Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

332วันอาสาฬหบูชา

756 views

Published on

วันอาสาฬหบูชา ไฟล์ptt

Published in: Education
 • Be the first to comment

332วันอาสาฬหบูชา

 1. 1. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านป่ าคา วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2552
 2. 2. วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชาปี2552 ตรงกับวันที่7กรกฎาคม พ.ศ.2552
 3. 3. วันอาสาฬหบูชาปี2552 ตรงกับวันที่7กรกฎาคม พ.ศ.2552ประวัติความเป็นมา วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ อาสาฬหเป็นชื่อเดือน 8 อาสาฬหบูชาย่อมาจากคาว่าอาสาฬหบูรณ มีบูชา แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน 8 ถ้าปีใดมีเดือน 8 สอง ครั้ง ก็จะ เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่าเดือน 8 หลัง
 4. 4. หลังจาก สมเด็จพระพุทธองค์ ได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญ เดือน 6 แล้ว ได้ทรงใช้เวลาทบทวนสัจธรรมและทรงคานึงว่าธรรมะที่พระองค์ ตรัสรู้นี้ลึกซึ้งมาก ยากที่ผู้อื่นจะรู้ตาม แต่อาศัยพระกรุณานี้เป็น ที่ตั้ง จึงทรงพิจารณาแบ่งบุคคลออกเป็น 4 ประเภท(บัว 4 เหล่า) คือ 1. อุคฆฏิตัญญู ดอกบัวที่อยู่พ้นน้า 2. วิปัจจิตัญญู ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้า 3. เนยยะ ดอกบัวที่อยู่ใต้น้า 4. ปทปรมะ ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม
 5. 5. ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา ณ ป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี แก่ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสชิ ซึ่ง ล้วนแล้วแต่ เป็นผู้อุปฐากพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังทรงบาเพ็ญทุกข์กิริยาอยู่ พระธรรมที่ พระพุทธองค์ทรงเทศนาในครั้งนี้มีชื่อ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งมี อริยสัจ 4 หรือความจริงอันประเสริฐ 4 ประการได้แก่ 1. ทุกข์ ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ 2. สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ 3. นิโรธ ความดับทุกข์ 4. มรรค ข้อปฎิบัติให้ถึงความดับทุกข์
 6. 6. และหลังจากแสดงพระธรรมเทศนาแล้ว ท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นคนแรก ได้กราบฑูลขอบวชและพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาต โดยทรงทาการ อุปสมบทให้แบบ เอหิภิกขุอุปสัมปทา นับเป็น"ปฐมสาวก" ของพระพุทธเจ้า ดังนั้นในวันนี้จึงเป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงเทศนาเป็นกัณฑ์แรก จึง เรียกเทศฯกัณฑ์นี้ว่า "ปฐมเทศนา" หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะกล่าวได้ว่านับเป็น วันแรก ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
 7. 7. 1. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา โดยทางแสดง พระปฐมเทศนา คือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์ แห่งพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่พระองค์ตรัสรู้ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ สรรพสัตว์ทั้งหลาย 2. เป็นวันแรกที่บังเกิดพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นในโลก คือ พระโกณ ฑัญญะ เมื่อได้ฟังพระปฐมเทศนาจบ ได้ดวงตาเห็นธรรม ได้ทูลขออุปสมบท และพระพุทธเจ้าได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิภิกษุอุปสัมปทา ในวันนั้น 3. เป็นวันแรกที่บังเกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรม รัตน และพระสังฆรัตนะ ขึ้นในโลกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ วันอาสาฬหบูชามีเหตุการณ์สาคัญในทางพระพุทธศาสนาอยู่ 3 ประการคือ
 8. 8. ธรรมเมกขสถูป สถานที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงจุดที่พระพุทธ องค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์
 9. 9. ถูก 30 ผิด วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 (หากปี ใดมี เดือนแปดสองหนเลื่อนไปเป็ นวันเพ็ญเดือนแปดหลัง)
 10. 10. พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดใคร ในวันอาสาฬหบูชา 15 แสงสุรี มณีแดง ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 องคุลีมาร
 11. 11. พระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร
 12. 12. วันอาสาฬหบูชา มีเหตุการณ์สาคัญทั้งหมดกี่ปรรกการ 30 3 4 5 6
 13. 13. รูปใดที่เกี่ยวข้องกับวันอาสาฬหบูชา 30

×