Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1

5,178 views

Published on

รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1 โดย นิราลัย สำนักสงฆ์สวนวาง อ.คุระบุรี จ.พังงา

Published in: Education
  • Login to see the comments

รวมบทกลอนสำหรับงานค่าย1

  1. 1.   ช่ าง เขาเถิดอะไรเกิดอย่าถือสา กาลเวลาเคลือนไหวไม่ หยุดนิ่ง ่ อยากให้ ถึงวันนั้น วันทีฉันนั้นรอคอย ่มัน ใช่ ว่าจะเลวร้ ายไปเสมอ สรรพสิ่ งเคลือนตามความแปรผัน ่ ไม่ อยากให้ เลือนลอย ให้ คล้อยไปกับเวลา ่ฉัน เชื่อมั่นความจริงในตัวเธอ เมื่ออาทิตย์ลบดวงจบช่ วงวัน ั ฉั นอยากจะเป็ นหมอ มัวแต่ รอไม่ ได้ หนาไม่ แคร์ แค่ คาเพ้อไม่ เผลอใจ. ชี พก็พลันสิ้นลงอีกองคุล.ี ฉั น ต้ องฝึ กวิชา ให้ แกร่ งกล้าสมรอคอย  .....หวังว่ าลูกศิษย์ ทน่ารั กทุกคน คงมีความดี ี่ ฉั นอยากเป็ นอะไร ใช่ นั่งคอยอย่างเหงาหงอยฟาหมอง ้ มัวกลั้วพิษวิกฤตร้ าย ทีเ่ พิมขึ้นเรื่อยๆ เหมือนกาลเวลา แล้ ววันนี้ที่ ่ เพียรพยายามมิใช่ น้อย ฝันทีคอยจักเป็ นจริง ่คลองเน่ า เหม็นทาลายปลาปูหอย รอคอยของพวกเราจะสดใสยิงขึ้น ่ เขาแหว่ง เว้ ายุบกองทิงร่ องรอย ้  โลกขาดรัก(เมตตา) โลกจักเจิ่งด้ วยเลือดแล้งฝน ดินแตกฝอยไม่ หง่ อยตาย อยากให้ เขารักเรารักเขาก่อน โลกขาดรัก(เมตตา) โลกจักเดือดเชือดห่าหั่นคนบ้ า ตัณหาโหดโลภโกรธหลง เขาจะย้อนกลับมารักเราบ้ าง โลกขาดรัก(เมตตา) โลกจักกระจายพลันป่ าสิ้น พงวงศ์ สัตว์วบัติหาย ิ มีนาใจให้ เขาไม่ จืดจาง ้ โลกขาดรัก(เมตตา) โลกมีอนต้ องเอวัง ัดินพิษ ข้ นเคมีททาลาย ี่ แล้วหนทางมิตรภาพย่อมอาบใจ ฤทธิ์ขยะ รุ มล้ อมร้ ายตายทั้งเป็ น  อันเมตตาปราณีทไหลหลัง ี่ ่จะอยู่ ดูดายกระไรนะ ความ ดีมีธรรมนาจิต ประดุจดั่งสายธารทีผ่านไหล ่อย่างไร จะขจัดมลเน่ าเหม็น ไม่ คิดก่อเวรเข่ นฆ่า ย่อมหล่อเลียงพฤกษานานาไพร ้ถ้ าไม่ ทาธรรมชาติขาดร่ มเย็น เบียด เบียนคนสั ตว์นานา ดุจดวงใจหลังธารามาจากทรวง ่ช่ วยกัน เข็นหนุนเกือเพือโลกงาม ้ ่ เบียน เบียดเว้นอย่าฆ่าฟัน เมตตาธรรมคาจุนอุดหนุนโลก ้  เป็ น อยู่ไม่ โลภหลงใหล ประสบโชคสุ ขสวัสดิ์พพฒน์ ล่วง ิ ัสานึกดีกนเถิดประเสริฐแท้ ั สุ ข ใจในทางสร้ างสรรค์ ย่อมสดชื่นเบิกบานกาลทั้งปวงจักช่ วยแก้ ปัญหาอุปสรรค ใน โลกเอือเฟื้ อช่ วยเหลือกัน ้ เพราะว่าดวงฤทัยลาฉ่าเมตตา ้สานึกดีมีเมตตาลาค่ านัก ้ โลก พลันพ้ นทุกข์ สุขเย็น แม้ นโลกไร้ คุณธรรมอันลาเลิศ ้ให้ ความรักให้ ความดีให้ ทใจ ี่ โลกจะเกิดทุกข์ เข็ญด้ วยเข่ นฆ่ า ยิมน้ อยๆ ในดวงใจ ้  หมู่มนุษย์ ล้างผลาญกันดังผักปลา เมตตาไว้ โลกร่ มเย็นให้ ยมเย็นเป็ นดั่งยารักษาจิต ิ้ พสุ ธานองด้ วยเลือดน่ าเกลียดจังให้ ชีวตนิดน้ อยนีมีสร้ างสรรค์ ิ ้  ขอเชิญชวนมวลไทยทั้งน้ อยใหญ่ให้ จริงใจไมตรีดีต่อกัน มาร่ วมใจร่ วมแรงกันคับคั่ง คนมีเมตตาคือคนทีมีความรักและปรารถนา ่ให้ เบิกบานกับงานอย่าคร้ านเอย รักษาชาติศาสน์ กษัตริย์ให้ จีรัง ดีทงแก่ คนทีเ่ ป็ นมิตรและศัตรู การมีเมตตา ั้ ชื่ อไทยยังผุดผ่ องส่ องอาไพ ทีถูกต้ อง คือ เริ่ มต้ นจากการรั กตัวเอง แล้ ว ่ จงค้ นหาคุณธรรมนาสว่ างมีเมตตาแล้ วจะไม่ ใจลุ่มร้ อน ขยายความรั กนั้นไปถึงบุคคลอื่น โดยเริ่ มต้ น ไว้เป็ นทางส่ องชีวตสะกิดให้ ิมีเมตตาแล้ วจะนอนเป็ นสุ ขสั นต์ จากคนทีใกล้ ชิดทีสุดไปจนถึงคนทีไกลตัว ่ ่ ่ เสี ยสละสามัคคีมีนาใจ ้มีเมตตาจะสดชื่ นทุกคืนวัน แล้ วสุ ดท้ ายความรั กตัว แบบเห็นแก่ตัวก็ เมตตาได้ คาจุนโลกสบโชคเอย. ้มีเมตตาโลก(ใจ)เรานั้นสงบเย็น หายไป
  2. 2.    เวลานั้นมีให้ กบทุกชี วิต ทุกแห่ ง ั วันเดือนปี ทีผ่านไปไม่ มีแน่ ่ รุ่ งอรุ ณของเรานั้นผ่ านล่ วงเท่ ากัน และไม่ เคยหยุดรอใครคนใด ต้ องพ่ายแพ้แก่เจ็บตายไม่ อาจหนี แต่ จงห่ วงอรุ ณหลังเขาตั้งต้ นคนหนึ่ง เริ่ มใช้ เวลาให้ มคุณค่ า สร้ าง ี เกิดเป็ นคนควรสนใจในความดี ถ้ าหากเรานั่งนับวันอับจนความดีเสริ มคุณธรรม นาความสาเร็ จ อย่าเสี ยทีทเี่ กิดมาไร้ ค่าคน คนข้ างหลังจะรุ กรนและฝันร้ ายมาสู่ ตนและหมู่คณะ เพือทาให้ ชีวิต ่ โลกไม่ มีจีรังดั่งใจคิด นาทางใครอยู่หนารู้ ไว้ ด้วยสมบูรณ์ ทังวันวานวันนี้และวันหน้ า ้ กรรมลิขิตชีวตไปให้ สับสน ิ อย่าลงเหวลงห้ วยโดยมักง่ ายทีดีกว่ า การเริ่มต้ นทีดีย่อมหมายถึง ่ ่ ควรรู้ ธรรมนาทางอย่างแยบยล ลงต่านั้นคงลงได้ สบายงานได้ สาเร็จไปแล้ วครึ่งหนึ่ง สร้ างกุศลผลบุญไว้ จุนเจือ แต่ ขึนสู งนั้นท้ าทายความเป็ นคน ้ เวลาทุกนาทีมีคุณค่ าพืนทีทุกตาราง ้ ่ ชีวตโศกโลกเศร้ าเมาแต่ บาป ิ แม้ นรุ่ นเราลุ่มหลงแต่ ลงต่าวามีประโยชน์ จงใช้ ให้ ค้ ุมค่ า สิ่ งที่ มัวไหลหลับไปกับผีไม่ มีเหลือ คนทีด้อยคอยตามคงสั บสน ่ ก่ อเกิดทุกข์ รุกใจตายเป็ นเบือ หากห่ างคนข้ างหลังระวังตน ต้ องพัฒนาก่อนอื่นคือการใช้ เวลา ไม่ ยอมเชื่อเบื่อธรรมก่อกรรมเวร แล้วหาหน ทางงาม ตามกาลัง"กาลเวลาย่อมกลืนกินสรรพสั ตว์และ จงพร้ อมใจใฝ่ ธรรมนาสั นติ ศึกษาคนนาพาไปข้ างหน้ า ตัวมันเอง" จงดาริทาตนพ้ นทุกข์ เข็ญ เมตตาเขาผู้ทอยู่ข้างหลัง ี่  จงสร้ างใจให้ สว่างวางกรรมเวร จาไว้ว่าหากชีวเี รานียง ้ั เวลาเปลียนหมุนไปไม่ หยุดนิ่ง ่ เพือสุ ขเย็นบริสุทธิ์หลุดพ้ นเอย. ่ อย่าสิ้นหวังสั จจธรรมการนาตาม ความเป็ นจริงยังเปลียนแปลงทุกหน ่ ให้ ร้ ู แจ้ งความจริงโดยสั จจะ โลกยังหมุนแปรเปลียนเวียนหมุนวน ่  อีกพันธะทั้งผองอย่ามองข้ าม สิ่ งรอบตนยังแปรไปในทุกวัน ใครจะรู้ วนพรุ่ งนีดีหรือร้ าย ั ้ อย่าคิดว่าเรื่องของเขาไม่ เอาความ เราเป็ นคนควรรู้ จักรักก้ าวหน้ า ความมุ่งหมายสมหวังหรือพังหาย จะเอางามแต่ ตนเพียงคนเดียว พัฒนาให้ ทนโลกทีเ่ ปลียนผัน ั ่ ใครจะรู้ จะเป็ นสุ ขทุกข์ กลับกลาย ไม้ ในป่ าทุกทีทุกแห่ งหน ่ โลกหมุนเวียนเราก้ าวไปในทุกวัน แล้วจะหน่ ายยอมแพ้ไปทาไมกัน ทุกๆต้ นเขียวอยู่จึงดูเขียว เดินให้ ทนโลกทีเปลียนเวียนหมุนไป ั ่ ถ้ ายอมแพ้แน่ นักจักต้ องพ่าย ถ้ าป่ าแดงแล้งเศร้ าคงซีดเซียว ถ้ าเราท้ อยอมแพ้ แก่ ทกสิ่ ง ุ ถ้ าแหนงหน่ ายแน่ นักจักโดนหยัน จะโดดเดี่ยวเขียวได้ ไฉนกันโ โลกความจริงยังหมุนเวียนเปลียนไปไหน ่ ถ้ าต่ อสู้ วนข้ างหน้ ากล้ าประจัน ั ใช่ แล้ วเธอมิใช่ อรุ ณรุ่ ง แต่ เราหยุด อยู่กบทุก ข์ ทรุกใจ ั ี่ ยังมีวนความตั้งใจสมใฝ่ ฝัน. ั หากคือฟาเรืองรุ้ งสวยเฉิดฉันท์ ้ ไม่ ส้ ู ไปโลกยิงแปรแพ้ ยงยา ่ ิ่ ้ อย่าหลับเลยเวลาล่วงสายัณห์  โดยมิได้ สร้ างสรรค์ อะไรเลย อันวันคืนหมุนเวียนเปลียนทยอย ่  อย่าคานึงถึงอดีตผ่านไปหมด  งานใหญ่น้อยควรประกอบให้ ชอบที่ อนาคตเรายังมองไม่ เห็น เร็วเข้ าเถิดเพือนเอ๋ยอย่าเฉยช้ า ่ วันคืนค่ อยสลายตัวมัวรอรี ปัจจุบันเป็ นสิ่ งทีจาเป็ น ่ เร่ งรีบคว้าพระธรรมประจาจิต ชั่ วชี วคงหมดหวังทั้งค่ าคุณ ี จงกะเกณฑ์ รีบทาประจาวัน(เอย). ทุกนาทีผ่านไปไยไม่ คิด ว่าชีวตจะตายใกล้แล้วเอย. ิ
  3. 3.   ชี วตของปุถุชนคนเรานั้น ิ สุ ริโยทัยฟาไขแสงบอกแจ้ งแล้ ว ้ วันไหนไหนไม่ สาคัญเท่าวันนี้มีท้งดีชั่วปนกันระคนอยู่ ั เสี ยงวิหกเจือยแจ้ วแสวงหา ้ เป็ นวันทีสาคัญกว่าวันไหน ่มีววาทโรมรันเข้ าพันตู ิ ซึ่งอาหารทะยานไปในนภา ถึงพรุ่ งนีมะรืนนีดีอย่ างไร ้ ้มีท้งล้ มทั้งลุกสู้ ทุกผู้คน ั พวกปักษายังขยันหมั่นหากิน ก็ยงไม่ สาคัญเท่าวันนี้ ัต่ างโลกเต้ นไปตามความฝันใฝ่ ท่ านทีรักจักซบนอนอยู่ไรเล่ า ่ ทาวันนี้ให้ ดีแล้ วันหน้ าก็จะได้ ดี ปัจจุบันที่หนทางไปจะสิ้นสุ ดบรรลุผล ตื่นแต่ เช้ าเพือเกลาจิตเป็ นนิจศีล ่ เขามีดีเพราะเขาทาวันก่อนไว้ ดี..เวลาและวารีถึงทีหมายได้ อะไรไปกับตน ่ แสงพระธรรมพระสั มมาเป็ นอาจินต์ มิได้ มีไว้ คอยใคร..