Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ban tin 55 HAWA - Go va Noi that

130 views

Published on

Hoi My nghe va Che bien go Tp.HCM (HAWA) phat hanh ban tin Go va Noi that moi 2 thang mot lan, vao cac thang le trong nam.

Published in: Business
 • If we are speaking about saving time and money this site ⇒ www.WritePaper.info ⇐ is going to be the best option!! I personally used lots of times and remain highly satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Ban tin 55 HAWA - Go va Noi that

 1. 1. AÁN PHAÅM CUÛA HOÄI MYÕ NGHEÄ & CHEÁ BIEÁN GOÃ TP. HOÀ CHÍ MINH (HAWA)55 (03-2017) Tieâu ñieåm: NHAØ XUAÁT BAÛN THOÂNG TAÁN Vì sao gỗ Việt vẫn chưa lớn?
 2. 2. 33 TIEÁNG NOÙI NGÖÔØI LAØM NGHEÀ Nhoû nhöng khoâng nhoû Khoâng theå phuû nhaän tieàm naêng ngaønh goã Vieät Nam nhöõng naêm qua vaø 10 naêm tôùi. Tuy nhieân, ñoái chieáu vôùi thöïc teá, vaãn thaáy caùc doanh nghieäp (DN) cheá bieán goã ñeàu coù quy moâ nhoû caû veà soá löôïng lao ñoäng laãn voán ñaàu tö. Hieän soá löôïng DN goã coù lao ñoäng treân 1.000 ngöôøi chieám tæ leä chæ taàm 2,5%. Moät con soá khaù ít trong toång soá hôn 3.930 cô sôû cheá bieán goã ñang hoaït ñoäng ôû Vieät Nam. Vaäy, DN cheá bieán goã Vieät Nam coù nhoû khoâng? NGUYEÃNCHIEÁNTHAÉNG TGÑCoângtyTNHHScansiaPacific C aâutraûlôøilaøcoù,neáusosaùnhvôùiDNcheábieángoã caùc nöôùc. Nhöng, ñoù laø chuyeän taát yeáu trong boáicaûnhlòchsöûhìnhthaønh.Tínhra,cheábieángoã VieätNamcuõngmôùichæcoùgaàn20naêmlòchsöû.Toâicoøn nhôù naêm 2000, doanh thu xuaát khaåu goã Vieät Nam laøkhoaûng300trieäuUSD.Tröôùcñoù1992,consoánaøy ôûMalaysiañaõlaøhôn700trieäuUSD.Noùinhövaäyñeå thaáy raèng, ñeå coù con soá 7,3 tyû doanh thu xuaát khaåu nhö 2016, caùc DN ñaõ phaûi noã löïc raát nhieàu. Vì sao phaûi noã löïc? DN coù truyeàn thoáng vaø theá maïnhcheábieángoãnhaáthieännaylaøÑaøiLoan.Tröôùc khi vaøo Vieät Nam, DN Ñaøi Loan choïn phaùt trieån ôû Trung Quoác. Vaø ñoù laø quoác gia ñi tröôùc chuùng ta 20 naêmveàcheábieángoã.Hoïcoùkinhnghieäm,lòchsöûvaøtheá maïnhcoângngheä,saûnxuaát...ñeåtaïoneânlôïitheácaïnh tranhraátlôùn.SinhratrongboáicaûnhTrungQuoácñaõ raát maïnh, DN cheá bieán goã Vieät Nam vaãn tìm caùch ñeåvöônleânvaøcoùvòtríthöù2nhöhieännaylaøchuyeän khoâng phaûi ngaønh naøo cuõng coù theå laøm ñöôïc. Trôû laïi con soá 2,5% coù nhoû khoâng. Caâu traû lôøi seõ laøkhoâng,neáunhìnvaøogiaùtròmaølöôïngDNnaøytaïo ra.Chuùngtaphaûinhìnthaáygiaùtròñoùnggoùpcuûacaùc DNnaèmtrongsoáítnaøytrongtoångsoá7,3tyûUSDxuaát khaåu goã. Ñoù laø chöa xeùt ñeán tyû leä taêng tröôûng cuûa nhöõng DN naøy. Nhöõng ñieàu maø hoï goùp vaøo trong böùc tranh chung, khoâng theå goïi ñoù laø nhoû. Vaäy, ñeå laøm sao thoaùt “nhoû” theo ñuùng nghóa ñen? Giaûi phaùp duy nhaát laø vaän ñoäng. Moät cuoäc ñua baogiôøcuõngñoângvaänñoängvieânôûvaïchxuaátphaùt. Ai daøi hôi, beàn söùc thì tieán ñöôïc xa. Cöù thöû nhìn vaøo nhöõng DN naèm trong soá nhoû, seõ thaáy, saûn phaåm hoï laøm ra chaát löôïng hôn, baøi baûn hôn, giaù thaønh reû hôn, tieán ñoä giao haøng thì chính xaùc hôn. Nhöõng lôïi theánaøycoùñöôïclaødoDNñoùbieátñaàutönghieâmtuùc veà maët quaûn trò nhaân löïc, maïnh daïn ñaàu tö coâng ngheä, caûi tieán saûn xuaát... Tieáp xuùc vôùi nhieàu DN thu mua quoác teá lôùn, taïm goïilaøcaùckhaùchhaøngVIP,ñeánñaëthaøngôûVieätNam, toâi thaáy ñöôïc moät tín hieäu raát möøng. Neáu nhö ngaøy tröôùc, caùc DN mua haøng soá löôïng lôùn ñeán Vieät Nam chæ ñaët haøng ôû caùc DN FDI Ñaøi Loan thì nay, nhöõng khaùch haøng VIP ñaáy ngaøy moät choïn DN Vieät Nam nhieàuhôn.NhöõngVIPnaøychobieát,trìnhñoägiacoâng cuûaDNVieätNamñaõhoaøntoaøntheokòpquoácteá.Caùi chuùng ta hôn chính laø yeáu toá beàn vöõng, oån ñònh. Xeùt cho cuøng, DN noäi ñòa hieåu nhaân löïc cuûa mình hôn, chöa bao giôø coù vaán ñeà vôùi coâng nhaân. Nhö vaäy, chi phí quaûn lyù cuûa DN noùi chung laø reû hôn so vôùi khoáingoaïi.Chöakeå,vôùinoãlöïccuûacaùccôquanban ngaønh, ñôn cöû laø HAWA, nhöõng khaùi nieäm veà quaûn trò saûn xuaát, quaûn trò DN nhö 5s, ISO, Kaizen... ngaøy moät quen thuoäc hôn vôùi caùc chuû DN cheá bieán goã. Khi maø öùng duïng caùc quy trình quaûn lyù saûn xuaát, quaûn trò DN khoâng coøn xa laï thì taát nhieân, vieäc vaän haønh cuûa caùc DN cheá bieán goã seõ suoâng seû hôn. Daãu coønchuùtkhoùkhaêntrongnguoàncunglaoñoängnhöng toâi vaãn tin raèng, cheá bieán goã Vieät Nam seõ sôùm khaéc phuïc vaø vöôn leân. 2017, ñôn haøng ôû caùc DN haàu nhö ñaõ nhieàu. Toâi tinchuùngtaseõcoùmoätnaêmthaønhcoângphíatröôùc.
 3. 3. 4 38 Döï aùn Score PHUÙC LÔÏI XAÕ HOÄI 42 Thuû coâng myõ ngheä MANG VEÛ ÑEÏP VIEÄT VAØO MAÂY-TRE-LAÙ 48 Saûn xuaát tinh goïn ÑO LÖÔØNG MÖÙC ÑOÄ TINH GOÏN BAÈNG COÂNG CUÏ LAT 56 Ñaøo taïo Khoùa hoïc Kyõ thuaät cheá bieán goã: TÖØ TRÖÔØNG ÑEÁN XÖÔÛNG MUÏC LUÏC 4 In 1.500 baûn, khoå 21x29,7 cm taïi CTY TNHH MTV ITAXA Ñòa chæ: 126 Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.3, TP.HCM Giaáy ÑKXB soá:................/CXBIPH/............./ThT Quyeát ñònh xuaát baûn soá:......../QÑ-NXB NXBTT caáp ngaøy...../...../2017 taïi................... Soá ISBN: 978-604-953-104-0 In xong vaø noäp löu chieåu thaùng 03/2017 Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Giaùm ñoác Nguyeãn Theá Sôn Chòu traùch nhieäm noäi dung: Toång bieân taäp Leâ Thò Thu Höông Bieân taäp: Phöông Lam Giang Bieân soaïn: Huyønh Vaên Haïnh, Nguyeãn Chaùnh Phöông, Traàn Vieät Tieán, Cao Duy Taâm, Phöông Quyeân, Phaïm Hoàng Thieát keá myõ thuaät: Ñoã Tieán Ñaït Söûa baûn in: Thieàu Hoa Phuï traùch taøi trôï: Ngoïc Hieáu, Traàn Kim AÛnh bìa: Quyù Hoøa 5 22 16 6 Tieâu ñieåm VÌ SAO GOÃ VIEÄT VAÃN CHÖA LÔÙN? 8 Hoaït ñoäng hoäi CHUYEÁN THAÊM HOÛI ÑAÀU NAÊM Vifa - Expo 2017: BÖÙC TRANH ÑOÅI MÔÙI TOÅNG LÖÏC CUÛA DOANH NGHIEÄP GOÃ VAØ THUÛ COÂNG MYÕ NGHEÄ VIEÄT NAM 12 Chính saùch - Phaùp luaät TRAÙCH NHIEÄM GIAÛI TRÌNH GOÃ HÔÏP PHAÙP HIEÅU ÑUÙNG VEÀ CHÖÙNG CHÆ PEFC 18 Xuùc tieán thöông maïi GOÃ PHAÀN LAN, NGUYEÂN LIEÄU TUYEÄT HAÛO SYLVA WOOD - NÔI GAËP GÔÕ CUÛA GOÃ 26 Vaät lieäu CHAÁT LÖÔÏNG LAØ SOÁNG COØN CUÛA THÖÔNG HIEÄU 34 Goùc quaûn trò OÂng Akira Nishiyama, Chuyeân vieân coá vaán HAWA: DOANH NGHIEÄP GOÃ VIEÄT NAM CAÀN MOÄT HEÄ THOÁNG QUAÛN TRÒ BAØI BAÛN 36 42 60
 4. 4. TIEÂU ÑIEÅM 6 VÌ SAO GOÃ VIEÄT CHÖA LÔÙN? Giaøu tieàm naêng, giaù trò xuaát khaåu ñöôïc nhieàu chuyeân gia döï ñoaùn seõ chaïm moác 20 tyû USD trong döôùi 10 naêm tôùi nhöng böùc tranh chung veà ngaønh goã Vieät Nam vaãn ñang vöôùng vaøi ñieåm thaét nuùt. Trong ñoù, ñieåm guùt ñaùng chuù yù nhaát laø quy moâ, bôûi soá doanh nghieäp (DN) vöøa vaø nhoû ñang chieám tæ leä lôùn trong cô caáu chung cuûa ngaønh. Vaø, söï phaùt trieån cuûa ngaønh cheá bieán goã vaãn chöa ñuùng vôùi kyø voïng. Lôøi giaûi naøo cho baøi toaùn naøy? NOÄI TAÏI COØN NHIEÀU TIEÀM NAÊNG Nhaän xeùt veà tình hình ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam, oâng Huyønh Vaên Haïnh, Phoù chuû tòch Hoäi Myõ ngheävaøCheábieángoãTP.HCM(HAWA)chobieát,cheá bieán goã ñang laø ngaønh xuaát sieâu, taêng tröôûng oån ñònh, ít phuï thuoäc vaø coù giaù trò gia taêng treân 40%. Veà cô hoäi thò tröôøng, Vieät Nam vöøa kyù nhieàu Hieäp ñònh FTA neân ngaønh coù raát nhieàu tieàm naêng vaø dö ñòa phaùt trieån. Trong naêm 2017, nhu caàu tieâu thuï ñoà noäi thaát treân toaøn theá giôùi tieáp tuïc taêng. Neáu DN ñaàu tö nghieâm tuùc, khaû naêng böùt phaù veà maët doanh thu seõ khaù cao. Döï ñoaùn 2017, kim ngaïch xuaát khaåu goã vaø saûn phaåm goã cuûa Vieät Nam seõ ñaït khoaûng 8 tyû USD. “Con soá naøy coù theå lôùn hôn nöõa neáu DN cheá bieán goã phaùt trieån hôn veà maët noäi taïi”, oâng Haïnh nhaän xeùt. Khaûo saùt söùc khoûe noäi taïi cuûa caùc DN cheá bieán goã,theokeátquaûñieàutraxaâydöïngQuyhoaïchcoâng nghieäp cheá bieán goã Vieät Nam ñeán naêm 2020, ñònh höôùng ñeán naêm 2030 cuûa Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân (NN&PTNT), caû nöôùc hieän coù 3.930 ÑAËNGQUYÙYEÂN
 5. 5. 7 QUY MOÂ DOANH NGHIEÄP THEO VOÁN ÑAÀU TÖ VAØ LAO ÑOÄNG (Nguoàn: Trung taâm Tin hoïc vaø Thoáng keâ Boä NN&PTNT) cô sôû saûn xuaát ñoà goã ôû caùc loaïi hình sôû höõu khaùc nhau. Trong ñoù, khoaûng95%soáDNcheábieánlaâmsaûnthuoäcloaïihìnhsôûhöõutönhaân vaø khoaûng 5% thuoäc sôû höõu Nhaø nöôùc. Tuy nhieân, theo soá lieäu töø Trung taâm Tin hoïc vaø Thoáng keâ (Boä NN&PTNT), phaàn lôùn, caùc DN cheá bieán goã ñeàu coù quy moâ nhoû caû veà soá löôïng lao ñoäng laãn voán ñaàu tö. Cuï theå, neáu tính theo voán ñaàu tö, DN nhoû chieám 93%. Tính theo lao ñoäng, löôïng DN vöøa vaø lôùn, töông ñöông vôùi treân 300 vaø treân 1.000 nhaân löïc cuõng chæ chieám 1,7% vaø 2,5%. OÂngÑieànQuangHieäp,ToånggiaùmñoácCoângtyTNHHMinhPhaùt 2 nhaän xeùt: “Hieän taïi, noäi löïc DN cheá bieán goã Vieät Nam vaãn chöa töôngxöùngvôùitieàmnaêng”.Tuynhieân,theooângHieäp,neáuchænhìn vaøo soá löôïng nhaân coâng hay doanh soá cuûa caùc DN ñeå ñaùnh giaù söï phaùt trieån cuûa ngaønh goã thì chöa ñuû maø caàn phaûi coù moät vaøi tieâu chuaån nöõa. Ví duï nhö tæ leä giöõa doanh soá vaø nhaân coâng. Ñaây laø 2 giaù trò coù theå ño löôøng ñöôïc vaø khaùch quan. “Chuùng ta neân nhìn vaøo quaùtrìnhphaùttrieåncuûangaønhcheábieángoã.Tínhra,cuõngchæhôn16 naêm.Chuùngtacaànthôøigian,nguoànvoán,nhieàuyeáutoákhaùcnöõañeå naémbaétcôhoäiñiñeánphaùttrieånvaøtaïoranhieàuhônnhöõngDNlôùn”. VAÃN CAÀN CHIEÁN LÖÔÏC PHAÙT TRIEÅN Thoáng keâ töø Toång cuïc Laâm nghieäp (Boä NN&PTNT) cho thaáy, giaù trò xuaát khaåu goã, laâm saûn ngoaøi goã vaø saûn phaåm goã Vieät Nam naêm 2016 ñaït 7,3 tyû USD. Ñaây laø moät keát quaû chöa thöïc aán töôïng bôûi ñaây laø naêm ñaàu tieân kim ngaïch xuaát khaåu chæ taêng 1 con soá. Nguyeân nhaân chuû yeáu do vieäc suït giaûm töø thò tröôøng chaâu AÂu Theo voán ñaàu tö Nhoû Vöøa Lôùn 93% 5.5% 1.2% Theo lao ñoäng Sieâu nhoû Nhoû Vöøa Lôùn 46% 49% 1.7% 2.5%
