Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ban tin 53 HAWA - Go va Noi that

424 views

Published on

Gỗ và Nội thất là ấn phẩm định kỳ 2 tháng của Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp.HCM (HAWA). Ngoài những hoạt động Hội được đăng tải, ấn phẩm còn có nhiều nội dung đa chiều ở các mảng xúc tiến thương mại, chính sách - pháp luật, đào tạo, công nghệ, vật liệu và góc quản trị dành cho các đơn vị cá nhân đang hoạt động hoặc quan tâm đến thông tin trong ngành.

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ban tin 53 HAWA - Go va Noi that

 1. 1. AÁN PHAÅM CUÛA HOÄI MYÕ NGHEÄ & CHEÁ BIEÁN GOÃ TP. HOÀ CHÍ MINH (HAWA)SOÁ 53 (11-2016) 52 TIEÀM NAÊNG TÖØ THÒ TRÖÔØNG CAÊN HOÄTieâu ñieåm: 42 Haønh trình tìm kieám nhöõng göông maët thieát keá Goùp gaïch xaây nhaø HAWA 18 Nhaø xuaát baûn Thoâng Taán Có công nghệ, dễ đi nhanh OÂng Buøi Nhö Vieät Giaùm ñoác Coâng ty coå phaàn Kyõ ngheä goã Long Vieät:
 2. 2. 3 V .ì moät söï thaät khoâng theå choái caõi: Thöïc löïc, tieàm naêng laãn ñieàu kieän phaùt trieån cuûa ngaønh cheábieángoãcuõngnhöthuûcoângmyõ ngheä Vieät Nam ñeàu hoäi ñuû. Trong tay chuùng ta, laø ñoäi nguõ lao ñoäng kheùo leùo, saùng taïo, laø coâng ngheä ñaõ baét kòp vôùi theá giôùi, laø chính saùch beàn vöõng ñeå phaùt trieån nguoàn nguyeân lieäu... Döï kieán, naêm 2016, ngaønh naøy tieáp tuïc taêng tröôûng vaø vöôït qua con soá 7 tyû USD xuaát khaåu. Theo Trung taâm Nghieân cöùu caùc ngaønh coâng nghieäp (CSIL), thò phaàn xuaát khaåu goã Vieät Nam ñang chieám 5% theá giôùi. Ngoaøi Trung Quoác, caùc ñoái thuû caïnh tranh vôùi Vieät Nam laø Ñöùc, YÙ, Ba Lan, Indonesia,... Nhöõng con soá treân, quaû laø ñaùng ñeå ngaønh goã “nôû maøy nôû maët”. Tuy nhieân, cuõng phaûi thaáy raèng, khoaûng caùch cuûa chuùng ta vaø ngöôøi daãn ñaàu laø khaù lôùn. Thò phaàn Trung Quoác ñaõ chieám 38% theá giôùi. Noùi nhö vaäy ñeå thaáy raèng, chuùng ta vaãn phaûi tieáp tuïc ñaàu tö maïnh hôn cho coâng ngheä, ñaåy maïnh coâng nghieäp saùng taïo, naâng chaát ñoäi nguõ nhaân vieân cuõng nhö tìm ra con ñöôøng mang laïi giaù trò cao hôn cho ngaønh. Caâu chuyeän ngaønh goã ôû Singapore laø baøi hoïc ñaùng cho doanh nghieäp Vieät Nam tham khaûo. Hoï gaàn nhö khoâng coù naêng löïc saûn xuaát maø chæ döïa vaøo thieát keá, ñaët haøng gia coâng nhöng vaãn laø moät quoác gia phaùt trieån maïnh veà ngaønh goã. Ñaát nöôùc naøy coù chieán löôïc phaùt trieån ngaønh raát toát... Caùi chuùng ta caàn, cuõng laø moät chieán löôïc. Nhöng, khaùc vôùi Singapore, vôùi neàn saûn xuaát ñaõ ñöôïc chöùng minh thöïc löïc, chuùng ta caàn chieán löôïc toång theå ñeå coù theå phaùt huy nhöõng theá maïnh voán coù, khaéc phuïc nhöõng haïn cheá vaø coäng theâm nhöõng giaù trò gia taêng. Trong baûn tin Goã & Noäi Thaát soá 53, nhöõng laùt caét cuûa ngaønh, vieát neân töø nhöõng caâu chuyeän thöïc teá doanh nghieäp cho ngöôøi laøm ngheà thaáy roõ hôn con ñöôøng nhöõng ñoàng nghieäp cuûa mình ñaõ vaø ñang ñi. Nhöõng thaønh quaû vaø traên trôû cuûa hoï chính laø keânh tham khaûo cho chuùng ta, treân con ñöôøng chung, tieán ñeán muïc tieâu 20 tyû USD doanh thu trong 10 naêm tôùi - Töông lai ngaønh coøn roäng môû. Traân troïng. Töông lai ngaønh coøn roäng môû NGUYEÃNCHIEÁNTHAÉNG Hoäi chôï Ñoà goã vaø Trang trí noäi thaát Vieät Nam - VIFA HOME 2016 seõ dieãn ra töø ngaøy 24 - 27/11/2016 taïi Nhaø thi ñaáu TDTT Phuù Thoï - Soá 1 Löõ Gia, phöôøng 15, quaän 11, TP.HCM. Laàn thöù 7 toå chöùc, chuû ñeà xuyeân suoát cuûa Vifa Home khaúng ñònh: “Ñoà goã & noäi thaát Vieät - vöõng böôùc saân nhaø”. Vì sao nhöõng ngöôøi laøm ngheà coù theå töï tin giöông cao chuû ñeà naøy? TIEÁNG NOÙI NGÖÔØI TRONG NGHEÀ
 3. 3. 4 In 1.000 baûn, khoå 21x30 cm taïi CTY TNHH MTV ITAXA Ñòa chæ: 126 Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.3, TP.HCM Giaáy ÑKXB soá: 3512-2016/CXBIPH/04-80/ThT Quyeát ñònh xuaát baûn soá: 444/QÑ-NXBTT NXBTT caáp ngaøy 17 thaùng 11 naêm 2016 Soá ISBN: 978-604-945-935-1 In xong vaø noäp löu chieåu thaùng 11/2016 Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Giaùm ñoác Nguyeãn Theá Sôn Chòu traùch nhieäm noäi dung: Toång bieân taäp Leâ Thò Thu Höông Bieân taäp: Phöông Lam Giang Bieân soaïn: Nguyeãn Thanh Phong, Huyønh Vaên Haïnh, Nguyeãn Chaùnh Phöông, Traàn Vieät Tieán, Cao Duy Taâm, Phöông Quyeân, Phaïm Hoàng Thieát keá trình baøy: Ñoã Tieán Ñaït Söûa baûn in: Thieàu Hoa Phuï traùch taøi trôï: Ngoïc Hieáu, Traàn Kim AÛnh: Nguyeãn Long, Quang Tuaán MUÏC LUÏC TIEÀM NAÊNG TÖØ THÒ TRÖÔØNG CAÊN HOÄ CHIEÁN LÖÔÏC KEÁT HÔÏP BA BEÂN ÑEÅ ÑAØO TAÏO NHAÂN SÖÏ CHO NGAØNH GOÃ NOÄI THAÁT THÖ VIEÄN HAWA VÔÙI GOÃ CÖÙNG HOA KYØ CHÌA KHOÙA THAØNH COÂNG CHO NGAØNH