อย่าปล่ อยเวลาให้ ผ่านไปโดยปลายทางผลว่ างเปล่ าจากตัวตน ชาระล้างมลทินออกจากใจ ที่ เราไม่ ได้ ทาประโยชน์ อะไรแก่ตนเองและชีวตนีน้อยนักอย่าชักช้ า ิ ้ อายุไขในมนุษย์ นีน้อยนัก ้ สังคมเร่ งรีบหาความดีทวีกศล ุ ถ้ าช้ าชั กจักเกินสุ ดแก้ ไข มุ่งละบาปบาเพ็ญบุญหนุนนาตน เพราะบางคนอาจจะตายก่อนถึงวัย รักอะไรหรือจะแท้เท่าแม่ รักอย่าเป็ นคนรกโลกโฉลกทราม มรณภัยมิได้ รอให้ ต่อรอง ผูกสมัครสายเลือดไม่ เหือดหาย  เป็ นมนุษย์ สุดแสนดีมีโอกาส คนอืนรักยังประจักษ์ ว่ารักคลาย ่เมื่อเหม่ อมองสุ ริยาคราคล้ ายค่า มีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสั ตว์ท้งผอง ั จืดจางง่ ายไม่ จีรังดั่งมารดายามเย็นยาอัศดงลงเหลือมเขา ่ ่ ขอให้ ท่านนั้นไซร้ จงไตรตรอง รักใดเล่ารักแน่ เท่าแม่ รักค่ อยๆเคลือนเลือนหายกระจายเงา ่ ่ ยึดพระธรรมมาประคองสู่ ดวงใจ ผูกสมัครรักมั่นไม่ หวันไหว ่สี ทองเทาทาบทาแผ่นฟาแดง ้ เพือเป็ นอุปนิสัยปัจจัยในภพหน้ า ่ ห่ วงใดเล่าเท่าห่ วงดังดวงใจเห็นตะวันจะลับฟ้ าพาให้ คิด เป็ นปัญญาบารมีชี้แจ่ มใส ทีแม่ ให้ กบลูกอยู่ทุกครา ่ ัถึงชี วตอายุขัยใกล้ สิ้นแสง ิ เพือไม่ หลงเพลิดเพลินเมื่อเดินไป ่ ยามลูกขื่นแม่ ขมตรมหลายเท่ าชีวตเอ๋ยเคยเลิศลอยเริ่มถอยแรง ิ เชิญท่านไซร้ ตื่นขึนรับสดับธรรม. ้ ยามลูกเศร้ าแม่ โศกวิโยคกว่ าการแสดงบทชีวตใกล้ปิดลง ิ  ยามลูกหายแม่ ห่วงดังดวงตาโอ้บัดนีชีวตฉันมันเหลือน้ อย ้ ิ ต้ นไม้ ให้ ความร่ มรื่นแก่ชีวต ิ ยามลูกมาแม่ หมดลดห่ วงใยจะไม่ ปล่ อยไปตามโลกเลิกลุ่มหลง นกตัวนิดให้ เสี ยงเพลงแก่โลกล้า ยามมีกจหวังให้ เจ้ าเฝ้ ารับใช้ ิจะรีบเดินเร่ งรุ ดตามพุทธองค์ ดอกไม้ ให้ ความชื่นบานสราญตา ยามป่ วยไข้ หวังให้ เจ้ าเฝ้ ารักษาก่อนชีวตปลิดปลงคงตามทัน ิ แม้ ต้นหญ้าก็ยงให้ ออกซิเจน ั ็ ยามถึงคราาวล่วงลับดับชีวาแม้ นจะเหนื่อยเมื่อยล้านาตาไหล ้ แล้วตัวเราเกิดมาในโลกนี้ หวังลูกยาช่ วยปิ ดตาเมื่อยามตาย.ก็จะขอก้าวไปไม่ ห่วงหัน ทาสิ่ งดีอะไรไว้ให้ โลกเห็น พอกันทีละครโลกขอลามัน กินนอนเล่ น(กามเกียรติ)เท่ านั้นหรือที่ทาเป็ น ชาติยนยงคงอยู่เพราะครู ดี ืชีวตฉันทีเ่ หลือนีพลีเพือธรรม ิ ้ ่ ไม่ ดีเด่ นกว่าบรรดาต้ นหญ้าเอย สาคัญนักหน้ าทีเ่ รามีอยู่ ขอมอบดอกไม้ ดอกนี้อันเป็ นดอกไม้ แห่ ง งานปลูกสร้ างห้ องหออยากพอดู คุณธรรม เพือเป็ นกาลังใจแด่ ศิษย์ รักทุกคน ่ แต่ งานครู ยากยิงกว่ าสิ่ งใด ่ ทีกาลังทางานอยู่ในขณะนี้ด้วยเสี ยงเพลง ่ แห่ ง "ดอกไม้ คณธรรม" ุ