 6. 6. TIEÂU ÑIEÅM 8 cuõng nhö giaù trò xuaát khaåu daêm goã suït giaûm töø thò tröôøng Trung Quoác, chæ baèng 61% so vôùi naêm 2015. Theo oâng Buøi Nhö Vieät, Giaùm ñoác Coâng ty coå phaàn Kyõ ngheä goã Long Vieät, taêng tröôûng yeáu nhö naêm 2016 thöïc ra cuõng laø tình hình chung cuûa ngaønh cheá bieán goã theá giôùi. Sau taêng tröôûng chaäm2016,giaiñoaïn2017vaø2018,seõchöùngkieán taêng tröôûng trôû laïi cuûa ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam. Ñaây cuõng laø döï ñoaùn cuûa nhieàu chuyeân gia. Tieát loä töø nhieàu DN trong ngaønh, ñôn haøng cho naêm 2017 tính ñeán hieän nay laø ñaõ gaàn heát coâng suaát. Cô hoäi ñeå phaùt trieån maïnh trong thôøi gian tôùi laø khaù cao. Vaánñeàlaøvôùimoätcôhoäithòtröôønglôùnnhövaäy laøm sao ñeå coù theå taän duïng nhöõng cô hoäi ñoù maø phaùt trieån vaø vöôn leân trôû thaønh nhöõng DN lôùn hônlaïilaøcaâuchuyeäncuûachínhsaùchvómoâ,söïhôïp taùc giöõa caùc DN vaø naêng löïc chuyeân moân hoùa cuûa baûn thaân DN. “Nhaø nöôùc ñaõ coù luaät ñeå caùc DN ñi theo, coù cô cheá veà tín duïng ñeå hoã trôï vieäc vai voán ñaàu tö. Tuy nhieân laïi thieáu caùc cô quan tham vaán chuyeânnghieäptrongvieäcñònhhöôùngnhö:ñaàutö voán, ñaàu tö cô sôû haï taàng vaø phaùt trieån öùng duïng coâng ngheâ, tö vaán thieát laäp quy trình saûn xuaát vaø quy trình quaûn trò phuø hôïp... “Neáu vai troø cuûa tö vaán ñöôïc phaùt huy thì khoâng chæ vieäc ñaàu tö vaøo ngaønhcheábieángoãmaøcaûnhöõngngaønhkhaùccuõng seõ thuaän lôïi hôn”, oâng Hieäp nhaän xeùt. BAØI HOÏC QUY HOAÏCH TÖØ MIFACO Naêm 2003 MIFACO ñöôïc thaønh laäp vôùi 100% voán trong nöôùc, ñònh höôùng phuïc vuï thò tröôøng xuaát khaåu. Do ñoù, ngöôøi ñieàu haønh leân phöông aùn quy hoaïch vaø thieát keá nhaø xöôûng, vaên phoøng khaù theo kieåu “cuoán chieáu” ñeå vöøa ñaûm baûo ñöôïc tính heä thoáng vaø taïo ñöôïc quy moâ lôùn töø ñoù cuûng coá ñöôïc loøng tin cuûa khaùch haøng ngoaïi quoác. Naêm 2007, doanh soá cuûa MIFACO khoaûng 4-5 trieäu USD vaø nhaân coâng khoaûng 1.000 ngöôøi. Sau 10 naêm, doanh soá MIFACO ñaõ taêng gaàn 20 trieäu USD nhöng lao ñoäng hieän chæ khoaûng 900 coâng nhaân. “Trong quaù trình phaùt trieån cuûa DN baøi toaùn naâng cao ñöôïc naêng suaát lao ñoäng luoân laø ñieàu toâi quan taâm haøng ñaàu”, oâng Ñieàn Quang Hieäp chia seû. Theo oâng Hieäp, thoáng keâ trong khu vöïc cho thaáy, Vieät Nam ñang laø nöôùc coù naêng suaát lao ñoäng thaáp, ñieàu naøy coù nghóa laø cô hoäi taêng naêng suaát lao ñoäng coøn raát lôùn. OÂng Hieäp tieát loä: “Ñaõ ñeán luùc DN cheá bieán goã quan taâm vaøo vieäc ñaàu tö coâng ngheä saûn xuaát theo höôùng töï ñoäng hoùa. Roõ raøng maùy moùc thieát bò luoân laø coâng cuï giaûi quyeát vaán ñeà taêng naêng suaát lao ñoäng raát hieäu quaû. Ñaây laø lyù do vì sao doanh soá coâng ty toâi taêng gaáp 4 laàn nhöng nhaân coâng gaàn nhö khoâng taêng. Chæ coù taêng naêng suaát lao ñoäng môùi coù theå taêng ñöôïc giaù trò ñaàu ra”. Khoâng chæ ñaàu tö coâng ngheä, caûi tieán saûn xuaát, kinh nghieäm töø MIFACO laø luoân ñaët ra keá hoaïch cho söï phaùt trieån veà doanh soá cuûa DN mình ít nhaát 10%/naêm. Naêm 2016, MIFACO ñaït moác taêng tröôûng ñoät bieán treân 30%. OÂng Hieäp chia seû: “Ñoù laø moät söï may maén töø thò tröôøng mang laïi vaø cuõng laø keát quaû cuûa quaù trính chaêm soùc khaùch haøng, theo saùt ñôn haøng veà maãu maõ thieát keá, chaát löôïng saûn xuaát cho ñeán thôøi gian giao haøng”. Ñeå kieän toaøn caùc yeáu toá treân, oâng Hieäp cho bieát, MIFACO ñaõ tham gian vaøo caùc chöông trình ñaøo taïo nhö SCORE, 5s cuûa HAWA. Ñaây laø nhöõng chöông trình raát chaát löôïng. “Khoâng chæ hoïc cho mình toâi coøn môøi caùc chuyeân gia veà ñaøo taïo cho ñoäi nguõ cuûa mình, naêm nay toâi tieáp tuïc ñaåy maïnh chöông trình 6 Sigma veà quaûn trò chuyeân saâu cuûa nhaø maùy saûn xuaát vaø môû roäng phaàn meàm quaûn trò toång theå cho DN cuûa mình”, oâng Hieäp tieát loä. Trong vaän hoäi môùi cuûa naêm 2017, ngöôøi ñöùng ñaàu MIFACO ñang kyø voïng nhieàu hôn veà söï lieân keát cuûa Nhaø nhaø vôùi Hoäi, vôùi DN. Bôûi, ñeå hoã trôï caùc DN cheá bieán goã phaùt trieån beân vöõng thì nguoàn nguyeân lieäu laø cöïc kyø quan troïng. Cheá bieán goã Vieät Nam ñang phaûi ñoái maëc vôùi caùc toå chöùc nöôùc ngoaøi veà vaán ñeà nguoàn nguyeân lieäu hôïp phaùp. Raát caàn söï ñoaøn keát töø caùc Hieäp hoäi thuùc ñaåy caùc DN troàng röøng cuøng tham gia vôùi caùc DN cheá bieán goã ñeå nhöõng chính saùch cuûa Nhaø nöôùc vaø quy ñònh cuûa quoác teá coù theå thöïc thi nghieâm tuùc vaø phaùt huy hieäu quaû.
 7. 7. Máy cắt gỗ công nghiệp CNC (Computer Panel Saw) Máy dán cạnh tự động đa chức năng (Automatic Edge Banding Machine) Máy gia công trung tâm CNC (CNC machining center) Máy CNC trung tâm (CNC machining center) Máy dán cạnh đa chức năng bằng khí nóng (Hot - air Automatic Edge Banding Machine) Máy khoan CNC (CNC Drilling Machine) Cắt & in mã vạch (Cutting & Bar Code) Dán cạnh (Edge Banding) Scan & CNC (Scanning & CNC)
 8. 8. ÑOÁI THOAÏI 12 Giao quyeàn, phaân vieäc vaø kieåm soaùt baèng keát quaû Toång dieän tích saûn xuaát treân 12.000m2 , hieän nhaân löïc cuûa Thònh Vieät hôn 1.000 ngöôøi. Ngöôøi ñoâng, vieäc nhieàu nhöng oâng Leâ Xuaân Baéc, Chuû tòch Thònh Vieät Furniture thì laïi khaù... thong dong. Bí maät cuûa oâng chuû cô ngôi naøy ñôn giaûn nhöng khoâng phaûi ai cuõng coù theå laøm ñöôïc: Toå chöùc toát boä maùy quaûn trò. QUYÙYEÂNthöïchieän OÂng Leâ Xuaân Baéc, Chuû tòch Thònh Vieät Furniture: Naêm 2016 ñöôïc xem laø naêm chöa thaønh coâng cuûa cheá bieán goã Vieät Nam khi taêng tröôûng khoâng nhö yù. Thònh Vieät cuõng naèm trong tình traïng naøy? Thò tröôøng cuûa Thònh Vieät coù ôû khaép caùc nöôùc nhöng chuû yeáu laø chaâu AÂu neân khi khu vöïc naøy suït giaûm, chuùng toâi cung khoâng traùnh ñöôïc aûnh höôûng. Tuy nhieân, söï suït giaûm doanh soá cuûa ngaønh cheá bieán goã khoâng chæ rieâng ôû Vieät Nam maø laø tình traïngchungcuûathòtröôøngtheágiôùi.Baátoån ôûthòtröôøngchaâuAÂusausöïkieänBrexitñeán nay vaãn chöa coù daáu hieäu hoài phuïc. Naêm vöøa qua, gaàn nhö doanh soá cuûa Thònh Vieät ñöùng im. Thò tröôøng chính bò suït giaûm maø doanh soá vaãn khoâng bò aûnh höôûng laø moät noã löïc khoâng nhoû? Chuùngtoâiphaûicoágaéngraátnhieàutrong naêm vöøa qua. Moät maët ñaàu tö thieát keá, trang thieát bò; moät maët luøng suïc, tìm kieám cô hoäi ôû caùc thò tröôøng phuï. Nhôø vaäy maø vaãn duy trì ñöôïc “phong ñoä”. TröôùccoångThònhVieättreobaûngthoângtin ñang caàn theâm 500 nhaân coâng. Coù veû nhö oâng ñang chuaån bò khaù kyõ cho taêng tröôûng 2017? 2017 vaãn seõ laø naêm khoâng quaù nhieàu thuaän lôïi cho doanh nghieäp (DN) cheá bieán goã, nhaát laø vieäc suït giaûm töø thò tröôøng chaâu AÂu. Theá nhöng, cô hoäi daønh cho Vieät Nam vaãn coøn raát nhieàu töø thò tröôøng khaùc, nhö thò tröôøng Myõ chaúng haïn. Ví duï deã thaáy nhaát laø trong khi taát caû hoäi chôï cuûa ngaønh cheá bieán goã quoác teá noåi tieáng nhö Singapore hay Philippines ñeàu thu heïp quy moâ thì laø VIFA EXPO Vieät Nam 2017 vaãn taêng veà maët quy moâ laãn soá löôïng DN, khaùchñaêngkyùthamdöï.Ñieàunaøychothaáy
 9. 9. 13 caùc ñôn vò nhaäp khaåu cuõng ñang chôø ñôïi nhieàu ôû thò tröôøng Vieät Nam. Nhôø coá gaéng trong thôøi gian vöøa qua maø ñôn haøng 2017 cuûa Thònh Vieät cuõng ñaõ heát coâng suaát. Chuùng toâi ñang tuyeån duïng nhaân löïc cho caû hai nhaø maùy nhöng xem ra ñaây laïi laø coâng vieäc khoù khaên hôn caû tìm kieám ñôn haøng. Ñaêng tuyeån töø giöõa naêm 2016 nhöng ñeán nay, Thònh Vieät vaãn chöa tìm ñöôïcñuûnhaâncoâng.Nguoànnhaânlöïcñang laø thaùch thöùc lôùn maø DN cheá bieán goã ñang phaûi ñoái maët. Baùo caùo nguoàn nhaân löïc haøng naêm, tyû leä thaát nghieäp ôû Vieät Nam vaãn laø con soá ñaùng chuù yù, thöa oâng? Ñaây laø caâu chuyeän luaån quaån maø taát caû caùc DN saûn xuaát ôû Vieät Nam ñeàu maéc phaûi. Nhaân löïc lao ñoäng phoå thoâng coù trình ñoä töông ñoái thì ña phaàn muoán ñi xuaát khaåu lao ñoäng ñeå coù thu nhaäp toát. Thöïc teá hieän nay, chæ caàn toát nghieäp Phoå thoâng trung hoïc laø ñaõ coù theå ñöôïc boå nhieäm vaøo vò trí quaûn lyù ôû caùc xöôûng cheá bieán goã. Maø, ñoái töôïng naøy cuõng khoâng deã tìm ñöôïc. Nhaân coâng ôû caùc nhaø maùy hieän nay ña phaàn khoâng coù trình ñoä, thieáu caû kyõ naêng laân yù thöùc laøm vieäc chuyeân nghieäp. Quaûn lyù hoï ñeå ñaûm baûo tieán ñoä saûn xuaát cuõng khaù khoù khaên. Thaønh ra, nhaân löïc cheá bieán goã noùi thieáu thì vaãn thieáu maø noùi thöøa thì vaãn thöøa. Ñaâylaøkhoùkhaênchungcuûangaønhhaycuûa rieâng Thònh Vieät? Khoùthìkhoùnhöngkhoângphaûilaøkhoâng coù caùch giaûi quyeát. ÔÛ Thònh Vieät, chuùng toâi ñaûm baûo ñöôïc ñieàu maø khoâng phaûi ai cuõng coù theå laø cam keát tieán ñoä saûn xuaát. Neáu thoâng thöôøng, trong cuøng moät thôøi gian, caùc DN khaùc chæ saûn xuaát ñöôïc 40 Naêm 1996, Coâng ty Baéc Vieät, moät coâng ty thöông maïi vôùi caùc saûn phaåm trang trí noäi thaát ñöôïc thaønh laäp. Ñeán naêm 2001, ñoåi teân thaønh Coâng ty TNHH saûn xuaát Thònh Vieät. Naêm 2005, Thònh Vieät xaây döïng nhaø maùy thöù 2, tieáp sau ñoù laø xaây döïng nhaø tröng baøy. Sau 20 naêm, Thònh Vieät hieän laø coâng ty haøng ñaàu trong lónh vöïc noäi thaát ôû Vieät Nam, coù thò tröôøng ôû hôn 18 nöôùc treân theá giôùi.
