดีมีใจใฝ่ การงาน กุศลกรรมกลําปนมามีค่ายิง ้ ่ ไม่ หวังการตอบแทนทีทาไป่ ํ ถ้ าจะเปรียบก็เปรียบคนฉลาดยิง  นัดเดียววิงเก็บนกหลายพกพา ่ เหงื่อนั่นแหละคือนํามนต์ ให้ ผลเลิศ ้ คือการงานนั้นต้ องทําด้ วยสติ นําให้ เกิดสุ ขสวัสดิ์พพฒน์ ผล ิ ั มีสมาธิ ขันตีมีอุตส่ าห์ นํามนต์ รดรดเท่าใดไม่ ช่วยคน ้ มีสัจจะมีทมะมีปัญญา จนกว่าตนจะมีเหงื่อเมื่อทําจริง มีศรัทธาและกล้าหาญรักงานจริง จงรักเหงื่อเชื่อมั่นบากบั่นเถิด หน้ าทีเ่ กิดสมบูรณ์ ดีมผลยิง ี ่  เป็ นพระเจ้ ามาช่ วยเราอย่าประวิง อันการงานนั้นประเสริฐตรงทีสนุก ่ จะเป็ นมิ่งขวัญแท้ แก่ ทุกคน ยิงทํางานยิงเป็ นสุ ขทุกสถาน ่ ่ พระพุทธองค์ ทรงเคารพซึ่งหน้ าที่ ทําชีวตให้ สดใสใจเบิกบาน ิ ดูให้ ดีเหงื่อออกมามหาผล ในการงานประจําวันนั้นเองนา ใช้ บูชาพระพุทธองค์ ม่งมงคลิ เมื่ออย่างนีมีแต่ คนวิมลจิต ้ สาธุชนมีสุขเหลือเพราะเหงื่อเอย. เย็นสนิทดวงใจไร้ โทสา  เกิดสั งคมทีอุดมด้ วยเมตตา ่1.ทํางานเพราะความกลัวร้ อนใจ ทําให้ ตกไปสู่ นรก อยากเรียกว่า"ธัมมิกสั งคมนิยม"2.ทํางานเพราะต้ องการรางวัล พลันตกไปเป็ นเปรต ผลของงานล้นเหลือเผือแผ่ทว ่ ั่3.ทํางานเพราะถูกบังคับให้ ทา ทําให้ ตกตํ่าไปสู่ เดรัจฉาน ํ สั ตว์ ทุกตัวใหญ่ น้อยพลอยสุ ขสม4.ทํางานเพือความดีงาม นี่คือความเป็ นมนุษย์ ่ ทั้งเมืองเล็กเมืองใหญ่ได้ ชื่นชม5.ทํางานเพืออุดมการณ์ นี่คือปณิธานของพระโพธิสัตว์ ่ โลกระดมสุ ข วางทางนิพพาน (เทพ)   อันทีจริงการงานนั้นน่ ารัก ่ ค่ าของคนคือคุณช่ วยจุนคํา ้
 6. 6. เมื่อยังไม่ ร้ ู จักก็อางขนาง (อาย,กระดาก,เขิน) ค่ าคนลําโดยคุณหนุนทุกหน ้ไม่ ร้ ู จักก็ปล่ อยปละแล้ วละวาง ถ้ าไร้ คุณไร้ ค่าราคาคนบ้ างร้ องครางเมื่อรอหน้ าว่าเบื่อจริง เมื่อคุณล้ นค่ าก็ลาตามกันมา ํ้แต่ ทแท้การงานนั้นน่ ารัก ี่ คุณค่ านีมีกาหนดบทบัญญัติ ้ ํสอนให้ คนรู้ จักไปทุกสิ่ ง คือสมบัติของคนดีมีคุณค่ าถ้ ายิงทํายิงฉลาดไม่ พลาดยิง ่ ่ หนึ่งการงานสองธรรมสามวิชาให้ ตรงดิ่งสิ่ งอุกฤษฎ์ คือจิตเจริญ สี่ จรรยามารยาทปราศราคีการงานนีดูให้ ดมันน่ ารัก ้ ี ค่ าของคนมิได้ นับเพราะทรัพย์มากเป็ นการชักธรรมะมาน่ าสรรเสริญ หรือนับจากรู ปลักษณ์ สูงศักดิ์ศรีคือมีสติฉันทะทมะเกิน หากเกิดแต่ คุณงามและความดีครั้นหยุดเพลินจิตก็ว่างทางนิพพาน ผลงานทีจรรโลงให้ โลกไพบูลย์ . ่  คนสร้ างงานงานสร้ างคนผลคือสุ ข ทํางานใดทําให้ จริงอย่าทิงหลัก ้ไม่ ต้องทุกข์ ใจกายเมื่อภายหลัง และรู้ จักกาลเวลาหาเหตุผลขอทุกคนจงมาร่ วมรวมพลัง ทํางานดีมีคนภักดิ์เทอดศักดิ์ตนเป็ นความหวังหนึ่งเดียวกลมเกลียวกัน ค่ าของคนคือผลงานตระการคุณเหงื่อไหลหยดจากกายได้ ประโยชน์ไม่ มีโทษทุกข์ ใจให้ โศกศัลย์ ค่ าของคนอยู่ทผลของงาน ี่ชาติอยู่ได้ เพราะร่ วมใจในสั มพันธ์ ค่ าของงานอยู่ทการกระทํา ี่มาร่ วมกันสู้ งานเบิกบานใจ ค่ าของการกระทําอยู่ผลสํ าเร็จอย่ าดูถูกว่ างานตํ่าทําไม่ ได้ คุณของคนอยู่พ้นจากทุกข์อยากสบายงานดีดีมีทไหน ี่ เขาก็เริ่มจากตํ่าทําเรื่อยไป คนไม่ เรียนคือคนพาลจึงจะได้ งานสู งลําดั่งจํานง ้ คนไม่ ทางานคือคนรกโลก ํเริ่มเสี ยเถิดแต่ วนนียงมีสิทธิ์ ั ้ั คนถือแต่ โชคคือคนประมาทอย่าไปคิดว่าให้ ได้ ใจประสงค์ คนทีฉลาดคือคนสร้ างตนเอง....นี่คือกิจของคน ่จึงจะเริ่มต้ นใหม่ ให้ มั่นคง คิดพะวงจะเสี ยใจไปอีกนาน อันการงานสิ่ งใดในหน้ าที่ จะชั่วดีมีผลคนย่ อมเห็น ไม่ มีงานไหนเซ็ง ถ้ าเราไม่ เซ็งงาน อุตส่ าห์ ทาฝึ กเฝ้ าทุกเช้ าเย็น ํ นานดีนะมันดี ถ้ าดีมันดีนาน ทําสิ่ งเห็นเป็ นประโยชน์ นั่นแหละดี
 7. 7.    ชี วตทีมีคุณภาพนั้น สร้ างขึนหรือบรรลุถึงไม่ ได้ ด่งใจในทันที แต่ เป็ น ิ ่ ้ ั เมื่อความรู้ ยอดเยียมสู งเทียมเมฆ ่ ผลจากการเตรียมตัวและทํางานมาก่อน ดังนั้นถ้ าเราปรารถนาให้ ชีวตอนาคต ิ แต่ คุณธรรมตํ่าเฉกยอดหญ้ านั่น มีคุณภาพสู งส่ ง มีความผาสุ ขสมบูรณ์ ก็ต้องลงมือทํางานตั้งแต่ บัดนี้ การหมั่น อาจเสกสร้ างมิจฉาสารพัน ฝึ กฝนอบรมตนเอง การสร้ างคุณธรรมความดีให้ มีในตน การแสวงหาความรู้ เพราะจิตอันไร้ อายในโลกา ฝึ กฝนความชํานาญ การพัฒนาตนเองทั้งทางกายและจิตใจ นี่คือพืนฐาน ้ แม้ คุณธรรมสู