กลอนครูและคำคม

6,448 views

Published on

รวมกลอนครูและคำคม

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,448
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
58
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กลอนครูและคำคม

 1. 1. ครู มิใช่ ช่างปั้นอันวิจิตรแต่ ต้องคิดวาดวางกางแผนผังครู มิใช่ นายทุนหนุนกาลังต้ องเก็งทั้งขาดทุนตุนกาไรครู มิใช่ พ่อค้ านายพาณิชย์ดีดลูกคิดคาดการณ์ ด้านไหนไหนแต่ ยงเป็ นผู้ค้าอย่ างเต็มใจ ัยอมขาดทุนตลอดไปชั่ วนิรันดร์ครู มิใช่ นักปกครองช่ าชองศึกแต่ กคึกคะนองปกปองขั้น ็ ้ครู มิใช่ นักวิชาการเชี่ ยวชาญครันแต่ โชกโชนด้ วยผูกพันวิชาการครู มิใช่ นักแสดงโลกแสงสีแต่ สวมบททุกทีด้วยอาจหาญ ่ครู มิใช่ ผ้ ูกากับผู้บงการแต่ เฉียบขาดในแผนงานการบัญชาครู มิใช่ นักพากย์ ฝีปากจัดแต่ สัมผัสการพากย์ยากจะหาครู มิใช่ ผ้ ูทรงศีลธรรมจรรยาแต่ เมตตาแผ่ เผือเกือการุ ณย์ ่ ้นี่แหละครู เป็ นได้ หลายสถานทุกเหตุการณ์ ช่วยฉุ ดช่ วยอุดหนุนช่ วยเผือแผ่ แก้ ไขช่ วยคาจุน ่ ้ผู้มีคุณเปี่ ยมแปรอย่ างแท้ จริง
 2. 2. * ผู้สร้ างคน *เป็ นแสงธรรมนาทางสร้ างชีวต ิเป็ นผู้คิดสื่ อสารงานศึกษาเป็ นผู้ร้ ู ประสิ ทธิ์วทยา ิเป็ นศาสตราคอยคุ้มครองผองเด็กไทยป็ นแม่ พมพ์กาหนดบทบาทศิษย์ ิเป็ นผู้ชี้แนวชี วตทีฝันใฝ่ ิ ่เป็ นผู้นาพาชาติปราศพิษภัยค่ ายิงใหญ่ เกินกล่ าวขานคืองานครู ่การไหว้ ครู คิดถึงครู ผ้ สอนสั่ ง ูคุณครู ยงฝังจิตศิษย์ ไม่ หาย ัด้ วยมุ่งหมายให้ ศิษย์ ดีมีวชา ิการไหว้ ครู คิดถึงครู เหนื่อยใจกายดัวยมุ่งหมายให้ ศิษย์ ดีมีวชา ิการไหว้ ครู คิดถึงครุ ผ้ ูเมตตาเจตนาเรามั่นในคุณครูนับแต่ นีศิษย์ฝึกตนตั้งต้ นใหม่ ้สารวมกายวาจาให้ แน่ นหนาไม่ ให้ ผดต่ อคุณครู ผ้ ูเมตตา ิขอสั ญญาพุทธบุตรหยุดต่าทรามศิลปทั้งผองต้ องฝึ กหัดตามบรรทัดฐานเห็นเป็ นปฐมวาทศิลป์ เลิศลาคานิยม ้คมเหนือคมอาวุธใดในปฐพีครู อาจารย์ การพูดพิสูจน์ แล้ วอันดวงแก้วแจ่ มจารัสรัศมีแต่ แรกมัวสลัวฝ้ าเหมือนราคีเช็ดขัดดีขึนมาจึงน่ ายล ้
 3. 3. “ชีวตของคนเรานั้น…ไม่ ยาวเลย ิสู้ ก้อนกรวดก้ อนหินยังไม่ ได้เกิดมาทั้งที ตั้งเข็มทิศให้ กบชีวต ั ิกาหนดทิศทางของตัวเองให้ ชัดเจนจะเดินไปสู่ จุดไหน ค้ นหาตังเองให้ ชัดเจนจะเดินไปสู่ จุดไหน ค้ นหาตัวเองให้ เจอและพยายามดาเนินมุ่งไปสู่ จุดนั้นให้ ได้และทีสาคัญอย่าประมาท…อย่าหลงตัวเอง ่และอย่ าหยุดยั้งการศึกษาหาความรู้ อยู่ตลอดเวลา” อยู่อย่ างไร อยู่อย่ างสั ตว์ นรก อยู่อย่ างอสู รกาย อยู่อย่ างเปรต อยู่อย่ างสั ตว์ เดรัจฉาน อยู่อย่ างมนุษย์ อยู่อย่ างเทพ พรหม อยู่อย่ างพระอริยะ