 10. 10. ÑOÁI THOAÏI 14 coâng/thaùng thì Thònh Vieät coù theå ñaït ñeán 90 coâng/thaùng. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy, toâi aùp duïng moâ hình raát cuõ laø khoaùn vieäc theo keá hoaïch. Vaø, ñi töø döôùi leân. Nghóa laø, döïa treân ñôn haøng, ñoäinguõquaûnlyùseõlaéngnghenhucaàutöøphía ngöôøi thöïc hieän ñeå cung caáp taát caû caùc ñieàu kieän caàn thieát ñeå hoï ñaït ñöôïc tieán ñoä saûn xuaát. Ví duï, ñeå hoaøn taát ñöôïc 3 coâng haøng trong thôøi gian 1 tuaàn, team saûn xuaát seõ ñöa ra baøi toaùn laø hoï caàn bao nhieâu con ngöôøi, bao nhieâu vaät tö... Nhöõng tính toaùn naøy ñöôïc ñoäi nguõ quaûn lyù saép xeáp ñeå keát quaû saûn xuaát cuoái cuøng khôùp vôùi tieán ñoä giao haøng. Nhôø quy trình naøy maø Thònh Vieät khoâng rôi vaøo tình traïng bò ñoäng trong saûn xuaát, ngöôøi tröïc tieáp saûn xuaát cuõng seõ khoâng bò quaù taûi. Nhöng, quy trình ñoù cuõng ñoøi hoûi moät ñoäi nguõ quaûn lyù cöùng tay vaø nhieät tình? Taátnhieân!Toâivaãnnoùiraèngmìnhmaymaén vì tìm ñöôïc nhöõng coäng söï ñaéc löïc. Quan ñieåm quaûn trò cuûa toâi raát ñôn giaûn. Toâi giao quyeàn, phaân vieäc cuï theå vaø chæ kieåm soaùt keát quaûcuoáicuøng.Quycheáthöôûng,phaïtôûThònh Vieät ñöôïc aùp duïng raát chaët. Neáu khoâng ñaûm baûo ñöôïc keát quaû, nghóa laø ngöôøi quaûn lyù aáy laøm vieäc chöa toát. Chuùng toâi seõ cuøng ngoài laïi ñeåtìmcaùchhoãtrôïñeånhöõngdöïaùnsaukhoâng maéc phaûi nhöõng sai laàm töông töï. Tuy chöa nhö yù 100% nhöng vieäc ñeå caùc quaûn lyù laãn nhaân coâng chuû ñoäng hoaøn toaøn trong coâng vieäc roõ raøng cuõng ñaõ mang ñeán keát quaû toát choThònhVieäthieännay.Toâikhoângphaûisañaø nhieàu vaøo tieåu tieát neân vieäc quaûn lyù saûn xuaát cuõng trôû neân nheï nhaøng. Thieát laäp ñöôïc moâ hình quaûn trò toát, Thònh Vieät coù nghó ñeán vieäc trang bò moät heä thoáng coâng ngheä ñeå quaûn lyù caùc hoaït ñoäng. Nhö ERP chaúng haïn? Ñaëc thuø ngaønh cheá bieán goã hieän nay vaãn khoù theå öùng duïng caùc heä thoáng quaûn lyù. Toâi nghó, baøi toaùn lôùn nhaát vaãn laø quaûn lyù con ngöôøi. Vôùi coâng ngheä, toâi cho raèng DN trong ngaønh ñang caàn öùng duïng coâng ngheä trong saûn xuaát nhieàu hôn. Caùc DN FDI, nhaát laø caùc DN ñeán töø Ñaøi Loan, Haøn Quoác ñeàu coù daây chuyeàn saûn xuaát khaù hieän ñaïi, coù theå töï ñoäng hoùa ñöôïc töø khaâu ñaàu cho ñeán khaâu hoaøn chænh, phun sôn cho saûn phaåm. Do vaäy, chaát löôïng saûn phaåm cuûa hoï naøy khaù ñaûm baûo vaø oån ñònh. Chuùng ta caàn maïnh daïn ñaàu tö hôn trong lónh vöïc naøy ñeå coù lôïi theá caïnh tranh. Moät heä thoáng maùy moùc hieän ñaïi cuõng giaûi quyeát ñöôïc aùp löïc nhaân löïc, giaûm lao ñoäng phoå thoâng ñeå boä maùy saûn xuaát khoâng quaù coàng keành. Rieâng vôùi quaûn lyù con ngöôøi, toâi cho raèng chuùng ta phaûi hoïc töø moâ hình quaûn trò cuûa caùc DN FDI. Hoï saün saøng ñaàu töheäthoángñaøotaïobaøibaûnngaysautuyeånduïng,phaâncoânglao ñoäng hôïp lyù vaø phaân caáp lao ñoäng ñuùng vôùi naêng löïc. Nhôø vaäy maø hoaït ñoäng cuûa hoï khaù trôn tru. So vôùi khoái FDI, veà maët quaûn lyù con ngöôøi, DN Vieät Nam coù lôïi theá hôn raát nhieàu vì hieåu ñöôïc lao ñoäng. Neáu toå chöùc toát, toâi nghó DN cheá bieán goã Vieät Nam seõ coøn phaùt trieån hôn nöõa. Xin caûm ôn oâng veà nhöõng trao ñoåi naøy! “Trong khi taát caû hoäi chôï cuûa ngaønh cheá bieán goã quoác teá noåi tieáng nhö Singapore hay Philippines ñeàu thu heïp quy moâ thì VIFA EXPO Vieät Nam 2017 vaãn taêng veà maët quy moâ laãn soá löôïng DN, khaùch ñaêng kyù tham döï. Ñieàu naøy cho thaáy caùc ñôn vò nhaäp khaåu cuõng ñang chôø ñôïi nhieàu ôû thò tröôøng Vieät Nam”. W : portland.com.vn E : info@portland.com.vnPortLand QUAÛNGCAÙO
 11. 11. HOAÏT ÑOÄNG HOÄI 16 Ñ ieåm ñeán ñaàu tieân laø Coâng ty Goã noäi thaát Vaân Nguyeãn taïi TP. Bieân Hoøa, Ñoàng Nai. Ñoùn chuùng toâi trong söï thaân thieän vaø ñaàmaám,chòNguyeãnThòVaân-Giaùm ñoáccoângty-chochuùngtoâicaûmgiaùc nhö trôû veà ngoâi nhaø cuûa mình! Chò Vaân laø moät phuï nöõ kieân nghò vaø taùo baïo, khi maø nhöõng hieåu bieát veà chính saùch xuaát nhaäp khaåu vaø ngoaïi ngöõ coøn nhieàu haïn cheá vaãn khoâng ngaên ñöôïc chò böôùc chaân ra nöôùc ngoaøi maøi moø hoïc taäp caùc doanh nghieäp (DN) ngoaïi quoác veà caùch laøm ngheà vaø nhaäp nguyeân lieäu.Thaämchítrongnhöõnglaànnhaäp haøng ñaàu tieân chò ñaõ töøng ñau loøng khi chöùng kieán maáy containers goã bò hö hoûng naëng do moái moït maø khoâng bieát caùch giaûi quyeát. “Giôø thì khoâng quaù lo sôï nöõa vì baûn thaân cuõng ñaõ tích luõy ñöôïc nhieàu kinh nghieäm hôn vaø cuõng ñaõ coù Hoäi hoã trôïveàphaùplyùvaøcaùcchínhsaùchxuaát nhaäp khaåu” - Chò Vaân chia seû. Trong coâng taùc quaûn trò nhaân söï, chò Vaân xem troïng vieäc ñaøo taïo con ngöôøi. Laøm theá naøo ñeå coâng nhaân coùyùthöùcgiöõgìnsaûnphaåm,nguyeân lieäu vaø coâng cuï saûn xuaát nhö laø taøi saûn rieâng cuûa mình, laøm theá naøo ñeå hoï coù traùch nhieäm vaø gaén boù vôùi ngheà luoân laø ñieàu chò daønh thôøi nhieàu gian suy nghó. Chò raát quan taâm ñeán ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa coâng nhaân, coâng ty xaây Chuyeán ñi khôi nguoàn yù töôûng Vaøo nhöõng ngaøy giöõa thaùng 2, Ban chaáp haønh HAWA ñaõ môû ñaàu hoaït ñoäng naêm môùi vôùi chuyeán thaêm moät soá doanh nghieäp hoäi vieân ôû Ñoàng Nai vaø Bình Döông. Ñoù laø chuyeán haønh trình tuy ngaén nhöng ñaày aán töôïng, ñeå laïi cho moïi ngöôøi nhieàu caûm xuùc vaø cuõng töø chuyeán ñi naøy khôi nguoàn cho yù töôûng duy trì moät hoaït ñoäng thöôøng xuyeân. THIEÄNVAÂN Chò Nguyeãn Thò Vaân - Giaùn ñoác Coâng ty Goã noäi thaát Vaân Nguyeãn Nhaø maùy Coâng ty TNHH Nguyeân lieäu goã Saøi Goøn
 12. 12. 17 nhaø ôû vaø taïo ñieàu kieän cho nhöõng coâng nhaân theo ñaïo ñöôïc ñi leã. Sau hôn 10 naêm, Vaân Nguyeãn ñaõ trôû thaønh moät trong nhöõng DN uy tín vôùitheámaïnhsaûnxuaátcaùcsaûnphaåm noäithaáttöøgoãsoàiñaïttieâuchuaånxuaát khaåu sang nhöõng thò tröôøng khoù tính nhö Anh, Newzeland... Tieáp tuïc cuoäc haønh trình, ñoaøn chuùng toâi ñeán Coâng ty CP Kieán truùc vaøNoäithaátNano-moättrongnhöõng DN goã lôùn nhaát nhì xaõ Tam Phöôùc, TP. Bieân Hoøa. Khuoân vieân Nano noåi baät bôûi hoà nöôùc vaø coâng vieân caây xanh ôû giöõa saân, taïo khoâng khí maùt meû taùch bieät vôùi beân ngoaøi, ñaây cuõng laø nôi ñeå anh em coâng nhaân nghæ ngôi thö giaõn. Anh Leâ Xuaân Quaân, giaùm ñoác coâng ty, troø chuyeän cuøng chuùng toâi trong vaên phoøng ñaäm neùt AÙ Ñoâng. Baûn tính boäc tröïc, ngay thaúng cuûa anh ñaõ laøm cuoäc troø chuyeän caøng trôû neân soâi noåi. Anh daãn chuùng toâi ñi tham quan nhaø maùy roäng hôn 10.000m2 vôùi daây chuyeàn kheùp kín ñöôïc vaän haønh bôûi 700 coâng nhaân, haøng thaùng saûn xuaát hôn 100 containers saûn phaåm goã xuaát sang thòtröôøngMyõvaøCanada.Quanhöõng caâu chuyeän anh Quaân keå, chuùng toâi caûm nhaän ñöôïc söï ñam meâ vaø yeâu ngheà töø ngöôøi giaùm ñoác treû thöôøng xuyeân phaûi ngöôïc xuoâi Haø Noäi - Saøi Goøn ñeå ñieàu haønh heä thoáng coâng ty traûi daøi treân khaép ba mieàn ñaát nöôùc. Buoåi chieàu, treân ñöôøng veà laïi TP. HCM chuùng toâi gheù thaêm Coâng ty TNHH Goã Lam Sôn taïi Goø Vaáp. Anh giaùm ñoác treû Leâ Thanh Haø chaøo ñoùn chuùng toâi vôùi vôùi nuï cöôøi hieàn laønh. Chuùng toâi caøng baát ngôø hôn khi bieát ñaèngsaunuïcöôøihieànlaønhñoùlaømoät ngöôøiquaûnlyùheäthoáng9showroom khaép thaønh phoá vôùi nhieàu maãu maõ cuøngchínhsaùchthanhtoaùnlinhhoaït phuïc vuï cho khaùch haøng noäi ñòa. AÁn töôïng nhaát laø caâu chuyeän anh keå veà nhöõng thaùng ngaøy ñi thaêm doø caùc hoäi chôï trong nöôùc ñeå tìm kieám cô Söï tham gia vaøo ñoaøn cuûa chò Nguyeãn Thôùi Hoøa Bình - giaùm ñoác Coâng ty TNHH Thöông maïi vaø Dòch vuï Ñoâng Taây mang laïi nhieàu ñieàu thuù vò trong cuoäc haønh trình. Ñeán thaêm coâng ty cuûa chò, chuùng toâi thaät söï baát ngôø tröôùc cuïm caùc nhaø maùy lieàn keà nhau ñöôïc thieát keá vaø xaây döïng thaät chæn chu. Thuù vò nhaát laø caâu chuyeän laäp nghieäp cuûa chò, caùch chò ñaøo taïo vaø phaân chia nhaân söï töø nhöõng baøi hoïc maø chò ñuùc keát ñöôïc trong quaù trình laøm vieäc vôùi caùc chuû ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Chò Hoøa hoäi cho mình. Töø hoäi chôï quoác teá ñeánhoäichôïlaøng,LamSônñeàutham gia ñeå tìm hieåu lôïi theá vaø ñoái töôïng khaùch haøng rieâng. Anh Haø haøi höôùc cho bieát: baây giôø thì moïi ngöôøi goïi anh laø chuyeân gia hoäi chôï! Haønh trình ngaøy thöù hai ñeán vôùi caùc DN taïi Bình Döông, chuùng toâi gheù thaêm 2 ñôn vò cuøng saûn xuaát vaø kinh doanh goã vaùn saøn ñoù laø Coâng ty TNHH AÂu AÙ Lieân Hieäp ôû Taân Uyeân vaøCoângtyTNHHNguyeânlieäugoãSaøi Goøn(SaigonWood)ôûDóAn.Neáunhö AÂu AÙ Lieân Hieäp coù kinh nghieäm saûn xuaát,kinhdoanhgoãvaùnsaønlaâunaêm cho thò tröôøng trong nöôùc vaø xuaát khaåu; thì vôùi SaigonWood laïi laø moät höôùngñimôùidöïatreântheámaïnhveà söï am hieåu nguoàn nguyeân lieäu goã chaátlöôïngcaoneânngoaøixuaátkhaåu thaønhcoângñiNhaätcoøncoùtheåcung caáp toát cho noäi ñòa. Bình laø moät doanh nhaân maïnh meõ vaø caàu tieán. Nhôø chò Hoøa Bình hoã trôï maø chaëng ñöôøng ñeán vôùi DNTN Ñoâng HönggaëpgôõanhgiaùmñoácHaøXuaân Nam trôû neân deã daøng hôn. Ñoâng Hönglaødoanhnghieäpchuyeâncung caáp caùc loaïi phuï kieän, linh kieän vaø keo daùn goã. Ñaây cuõng laø ñòa ñieåm cuoái cuøng keát laïi haønh trình thaêm caùc doanh nghieäp hoäi vieân ñaày caûm xuùc. Sau chuyeán ñi, Ban chaáp haønh HAWA ñaõ quyeát ñònh vieäc vieáng thaêm caùc DN hoäi vieân seõ trôû thaønh hoaït ñoäng thöôøng xuyeân cuûa Hoäi. Hoaït ñoäng naøy môû ra cô hoäi ñeå DN hoäi vieân vaø Ban chaáp haønh HAWA tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi nhau nhieàu hôn, giuùp HAWA phaùt huy maïnh hôn, hieäu quaû hôn vai troø hoã trôï DN hoäi vieân cuûa mình.
 13. 13. HOAÏT ÑOÄNG HOÄI 18 ÑOÄNG LÖÏC TÖØ AÙP LÖÏC TAÊNG TRÖÔÛNG Dieãn ra töø ngaøy 8/3 ñeán 11/3/2017 taïi Trung taâm Hoäi chôï vaø Trieån laõm Saøi Goøn (SECC), 799 Ñaïi loä Nguyeãn Vaên Linh, quaän 7, TP.HCM. So vôùi naêm tröôùc, VIFA - EXPO 2017môûroängquymoâraátnhieàu;coùñeán312 doanh nghieäp (DN) tham gia, taêng 23%, so vôùi 253 tham gia naêm 2016. Soá gian haøng cuõng taêng töø 1.243 leân 1.532 gian haøng (24%).Consoánaøychothaáynhucaàuxuùctieán thöông maïi, tìm kieám cô hoäi vaø gia taêng thò tröôøng xuaát khaåu cuûa ngaønh cheá bieán goã vaãn ñang taêng cao. Ñaùng chuù yù, naêm nay, löôïng DN nöôùc ngoaøi ñaêng kyù tham gia hoäi chôï taêng ñoät bieán, vôùi 100 thöông hieäu, taêng 72% so vôùi 2016. Caùc DN naøy ñeán töø caùc quoác gia vaø vuønglaõnhthoåcoùtieàmlöïcngaønhgoãvaøcoâng Böùc tranh ñoåi môùi toång löïc cuûa doanh nghieäp goã vaø thuû coâng myõ ngheä Vieät Nam Hôn 310 doanh nghieäp hoaït ñoäng trong ngaønh cheá bieán goã vaø myõ ngheä cuøng coù maët taïi Hoäi chôï Quoác teá ñoà goã vaø myõ ngheä xuaát khaåu Vieät Nam (VIFA - EXPO 2017). Ñaây laø moät trong nhöõng hoäi chôï thöôøng nieân lôùn nhaát cuûa ngaønh, do Sôû Coâng Thöông TP.HCM phoái hôïp vôùi Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM (HAWA) toå chöùc, Coâng ty CP Thuû coâng myõ ngheä goã Lieân Minh (HAWA Corporation) thöïc hieän. THANHTAÂM VIFA - EXPO 2017: LEÃ TRAO GIAÛI HOA MAI 2016 - 2017 Cuoäc thi thieát keá maãu haøng trang trí noäi thaát baèng goã - Giaûi Hoa Mai muøa thöù 14 ñaõ dieãn ra töø 20/10/2016, HAWA ñaõ nhaän 254 yù töôûng döï thi ñeán töø caùc nhaø thieát keá vaø sinh vieân thieát keá cuûa caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng, trung caáp chuyeân nghieäp. Trong soá ñoù, 20 yù töôûng xuaát saéc ñöôïc giôùi thieäu ñeán caùc nhaø maùy ñeå thi coâng thaønh maãu thaät. Vôùi nhöõng thay ñoåi môùi meû veà caùch thöùc toå chöùc, cuoäc thi naêm nay ñöôïc ñaùnh giaù laø coù söï thay ñoåi veà chaát roõ reät. Caùc thí sinh tham gia coù nhieàu cô hoäi ñeán tham quan vaø hoïc taäp taïi caùc doanh nghieäp nhö Coâng ty TAVICO, ACACIA Fabrics, D’Furni, Ñoâng Höng, AA, Taân Thaønh, Mifaco, Danh Moäc, Chaán Höng, Duy Höng, Saøi Goøn Ñoà goã Quoác teá, Laâm Vieät, Kim Ñoâ & Woodlight. Ngöôøi thaéng cuoäc seõ ñöôïc vinh danh ngay taïi leã khai maïc hoäi chôï VIFA EXPO 2017. Taát caû saûn phaåm cuûa top 20 cuõng ñöôïc HAWA tröng baøy taïi gian haøng D19 vaø D20 cuûa hoäi chôï naøy.
