Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació sessió 2

504 views

Published on

Post grau Especialista universitari en Direcció i Gestió de Centres Educatius

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació sessió 2

 1. 1. MÒDUL 8 ELS SERVEIS EDUCATIUS I LA FORMACIÓ CONTINUADA Especialista universitari en Direcció i Gestió de Centres Educatius Tarragona 2012. Marta Badia i Manel Castaño
 2. 2. La programació i gestió  dels plans de formació institucional, de zona i de centre Manel Castaño Bachiller. ICE URV Tarragona. 2012 Sessió 2
 3. 3. <ul><li>Tenir constància dels objectius generals i prioritaris de la formació permanent. </li></ul><ul><li>Saber com es planifica, gestiona i s’avalua la formació permanent del professorat. </li></ul><ul><li>Conèixer el procés de detecció de necessitats de formació del territori i l’elaboració de la proposta dels Plans de Formació de Zona </li></ul>Objectius Què ens plantejarem en aquesta sessió?
 4. 4. <ul><li>El marc general. </li></ul><ul><li>Programació i gestió. </li></ul><ul><li>Avaluació i memòria. </li></ul><ul><li>Pla de Formació de Zona </li></ul>Continguts de la sessió De què parlarem?
 5. 5. Llengües estrangeres , principalment l’anglès. Centres trilingües Competència bàsiques , especialment la lingüística i la matemàtica Competències claus de les direccions dels centres Actualització científica i didàctica , noves metodologies Escola inclusiva , atenció a la diversitat, tutoria i orientació PRIORITATS PFZ 2011-2012 Detecció precoç de dificultats d’aprenentatge i de potencialitats 1. Marc General
 6. 6. Àmbit d’organització i gestió Activitats de sistema Activitats en territori Activitats en zona Activitats en centre 1. Marc General
 7. 7. Activitats en centre Pla de formació de centre Planificació a tres anys Assessorament Avaluació de la transferència Gestió del SEZ i del centre amb la implicació de la inspecció educativa 1. Marc General
 8. 8. Activitats en zona Zona dels Serveis Educatius Coordinació intercentres, coordinació d’especialistes i de dinamització Grups de treball, seminaris de coordinació i trobades Avaluació de l’aprofitament Planifica la comissió del PFZ i gestiona el SEZ 1. Marc General
 9. 9. Activitats en territori Interzonals a proposta dels SSTT Cobrir necessitats no ateses pe la zona , responen a necessitats del territori i del sistema Seminaris, grups de treball, cursos i jornades Avaluació de l’aprofitament Planifica la comissió del PFZ i gestiona els SSTT, el SEZ o la Unitat organitzadora 1. Marc General
 10. 10. Activitats de sistema Interzonals a proposta de la institució Cobrir necessitats no ateses pel territori, responen a necessitats del sistema Seminaris, grups de treball, cursos i jornades Avaluació de l’aprofitament Gestionen les unitats del Departament d’Ensenyament o institucions organitzadores 1. Marc General
 11. 11. Modalitats de formació Assessoraments a centre Tallers Cursos Seminaris Grups de treball Seminaris de coordinació Jornades Trobades pedagògiques Conferència o taules rodones 1. Marc General
 12. 12. Assessoraments a centre Compromís de participació de tot el claustre o d’una part significativa (80%) Forma part del PFC No inferiors a 30 hores de durada amb 1/3 del temps de treball intern Es negocia el contingut previament a l’inici amb l’assessor/a S’ha de garantir la transferència a la pràctica docent 1. Marc General
 13. 13. Tallers Temàtica molt específica, i essencialment pràctica Impartits per experts No superior a 10 hores i un mímim de 15 participants Activitat oberta a diferents centres (exepcionalment en centre) 1. Marc General
 14. 14. Cursos Formació estandaritzada Impartits per experts Superior a 15 hores i un mímim de 20 participants Activitat oberta a diferents centres Presencials, semipresencials i no presencials 1. Marc General
 15. 15. Seminaris Reflexió dels docentes de diferents centres sobre un tema a partir de la pràctica professional Impartits per especialistes que actuen dinamitzant Durada variable , mínim 20 participants Recomanable la semipresencialitat 1. Marc General