  4. 4.   แสงพระธรรมนาใจให้ ไร้ ทุกข์ คนคือใครใครคือคนฉงนนัก มองโลกแต่ แง่ ดีมความสุ ข ีแสงพระธรรมนาสุ ขทุกสมัย ใครรู้ จักคนจริงแท้ แน่ จริงหรือ มองโลกให้ สนุกเป็ นสุ ขีแสงพระธรรมส่ องสว่างกลางดวงใจ รู้ จักคนเพียงแต่ คนเฝ้ าปรนปรือ มองโลกให้ สะอาดปราศราคีแสงพระธรรมนาจิตให้ สงบเย็น คนตัวดือคือตัวยุ่งปรุ งจิตคน ้ มองโลกดีและให้ มีคุณธรรม แสงพระธรรมเท่านั้นทีจะนาความ ่ เป็ นมนุษย์ เป็ นได้ เพราะใจสู ง การมองโลกมองชีวิตนั้น อย่างน้ อยถ้าเราสว่ างไสวให้ กบชีวิตและจิตใจของเรา ั เหมือนหนึ่งยูงมีดีทแววขนี่ รู้จักมองในแง่ ดี ก็ทาชี วิตของ เราเป็ นสุ ขได้เมื่อใดทีจิตเราว่ าง เมื่อนั้นเราจะพบ ่ ถ้ าใจต่าเป็ นได้ แต่ เพียงคน ช่ วยทาให้ เราสบายใจความสุ ขอันยิงใหญ่ ขอมอบ"เพลง ่ ย่อมเสี ยทีทตนได้ เกิดมา ี่ แสงธรรม" เป็ นกาลังใจจากเพือคน ่ ใจสะอาดใจสว่างใจสงบ อันการงานคือค่ าของชีวต ิทางาน ถ้ ามีครบควรเรียกมนุสสา ควรฝึ กไว้ให้ ติดเป็ นนิสัย เพราะทาถูกพูดถูกทุกเวลา การงานเครื่องเสริมสร้ างอนามัยคนดีมีคุณธรรมชั กนาจิต เปรมปรีดาคืนวันสุ ขสั นต์ จริง เป็ นยาแก้โรคภัยอยู่ในตัวรู้ จักคิดทาทางดีมเี หตุผล ใจสกปรกมืดมัวและร้ อนเร่ า การงานสร้ างพลังทั้งกายจิตส่ วนคนชั่วเลวทรามหยามเหลือทน ใครมีเข้ าควรเรียกว่าผีสิง เป็ นแนวทางสุ จริตผูกมิตรทัว ่กลับไม่ สนคุณธรรมไม่ ทาดี เพราะพูดผิดทาผิดจิตประวิง งานคือยาแก้ ทุกข์ แก้ เมามัวใครทาดีชีวจะมีสุข ี แต่ ในสิ่ งนาตัวกลั้วอบาย งานคือยาแก้ชั่วกันยากจนจิตไร้ ทุกข์ เจริญรุ่ งเรือศรี คิดดูเถิดถ้ าใครไม่ อยากตก คนมีเงินเพราะมีงานบันดาลสุ ขใครทาชั่วมัวเมาเคล้าโลกีย์ ควรรีบยกใจตนรีบขวนขวาย คนไร้ งานก็พานทุกข์ ไม่ สุขสมดวงชีวจะตกต่าไม่ จาเริญ ี ให้ ใจสู งเสี ยได้ ก่อนตัวตาย เพราะการงานวัดค่ าราคาคน ก็สมหมายทีเ่ กิดมาอย่าเชือนเอย. มีหรือจนบ่ งชี้อยู่ทงาน. ี่ คนดีเขามีคุณธรรม คนเลวทรามคุณธรรมไม่ มี เมื่อคนไม่ คุณธรรม  คนนั้นก็ไม่ ต่างอะไรจากสัตว์ ขอมอบ ชีวตคนทีเ่ กิดมาเป็ นชาวนา ิ กิจการงานสิ่ งใดใหญ่หรือน้ อย"เพลงคนดีมีคุณธรรม" แต่ ผ้ ใฝ่ ใจใน ู ต้ องฟันฝ่ าแดดฝนทนร้ อนเผา หากค่ อยๆ ทาไปไม่ ยากเข็ญเรื่ องความดีงามทุกคน จนผิวดาเกรียมไหม้ กทาเนา ็ ไม่ ย่อหย่อนอ่อนแอแม้ ลาเค็ญ ตื่นแต่ เช้ าไล่ควายไปไถนา ก็จะเป็ นผลเผล็ดสาเร็จงาม ปลูกข้ าวให้ ชาวไทยได้ กนทัว ิ ่ หากท้ อถอยคอยผลัดวันประกันพรุ่ งถ้ าแม้ มนุษย์ ไร้ ธรรมประจาจิต ต้ องเกลือกกลั้วสาบควายเคล้าโคลนหนา งานทีม่ ุงมีผลน้ อยร้ อยละสาม ่ดวงชีวตก็จะหมดซึ่งศักดิ์ศรี ิ อย่ าดูถูกบรรพบุรุษสุ ดบูชา ทั้งงานนอกงานในไม่ ได้ ความมีค่าเพียงเท่าสั ตว์ปฐพี เป็ นชาวนาสั นหลังชาติองอาจครัน ปล่อยโมงยามล่วงกาลผ่านพ้นไปชีวตนีไร้ ค่าน่ าเสี ยดาย. ิ ้ ชี วตคนทุกคนล้ วนมีค่า ิ จงรีบทาการนั้นพลันพลันเถิด อย่าริษยารังเกียจและเดียจฉั นท์ ผลจะเกิดงอกงามดุจนาไหล ้ ควรทาดีให้ มีทตัวนั้น ี่ ได้ ดมใช้ อาบเล่ นเย็นกายใจ ื่ ไม่ แบ่ งชั้นแม้ เขาเป็ นเช่ นชาวนา. งานสิ่ งใดทาให้ มนผลมากมูน ั่ 
