บทกลอนเกี่ยวกับครู

18,123 views

Published on

รวมบทกลอนเกี่ยวกับครู

Published in: Education
  • Be the first to comment

บทกลอนเกี่ยวกับครู

  1. 1. ครู …ใครคือครูครูคือใครในวันนี ้ ใช่อยูที่ปริญญามหาศาล ่ใช่อยูที่เรี ยกว่าครูอาจารย์ ่ ใช่อยูนานสอนนานในโรงเรี ยน ่ครูคือผู้ชี ้นาทางความคิด ให้ ร้ ูถกรู้ผิดคิดอ่านเขียน ูให้ ร้ ูทกข์ร้ ูยากรู้พากเพียร ุ ให้ เปลี่ยนแปลงสู้ร้ ูสร้ างงานครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้ สงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน ูครูคือผู้สงสมอุดมการณ์ ั่ ปณิธานเพื่อคนอื่นใช่ตวเอง ัครูจงเป็ นนักสร้ างผู้ยิ่งใหญ่ ึ สร้ างคนจริงสร้ างคนกล้ าสร้ างคนเก่งสร้ างคนให้ เป็ นตัวของตัวเอง ขอมอบเพลงนี ้มาบูชาครู (เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์) เปลวเทียน…เปลวเทียนละลายแท่ง เพื่อเปล่งแสงอันอาไพชีวิตมลายไป เหลือสิ่งใดไว้ ทดแทนชีวิตไร้ สาระขณะนี ้ ยังไม่สายเกินที่จะแก้ ไขแม้ นชีวิตเหลือน้ อยลงเพียงใด ควรภูมิใจ ที่ได้ ทาดีทนัมีใครเห็นหรื อไม่ เป็ นไรเล่า ตัวของเราควรทาดีที่สร้ างสรรค์มีใครเห็นหรื อไม่ ไม่สาคัญ ใจเรานัน รู้วาดี เท่านี ้พอ ้ ่
  2. 2. บูชาครูกลิ่นหญ้ าแพรกดอกมะเขือเจือกลิ่นธูป ก่อเป็ นรูปวันพิธีมีความหมายเพื่อราลึกถึงคุณครูผ้ พลีกาย ู สองมือหมายปั นศิษย์ตนเป็ นคนดี ้ขอปวงศิษย์ร่วมใจให้ เป็ นหนึง ่ กระทาซึงสิ่งดีดีที่เกื ้อหนุน ่สารวจจิตสารวมกายให้ เป็ นบุญ ทดแทนคุณแด่ปวงครูผ้ ปราณี ูครูคือผู้ชี ้นาทางความคิด ให้ ร้ ูถกรู้ผิดรู้แก่นสาร ูรู้อานเขียนเพียรสู้ร้ ูสร้ างงาน ่ ปณิธานสอนศิษย์ให้ เป็ นคนครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ ให้ สงสุดด้ วยความดีมีเหตุผล ูอุดมการณ์ เพื่อส่วนใหญ่ใช่สวนตน ่ ศิษย์ทกคนน้ อมบูชาค่าของครู ุ พระคุณครูแม้ ครูแม้ นแผ่นฟาสูงกว่าสูง ้ ศิษย์คือยูงเยี่ยมฟาเวหาหาว ้แม้ ครูเหมือนเดือนแรงแสงสกาว ศิษย์คือดาวเด่นอยูคดวงเดือน ่ ู่แม้ ครูแม้ นแผ่นภพครบคุณค่า ศิษย์คือหญ้ ายิ่งดูมีอยูเ่ กลื่อนแม้ ครูคล้ ายสายน ้าความเย็นเยือน ศิษย์เสมือนมัจฉาพาสราญแม้ ครูคล้ ายสายลมที่พรมพลิ ้ว ศิษย์คือริวระลอกกระฉอกฉาน ้แม้ ครูคล้ ายสายฝนหล่นตามกาล ศิษย์เปรี ยบปานป่ าไม้ สวนไร่นาแม้ ครูคล้ ายไม้ ที่มีผลดก ศิษย์คือนกเนาอยูร้ ูคณค่า ่ ุแม้ ครูเป็ นเช่นธรรมพระสัมมา ศิษย์คือสาวกนาธรรมสืบไปแม้ ครูเหมือนเรื อนตายหมายมันอยู่ ่ ศิษย์คือผู้พร้ อมมาพักอาศัยแม้ ครูเป็ นเช่นแรงแสงเทียนชัย