Gestiocurriculum Lleida.Pps

3,427 views

Published on

presentació enviada per Maria del Mar LLuelles

Published in: Education
1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
 • Hola Carme:
  Bona troballa! Un document del departament que parla de la programació per competències! No he pogut resistir la temptació de penjar-lo al meu bloc: domenec58.blogspot.com

  Domènec
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
3,427
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
322
Actions
Shares
0
Downloads
115
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gestiocurriculum Lleida.Pps

 1. 1. LA PROGRAMACIÓ I LA GESTIÓ DEL CURRÍCULUM PER COMPETÈNCIES <ul><li>Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat </li></ul><ul><li>Subdirecció General d’Ordenació Curricular </li></ul><ul><li>Lleida, 3 de febrer de 2009 </li></ul>
 2. 2. La programació i la gestió del currículum per competències <ul><li>La gestió del currículum: programar per gestionar la progressió dels aprenentatges. </li></ul><ul><li>Els nous currículums i la programació a partir de les competències bàsiques. </li></ul><ul><li>El desplegament i la concreció dels currículums en el marc de l’autonomia de centre. </li></ul><ul><li>Exemples i orientacions. </li></ul>
 3. 3. La programació i la gestió del currículum per competències 1 La gestió del currículum: programar per gestionar la progressió dels aprenentatges
 4. 4. Nivells d’intervenció sobre el currículum <ul><li>El currículum prescrit </li></ul><ul><li>El currículum de centre </li></ul><ul><li>El currículum d’ aula </li></ul><ul><li>El currículum de l’ alumne </li></ul><ul><li>El currículum dels materials curriculars </li></ul>Normativa Programacions (PEC) UD (activitats, metodologia i avaluació) Atenció a la diversitat Selecció de recursos i materials
 5. 5. La gestió del currículum a la normativa LOE Article 6. Currículum 1. Als efectes del que disposa aquesta Llei, s’entén per currículum el conjunt d’ objectius , competències bàsiques , continguts , mètodes pedagògics i criteris d’avaluació de cadascun dels ensenyaments.. Article 121. Projecte educatiu 1. El projecte educatiu del centre ha de recollir els valors , els objectius i les prioritats d’actuació. Així mateix, ha d’incorporar la concreció dels currículums establerts per l’Administració educativa que correspon fixar i aprovar al claustre, com també el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l’educació en valors i altres ensenyaments . 3. ... Així mateix, correspon a les administracions educatives contribuir al desenvolupament del currículum afavorint l’elaboració de models oberts de programació docent i de materials didàctics que atenguin les diferents necessitats dels alumnes i del professorat.
 6. 6. La gestió del currículum a la normativa Decret 142/2007, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària Article 7. Currículum 7.1 S’entén per currículum de l’educació primària el conjunt de competències bàsiques , objectius , continguts , mètodes pedagògics i criteris d’avaluació . 7.2 Per a cada àrea , aquest Decret determina els objectius, per a tota l’etapa , així com els continguts i criteris d’avaluació en els diferents cicles . 7.3 Els centres educatius desenvoluparan i completaran el currículum d’educació primària. El currículum elaborat pel centre formarà part del seu Projecte Educatiu . Article 8. Competències bàsiques 8.2 El currículum de l’educació primària inclourà les competències bàsiques que es determinen en l’annex del Decret. 8.3 El currículum de cadascuna de les àrees conté les competències bàsiques que es treballen en aquella àrea, la contribució de l’àrea a l’adquisició de les competències generals de l’etapa, els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació de cada cicle. A l’annex del Decret s’estableix el currículum de les àrees, tenint en compte els horaris globals ...
 7. 7. La gestió de la progressió dels aprenentatges Competències específiques ... per al professorat <ul><li>Concebre i controlar les situacions problema ajustades al nivell i a les possibilitats dels alumnes </li></ul><ul><li>Adquirir una visió longitudinal dels objectius de l’ensenyament </li></ul><ul><li>Establir vincles amb les teories subjacents i les activitats d’aprenentatge </li></ul><ul><li>Observar i avaluar els alumnes en situacions d’aprenentatge, segons un enfocament formatiu </li></ul><ul><li>Establir controls periòdics de competències i prendre decisions de progressió </li></ul><ul><li>(Ph. Perrenoud, 1999) </li></ul>
 8. 8. Programar per millorar P E A Planificar Executar Avaluar i millorar M ILLORA CONTÍNUA
 9. 9. La programació i la gestió del currículum per competències 2 Els nous currículums i la programació a partir de les competències bàsiques