NOÄI THAÁT VIEÄT NAM CLB THUÛ COÂNG MYÕ NGHEÄ: GAÉN KEÁT TAÏI HODOTA GOÙP GAÏCH XAÂY NHAØ HAWA HAØNH TRÌNH TÖØ NANO ÑEÁN HAÏNH PHUÙC BAÛO BAÛO: CAÛI TIEÁN DAÂY CHUYEÀN SAÛN XUAÁT, GIAÛM LAÕNG PHÍ, TAÊNG NAÊNG SUAÁT TUAÁN “BOBI” GOÃ AN CÖÔØNG “GHI ÑIEÅM” VÔÙI BOÄ SÖU TAÄP LAMINATE VAØ MFC ÑOÀNG MAØU PEFC MÔÛ VAÊN PHOØNG HOÃ TRÔÏ CHÖÙNG CHÆ RÖØNG ÔÛ VIEÄT NAM BAÁT NGÔØ GOÃ NHAÄT SAÙU THAÙNG ÑAÀU NAÊM, XUAÁT KHAÅU TOAØN CAÀU CUÛA GOÃ CÖÙNG HOA KYØ TAÊNG 6% KIEÁN THÖÙC VEÀ FLEGT - BÖÔÙC ÑAÀU ÑEÅ TUAÂN THUÛ NHÖÕNG ÑIEÀU CAÀN BIEÁT VEÀ GOÃ CHÖÙNG NHAÄN COÙ KIEÅM SOAÙT FSC HAØNH TRÌNH TÌM KIEÁM NHÖÕNG GÖÔNG MAËT THIEÁT KEÁ ANH VUÕ HOAØNG ANH, QUAÛN LYÙ THIEÁT KEÁ VAØ PHAÙT TRIEÅN MAÃU COÂNG TY THIEÁT KEÁ DISTRICT 8: ÑAÀU TÖ THIEÁT KEÁ LAØ GIAÛI PHAÙP TAÊNG GIAÙ TRÒ NGAØNH COÂNG NGHEÄ CHÆ DAÙN CAÏNH RAUKANTEX LASEREDGE: DAÙN KHOÂNG KEO, KHOÂNG ÑÖÔØNG NOÁI OÂNG BUØI NHÖ VIEÄT, GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY COÅ PHAÀN KYÕ NGHEÄ GOÃ LONG VIEÄT: COÙ COÂNG NGHEÄ, DEÃ ÑI NHANH SÔN MYÕ THUAÄT LAÕNG PHÍ DI CHUYEÅN XUAÁT KHAÅU GOÃ VAØ SAÛN PHAÅM GOÃ 10 THAÙNG ÑAÀU NAÊM 2016 Tieâu ñieåm Hoaït ñoäng hoäi Hoäi vieân môùi Döï aùn Score Goùc hoäi vieân Xuùc tieán thöông maïi Chính saùch - Phaùp luaät Thieát keá Coâng ngheä Saûn xuaát tinh goïn Soá lieäu 6 10 12 14 16 18 20 22 26 28 30 30 32 34 36 40 42 44 50 52 58 62 66
 4. 4. 5
 5. 5. TIEÂU ÑIEÅM6 Tieàm naêng töø thò tröôøng caên hoä NHÖÕNG CON SOÁ BIEÁT NOÙI Naêm 2015 kheùp laïi vôùi toång löôïng giao dòch kyû luïc: thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät Nam ñaõ tieâu thuï hôn 36.100 caên hoä, taêng 98%. Trong ñoù, löôïng giao dòch cho ngöôøi mua leû öôùc ñaït 33.350 caên hoä, taêng 83% so vôùi naêm tröôùc. Khoâng döøng laïi ôû ñoù, naêm 2016, ñöôïc ví laø naêm cuûa caên hoä vôùi soá löôïng caên hoä môùi taïi Haø Noäi coù khaû naêngñaït24.800caênvaøTP.HCMñaït 50.000 caên. Söï taêng tröôûng nhanh cuûa thò tröôøng caên hoä taïi Vieät Nam khoâng chæ laø nieàm vui cuûa ngaønh ñòa oác maø coøn laø cô hoäi cho nhöõng nhöõng doanh nghieäp saûn xuaát cheá bieán goã phaùt trieån thò tröôøng trong nöôùc. TRAÀNVIEÄTTIEÁN Nhöõng caên hoä tieän nghi, hieän ñaïi, gaàn trung taâm ñöôïc nhöõng ngöôøi treû, doanh nhaân thaønh ñaït, trí thöùc raát quan taâm Moät soá chuû ñaàu tö baét ñaàu chuyeån dòch höôùng ñeán nhöõng quaän coù maät ñoä daân cö cao - AÛnh: VietQ
 6. 6. 7 Thoáng keâ môùi nhaát cho thaáy, trong quyù III/2016, chæ rieâng thò tröôøng TP.HCM ñaõ coù 11 döï aùn môùi vaø giai ñoaïn tieáp theo cuûa moät döï aùn hieän höõu ñöôïc môû baùn, cung caáp hôn 4.600 caên. Toång nguoàn cung taïi TP.HCM hieän nay öôùc tính ñaït hôn 40.300 caên hoä trong taát caû caùc phaân khuùc. Theo Savills, taäp ñoaøn cung caáp caùc dòch vuï baát ñoäng saûn quoác teá, löôïng giao dòch ôû thò tröôøng naøy ñaït ñeán 7.500 caên, taêng 7% so vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi. Tæ leä haáp thuï thò tröôøng ñaït 19%. Nguyeân nhaân laø do tình hình hoaït ñoäng toát cuûa phaân khuùc haïng A vaø haïng C. Caên hoä haïng A coù tæ leä haáp thuï cao nhaát vôùi 34%. Löôïng giao dòch cuûa phaân khuùc haïng C cuõng taêng maïnh khoaûng 15%. Nhöõng con soá treân cho thaáy, khaùc vôùi caùc naêm tröôùc ngöôøi mua phaàn lôùn mang tính ñaàu cô, nhu caàu caên hoä hieän nay ñang laø thaät. Nghóa laø, ngöôøi mua nhaø ñeå ôû. Khi caên hoä lieân tuïc giaûm giaù, caùc nhaø ñaàu tö khoâng böôùc vaøo phaân khuùc naøy. Yeáu toá treân raát quan troïng vôùi doanh nghieäp (DN) saûn xuaát cheá bieán goã laø vì, neáu ngöôøi mua caên hoä coù xu höôùng hoaøn thieän ñeå ôû thì caùc DN thi coâng noäi thaát hay cung öùng baùn caùc saûn phaåm trang trí noäi thaát... coù nhieàu cô hoäi baùn haøng, caùc DN haõy nhanh choùng ñaàu tö chieán löôïc ñoùn laáy cô hoäi cuûa thò tröôøng. KEÁT NOÁI BOÁN BEÂN Khoâng coøn ñôn giaûn laø chöùc naêng ôû, nhu caàu ngöôøi mua caên hoä hieän nay ñaõ cao hôn, hoï saün saøng ñaàu tö cho caùi ñeïp töùc laø khoâng gian phaûi coù phong caùch. Thoâng thöôøng, coâng vieäc thieát keá khoâng gian kieán truùc seõ ñöôïc caùc chuû ñaàu tö ñaûm nhaän. Neáu coù nhu caàu rieâng, thay ñoåi khoâng gian nhaø maãu thì phaûi töï thieát keá vaø söûa chöõa. Ña phaàn, chuû nhaø muoán coù caùi toâi, muoán gaén vaøo ngoâi nhaø cuûa mình nhöõng yù töôûng rieâng, do vaäy nhöõng dòch vuï thieát keá noäi thaát troïn goùi seõ ñöôïc löïa choïn. ÔÛ phía nhaøsaûnxuaát,caùccaênhoäthöôøngcoù dieän tích töông ñoái nhoû neân vieäc phaùt trieån toái ña coâng naêng, öùng duïng noäi thaát thoâng minh vaø quan troïng thieát keá phaûi coù gu thì chaéc chaén chuû nhaân seõ deã chaáp nhaän. Cuõng caàn nhaéc laïi, taâm