Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

331วันเข้าพรรษา

449 views

Published on

วันเข้าพรรษา ไฟล์ptt

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

331วันเข้าพรรษา

  1. 1. วันเข้าพรรษา ปี 2552 ตรงกับวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2552
  2. 2. ความสาคัญและประโยชน์ของการเข้าพรรษา 1. ช่วงเข้าพรรษานั้นเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านประกอบอาชีพทาไร่นา ดังนั้นการกาหนดให้ ภิกษุสงฆ์หยุดการเดินทางจาริกไปในสถานที่ต่างๆ ก็จะช่วยให้พันธุ์พืชของต้นกล้า หรือสัตว์ เล็กสัตว์น้อย ไม่ได้รับความเสียหายจากการเดินธุดงค์ 2. หลังจากเดินทางจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเป็นเวลา 8 - 9 เดือน ช่วงเข้าพรรษา เป็นช่วงที่ให้พระภิกษุสงฆ์ได้หยุดพักผ่อน 3. เป็นเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสาหรับตนเอง และศึกษาเล่าเรียน พระธรรมวินัยตลอดจนเตรียมการสั่งสอนให้กับประชาชนเมื่อถึง วันออกพรรษา 4. เพื่อจะได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนและบวชให้กับกุลบุตรผู้มีอายุครบบวช อันเป็นกาลัง สาคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป 5. เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสบาเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ เช่น การทาบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้าฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม งดเว้น อบายมุข และมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดเวลาเข้าพรรษา
  3. 3. เมื่อถึงวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนนิยมไปทาบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้า จานาพรรษา โดยมักจะจัดเครื่องสักการะเช่น ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น มา ถวายพระภิกษุสามเณรหรือมีการช่วยพระทาความสะอาดเสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิวิหารและ อื่นๆ โดยนิยมไปร่วมทาบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด บางคนอาจ ตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่างๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์ เป็นต้น ซึ่งพอสรุปกิจที่ พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในพรรษากาลได้ดังนี้ 1. ร่วมกิจกรรมทาเทียนจานาพรรษา 2. ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้าฝน และจตุปัจจัย แก่ภิกษุสามเณร 3. ร่วมทาบุญ ตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนารักษาอุโบสถศีล ตลอดพรรษากาล 4. อธิษฐานตั้งใจทาความดี หรืองดการทาชั่วอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น งดเว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็น ต้น
  4. 4. เหตุใดพระพุทธเจ้าจึงมีกาหนดให้พระภิกษุอยู่จาพรรษาในฤดูฝน 30 ไม่ทาให้พืชผลของ ชาวบ้านเสียหาย พระสงฆ์จะได้ฝึ กปฏิบัติ ธรรมและศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทาบุญ ตักบาตร และถวายเทียน ถูกทุกข้อ
  5. 5. รูปใดที่เกี่ยวข้องกับวันเข้าพรรษา 30
  6. 6. เราควรจะถวายเทียนจานาพรรษา เนื่องในวันใด วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา 15

×