 4. 4. คนทางาน พัฒนางานทางานด้ วยความหลง = นรกทางานด้ วยความโลภ = เปรตทางานด้ วยความกลัว = อสู รกายทางานด้ วยการบังคับ = เดรัจฉานทางานด้ วยหน้ าที่ = มนุษย์ทางานด้ วยความดี = อริยบุคคล - หัวไว - หันดูทท่า ี - ใจสู้ - เบิ่งตาลังเล - หันเหหัวดือ ้ - งอมือจับเจ่ า -ไม่ เอาไหนเลยเปาหมาย ้ ตนเอง ญาติ ชาวโลก คนที่ไม่ ต้องการคนพาลชอบเดินผิดทางวางผิดที่ ดีผดทา ิกล้าผิดถิ่น กินผิดของมองผิดจุด หยุดผิดกาลค้ านผิดเรื่อง เฟื่ องผิดวัย ใหญ่ผดวัด ิ หน้ าที่ของครู การศึกษาเป็ นเรื่องใหญ่ และสาคัญยิงของมนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้ รับการสั่ ง ่สอนจากบิดามารดาอันเป็ นความรู้ เบืองต้ น เมื่อเจริญเติบโตขึนก็เป็ นหน้ าทีของครู และ ้ ้ ่อาจารย์ สั่ งสอนให้ ได้ รับวิชาความรู้ สูงและอบรมจิตใจให้ ถึงพร้ อมด้ วยคุณธรรม เพือจะ ่ได้ เป็ นพลเมืองดีของชาติสืบต่ อไป งานของครู จึงเป็ นงานทีสาคัญยิง ท่านทั้งหลายซึ่งจะ ่ ่ออกไปทาหน้ าทีเ่ ป็ นครู จะต้ องตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลธรรม และพยายามถ่ ายทอดวิชาความรู้
 5. 5. แก่ เด็กให้ ดีทสุดทีจะทาได้ นอกจากนี้ จงวางตนให้ สมกับทีเ่ ป็ นครุ ให้ นักเรียนมีความ ี่ ่เคารพนับถือ และเป็ นทีเ่ ลือมใสไว้ วางใจของผู้ปกครองนักเรียนด้ วย ่ พระบรมราโชวาท ๑๓ ธันวาคม ๒๕๐๕ ผู้สร้ างคน เป็ นแสงธรรมนาทางสร้ างชีวต ิเป็ นผู้คิดสื่ อสารงานศึกษาเป็ นผู้ร้ ู ประสิ ทธิ์วทยา ิเป็ นศาสตราคอยคุ้มครองผองเด็กไทยเป็ นแม่ พมพ์กาหนดบทบาทศิษย์ ิเป็ นผู้แนวชี วตทีฝันใฝ่ ิ ่เป็ นผู้นาพาชาติปราศพิษภัยค่ ายิงใหญ่เกินกล่าวขานคืองาน ครู ่ แม่ ปูสอนลูกลูกปู แม่ ปูสอนลูกปูดูอย่ างแม่ ทั้งทีแท้ตัวเดินเกเทียวเฉไฉ ่ ่ ลูกจะเดินตรงทางอย่ างไร จะสอนใครเริ่มต้ นสอนตนเอง ! ครูดี ๔ คุณลักษณะ๑. รู ปดี (รู ปัปฺปมาณิกฺ )๒. เสี ยงดี ( โฆสั ปฺปมาณิกฺ )๓. ประพฤติดี ( ลูขัปปมาณิกฺ ) ฺ๔. รู้ ดี (ธัมฺมัปฺปมาณิกฺ )  เปิ ดของทีปิด ่  หงายของทีควา่ ่  บอกทางแก่คนหลงทาง  จุดประทีปในความมืด
