Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Núria Prunés Bueno
Annex Criteris per a la presentació de la programació didàctica i per a l’elaboració i exposició oral de la unitat didàct...
La programació didàctica haurà de fer referència al currículum vigent a Catalunya d’una àrea, matèria, crèdit o mòdul re...
<ul><li>(Introducció)‏ </li></ul><ul><li>Objectius generals </li></ul><ul><li>Competències bàsiques </li></ul><ul><li>Cont...
Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres. Curs 2009-2010 “ Els centres han d’elaborar, d’acord am...
1.1. Presentació, justificació de la matèria, estratègies educatives... 1.2. Justificació legal i normativa: - LOE, - Decr...
2. OBJECTIUS <ul><li>Objectius del curs segons el Decret </li></ul>
3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES <ul><li>Introducció: què són, d’on surten, per què serveixen.... </li></ul><ul><li>Quines són? </...
<ul><ul><ul><ul><li>S’entén per competència la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal ...
<ul><li>.... la voluntat d’integrar la transversalitat dels aprenentatges i l’ús dels continguts en diferents contextos...
Esquema de competències segons el Departament d’Educació
4. CONTINGUTS <ul><li>Relació dels continguts del curs (Decret). </li></ul><ul><li>Relació UD </li></ul><ul><li>Temporitza...
<ul><ul><li>Conjunt de sabers, accions ordenades, principis i normes que formen part d’una àrea </li></ul></ul><ul><ul><li...
5. METODOLOGIA a. Principis pedagògics:  - activitat i participació - motivació i autoestima - aprenentatge significatiu ...
6. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - 3 nivells: 1. Adaptació de la programació. 2. Adaptació de la metodologia. 3. Adaptació dels ...
7. AVALUACIÓ <ul><li>Característiques de l’avaluació. </li></ul><ul><li>Modalitats: inicial, formativa, sumativa. </li></...
Normativa d’avaluació: Decret 143/2007
<ul><ul><li>Contínua </li></ul></ul><ul><ul><li>Diferenciada segons matèries </li></ul></ul><ul><ul><li>Grau d’assoliment ...
<ul><ul><li>La intenció </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Què necessito saber? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per què i ...
<ul><ul><li>Inicial > Situació de partida </li></ul></ul><ul><ul><li>Per constatar aprenentatges dels alumnes en l’inici ...
<ul><ul><li>Activitats d’avaluació dissenyades específicament per avaluar els objectius d’aprenentatge (orals i escrites)‏...
<ul><ul><li>L’avaluació formativa s'hauria de portar a terme des de la perspectiva d' allò que l'alumne/a ha après i aban...
 
 
ELEMENTS DE LA PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/ <ul><li>Objectius didàctics </li...
<ul><li>Responen a la pregunta “ per a què ensenyem? ”. </li></ul><ul><li>Han de concretar capacitats i habilitats pel d...
<ul><li>Formalització: </li></ul><ul><li>En acabar aquesta unitat, l’alumnat haurà de se capaç de ... </li></ul><ul><li>Al...
2. Competències bàsiques Relació breu i esquemàtica de les C.B. que es treballaran en aquesta U.D. i com, a través de què ...
3. Continguts: <ul><li>Responen a la pregunta “ què hem d’ensenyar perquè l’alumnat assoleixi la competència....? ”. </...
3. Continguts: <ul><li>Formalització: </li></ul><ul><li>Redactats amb substantius. </li></ul><ul><li>Dimensión comunicativ...
4. Metodologia i seqüència didàctiques <ul><li>Tipologia d’activitats </li></ul><ul><li>Temporització </li></ul><ul><li>Ma...
4. Metodologia i seqüència didàctiques Metodologies didàctiques que afavoreixin l’educació integral de la persona. Acció e...
4. Metodologia i seqüència didàctiques <ul><li>Formalització: </li></ul><ul><li>Elevat grau de concreció. </li></ul><ul><l...
 
 
 
 
4. Metodologia i seqüència didàctiques <ul><li>Algunes reflexions sobre les activitats programades </li></ul><ul><li>En re...
5. Criteris i eines d’avaluació. <ul><li>Responen a la pregunta “ què, quan i com? ”. </li></ul>Funció qualificadora/ce...
5. Criteris i eines d’avaluació. Avaluació inicial Avaluació formativa Avaluació final Prova Activitats d’ensenyament-apr...
A V A L U A C I Ó Perquè: Funció <ul><li>Diagnòstica </li></ul><ul><li>Certificadora </li></ul>Quan: Moment <ul><li>Inicia...
Criteris i instruments d’avaluació - Relació dels criteris d’avaluació (activitats)‏ - Redactats amb substantius - Corresp...
<ul><li>Presentació inicial d’objectius i continguts, orientació i seguiment del treball a realitzar per l’alumnat i sínte...
 
