SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
อธิบายความสำาคัญ
และปฏิบัติตน
ได้ถูกต้องเหมาะ
สมในวันสำาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
ที่พระสงฆ์อยู่จำาพรรษาครบ 3 เด
ตรงกับวันขึ้น 15 คำ่า เดือน 11
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
อีกอย่างหนึ่งว่า "วันมหาปวาร
"ปวารณา"แปลว่า "อนุญาต" ห
ให้" คือ เป็นวันที่เปิดโอกาส
กษุสงฆ์ ว่ากล่าวตักเตือนกันได
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
ปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเต
ยให้เห็นข้อบกพร่องของตน จะ
ปรับปรุงตน ส่งเสริมให้เกิดคว
คีในหมู่สงฆ์
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
พระสงฆ์ทำาพิธีปวารณาออกพรรษา
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
 ำาบุญใส่บาตร กรวดนำ้าอุทิศส่วนก
กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
 ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรร
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
 
3. ร่วมกุศลธรรม "ตักบาตรเทโว
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
ประดับธงชาติและธงธรรมจักรตาม
. จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประช
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก(ส
ในเวลาเช้าวันแรม 1 คำ่า เดือน 11
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
 
ป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากส
ดึงส์ หลังจากที่ได้เสด็จไปจำาพรรษ
ระธรรมเทศนา โปรดพระพุทธม
ด็จลงจากดาวดึงส์ครั้งนั้น ได้เสด็จ
 งสังกัสสะ ใกล้เมืองพาราณสี
ประวัติความเป็นมา
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
 
ะพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวด
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
 
พุทธศาสนิกชนเมื่อทราบข่าวจึงพ
บุญตักบาตร แด่พระพุทธเจ้า เรียกว
ตรเทโวโรหนะ คำาว่าเทโวโรหนะ
ยั่งลงจากเทวโลก
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
 
ะแกกรังหรือวัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัย
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ
1. ทำาบุญตักบาตร
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
   2. อาราธนาศีล
สมาทานศีล และรักษาศีล
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
3. ฟังธรรมและทำาสมาธิ เพื่อทำาให
  บริสุทธิ์ผ่องใส
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
  4. แผ่เมตตาและกรวดนำ้าอุทิศส่ว
ครูศรีวรรณ ปานสง่า

More Related Content

More from niralai

337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนาniralai
 
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)niralai
 
336เบญจศีล
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีลniralai
 
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธniralai
 
339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!niralai
 
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทยniralai
 
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศniralai
 
343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูดniralai
 
342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5niralai
 
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษาniralai
 
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดีniralai
 
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12niralai
 
350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6niralai
 
349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4niralai
 
351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3niralai
 
098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่นniralai
 
097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิตniralai
 
096แบบฝึกหัด อกุศลมูล
096แบบฝึกหัด อกุศลมูล096แบบฝึกหัด อกุศลมูล
096แบบฝึกหัด อกุศลมูลniralai
 
095ทศพิศราชธรรม
095ทศพิศราชธรรม095ทศพิศราชธรรม
095ทศพิศราชธรรมniralai
 
094ทฤษฎีใหม่
094ทฤษฎีใหม่094ทฤษฎีใหม่
094ทฤษฎีใหม่niralai
 

More from niralai (20)

337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา
 
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
 
336เบญจศีล
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีล
 
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
 
339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
 
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
 
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
 
343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
 
342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5
 
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
 
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
 
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
 
350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6
 
349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4
 
351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3
 
098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น
 
097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต
 
096แบบฝึกหัด อกุศลมูล
096แบบฝึกหัด อกุศลมูล096แบบฝึกหัด อกุศลมูล
096แบบฝึกหัด อกุศลมูล
 
095ทศพิศราชธรรม
095ทศพิศราชธรรม095ทศพิศราชธรรม
095ทศพิศราชธรรม
 
094ทฤษฎีใหม่
094ทฤษฎีใหม่094ทฤษฎีใหม่
094ทฤษฎีใหม่
 

341วันออกพรรษา