lyù ñoùn nhaø môùi, trang hoaøng noäi thaát cuoái naêm cuûa ngöôøi Vieät seõ khieán söùc mua taêng maïnh caøng veà cuoái naêm.Nhövaäy,trongngaénhaïn,thôøi gian khoâng coøn nhieàu. Ñaây chính laø thôøi ñieåm caùc DN trong ngaønh phaûi hoaøn thieän keá hoaïch saûn xuaát, tieáp thò... Daøi hôi hôn, theo döï baùo töø caùc chuyeân gia Savills döï baùo, töø quyù IV/2016 ñeán 2018, seõ coù hôn 50.000 caên hoä gia nhaäp thò tröôøng. Ñeå ñoùn ñaàu thò tröôøng, giuùp DN hoäi vieân coù khaùch haøng tieàm naêng, vai troø cuûa Hieäp hoäi laø giuùp cho ngöôøi mua nhaø coù caùi nhìn toång quan cuõng nhö mang ñeán cho hoï nhöõng kinh nghieäm laøm sao toå aám coù phong caùch rieâng, vôùi möùc ñaàu tö moät caùch hieäu quaû. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy, raát caàn coù moät toïa ñaøm keát noái caû boán beân, chuû ñaàu tö baát ñoäng saûn, DN saûn xuaát vaø cheá bieán goã, ñoäi nguõ thieát keá laãn ngöôøi mua nhaø. Toâi tin, Hoäi chôï Vifa Home saép tôùi seõ laø khoâng gian toát nhaát ñeå HAWAthöïchieänvaitroøcuûamình. Khaùch haøng xem sa baøn cuûa döï aùn - AÛnh: Centralreal
 7. 7. HOAÏT ÑOÄNG HOÄI10 Chieán löôïc keát hôïp ba beân ñeå ñaøo taïo nhaân söï cho ngaønh goã Sau 6 thaùng chuaån bò, Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM (HAWA) ñaõ chính thöùc ra maét khoùa hoïc Kyõ thuaät cheá bieán goã trong chöông trình ñaøo taïo moäc daân duïng vaøo saùng ngaøy 5/11. Ñaây laø laàn ñaàu tieân, HAWA thöïc hieän moâ hình keát hôïp giöõa ba beân: hieäp hoäi - tröôøng hoïc - doanh nghieäp (DN) ñeå ñaøo taïo nhaân söï cho ngaønh. Theâm vaøo ñoù, taïi Vieät Nam, caùc chöông trình ñaøo taïo kyõ thuaät chuyeân saâu cho ngaønh cheá bieán goã chæ taäp trung taïi moät soá tröôøng, trung taâm daïy ngheà, chöa ñaùp öùng ñuùng vaø ñuû nhu caàu cuûa ngaønh. Theo tieán só Nguyeãn Maïnh Duõng, Trung taâm Tin hoïc vaø Thoáng keâ - Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân, toaøn ngaønh chæ coù lao ñoäng cuûa caùc DN cheá bieán goã coù quy moâ vöøa vaø lôùn ñöôïc ñaøo taïo veà kieán thöùc chuyeân moân caû kyõ naêng veà quaûn lyù ñeå thích öùng vôùi yeâu caàu saûnxuaátvaøaùplöïccaïnhtranh.Ñaùng tieác, soá DN naøy chæ chieám khoaûng 7% toaøn ngaønh. Lao ñoäng cuûa caùc cô sôû cheá bieán nhoû vaø sieâu nhoû, chieám 93%, haàu nhö khoâng ñöôïc ñaøo taïo baøi baûn neân khaû naêng laøm chuû coâng ngheä, thieát bò saûn xuaát khoâng cao vaø naêng suaát thaáp. “Saûn löôïng bình quaân cuûa moät lao ñoäng cheá bieán goã Vieät Nam hieän nay vaøo khoaûng 20.000 USD/naêm”, oâng Duõng ñaùnh giaù. GIAÛI BAØI TOAÙN NHAÂN SÖÏ Nhöõng naêm gaàn ñaây, vôùi vai troø laø coäng ñoàng chung cuûa caùc DN trong ngaønh, HAWA ñaõ öu tieân ÑÔN ÑAËT HAØNG TÖØ DOANH NGHIEÄP Theo keát quaû cuoäc khaûo saùt “Phaûn hoài veà chaát löôïng nguoàn nhaân löïc vaø nhu caàu tuyeån duïng cuûa DN” do Lieân ñoaøn giôùi chuû Na Uy phoái hôïp vôùi VCCI vaø HAWA thöïc hieän taïi caùc DN cheá bieán goã ñieån hình vaøo thaùng 9/2016, coù ñeán 76% ñoäi nguõ nhaân löïc ñang laøm vieäc taïi DN hieän taïi chöa ñaùp öùng hoaëc chæ ñaùp öùng moät phaàn yeâu caàu coâng vieäc. Tyû leä naøy taäp trungôûbañoáitöôïngchính:ñoäinguõ kyõ thuaät vieân chieám 48%, quaûn lyù chieám 30% vaø thieát keá chieám 18%. Theo chia seû cuûa nhieàu hoäi vieân HAWA, hieän vieäc tìm kieám nhaân söï coù chuyeân moân vaø coù kyõ naêng toát laø cöïc kyø khoù khaên. Moät soá DN phaûi maát khaù nhieàu thôøi gian vaø tieàn baïc cho coâng taùc tuyeån duïng. Lôùp hoïc cheá bieán goã THANHTAÂM
 8. 8. 11 tieân cuûa HAWA trong moâ hình keát hôïp giöõa nhaø tröôøng - hieäp hoäi - doanh nghieäp nhaèm ruùt ngaén daàn khoaûng caùch giöõa ñaøo taïo vôùi thöïc tieãn. “Ñaây cuõng laø moät khoùa hoïc mang yù nghóa raát quan troïng ñoái vôùi HAWA, ñaùnh daáu nhöõng böôùc ñi chuû ñoäng cuûa Hoäi trong vieäc xaây döïng chöông trình ñaøo taïo chuyeân saâu cho ngaønh, cung caáp nguoàn nhaân löïc cho nhöõng vò trí chuyeân moân ñang thieáu huït taïi DN vaø tieàn ñeà ñeå cho söï ra ñôøi trung taâm ñaøo taïo HAWA sau naøy”, oâng Haïnh noùi. Vôùi 300 giôø ñaøo taïo trong 3 thaùng, khoùa hoïc seõ heä thoáng laïi nhöõng kieán thöùc neàn taûng vaø kyõ naêng thöïc tieãn cho hoïc vieân vôùi caùc moânhoïcveàvaätlieäu,kyõthuaätxeûsaáy, coâng ngheä maùy moùc, kyõ thuaät cheá bieán, an toaøn lao ñoäng vaø caùc kyõ naêng meàm... Sau khi hoaøn taát khoùa hoïc, hoïc vieân seõ ñöôïc caáp chöùng chæ sô caáp ngheà quoác gia vaø coù theå tham gia vaøo ngay caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa DN. Trong quaù trình trieån khai khoùa hoïc, beân caïnh söï noã löïc töø phía caùc beân tham gia laø söï ñoàng haønh vaø hoã trôï cuûa