ศิษย์ยอมไม่มืดมนทุกหนทาง ่พระคุณครูผ้ ให้ จงใหญ่ยิ่ง ู ึ ไม่เคยทิ ้งทอดศิษย์คดเหินห่าง ิแต่ศษย์กลับลับหายเหมือนวายวาง ิ ปล่อยครูแจวเรื อจ้ างอย่างช ้าใจ (ส. เชื ้อหอม) เทียนกลางความมืดยืดยาวหนาวฉะนี ้ เทียนริบหรี่ ดวงหนึงพึงทอแสง ่ ่จากดวงหนึงจุดต่อไปไฟจึงแรง ่ แม้ ลมแกล้ งก็มิหวันอันตราย ่แสงเทียนทองส่องสว่างทางชีวิต ส่องความคิดความรู้ครูทงหลาย ั้จากหัวใจใสสว่างงามพร่างพราย จุดประกายการศึกษามหาชนเทียนย่อมร้ อนย่อมไหม้ เพื่อให้ แสง ยิ่งไฟแรงยิ่งสลายละลายหล่นน ้าตาเทียนเปรี ยบค่าน ้าตาคน อุทิศตนมิได้ หวังในรางวัลเทียนคือครูผ้ ให้ ไฟชีวิต ู ให้ ความรู้คความคิดแก่ศิษย์ขวัญ ู่
  3. 3. จงให้ แสงแรงกล้ าร่วมฝ่ าฟั น จงพร้ อมกันจุดบูชาค่าของครู กลิ่นหญ้ าแพรกดอกมะเขือเจือกลิ่นธูป ก่อเป็ นรูปวันพิธีมีความหมาย เพื่อระลึกนึกถึงครูผ้ พลีกาย ู สองมือหมายปั นศิษย์ตนเป็ นคนดี ้ ปาเจราเปล่งมาด้ วยเคารพ จริยาน้ อมนบทบถวาย โหนตุแด่คณครูมิร้ ูคลาย ุ คุณตตราไหว้ นสาสักการะคุณ ุ ุ รู้อยูแก่ใจสุดซึ ้งพวกเธอดื ้อ ่ ครูขอซื ้อด้ วยศีลธรรมจะได้ ไหม ซื ้อเพราะรัก เพราะห่วง ดังดวงใจ อยากให้ ร้ ูครูเมื่อย เหนื่อยเพราะเธอ เธอเป็ นใครไม่สาคัญ สาหรับครูนนเธอคือลูก ั้ จะรักและพันผูก จะสอนลูกให้ เป็ นคนดีบางครังครูร้ ูสกเหนื่อยและเมื่อยล้ า ้ ึ บางครังอยากบอกว่าหมดกาลังใจ ้บางครังท้ อแท้ กบศิษย์ที่ไม่เอาไหน ้ ั บางครังอยากจะร้ องไห้ กบศิษย์ที่ซุกซน ้ ับางครังคิดว่าจะไม่บน - คิดว่าจะไม่สน ้ ่ ไม่อยากอดทน - แต่ก็สบสนกับตัวเอง ัแต่เกรงว่าวันหน้ าศิษย์ไม่ร้ ู – ทังผู้คนอาจลบหลูและข่มเหง ้ ่จึงพยายามพร่ าสอนศิษย์ด้วยตนเอง - เพื่อรี บเร่งให้ ศิษย์ได้ เป็ นคนดี ศิษย์รักคือความหวัง ดุจพลังอันโดดเด่น พร่ าสอนทุกเช้ าเย็น ถึงลาเค็ญก็ส้ ทนู เพียงศิษย์เกิดปั ญญา เพื่อวันหน้ าไม่หมองม่น เหนื่อยนักหรื อขัดสน เผ้ าทนไม่ท้อถ้ อย อยากเห็นเจ้ าได้ ดี มีศกดิ์ศรี ไม่ต่าต้ อย ั ชีวิตครูไม่เลิศลอย หวังศิษย์น้อยก้ าวหน้ าไป ครูคือ แสงทองชีวิต ครูคือ ดวงจิตอันสูงค่า ครูคือ ผู้ที่ให้ วิชา ครูคือ ผู้ที่พาเราก้ าวไกล ครูคือ ยานวิเศษลาไม่น้อย ครูคือ ผู้ที่คอยเอาใจใส่ ครูคือ หลักนาประจาใจ ครูคือ หลักชัยของชีวิต
