Programacio opos1

3,566 views

Published on

PPT fet per la Núria de la programació d'oposicions

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,566
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
42
Actions
Shares
0
Downloads
120
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Programacio opos1

 1. 1. Núria Prunés Bueno
 2. 2. Annex Criteris per a la presentació de la programació didàctica i per a l’elaboració i exposició oral de la unitat didàctica. <ul><li>Extensió : 60 pàgines DIN-A4. </li></ul><ul><li>Format: Interlineat d’1,5 o 2 espais i lletra cos 12 sense comprimir a excepció de les taules (cos 9 sense comprimir). </li></ul><ul><li>Portada: dades de l’aspirant, cos, especialitat i curs que es programa. </li></ul><ul><li>Índex: relació de la seqüència numerada de les U.D. </li></ul><ul><li>Annexos: material didàctic, proves, instruments organitzatius, activitats.. </li></ul>
 3. 3. La programació didàctica haurà de fer referència al currículum vigent a Catalunya d’una àrea, matèria, crèdit o mòdul relacionat amb l’especialitat per la qual es participa, i haurà de contenir, al menys , els objectius , les competències que es desenvolupen, els continguts , els criteris d’avaluació , la metodologia , inclòs l’ús pertinent de les tecnologies de la informació i de la comunicació , les connexions amb altres àrees , matèries, crèdits o mòduls relacionats i la distribució temporal , així com les estratègies per a l’atenció a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat, si s’escau, referits a la programació que es presenta.
 4. 4. <ul><li>(Introducció)‏ </li></ul><ul><li>Objectius generals </li></ul><ul><li>Competències bàsiques </li></ul><ul><li>Continguts generals. </li></ul><ul><li>Metodologia general (ús de les TIC)‏ </li></ul><ul><li>Atenció a la diversitat. </li></ul><ul><li>Els criteris i instruments d’avaluació (i promoció i recuperació). </li></ul><ul><li>Connexions amb altres matèries. </li></ul><ul><li>Unitats didàctiques. </li></ul><ul><li>Annexos </li></ul>
 5. 5. Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres. Curs 2009-2010 “ Els centres han d’elaborar, d’acord amb el seu projecte educatiu i el currículum establert, les programacions didàctiques, que formen part del projecte educatiu de centre.” …… .. “ Correspon als departaments, seminaris i altres equips de professorat elaborar, revisar i actualitzar les programacions i les unitats didàctiques de les diferents matèries, àmbits i projectes i les possibles adaptacions de la programació ordinària de l’aula tenint en compte les característiques de l’alumnat. Aquesta tasca s’ha de fer cada curs , ......”
 6. 6. 1.1. Presentació, justificació de la matèria, estratègies educatives... 1.2. Justificació legal i normativa: - LOE, - Decrets d’ordenació curricular corresponents, - Instruccions d’inici de curs 1.3. Contextualització: - descripció del centre (tipologia, “edat”, claustre, línies, organització, instal·lacions, PEC, PCC...)‏ - característiques de l’alumnat (caract. Psicoevolutives i específiques del grup concret), - distribució i horari de l’alumnat. 1. INTRODUCCIÓ
 7. 7. 2. OBJECTIUS <ul><li>Objectius del curs segons el Decret </li></ul>
 8. 8. 3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES <ul><li>Introducció: què són, d’on surten, per què serveixen.... </li></ul><ul><li>Quines són? </li></ul><ul><li>C.B. pròpies de la matèria. </li></ul><ul><li>Aportacions de la matèria a l’assoliment de les C.B. </li></ul><ul><li>Documentació a consultar: </li></ul><ul><li>- Decret 143/2007 (Annex I)‏ </li></ul><ul><li>- Instruccions inici de curs </li></ul>
 9. 9. <ul><ul><ul><ul><li>S’entén per competència la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació. </li></ul></ul></ul></ul>Què s’entén per competència en el Decret 143/2007
 10. 10. <ul><li>.... la voluntat d’integrar la transversalitat dels aprenentatges i l’ús dels continguts en diferents contextos per resoldre problemes (funcionalitat) quotidians, laborals, de relació… </li></ul><ul><li>L’autonomia en l’aprenentatge : potenciar el treball cooperatiu, treball de la gestió dels encerts i els errors com a eina per aprendre. </li></ul>Competències bàsiques: idees remarcables
 11. 11. Esquema de competències segons el Departament d’Educació
 12. 12. 4. CONTINGUTS <ul><li>Relació dels continguts del curs (Decret). </li></ul><ul><li>Relació UD </li></ul><ul><li>Temporització UD </li></ul>