caùc DN hoäi vieân HAWA: Coâng ty TNHH TM Vó Ñaïi, Coâng ty CP Taân Vónh Cöûu, Coâng ty CP Laâm Vieät, Coâng ty TNHH Töôøng Vaên ñeå cuøng goùp söùc mang laïi moät chöông trình ñaøo taïo chaát löôïng vaø tieáp tuïc phaùt trieån coâng taùc ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc cho ngaønh. chuù troïng coâng taùc ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc. Caùc hoaït ñoäng naøy cuõng nhaän ñöôïc söï hoã trôï töø phía UBND TP.HCM thoâng qua döï aùn “Ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc cho ngaønh cheá bieán goã naêm 2015 - 2016” vaø caùc döï aùn hoã trôï khaùc töø caùc toå chöùc trong vaø ngoaøi nöôùc. Ñaùng tieác, theo ñaùnh giaù toång keát, vieäc thöïc hieän chæ ôû quy moâ nhoû, chöa ñaùp öùng ñuû nhu caàu cuûa hoäi vieân noùi rieâng vaø cuûa ngaønh noùi chung. OÂng Huyønh Vaên Haïnh, Phoù chuû tòch Thöôøng tröïc HAWA cho bieát, ñoù chính laø lyù do vaø ñoäng löïc ñeå HAWA phaûi noã löïc hôn nöõa trong vieäc phaùt trieån maûng ñaøo taïo nhaân löïc. Vaø, khoùa hoïc Kyõ thuaät cheá bieán goã, khai giaûng saùng ngaøy 5/11 laø moät trong nhöõng noã löïc ñoù. Ñaây laø chöông trình ñaøo taïo chính quy veà ngaønh do HAWA phoái hôïp vôùi Tröôøng Trung caáp Kyõ thuaät Noâng nghieäp TP.HCM vaø Coâng ty CP Phaùt trieån saûn xuaát thöông maïi Saøi Goøn (SADACO) toå chöùc. Coù theå noùi, khoùa hoïc laø moät thöû nghieäm ñaàu
 9. 9. HOAÏT ÑOÄNG HOÄI12 Noäi thaát Thö vieän HAWA vôùi goã cöùng Hoa Kyø Nhieàu naêm gaàn ñaây, maûng ñaøo taïo vaø huaán luyeän ñöôïc xem laø hoaït ñoäng öu tieân haøng ñaàu cuûa Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM (HAWA) nhaèm naâng cao naêng löïc saûn xuaát cuûa caùc doanh nghieäp hoäi vieân noùi rieâng vaø cuûa caû ngaønh thuû coâng myõ ngheä vaø trang trí noäi thaát Vieät Nam noùi chung, töø ñoù taïo tính caïnh tranh hôn cuûa caùc doanh nghieäp treân tröôøng quoác teá. OÂng Nguyeãn Quoác Khanh - Chuû tòch HAWA (thöù 3 töø traùi sang) cuøng vôùi Toång Laõnh söï Hoa Kyø taïi TP.HCM, baø Mary Tarnowka (thöù 3 töø phaûi sang) vaø oâng Gerald H. Smith, Tuøy vieân Noâng nghieäp caáp cao thuoäc Boä Noâng nghieäp Hoa Kyø (bìa phaûi), thaêm Thö vieän HAWA. MICHAELBUCKLEY
 10. 10. 13 N aêm ngoaùi, HAWA ñaõ chuyeån truï sôû veà toøa bieät thöï theo loái kieán truùc Phaùp taïi quaän 3, TP.HCM. Nhieàu hoäi vieân vaø ñoái taùc ñaõraátaântöôïngkhiñeánthaêmvaølaøm vieäcvôùiHAWAbôûikhoânggianroäng lôùn vaø khang trang naøy. Trong phaùt bieåu môùi nhaát cuûa oâng Nguyeãn Quoác Khaùnh - Chuû tòch HAWA vôùi Thoâng taán xaõ Vieät Nam cho bieát HAWA ñaõ laø moät caàu noái hieäu quaû giöõa Chính phuû vaø doanh hieäu quaû hôn thoâng qua vieäc taêng cöôøngcaùccoângtaùcxuùctieánthöông maïi, ñaøo taïo vaø truyeàn thoâng ñeå giuùp caùc thaønh vieân hieåu hôn veà caùch gia taêng giaù trò cho saûn phaåm goãthoângquathieátkeá,phaânphoáivaø xaây döïng thöông hieäu”, oâng Khaùnh cho bieát theâm. Döï aùn Thö vieän HAWA cuõng ñöôïc hoaøn thaønh caùch ñaây vaøi thaùng. Ñaây laø ñieåm nhaán cuûa coâng taùc hoã trôï thoâng tin cho hoäi vieân cuõng nhö caùc caù nhaân, toå chöùc quan taâm ñeán ngaønh. Ngaønh coâng nghieäp goã cöùng Hoa Kyø ñaõ coù ñoùng goùp raát lôùn trong vieäc cung caáp caùc loaïigoãnhösoàitraéng,goãthíchcöùng, goãuaátkimhöôngñeåtaïokhoânggian thö vieän aám aùp vaø raát thoaûi maùi cho vieäc ñoïc saùch. Ngaøy 14/10 vöøa qua, Toång Laõnh söï Hoa Kyø taïi TP.HCM, baø Mary Tarnowka vaø oâng Gerald H. Smith, Tuøy vieân Noâng nghieäp caáp cao thuoäc Boä Noâng nghieäp Hoa Kyø ñeán thaêm HAWA vaø laøm vieäc vôùi oâng Nguyeãn Quoác Khanh, Chuû tòch HAWA vaø moät soá ñaïi dieän Ban chaáp haønh HAWA taïi thö vieän naøy. nghieäp. “Chuùng toâi ñaõ toå chöùc caùc khoùa ñaøo taïo - huaán luyeän, caùc chöông trình xuùc tieán thöông maïi vaø hoäi thaûo ñeå giuùp caùc thaønh vieân naâng cao naêng löïc caïnh tranh, môû roäng thò tröôøng caû trong vaø ngoaøi nöôùc. HAWA ñaõ thu huùt ñöôïc 47 thaønh vieân môùi trong nhieäm kyø tröôùc, naâng toång soá leân 369 tôùi khi Ñaïi hoäi VII dieãn ra”, oâng Khaùnh noùi. “Saép tôùi, HAWA seõ phaán ñaáu ñeå giuùp caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng
 11. 11. HOAÏT ÑOÄNG HOÄI14 Chìa khoùa thaønh coâng cho ngaønh noäi thaát Vieät Nam T heáheätreûkeáthöøangaønhsaûnxuaát ñoà noäi thaát Vieät Nam raát haùo höùc ñeå hoïc hoûi laãn nhau, cuõng nhö laéng nghe nhöõng lôøi khuyeân töø caùc chuyeân gia trong ngaønh. Hoï treû trung,nhieäthuyeátvaøñaàyquyeáttaâm vöôn leân. Ñoù laø nhöõng gì caûm nhaän ñöôïc trong buoåi hoïp maët vaøo moät buoåi saùng Chuû nhaät taïi vaên phoøng HoäiMyõngheävaøCheábieángoãTP.HCM (HAWA). Caû hai dieãn giaû ñöôïc môøi ñeàu vöôït xa caùc thaønh vieân HAWA F1 Group veà tuoåi taùc, vaø ñaõ ñöôïc chaøo ñoùn noàng haäu ñeå chia seû caùc kinh nghieäm quyù baùu trong ngaønh cuûa mình. Baøichiaseûñaàutieânñöôïcmôûñaàu bôûi oâng Akira Nishiyama, Giaùm ñoác Coâng ty BSO, Nhaät Baûn. OÂng ñaõ laøm vieäc vôùi caùc coâng ty Vieät Nam trong nhieàu naêm vaø raát muoán khuyeán khích caùc doanh nghieäp Vieät höôùng theo con ñöôøng quaûn lyù chaát löôïng cuûa Nhaät Baûn. Caùc thaønh vieân treû HAWA F1 ñaõ khaù baát ngôø khi nghe veà ñoä tuoåi trung bình cuûa daân soá Nhaät, vôùi 27% treân 65 tuoåi vaø 13% treân 75 tuoåi. Vôùi ñoä tuoåi trung bình nhö vaäy, Nhaät Baûn baét buoäc phaûi söû duïngnguoànnhaânlöïctreûôûcaùcnöôùc khaùc ñeå saûn xuaát. Ñieàu naøy taïo ra cô hoäi tuyeät vôøi cho Vieät Nam mieãn laø chaát löôïng saûn xuaát cuûa ngöôøi Vieät coù theå ñaùp öùng yeâu caàu töø caùc khaùch haøng Nhaät. OÂng Nishiyama khuyeánkhíchcaùctheáheätreûkeáthöøa phaùttrieånvieäckinhdoanhsaûnxuaát cuûa gia ñình, vaø tieáp tuïc hôïp taùc vôùi Nhaät Baûn. Tuy nhieân, oâng cuõng khoângqueânkhuyeáncaùocaùcbaïntreû raèng söï thaønh coâng trong töông lai khoâng chæ phuï thuoäc vaøo theá heä keá thöøa, maø coøn phaûi chuù troïng vaøo vieäc thích nghi caùc moâ hình kinh doanh môùi meû theo thôøi theá. Saûn phaåm “Made in Japan” giôø ñaây raát coù vò theá treân thò tröôøng, nhöng ít ai ngôø ñöôïc 50 naêm tröôùc, caùc saûn phaåm Nhaät Baûn thöôøng coù giaù reû vì chaát löôïng raát thaáp. OÂng nghó Vieät Nam neân ñi theo höôùng gaày döïng danh tieáng veà chaát löôïng vôùi vieäc ñaàu tö vaøo nhöõng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng toát. Vaø moät khi ngöôøimuahoaøntoaøntintöôûngvaøo chaát löôïng, hay noùi caùch khaùc khi thöônghieäucuûabaïnlaáychaátlöôïng laøm trung taâm, thì seõ khoâng caàn boû nhieàu coâng söùc vaøo vieäc tieáp thò ôû nhöõng thò tröôøng maø hoï ñaët chaát löôïng leân haøng ñaàu. OÂng Michael Buckley, moät chuyeân gia tö vaán veà ngaønh goã töø Singapore, nhaän ñònh theo quan saùtcuûaoâng,nhieàucoângtyôûchaâuAÙ ñangchoïnchomìnhhöôùngñicaïnh tranhveàgiaùcaûsaûnphaåm,ñieånhình Taäp trung cho chaát löôïng vaø nghieân cöùu, tìm toøi, hoïc hoûi laø chìa khoùa thaønh coâng cho ngaønh noäi thaát Vieät Nam. laø vieäc oâng baét gaëp moät chieác gheá boïcñeämñöôïctröngbaøyôûtrieånlaõm gaàn ñaây taïi Ñoâng Nam AÙ ñöôïc baùn vôùi giaù chæ 2,9 USD. “Vieät Nam caàn phaûilöïachoïnñònhhöôùngsaûnphaåm cuûamìnhgiöõavieäccaïnhtranhveàgiaù caû hoaëc chaát löôïng” - oâng Michael Buckleychobieáttheâm.Quaûnlyùchaát löôïng ñoøi hoûi moät söï hieåu bieát saâu veà vaät lieäu ñöôïc söû duïng, chính vì theá, Michael taäp trung chuû yeáu vaøo vaät lieäu goã trong thieát keá noäi thaát. OÂng ca ngôïi tính thöïc teá, thaåm myõ cuõng nhö yeáu toá thaân thieän moâi tröôøng cuûa goã vaø chia seû moät vaøi xu höôùng thieát keá noäi thaát maø oâng quan saùt ñöôïc trong chuoãi Trieãn laõm noäi thaát Ñoâng Nam AÙ vöøa dieãn ra trong thaùng 3 naêm nay. OÂng gaây baát ngôø cho nhoùm F1 khi cho bieát taàm quan troïng cuûa vieäc hôïp taùc giöõa nhaø saûn xuaát vaø nhaø thieát keá ñeå taïo ra nguyeân maãu ñaàu tieân, vaø sau ñoù laø quaù trình phaùt trieån cuûng coá thieát keá ñeå ñaûm baûo nhöõng ñaëc ñieåm kyõ thuaät moät caùch chuaån xaùc nhaát. Thaáu hieåu nhu caàu cuûa khaùch haøng vaø muïc ñích cuûa saûn phaåm laø nhöõng ñieåm coát yeáu trong kinh doanh, trong khi ñoù, chìa khoùa ñeå daãn tôùi thaønh coâng laø “nghieân cöùu, tìm toøi vaø hoïc hoûi”. Nhoùm F1 laø moät trong nhöõng yù töôûng môùi cuûa HAWA. THANHKIEÀU
 12. 12. Bằng các cách tiếp cận chuyên nghiệp, hiệu quả và hợp pháp, ASSURANCE GLOBAL, LLC giúp cho các nhà xuất khẩu có giải pháp thu hồi nợ một cách hợp lý và mang lại kết quả nhanh chóng bằng cách làm việc chuyên nghiệp nhờ kinh nghiệm đúc kết qua nhiều năm trong lĩnh vực thu hồi nợ thương mại. Ngoài ra, ASSURANCE GLOBAL còn hợp tác với rất nhiều công ty tư vấn pháp lý và tài chính hàng đầu tại Hoa Kỳ, giúp cho việc thu hồi nợ hiệu quả hơn. ASSURANCE GLOBAL chỉ thu phí dịch vụ cố định một lần khi khoản nợ được thu hồi thành công, ngoài ra ASSUARANCE GLOBAL sẽ không thu tiền trước, không có chi phí phát sin .h Công ty Tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính ASSURANCE GLOBAL, LLC (ASSURANCE GLOBAL) là một công ty quản lý nợ thương mại, giàu kinh nghiệm trong việc thu hồi nợ giữa các doanh nghiệp, tập trung thu nợ về cho các nước vành đai T áh i Bình Dương. ớV i nhiều năm kinh nghiệm trong việc thu hồi các khoản nợ tại Hoa Kỳ và Châu Âu, ASSURANCE GLOBAL sẽ tư vấn và cung cấp các giải pháp thu hồi các khoản nợ cho các công ty xuất khẩu Việt Nam.