  4. 4. สูงเยี่ยมเทียมฟาอย่าดู ้ ถูกครูซงปลูกวิชามาแต่หลัง ึ่ศิษย์ไร้ ครูอยูได้ ไม่จีรัง ่ อย่าโอหังบังอาจประมาทครูหน้ าที่ครูใช่เพียงมาสอน แต่อาทรห่วงศิษย์เป็ นนิสยัเผ้ าอบรมบ่มศิษย์ด้วยจิตใจ เพื่อช่วยให้ เยาวชนเป็ นคนดีคุณครูจ๋าโปรดทราบไว้ สกนิด ั ว่าดวงจิตของศิษย์คนึงหาเคารพรักเชิดชูและบูชา เช่นมารดาบิดของศิษย์เองแม้ บางครังคุณครูจะหงุดหงิด ้ สังสอนศิษย์ด้วยจิตคล้ ายข่มเหง ่ศิษย์ทงกลัวทังเศร้ าทังยาเกรง ั้ ้ ้ ศิษย์ผิดเองทาครูให้ ไม่สบายใจขอคุณครูผ้ มีคณการุณย์ศิษย์ ู ุ โปรดจงช่วยอโหสิกรรมศิษย์ทาไว้ปลดเปลื ้องบาปออกไปจากายใจ โปรดอภัยพลังแต่หลังมา ้นับแต่นี ้ศิษย์ฝึกตนเริ่มต้ นใหม่ สารวยกายวาจาใจให้ แน่หนาไม่ให้ ผิดคุณครูผ้ เู มตตา ขอสัญญา “พุทธบุตร” หยุดต่าทรามสักวันหนึงเธอจะรู้ว่าครูรัก ่ สักวันหนึงจักประจักษ์เป็ นสักขี ่สักวันหนึงเธอจะรู้ว่าครูดี ่ สักวันหนึงคงได้ ดีเพราะเชื่อครู ่ครู คือ ผูอบรม ้ บ่มนิสัยเป็ นเทียนไข ส่ องสว่าง สู่ ทางฝันครู เป็ นนัก แก้ปัญหา สารพันช่วยสร้างสรรค์ สังคม ให้ร่มเย็นชัวชีวต ่ ิ ของครู คือผูให้ ้ไม่เคยหวัง ว่าจะได้ หรื อดีเด่นชีวตครู ิ สู ้ตรากตรา อย่างลาเค็ญเพียงเพื่อเห็น ความสัมฤทธิ์ ของศิษย์ตนครู เป็ นครู ทุกยาม ในความคิดอบรมศิษย์ และสอนสั่ง ใช่หวังผล ่ไม่วาศิษย์ จะยากดี มีหรื อจนครู ทุกคน ห่วงใยเขา เท่าเท่ากัน
  5. 5. ศิษย์ เอ๋ยพ่อแม่หวังพึงพาเจ้า ่ ครู เล่าหวังเจ้ าสร้ างชื่อชาติหวังกาลังฝี มือ เจ้ าคือความหวังทั้งมวลหากโลกนีมเี พียงเสียงหัวเราะ ้ คงไม่ เหมาะสมนักคนจักเบือ ่โลกนีจงมีนาตามาคลอเครือ ้ึ ้ หลังรินเพือรดหัวใจไม่ ให้ เซ็ง ่ ่ขอเพียงเธอรู้ คุณค่ารู้หน้ าที่ ขอเพียงมีใจพันผูกชี้ถูกผิดขอเพียงเธอใฝ่ ศรัทธาค่าชีวิต ก็มสิทธิ์ป้ันกรวดดินเป็ นจินดา ีถึงสู งเยียมเทียมฟ้ าอย่ าดูถูก ่ ครู ซึ้งปลูกวิชามาแต่ หลังศิษย์ ไร้ ครู อยู่ได้ ไม่ จรัง ี อย่ าโอหังบังอาจประมาทครูหน้ าทีครู ใช้ ว่าเพียงมาสอน ่ แต่ อาทรห่ วงศิษย์ เป็ นนิสัยเฝ้ าอบรมบ่ มศิษย์ ด้วยจิตใจ เพือช่ วยให้ เยาวชนเป็ นคนดี ่เขาว่ าไผ่ หนาบางยังต่ างปล้อง พีกบน้ องต่ างใจใช่ ฉงน ่ัจะเลวบ้ างดีบ้างก็คอคน ื อย่ างน้ อยๆ ร้ อยคนยังร้ อนใจเธอเป็ นใครไม่ สาคัญ สาหรับครู น้ันเธอคือลูกจะรักและพันผูก สั่ งสอนลูกเป็ นคนดีรู้ อยู่แก่ใจสุ ดซึ้งพวกเธอดือ ้ ครู ขอซื้อด้ วยศีลธรรมจะได้ ไหมซื้อเพราะรักเพราะหวงดังดวงใจ ่ จงจาไว้ ครู เหนื่อยเมือยเพราะเธอ ่ ศิษย์ รักคือความหวัง ดุจพลังอันโดดเด่ น พร่าสอนทุกเช้ าเย็น ถึงลาเค็ญก็สู้ ทน เพียงศิษย์ เกิดปัญญา เพือวันหน้ าไม่ หมองหม่ น ่ เหนื่อยนักหรือขัดสน ครู เฝ้ าทนไม่ ท้อถอย อยากเห็นเจ้ าได้ ดี มีศักดิ์ศรีไม่ ตาต้ อย ่ ชีวตครู ไม่ เลิศลอย ิ หวังศิษย์ น้อยก้าวหน้ าไป

×