 13. 13. <ul><ul><li>Conjunt de sabers, accions ordenades, principis i normes que formen part d’una àrea </li></ul></ul><ul><ul><li>Se centren en desenvolupar les capacitats dels alumnes </li></ul></ul><ul><ul><li>Per avaluar-los es defineixen els criteris d’avaluació i els objectius d’aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Procediments i actituds. No se’n troben de conceptuals en el nou currículum </li></ul></ul><ul><ul><li>Estan distribuïts per àrees i dins de cada àrea per blocs que cal seqüenciar per elaborar les unitats didàctiques </li></ul></ul>Continguts: consideracions
 14. 14. 5. METODOLOGIA a. Principis pedagògics: - activitat i participació - motivació i autoestima - aprenentatge significatiu (constructivisme)‏ - interdisciplinarietat - ......... b. Activitats d’ensenyament-aprenentatge (tipus). c. Organtizació de l’alumnat. d. Organització de l’espai. e. Materials i recursos didàctics. f. TIC
 15. 15. 6. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - 3 nivells: 1. Adaptació de la programació. 2. Adaptació de la metodologia. 3. Adaptació dels recursos i materials. - Atenció a l’alumnat NEE
 16. 16. 7. AVALUACIÓ <ul><li>Característiques de l’avaluació. </li></ul><ul><li>Modalitats: inicial, formativa, sumativa. </li></ul><ul><li>Criteris d’avaluació (Decret). </li></ul><ul><li>Procediments i sistemes d’avaluació. </li></ul><ul><ul><li>- Seguiment de deures, treballs, proves, examen trimestral, dossiers..... </li></ul></ul><ul><ul><li>-Com obtenim la nota trimestral (%)‏ </li></ul></ul><ul><li>Criteris de promoció i recuperació. Criteris i procediments de qualificació. Acords de Departament. </li></ul>
 17. 17. Normativa d’avaluació: Decret 143/2007
 18. 18. <ul><ul><li>Contínua </li></ul></ul><ul><ul><li>Diferenciada segons matèries </li></ul></ul><ul><ul><li>Grau d’assoliment competències bàsiques i objectius </li></ul></ul><ul><ul><li>Col·legiada </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació de: aprenentatges, processos i pràctica docent </li></ul></ul><ul><ul><li>Pares i alumnes coneixedors de les decisions i del procés </li></ul></ul>Paraules clau de l’Article 18 (LOE)‏
 19. 19. <ul><ul><li>La intenció </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Què necessito saber? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per què i per a què realitzo l’avaluació? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quins objectius pretenc? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>La recollida d’informació </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quan l’he de fer? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quins instruments o estratègies són més convenients? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>La valoració de la informació recollida </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per interpretar-la en funció de la intenció prèvia </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>La presa de decisions </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Posar en marxa les decisions que calgui en funció dels resultats obtinguts que portaran a orientar, modificar, classificar, etc </li></ul></ul></ul>Planificació global de l’avaluació
 20. 20. <ul><ul><li>Inicial > Situació de partida </li></ul></ul><ul><ul><li>Per constatar aprenentatges dels alumnes en l’inici d’una ud, d’un curs o d’aprenentatges nous </li></ul></ul><ul><ul><li>Finalitat: ajustar la,programació, organitzar agrupaments… </li></ul></ul><ul><ul><li>Formativa > Meitat /durant / final ud </li></ul></ul><ul><ul><li>Per constatar el procés d’aprenentatge de l’alumnes al mig i en finalitzar una ud </li></ul></ul><ul><ul><li>Finalitat: modificar estratègies, procès i activitats d’ensenyement –aprenentatge d’una ud </li></ul></ul><ul><ul><li>Sumativa > Final d’un procès </li></ul></ul><ul><ul><li>Constatar els objectius i criteris d’avaluació d’un periode </li></ul></ul><ul><ul><li>Recull tota la informació (inicial, formativa i d’altres elements no ud)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Finalitat: emetre una informació, certificació, modificar una programació o estratègies generals d’aprenentatge d’una matèria… </li></ul></ul>Moments de l’avaluació
 21. 21. <ul><ul><li>Activitats d’avaluació dissenyades específicament per avaluar els objectius d’aprenentatge (orals i escrites)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats d’ensenyament – aprenentatge susceptibles de ser utilitzades en part per a l’avaluació (orals i escrites)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Dossier recull d’activitats d’aula </li></ul></ul><ul><ul><li>Recull de notes, converses i informacions informals </li></ul></ul><ul><ul><li>Fitxa de autoavaluació de l’alumne/a </li></ul></ul><ul><ul><li>Full d’observació sistemàtica dels aprenentatges </li></ul></ul>Instruments que aporten informació sobre el procés d'aprenentatge