 13. 13. HOAÏT ÑOÄNG HOÄI16 Gaén keát taïi Hodota CLB Thuû coâng Myõ ngheä: Ñònh kyø haøng thaùng, CLB Thuû coâng Myõ ngheä (HAWA Craft) toå chöùc sinh hoaït moät laàn vaøo thöù Baûy tuaàn cuoái cuøng cuûa thaùng. Khaùc haún vôùi nhöõng laàn gaëp tröôùc ñoù, buoåi giao löu thaùng 10 ñaõ ñöôïc dieãn ra ôû moät nôi xa TP.HCM vaø caùc thaønh vieân ñaõ coù nhöõng kyû nieäm khoù queân. THIEÀUHOA C aùc thaønh vieân trong HAWA Craft cuøng gia ñình; ñaïi dieän Ban chaáp haønh HAWA, CLB HAWA F1 vaø vaên phoøng HAWA ñaõ coù chuyeán ñi daõ ngoaïi trong 2 ngaøy 1 ñeâm taïi khu resort Hodota, Phan Thieát. Buoåi aên tröa ngaøy ñaàu tieân, CLB ñaõ keát hôïp toå chöùc sinh nhaät cho anh Nguyeãn Ngoïc Tuaán - Giaùm ñoác Coâng ty Bobi Craft vaø chò Taï Thanh Thaûo - Giaùm ñoác Coâng ty Goã Myõ.Ngaysauñoù,caùcanhchòñaõngoài laïi chia seû coâng vieäc kinh doanh vaø baøn baïc keá hoaïch tham gia hoäi chôï Vifa Expo thaùng 3/2017. Ñöôïc bieát, CLB seõ coù khoâng gian chung ñeå giôùi thieäu caùc saûn phaåm thuû coâng myõ ngheäñaëctröngVieätNamchoñoáitaùc trongvaøngoaøinöôùcngaytaïihoäichôï naøy. Ñaây cuõng chính laø ñieåm môùi laï cuûa hoäi chôï naêm tôùi so vôùi caùc laàn toå chöù tröôùc ñaây. Thôøi gian coøn laïi buoåi chieàu, caùc anh chò ñaõ nhaäp cuoäc heát mình vaøo caùc troø chôi taäp theå. Töøng anh chò ñeàu coá gaéng vì maøu côø saéc aùo cuûa ñoäi mình. Hai ñoäi Sung söùc vaø Funny ñaõ traûi qua boán voøng thi ñaày cam ho vaø thöû thaùch: Khôûi ñoäng Caùc thaønh vieân chuaån bò böôùc vaøo thöû thaùch ñaàu tieân cuûa voøng khôûi ñoäng Chuùc möøng sinh nhaät anh Nguyeãn Ngoïc Tuaán - Giaùm ñoác Coâng ty Bobi Craft
 14. 14. 17 (ñua thuyeàn vaø du daây), Taêng toác (ñi xe kuùt-kít), Vöôït chöôùng ngaïi vaät (ñaù banh 2 ngöôøi 3 chaân) vaø Veà ñích (taøu ta ra khôi). Vôùi söï hoø reo, coå vuõ khoâng ngôùt cho ñoàng ñoäi cuûa mình vaø noã löïc cuûa taäp theå, ñoäi Sung söùc ñaõ giaønh chieán thaéng choduøôûthöûthaùchñaàutieânbòthua ñoäi Funny. Caâu chuyeän veà buoåi chieàu coøn ñöôïc nhaéc ñeán khaù nhieàu sau ñoù treân dieãn ñaøn viber cuûa CLB. Chò QUAÛNGCAÙO Ñinh Thò Höông Nga, Giaùm ñoác Coâng ty Höông Nga ñaõ raát vui veû chia seû: "Thöïc söï chuùng toâi ñaõ coù quaù nhieàu ñieàu khoâng theå queân veà chuyeánñinaøy.Boûheátnhöõnglotoan haøng ngaøy, toâi vaø caùc anh chò em ñaõ cuøng taïo neân nhöõng phuùt giaây voâ cuøng ñaëc bieät beân nhau. Theâm nöõa, gia ñình cuûa caùc thaønh vieân trong nhoùm cuøng tham gia daõ ngoaïi cho neânkhoângkhínhömoätñaïigiañình thöïc söï". Qua chuyeán ñi naøy, CLB cuõng ñaõ phaùt hieän ra nhieàu taøi naêng ca haùt thoâng qua chöông trình giao löu vaên ngheä vaøo buoåi toái. Saùng hoâm sau, caû ñoaøn ñaõ coù buoåi ñieåm taâm cuøng nhau vaø caäp nhaät thoâng tin doanh nghieäp cuûa mình ñeå thuaän tieän cho caùc thaønh vieân trong CLB cuõng nhö boä phaän vaên phoøng HAWA coù theå chia seû thoâng tin vaø hoã trôï nhau caùc cô hoäi kinh doanh. Ñi xe kuùt kít ôû voøng vöôït chöôùng ngaïi vaät Veà ñích Taøu ta ra khôi Chuïp hình löu nieäm tröôùc khi chia tay nhau
 15. 15. HOAÏT ÑOÄNG HOÄI18 GOÙP GAÏCH XAÂY NHAØ HAWA T heo oâng Nguyeãn Chaùnh Phöông, Giaùm ñoác Coâng ty Danh Moäc, Toång thö kyù HAWA, ngaønh goã Vieät Nam ñaõ coù töø nhöõng böôùc phaùt trieån aâm thaàm vaø nay laø nhöõng böôùc phaùt trieån maïnh meõ. Theo Trung taâm Nghieân cöùu caùc ngaønh coâng nghieäp (CSIL), thò phaàn xuaát khaåu goã Vieät Nam ñang chieám 5% theá giôùi trong khi Trung Quoác ñaõ chieám 38%. Ngoaøi Trung Quoác, caùc ñoái thuû caïnh tranh vôùi Vieät Nam laø Ñöùc, YÙ, Ba Lan... “Ñoù laø nhöõng thoâng tin ñaùng töï haøo vì roõ raøng khaû naêng cuûa ngaønh goãVieätNamtreânthòtröôøngtheágiôùilaøkhoâng nhoû”, oâng Phöông chia seû. Khoâng chæ vaäy, saûnxuaátvaøcheábieángoãlaøngaønhcoùsöïtaêng tröôûng naøy töông ñoái oån ñònh, luoân taêng töø 15 ñeán 20%/naêm. Döï kieán, vaøo naêm 2016, doanh soá cuûa ngaønh seõ ñaït ñeán 7,5 tyû USD. Tuy nhieân, thöïc teá cho thaáy, ña soá coâng ty saûn xuaát vaø cheá bieán goã Vieät Nam ñeàu coù quy moâ nhoû, chieám ñeán 93% vaø soá ít coøn laïi laø doanh nghieäp vöøa. Caùc coâng ty lôùn, treân 1.000 nhaân vieân hieän raát ít. Ñoù chính laø lyù do,vieäclieânkeátvôùinhau,cuøngñöùngchung Ngaøy 19/10, HAWA vui möøng ñoùn chaøo thaønh vieân môùi. Vôùi nhöõng ngöôøi ñieàu haønh HAWA, ñoù laø nhöõng vieân gaïch goùp theâm cho ngoâi nhaø chung theâm vöõng chaéc. NAMKHUEÂ
 16. 16. 19 HANDICRAFT AND WOOD INDUSTRY ASSOCIACION OF HO CHI MINH CITY trong moät maùi nhaø laø ñieàu raát caàn thieát. “Caøng coù nhieàu doanh nghieäp goùp tieáng noùi chung, ngaønh goã caøng coù theâm cô hoäi ñeå phaùt trieån. Khoâng chæ mang laïi nhieàu lôïi ích cho thaønh vieân, vò theá ngaønh trong baûn ñoà kinh teá chung caû nöôùc cuõng seõ khaùc”, oâng Nguyeãn Thanh Phong, Phoù chuû tòch HAWA cho bieát. Tröôøng hôïp gaây chuù yù cuûa dö luaän thôøi gian qua laø Coâng ty Gia Haân khi coù tranh chaáp vôùi Global Home cuõng ñaõ tìm ñeán HAWA. Söùc maïnh taäp theå cuõng phaàn naøo taïo tieáng noùi cho doanh nghieäp. Ñích thaân Giaùm ñoác Global Home cuõng ñaõ tìm ñeán HAWA ñeå coù nhöõng ñieàu traàn. Khoâng döøng laïi ôû ñoù, theo oâng Nguyeãn Chaùnh Phöông, thò tröôøng trong nöôùc sau 2013 ñang raát toát. Trong boái caûnh coâng nghieäp phuï trôï vaãn chöa phaùt trieån maïnh, cheá bieán vaø saûn xuaát goã vaãn ñang coù nhöõng böôùctieándaøi.Caùcnhaøthaàu,nhaøsaûnxuaátnoäi ñòa ñang coù theå thaéng thaàu caùc coâng trình, nhaát laø caùc coâng trình chung cö. Thaäm chí, coù nhaø thaàu noäi thaát xuaát khaåu sang caùc thò tröôøng khaùc. “Vieäc lieân keát caùc coâng ty, ñôn vò saûn xuaát gaàn nhau laø vieäc laøm taïo theá maïnh toång löïc, naâng cao naêng löïc caïnh tranhcuûadoanhnghieäp.Coùnhövaäy,môùicoù theå ñöa cheá bieán goã vaøo danh muïc ngaønh kinh teá muõi nhoïn”, oâng Phöông noùi. Theo oâng Phöông, ñaây khoâng phaûi laø ngaønh taøn phaù röøng, mang giaù trò thaáp maø ngöôïc laïi, vöøa taän duïng ñöôïc nguoàn lao ñoäng kheùo tay ôû Vieät Nam, vöøa gia taêng nguoàn löïc xuaát khaåu. Dòp naøy, oâng Buøi Höõu Theâm, Chaùnh Vaên phoøng HAWA cuõng ñaõ giôùi thieäu ñieàu leä cuûa HAWA ñeå caùc thaønh vieân môùi tìm hieåu. Ñoàng thôøi, hoäi vieân môùi cuõng ñaõ ñöôïc nghe oâng Leâ Vaên Minh, Giaùm ñoác Coâng ty Töôøng Vaên Funiture chia seû veà döï aùn Score cuõng nhö hieäu quaû töø vieäc öùng duïng phöông phaùp 5s vaø Kaizen vaøo quaù trình ñieàu haønh doanh nghieäp. Ñoù chính laø lôøi giaûi ñeå doanh nghieäp taêng naêng suaát, giaûm thieåu chi phí phaùt sinh vaø nhöõng ruûi ro trong saûn xuaát.
