Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ธรรมะ ข้อคิดเพื่อธรรมะ ข้อคิดเพื่อ
ชีวิตที่ดีชีวิตที่ดี
อำำเภอเมือง
 ทำำดีมีสุข
 มั่งมี
ศรีสุข
 อยู่ดีมีสุข
 สมบูรณ์
พูนสุข
ควำมสุข ๕ ประกำร
เว้นความชั่ว
ประพฤติชอบ
ประกอบดี
มีวินัย
ทำาดี มีสุขทำาดี มีสุข
 ขยันหา
–อุฏฐานะสัมปะทา ให้
หลักขยัน
 รักษาดี
–อารักขะสัมปะทา ใช้
หลักประหยัด
 มีกัลยาณมิตร
–กัลยาณะมิตตะตา ใช้
หลักสหก...
โอบอ้อม
อารี
วจีไพเราะวจีไพเราะ
สงเคราะห์
อยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุข
ไม่แล้งนำ้าใจ เจ็บเยี่ยมไข้
เสมอต้นเสมอปลาย (สมานัตตะต...
สมบูรณ์พูนสุข
๑ ไม่มีหนี้สิน
๒ พอกิน
พอใช้
๓. ไร้โรค
โศกภัย
จิตใจ
เยือก
เย็น
–รักกัน
–ช่วยเหลือ
กัน
–ไม่ริษยากัน
–ไม่ทำาลาย
กัน
อยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุข
((หลักพรหมวิหาร ๔หลักพรหมวิหาร ๔))
วัดโพธิการาม จ. ชุมพร
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

342วิธีสร้างสุข5

460 views

Published on

วิธีสร้างสุข5 ไฟล์ptt

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

342วิธีสร้างสุข5

  1. 1. ธรรมะ ข้อคิดเพื่อธรรมะ ข้อคิดเพื่อ ชีวิตที่ดีชีวิตที่ดี อำำเภอเมือง
  2. 2.  ทำำดีมีสุข  มั่งมี ศรีสุข  อยู่ดีมีสุข  สมบูรณ์ พูนสุข ควำมสุข ๕ ประกำร
  3. 3. เว้นความชั่ว ประพฤติชอบ ประกอบดี มีวินัย ทำาดี มีสุขทำาดี มีสุข
  4. 4.  ขยันหา –อุฏฐานะสัมปะทา ให้ หลักขยัน  รักษาดี –อารักขะสัมปะทา ใช้ หลักประหยัด  มีกัลยาณมิตร –กัลยาณะมิตตะตา ใช้ หลักสหกรณ์ มั่งมีศรีสุข
  5. 5. โอบอ้อม อารี วจีไพเราะวจีไพเราะ สงเคราะห์ อยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุข ไม่แล้งนำ้าใจ เจ็บเยี่ยมไข้ เสมอต้นเสมอปลาย (สมานัตตะตา) พูดจาอ่อนหวาน (ปิยวาจา) รู้จักเสียสละ (อัตถจริยา ตายเยี่ยมผี มีช่วยเหลือ (ทาน)
  6. 6. สมบูรณ์พูนสุข ๑ ไม่มีหนี้สิน ๒ พอกิน พอใช้ ๓. ไร้โรค โศกภัย จิตใจ เยือก เย็น
  7. 7. –รักกัน –ช่วยเหลือ กัน –ไม่ริษยากัน –ไม่ทำาลาย กัน อยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุข ((หลักพรหมวิหาร ๔หลักพรหมวิหาร ๔))
  8. 8. วัดโพธิการาม จ. ชุมพร

×