 22. 22. <ul><ul><li>L’avaluació formativa s'hauria de portar a terme des de la perspectiva d' allò que l'alumne/a ha après i abans no sabia </li></ul></ul><ul><ul><li>La informació obtinguda per diversos mitjans donarà la possibilitat de conèixer de manera més qualitativa cada alumne/a </li></ul></ul><ul><ul><li>La recollida d’informació sistemàtica, en moments i instruments diferents del procès d’ensenyament – aprenentatge permet detectar dificultats i avenços que permetin oferir l’ajuda a l’alumne/a en el moment precís </li></ul></ul><ul><ul><li>L’interrelacionar ensenyament – aprenentage amb avaluació i autoavaluació </li></ul></ul>Idees puntuals sobre avaluació
 23. 25. ELEMENTS DE LA PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/ <ul><li>Objectius didàctics </li></ul><ul><li>Competències bàsiques </li></ul><ul><li>Continguts d’aprenentatge </li></ul><ul><li>Metodologia i seqüència didàctiques </li></ul><ul><li>Atenció a la diversitat </li></ul><ul><li>Criteris d’avaluació </li></ul>
 24. 26. <ul><li>Responen a la pregunta “ per a què ensenyem? ”. </li></ul><ul><li>Han de concretar capacitats i habilitats pel desenvolupament de les Competències Bàsiques. </li></ul><ul><li>Han de tenir en compte l’adquisició de coneixements de tipus divers (cognitiu, metodològic, actitudinal, emocionals.....)‏ </li></ul><ul><li>Han de desenvolupar diferents nivells de complexitat (conèixer, , comprendre, aplicar, crear, avaluar.....)‏ </li></ul>1. Objectius d’aprenentatge
 25. 27. <ul><li>Formalització: </li></ul><ul><li>En acabar aquesta unitat, l’alumnat haurà de se capaç de ... </li></ul><ul><li>Al final de la unitat didàctica l’alumnat ha de ser competent per.... </li></ul><ul><li>Redactats en infinitiu (verb d’acció). </li></ul><ul><li>Concreció dels objectius del Decret . </li></ul>A.1. Objectius d’aprenentatge - Identificar los elementos que componen una narración. - Elaborar narraciones orales breves. - Redactar con coherencia narraciones sencillas. - Aplicar las normas de uso de las mayúsculas a los escritos. - Practicar el uso de diccionarios digitales. - Crear interés por la lectura. - Sensibilizarse ante los textos literarios.
 26. 28. 2. Competències bàsiques Relació breu i esquemàtica de les C.B. que es treballaran en aquesta U.D. i com, a través de què ho farem: Competencia comunicativa   Competencia escrita - Saber estructurar textos narrativos teniendo en cuenta sus características. - Elaborar definiciones.   Comp. en el tratamiento de la información i comp. digital - Utilizar las herramientas tecnológicas (Internet, Word) para localizar, seleccionar y procesar información. - Conocer el funcionamiento y las ventajas de los diccionarios electrónicos.
 27. 29. 3. Continguts: <ul><li>Responen a la pregunta “ què hem d’ensenyar perquè l’alumnat assoleixi la competència....? ”. </li></ul><ul><li>Per ser competent cal posar en marxa coneixements teòrics, eines pràctiques i actituds. </li></ul><ul><li>Continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals s’han de treballar de forma conjunta. </li></ul><ul><li>S’han de seleccionar continguts segons normativa, PEC i alumnat. </li></ul>
 28. 30. 3. Continguts: <ul><li>Formalització: </li></ul><ul><li>Redactats amb substantius. </li></ul><ul><li>Dimensión comunicativa  </li></ul><ul><li>- Lectura expresiva de textos narrativos. </li></ul><ul><li>Identificación y comentario de los elementos de un texto narrativo. </li></ul><ul><li>Dimensión estética y literaria </li></ul><ul><li>- Presentación de las características y la estructura de la narración. </li></ul><ul><li>- Reconocimiento de los distintos tipos de narrador. </li></ul>
 29. 31. 4. Metodologia i seqüència didàctiques <ul><li>Tipologia d’activitats </li></ul><ul><li>Temporització </li></ul><ul><li>Materials i/o recursos </li></ul><ul><li>Organització de l’aula </li></ul>
 30. 32. 4. Metodologia i seqüència didàctiques Metodologies didàctiques que afavoreixin l’educació integral de la persona. Acció educativa centrada en l’alumnat: aprendre és el desenvolupament de la capacitat d’utilitzar els coneixements. Activitats diversificades Diferents formes d’organitzar l’aula Ús de recursos diversificats.