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Programacio opos1

3,853 views

Published on

PPT fet per la Núria de la programació d'oposicions

 • Be the first to comment

Programacio opos1

 1. 1. Núria Prunés Bueno
 2. 2. Annex Criteris per a la presentació de la programació didàctica i per a l’elaboració i exposició oral de la unitat didàctica. <ul><li>Extensió : 60 pàgines DIN-A4. </li></ul><ul><li>Format: Interlineat d’1,5 o 2 espais i lletra cos 12 sense comprimir a excepció de les taules (cos 9 sense comprimir). </li></ul><ul><li>Portada: dades de l’aspirant, cos, especialitat i curs que es programa. </li></ul><ul><li>Índex: relació de la seqüència numerada de les U.D. </li></ul><ul><li>Annexos: material didàctic, proves, instruments organitzatius, activitats.. </li></ul>
 3. 3. La programació didàctica haurà de fer referència al currículum vigent a Catalunya d’una àrea, matèria, crèdit o mòdul relacionat amb l’especialitat per la qual es participa, i haurà de contenir, al menys , els objectius , les competències que es desenvolupen, els continguts , els criteris d’avaluació , la metodologia , inclòs l’ús pertinent de les tecnologies de la informació i de la comunicació , les connexions amb altres àrees , matèries, crèdits o mòduls relacionats i la distribució temporal , així com les estratègies per a l’atenció a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat, si s’escau, referits a la programació que es presenta.
 4. 4. <ul><li>(Introducció)‏ </li></ul><ul><li>Objectius generals </li></ul><ul><li>Competències bàsiques </li></ul><ul><li>Continguts generals. </li></ul><ul><li>Metodologia general (ús de les TIC)‏ </li></ul><ul><li>Atenció a la diversitat. </li></ul><ul><li>Els criteris i instruments d’avaluació (i promoció i recuperació). </li></ul><ul><li>Connexions amb altres matèries. </li></ul><ul><li>Unitats didàctiques. </li></ul><ul><li>Annexos </li></ul>
 5. 5. Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres. Curs 2009-2010 “ Els centres han d’elaborar, d’acord amb el seu projecte educatiu i el currículum establert, les programacions didàctiques, que formen part del projecte educatiu de centre.” …… .. “ Correspon als departaments, seminaris i altres equips de professorat elaborar, revisar i actualitzar les programacions i les unitats didàctiques de les diferents matèries, àmbits i projectes i les possibles adaptacions de la programació ordinària de l’aula tenint en compte les característiques de l’alumnat. Aquesta tasca s’ha de fer cada curs , ......”
 6. 6. 1.1. Presentació, justificació de la matèria, estratègies educatives... 1.2. Justificació legal i normativa: - LOE, - Decrets d’ordenació curricular corresponents, - Instruccions d’inici de curs 1.3. Contextualització: - descripció del centre (tipologia, “edat”, claustre, línies, organització, instal·lacions, PEC, PCC...)‏ - característiques de l’alumnat (caract. Psicoevolutives i específiques del grup concret), - distribució i horari de l’alumnat. 1. INTRODUCCIÓ
 7. 7. 2. OBJECTIUS <ul><li>Objectius del curs segons el Decret </li></ul>
 8. 8. 3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES <ul><li>Introducció: què són, d’on surten, per què serveixen.... </li></ul><ul><li>Quines són? </li></ul><ul><li>C.B. pròpies de la matèria. </li></ul><ul><li>Aportacions de la matèria a l’assoliment de les C.B. </li></ul><ul><li>Documentació a consultar: </li></ul><ul><li>- Decret 143/2007 (Annex I)‏ </li></ul><ul><li>- Instruccions inici de curs </li></ul>
 9. 9. <ul><ul><ul><ul><li>S’entén per competència la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació. </li></ul></ul></ul></ul>Què s’entén per competència en el Decret 143/2007
 10. 10. <ul><li>.... la voluntat d’integrar la transversalitat dels aprenentatges i l’ús dels continguts en diferents contextos per resoldre problemes (funcionalitat) quotidians, laborals, de relació… </li></ul><ul><li>L’autonomia en l’aprenentatge : potenciar el treball cooperatiu, treball de la gestió dels encerts i els errors com a eina per aprendre. </li></ul>Competències bàsiques: idees remarcables
 11. 11. Esquema de competències segons el Departament d’Educació
 12. 12. 4. CONTINGUTS <ul><li>Relació dels continguts del curs (Decret). </li></ul><ul><li>Relació UD </li></ul><ul><li>Temporització UD </li></ul>