 14. 14. 19 nghieäp phuï trôï khaù lôùn nhö: Singapore, Taiwan, Myõ, UÙc, Canada, Trung Quoác, Ñan Maïch, Hoàng Koâng, Ireland, YÙ, Haøn Quoác, Luxembourg, Malaysia, New Zealand. Thoáng keâ töø Toång cuïc Laâm nghieäp (Boä Noâng nhieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân) cho thaáy, giaù trò xuaát khaåu goã, laâm saûn ngoaøi goã vaø saûn phaåm goã Vieät Nam naêm 2016 ñaït 7,3 tyûUSD.Keátquaûnaøychöathöïcaántöôïngbôûi ñaây laø naêm ñaàu tieân kim ngaïch xuaát khaåu chæ taêng 1 con soá. Rieâng saûn phaåm goã ñaït 5,12 tyû USD, taêng 7,1% so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc. Nguyeân nhaân chuû yeáu do vieäc suït giaûm töø thò tröôøng chaâu AÂu cuõng nhö giaù trò xuaát khaåu daêm goã suït giaûm töø thò tröôøng TrungQuoác,chæbaèng61%sovôùinaêm2015. AÙp löïc taêng tröôûng chính laø ñoäng löïc ñeå caùc DN goã vaø myõ ngheä quyeát taâm hôn bao giôøheáttrongvieäcchöùngminhthöïclöïc.Ghi nhaän töø phía caùc DN cho thaáy, taát caû ñeàu ñang ñaàu tö nhieàu hôn cho thieát keá cuõng nhö trang bò theâm coâng ngheä ñeå coù theå taêng lôïi theá caïnh tranh. Ñeán vôùi hoäi chôï laàn naøy, caùc DN ñeàu mangñeánnhöõngthieátkeá môùi, theo kòp xu höôùng vaø nhu caàu thò tröôøng theá giôùi. OÂng Leâ Xuaân Baéc, Chuû tòch Coâng ty goã Thònh Vieät cho bieát, chöa bao giôø, Thònh Vieät chuù troïng taêng cöôøng thieát keá nhö hieän nay. Trung bình, moãi thaùng ñeàu coù ít nhaát moät thieát keá môùi ñeå thôøi gian tôùi coù theå kòp tieán ñoä kinh doanh cho naêm 2017. TAÊNG CÖÔØNG QUAÛNG BAÙ ÑeåVIFA-EXPO2017coùtheåthuhuùtnhieàu DNlaãnngöôøiñaêngkyùthamdöïnhöhieännay, oâng Huyønh Vaên Haïnh, Phoù chuû tòch HAWA cho bieát, hoaït ñoäng quaûng baù cho VIFA - EXPO 2017 ñaõ ñöôïc ñaàu tö nghieâm tuùc vaø coù chieán löôïc töø giöõa naêm 2016 vaø tieáp tuïc cho ñeán khi hoäi chôï keát thuùc. Naêm nay, Ban toå chöùc taêng 20% chi phí quaûng baù trong laãn ngoaøi nöôùc. Cuï theå, thoâng tin veà VIFA - EXPO 2017 ñaõ xuaát hieän BAÁT NGÔØ ÑEÁN TÖØ PHAÀN LAN Taïi gian haøng G301 vaø G302 laø söï goùp maët cuûa Wood From Finland (WFF) vaø 14 coâng ty ñaïi dieän cho ngaønh cung caáp goã ñeán töø Phaàn Lan laàn ñaàu tham gia Hoäi chôï VIFA EXPO 2017. WFF laø Chöông trình xuùc tieán thöông maïi Quoác gia nhaèm giôùi thieäu veà chaát löôïng cuûa nguyeän lieäu goã Phaàn Lan. Goã Phaàn Lan noåi tieáng nhôø ñoä cöùng, thaân goã troøn ít phaân nhaùnh, ít nhöïa, beà maët ñoàng chaát vaø vaân goã ñeàu. Gian haøng cuûa caùc doanh nghieäp Phaàn Lan höùa heïn seõ mang ñeán nhieàu ñieàu thuù vò cho khaùch tham quan.
 15. 15. HOAÏT ÑOÄNG HOÄI 20 treân caùc baùo, taïp chí chuyeân ngaønh goã taïi caùc thò tröôøng xuaát khaåu lôùn nhö: Hoa Kyø (Furniture Today, Furniture world), Ñöùc (Moebel Markt), Nhaät Baûn (Home Living), Singapore (Furniture & Furnishing), YÙ (World Furniture-CSIL),HaønQuoác(GAGUGuide),AÁn Ñoä (TradeIndia.com), Anh (Furniture news, Interior monthly), Nga (Mebelny Biznes), Phaùp (Le Courrier du Meuble et de l’Habitat) vaø nhieàu website hoäi chôï coù uy tín. Trong nöôùc, hình aûnh veà VIFA - EXPO 2017 tieáp tuïc ñöôïc quaûng baù taïi ga ñeán quoác teá - Saân bay Taân Sôn Nhaát ñeå khaùch quoác teá bieát veà hoäi chôï. Ngoaøi ra, Ban toå chöùc coøn hôïp taùc vôùi 13 ñôn vò xuaát baûn nieân giaùm ngaønh goã, hoäi chôïñoàgoãquoácteátaïiMalaysia,TrungQuoác, ÑaøiLoan,NamPhi,Belarus,HaønQuoác...vaø64 thöôngvuïVieätNamtaïicaùcquoácgiavaøvuøng laõnh thoå ñeå giôùi thieäu VIFA - EXPO 2017. Nhaän thaáy hieäu quaû lan toûa thoâng tin töø caùc maïng xaõ hoäi, Ban toå chöùc tieáp tuïc ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng digital marketing, ñaõ chuû ñoäng gôûi 45.000 email cho khaùch haøng tham gia VIFA - EXO nhöõng naêm gaàn nhaát. Thoâng qua taïp chí Moeble Markt (Ñöùc), FurnitureToday (Myõ), Furniture&Furnishings (Singapore), vaø TradeIndia (AÁn Ñoä), HAWA Corporation cuõng ñaõ gôûi 135.000 email ñeán khaùch haøng chaâu AÂu vaø toaøn theá giôùi. Laøñieåmñeánñaàutieântrongchuoãicaùchoäi chôï ñoà goã Ñoâng Nam AÙ cuûa AFIC (ASEAN HOÄI THAÛO TIEÂU CHUAÅN VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG KEO DAÙN GOÃ Hieåm hoïa töø noàng ñoä formaldehyde cao trong keo daùn goã vaãn luoân laø vaán ñeà noùng khoâng chæ vôùi caùc ñôn vò saûn xuaát maø coøn caû ngöôøi söû duïng trong vaø ngoaøi nöôùc. Vôùi söï sieát chaët quy ñònh vaø chuaån hoùa chaát löôïng keo daùn goã nhö hieän nay, HAWA phoái hôïp vôùi Cuïc Cheá bieán, thöông maïi Noâng-Laâm-Thuûy saûn vaø Ngheà muoái toå chöùc hoäi thaûo tieâu chuaån veà chaát löôïng keo daùn goã nhaèm cung caáp thoâng tin vaø caùc quy ñònh môùi nhaát ñeán caùc doanh nghieäp trong ngaønh. Hoäi thaûo dieãn ra töø 13g30 - 17g ngaøy 8/3/2017 taïi Phoøng hoäi thaûo laàu 2 - Trung taâm Hoäi chôï vaø Trieån laõm Saøi Goøn (SECC), soá 799 Nguyeãn Vaên Linh, Q.7, TP.HCM. Furniture Show Circuit), VIFA - EXPO 2017 seõ ñoùn khaùch quoác teá ñeán tham quan tröôùc khi ñeán caùc hoäi chôï khaùc trong khu vöïc, ñaây chính laø cô hoäi vaø thaùch thöùc cho caùc DN trong vieäc giôùi thieäu nhöõng neùt ñaëc saéc trong saûn phaåm cuûa mình. Tính ñeán ngaøy 24/2,Bantoåchöùcñaõnhaänñöôïc1.644khaùch töø 94 quoác gia vaø vuøng laõnh thoå ñaêng kyù tham quan. Con soá naøy lôùn hôn nhieàu so vôùi soá khaùch ñaêng kyù taïi thôøi ñieåm khai maïc VIFA-EXPO2016laø1.371khaùch.“Ñaâylaømoät trongnhöõnghoäichôïtroïngñieåmcuûangaønh goã,baèngtaátcaûcoágaéngcuûamình,chuùngtoâi hy voïng ñaõ mang ñeán DN moät cô hoäi giao thöông toát. Neáu ñieàu kieän thuaän lôïi, naêm tôùi, VIFA - EXPO 2018, chuùng toâi seõ môû roäng theâm saûnh ñeå DN trong ngaønh, caû trong vaø ngoaøinöôùcñeàucoùtheåthamgianhieàuhôn”, oâng Huyønh Vaên Haïnh kyø voïng.
 16. 16. COÂNG TY COÅ PHAÀN KYÕ NGHEÄ GOÃ LONG VIEÄT Kho vaùn MDF/PB ñoä daøy 2.5 - 25mm, quy caùch 4x8, 5x8. Luoân coù saün ñeå ñaùp öùng caùc ñôn ñaët haøng cuûa Quyù khaùch haøng. Phaân xöôûng daùn vôùi 8 chuyeàn ñaït coâng suaát 15.000 m2 /ngaøy Caùc Nguoàn goã nhaäp khaåu töø Myõ, Chaâu AÂu, New Zealand luoân coù döï tröõ 1,000m3 v Máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại chuyên dùng: Innovator, Kupper, Cremona, Fisher Rucker,... v 500 cán bộ công nhân viên lành nghề với trên 12 năm kinh nghiệm. v Đội ngũ QC với 16 người kiểm tra từng chi tiết sản phẩm. v Phương pháp quản lý đơn hàng và đặt hàng khoa học qua email, fax và các công cụ khác. v Thời gian giao hàng nhanh chóng (trong vòng 7 ngày). v Giá cả hợp lý, không cao hơn chi phí tự dán của Quý khách. v Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. KHI BẠN CẦN VENEER, HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI Kho veneer: caùc nguoàn veneer chuû löïc White oak, redoak, Ash, Walnut, cherry, Maple, Poplar, Mahogany, Birch, Okume, Traøm, Xoan vöôøn, cao su, xoaøi luoân coù döï tröõ 1.2 trieäu m2 SAU 7 NGÀY GỬI EMAIL XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG, QUÝ KHÁCH SẼ CÓ VENEER ĐỂ SẢN XUẤT
 17. 17. Ms Duyeân: 0907 519 668 - Phoù phoøng - Email: nguyenduyen@veneerlongviet.com Ms Taâm: 098 114 9017 - Phoù phoøng - Email: phuongtam@veneerlongviet.com Ms Hueä: 098 114 9016 - Tröôûng phoøng - Email: kimhue@veneerlongviet.com MOÄT VAØI MAÃU VENEER TIEÂU BIEÅU EV Oak LV 4154C EV Zebrano CÔNG TY CHÚNG TÔI CHUYÊN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG: v Gỗ tròn lạng Slice, lạng Rotary luôn có sẵn. v Veneer tự nhiên. v Veneer nhân tạo. v Ván nền MDF, PB, Plywood, gỗ ghép luôn có sẵn. v Cắt quy cách bằng máy CNC Panel Saw. v Dán phủ bề mặt. v Ghép hoa văn và nối finger theo chiều dài đơn đặt hàng. v Cắt tinh. v Dán cạnh. Gheùp hoa vaên Ash Gheùp hoa vaên Cherry White Oak nuùiWhite Ash nuùi
 18. 18. CHÍNH SAÙCH - PHAÙP LUAÄT 24 Chuaån bò ñeå thích öùng vôùi VPA/FLEGT Nam vaø EU ñaõ cô baûn keát thuùc toaøn boä noäi dung cuûa Hieäp ñònh VPA/ FLEGT. Noäi dung quan troïng nhaát cuûa Hieäp ñònh laø Phuï luïc 5: “Heä thoángñaûmbaûogoãhôïpphaùp”.Theo ñoù, Vieät Nam seõ xaây döïng vaø vaän haønh Heä thoáng ñaûm baûo goã hôïp phaùp (VNTLAS) phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh vaø ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa EU veà truy xuaát nguoàn goác goã hôïp phaùp trong toaøn boä chuoãi cung. VÌ SAO PHAÛI COÙ VNTLAS? Cheá bieán goã laø moät trong 10 ngaønh kinh teá xuaát khaåu chuû löïc cuûa cuûa Vieät Nam. Xuaát khaåu ñoà goã cuûa Vieät Nam ñöùng haøng thöù 5 treân theá giôùi, thöù 2 ôû chaâu AÙ vaø thöù nhaát Ñoâng Nam AÙ. Do vaäy, toång caàu nguyeân lieäu ôû Vieät Nam laø raát lôùn. Theo tính toaùn cuûa HAWA, toång caàu nguyeân lieäu goã naêm 2015 khoaûng 11,8 trieäu m3 , kyø voïng taêng tröôûngsaûnxuaátñeánnaêm2020bình quaân 15%/naêm. Nhö vaäy, toång caàu nguyeân lieäu thôøi ñieåm ñoù khoaûng 23,5 trieäu m3 . Ñeå coù giaáy pheùp FLEGT, Cuïc Kieåm laâm seõ döïa vaøo caùc tieâu chí quy ñònh ñeå phaân hai loaïi doanh nghieäp(DN).CaùcDNñöôïccaáppheùp FLEGT, khoâng caàn giaûi trình vaø caùc DN môùi gia nhaäp thò tröôøng hoaëc chöa duû chuaån ñeå ñöôïc caáp pheùp FLEGT phaûi thöïc hieän traùch nhieäm giaûi trình (Due Diligence - DD). Töø khi kyù Hieäp ñònh, pheâ chuaån vaø xaây döïng caùc vaên baûn phaùp luaät coù lieân quan ñeå laøm caên cöù xem xeùt caáp pheùp; taát caû caùc DN xuaát khaåu, ñaëc bieät xuaát ñi chaâu AÂu, Myõ, UÙc,... ñeàu phaûi thöïc hieän DD. Cho ñeán hieän nay, yeâu caàu cuûa khaùch haøng veà DD vaø caùch thöïc hieän cuûa DN cung öùng chöa thoáng Vieäc keát thuùc ñaøm phaùn vaø tieán tôùi kyù Hieäp ñònh VPA/FLEGT ñoàng nghóa vôùi ngaønh cheá bieán goã ñaõ coù “giaáy thoâng haønh” ñeå caùc loâ haøng goã cuûa Vieät Nam khi xuaát khaåu vaøo EU khoâng phaûi thöïc hieän traùch nhieäm giaûi trình veà truy xuaát nguoàn goác goã hôïp phaùp nhö tröôùc nöõa. Beân caïnh ñoù caùc doanh nghieäp môùi gia nhaäp thò tröôøng hoaëc chöa duû chuaån ñeå ñöôïc caáp pheùp FLEGT vaãn phaûi thöïc hieän traùch nhieäm giaûi trình. N gaøy 18/11/2016, taïi Haø Noäi ñaõ dieãn ra leã coâng boá keát thuùc cô baûn ñaøm phaùn Hieäp ñònh Ñoái taùc töï nguyeän (VPA) veà Thöïc thi laâm luaät,quaûntròvaøthöôngmaïilaâmsaûn (FLEGT).Saugaàn6naêm,vôùi10phieân caáp cao, 18 phieân caáp kyõ thuaät, Vieät HUYØNHVAÊNHAÏNH-PhoùchuûtòchHAWA
 19. 19. 25 QUAÛNGCAÙO nhaát. Do vaäy, ñeå giuùp caùc DN thuaän lôïi trong vieäc thöïc hieän DD, caàn thieát phaûi coù heä thoáng chung döïa vaøo VNTLAS, laø tieàn ñeà cuûa heä thoáng traùch nhieäm giaûi trình quoác gia. Vì ñieàu naøy maø Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM (HAWA) quyeáttaâmxaâydöïngdöïaùnheäthoáng traùch nhieäm giaûi trình (HAWA Due Diligence System - HAWA DDS). Ñaàu vaøo cuûa heä thoáng laø caùc yeâu caàucuûaphaùpluaätVieätNam,cuûacaùc nöôùc cung caáp goã vaø yeâu caàu cuûa khaùch haøng ñöôc caäp nhaät; nguoàn löïc ñeå thöïc hieän töø söï taøi trôï nöôùc ngoaøi vaø ñoùng goùp cuûa caùc DN tham gia. Ñoái töôïng tham gia döï aùn naøy laø taátcaûcaùcDNtrongvaøngoaøiHAWA, trong phaïm vi caû nöôùc, ñang xuaát khaåu vaøo caùc thò tröôøng AÂu, Myõ, UÙc. HAWA seõ laø ñôn vò xaùc ñònh tham giacuûacaùcDNvaøcaùcbeânlieânquan. Sau ñoù, thieát laäp caùc chính saùch vaø thuûtuïcquaûnlyù;xaâydöïngtrungtaâm döõ lieäu; toå chöùc taäp huaán... Döï kieán, hoäi nghò trieån khai seõ dieãn ra vaøo thaùng 4/2017. DN tham gia seõ ñöôïc giaûi thích theâm veà HAWA DDS, moâ hình vaø nguyeân taéc hoaït ñoäng; tieâu chuaånthamgiaHAWADDS...Trong heä thoáng naøy seõ bao goàm caùc DN ñaàu vaøo (cung caáp goã trong nöôùc, goãnhaäpkhaåu),caùcDNcheábieán(saûn xuaát), caùc ñôn vò ñaùnh giaù, xaùc minh vaøcaùcDNñaàura(coângtymuahaøng AÂu, Myõ UÙc, Nhaät...). Keát quaû ñaàu ra laø hieäu quaû cuûa HAWA DDS vôùi tö caùch laø moät heä thoángñaûmbaûotínhhôïpphaùp,taêng cöôøng naêng löïc vaø söï tham gia tích cöïc caùc beân lieân quan, döõ lieäu thöïc haønh vaø baøi hoïc kinh nghieäm laø cô sôû cho heä thoáng VNTLAS sau naøy. COÂNG CUÏ COÙ TÍNH ÑAÛM BAÛO CAO Muïc tieâu toång theå cuûa döï aùn nhaèmthuùcñaåythöôngmaïilaâmsaûn, haønghoaùhôïpphaùpñeågiuùpcaùcDN VieätNamtieápcaänthòtröôøngquoácteá thuaänlôïi,ñaëcbieätlaøEU,Myõ,UÙc;giuùp caûi thieän sinh keá cho nhöõng ngöôøi saûn xuaát nhoû, hoä gia ñình. Hieän nay Vieät Nam laø nöôùc saûn xuaát ñoà goã xuaát khaåu cuûa theá giôùi, khoâng chæ vaäy Vieät Nam cuõng nhaäp khaåu goã töø nhieàu quoác gia khaùc nhau. Do ñoù, vieäc giaûi trình veà söï ñaûm baûo nguoàn goác goã hôïp phaùp laø voâ cuøng quan troïng. Hoaït ñoäng cuûa HAWA DDS seõ trôû thaønh moät coâng cuï, giuùp DN thuaän lôïi hôn vaø coù tính ñaûm baûo cao phuø hôïp vôùi nhöõng cam keát trong Hieäp ñònh VPA/FLEGT.