 6. 6. โวหาร ๔๑. เทศนาโวหาร๒. พรรณนาโวหาร๓. สาธกโหาร๔. อุปมาโวหาร ศิษย์ ๔ ชนิด๑. หัวไวใจสู้ - บัวพ้นนา ้๒. รอดูจังหวะ - บัวปริ่มนา ้๓. พอจะแนะนา - บัวในนา ้๔. ต้ อยต่าจายอม - บัวติดตม ( บัว ๔ เหล่ า ) รักโรงเรียนเหมือนบ้ าน รักงานสอนเหมือนชีวต ิ รักลูกศิษย์ เหมือนลูกจริง วิธีการสอน๑. ชี้หลัก - สั นทัสฺสนา - วิชาการ๒. ชักชวน - สมาทปนา - พิธีกรรม๓. ปลุกใจ - สมุตฺเตชนา - เกม๔. ให้ เพลิน - สั มฺปหังสนา - เพลง ( ๔ ส. )๑. รู้ จักเลือกทีสอน ่๒. รุ้ จักเลือกอุปกรณ์๓. รู้ จักเลือกคนสอน๔. รู้ จักเลือกเรื่องสอน ( ๔ สบาย )
 7. 7. หลักการสอน๑. ปริยติ ั ๐ สอนให้ ร้ ู จัก๒. ปฏิบัติ ๐ สอนให้ ร้ ู จริง๓. ปฏิเวธ ๐ สอนให้ ร้ ู แจ้ ง ( เปาหมาย ) ้๑.อิทธิปาฏิหาริย์ ๐ ปราบแล้วสอน๒. อาเทสฺ นาปากิหาริย์ ๐ ปลุกแล้ วสอน๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ๐ ประโลมสอน (กลยุทธ์ ) พึงใคร ่จะหวังพึงพ่อแม่ กแย่จัด ่ ็จะพึงวัดพระก็แย่ยากแก้ไข ่จะพึงครู ครู กเ็ ลวเหลวแหลกไป ่จะพึงใครกันดีหนอ ? ่ ( ท้อใจจริง ! ) นักสู้ นักสู้ …ใครว่าเป็ นกันได้ ง่ายๆ มันต้ องพร้ อมทั้งใจและกายทีเดียว ทุคนมีท้งความ ัดีและความชั่ วอยู่ในตัวด้ วยกันทั้งนั้น เรามีหน้ าทีเ่ พียงทาเหตุเฉพาะหน้ าให้ ดีทสุดเท่ านั้น ี่ส่ วนผลก้ จะเกิดขึนเองตามเหตุปัจจัย อย่ าคิดว่ าสิ่ งทีทานั้นเป็ นการทาเพือคนอืน หรือ ้ ่ ่ ่เพราะคนอืนไม่ ทา หรือเพราะคนอืนใชให้ ทา ข้ อสาคัญทีสุด อย่ าคิดว่ าทีต้องทาหรือไม่ ่ ่ ่ ่ต้ องทานั้น เป็ นเพราะคนอืนจะพอใจหรือไม่ พอใจ ่ ดังนั้นเปาหมายของการเป็ น นักสู้ คือ … ต้ องหาทางออกทีดทสุดให้ ได้ ้ ่ ี ี่
 8. 8. ก้าวต่ อไปก้ าวต่ อไปต่ อไปอย่ าได้ หยุดแม้ สะดุดล้ มลงไปอย่ าใจฝ่ อเป็ นนักสู้ ต้องสู้ สิอย่ ารีรออย่าย่อท้อหนทางยาวทีก้าวไป ่โน่ นจุดหมายปลายทางอยู่ข้างหน้ าจะเหินฟาข้ ามเขาเอาให้ ได้ ้มิหวันพลาดมิหวาดแพ้มิแคร์ ภัย ่มิหวันใจมิหวันจิตสั กนิดเดียว ่ ่ สังคมไทยสั งคมไทยจะดารงคงอยู่ได้เพราะคนไทยคอยปกปักเฝ้ ารักษาบารุ งชาติศาสน์ กษัตริ์พฒนา ัรวมอาสาพัฒนาจิตใจไทยทั้งปวงปัญหาความยากจนคนยากไร้ปัญหาความยากจนคนยากไร้ปัญหาความเจ็บไข้ ภัยใหญ่หลวงปัญหาศีลธรรมด้ อยคอยหลอกลวงน่ าเป็ นห่ วงอนาคตหรือหมดทาง