งเยียมถึงเทียมเมฆ ่ คุณภาพชี วตในอนาคต ิ แต่ ความรู้ ตํ่าเฉกเพียงยอดหญ้ า ย่ อมเป็ นเหยือทรชนจนอุรา ่  ด้ วยปัญญาอ่อนด้ อยน่ าน้ อยใจ คุณธรรมคือความสํ านึกรู้ -รับผิดชอบชั่ วดี คือมนุษยธรรมทียอมรับนับ ่ หากความรู้ สูงลําคุณธรรมเลิศ ้ ถือคุณค่ าของชี วต และความเป็ นมนุษย์ ของทุกคนในโลก คือ มีสติควบคุม ิ แสนประเสริฐกอรปกิจวินิจฉัย พฤติกรรมของตนเอง ทั้งในการพูด ในการกระทํา และในความรู้ สึกนึกคิด ให้ จะพัฒนาประชาราษฎร์ ท้งชาติไทยั อยู่ในกรอบอันดีงาม ไม่ มัวหมอง ความรู้ ทขาดคุณธรรมไม่ ใช่ สัจธรรมเพราะ ี่ ต้ องผนึกให้ ความรู้ ค่ ูคุณธรรม นําไปสู่ ทุกข์ เป็ นความรู้ ท่วมหัว ให้ มนุษย์ สําลักและวอดวาย ก่ อเกิดผลร้ ายกาจ ศ.อําไพ สุ จริตกุล และรุ นแรง ความรู้ ทประกอบด้ วยคุณธรรมนําทางให้ คิดดี คิดชอบ พูดดีพูดชอบ ี่ และทําดีทาชอบ สร้ างรากฐานอันมั่นคงของอารยธรรม ทําสั งคมให้ สันติสุข ํ สมบูรณ์   การศึกษาไม่ ใช่ เพียงเพือให้ คิดเป็ น คิดถูกทาง และคิดดีงามเท่ านั้น โลกยุคนีศึกษากันเท่ าไร ่ ้แต่ เพือฝึ กให้ ทาเป็ น ทําชอบ และทําสวยงามด้ วย ่ ํ ยุวชนรุ่ นใหม่ ได้ ค้ ุมคลัง ่ ทําเป็ นคือสามารถทําด้ วยฝี มือ เพราะได้ ฝึกงาน ฝึ กฝนทําบ่ อยๆ จน บ้ างติดยาเสพติดเป็ นติดตังชํานาญ บ้ างก็ฝังหัวสุ มลุ่มหลงกาม ทําชอบคือทําเพือประโยชน์ สุขของคนหมู่มาก ไม่ ม่ ุงเฉพาะผลส่ วนตัว ่ บ้ างดูหมิ่นพ่ อแม่ ไม่ มคุณ ี ทําสวยงามนั้น คือ เริ่มต้ นด้ วยมีใจรักในงานทีทาอยู่ ไม่ ทาอย่ างเบื่อ บ้ างก็เห็นเรื่องบุญเป็ นเรื่องพล่ าม ่ ํ ํหน่ ายหรืออย่ างเสี ยไม่ ได้ เมื่อมีใจรักแล้ ว ย่ อมฝักใฝ่ ทนุถนอมไม่ ทอดทิง ย่ อม บ้ างลุ่มหลง LOVE FREE เป็ นดีงาม ้ทุ่มเทแรงกายใจทําให้ ดีทสุด ี่ บ้ างประนามศาสนาว่าบ้ าบอ การศึกษานั้นเพือสนับสนุนการสร้ างสรรค์ อารยธรรม และอารยธรรมก็ บ้ างไปเป็ นฮิบปี้ มีหลายชนิด ่ปรากฎให้ สัมผัสได้ ในความงดงามของการดํารงชี วต อารยชน คือ ผู้ทเ่ี จริญ บ้ างทวงอิสระพ้นจนเหลือขอ ิแล้ วนั้น ไม่ ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน สนุกสนาน บันเทิง พูดคุย นิ่งฟัง ทํางาน บ้ างทีมีดีกรีมากโฮกฮากพอ ่ตรากตรํา พักผ่อน หรือนอนหลับ ก็มีความงดงาม เพราะมีสติสัมปชัญญะ โลกเราหนอให้ ศึกษากันเท่าไรควบคุมตน และสามารถสร้ างสภาพแวดล้ อมทีเ่ จริญตาเจริญใจ เพือจรรโลง ่วัฒนธรรมและอารยธรรมสื บไป การศึกษาทีแท้ จริงเพือทําลายความเห็นแก่ ตัว เพือสร้ างสั นติสุขให้ แก่ ตนเอง และสั นติภาพให้ แก่ สังคม ่ ่ ่
 8. 8.  จะปลูกพืชต้ องเตรียมดิน การพัฒนาชี วตในขั้นต้ น คือ ฝึ กฝนการควบคุมตนเอง ทั้งในด้ าน จะกินต้ องเตรียมอาหาร ิการกระทํา คําพูด และความคิดให้ สอดคล้ องกับแนวทางปฏิบัติอนดีงาม ที่ จะพัฒนาการต้ องพัฒนาคน ัประสบการณ์ ของบรรพชนได้ ยนยันว่ า ให้ ผลเป็ นความสุ ขความเจริญทั้ง จะพัฒนาคนต้ องพัฒนาทีจิตใจ ื ่ของส่ วนบุคคลและส่ วนสั งคม จะพัฒนาใครเขาต้ องพัฒนาตัวเราก่อน  ปลาทีว่ายทวนนําเพือความอยู่รอดของชี วต ต้ องอดทนเหนื่อยยากลําบาก แต่ เพือความอยู่รอด เพือชี วตทีคงที่ ่ ้ ่ ิ ่ ่ ิ ่ ชี วตคือการต่ อสู้ ิ จึงยังคงต่ อสู้ กบกระแสนําเชี่ ยว วันแล้ ววันเล่ าสู้ อดทนว่ ายทวนนําต่ อไป มีเพียง ั ้ ้ นําเต้ าหู้คือยากําลัง ้ ครั้งเดียวเท่านั้นก็คือวันเวลาทีมันหมดลมหายใจ ชีวตของเราหากวันใดทีเ่ ราท้อแท้ ่ ิ หากชีวตยังไม่ สิ้น ิ ยอมแพ้ มันก็ไม่ ผดอะไรกับ วันทีปลาตัวน้ อยจะลอยตามนําไป คุณค่ าของชี วต ิ ่ ้ ิ ถ้ ามีโอวัลตินก็ตองดินกันต่ อไป ของผู้ทยอมแพ้ ก็ไม่ ผดอะไรกับปลาตาย ้ ี่ ิ  ชี วตทีมีคุณค่ าสมค่ ากับความเป็ นชี วต จะต้ องเป็ นชี วตทีมีความหวัง มี ิ ิ ิ ่ มีชีวตอยู่ทาไมถ้ าไม่ ส้ ู ิ ํ ความอดทน มีความพยายาม ไม่ ยอมแพ้ ไม่ ท้อแท้ กบอุปสรรคขวากหนามต่ างๆ ั เมื่อล้ มอยู่จะท้ อแท้ ยอมแพ้ หรือ เกียรติยศของชี วตอยู่ทการไม่ ยอมแพ้ ิ ี่ ลุกขึนสู้ ต่อไปให้ โลกลือ ้ ชีวตทีขาดการต่ อสู้ ชี วตทีท้อแท้ ยอมแพ้ ในการต่ อสู้ ยอมแพ้ ในอุปสรรค ิ ่ ิ ่ ว่ าเราคือนักสู้ ผ้ ูยงยง ิ่ ขวากหนามของชี วต เป็ นชี วตทีน่าเสี ยดายเป็ นทีสุด ิ ิ ่ ่  ชีวตคนมีผดหวังมีพลั้งบ้ าง ิ ิ ผู้ทถูกหล่ อหลอมด้ วยอุปสรรคอันยากเข็ญ มักก้ าวไปสู่ ความสํ าเร็จเกินกว่ า ก็เป็ นอย่างธรรมดาอย่าสงสั ย ี่ใคร ความยากลําบากในวันนี้ คือ หนึ่งใยเส้ นเอ็นของความแกร่ ง ความปวดร้ าวคือ อย่ าท้ อแท้ ต่อสู้ ใหม่ ส้ ู เข้ าไปพลังอันยิงใหญ่ ทีจะแปรเปลียนเป็ นแรงขับให้ ก้าวหน้ าสู่ จุดหมาย...ทีน้อยนักผู้คน ฉันขอเป็ นกําลังใจให้ สักคน ่ ่ ่ ่จะก้ าวไปถึง อย่ าท้ อแท้ กบอุปสรรค อย่ าท้ อแท้ กบความยากลําบาก ทีฝ่าโหมโถม เมื่อชีวตผิดหวังอย่านั่งท้อ ั ั ่ ิคลัง จงดีใจทีเ่ ราได้ พบเจอสิ่ งเหล่ านี้ เพราะนั่นคือการทดสอบอันรุ นแรง ว่ าเราจะ จงคิดต่ อสู้ เถิดจะเกิดผล ่ก้าวสู่ จุดสู งสุ ดได้ หรือไม่ ผิดเป็ นครู ร้ ู แก้ ไขให้ แก่ ตน เกิดเป็ นคนควรต่ อสู้ จึงอยู่ดี ไม่ หวันไหว.....ไม่ ท้อแท้ .....ไม่ ่ ยอมแพ้.....ให้ มันรู้ กนไปสิ เราจะทํา ทํา ั ทํา........ ผิดหรือแก้ ไข พลาดหรือสู้ ใหม่ จะฝ่ าฟันมุ่งมั่นบากบั่นสู้ ให้ โลกรู้ ทาเต็มทีไม่ มีถอย ํ ่ ล้ มหรือลุกขึน ้ วันพรุ่ งนีมาไม่ ถึงจึงแต่ คอย เมื่อวานถอยย้อนคืนใหม่ ไม่ ได้ เลย ้ เมื่อวานผ่ านมาแล้ ว พรุ่ งนียง ้ั วันเวลาจึงมีแต่ แค่ วนนี้ ั ทําเต็มทีทาเข้ าไปไม่ มัวเฉย ่ ํ มาไม่ ถึง วันนีคือความเป็ นจริง ทํา ้ ทําเต็มทีสุดหัวใจไม่ ถอยเลย ไม่ เฉยเมยท้อชีวตคิดตรอมตรม ่ ิ วันนีให้ ดีทสุด ทําให้ เต็มที่ ทําให้ สุดแรง ้ ี่ ทําอย่างเต็มตัวเต็มใจ
 9. 9.  ขอเพียงคนเรายังมีความหวัง ไกลหรือใกล้ ไม่ สําคัญ ตั้งความหวังไว้ ตรงจุดนั้น เพือเริ่มคิดและลงมือทํา ทํา ่ อย่ างไรให้ ถึงจุดหมาย ทําอย่ างไรจึงจะไปได้ ถึง ขอเพียงให้ คิดและลงมือทํา จะพ่ ายแพ้ กครั้งก็ยงสู้ ี่ ั มุ่งมั่นและอดทนสู้ ฟันฝ่ า เราก็จะมีวนยืนได้ ั มีหวังอยู่มีหัวใจให้ กล้ าหาญ ทุกคนอยากมีความสํ าเร็จในชี วต คนทีลงมือทําตั้งแต่ เดี๋ยวนีเ้ ท่ านั้นจึงจะ ิ ่ ใจไม่ ท้อกับปัญหามาพบพาน ไปถึงจุดหมาย ความสํ าเร็จต้ องรอเวลา แต่ เราก็กาหนดเวลานั้นได้ เมื่อความคิด ํ ถึงจะคลานก็เพียงกายไม่ พ่ายใจ ทุกสิ่ งลงตัว แม้ จะมีความยากอยู่บ้าง ในก้ าวแรกทีจะเดินออกไป แต่ ความตั้งใจ ่ หากหัวใจยังสู้ อยู่ไม่ ถอย จริง ความมุ่งมั่น ความพยายาม ความกล้ าทีจะต่ อสู้ กบอุปสรรค จะทําให้ ่ ั ไม่ เฝ้ าคอยโชคชะตาฟ้ าสั่ งให้ ความสํ าเร็จนั้นร่ นเข้ ามา แทนทีจะต้ องเดินทางไกลเป็ นร้ อยเป็ นหมื่นกิโล เรา ่ ขีดชีวตถากทางสร้ างเข้ าไป ิ อาจเดินเพียงไม่ กก้าว ทุกคนอยากมีความสํ าเร็จในชี วต คนทีพร้ อมเผชิ ญ และ ี่ ิ ่ สู้ เข้ าไว้ ลุกขึนสู้ กูจะเดิน. ้ กล้าทีจะฟันฝ่ ากับความยากลําบากอย่ างไม่ ยอมแพ้ เท่ านั้น ่ จึงจะรู้ จักคําว่ า"ชัยชนะ"   เมื่อถอยหนีปัญหาไม่ กล้ าสู้ จะผิดพลาดผิดพลั้งใจยังสู้ ทีเ่ หลืออยู่คือพ่ ายแพ้ แก่ ปัญหา ให้ มันรู้ กันไป จะไม่ ท้อ โอกาสเดียวทีได้ รับตอบกลับมา ่ ถึงเหน็ดเหนื่อยหนักหนามารุ กรอ คือคําว่าแพ้พ่ายแต่ ฝ่ายเดียว ก็จะขอสู้ ไปจนได้ ดี  ผ่านร้ อนหนาวหนักหนามามากแล้ว ฟายังใสใจยังหวังยังต่ อสู้ ้ มาเจอแก้ วในมือคือสุ ขศรี เมื่อใจรู้ ว่าใจหวังยังมุ่งหมาย สํ าเร็จผลกิจการงานประสานดี เพราะใจหวังแม้ พลาดพลั้งยังยืนกาย สมดั่งทีม่ ุงหวังและตั้งใจ ่ ไม่ มีคลายความมุ่งมั่นบากบั่นไป ผลตอบแทนได้ รับนับจากหนึ่ง จะฝ่ าฟันอุปสรรคแม้ หนักหนา กว่าจะถึงก้าวทีร้อยคอยนานไหม ่ จะฟันฝ่ าขวากหนามไม่ คร้ ามไหว อาจเหนื่อยล้ าเหนื่อยหนักหนาข้ าสู้ ไป จะอดทนต่ อสู้ ส่ ู ทางไป ภาคภูมิไหมเมื่อสมหวังดั่งรอคอย. จะขีดไว้หนทางจะสร้ างเอง  บนเวทีชีวตอาจผิดพลาด ิ แต่ ไม่ ขลาดท้อใจไปหรอกหนา จะต่ อสู้ คว้ าไขว่ ไม่ ระอา สู้ จนกว่ าจะชนะจะสมใจ จะล้ มกีครั้งก็ยงสู้ ่ ั จะยากเย็นเข็ญใจไม่ ท้อหรอก เพระใจรู้ เพราะใจหวังเพราะตั้งใจ หัวใจบอกให้ เชื่อมั่นไม่ หวันไหว ่ กู้จะสู้ กูจะทํายําเข้ าไว้ ้ จะขวากหนามอุปสรรคจักเท่ าไร