 17. 17. HOÄI VIEÂN MÔÙI20 COÂNG TY TNHH AÂU AÙ LIEÂN HIEÄP Ñòa chæ: Thöûa ñaát 64, KP Caây Chaøm, Thaïnh Phöôùc, Taân Uyeân, Bình Döông Ngaønh haøng: Saûn xuaát vaùn saøn goã töï nhieân Giaùm ñoác: Huyønh Coâng Tín COÂNG TY TNHH NGUYEÂN LIEÄU GOÃ SAØI GOØN (SAIGON WOOD) Ñòa chæ: 32 Hoaøng Vaên Thuï, La Kring, Pleiku, Gia Lai. Ngaønh haøng: Khai thaùc, cheá bieán goã, saûn xuaát vaø kinh doanh caùc saûn phaåm veà goã Giaùm ñoác: Hoà Leâ Vieát Duõng COÂNG TY TNHH CUNG VIEÄT (CURVETTA) Ñòa chæ: 42/17 ñöôøng DT743, KP Bình Phöôùc, Bình Chuaån, Thuaän An, Bình Döông Ngaønh haøng: Saûn xuaát vaùn uoáng cong vaø ñònh hình theo maãu Giaùm ñoác: Toâ Ñaêng Trung COÂNG TY TNHH LD VINA Ñòa chæ: 68 Nguyeãn Hueä, Beán Ngheù, Quaän 1, TP.HCM Ngaønh haøng: Xuaát khaåu maët haøng thuû coâng myõ ngheä, moâ hình taøu goã, maùy bay, xe taêng.. Giaùm ñoác: Leâ Vaên Ñoaøn COÂNG TY TNHH ÑAÏI VUÕ KHAÙNH Ñòa chæ: 68 Nguyeãn Hueä, Beán Ngheù, Quaän 1, TP.HCM Ngaønh haøng: Töôïng chaân dung ngheä thuaät, noäi thaát, maùy in 3D Giaùm ñoác: Vuõ Quoác Thuaàn
 18. 18. 21 CTY TNHH DÒCH VUÏ XÖÛ LYÙ MOÂI TRÖÔØNG ÑOÀNG NAI Ñòa chæ: Hoøa Bình, Giang Ñieàn, Traûng Bom, Ñoàng Nai Ngaønh haøng: Noäi thaát Giaùm ñoác: Nguyeãn Höõu Phuùc CTY CP KIEÁN TRUÙC & NOÄI THAÁT NANO Ñòa chæ: Taàng 4B Nhaø 25T2, KÑT Ñoâng Nam, Traàn Duy Döông, Caàu Giaáy, Haø Noäi Ngaønh haøng: Noäi thaát xuaát khaåu Giaùm ñoác: Leâ Xuaân Quaân CTY TNHH SAØI GOØN ÑOÀ GOÃ QUOÁC TEÁ Ñòa chæ: 26/4 Lam Sôn, Phöôøng 6, Bình Thaïnh, TP.HCM Ngaønh haøng: Noäi thaát Giaùm ñoác: Bruno Wache CTY TNHH GOÃ LAM SÔN Ñòa chæ: 2/22 Phaïm Vaên Chieâu, Phöôøng 16, Goø Vaáp, TP.HCM Ngaønh haøng: Noäi thaát Giaùm ñoác: Leâ Thanh Haø CTY LUAÄT HÔÏP DANH THIEÂN THANH Ñòa chæ: Phoøng 412, Taàng 4, Toøa nhaø 142 Leâ Duaån, Quaän 1, TP.HCM Ngaønh haøng: Dòch vuï luaät sö Giaùm ñoác: Nguyeãn Theá Truyeàn W : portland.com.vn E : info@portland.com.vnPortLand Since 2004
 19. 19. DÖÏ AÙN SCORE22 N haømaùyCoângtyGoãHaïnhPhuùc ñaõ ñoùn tieáp ñoaøn tham quan trong moät khoâng gian thoaùng ñaõng vaø maùt meû. Taát caû thaønh vieân trong ñoaøn ñeàu ngaïc nhieân khi ñaïi dieän ban laõnh ñaïo coâng ty chia seû raèng chæ vôùi heä thoáng quaït ñôn giaûn ñöôïc saép xeáp moät caùch thoâng minh, khoâng khí trong nhaø xöôûng luùc naøo cuõng ñöôïc thay môùi. Beân caïnh heä thoáng thoâng khí ñôn giaûn, coâng ty coøn ñöa vaøo öùng duïng hình thöùc nhaø kho môùi raát hieäu quaû. Vôùi phöông thöùc aùp duïng keä taàng ñeå löu tröõ haøng hoùa, duø tuøy thuoäc vaøo doøng saûn phaåm vaø thieát keá cuï theå cuûa nhaø kho, phöông thöùc naøy coù theå taêng söùc chöùa 3 - 4 laàn treân cuøng ñôn vò dieän tích tuøy theo chieàu cao nhaøkho.Töøñoù,taänduïngñöôïctoáiña maët baèng nhaø kho vaø naâng cao chaát löôïnglöutröõsaûnphaåm.Ngoaøira,sau Haønh trình töø Nano ñeán Haïnh Phuùc Ngaøy 26/10, caùc doanh nghieäp ngaønh cheá bieán goã ñaõ coù moät chuyeán tham quan, trao ñoåi vaø chia seû kinh nghieäm thöïc teá raát thuù vò taïi nhaø maùy Coâng ty Goã Haïnh Phuùc vaø Coâng ty Nano. Chöông trình do döï aùn SCORE vaø Caâu laïc boä Saûn xuaát tinh goïn - LSS phoái hôïp toå chöùc ñaõ thu huùt gaàn 70 ñaïi dieän ñeán töø hôn 40 doanh nghieäp trong ngaønh. MAITOØNG CHÖÔNG TRÌNH THÔØI GIAN Chuyeân ñeà 2: Quaûn lyù chaát löôïng 16, 17/11.2016 Chuyeân ñeà 1: Hôïp taùc taïi nôi laøm vieäc Cuoái thaùng 11/2016 Chuyeân ñeà 5: An toaøn veä sinh lao ñoäng Thaùng 12/2016 Hoäi thaûo chia seû kinh nghieäm trieån khai döï aùn SCORE Thaùng 12/2017 Lieân heä ñaêng kyù: OÂng Mai Toøng, ñieän thoaïi: 093 351 0190 LÒCH ÑAØO TAÏO DÖÏ AÙN SCORE THAÙNG 11 VAØ 12/2016 Toaøn caûnh nhaø may HAPPY khi tham gia chuyeân ñeà 1, Coâng ty Goã Haïnh Phuùc ñaõ naém ñöôïc coát loõi cuûa chöông trình, luoân luoân höôùng ñeán caûi tieán ñeå naâng cao naêng suaát. Hieän taïi phoøng caûi tieán cuûa coâng ty ñaõ ñöôïc thaønh laäp vaø duy trì caùc hoaït ñoäng. Buoåi chieàu, ñoaøn ñaõ coù dòp ñeán tham quan Coâng ty Kieán truùc vaø Noäi thaát Nano. Ñieàu aán töôïng ñaàu tieân