 9. 9. แผ่ นดินทอง ต้ องสร้ างด้ วย แผ่ นดินธรรม ในแผ่ นไทย ทีมใช่ … ่ ิ แผ่ นดินทาสภายใต้ ดวงอาทิตย์นี้…ไม่ มีอะไรทีน่าเสี ยใจไปยิงกว่า… ่ ่การเสี ยเวลาไปทั้งวัน…โดยตัวท่าน…ไม่ ได้ ทาอะไรเลย… * บันไดสู่ ความเป็ นดาว * เตรียมให้ พร้ อม ฝึ กซ้ อมให้ ดี ท่าทีให้ สง่ า หน้ าตาให้ สุขุม ทักทีประชุ มอย่ าวกวน ่ เริ่มต้ นให้ โน้ มน้ าว เรื่องราวให้ กระชับ ตาจับทีผ้ ูฟัง ่ เสี ยงดังแต่ พอดี อย่ามีเอ้ออ้า ดูเวลาพอครบ สรุ ปจบให้ จับใจ ยิมแย้ มแจ่ มใสตลอดการพูด ้
 10. 10. อย่ า…อย่ า…อย่ าอย่าคิดว่าตัวท่านนั้นอ่อนแอหรือคิดแต่ ท้อแท้และแพ้พ่ายจงคิดว่าจะแข็งแกร่ งขึนเรื่อยไป ้แกร่ งทั้งกายและจิตใจไม่ พรั่นพรึงอย่าร้ อนรนค้ นหาความลาบากจนกว่ าความทุกย์ ยากจะมาถึงถ้ าวิตกทุกข์ ร้อนนอนราพึงเมื่อทุกข์ ถึงทุกข์ ทบทวีคุณ ัอย่าแบกโลกเอาไว้ให้ หนักบ่ าอย่ากลัวว่าอนาคตไม่ สดใสอยู่ให้ สุขแต่ ละวันผันผ่ านไปเก็บแรงใจไว้แก้ไขเมื่อภัยมา ผู้นานารู้ นาทา นาคิด คือชี วตของเราผู้นา ินารู้ นาคิด นาทา ๆ จะเป็ นผู้นาต้ องจาเอาไปคิด นาตน นาคน นางาน พัฒนาการ สั งคม เศรษฐกิจ ทาอะไร อย่าให้ หลงผิด ๆ สาคัญทีจิตต้ องมีคุณธรรม ( ซ้า ) ่ครองตน ครองคน ครองงานมีอุดุมการณ์ อยู่เป็ นประจาทาอะไรอย่าให้ ตกต่า ๆมีคุณธรรมประจาจิตใจ ( ซ้า )
 11. 11. แบ่ งทาไมแบ่ งพวก ทาให้ เสี ยรักแบ่ งพรรค ทาให้ เสี ยสามัคคีแบ่ งทั้งพวกทั้งพรรค เสี ยทั้งความรักและความสามัคคี จน ๔ อย่ าง๑. จนตรอกไม่ มีทางไป๒. จนใจไม่ มีทางคิด๓. จนแต้ มไม่ มีทางเดิน๔. จนมุมไม่ มีทางหนี ผู้ชนะที่แท้ จริงผู้ทชนะคนอืนเป็ น ๆ ในสงคราม ี่ ่ไม่ จัดว่ าเป็ นผู้ชนะทีแท้ จริง ่แต่ ผ้ ูทชนะ (ใจ ) ตนเองได้ ี่นับว่ าเป็ นผู้ชนะสงครามทียอดเยียม ่ ่ เราจะทาในสิ่ งทีผ้ ูอน ่ ื่ เราจะอดทนในสิ่ งทีผ้ ูอน ่ ื่ ทาได้ ยาก เราจะสละในสิ่ งทีผ้ อน ่ ู ื่ สละได้ ยาก เราจะเอาชนะในสิ่ งทีผ้ ูอน ่ ื่ ชนะได้ ยาก ทีสาคัญคือ ่ การชนะ ตนเอง
 12. 12. พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าตรัสว่า อตตา หเว ชิต เสยโย “ ชนะตนนีแลดีกว่า ” ้ การฟังทีฉลาด ่  อย่าพึงเชื่อ ่  อย่าปฏิเสธ  จดจา  ศึกษา , ค้ นคว้า  หาข้ อมูล , เหตุผล  ปฏิบัติ , ทดลอง  จนรู้ ว่าอะไรถูกอะไรผิด การศึกษาการศึกษา เป็ นพืนฐานของชีวต ้ ิ การศึกษา เน้ นความคิดมีเหตุผลการศึกษา พัฒนาค่ าของคนการศึกษา เริ่มฝึ กฝนคนให้ ดีการศึกษา ต้ องศึกษาอย่ าหยุดยั้งการศึกษา ต้ องปลูกฝังเรื่องศักดิ์ศรีการศึกษา ต้ องฝึ กใจไร้ ราคีการศึกษา ต้ องมุ่งทีความเป็ นคน ่การศึกษา ต้ องใฝ่ หาความถูกต้ องการศึกษา พึงหมายปองบุญกุศลการศึกษา ต้ องสานึกฝึ กทีตน ่การศึกษา ต้ องหลุดพ้ นอวิชชา