 13. 13. <ul><ul><li>Conjunt de sabers, accions ordenades, principis i normes que formen part d’una àrea </li></ul></ul><ul><ul><li>Se centren en desenvolupar les capacitats dels alumnes </li></ul></ul><ul><ul><li>Per avaluar-los es defineixen els criteris d’avaluació i els objectius d’aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Procediments i actituds. No se’n troben de conceptuals en el nou currículum </li></ul></ul><ul><ul><li>Estan distribuïts per àrees i dins de cada àrea per blocs que cal seqüenciar per elaborar les unitats didàctiques </li></ul></ul>Continguts: consideracions
 14. 14. 5. METODOLOGIA a. Principis pedagògics: - activitat i participació - motivació i autoestima - aprenentatge significatiu (constructivisme)‏ - interdisciplinarietat - ......... b. Activitats d’ensenyament-aprenentatge (tipus). c. Organtizació de l’alumnat. d. Organització de l’espai. e. Materials i recursos didàctics. f. TIC
 15. 15. 6. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - 3 nivells: 1. Adaptació de la programació. 2. Adaptació de la metodologia. 3. Adaptació dels recursos i materials. - Atenció a l’alumnat NEE
 16. 16. 7. AVALUACIÓ <ul><li>Característiques de l’avaluació. </li></ul><ul><li>Modalitats: inicial, formativa, sumativa. </li></ul><ul><li>Criteris d’avaluació (Decret). </li></ul><ul><li>Procediments i sistemes d’avaluació. </li></ul><ul><ul><li>- Seguiment de deures, treballs, proves, examen trimestral, dossiers..... </li></ul></ul><ul><ul><li>-Com obtenim la nota trimestral (%)‏ </li></ul></ul><ul><li>Criteris de promoció i recuperació. Criteris i procediments de qualificació. Acords de Departament. </li></ul>
 17. 17. Normativa d’avaluació: Decret 143/2007
 18. 18. <ul><ul><li>Contínua </li></ul></ul><ul><ul><li>Diferenciada segons matèries </li></ul></ul><ul><ul><li>Grau d’assoliment competències bàsiques i objectius </li></ul></ul><ul><ul><li>Col·legiada </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació de: aprenentatges, processos i pràctica docent </li></ul></ul><ul><ul><li>Pares i alumnes coneixedors de les decisions i del procés </li></ul></ul>Paraules clau de l’Article 18 (LOE)‏
 19. 19. <ul><ul><li>La intenció </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Què necessito saber? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per què i per a què realitzo l’avaluació? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quins objectius pretenc? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>La recollida d’informació </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quan l’he de fer? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quins instruments o estratègies són més convenients? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>La valoració de la informació recollida </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per interpretar-la en funció de la intenció prèvia </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>La presa de decisions </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Posar en marxa les decisions que calgui en funció dels resultats obtinguts que portaran a orientar, modificar, classificar, etc </li></ul></ul></ul>Planificació global de l’avaluació
 20. 20. <ul><ul><li>Inicial > Situació de partida </li></ul></ul><ul><ul><li>Per constatar aprenentatges dels alumnes en l’inici d’una ud, d’un curs o d’aprenentatges nous </li></ul></ul><ul><ul><li>Finalitat: ajustar la,programació, organitzar agrupaments… </li></ul></ul><ul><ul><li>Formativa > Meitat /durant / final ud </li></ul></ul><ul><ul><li>Per constatar el procés d’aprenentatge de l’alumnes al mig i en finalitzar una ud </li></ul></ul><ul><ul><li>Finalitat: modificar estratègies, procès i activitats d’ensenyement –aprenentatge d’una ud </li></ul></ul><ul><ul><li>Sumativa > Final d’un procès </li></ul></ul><ul><ul><li>Constatar els objectius i criteris d’avaluació d’un periode </li></ul></ul><ul><ul><li>Recull tota la informació (inicial, formativa i d’altres elements no ud)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Finalitat: emetre una informació, certificació, modificar una programació o estratègies generals d’aprenentatge d’una matèria… </li></ul></ul>Moments de l’avaluació