 16. 16. Seminaris de coordinació Intercanvi de criteris i coordinació entre professorat de centres consecutius o d’una mateixa etapa Generals o d’àrea Poden rebre assesorament extern Recomanable la semipresencialitat 1. Marc General Durada variable, mínim 15 participants, un d’ells pot actuar coma a coordinador
 17. 17. Grup de treball Elaborar un material o desenvolupar un projecte de recerca o innovació Es priotitza que es basin en una metodologia de reflexió sobre la pràctica Els matarials es faran públics i a disposició de la resta del professorat 1. Marc General Durada mínima de 40, mínim 5 participants, un dels membres pot actuar com a coordinador
 18. 18. Jornades Formació intensiva i de curta durada sobre un tema monogràfic Aprofundir sobre una temàtica o intercanvi d’experiències entre professionals Es compta amb la presència de ponents 1. Marc General Durada variable, mínim 5 hores per poder certificar-se, mínim 30 participants
 19. 19. Trobades pedagògiques Formació intensiva i de curta durada a l’entorn d’un tema S’orienta cap el canvi d’experiències i de materials entre professionals 1. Marc General Durada variable, mínim 5 hores per poder certificar-se, mínim 30 participants
 20. 20. Les conferències Exposició llarga d’un o més ponents Aprofundir sobre un tema puntuals i específic Poden anar seguides d’un debat 1. Marc General Solen ser activitats de durada inferior a 5 hores i no certificables, mínim 30 participants
 21. 21. Calendari i horari de les activitats Des de l’1 de setembre fins el 15 de juliol 1. Marc General Es faran en horari laboral no lectiu llevat del casos autoritzats de manera excepcional
 22. 22. Elaboració de la proposta Aprovació de la proposta Difusió Inscripció Adjudicació (criteris) 2. Programació i gestió Quatre períodes: Setembre, octubre, desembre-gener i juny
 23. 23. Seguiment i control d’assistència 3. Avaluació i memòria Es responsabilitat de la persona formadora L’entitat organitzadora vetllarà pel seu cumpliment La no presentació, els abandonaments i les baixes poden comportar la no assignació d’activitats posterior Cal acreditar el 80% de l’assistència
 24. 24. Avaluació de l’aprofitament 3. Avaluació i memòria Les activitats, excepte les de curta durada, han de preveure activitats d’aprofitament que s’han d’avaluar. <ul><li>Poden consistir en: </li></ul><ul><ul><li>Presentació d’un projecte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Realització d’activitats al llarg de la formació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Participació en fòrums. </li></ul></ul><ul><ul><li>Proves específiques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Altres. </li></ul></ul>És condició necessària per obtenir el certificat la superació d’aquesta avaluació.
 25. 25. Certificació 3. Avaluació i memòria La responsabilitat recau sobre la persona formadora. En farà el registre de l’assistència i l’aprofitament en l’aplicatiu. Els SE, les unitats i entitats organitzadores comproven la validesa de la informació Un cop feta la comprovació es bloqueja l’activitat i les dades passen a l’expedient personal dels assistents. Els usuaris poden consultar el seu expedient de formació des la web i imprimir els certificats associats
 26. 26. Avaluació de les activitats de formació 3. Avaluació i memòria Grau de satisfacció: dels assistents, del formador/a, dels equips directius, si és el cas. Instruments per mesurar el grau de satisfacció: qüestionaris <ul><li>Els SEZ, unitats i entitats organitzadores avaluaran les activitats en els aspectes: </li></ul><ul><ul><li>La mesura del grau de satisfacció del professorat i l’efectivitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>El grau d’adequació del formador/a </li></ul></ul>