 13. 13. “มุ่ งหาความรู้ เชิ ดชู ความเป็ นไทย หลีกไกลอบายมุข” ขอโทษ การขอโทษมิใช่ การพ่ายแพ้ จะเป็ นความอ่อนแอก็หาไม่ การขอโทษคีอการชนะใจ เป็ นความกล้ าอันยิงใหญ่ ของมนุษย์ ่ หนึ่งนาที การอบรมบ่ มนิสัยให้ ศิษย์น้ัน เพียงวันละนาทีกดีถม ็ ศิษย์จะดีมีชื่อหรือล่มจม อาจเป็ นเพราะอบรมหนึ่งนาที ศิษย์ดี ดูทครู ดี ี่ ครู ดี ดูทศิษย์ ดี ี่ ถิ่นไทยในป่ ากว้าง ห่ างไกล แสงวัฒนธรรมใด ส่ องบ้ าง เห็นเทียนอยู่ราไร เล่มหนึ่ง ครู น้ ันแหละอาจสร้ าง เสกให้ ชัชวาลย์ หลอก หลอก หลอก เราอาจหลอกคนได้ บางคน เราอาจหลอกคนได้ บาวครั้ง เราอาจหลอกคนบางคนได้ ทุกครั้ง แต่ เราไม่ อาจหลอกคนทุกคนได้ ทุกครั้ง ความหายนะของชีวต คือ ี แม้ เราเริ่มหลอกแม้ กระทัง … ตัวเอง ่
 14. 14. เด็กวันนี้ เด็กวันนีคือผู้ใหญ่ ในวันหน้ า ้ ทาทีท่าแม้ นละม้ ายคล้ายพ่อแม่ ผู้ใหญ่ ดีเด็กก็งามตามเหล่ ากอ ผู้ใหญ่ บ้าเด็กก็บอพอพอกัน ยิมดี 4 อย่ าง ้ เขาโกรธ เรายิมเขาแย่ ้ เราโกรธ เขายิมเราเเย่ ้ เขาโกรธ เราโกรธ ต่ างแย่ เขายิม เรายิม สบายแน่ ้ ้ รู้ 4 อย่ าง รู้ เรี่อง รู้ สึก รู้ สานึก รู้ กระทา กระบวนการฝึ กอบรม  ละลายพฤติกรรมมนุษย์  จุดประกายความคิด  สะกิดความรู้ สึก  ปลูกสานึกคุณธรรม  นาสู่ คุณภาพชี วต ิ หนทางยังยาวไกล รีบเติมไฟเพือต่ อสู้ ่ ความกล้ าพอมีอยู่ ไยสู เจ้ าจึงหมดแรงหลักชัยทีเ่ ราหมายอย่าหลงไหลทาให้ แจ้ งวันเดือนเลือนเปลียนแปลง ่ ่ชีวตเราก็โรยรา ิ
 15. 15. ฮึดสู้ กนอีกใหม่ ัโถมกายให้ แกร่ งกล้ามุ่งมั่นในศรัทธาเพือเสริมแรงพลังใจ ่ เติบโต ให้ เธอเติบโตด้ วยความกล้า ก้าวไปข้ างหน้ าฝ่ าพงหนาม ดวงใจมิหยุดพยายาม กล้าจักเดินตามหนทางตน ให้ เธอเติบโตดด้ วยความคิด เรียนรู้ ชีวตทุกแห่ งหน ิ ตรองด้ วยปัญญาอันแยบนล “รู้ คิด รู้ ค้น รู้ ตนเอง” วิถชีวต ี ิ การผ่านการพบการหลบหลีก ไม่ ใช่ เพียงเป็ นแค่ ความเคลือนไหว่ จากก้ าวทุกก้ าวทียาวไกล ่ กลายเป็ นวึยเป็ นวิถแห่ งชีวต ิ ปวดร้ าวเป็ นทุกข์ สนุกสนาน มีการก้ าวถูกและก้ าวผิด ต้ องการดวงเทียนและเข็มทิศ เพือพิชิตทางชัยในชีวี ่ ต้ องมีความรู้ ค่ ูความคิด เป็ นเข็มทิศดวงเทียนสองวิถี ต้ องมีความรู้ ค่ ูความดี เพือชีพนีมีค่าและงดงาม ่ ้

×