 10. 10. ใจรู้ ใจว่ าความหวังยังเต็มทรวง ก็ส้ ู ไปก้ าวไปไม่ ย่อท้ อ  บ้ านคือถิ่น ผ่อนพัก เมื่อหนักเหนื่อย ฉันแลดู บินหลา บนฟากว้าง้บ้ านคลายเมื่อย จากการออก ไปนอกบ้ าน ประคองร่ าง ลอยลม น่ าชมหนอบ้ านคือเพือน ่ ใกล้ชิด สนิทนาน เจ้ าบินหลา เหนื่อยนัก พักให้ พอบ้ านคือสิ่ ง สุ ขสํ าราญ สถานเรา เจ้ าหยุดยอ เยียมยล ่ ยังต้ นยางบ้ านคือโลก ส่ วนตัว คนทัวโลก ่ แต่ สันดาน พรานไพร หัวใจโฉดบ้ านคือโชค อันดีงาม ดับความเศร้ า ก็ยงโลด ิ บินหลา ผวาร่ างบ้ านคือเสรี สถาน เบิกบานเบา ชีวตหนึ่ง ิ ถูกกระทํา ไม่ อาพราง ํบ้ านคือเหย้า สํ าคัญยิง ่ กว่าสิ่ งมี จะเสกสร้ าง ขึนมาใหม่ ้ ไฉนกันบ้ านเขาอืน ่ หมื่นแสน ในแดนหล้า ขอบินหลา จงบินหลบ สงบเสงี่ยมบ้ านโอ่อ่า งามประจักษ์ สู งศักดิ์ศรี รู้ จักเจียม กายใจ อย่าไหวหวัน ่บ้ านของเรา เหมือนรังหนู ก็อยู่ดี บินให้ สูง บินให้ สวย บินด้ วยกันบ้ านเรานี้ หลังน้ อยนิด ผิดอะไร รู้ เท่ าทัน นิสัยพราน ชํานาญไพรบ้ านมีไว เพืออยู่ ่ สู้ ชีวต ิ เจ้ าบินหลา ปี กอ่อน อย่าอ้อนออดบ้ านหลังนิด ก็มีค่า จะหาไหน มีทางรอด ของบินหลา ณ ฟาใหม่ ้บ้ านเขาอืน ่ อัครฐาน สั กบานใด เจ้ าบินหลา อย่าท้อ บินต่ อไปบ้ านนั้นไซร้ คือของเขา ใช่ เราครอง บินหลบพ้น ทุกข์ ภัย ด้ วยใจเพียรบ้ านของเรา เราอยู่ เรารู้ จัก (บินหลา=กลุ่มนักฝัน)บ้ านของเรา เราพัก ไม่ หนักสมอง (นายพรานใจร้ าย=กิเลส)บ้ านของเรา เราพอใจ เราใฝ่ ปอง (เจ้ าบินหลาอย่าบินต่านัก....นายพรานนะใจร้ าย....คอยบ้ านของเรา เราจับจอง ประจําใจ จ้ องจะทาร้ ายเจ้ าอยู่ เจ้ าจงบินด้ วยความระมัดระวังเถิดบ้ านจะมี ความอบอุ่น มีคุณค่ า ในขณะทีเ่ จ้ ากาลังบินไปบนท้องฟ้ าทีกว้ างไกล ฉันกาลัง ่บ้ านจะมี (ชีวต)ชีวา ิ จะหาไหน เฝ้ ามองเจ้ าบินหลา ด้ วยความใส่ ใจและห่ วงใย ด้ วยบ้ านจะเป็ น ทางรอด ถิ่นปลอดภัย กาลังใจทีส่งไปไม่ ขาดสาย ในการเฝ้ ามองของฉัน....ฉันไม่ ่บ้ านฉันไซร้ คือสวรรค์ นิรันดร์ เอย พึงประสงค์ ทจะได้ พบกับความสลดสังเวชใจ ทีเ่ ห็นเจ้ าบิน ี่ ต่าเกินไป...หรือเห็นเจ้ าบินเลยไกลออกนอกเส้ นทาง    