 10. 10. Algunes idees força dels nous currículums <ul><li>Donar estabilitat al sistema (continuïtat) </li></ul><ul><li>Establir les competències bàsiques com a marc de referència curricular </li></ul><ul><li>Consolidar la llengua pròpia com a llengua comuna i factor de cohesió social i potenciar alhora el coneixement de les dues llengües oficials i l’educació plurilingüe </li></ul><ul><li>Remarcar els principis de prevenció i d’inclusió en l’atenció a la diversitat </li></ul><ul><li>Fomentar l’autonomia dels centres i la flexibilitat del currículum </li></ul><ul><li>Potenciar la lectura, la comprensió i l’expressió oral, la comunicació audiovisual, les TIC i l’educació en valors </li></ul><ul><li>Impulsar les activitats de recerca i de resolució de problemes </li></ul>
 11. 11. Estructura del currículum <ul><li>LOGSE </li></ul><ul><li>Objectius generals de l’etapa </li></ul><ul><li>Objectius generals de l’àrea i etapa </li></ul><ul><li>Continguts </li></ul><ul><ul><li>Procediments … </li></ul></ul><ul><ul><li>Fets … </li></ul></ul><ul><ul><li>Valors … </li></ul></ul><ul><li>Objectius terminals </li></ul><ul><li>Orientacions didàctiques </li></ul><ul><ul><li>Ensenyament i aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació </li></ul></ul>LOE Objectius generals de l’etapa Competències bàsiques de l’educació obligatòria Objectius generals de l’àrea i etapa Competències bàsiques de l'àrea Continguts per cursos Criteris d’avaluació per cursos Connexions amb altres matèries
 12. 12. Estructura de les àrees/matèries Introducció Competències pròpies Aportació de l’àrea/matèria a les competències bàsiques Objectius Continguts Connexions amb altres àrees Criteris d’avaluació ETAPA CICLE/CURS
 13. 13. Competència <ul><ul><li>Competència és la capacitat d’ utilitzar els coneixements i habilitats , de manera transversal i interactiva , en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió , la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació . </li></ul></ul>
 14. 14. Competències
 15. 15. Capacitats i competències bàsiques
 16. 16. Proposta curricular competencial <ul><li>Que integri els coneixements </li></ul><ul><li>Que doni funcionalitat als aprenentatges </li></ul><ul><li>Que potenciï l’autonomia personal </li></ul>Professorat èmfasi en ... Metodologia Disseny d’activitats Selecció de recursos Gestió d’aula Avaluació, etc.
 17. 17. Estructura programacions PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE PROGRAMACIONS ANUALS D’ÀREES O MATÈRIES I CICLES O CURSOS UNITATS DIDÀCTIQUES
 18. 18. Programacions <ul><li>Presa de decisions: </li></ul><ul><ul><li>Selecció, distribució, concreció i seqüenciació dels objectius, continguts i criteris d’avaluació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Metodologia, activitats i materials didàctics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Organització i gestió d’aula (espais, temps i agrupaments) </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació </li></ul></ul><ul><li>Referents: </li></ul><ul><ul><li>Currículums prescrits i Projecte educatiu </li></ul></ul><ul><li>Utilitat: </li></ul><ul><ul><li>Seguiment dels aprenentatges i de l’adquisició de les competències </li></ul></ul><ul><ul><li>Establir connexions entre les matèries </li></ul></ul><ul><ul><li>Garantir la continuïtat educativa </li></ul></ul>
 19. 19. Relació de les competències amb les matèries COMPETÈNCIES BÀSIQUES I OBJECTIUS D’ETAPA DISCIPLINARI METADISCIPLINARI INTERDISCIPLINARI 1 2 3 4 n ÀMBIT COMÚ
 20. 20. La programació i la gestió del currículum per competències 3 El desplegament i la concreció dels currículums en el marc de l’autonomia de centre
 21. 21. Autonomia curricular i organitzativa dels centres <ul><li>PRIMÀRIA </li></ul><ul><li>Distribució de les hores de lliure disposició per àrees i per cicles, respectant els mínims </li></ul><ul><li>ESO </li></ul><ul><li>Distribució de les matèries al llarg de l’etapa (sense alterar-ne l’assignació global) a l’ESO </li></ul><ul><li>Organització de les matèries i creació d’ àmbits de treball (sense alterar l’assignació global de les àrees) </li></ul><ul><li>Autonomia per a l’alumnat: Optativitat </li></ul><ul><li>Autonomia horària i organitzativa àmplia sobre el currículum: Projectes propis de centre (sense alterar l’assignació global mínima de les àrees) </li></ul><ul><li>BATXILLERAT </li></ul><ul><li>Autonomia per a l’alumnat: Optativitat </li></ul><ul><li>Flexibilització de la durada del batxillerat </li></ul>
 22. 23. Decret 143/07 d’ESO Annex 4: Assignacions horàries M. específiques Tres d’entre les següents: Biologia i geologia Física i química Educació visual i plàstica Informàtica Llatí Música Tecnologia Segona llengua estrangera
 23. 24. Decret 143/07 d’ESO Annex 5: Organitzacions pròpies de centres Assignació horària mínima de les matèries de quart curs ... (ex: Tecnologia: 70 hores)
