Avaluacio 2n Cicle Educació Infantil

21,062 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
21,062
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11,670
Actions
Shares
0
Downloads
109
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Avaluacio 2n Cicle Educació Infantil

 1. 1. ORDRE EDU/484/2009 , de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits formals del procés d ’avaluació del segon cicle de l’educació infantil DOGC Núm. 5505 – 13.11.2009
 2. 2. L’avaluació del desenvolupament personal i de l’aprenentatge ha de verificar el grau d’assoliment dels objectius educatius i ha de facilitar l’adaptació de l’ajut pedagògic a les característiques individuals de cada infant. LEC Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació Decret 181/2008 d’ ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil Defineix les finalitats, els objectius i els continguts a desenvolupar en cada àrea i les característiques i criteris per a l’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat.
 3. 3. Desenvolupa i concreta el currículum i els criteris metodològics, organitzatius i d’ avaluació . Fixa les mesures necessàries per atendre la diversitat de l’alumnat PROJECTE EDUCATIU
 4. 4. <ul><li>AVALUACIÓ contínua, global i formativa. </li></ul><ul><li>Part integrant de les activitats educatives </li></ul><ul><li>MITJANS </li></ul><ul><li>L’observació, </li></ul><ul><li>La documentació pedagògica </li></ul><ul><li>L’anàlisi sistemàtica del procés </li></ul><ul><li>d’ensenyament i aprenentatge </li></ul>Verificar el desenvolupament de les capacitats, el grau d’assoliment dels objectius i adaptar l’ajut pedagògic a les característiques individuals dels infants Donar als docents elements per revisar i adequar les maneres d’ensenyar i les programacions elaborades
 5. 5. Tutor/a: Coordina activitats d’avaluació i d’observació Fa el traspàs de la informació a l’equip docent. És responsable de l’intercanvi d’informació amb les famílies. COORDINACIÓ intercicles i etapes primer trimestre de curs COORDINACIÓ Cicle L’avaluació és responsabilitat de tot l’equip docent. 1r. Cicle EI 2r. Cicle EI Primària
 6. 6. <ul><li>Decideix sobre els aspectes de l’observació, la documentació pedagògica i l’avaluació. (Programacions didàctiques). </li></ul><ul><li>Elabora els instruments de registre sistemàtic per a les observacions dels progressos de l’alumnat. </li></ul>Inclou com un element integrant l’observació i l’avaluació del procés d’aprenentatge i desenvolupament EQUIP DOCENT DOCENT
 7. 7. <ul><li>Decideix el format i contingut concret de l’informe escrit a les famílies i de l’informe global individualitzat </li></ul><ul><li>Avalua el procés d’ensenyament i </li></ul><ul><li>aprenentatge </li></ul>EQUIP DOCENT Sessions d’avaluació: com a mínim un cop al trimestre. S’estableix les mesures d’adequació, la modificació d’estratègies i els ajustaments de programació. Els informes s’incorporen a l’arxiu personal de cada infant.
 8. 8. <ul><li>PGA (programació general d’aula): </li></ul><ul><li>Adequar els objectius de la programació a les característiques de l’alumnat. </li></ul><ul><li>Planificar activitats diverses amb diferent grau de complexitat </li></ul><ul><li>Establir criteris d’avaluació que evidenciïn el progrés esperat de l’alumnat. </li></ul>ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Revisar, si escau, les estratègies metodològiques, l’organització del grup i les mesures de suport utilitzades i els criteris d’avaluació. Si aquestes mesures són insuficients…
 9. 9. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Pla individualitzat (PI) La comissió d’atenció a la diversitat (CAD ), promou el PI. Elabora el tutor/a amb col·laboració equip docent, servei educatiu…, altres professionals. Cal escoltar i tenir en compte família en la presa de decisions. El PI, l’aprova el director/a del centre Ajudes, suports i adaptacions que necessita l’alumne amb nee durant un període de temps determinat, i s’adapta d’acord amb el seu progrés.
 10. 10. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT <ul><li>Excepcionalment , l’alumnat pot romandre un any més en el Cicle, en qualsevol curs , a proposta de l’equip docent de cicle. </li></ul><ul><li>Cal: </li></ul><ul><li>informe dels serveis educatius </li></ul><ul><li>acord de la família, </li></ul><ul><li>aprovació del director/a del centre. </li></ul>Excepcionalment , es pot cursar el cicle en dos cursos, quan el ritme d’aprenentatge i el grau de maduresa de l’alumne/a així ho aconsellin i sempre que la decisió afavoreixi la seva evolució personal i social. Cal comunicar la decisió al director/a dels SSTT. d’acord amb els protocols per a la identificació de les altes capacitats i l’atenció metodològica adequada que estableixi l’Administració educativa
 11. 11. Arxiu personal per a cada alumne/a amb el nom i cognoms de l’infant i les dades del centre , Inclou: A) Els documents oficials d’avaluació B) Documents de registre i avaluació elaborats pels centres. DOCUMENTS D’AVALUACIÓ
 12. 12. <ul><li>Amb model oficial: </li></ul><ul><li>Fitxa de dades bàsiques de l’alumne/a. Annex 1 </li></ul><ul><li>Resum d’escolarització individual. Annex 2 </li></ul><ul><li>Elaborat pel centre: </li></ul><ul><li>Informe global individualitzat de final d’etapa  Es tramet al tutor/a de primària. </li></ul><ul><li>- procés educatiu seguit per l’alumne/a. </li></ul><ul><li>- nivell d’adquisició dels aprenentatges bàsics i de les capacitats previstes. </li></ul>DOCUMENTS D’AVALUACIÓ A
 13. 13. DOCUMENTS D’AVALUACIÓ B Elaborats pel centre Registre anual <ul><li>dades obtingudes en el procés d’observació i avaluació contínua en referència als objectius establerts. </li></ul><ul><li>dades rellevants sobre el desenvolupament de l’infant i les mesures de reforç i adaptació, si escau. </li></ul><ul><li>els documents de registre i avaluació del procés educatiu de l’alumnat. </li></ul>
 14. 14. DOCUMENTS D’AVALUACIÓ Director/a responsable de l’avaluació. Visa amb la seva signatura el resum d’escolarització i l’informe final de cicle. Ha de garantir la confidencialitat de les dades personals Secretari/a responsble de la custodia de la documentació (format paper com electrònic) Signatures autògrafes i, a sota, consten el nom i cognoms dels signants
 15. 15. <ul><li>Informes d’avaluació a les famílies: </li></ul><ul><li>Per escrit </li></ul><ul><li>Dos anuals (com a mínim) </li></ul><ul><li>Un a final de Cicle ( i Etapa ) </li></ul><ul><li>Valoració dels progressos i dificultats observats, els aspectes personals i evolutius de l’infant </li></ul><ul><li>Estratègies o els recursos complementaris que adoptats </li></ul>PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES El centre ha d’informar les famílies de l’evolució escolar dels seus fills per mitjà d’informes escrits, entrevistes individuals, reunions col·lectives i altres mitjans que consideri oportuns .
 16. 16. <ul><li>La fitxa de dades bàsiques, </li></ul><ul><li>El resum d’escolarització, </li></ul><ul><li>L’últim informe anual </li></ul><ul><li>Informació complementària que el centre consideri adient </li></ul><ul><li>Si el trasllat es produeix al final del Cicle: l’informe global individualitzat. </li></ul>TRASLLAT DE CENTRE A petició del centre de destí, s’ha de trametre:

×