 11. 11.    เมื่อบาดเจ็บ ก็จงอ่าน อาการเจ็บ เมื่อหนาวเหน็บ ก็จงอ่าน อาการหนาว เวทีนี้ไม่ ต้องมีพเี่ ลี้ยง จงตัดไฟต้ นลมก่อนทีจะ ่อย่าอึดอัด ขัดเคือง ทุกเรื่องราว ลามไหม้ เสียหายมากกว่ านี้ โตแล้ วสานึกเองไม่ ต้องมีอย่ าให้ ทุกข์ ทบเท่า ยืนยาวยัง พีเ่ ลี้ยง ปฏิญาณตนเองว่ าต่ อไปนี้ "เลิกแล้ วค่ ะหนูเลิกเมื่อความทุกข์ กระแทกกระทั้น เท่ าทันทุกข์ เหลวไหลแล้ วค่ ะ เลิกแล้ วครับผมเลิกเสพติดแล้ วครับ...."อย่ าขังทุกข์ ความทุกข์ ตด ด้ วยผิดหวัง ิ เลิกเสี ยเถิด ยาเสพติด ชีวตเจ้ า ิอย่าโศกเศร้ า ว้าเหว่ โซเซซัง เลิกเสี ยเถิด ความมัวเมา ไม่ เข้ าท่าอย่าจริงจัง กับความทุกข์ เจ่ าจุกใจ เลิกเสี ยเถิด ความโง่ เขลา เบาปัญญาทุกเรื่องราว ลีลา ปัญหาชีวต ิ เลิกเสี ยเถิด ความบ้ า ฆ่าตัวเองจงทําจิต คงมั่น อย่าหวันไหว ่ เราก็ชาย หมายหมาด ว่าชาติเชื้อโลกธรรม ขึนลง ้ คงอะไร อย่าเป็ นเหยือ สิ่ งเลวร้ าย ่ หมายข่ มเหงจงทําใจ เรียนโลก อย่าโศกเลย. เราก็ชาย หมายมาด ชาตินักเลง  มากลัวเกรง สิ่ งเสพติด ผิดทํานอง อุปสรรคบารมี เพือบารมีในชีวต ่ ิ เราจงเร่ ง เปล่งประกาศ ชาตินักสู้ จงฝึ กกายฝึ กจิต ฝึ กชีวตให้ เป็ นไป ิ ให้ โลกรู้ ว่าเรานี้ มีมันสมอง อุปสรรคมีให้ ส้ ู อย่ าหดหู่อย่ ายอมแพ้ มีสามัญ สํ านึก คึกคะนอง อีกปัญหามีให้ แก้ อย่ ายอมแหย่ อยู่เรื่อยไป ทั้งมีช่อง ทําดี ในชีวต ิ ไฟหลอมทองคํา ให้ เลิศลําผุดผ่ อง ้ เลิกเสี ยเถิด ขียา ้ ไม่ น่าคบ เพือให้ ทองเป็ นทอง ไม่ มัวหมองหม่ นไหม้ ่ รู้ หลีกหลบ เร็วยิง่ สิ่ งเสพติด เกิดเป็ นหญิงเป็ นชาย ล้ วนมีควาหมายในโลกมนุษย์ เลิกเสี ยเถิด ขียา ้ ฆ่าความคิด ด่ วนถ้ าต้ องการบริ สุทธิ์ผดผ่ องพ้ นภัย เรามาสร้ าง เพือชีวตเบาว่าง ุ ่ ิ สว่างเอย.แผ่ นดินธรรมเป็ นแนวทางนาเถิด เพือให้ เกิดแผ่ นดินทอง ่กันนะพีน้องชาวไทย ่ ล้ มแล้ วลุก อย่าท้อ ต้ องต่ อสู้ให้ มันรู้ ว่าจะแพ้ สั กแค่ ไหน แม้ ไม่ เดิน ก็แต่ คลาน พอผ่านไป ไม่ วางเหล้า เจ้ าต้ องถูก คนหยามหมิ่นอาจจะถึง หลักชัย ได้ สักวัน ไม่ วางพนัน เจ้ าต้ องสิ้น ทรัพย์ สูญหนีล้ มแล้ วลุก อย่าท้อ ต้ องต่ อสู้ ไม่ วางเทียว ่ เจ้ าต้ องห่ าง จากทางดีประสบการณ์ เป็ นครู ให้ เลือนขั้น ่ ไม่ วางมั่ว เมาสตรี ต้ องมีภัยจะล้มค่ อย ล้มคะมํา ไม่ สําคัญ

×