  5. 5. อันสตรีไม่ มีศีลก็สิ้นสวย  บุรุษด้ วยไม่ มีศีลก็สิ้นศรี เกิดมาทาไม..... พระ-เณรเล่าไม่ มีศีลก็สิ้นดี ปรัศนีย์ในใจใครนึกถึง ถ้ าคนเรามีดีท้ง 5 อย่าง ัข้ าราชการศีลไม่ มีกเ็ ลวทราม. แสวงหาอะไรในชาติหนึ่ง เป็ นแนวทางบ่ งบอกในศักดิ์ศรี ศีลนั้นเป็ นสิ่ งทีทกคนควรยึดถือนา ่ ุ หรือเพือดันดั้นถึงซึ่งดวงดาว ่ หนึ่งเป็ นลูกพ่ อแม่ กลูกดี ็ไปปฏิบัติ คนเราหากขาดศีลธรรม เกิดมาทาไม..... สองเป็ นศิษย์ ดีครู ชื่นรื่นกมลแล้ ว จะมีแต่ การเข่ นฆ่าเบียดเบียนซึ่ง ถามตัวเองบ้ างไหมใยเหน็บหนาว สามเป็ นเพือดีมีใจรัก ่กันและกัน........ ยามชีวตเจ็บปวดใจรวดร้ าว ิ เชิ ญชวนชั กทาทางดีมสุขสม ี  กับบาดแผลแต่ ละก้าวเราฝ่ าฝัน สี่ พลเมืองดีของชาติราชนิยมเราเกิดมาทาหน้ าทียงชีวต ่ ิ่ ิ เรากาลังจะก้าวไปทางไหนกัน ห้ าดีสมสาวกดีนีเ้ จริญสร้ างกุศลสุ จริตจิตมุ่งหมาย คงไม่ ใช่ ทางตันอันธพาล เมื่อมีดีครบถ้ วนทั้ง 5 อย่างหน้ าทีใครทาให้ ดีก่อนชีพวาย ่ เกิดมาทาไม..... นั่นแหละทางเป็ นมนุษย์ พสุทธิ์สม ิถึงตัวตายก็ยงชี้หน้ าทีตน ั ่ ลึกลึกแล้วในใจรอไขขาน ความผาสุ กจะเกิดขึนในสั งคม ้เราเกิดมาเพือสร้ างสั นติสุข ่ ชีวนมันแสนสั้ นมันไม่ นาน ิ หมั่นอบรมฝึ กฝนตนเป็ นคนดีเพือทาทีสุดทุกข์ ทกแห่ งหน ่ ่ ุ เร่ งพบพานค้ นหาค่ าชีวติ สร้ างคุณธรรมนาลัดวัฏฏะวน  ธรรมะคืออะไรใครรู้ บ้างอยู่เหนือตัวเหนือตนพ้ นเกิดตาย แผ่ นดินธรรมแผ่ นดินทองของชาวพุทธ ช่ วยตอบพลางช่ วยแจ้ งแถลงไขเราเกิดมาเพือหาความสว่าง ่ จะพิสุทธิ์ผ่องใสไร้ ทุกขา มันเป็ นจริงทุกสิ่ งหรืออย่ างไรเป็ นประทีบส่ องทางต่ างแสงฉาย จะรุ่ งโรจน์ ปราโมทย์ และโอฬา ช่ วยบอกไซร้ จุดเทียนไขในใจตนคือปัญญาฆ่ากิเลสเหตุว่ ุนวาย ด้ วยศรัทธาของชาวไทยช่ วยคาจุน ้ ธรรมะคือหน้ าทีเ่ พือชีวต ่ ิก่อนแก่ตายพลัดพรากจากโลกไป ของพวกเรามาร่ วมกันผดุงไว้ เพือลิขิตจิตใจไม่ สับสน ่เราเกิดมาเพือค้ นหาสิ่ งสู งสุ ด ่ ร่ วมฤทัยเมตตาพาเกือหนุน ้ ช่ วยสร้ างทางสร้ างชีวตสร้ างจิตคน ิคือวิมุติหลุดพ้ นดับภพไหน พลิวเพลงเพรียกพระธรรมาเกือกูล ้ ้ สิ้นกังวลพ้นตัณหาพาสบายหาทางรอดตลอดลัดตัดสายใย จักเพิมพูนเสริมใจไทยผ่ องพรรณ ่ ธรรมะนั้นหนาคือหน้ าที่หยุดการมาการไปในโลกา ร่ วมนาจิตนาใจ(พัฒนา)กันทุกท่ าน ้ ้ คนจะดีน้ันควรหมั่นศึกษาเราเกิดมาเพือสรรหาสิ่ งประโยชน์ ่ มาร่ วมกันสร้ างไทยให้ สุขสั นต์ เข้ าอบรมจริยะฝึ กปัญญาหาวิธีดับโทษดับทุกขา ตามหลักการแผ่นดินทองแผ่นดินธรรม์ หาวิชาเพิมเติมเสริมจิตใจ ่ละความคิดติดขัดแค่ อตตา ั แม้ ชีวนภินท์ พงยังสุ ขเอย. ั ั กาลเวลาเป็ นสิ่ งทีมีค่า ่ละตัณหาเครื่องทะยานมารหัวใจ เราจะหาโอกาสนีได้ ทไหน ้ ี่เราเกิดมาเพือฆ่าพญายักษ์ ่  เมื่อถึงคราวโชคดีควรมีใจโลภโกรธหลงพงศ์ ศักดิ์แห่ งยักษ์ ใหญ่ ธรรมใดๆ ก็ไร้ ค่าถ้ าไม่ ทา รีบเร่ งใฝ่ ทางานเบิกบานเอย.สู่ ระงับดับเข็นเยือกเย็นใจ ธรรมไม่ นาเป็ นแนวทางสว่างให้ (รีบเร่ งใฝ่ ทาจิตคิดตามธรรม)จะโลกนีโลกไหนไม่ คานึง. ้ คงเกิดเปล่าแล้วตายเปล่าเข้ าโลงไป ชี วตไร้ ซึ่งคุณค่ าน่ าเสี ยดาย ิ
  6. 6.    "ในชีวิตของคนเรานั้น ทุกคน กลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิด เสี ยงพระธรรมนาทางสว่างไสวต่ างก็มีความฝันความปรารถนาอยาก กาลังเกิดภัยร้ ายอันใหญ่หลวง สู่ ดวงใจเยาวชนทุกคนเห็นได้ นั้นอยากได้ นี่ ซึ่งความฝันความ แก่สัตว์โลกทัวถิ่นจักรวาลปวง ่ ฟังธรรมะด้ วยใจสงบเย็นปรารถนาบางอย่าง ก็ไม่ อาจเป็ นจริง น่ าเป็ นห่ วงความพินาศฉกาจเกิน ก็เป็ นเพราะพระ(หลวงตา)เทศนาดีได้ แต่ ความฝันทีกาลังจะเป็ นจริ งอยู่ ่ กลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิด มาอบรมธรรมะในครั้งนี้ขณะนี้คือ ความฝันทีจะพลิกแผ่ นดิน ่ ในโลกเกิดกลียุคอย่ างฉุ กเฉิน ทาให้ มีคุณธรรมนาวิถีสถาบันนี้ให้ ช่ ุมฉ่าด้ วยธรรมา" หลงวัตถุบ้าคลังเกินบังเอิญ ่ มีเมตตากรุ ณาและปราณีฝันอยากได้ เดือนดาราในหล้าโลก มัวเพลิดเพลินสิ่ งกาลีมีกาลัง มุทตาพลอยยินดีทได้ มา ิ ี่ฝันอยากด้ มีโชคช่ วยอานวยผล กลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิด อุเบกขาวางเฉยคอยจ้ องดูฝันอยากได้ อะไรตามใจตน ความเลวร้ ายลามเตลิดจวนหมดหวัง กาหนดรู้ ด้วยปัญญาไม่ หวันไหว ่ฝันกีหนก็มืดมนจนเลือนลอย ่ ่ รีบกลับมาทันเวลาพาพลัง สุ ญญตาจิตว่ างห่ างกิเลสไกลแต่ ความฝันทีเ่ ป็ นจริงสิ่ งเทียงแท้ ่ มายับยั้งโลกไว้ให้ ทนการ. ั ครบห้ าไซร้ ใจพบสุ ขสงบเย็น.ฝันได้ แน่ ไม่ สุดไกลจนเอือมสอย ้  เป็ นความฝันทีทุกคนเฝ้ าฝันคอย ่ ถ้ าศีลธรรมไม่ กลับมาโลกาวินาศ ศีลธรรมนาสุ ขทุกสมัยแผ่นดินน้ อยแห่ งนีมีธรรมา ้ มนุษย์ ชาติจะเลวร้ ายกว่ าเดรัจฉาน เราเป็ นไทยเพราะมีธรรมประจาชาติขอขอบคุณพระคุณเจ้ าทีมาช่ วย ่ มัวหลงเรื่องกินกามเกียรติเกลียดนิพพาน หากไร้ ศีลสิ้นธรรมต่าอานาจท่านเปี่ ยมด้ วยเมตตาธรรมลาค่ าหนา ้ ล้วนดือด้ านไม่ เหนี่ยวรั้งบังคับใจ ้ ไทยทั้งชาติจะอยู่ได้ อย่ างไรกันปลุกวิญญาณครู -ศิษย์ร่วมพัฒนา