 31. 33. 4. Metodologia i seqüència didàctiques <ul><li>Formalització: </li></ul><ul><li>Elevat grau de concreció. </li></ul><ul><li>Descriure ordenadament les activitats d’ensenyament-aprenentatge: </li></ul><ul><ul><li>Activitats inicials </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats de desenvolupament </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats de síntesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Indicar, de forma esquemàtica: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Temporització </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Materials i/o recursos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>organització social de l’aula de cadascuna </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Atenció a la diversitat. </li></ul></ul></ul></ul>
 32. 38. 4. Metodologia i seqüència didàctiques <ul><li>Algunes reflexions sobre les activitats programades </li></ul><ul><li>En relació amb el plantejament </li></ul><ul><li>Es formulen com a pregunta o problema? </li></ul><ul><li>Suposen aplicar coneixements adquirits i fer nous aprenentatges? </li></ul><ul><li>Permeten la relació coneixements de diferents àrees? </li></ul><ul><li>Estimulen la curiositat i la creativitat? </li></ul><ul><li>Implica l’ús de recursos diversos i tasques de complexitat variada? </li></ul><ul><li>En relació amb la gestió </li></ul><ul><li>Es fomenta l’autonomia de l’alumnat? </li></ul><ul><li>S’intervé amb preguntes adequades més que amb explicacions? </li></ul><ul><li>Es complementa el treball individual i cooperatiu? </li></ul><ul><li>Es preveu el temps per reflexionar sobre els aprenentatges? </li></ul>
 33. 39. 5. Criteris i eines d’avaluació. <ul><li>Responen a la pregunta “ què, quan i com? ”. </li></ul>Funció qualificadora/certificadora Funció formadora/reguladora Resultats finals Té en compte el procés
 34. 40. 5. Criteris i eines d’avaluació. Avaluació inicial Avaluació formativa Avaluació final Prova Activitats d’ensenyament-aprenentatge Activitats complexes
 35. 41. A V A L U A C I Ó Perquè: Funció <ul><li>Diagnòstica </li></ul><ul><li>Certificadora </li></ul>Quan: Moment <ul><li>Inicial </li></ul><ul><li>Formativa </li></ul><ul><li>Sumativa </li></ul>Què: Objecte <ul><li>Competències </li></ul>A qui: Subjecte <ul><li>Individual </li></ul><ul><li>Grupal </li></ul><ul><li>Autoavaluació </li></ul><ul><li>Coavaluació </li></ul>Qui: Avaluador <ul><li>Individual </li></ul><ul><li>Col.legiada </li></ul>Amb què: Instruments i criteris <ul><li>Produccions de l’alumne </li></ul><ul><li>Indicadors fixats </li></ul>
 36. 42. Criteris i instruments d’avaluació - Relació dels criteris d’avaluació (activitats)‏ - Redactats amb substantius - Correspondència directa amb els objectius - Definición de los distintos componentes de una narración. - Reconocimiento de los diferentes tipos de diccionario. - Dominio del orden alfabético. - Redactado de definiciones adecuadas. - Uso correcto de las mayúsculas <ul><li>Relació dels instruments d’avaluació: </li></ul><ul><ul><ul><li>número d’exàmens, treballs... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>activitats d’avaluació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>% </li></ul></ul></ul>
 37. 43. <ul><li>Presentació inicial d’objectius i continguts, orientació i seguiment del treball a realitzar per l’alumnat i síntesi final d’allò realitzat. </li></ul><ul><li>Organització del temps per desenvolupar les activitats previstes. </li></ul><ul><li>Organització de l’espai. </li></ul><ul><li>Agrupació de l’alumnat... </li></ul><ul><li>altres recursos (fotocòpies, activitat complementària ..... )‏ </li></ul>D. Gestió de l’aula (metodologia)‏

×