 21. 21. <ul><ul><li>Activitats d’avaluació dissenyades específicament per avaluar els objectius d’aprenentatge (orals i escrites)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats d’ensenyament – aprenentatge susceptibles de ser utilitzades en part per a l’avaluació (orals i escrites)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Dossier recull d’activitats d’aula </li></ul></ul><ul><ul><li>Recull de notes, converses i informacions informals </li></ul></ul><ul><ul><li>Fitxa de autoavaluació de l’alumne/a </li></ul></ul><ul><ul><li>Full d’observació sistemàtica dels aprenentatges </li></ul></ul>Instruments que aporten informació sobre el procés d'aprenentatge
 22. 22. <ul><ul><li>L’avaluació formativa s'hauria de portar a terme des de la perspectiva d' allò que l'alumne/a ha après i abans no sabia </li></ul></ul><ul><ul><li>La informació obtinguda per diversos mitjans donarà la possibilitat de conèixer de manera més qualitativa cada alumne/a </li></ul></ul><ul><ul><li>La recollida d’informació sistemàtica, en moments i instruments diferents del procès d’ensenyament – aprenentatge permet detectar dificultats i avenços que permetin oferir l’ajuda a l’alumne/a en el moment precís </li></ul></ul><ul><ul><li>L’interrelacionar ensenyament – aprenentage amb avaluació i autoavaluació </li></ul></ul>Idees puntuals sobre avaluació
 23. 25. ELEMENTS DE LA PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/ <ul><li>Objectius didàctics </li></ul><ul><li>Competències bàsiques </li></ul><ul><li>Continguts d’aprenentatge </li></ul><ul><li>Metodologia i seqüència didàctiques </li></ul><ul><li>Atenció a la diversitat </li></ul><ul><li>Criteris d’avaluació </li></ul>
 24. 26. <ul><li>Responen a la pregunta “ per a què ensenyem? ”. </li></ul><ul><li>Han de concretar capacitats i habilitats pel desenvolupament de les Competències Bàsiques. </li></ul><ul><li>Han de tenir en compte l’adquisició de coneixements de tipus divers (cognitiu, metodològic, actitudinal, emocionals.....)‏ </li></ul><ul><li>Han de desenvolupar diferents nivells de complexitat (conèixer, , comprendre, aplicar, crear, avaluar.....)‏ </li></ul>1. Objectius d’aprenentatge
 25. 27. <ul><li>Formalització: </li></ul><ul><li>En acabar aquesta unitat, l’alumnat haurà de se capaç de ... </li></ul><ul><li>Al final de la unitat didàctica l’alumnat ha de ser competent per.... </li></ul><ul><li>Redactats en infinitiu (verb d’acció). </li></ul><ul><li>Concreció dels objectius del Decret . </li></ul>A.1. Objectius d’aprenentatge - Identificar los elementos que componen una narración. - Elaborar narraciones orales breves. - Redactar con coherencia narraciones sencillas. - Aplicar las normas de uso de las mayúsculas a los escritos. - Practicar el uso de diccionarios digitales. - Crear interés por la lectura. - Sensibilizarse ante los textos literarios.
 26. 28. 2. Competències bàsiques Relació breu i esquemàtica de les C.B. que es treballaran en aquesta U.D. i com, a través de què ho farem: Competencia comunicativa   Competencia escrita - Saber estructurar textos narrativos teniendo en cuenta sus características. - Elaborar definiciones.   Comp. en el tratamiento de la información i comp. digital - Utilizar las herramientas tecnológicas (Internet, Word) para localizar, seleccionar y procesar información. - Conocer el funcionamiento y las ventajas de los diccionarios electrónicos.
 27. 29. 3. Continguts: <ul><li>Responen a la pregunta “ què hem d’ensenyar perquè l’alumnat assoleixi la competència....? ”. </li></ul><ul><li>Per ser competent cal posar en marxa coneixements teòrics, eines pràctiques i actituds. </li></ul><ul><li>Continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals s’han de treballar de forma conjunta. </li></ul><ul><li>S’han de seleccionar continguts segons normativa, PEC i alumnat. </li></ul>
 28. 30. 3. Continguts: <ul><li>Formalització: </li></ul><ul><li>Redactats amb substantius. </li></ul><ul><li>Dimensión comunicativa  </li></ul><ul><li>- Lectura expresiva de textos narrativos. </li></ul><ul><li>Identificación y comentario de los elementos de un texto narrativo. </li></ul><ul><li>Dimensión estética y literaria </li></ul><ul><li>- Presentación de las características y la estructura de la narración. </li></ul><ul><li>- Reconocimiento de los distintos tipos de narrador. </li></ul>