อาชญากรรมเกิดกระหน่าลงในโลก ศีลธรรมมีประจาอยู่ค่ ูโลกสร้ างคุณค่ าจนความฝันพลันเป็ นจริง มีเลือดโชกแดงฉานแล้วซ่ านไหล ยิงกว่าโชคใดๆ ทีใฝ่ ฝัน ่ ่  เพราะบ้ ากินบ้ ากามทรามเกินไป โชคจะดีหรือร้ ายอย่างไรนั้นอาบ ศีลธรรมอุดการณ์ ให้ ช่ ุ มฉ่า บ้ าเกียรติกพอไม่ ได้ ให้ เมาตน ็ มันสาคัญอยู่ทมีศีลธรรม. ี่ ได้ ดื่มดานิยมสมศักดิ์ศรี อยากครองเมือครองโลกโยกกันใหญ่อบ รมใจตั้งมั่นในความดี ไม่ มีใครเมตตาใครให้ สับสน  เกิดศรัทธาไม่ มีทร้อนรน ี่ ขอศีลธรรมได้ กลับมาพาหมู่คน อันรสใดในดินแดนว่าแสนหวานนาบ ชาวพุทธรุ ดเร่ งให้ ก้าวหน้ า ให้ ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทนเวลา.ั จะเปรียบปรานรสพระธรรมช่ วยนาผล หมั่นศึกษาธรรมเถิดจะเกิดผล อันแสงใดส่ องสว่างช่ วยทางยนต์นวด สั งคมอุดมด้ วยคติตน เป็ นมงคลเท่าแสงธรรมนั้นไม่ มี ชักชวนคนให้ ซึ้งถึงหลักธรรม    มีศีลธรรมนาเราให้ เรืองรุ่ ง คนลืมธรรมลืมศีลก็สิ้นศักดิ์พลิวเพลงเพรียกพระธรรมมาคาโลก ้ ้ มีศีลธรรมสิ่ งทีม่ ุงย่ อมได้ สม ่ ไม่ มีหลักยึดติดผิดวิสัยพลิวเพลงเพรียกเรียกโชคมาช่ วยหนุน ้ มีศีลธรรมนาให้ สบายอารมณ์ ลืมทั้งศีลลืมทั้งธรรมประจาใจพลิวเพลงเพรียกเรียกรักและการุ ณย์ ้ มีศีลธรรมคนนิยมทัวแดนดิน ่ ย่ อมนาไปสู่ อบายตายทั้งเป็ นพลิวเพลงเพรียกพุทธคุณมาคุ้มครอง ้
  7. 7.   คนประมาทพลาดพลั้งขาดยั้งคิด สติต้งเตือนตนให้ พ้นผิด ัปล่อยดวงจิตมัวเมาไม่ เอาไหน รู้ ย้งคิดจิตตนพ้ นภัยผอง ัทาพูดคิดผิดพลาดขาดชั่ งใจ ฐานะตนเช่ นไรหมั่นไตร่ ตรองเป็ นทางไปสู่ ความตายเมื่อกายยัง เพียรประคองหน้ าทีให้ ดีงาม ่ทั้งหนุ่มสาวเฒ่ าแก่ ชะแรร่ าง สิ่ งใดผิดกลับจิตด้ วยสติเมาไม่ สร่ างในกามสุ ขลืมทุกขัง เร่ งดาริกอบการทวารสามถูกราคะโทสะโมหะบัง ทาพูดคิดพินิจทัวกระทงความ ่ตกวนวังตัณหาหูตามัว ไม่ ผลีผลามตามจิตคิดกังวลอบายมุขคลุกเคล้ าทุกเช้ าค่า ไม่ ประมาทวัยต้ นจนวัยแก่ไพ่เผนาไฮโลทั้งโปถั่ว สร้ างเสริมแต่ กรรมดีมีเหตุผลบาปก็ทากรรมก็สร้ างอย่างน่ ากลัว ถึงตัวตายไว้ลายให้ ชอบกลเป็ นแต่ ตัวจิตตายน่ าอายเอย. ตายแต่ ตนชื่ ออยู่ค่ ูโลกา…สิ่งไม่ ดีๆแม้ ได้ รับฟังเพียงครั้งเดียวก็มากพอสาหรั บความจดจาคนประมาทเลินเล่ อเท่านั้นทีจะละเลยลืมไป……. ่ จะผิดจะพลาดจะพลั้งกีครั้งก็อย่าหวันไหว ่ ่มานะพากเพียรเรียนไปสอบใหม่ อกครั้งยังมีทาง ีตั้งใจเข้ าสิ เพือนเอ๋ย ่แม้ เคยถูกใครถากถางไม่ เจ็ยปวดจนครวญครางโลกสร้ างเราสู้ คอยดูไปวันหนึ่งเราต้ องสาเร็จเรียนเสร็จสมความมุ่งหมายพ่ อแม่ อยู่หลังกาลังใจช่ วยให้ เราจบลบนินทา

×