 20. 20. FOR CERTIFIED TIMBER Your customers require proof of legality and sustainability. PEFC, the world’s largest forest certification system, offers you the largest supply. Get PEFC Chain of Custody to source and sell certified, sustainable materials. www.pefc.org/getcertified info@pefc.org PEFC-ProgrammefortheEndorsementofForestCertification PEFC: YOUR SOURCE PEFC/01-00-01
 21. 21. CHÍNH SAÙCH - PHAÙP LUAÄT 28 phi chính phuû vôùi muïc ñích coå vuõ quaûn lyù röøng beàn vöõng. Ñaëc bieät, PEFC coøn laø moät heä thoáng chöùng chæ cho caùc chuû röøng nhoû. Ngaøynay,nhöõngthaønhvieâncuûa PEFC ñeán töø 46 quoác gia khaùc nhau vaø môû roäng ñeán caùc toå chöùc xaõ hoäi, doanh nghieäp, cô quan chính phuû vaø cô quan lieân chính phuû. Taïi chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông, coù 6 quoác gia thöøanhaänheäthoángchöùngchæquoác gia:UÙc,TrungQuoác,Indonesia,Nhaät Baûn, Malaysia vaø New Zealand. Ba thaønh vieân khaùc cuûa PEFC (AÁn Ñoä, Haøn Quoác vaø Thaùi Lan) ñang xaây döïng heä thoáng quoác gia rieâng, trong khi Vieät Nam ñang phaùt trieån raát toát heä thoáng quoác gia cuûa rieâng Chöùng chæ röøng laø moät coâng cuï chính saùch vôùi muïc ñích taän duïng vieäc ñaùnh giaù quaûn lyù röøng, xaùc minh tính hôïp phaùp, chuoãi haønh trình saûn phaåm, nhaõn xanh vaø thöông hieäu ñeå thuùc ñaåy vieäc quaûn lyù beàn vöõng, phuïc hoài vaø phaùt trieån röøng moät caùch toaøn dieän maø khoâng laøm aûnh höôûng ñeán quyeàn lôïi, nguoàn löïc vaø caùc ñoøi hoûi cuûa theá heä hieän taïi vaø töông lai. C höùng chæ coù muïc ñích coå vuõ ñaïo ñöùc trong kinh doanh vaø caûi thieän caùch tieáp caän thò tröôøng thoâng qua tính khaû thi veà kinh teá, moâi tröôøng vaø lôïi ích xaõ hoäi töø vieäc quaûn lyù röøng cuõng nhö caùc taøi nguyeân taùi sinh töông ñöông. Vì vaäy, chöùng chæ röøng coù theå laø moät coâng cuï thieát thöïc ñeå khai thaùc caùc nguoàn löïc cuûa thò tröôøng, yù kieán vaø söï uûng hoä töø coäng ñoàng cho vieäc “quaûnlyùröøngbeànvöõng”(SFM).Toùm laïi, chöùng chæ naøy coù theå ñöôïc xem laø moät ngöôøi giaùm saùt voâ hình vaø laø moät heä thoáng theo doõi ñeå ñaït ñöôïc taát caû caùc ñieàu treân. Trong vaøi naêm gaàn ñaây, khu vöïc chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông ñaõ daønh moái quan taâm lôùn ñeán chöùng chæ röøng.Nhieàunhaøsaûnxuaátvaøthöông maïi goã chöa haún bieát chính xaùc veà PEFC cuõng nhö coâng duïng cuûa chöùng chæ naøy. PEFC laø moät chöông trìnhñeåxaùcnhaänchöùngchæröøng;vaø laømoättoåchöùcquoácteáphilôïinhuaän, MICHAELBUCKLEY Hieåu ñuùng veà Chöùng chæ PEFC
 22. 22. 29 mình. Vieäc taäp trung vaøo 1 quoác gia laø yeáu toá quan troïng ñeå ñaûm baûo caùc ñaïi dieän ñòa phöông vôùi kinh nghieäm cuûa mình seõ xaây döïng vaø thieát laäp PEFC töø neàn taûng quoác teá. Trong khi ñoù, caùc nhaø thöông maïi goã, saûn xuaát vaø gia coâng khoâng caàn thieát chôø ñôïi moät chöông trình quoácteáñöôïcthoângquataïicaùcquoác gia chöa taùn thaønh. Ñaït ñöôïc Chuoãi haønh trình saûn phaåm (CoC) coù theå giuùptruyxuaátcaùcnguyeânvaätlieäucoù chöùng chæ PEFC töø röøng ñeán khaùch haøng cuoái ngay laäp töùc. Hieän taïi ñaõ coù18.700coângtycoùchöùngchæPEFC CoC - môû ra moät cô hoäi lôùn hôn cho caùc coâng ty naøy baát kyø nôi naøo yeâu caàu chöùng chæ naøy. PEFC hoaït ñoäng xuyeân suoát heä thoáng cung öùng röøng, thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa röøng vaø ñaûm baûo caùc saûn phaåm töø goã vaø töø heä sinh thaùi cuûa röøng ñöôïc saûn xuaát vôùi söï toân troïng caùc tieâu chuaån sinh thaùi, ñaïo ñöùc vaø xaõ hoäi cao nhaát. Nhôø vaøo nhaõn xanh, khaùch haøng vaø ngöôøi tieâu thuï coù theå xaùc ñònh saûn phaåm coù phaûi baét nguoàn töø röøng ñöôïc quaûn lyù beàn vöõng hay khoâng. PEFC taïi Geneva laø moät toå chöùc baûo trôï, hoaït ñoäng döïa treân söï uûng hoä heä thoáng chöùng chæ röøng quoác gia caù nhaân - phaùt trieån bôûi ña coå ñoâng ñeå xuùc tieán vaø ñaùp öùng ñieàu kieän vaø öu tieân cuûa ñòa phöông. Ngaøy nay, vôùi heä thoáng xaùc nhaän chöùng chæ röøngtöø38quoácgiavaøhôn300trieäu hecta röøng coù chöùng nhaän, PEFC laø heä thoáng chöùng chæ röøng lôùn nhaát. Moãiheäthoángchöùngchæröøngtaïimoãi quoác gia phaûi traûi qua söï ñaùnh giaù nghieâm ngaët cuûa beân thöù 3 veà Tieâu chuaån beàn vöõng cuûa PEFC, ñeà ñaûm baûo phuø hôïp vôùi yeâu caàu quoác teá. Tieâuchuaånnaøyñöôïcphaùttrieåndöïa treân coâng nhaän quoác teá, lieân tuïc vaø laâu daøi, caùc tieán trình ña chính phuû vaø höôùng daãn quaûng baù SFM ñeå ñaûm baûo tuaân thuû theo caùc yeâu caàu thoáng nhaát treân toaøn caàu. Caùc tieâu chí ñöôïc hieäu chænh thöôøng xuyeân bôûi ña coå ñoâng lieân ñôùitreântoaøncaàu,töøcaùctoåchöùcdaân söï, doanh nghieäp, chính phuû, coâng ñoaøn vaø vieän nghieân cöùu ñeå suy xeùt ñeán nhöõng kieán thöùc khoa hoïc môùi meû,söïthayñoåicuûaxaõhoäi;nhöõngkyø voïng vaø cuõng ñeå toång hôïp nhöõng quaù trình thöïc tieãn môùi nhaát. Thoâng tin chi tieát hôn, xin truy caäp www.pefc.org. MAI TOØNG dòch “PEFC hoaït ñoäng xuyeân suoát heä thoáng cung öùng röøng, thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa röøng vaø ñaûm baûo caùc saûn phaåm töø goã vaø töø heä sinh thaùi cuûa röøng ñöôïc saûn xuaát vôùi söï toân troïng caùc tieâu chuaån sinh thaùi, ñaïo ñöùc vaø xaõ hoäi cao nhaát. Ngaøy nay, vôùi heä thoáng xaùc nhaän chöùng chæ röøng töø 38 quoác gia vaø hôn 300 trieäu hecta röøng coù chöùng nhaän, PEFC laø heä thoáng chöùng chæ röøng lôùn nhaát”.
 23. 23. XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI 30 khaåu goã vaø saûn phaåm goã cuûa Vieät Nam taêng khoâng ñaùng keå. Thò tröôøng EU vaø Trung Quoác giaûm maïnh, thò tröôøng Myõ cuõng chaäm, theo baø nguyeân nhaân vì sao vaø chuû tröông cuûa Nhaø nöôùc nhö theá naøo? - Theo toâi nguyeân nhaân laø bôûi giaù trò xuaát khaåu daêm goã (chuû yeáu laøsangTrungQuoác)giaûm,chæbaèng 61%sovôùinaêm2015dochaátlöôïng khoâng baèng caùc nöôùc, giaù caû cuõng khoâng coù tính caïnh tranh baèng. Vôùi EU vaø Myõ trong naêm qua kinh teá chöùa ñöïng nhieàu baát oån keùo theo taâm lyù thaét chaët chi tieâu. Tuy nhieân nhöõng thaùng cuoái naêm 2016, ñaõ chöùng kieán söï taêng tröôûng xuaát khaåu sang thò tröôøng Hoa Kyø do baát ñoäng saûn khôûi saéc. Vôùi vieäc Chính phuû môùi cuûa Myõ giöõ laõi suaát oån ñònh, döï kieán thò tröôøng baát ñoäng saûn Hoa Kyø seõ coù nhieàu tieàm naêng phaùt trieån, aûnh höôûng toát ñeán nhu caàu nhaäp khaåu caùc saûn phaåm noäi thaát vaø laø cô hoäi lôùn cho ngaønh goã Vieät Nam. Coù theå thaáy Nhaø nöôùc ñaõ laøm raát toát vai troø hoã trôï ngaønh goã coù maët treân160nöôùc.Saéptôùiphaûitaäptrung giöõ ñöôïc thò tröôøng noäi ñòa, ñoàng thôøi naâng cao naêng löïc caïnh tranh, xaâydöïngñöôïcthöônghieäuôûcaùcthò tröôønglôùn;coùchieánlöôïccuïtheå,laâu daøi veà nguoàn nguyeân lieäu. Hieäp hoäi Goã vaø Laâm saûn Vieät Nam nhaän ñònh khoù khaên lôùn nhaát cuûa ngaønhgoãtrongnaêm2017chínhlaøthò tröôøng, Cuïc coù giaûi phaùp naøo ñeå giuùp DN? - Vieät Nam hieän tham gia moät loaït caùc hieäp ñònh thöông maïi töï do theá heä môùi nhö ñaõ keå treân neân ngaønh goã ñang ñöùng tröôùc cô hoäi tieáp caän baèng con ñöôøng öu tieân vaøocaùcthòtröôønglôùnvaøtieàmnaêng. Cuïc Xuùc tieán thöông maïi seõ laø caàu noái thò tröôøng vaø DN thoâng qua caùc chöông trình xuùc tieán thöông maïi quoác gia haèng naêm, toå chöùc caùc chöông trình keát noái giöõa DN trong vaø ngoaøi nöôùc; giuùp DN chuû ñoäng hôn trong vieäc tìm kieám, kyù keát hôïp ñoàng xuaát khaåu. Hieän nay nhieàu DN saûn xuaát, cheá bieán goã cuûa Trung Quoác ñaõ ñaàu tö oà aït vaøo Vieät Nam roài xuaát khaåu sang Myõ, EU... vôùi giaù reû. Theo baø, ñieàu naøy coù daãn ñeán luõng ñoaïn thò tröôøng, gaây aùp löïc canh tranh cho caùc DN Vieät Nam? - Theo quy ñònh cuûa WTO, haøng hoùa bò coi laø baùn phaù giaù neáu giaù xuaát khaåu haøng hoùa ñoù sang thò tröôøng nöôùc nhaäp khaåu thaáp hôn giaù baùn/giaù thaønh saûn xuaát cuûa haøng hoùa ñoù taïi thò tröôøng noäi ñòa nöôùc xuaát khaåu. Nhö vaäy, vieäc caùc DN xuaát khaåu cuûa Vieät Nam (bao Cô hoäi môùi cho ngaønh goã Vieät Nam Taêng tröôûng khoâng ñaùng keå so vôùi naêm 2015, ngaønh goã Vieät Nam vaãn ñöùng tröôùc nhieàu thaùch thöùc, nhaát laø laøm sao ñeå tieáp tuïc môû roäng thò tröôøng, xuùc tieán thöông maïi vaø gia taêng söùc caïnh tranh. ÔÛ goùc ñoä cuûa nhaø quaûn lyù, baø Buøi Thò Thanh An ñaõ ñöa ra nhieàu nhaän ñònh tröôùc nhöõng caâu hoûi ñoù. Baøñaùnhgiaùveàtieàmnaêngngaønhgoã vaøcheábieángoãVieätNamnhötheánaøo? Chuû tröông cuûa nhaø nöôùc trong ngaén haïn vaø daøi haïn coù gì thay ñoåi? -Naêm2016,kimngaïchxuaátkhaåu goãvaøsaûnphaåmgoãcuûaVieätNamñaït hôn 7 tyû USD, taêng khoâng ñaùng keå cho vôùi 2015. Tuy nhieân, ñaây vaãn laø moättrongcaùcngaønhkinhteánoäiñòa coù möùc taêng tröôûng aán töôïng. Nhaø nöôùcchuûtröôngthuùcñaåykyùkeátcaùc hieäp ñònh thöông maïi, tìm kieám thò tröôøng cuõng nhö taùi cô caáu nhaèm naângcaogiaùtròcuûangaønh.Ñeánnay ñaõ coù nhieàu hieäp ñònh thöông maïi töïdoñöôïckyùkeát:HieäpñònhThöông maïi haøng hoùa ASEAN, FTA ASEAN Nhaät Baûn, FTA ASEAN Haøn Quoác, ASEAN - UÙc - New Zealand, ASEAN - AÁn Ñoä, ASEAN – Trung Quoác, Vieät Nam - Nhaät Baûn, Vieät Nam - Chi Leâ, VKFTA, Vieät Nam - Lieân minh Haûi quan (Nga, Belarus, Kazakhstan). Cuïc Xuùc tieán thöông maïi ñaõ hoã trôï ngaønh goã trong hôn 10 naêm qua töø naêm 2004 khi toång kim ngaïch xuaát khaåugoãVieätNamvöøavöôïtmoác1tyû USD ñeán nay ñaït moác hôn 7 tyû USD thoângquavieäcthamgiacaùchoäichôï trieån laõm quoác teá. Theo BoäNoângnghieäpvaøPhaùttrieån noângthoân,naêm2016kimngaïchxuaát KHOATÖthöïchieän Baø Buøi Thò Thanh An Phoù Cuïc tröôûng Cuïc Xuùc tieán thöông maïi Vieät Nam (Vietrade):