 24. 25. Marge horari d’autonomia dels centres (ESO) <ul><li>Autonomia per a l’alumnat: Optativitat </li></ul><ul><li>Autonomia màxima sobre el currículum: Projectes propis centre </li></ul>Optatiu 12,2% Comú 87,8% 1r a 3r curs Optatiu 36,7% Comú 63,3% 4t curs Flexible 35,4% Fixat 64,6% 1r a 3r curs Flexible 49,5% Fixat 50,5% 4t curs
 25. 26. La programació i la gestió del currículum per competències 4 Exemples i orientacions
 26. 27. Els components de la programació PER A QUÈ ENSENYEM? QUÈ ENSENYEM? QUAN I COM ENSENYEM? PER A QUÈ, QUAN I COM AVALUEM? <ul><li>Objectius </li></ul><ul><li>Continguts d’aprenentatge </li></ul><ul><li>Seqüència didàctica </li></ul><ul><li>Metodologia </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul>Competències bàsiques
 27. 28. Programació anual <ul><li>Objectius de la programació anual de l’àrea o matèria </li></ul><ul><li>Competències associades </li></ul><ul><li>Distribució temporal dels continguts / Unitats didàctiques </li></ul><ul><li>Connexions amb altres àrees o matèries </li></ul><ul><li>Criteris d’avaluació </li></ul><ul><li>Altres components </li></ul>
 28. 29. Programació de les unitats didàctiques <ul><li>Títol i justificació de la unitat o projecte. </li></ul><ul><li>Durada i distribució temporal. </li></ul><ul><li>Objectius d’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Competències i altres àrees o matèries relacionades. </li></ul><ul><li>Continguts. </li></ul><ul><li>Criteris d’avaluació. </li></ul><ul><li>Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació: </li></ul><ul><ul><li>metodologia </li></ul></ul><ul><ul><li>recursos i materials didàctics </li></ul></ul><ul><ul><li>organització d’aula o de grup </li></ul></ul><ul><li>Altres (reflexió sobre la pràctica). </li></ul>
 29. 30. Les activitats: el cicle d’aprenentatge Font: JORBA, J. I CASELLES, E. (1996) La regulació i autoregulació dels aprenentatges ICE-UAB concret abstracte SIMPLE COMPLEX Exploració d’idees prèvies 1 Introducció de nous conceptes o procediments 2 Estructuració dels coneixements 3 Aplicació del coneixement 4
 30. 31. Reflexió sobre les activitats Sobre el plantejament Sobre la gestió Respon a una pregunta? Aplica coneixements adquirits i fa nous aprenentatges? Relaciona coneixements de l’àrea o de diferents àrees? Estimula la curiositat i la creativitat? Implica l’ús d’instruments diversos? Es fomenta l’autonomia de l’alumnat? S’intervé amb preguntes adequades més que amb explicacions? Es complementa el treball individual i el cooperatiu? Implica raonar sobre el què s’ha fet? Es preveu el temps necessari?
 31. 32. Orientacions per a l’avaluació <ul><li>Avaluar per aprendre (avaluació com a part integral del procés d’ensenyament-aprenentatge): </li></ul><ul><ul><li>Contínua i global, plantejada a partir de situacions “noves” on calgui transferir coneixements </li></ul></ul><ul><ul><li>Constatarà els avenços de l'alumnat i en detectarà les dificultats (l’error com a ocasió d’aprenentatge) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tindrà un caràcter formatiu, regulador i orientador del procés educatiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Els referents seran l'assoliment de les competències bàsiques i els criteris d’avaluació de les àrees </li></ul></ul>
 32. 33. Programació anual
 33. 34. Unitat didàctica o de programació
 34. 35. Currículum: desplegament i compleció. Orientacions <ul><li>Continuació del treball desenvolupat al llarg dels últims cursos, amb la finalitat de millorar les propostes curriculars i els aprenentatges de l’alumnat. </li></ul><ul><li>Tasca progressiva durant els cursos d’implantació . Una vegada completada s’ha de revisar i avaluar periòdicament i sistemàticament . </li></ul><ul><li>Diferents nivells de presa de decisions (normativa, centre, aula). Cal afavorir la interrelació i la coherència vertical i horitzontal dels currículums, el treball en equip i la coordinació. </li></ul><ul><li>La concreció dels currículums de centre forma part del projecte educatiu. Aquest ha de recollir els valors, els objectius i les prioritats d’actuació. La revisió i actualització de les programacions és també una oportunitat per actualitzar els projectes educatius . </li></ul>
 35. 36. Currículum: desplegament i compleció. Orientacions <ul><li>Aspectes que s’han de treballar des de totes les àrees: comprensió lectora, expressió oral i escrita, comunicació audiovisual, tecnologies de la informació i la comunicació, educació en valors. </li></ul><ul><li>Afavorir l’elaboració de models oberts de programació docent i de materials didàctics . La concreció del currículum s’ha d’entendre de manera oberta i flexible, promovent l’autonomia dels centres. </li></ul><ul><li>Potenciar i afavorir la coordinació entre els projectes educatius dels centres d’educació primària i els d’educació secundària obligatòria. </li></ul>
 36. 37. Documentació www.xtec.cat/estudis

×