 27. 27. Avaluació de la transferència 3. Avaluació i memòria Importància capdal, especialment en la formació en centre L’objectiu de l’avaluació de la transferència és contribuir amb la formació a millorar els resultats del alumnes El disseny d’aquesta avaluació formarà part de tota planificació dels assessoraments a centre. És responsabilitat del centre amb la col·laboració del SEZ i de la inspecció
 28. 28. Memòria anual avaluativa 3. Avaluació i memòria Cada unitat, entitat o Comissió del PFZ elabora una memòria anual avaluativa Els SSTT elaboren un informe resum de les memòries presentades per les Comissons dels PFZ El Departament , amb tota aquesta informació, el.labora una memòria global
 29. 29. Són un recurs de formació al servei de la millora del centres i el professorast d’una zona educativa que pretenen donar resposta a les necessitats de formació d’uns ensenyants i d’uns centres per assolir uns objectius de millora i de canvi de les pràctiques docents o de l’orgnització i el Funcionament dels centre educatius. 4. Pla de formació de zona
 30. 30. La Comissió del PFZ 4. Pla de formació de zona Encarregada d’elaborar la proposta, el seguiment i l’avaluació del PFZ <ul><li>Formada per: </li></ul><ul><ul><li>Presidència. Inspector/a. </li></ul></ul><ul><ul><li>Secretari/a: Assessor/a del SEZ (CRP) </li></ul></ul><ul><ul><li>Directors/res dels diferents SEZs </li></ul></ul><ul><ul><li>Responsable formació Secció (SSTT) </li></ul></ul><ul><ul><li>Representats dels centres educatius </li></ul></ul><ul><ul><li>Representant dels ICE </li></ul></ul><ul><ul><li>Representat dels MRP </li></ul></ul><ul><ul><li>Representants dels consells comarcal o dels ajuntaments. </li></ul></ul>
 31. 31. Funcionament de la comissió 4. Pla de formació de zona Es reuneixen normalment amb tres reunions plenàries: 1a Reunió.- Rebre la informació dels criteris i instruccions del Departament i fixar els objectius específics de formació de la comissió i el procés de detecció de necessitats de formació del centres i de la zona. 2a Reunió.- Análisi de les propostes de formació recollides en el procés de detecció i aprovació de la proposta 3a Reunió.- Valoració i aprovació de la Memòria avaluativa
 32. 32. Elaboració de la proposta 4. Pla de formació de zona La proposta es fonamenta a partir dels objectius generals de la formació, dels objectius específics fixats per la comissió, de la valoració del PFZ anterior i del pressupost assignat Es prioritzen les activitats amb incidència en la millora organitzativa i metodològica dels centre. (60% de centre, PFC) <ul><li>La proposta s’elabora a partir de les demandes: </li></ul><ul><li>Dels centres (PFC). </li></ul><ul><li>Serveis educatius de zona. </li></ul><ul><li>Inspecció educativa. </li></ul><ul><li>Els SSTT ( interzonals i d’altres) </li></ul><ul><li>Els ICE </li></ul><ul><li>Els MRP </li></ul><ul><li>Altres entitats </li></ul>
 33. 33. Aprovació de la proposta 4. Pla de formació de zona El SEZ introdueix les propostes aprovades l’aplicatiu GTAF i informen als SSTT de la prioritat de les activitats Les Comissió d’Ordenació del SSTT aproven les propostes dels diferents PFZ La Secció Serveis Educatius i Formació Permanent dels SSTT les analitzen, ajusten la proposta i la completen, si escau
 34. 34. Desenvolupament de les activitats aprovades 4. Pla de formació de zona El SEZ és responsable i ha de garantir el correcte desenvolupament del procés de difusió, d’nscripció i d’assignació de places Els SEZ fa l’encàrrec específic a cada formador/a El SEZ garanteix l’adjudicació de formadors/res a cada activitat, prioritzant els adscrits als ICE Els SEZ vetlla pel correcte desevolupament de les activitats (locals, pagaments, materials, etc.)
 35. 35. Memòria avaluativa del PFZ 4. Pla de formació de zona El SEZ l’elabora i la comissió l’aprova. Es valora el grau d’assoliment dels objectus generals del Departament i específics de la comissió del pla desenvolupat es fan propostes de millora. Els SSTT fan un informe que eleven al Departament El SEZ lliura la memòria al SSTT

×