 24. 24. 31 goàm caû caùc DN FDI) baùn haøng hoùa ra thò tröôøng nöôùc ngoaøi vôùi giaù reû chöa theå keát luaän laø baùn phaù giaù maø caàn phaûi qua quaù trình ñieàu tra, thaåm tra, xaùc minh vuï vieäc. Tuy nhieân, vieäc xuaát khaåu haøng hoùa vôùi giaù reû cuõng coù theå ñöôïc xem laø daáu hieäu ban ñaàu ñeå cô quan ñieàu tra nöôùc ngoaøi nghi ngôø vieäc baùn phaù giaù vaø khôûi xöôùng ñieàutra.Beâncaïnhnguycôñoù,haøng xuaát khaåu cuûa Vieät Nam coù theå phaûi ñoái maët vôùi nguy cô bò khôûi xöôùng ñieàutrachoánglaåntraùnhthueákhicô quan ñieàu tra nöôùc ngoaøi nghi ngôø DN Trung Quoác ñaàu tö saûn xuaát saûn phaåm taïi Vieät Nam nhaèm laån traùnh thueá choáng baùn phaù giaù ñaõ aùp duïng vôùi Trung Quoác. Treân thöïc teá, taátcaûcaùcvuïvieäcñieàutrachoánglaån traùnh thueá cuûa caùc nöôùc tieán haønh vôùi Vieät Nam, ñeàu do nghi ngôø coù söï laån traùnh thueá töø Trung Quoác. Theo thoáng keâ cuûa Cuïc Quaûn lyù caïnh tranh (Boä Coâng Thöông), tính ñeán heát naêm 2016 ñaõ coù 2 vuï vieäc ñieàu tra phoøng veä thöông maïi vôùi saûn phaåm goã xuaát khaåu cuûa Vieät Nam: AÁn Ñoä ñieàu tra choáng baùn phaù giaù vôùi goã eùp MDF vaø Thoå Nhó Kyø ñieàu tra choáng laån traùnh thueá baùn phaù giaù saûn phaåm goã daùn (plywood). Hai vuï vieäc ñeàu ñaõ keát thuùc ñieàu tra vaø ñang trong giai ñoaïn aùp thueá. Naêm 2018, Hieäp ñònh Thöông maïi töï do Vieät Nam - EU seõ coù hieäu löïc, DN goãVieätNamphaûichuaånbògìñeåböôùc vaøo saân chôi naøy? - DN goã phaûi ñaùp öùng yeâu caàu cuûa thò tröôøng nhaäp khaåu, trong ñoù yeâu caàu veà nguoàn goác, xuaát xöù cuûa goã vaø caùc saûn phaåm goã. Ñaëc bieät, caùc DN caàn tìm hieåu veà noäi dung cam keát nhö thueá quan, quy taéc xuaát xöù, bieän phaùp kyõ thuaät vaø bieän phaùp phoøng veä ñeå coù chieán löôïc thaâm nhaäp hieäu quaû. Xaùc ñònh maët haøng DN mình ñang coù theá maïnh, laøm sao ñeå ñaùp öùng tieâu chí xuaát xöù, cuûng coá nhaân söï, coù chieán löôïc veà nguyeân phuï lieäu... Ñeå taêng khaû naêng ñaùp öùng yeâu caàu ngaøy caøng cao cho thò tröôøng, coøn caàn phaûi caûi tieán maãu maõ, ñaàu tö nghieân cöùu thieát keá phaùt trieån saûn phaåm; taêng cöôøng chaát löôïng, coâng ngheä vaø xaây döïng thöông hieäu saûn phaåm rieâng vôùi chaát löôïng cao vaø giaù caû phuø hôïp; coù chieán löôïc nhaäp khaåu maùy moùc thieát bò töø chaâu AÂu vôùi giaù giaûm ñeå naâng cao naêng löïc caïnh tranh. Vaán ñeà nguyeân lieäu laø soáng coøn vôùi ngaønh goã nhöng nhieàu naêm qua DN Vieät Nam vaãn chöa khaéc phuïc ñöôïc, daãn ñeán nguy cô phuï thuoäc vaøo nguoàn goã nhaäp khaåu. Theo baø, nhaäp khaåu goã töø chaâu Phi coù phaûi laø lyù töôûng? - Ñeå giaûm phuï thuoäc töø nguoàn goã nhaäp khaåu, Nhaø nöôùc seõ coù nhöõng cô cheá, chính saùch hoã trôï veà maët ñaát ñai, voán… ñeå troàng röøng theophöôngthöùcthaâmcanh,töïtuùc nguoànnguyeânlieäugoã.Bencaïnhñoù seõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát ñeå nhaäpkhaåuvaøcungöùngnguyeânlieäu cho ngaønh cheá bieán, xuaát khaåu goã ñaùp öùng soá löôïng, chaát löôïng, thôøi gian vôùi giaù caïnh tranh. Nguoàn nhaäp khaåu goã töø chaâu Phi coù thuaän lôïi laø doài daøo. Naêm 2016, Vieät Nam ñaõ nhaäp khaåu goã vaø saûn phaåm goã töø 24 nöôùc chaâu Phi vôùi kim ngaïch ñaït 384,6 trieäu USD. Nhöõng naêm gaàn ñaây, nhieàu DN Vieät Nam ñaõ tích cöïc sang chaâu Phi mua goã. Veà cô baûn, giaù goã taïi caùc nöôùc chaâu Phi thöôøng reû hôn so vôùi Laøo, Campuchia, Trung Quoác vaømoätsoánöôùckhaùc.Tuynhieânvieäc nhaäp khaåu goã nguyeân lieäu töø caùc thò tröôøng naøy vaãn coøn nhöõng khoù khaên veà maët thuû tuïc, phaùp lyù cuõng nhö haøng raøo kyõ thuaät maø DN phaûi ñoái maët. Xin caûm ôn baø. Nhöõng thaùng cuoái naêm 2016 ñaõ chöùng kieán söï taêng tröôûng xuaát khaåu sang thò tröôøng Hoa Kyø do baát ñoäng saûn khôûi saéc. Vôùi vieäc Chính phuû môùi cuûa Myõ giöõ laõi suaát oån ñònh, döï kieán thò tröôøng baát ñoäng saûn Hoa Kyø seõ coù nhieàu tieàm naêng phaùt trieån, aûnh höôûng toát ñeán nhu caàu nhaäp khaåu caùc saûn phaåm noäi thaát vaø laø cô hoäi lôùn cho ngaønh goã Vieät Nam.
 25. 25. XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI 32 T heokeáhoaïch,SylvaWood2017 seõcoùkhoaûng130gianhaøngcuûa caùc nhaø cung caáp goã cöùng, goã meàm, goã xeû saáy, vaùn eùp, vaùn daêm, OSB,MDF/HDF,veneer,goãkyõthuaät, laminate, nhaø goã taïi Trung Quoác vaø moät soá nöôùc khaùc treân theá giôùi. Toác ñoä taêng tröôûng nhanh cuûa chaâu AÙ ñaõ thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa ngaønh coâng nghieäp xaây döïng taïi khu vöïc naøy, daãn ñeán gia taêng nhu caàu veà caùc vaät lieäu xaây döïng beàn vöõng vaø coâng ngheä thoâng minh. Chính vì theá, trong khuoân khoåcuûatrieånlaõmSylvaWood2017, hoäithaûoveà“Söïleânngoâicuûavaätlieäu goã trong kieán truùc” seõ ñöôïc dieãn ra vôùi söï tham gia cuûa caùc chuyeân gia trong ngaønh xoay quanh caùc chuû ñeà chính nhö: goã trong kieán truùc, goã trong noäi thaát, goã trong taát caû vaø daønh cho taát caû. Hoäithaûoseõtaäptrungvaøochiaseû phaùt trieån môùi nhaát trong caùc coâng trình baèng goã söû duïng caùc coâng ngheä xaây döïng môùi vaø caùc loaïi goã kyõ thuaät nhö goã eùp taám lôùn (CLT), goã glulam, goã nhöïa taám lôùn (WCP) nhö moät yeáu toá kieán truùc. Caùc kieán truùcsö,nhaøthieátkeá,kyõsövaøchuyeân vieân seõ coù tìm thaáy nhöõng cô hoäi vaø thaùch thöùc trong khi söû duïng goã nhö moät vaät lieäu beàn vöõng vaø coù hieäu suaát cao nhö theá naøo. Qua ñoù, nhaø thieát keá, nhaø saûn xuaát ñoà noäi thaát vaø thöông maïi goã cuõng seõ coù ñöôïc moät caùi nhìn hoaøn toaøn môùi veà vaät lieäu töø goã nhö goã composite, veneer ñeïp maét vaø caùch ñeå khai thaùc toái öu giaù trò vaø veû ñeïp cuûa noù trong thieát keá noäi thaát, saûn phaåm noäingoaïithaátvaøcaùcsaûnphaåmthaùo laép ñöôïc nhö theá naøo. GOÃ TRONG KIEÁN TRUÙC Goã eùp taám lôùn CLT seõ leân ngoâi. CLT thöôøng ñöôïc laøm töø goã meàm. Tuy nhieân, moät soá coâng trình coâng coängñoøihoûitínhchuyeânmoân,chaát löôïng cao hôn, CLT laøm töø goã cöùng seõ ñöôïc öu tieân löïa choïn thaønh vaät lieäu thay theá vaø coù theå ñaây laø giaûi phaùp duy nhaát. Trong ñoù, goã Tulipwood Hoa Kyø laø loaïi goã cöïc kyø thaân thieän vôùi moâi tröôøng vì tröõ löôïng phong phuù vaø goã ñöôïc söû duïng ñeå laøm CLT laø Nôi gaëp gôõ cuûa goã Ñöôïc bieát ñeán nhö laø hoäi chôï duy nhaát taïi chaâu AÙ taäp trung tröng baøy caùc nguoàn nguyeân lieäu goã. Naêm 2017 laø laàn thöù 3 trieån laõm naøy ñöôïc dieãn ra vôùi söù meänh “laøm xích laïi gaàn nhau” giöõa caùc nhaø cung caáp vaø saûn xuaát ñoà noäi ngoaïi thaát baèng goã. Thöôïng Haûi - moät trong nhöõng nôi ñöôïc ñaùnh giaù laø thò tröôøng goã soâi ñoäng nhaát theá giôùi - seõ laø ñòa ñieåm dieãn ra Sylva Wood 2017 töø 26-28/6. THANHKIEÀU Coâng trình “The smile” SYLVA WOOD
 26. 26. 33 goã ôû phaân haïng thaáp nhaát. Thoâng thöôøng,Tulipwoodphaânhaïngthaáp nhö theá thì laïi khoâng ñöôïc ñöa vaøo caùcdaâychuyeànsaûnxuaátñoànoäithaát haynoùicaùchkhaùclaønoùkhoângñöôïc söû duïng phoå bieán. Ñeå minh chöùng cho löïa choïn ñoù, CLT ñöôïc laøm töø Tulipwood ñaõ ñöôïc caùc kyõ sö thöïc hieän taùc phaåm «Endless Stair» (loàng caàu thang cao choùt voùt) - ñaây cuõng laø thöû thaùch raát lôùnvôùinhoùmkyõsö.Hainaêmsauñoù, HoäiñoàngXuaátkhaåugoãcöùngHoaKyø (AHEC), Alison Brooks Architects vaø Coâng ty Arup coâng boá coâng trình “The Smile”, caáu truùc CLT phöùc taïp nhaát töøng ñöôïc xaây döïng. Trong muøaHeønaêmnay,Maggie’sOldham ôû Anh cuõng seõ laø toøa nhaø ñaàu tieân ñöôïchoaønthaønhvôùiCLTtöøgoãcöùng nhö moät loaïi vaät lieäu xaây döïng. Chínthaùngñeåxaâydöïngmoättoøa nhaø 18 taàng laïi laø moät caâu chuyeän thuùvòchovieäcsöûduïnggoãcöùngCLT trong kieán truùc. Ñoù laø khoaûng thôøi gian ñeå xaây döïng kyù tuùc xaù cuûa Ñaïi hoïcBritishColumbia-toøanhaøbaèng goãcaonhaáttheágiôùi.CLTñöôïcgheùp noái tröôùc beân ngoaøi vaø ñöôïc döïng leân cao bôûi söï keát hôïp giöõa goã, beâ toâng vaø saét. Noù trong gioáng nhö nhöõngkhoáiLegotovöõngchaõi.Ñieàu naøy chaéc chaén seõ ñeå laïi suy nghó khi xaây toøa nhaø cao taàng baèng goã thì lieäu seõ laøm ñöôïc bao nhieâu taàng vaø 9 thaùng ñeå hoaøn thaønh cuõng coù theålaøthaùchthöùclôùnñoáivôùicaùcnhaø xaây döïng. ÔÛTrungQuoác,caùcnhaøxaâydöïng vaø kieán truùc ñang phaùt trieån caùch öùngduïnggoãtrongxaâydöïngvaøcaùc coângtrìnhlaépraùp.Vìmoätcuoäcsoáng xanh neân chính phuû ñaõ ñöa ra caùc thoâng soá kyõ thuaät cho caùc vaät lieäu xaây döïng nhö beâ toâng, theùp vaø goã, cho neân goã coù theå laép raùp trong xaây döïng ngaøy caøng trôû neân phoå bieán hôn.Vìchuùngñöôïcthieátkeá,döïtoaùn vaøthicoângnhanhchoùnghôn(caûgoã ñaëcvaøgoãkyõthuaät);dónhieân,vaätlieäu naøyraáttöïnhieân,coùkhaûnaêngtaùitaïo vaø thaân thieän vôùi moâi tröôøng. Tröôùc ñaây, vieäc öùng duïng goã trongxaâydöïngtaïiTrungQuoácchaäm phaùt trieån vì thieáu kinh nghieäm laãn kieán thöùc. Nhöng ngaøy hoâm nay ñaõ khaùc raát xa, chính phuû ñaõ taïo ñieàu kieän ñeå phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp hoã trôï ñaày ñuû ñeå ñaùp öùng vôùi nhöõng xu höôùng môùi, vaø ñuû ñeå taïo ra nhöõng coâng trình mang teân “coâng trình xanh, thaân thieän”. GOÃ TRONG NOÄI THAÁT Trongvoâvaøngvaätlieäunhönhöïa, composit, goám söù, gaïch ngoùi..., thì khaû naêng goã ñöôïc söû duïng laøm cöûa coùhieäusuaátcao,deãdaøngñeåthieátkeá. Vìtínhlinhhoaït,goãlaøsöïlöïachoïntoát nhaát ñeå laøm ñoà beân trong ngoâi nhaø nhö vaùn saøn, cöûa ra vaøo, cöûa soå, ñoà Taïi Sylva Wood 2017, giaûi thöôûng thieát keá ñoà goã vôùi teân goïi CX Joy seõ laø cô hoäi toát cho caùc nhaø thieát keá taïi Trung Quoác cuõng nhö khu vöïc. Giaûi thöôûng naøy daønh cho taát caû caùc nhaø thieát keá töï do, caùc studio thieát keá, caùc sinh vieân thieát keá vôùi vaät lieäu chính laø goã cöùng Hoa Kyø. Saûn phaåm cuoái cuøng seõ ñöôïc ñaùnh giaù bôûi hoäi ñoàng chuyeân moân vaø thoâng qua keânh bình choïn tröïc tuyeán. Taát caû nhöõng saûn phaåm töø cuoäc thi ñeàu ñöôïc tröng baøy taïi cuoäc trieån laõm naøy. noäi thaát caùc loaïi, töôøng, vaùch ngaên vaøñoàthaùolaép.Taïicaùckhudaâncövaø döïaùnthöôngmaïi,goãcuõngñaùpöùng tieâuchuaånxaâydöïngnghieâmngaëtvaø tieâu chuaån moâi tröôøng. GOÃ TRONG TAÁT CAÛ VAØ CHO TAÁT CAÛ Ñoù laø xu höôùng môùi hieän nay vaø goã soài - moät loaïi goã ñöôïc ñaùnh giaù laø vaät lieäu beàn vöõng “tröôøng toàn theo thôøi gian” ñöôïc choïn. Noù laø söï löïa choïn toát nhaát ñeå laøm noäi thaát, vaùn saøn vaø öùng duïng trong ngaønh moäc vaø xaây döïng. Veneer cuõng seõ ñöôïc tieáp tuïc söû duïng, gheùp noái, daùn caïnh, eùp veneer töø caùc beà maët veneer ñôn giaûn ñeán tuyeät ñeïp leân vaùn vaø khaûm. Saøn goã thoâng töø Bordeaux, ñöôïc baùn taïi hôn 15 quoác gia treân theá giôùi vaø laø moät trong nhöõng saûn phaåm tröng baøy taïi DOMOTEX ASIA trong naêm nay. AÛnh: FP Bois. Goã soài coù maët khaép nôi. AÛnh: Coâng trình ôû Norwich Catheral (Anh) ñöôïc thieát keá bôûi kieán truùc sö Hopkins