 29. 31. 4. Metodologia i seqüència didàctiques <ul><li>Tipologia d’activitats </li></ul><ul><li>Temporització </li></ul><ul><li>Materials i/o recursos </li></ul><ul><li>Organització de l’aula </li></ul>
 30. 32. 4. Metodologia i seqüència didàctiques Metodologies didàctiques que afavoreixin l’educació integral de la persona. Acció educativa centrada en l’alumnat: aprendre és el desenvolupament de la capacitat d’utilitzar els coneixements. Activitats diversificades Diferents formes d’organitzar l’aula Ús de recursos diversificats.
 31. 33. 4. Metodologia i seqüència didàctiques <ul><li>Formalització: </li></ul><ul><li>Elevat grau de concreció. </li></ul><ul><li>Descriure ordenadament les activitats d’ensenyament-aprenentatge: </li></ul><ul><ul><li>Activitats inicials </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats de desenvolupament </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats de síntesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Indicar, de forma esquemàtica: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Temporització </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Materials i/o recursos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>organització social de l’aula de cadascuna </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Atenció a la diversitat. </li></ul></ul></ul></ul>
 32. 38. 4. Metodologia i seqüència didàctiques <ul><li>Algunes reflexions sobre les activitats programades </li></ul><ul><li>En relació amb el plantejament </li></ul><ul><li>Es formulen com a pregunta o problema? </li></ul><ul><li>Suposen aplicar coneixements adquirits i fer nous aprenentatges? </li></ul><ul><li>Permeten la relació coneixements de diferents àrees? </li></ul><ul><li>Estimulen la curiositat i la creativitat? </li></ul><ul><li>Implica l’ús de recursos diversos i tasques de complexitat variada? </li></ul><ul><li>En relació amb la gestió </li></ul><ul><li>Es fomenta l’autonomia de l’alumnat? </li></ul><ul><li>S’intervé amb preguntes adequades més que amb explicacions? </li></ul><ul><li>Es complementa el treball individual i cooperatiu? </li></ul><ul><li>Es preveu el temps per reflexionar sobre els aprenentatges? </li></ul>
 33. 39. 5. Criteris i eines d’avaluació. <ul><li>Responen a la pregunta “ què, quan i com? ”. </li></ul>Funció qualificadora/certificadora Funció formadora/reguladora Resultats finals Té en compte el procés
 34. 40. 5. Criteris i eines d’avaluació. Avaluació inicial Avaluació formativa Avaluació final Prova Activitats d’ensenyament-aprenentatge Activitats complexes
 35. 41. A V A L U A C I Ó Perquè: Funció <ul><li>Diagnòstica </li></ul><ul><li>Certificadora </li></ul>Quan: Moment <ul><li>Inicial </li></ul><ul><li>Formativa </li></ul><ul><li>Sumativa </li></ul>Què: Objecte <ul><li>Competències </li></ul>A qui: Subjecte <ul><li>Individual </li></ul><ul><li>Grupal </li></ul><ul><li>Autoavaluació </li></ul><ul><li>Coavaluació </li></ul>Qui: Avaluador <ul><li>Individual </li></ul><ul><li>Col.legiada </li></ul>Amb què: Instruments i criteris <ul><li>Produccions de l’alumne </li></ul><ul><li>Indicadors fixats </li></ul>
 36. 42. Criteris i instruments d’avaluació - Relació dels criteris d’avaluació (activitats)‏ - Redactats amb substantius - Correspondència directa amb els objectius - Definición de los distintos componentes de una narración. - Reconocimiento de los diferentes tipos de diccionario. - Dominio del orden alfabético. - Redactado de definiciones adecuadas. - Uso correcto de las mayúsculas <ul><li>Relació dels instruments d’avaluació: </li></ul><ul><ul><ul><li>número d’exàmens, treballs... </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>activitats d’avaluació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>% </li></ul></ul></ul>
 37. 43. <ul><li>Presentació inicial d’objectius i continguts, orientació i seguiment del treball a realitzar per l’alumnat i síntesi final d’allò realitzat. </li></ul><ul><li>Organització del temps per desenvolupar les activitats previstes. </li></ul><ul><li>Organització de l’espai. </li></ul><ul><li>Agrupació de l’alumnat... </li></ul><ul><li>altres recursos (fotocòpies, activitat complementària ..... )‏ </li></ul>D. Gestió de l’aula (metodologia)‏

×