 27. 27. XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI 34 Phaàn Lan noåi tieáng vôùi nhöõng ngaønh coâng nghieäp veà goã raát phaùt trieån, khaùch haøng cuûa nhaø cung caáp goã Phaàn Lan bao goàm nhöõng coângtrìnhxaâydöïng,saûnxuaáthaøng noäi thaát, bao bì vaø ngaønh moäc, nhaø phaân phoái goã leû vaø nhöõng nhaø töï cheá taùc goã khaép nôi treân theá giôùi. Goã töø Phaàn Lan laø chöông trình xuùc tieán thöông maïi caáp quoác gia do FINPRO, moät toå chöùc cuûa chính phuû Phaàn Lan, hoã trôï nhöõng nhaø saûn xuaát goã xeû Phaàn Lan thaønh coâng trong vieäc xuaát khaåu goã xeû vaøo thò tröôøng Trung Quoác. Trong 2 naêm qua, goã xeû Phaàn Lan xuaát khaåu vaøo Trung Quoác ñaõ taêng 2,5 laàn. Giaùm ñoác chöông trình, oâng Jyrki Mantere, cho bieát khaùch haøng Trung Quoác nhaäp goã xeû Phaàn Lan chuû yeáu cho ngaønh saûn xuaát ñoà noäi thaát.OÂngManteretinchaécraèngVieät Nam, vôùi söï buøng noå ñoâ thò hoùa, chaéc chaén seõ ñöôïc lôïi vôùi nguoàn cungöùnggoãtöøPhaànLan,thoûamaõn nhu caàu ñang taêng cuûa ngaønh cheá bieán ñoà goã chaát löôïng cao cho thò tröôøng noäi ñòa. OÂng tin raèng söï hôïp taùc giöõa Vieät Nam vaø Phaàn Lan seõ mang laïi nhieàu höùa heïn. OÂng Mantere noùi: “Khoâng chæ laø nguyeânlieäuchongaønhsaûnxuaátñoà noäi thaát, ngaønh coâng nghieäp cheá bieán caùc saûn phaåm goã Vieät Nam coù theåduønggoãthoângtraéngvôùivaângoã ñoàng ñeàu saûn xuaát taám traàn, töôøng vaønhöõngmaëtdöïngnoäi ngoaïithaát. GoãthoângñoûPhaànLan(redpine)vôùi phaàn loõi goã vöõng chaéc laø nguyeân lieäu hoaøn haûo ñeå laøm cöûa soå chaát löôïng cao”. Goã Phaàn Lan, nguyeân lieäu tuyeät haûo Do khí haäu khaéc nghieät ôû vuøng cöïc Baéc, goã Phaàn Lan phaùt trieån chaäm neân raát vöõng chaéc, coù haøm löôïng nhöïa thaáp vaø vaân goã khaù ñoàng ñeàu, coù thôù goã thaúng, ñaëc bieät laø goã vaân sam (spruce) laø nguyeân lieäu haïng nhaát ñaùp öùng nhu caàu cuûa ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam. P haàn Lan laø quoác gia ôû Baéc AÂu, ñöôïc bao phuû bôûi röøng nhieàu nhaát theá giôùi (75%). Phaàn Lan cuõng laø moät trong nhöõng nôi lyù töôûng nhaát cho röøng phaùt trieån. Phaàn Lan naèm trong vaønh ñai oân ñôùi vôùi nhieät ñoä döôùi 0oC vaøo muøa ÑoângvaømuøaHeøngaénnguûi.Söïtaêng tröôûng chaäm cuûa caây röøng laøm cho goã phaùt trieån vaân goã thaúng toái ña vaø coù raát ít nhaùnh, khaùc vôùi ñieàu kieän taêng tröôûng ôû vuøng Scandinavia vaø mieàn Trung AÂu. Söï taêng tröôûng chaämcuûagoãPhaànLangiuùpchothaân caây troøn vaø thaúng, voøng sinh tröôûng cuûa goã moûng vaø saên chaéc. Nhôø caáu truùc vaø hình daùng ñeïp, goã meàm Phaàn Lan coù löôïng nhöïa thaápvaøñöôïcxemlaøloaïinguyeânlieäu hoaøn haûo cho khaù nhieàu öùng duïng. Ñieàu naøy raát phoå thoâng khaép nôi treân theá giôùi, ñaêc bieät trong nhöõng öùng duïng caàn phoâ tröông beà maët saûn phaåm. Nhöõng ngöôøi laøm ngheà moäc Vieät Nam ñaõ nhaän thaáy goã vaân sam traéng (coøn goïi laø thoâng traéng) raát phuø hôïp ñeå laøm phaàn maët ngoaøi cuûasaûnphaåmgoã.Goãthoângtraéngvôùi maét goã ñeïp taïo beà maët ñoàng nhaát vôùi vaân goã ñeàu. THANHKIEÀU Chöông trình Goã töø Phaàn Lan vôùi nhöõng coâng ty cung caáp goã Phaàn Lan seõ tham gia Hoäi chôï VIFA Expo 2017 taïi TP.HCM. 14 coâng ty seõ ñaïi dieän cho ngaønh cung caáp goã Phaàn Lan taïi gian haøng G301 vaø G302 OÂng Mantere noùi: “ÔÛ Phaàn Lan, vieäc thu hoaïch, cöa xeû goã vaø giao hang goã xeû ñöôïc aùp duïng coâng ngheä vaø naêng löïc haøng ñaàu theá giôùi. Hieåu bieát khaùch haøng laø ñieàu raát quan troïng ñoái vôùi chuùng toâi. Nhöõng coâng ty Phaàn Lan raát quan taâm ñeán vieäc xaây döïng quan heä thöông maïi laâu daøi vôùi caùc ñoái taùc, khaùch hang Vieät Nam. Vì vaäy, chuùng toâi mong seõ hoïc hoûi ñöôïc nhieàu ñieàu töø VIFA Expo veà nhöõng nhu caàu töø thò tröôøng Vieät Nam”. Ñeå bieát theâm nhöõng thoâng tin chi tieát khaùc lieân quan ñeán Chöông trình Goã töø Phaàn Lan, vui loøng tham khaûo: www.wood- fromfinland.fi.
 28. 28. VAÄT LIEÄU 36 VAÄT LIEÄU 36 khaùc bieät naøy. Ví duï goã taàn bì (ash) ôû mieàn Baéc coù theå khaùc bieät so vôùi mieàn Nam. Ñieàu naøy seõ aûnh höôûng ít nhieàu ñeán quaù trình saûn xuaát vaø thaønhphaåm.Vieäcmuagoãcuøngmoät vuøng mieàn coù theå haïn cheá ñöôïc ñieàu naøy. ÑEÅ YÙ ÑEÁN ÑOÄ CHEÂNH LEÄCH Moät loaïi goã coù theå khaùc nhau trong cuøng moät nguoàn goã khi ta quan saùt daùt goã vaø taâm goã. Chaúng haïnnhöñöôøngkínhcuûatulipwood (teângoïikhaùclaøyellowpoplar)ôûHoa Kyøcoùsöïkhaùcbieätraátlôùntrongcuøng moät loâ haøng. CUØNG GIOÁNG NHÖNG LAÏI KHAÙC Nhieàuloaïigoãcoùnhieàunhoùmgoã phuï. Chaúng haïn nhö goã soài ñoû (red oak) coù ñeán 8 loaïi. Nhìn chung, noù gioángnhauvaøñeàuñöôïcbaùnvôùiteân goïigoãsoàiñoû,nhöngthöïcteánoùkhaù khaùc bieät. Soài ñoû phaùt trieån nhanh hôn thì coù vaân roäng vaø cuõng bò aûnh höôûng bôûi nguoàn goác. CAÙC VAÁN ÑEÀ KÍCH THÖÔÙC Kích côõ caùc caây goã cöùng trong röøng töï nhieân ôû Hoa Kyø coù söï khaùc bieät raát ñaùng keå. Ñieàu naøy cuõng quyeát ñònh ñeán thoâng soá kyõ thuaät cuûa goã. Ví duï, tulipwood laø moät trong nhöõng loaïi caây cao nhaát, trong khi caây oùc choù thì thaáp hôn. Ñieàu naøy cuõng ñöôïc caùc tieâu chuaån cuûa Hieäp hoäi Goã cöùng xeû Quoác gia (NHLA) tính ñeán. BIEÁT VEÀ NHÖÕNG GIÔÙI HAÏN Khi mua goã xeû taïi Hoa Kyø, baïn neânbieátveàgiôùihaïnthöïcteáveàchieàu daøi, ñoä roäng, beà daøy, ñoä co ruùt khoâ, möùc ñoä saün coù cuûa goã. Theo phaân haïngFAS,goãoùcchoùkhoângdaøiquaù 7,62m (25 foot) vaø phaûi ñöôïc chæ ñònh saáy khoâ khoâng khí (AD) hoaëc loø saáy (KD) ñeå xöû lyù ñoä aåm (MC). TÖÔØNG TAÄN VEÀ PHAÂN HAÏNG GOÃ Vieäc hieåu roõ veà caùc tieâu chuaån phaânhaïngcuûaNHLAlaøraátcaànthieát ñeå traùnh vieäc mua khoâng ñuùng giaù hay ñaùnh giaù sai veà loaïi goã. Chaúng haïn, ña phaàn caùc nhaø saûn xuaát noäi thaátñeàucoùtheåñaïtñöôïcnaêngxuaát cao vôùi goã coù haïng #1Common hoaëc thaáp hôn, trong khi caùc nhaø saûn xuaát cöûa vaø ñoà noäi thaát nhoû laïi coù theå caàn ñeán caùc thanh goã daøi hôn trong phaân loaïi FAS. Chi phí ñöôïcquyeátñònhbôûinaêngsuaát,chöù khoâng phaûi baèng giaù caû. Caùc phaân haïngcoùtheåñöôïctuøychænhbôûinhaø cung caáp. TÌM MOÄT NGÖÔØI BAÏN ÑOÀNG HAØNH Cuoái cuøng, lôøi khuyeân toát nhaát laø haõy laøm vieäc vaø laéng nghe nhaø cung caáp keå caû hoï laø nhaø xuaát khaåu tröïc tieáp töø Myõ hay laø nhaø phaân phoái trong nöôùc ñeå hoï coù theå naém ñöôïc nhu caàu cuûa baïn moät caùch toát nhaát. (Nguoàn: World Hardwoods) 10 lôøi khuyeân khi choïn mua goã cöùng Hoa Kyø Goã cöùng Hoa Kyø hieän raát ña daïng veà chuûng loaïi vaø mang nhöõng ñaëc tính rieâng. Caùc caây duø cuøng moät loaøi nhöng laïi coù nhöõng tính chaát khaùc nhau do ñieàu kieän khí haäu, ñaát troàng, ñoä cao cuõng nhö vieäc quaûn lyù röøng. Ñaëc bieät, phaàn lôùn caùc loaøi goã cöùng Hoa Kyø ñöôïc taùi taïo thoâng qua choïn loïc töï nhieân do haït gioáng ñöôïc phaân phoái theo gioù, möa, caùc loaøi ñoäng vaät vaø thaäm chí do chaùy röøng, cho neân vieäc gieo troàng nhìn chung khoâng caàn thieát. MAITOØNGdòch PHUØ HÔÏP MUÏC ÑÍCH SÖÛ DUÏNG Haàuheátgoãcöùngñeàukhoângbeàn töï nhieân, cho neân phuø hôïp ñeå laøm ñoà noäi thaát. Chæ moät vaøi loaïi coù theå ñöôïcsöûduïngñeålaømñoàngoaïithaát. Vì vaäy, löïa choïn goã “phuø hôïp vôùi muïc ñích söû duïng” laø nguyeân taéc ñaàu tieân caàn löu yù. Ví duï, goã phong (maple) chæ thích hôïp ñeå laøm ñoà noäi thaát coøn ñoà ngoaïi thaát thì khoâng. HIEÅU ROÕ VEÀ ÑAËC TÍNH GOÃ Chuùng ta coù theå tìm hieåu tính chaát cuûa töøng loaïi goã cöùng khaùc nhau treân nhieàu nguoàn thoâng tin saün coù ñeå traùnh sai soùt trong quaù trình saûn xuaát. Chaúng haïn goã soài (oak) thì cöùng chaéc, coøn hoà ñaøo (hickory) thì raát khoù ñeå loùt saøn,... QUAN TAÂM ÑEÁN MAØU SAÉC Veû ñeïp hay tính thaåm myõ laø moät trong nhöõng ñaëc tính haáp daãn cuûa goã cöùng. Töøng loaïi khaùc nhau seõ coù maøu saéc, vaân goã vaø caùch hoaøn thieänbeàmaëtkhaùcnhau.Chaúnghaïn goã anh ñaøo (cherry) raát ñeïp sau khi ñaùnhboùnghoaønthieän,trongkhiñoù, goã döông (cottonwood) laïi raát khoù. TÌM HIEÅU VEÀ VUØNG TROÀNG Duø cuøng moät gioáng loaøi nhöng goã coù theå khaùc nhau tuøy thuoäc vaøo nôichuùngsinhtröôûngvaøphaùttrieån. Chuùng bò aûnh höôûng bôûi khí haäu, thôøi gian sinh tröôûng, nhieät ñoä theo ñoä cao,... Caùc nhaø xuaát khaåu töø Myõ ñeàu coù theå giaûi thích ñöôïc nhöõng
 29. 29. VAÄT LIEÄU 38 Cuoäc chôi cuûa vaùn nhaân taïo Toång caàu nguyeân lieäu goã taïi Vieät Nam naêm 2015 khoaûng 11,8 trieäu m3 . Döï kieán, töø nay ñeán 2020, vôùi tyû leä taêng tröôûng saûn xuaát cuûa ngaønh bình quaân laø 15%/naêm thì toång caàu nguyeân lieäu seõ leân ñeán khoaûng 23,5 trieäu m3 . Neáu chæ döïa vaøo nguoàn nguyeân lieäu töï nhieân, cheá bieán goã Vieät Nam seõ khoù loøng ñi ñöôøng daøi vaø nhaát laø khoâng theo kòp xu höôùng quoác teá. Ñoù chính laø lyù do vaøi naêm trôû laïi ñaây, thuaät ngöõ vaùn nhaân taïo ñöôïc nhaéc nhieàu ôû Vieät Nam. BUØINHÖVIEÄT GiaùmñoácCoângtyCPKyõngheägoãLongVieät Vaùn nhaân taïo goàm nhieàu loaïi khaùc nhau nhö: vaùn eùp (plywood); vaùn daêm (particleboard); vaùn sôïi (fiberboard), ñaëc bieät vaùn sôïi coù tyû troïng trung bình (MDF) (Medium Density Fiberboard); vaùn gheùp thanh (block board); vaùn sôïi xi maêng (cement fiberboard); vaùn daêm ñònh höôùng (oriented stand board), OFB. Moãi loaïi vaùn ñöôïc öùng vôùi moät loaïi coâng ngheä phuø hôïp. Song ñieåm chung nhaát laø vaät lieäu ñöôïc lieân keát vôùi nhau baèng keo höõu cô hay voâ cô vaø ñöôïc eùp thaønh taám döôùi aùp löïc trong ñieàu kieän baøn eùp coù gia nhieät hay khoâng gia nhieät tuøy loaïi saûn phaåm vaø keo. THEO KÒP XU THEÁ CUÛA THEÁ GIÔÙI Vaùn nhaân taïo laø thuaät ngöõ duøng ñeå chæ nhöõng loaïi vaät lieäu daïng taám ñöôïc taïo thaønh töø nhöõng nguyeân lieäu thöïc vaät thaân cöùng coù xô sôïi cellulose cao, lieân keát vôùi nhau nhôø keo vaø caùc hoùa chaát ñaëc bieät khaùc. Moãi loaïi vaùn ñeàu coù teân rieâng theo ñaëc ñieåm caáu taïo vaø coâng ngheä saûn xuaát nhö: vaùn daêm, vaùn sôïi, vaùn eùp, vaùn OFB, vaùn gheùp thanh... Xeùt veà maët moâi tröôøng thì vaùn nhaân taïo söû duïng keo carb-p2 ñeå keát dính hôn haún caùc loaïi vaät lieäu khaùc (plastic, cao su toång hôïp, saønh söù...). Ñaây vaãn laø moät loaïi vaät lieäu töï nhieân, öùng duïng coâng ngheä saûn xuaát maø thaønh. Noù coù theå taùi söû duïng khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. Chính vì vaäy maø caùc toå chöùc moâi tröôøng khuyeán caùo taêng cöôøng öu tieân söû duïng nguoàn vaät lieäu naøy. Vieät Nam laø quoác gia coù dieän tích röøng cao su lôùn. Ñaây laø nguoàn cung toát cho saûn xuaát vaùn nhaân taïo. Theo quan saùt cuûa toâi, trong voøng 8 naêm trôû laïi ñaây, ñaõ coù khoâng ít doanh nghieäp (DN) choïn saûn xuaát goã nhaân taïo duø hieän nay, cheá bieán goã Vieät Nam vaãn duøng goã töï nhieân laø chuû yeáu. Ñieåm ñaëc bieät laø khoâng chæ caùc DN trong ngaønh maø caû nhöõng DN giaøu naêng löïc taøi chính caùc ngaønh khaùc cuõng baét ñaàu manh nha tìm hieåu ñeå ñaàu tö. Boán naêm gaàn ñaây, laøm soùng ñaàu tö vaøo saûn xuaát vaùn nhaân taïo aáy ngaøy caøng maïnh meõ. Toâi nghó, ñaây laø höôùng ñaàu tö coù tính chieán löôïc. Bôûi, töông töï nhö caùc quoác gia khaùc, goã töï nhieân, goã quyù ôû Vieät Nam cuõng seõ ngaøy caøng giaûm. Duø chuùng ta coù dieän tích röøng troàng ñuû lôùn nhöng lôïi theá naøy cuõng seõ nhanh choùng khoâng coøn. Möùc taêng tröôûng cuûa goã töï nhieân khoâng theå naøo baèng nhu caàu saûn xuaát, cheá bieán goã neân seõ ñeán giai ñoaïn DN Vieät Nam phaûi choïn goã nhaân taïo.
 30. 30. 39 Ñaùp öùng nhu caàu nguyeân lieäu cho saûn xuaát, cheá bieán goã töø nay ñeán 2020, Vieät Nam ñaõ coù nhöõng ch- uaån bò khaù toát. Veà nguoàn goã trong nöôùc, hieän nay Vieät Nam coù khoaûng 2,5 trieäu ha röøng troàng kinh teá, khai thaùc haøng naêm treân 20 trieäu m3, cuøng vôùi khoaûng 1 trieäu ha cao su, chu kyø khai thaùc 25 naêm, cung caáp cho ngaønh cheá bieán goã khoaûng 2,5 trieäu m3 goã. Caùc loaïi caây phaân taùn vaø caây aên quaû trong vöôøn cung caáp khoaûng 2 trieäu m3 goã. Döï baùo ñeán naêm 2020 caùc nguoàn goã hôïp phaùp trong nöôùc seõ taêng leân do röøng troàng taêng haøng naêm treân 200 ngaøn ha vaø söï haïn cheá xuaát khaåu vaùn daêm trong nhöõng naêm tôùi do thò tröôøng giôùi haïn, caùc loaïi vaùn coâng nghieäp cuõng ñöôïc ñaàu tö saûn xuaát trong nöôùc nhieàu hôn. Veà nguoàn nhaäp khaåu, naêm 2015, toång löôïng goã nhaäp khaåu vaøo Vieät Nam laø 4,79 trieäu m3 quy ra goã troøn, vôùi kim ngaïch 1,67 tyû USD. Caùc loaïi vaùn coâng nghieäp vaø ñoà noäi thaát khoaûng 428 trieäu USD. Vai troø cuûa goã nhaäp khaåu laø boå sung nhu caàu, vöøa laøm ña daïng nguyeân lieäu thoûa maõn yeâu caàu thò tröôøng, vöøa coù taùc duïng nuoâi döôõng nguoàn goã trong nöôùc ñeå laøm taêng tyû leä sinh khoái cuûa röøng troàng. Ñoàng thôøi, giaûi quyeát ñöôïc baøi toaùn goã hôïp phaùp taïi caùc thò tröôøng lôùn. GIAÛI QUYEÁT BAØI TOAÙN NGUYEÂN LIEÄU Caùc chuyeân gia trong ngaønh döï baùo, sau taêng tröôûng chaäm 2016, giai ñoaïn 2017vaø2018,ngaønhcheábieángoãVieätNam seõ taêng tröôûng maïnh cuøng vôùi söï taêng tröôûng cuûa thò tröôøng theá giôùi. Ñieàu naøy nghóa laø nhu caàu nguyeân lieäu trong thôøi gian tôùi seõ raát cao. Khoâng döøng laïi ôû ñoù. Nhìn vaøo Trung Quoác, quoác gia ñang chieám 50% saûn löôïng ñoà goã cuûa theá giôùi, böùc tranh veà tieàm naêng phaùt trieån ngaønh saûn xuaát vaùn nhaân taïo ôû Vieät Nam cuõng raát trieån voïng. Thöùnhaát,caùcnhaøhoaïchñònhchieánlöôïc TrungQuoácñanghaïncheáphaùttrieån,khoâng khuyeán khích phaùt trieån ngaønh cheá bieán goã. Hoï ñoùng cöûa röøng, haøng loaït caùc DN saûn xuaát vaùn nhaân taïo Trung Quoác cuõng ñaõ ñoùng cöûa... Ñieàu naøy daãn ñeán ñaàu vaøo cuûa hoï seõ thieáu nguyeân lieäu. Khaùc vôùi Vieät Nam, cheá bieán goã Trung Quoác nhieàu naêm qua ñaõ öa chuoäng goã nhaân taïo. Vôùi nhöõng chính saùch môùi, caùc DN Trung Quoác seõ phaûi tìm kieám nguoànvaùnnhaântaïoôûxungquanh,gaànnhaátlaølaùnggieànglaøVieätNam. Nhö vaäy, cô hoäi daønh cho nhöõng DN saûn xuaát vaùn nhaân taïo Vieät Nam khoâng chæ laø thò tröôøng trong nöôùc maø coøn laø xuaát khaåu. Vaán ñeà cuûa caùc nhaø maùy saûn xuaát goã nhaân taïo Vieät Nam hieän nay laø laøm theá naøo ñeå taêng chaát löôïng saûn phaåm, giaûm chi phí ñeå giaù thaønh coù theå caïnh tranh vôùi caùc thöông hieäu vaùn nhaân taïo quoác teá. Thöù hai, söï khoâng khuyeán khích cuûa chính phuû Trung Quoác trong ngaønh goã ñaõ khieán caùc ñôn haøng töø Myõ, Chaâu AÂu, Nhaät Baûn... chuyeån dòch nhieàu veà Vieät Nam vaø caùc nöôùc. Ñaây laø cô hoäi ñeå ngaønh saûn xuaát vaùn nhaân taïo taêng toác, cung öùng cho caùc nhaø saûn xuaát trong nöôùc. Beân caïnh xu höôùng chuyeån sang vaùn nhaân taïo, cheá bieán goã Vieät Nam thôøi gian tôùi cuõng seõ chöùng kieán söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä beà maët, söï keát hôïp giöõa vaùn nhaân taïo cuøng caùc vaät lieäu nhö veneer, melamin, giaáy PU, sôn UV, da, kim loaïi, nhöïa PVC ñöôïc eùp phaàn vaân goã treân beà maët... ñeå taêng tính ña daïng cho saûn phaåm. Toâi tin laø böôùc tieán naøy coù theå seõ mang ñeán boä maët raát khaùc cho cheá bieán goã Vieät Nam thôøi gian tôùi.
 31. 31. VAÄT LIEÄU 40 Caâu chuyeän trong beáp cuûa Cariny KHOATÖ Sau 15 naêm laøm “ngöôøi Nhaø nöôùc”, quyeát ñònh boû ngang ñeå ra ngoaøi kinh doanh khi ñaõ xaáp xæ tuoåi 40, nhöng laïi khoâng coi ñoù laø chaäm treã - oâng Traàn Vieät Huøng, Giaùm ñoác Coâng ty TNHH Huøng Gia - ñôn vò nhaäp khaåu vaø phaân phoái caùc loaïi phuï kieän noäi ngoaïi thaát vôùi thöông hieäu Cariny, quan nieäm nhö vaäy. Trong caâu chuyeän cuûa mình, oâng khoâng noùi nhieàu veà caùc con soá, veà nhöõng thaønh coâng, maø chæ traûi loøng veà nhöõng gì mình nhìn thaáy. Bôûi theo oâng, khaùch haøng môùi laø ngöôøi ñaùnh giaù ñuùng nhaát. KHOÂNG BAO GIÔØ LAØ TREÃ Vaãn giöõ chaát gioïng raët Ñaø Naüng duø gia ñìnhñaõchuyeånraHaøNoäisoánggaàn20naêm, oâng Huøng keå gia ñình voán coù truyeàn thoáng kinh doanh nhöng sau khi toát nghieäp ñaïi hoïc ngaønh thöông maïi, oâng khoâng ñi theo con ñöôøng ñoù maø ñaàu quaân cho Petrolimex. 15 naêm laøm vieäc taïi ñaây cuûa oâng Huøng laø khoaûng thôøi gian coù theå xem laø yeân oån vôùi coâng vieäc ñaùng mô öôùc cuûa vò trí Tröôûng phoøng Kinh doanh. “Toâi quyeát ñònh nghæ vieäc ñeå ra ngoaøi laøm kinh doanh khieán nhieàu ngöôøi baát ngôø. Thôøi ñieåm ñoù, vieäcdaùmboû“bieâncheánhaønöôùc”laøchuyeän hieám, nhaát laø vôùi moät ngöôøi ñaõ coù thaâm nieân vaø vò trí cao, coù theå bò cho laø daïi doät. Nhöng toâi thaáy thoaûi maùi vì mình coøn coù theå laøm ñöôïc gì cho mình thì khoâng bao giôø laø treã. Ñoù laø naêm 2006, toâi môû moät nhaø maùy laøm vaùn saøn goã, vaùn thaám v.v.., sau 2 naêm thì thaát baïi. Thôøi ñoù coù quaù nhieàu ñôn vò laøm vaùn. Toâi nhaûy sang laøm phuï kieän noäi thaát”, oâng Huøng cho bieát. Töø xaêng daàu chuyeån sang lónh vöïc khaùc haúnlaøphuï kieän noäi thaát,ñeåbuø ñaép khoaûng troáng veà kinh nghieäm vaø kieán thöùc trong ngaønh, laø khoâng ñôn giaûn. OÂng Huøng phaûi laàn moø tìm hieåu veà töøng saûn phaåm. Roài oâng nhaän laøm nhaø phaân phoái cho moät haõng nöôùc ngoaøi, saûn phaåm ñeïp nhöng giaù thaønh cao neân thaâm nhaäp thò tröôøng raát vaát vaû. OÂng laïi phaûi ñi song song, töùc duøng thöông hieäu ngoaïi ñeå tìm hieåu thò tröôøng, vöøa ñaùnh lieàu xaây döïng thöông hieäu cho rieâng mình baèng caùch ñaët haøng OIM töø
 32. 32. 41 “Toâi quan nieäm caïnh tranh khoâng phaûi laø caùc beân giaønh giaät nhau caùi gì ñoù vaø phaàn thaéng thuoäc veà keû maïnh. Caïnh tranh laø nhìn leân, hoïc hoûi töø caùc “ñoái thuû” treân taàm cuûa mình, töùc laø thaáy ñöôïc caùi hay vöôït troäi cuûa hoï ñeå laøm muïc tieâu phaán ñaáu”. nöôùc ngoaøi. Ñieàu haøi loøng nhaát trong thôøi “nhaäp moân” naøy cuûa oâng chính laø caùch ñeå hieåu söï phuø hôïp vaø nhu caàu cuûa thò tröôøng. Hônnöõa,oângnhaänratronglónhvöïcnaøy laøm thöông maïi seõ ít ruûi ro hôn vai troø cuûa nhaø saûn xuaát, bôûi saûn xuaát seõ raát khoù khaên khi thay ñoåi hoaëc ruùt lui. OÂng Huøng nhaän xeùt: “Nhìn toång theá, khaû naêng cuûa chuùng ta coù theå saûn xuaát ñöôïc moät soá thieát bò nhöng vôùi soá löôïng saûn xuaát ra nhieàu thì möùc tieâu thuï laø khoâng lyù töôûng, giaù thaønh laïi cao do phaûi laøm ñuû coâng xuaát maùy vaø phaûi nhaäp nguyeân lieäu töø beân ngoaøi. Quan troïng hôn, nöôùcngoaøiraátmaïnhtrongnghieâncöùusaûn phaåm môùi, chuùng ta laïi khoâng thay ñoåi kòp theo xu höôùng saûn phaåm cuûa theá giôùi”. ThöônghieäuCarinycuûaoângHuøngrañôøitöø vieäc thích noäi thaát cuûa YÙ, moät nöôùc maïnh veà noäi thaát vaø thieát keá noäi thaát. Trong tieáng YÙ, “carini” nghóa laø ñeïp, oâng söûa laïi chöõ cuoái thaønh “y” ñeå khoâng bò truøng laëp. OÂng quan nieäm chaát löôïng saûn phaåm laø söï soáng coøn cuûa thöông hieäu. Moïi thöù phaûi “toát ñeïp” ñuùng vôùi ngöõ nghóa cuûa noù”. CHUYEÄN TÖØ NHAØ BEÁP Caâu chuyeän trôû neân soâi noåi hôn khi oâng noùi veà... nhaø beáp. Ñaây cuõng chính laø lónh vöïc maø Cariny chuyeân saâu trong nhieàu maûng cuûa ngaønh phuï kieän noäi thaát. OÂng Huøng cho raèng: “Vôùi ngöôøi Vieät Nam, beáp chính laø caùi hoàn cuûa moãi gia ñình chöù khoâng phaûi phoøng khaùch. Khoaûng thôøi gian vaø khoâng gian maø moät gia ñình Vieät gaëp nhau nhieàu nhaát trong ngaøy chính laø nhaø beáp. ÔÛ caùc ñoâ thò, khi xaây nhaø, beáp cuõng laø nôi ñaët nhieàu taâm huyeát nhaát cuûa chuûnhaân.Hoïvuiveûmôøibaïnbeøngöôøithaân tôùinhaøchôimaøkhoânggiaáu nieàm töï haøo veà caên beáp nhaø mình. Vôùi beáp, ngöôøi Vieät raát “chòu chôi”. Nhieàu laàn qua Singapore, thuù thaät toâi thaáy laï laø thieát bò nhaø beáp cuûa nöôùc naøy phaàn nhieàu coøn keùm hôn caùc gia ñình Vieät. Beáp baây giôø cuõng khoâng coøn laø khoâng gian ñoäc quyeàn cuûa phuï nöõ nöõa. Caùnh ñaøn oâng cuõng caûm thaáy thích thuù khi vaøo ñaây. Coù nhieàu ngöôøi ñaõ hoûi toâi vì sao laïi taøi trôï cho nhöõng chöông trình vaøo beáp, naáu aên treân truyeàn hình. Thaät taâm toâi khoâng laøm thöông hieäu maø chæ muoán goùp söùc

×