khi ñeán vôùi nhaø maùy laø taùc phong laøm vieäc raát taäp trung cuûa ñoäi nguõ caùn boä - coâng nhaân vieân. Quay laïi Nano laàn naøy, anh Leâ Phöôùc Vaân - GiaûngvieânñaõgoùpphaànñöaSCORE ñeánvôùiNanonhaänxeùt:“Nanoñaõcoù ñöôïc nhöõng caûi tieán raát toát vaø öùng duïng 5S voâ cuøng tuyeät vôøi. Hieän taïi nhaø maùy ñaõ söû duïng trieät ñeå baøn laép raùp saûn phaåm. Nhòp phoái hôïp giöõa cuïm saûn phaåm treo vaø cuïm saûnphaåmbaønraátnhòpnhaøng.Töøñoù tyû leä vaän haønh nhaø maùy nhanh leân haún. Chaéc chaén hieäu quaû saûn xuaát ñaõ ñöôïc caûi thieän raát ñaùng keå”. Caùc doanh nghieäp tham döï ñeàu ñoàng tình raèng Nano hieän ñang caûi tieán toát, taän duïng ñöôïc toái ña maët baèng, naâng cao naêng xuaát lao ñoäng cuûa toaøn nhaø maùy. Beân caïnh ñoù, Nano cuõngnhieättìnhtieápnhaännhieàugoùp yù chaân thaønh, thöïc teá töø caùc doanh nghieäp baïn: taêng cöôøng aùnh saùng, caûi thieän moâi tröôøng nhaø xöôûng, boá trí laïi khu vöïc ñoùng goùi, ñieàu chænh thao taùc ñöùng sôn... Anh Löu Kim Cöông - Giaùm ñoác Saûn xuaát Coâng ty Ñoàng Quoác Höng cho bieát chuyeán tham quan ñaõ giuùp anh coù cô hoäi hoïc taäp nhöõng kinh nghieäm saûn xuaát töø caùc doanh nghieäp baïn vaø thaét chaët theâm moái quan heä vôùi caùc doanh nghieäp hoäi vieân khaùc.
 20. 20. 23 MPOINT KIEÁN TRUÙC LAÀN THÖÙ 4: Khaùc bieät, saùng taïo vaø thöïc tieãn Toái ngaøy 11/10/2016, trieån laõm MPOINT laàn thöù 4/2016 ñaõñöôïckhaimaïctaïisaûnhtröôøngÑaïihoïcKieántruùcTP.HCM. TrieånlaõmdokhoaMyõthuaätCoângnghieäpcuûatröôøngtoåchöùc ñònh kyø baét ñaàu töø naêm 2013 nhaèm giôùi thieäu 3 ngaønh ñaøo taïo: thieát keá ñoà hoïa, thieát keá coâng nghieäp vaø thieát keá thôøi trang.Thamgiatrieånlaõmcuøngvôùicaùcsinhvieântaøinaêng,caùc doanh nghieäp söû duïng nguoàn nhaân löïc thieát keá cuûa mình. Veà chuyeân ngaønh thieát keá ñoà hoïa, MPOINT 2016 tröng baøy20saûnphaåm-ñoàaùn,goàm:thieátkeáweb,ñoàhoïasöïkieän, bao bì saûn phaåm, truyeän tranh minh hoïa...; chuyeân ngaønh thieátkeásaûnphaåmtröngbaøygaàn30saûnphaåmgiaduïng,ñoà goã noäi thaát...; chuyeân ngaønh thieát keá thôøi trang tröng baøy 4 boä söu taäp vôùi gaàn 80 maãu. Taïi khai maïc trieån laõm, TS-KTS. Leâ Vaên Thöông - Hieäu tröôûngnhaøtröôøngphaùtbieåu:"TrieånlaõmMPOINTmangñeán caùctaùcphaåmtaâmñaéc,quamoãinaêmlaïicoùsöïkhaùcbieät,tính saùng taïo taêng leân, baùm saùt thöïc tieãn nhu caàu xaõ hoäi. Trieån laõm coù yù nghóa raát lôùn, vôùi söï hoã trôï cuûa caùc doanh nghieäp, daàn trôû thaønh moät thöông hieäu”. Trong khoâng gian tröng baøy, coù 1 saûn phaåm ñöôïc hoã trôï thi coâng töø nhaø maùy cuûa Coâng ty Minh Döông - Hoäi vieân HAWA. T.H QUAÛNGCAÙO ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG: Buøng noå vôùi Graduation Show, chuû ñeà “Beautiful Now” Cuoái thaùng 8, Khoa Myõ thuaät Coâng nghieäp, Tröôøng Ñaïi hoïc Toân Ñöùc Thaéng ñaõ toå chöùc tröng baøy caùc ñoà aùn toát nghieäp xuaát saéc cuûa boán chuyeân ngaønh: ñoà hoïa, noäi thaát, taïo daùng vaø thôøi trang. Ñaây cuõng laø hoaït ñoäng nhaèmtoânvinhnhöõngnoãlöïc,thaønhquaûcuûathaàycoâ vaø sinh vieân. Ñeâm môû maøn söï kieän naøy ñaõ ñöôïc toå chöùccöïckyøaántöôïngvaøthuhuùt.CoâNguyeãnThòThuøy Vaân - Tröôûng khoa ñaõ phaùt bieåu: "Graduation Show naêm nay laø keát quaû cuûa söï noã löïc vaø keát hôïp chaët cheõ giöõa giaûng vieân vaø sinh vieân cuûa khoa. Ñaëc bieät, toâi caûm ôn caùc doanh nghieäp vaø ñoái taùc ñaõ hoã trôï ñeåthaàytroøchuùngtoâitoåchöùcchöôngtrìnhtoáthôn". HAWAlaøñônvòhoãtrôïtruyeànthoângchochöông trình. Caùc doanh nghieäp hoäi vieân nhö: Lieân AÙ, Tín Trung,BobiCraftcuõngñaõñaëtbaøntuyeånduïngtrong suoát caùc ngaøy dieãn ra trieån laõm. T.H
 21. 21. • Hà Nội : (04) 3850 0400 • Đà Nẵng : (0511) 3584 988 • Nha Trang : (058) 3560 988 Trung tâm Thiết kế Häfele • TP.HCM Nguyễn Văn Trỗi : (08) 3997 7300 Phú Mỹ Hưng : (08) 5413 6653 Tô Hiến Thành : (08) 3977 0808 • Website : www.hafele.com.vn • Hotline : 1800 1797 • Facebook : Häfele Vietnam
 22. 22. DÖÏ AÙN SCORE26 AÛnh saûn phaåm C oâng ty TNHH SX-TM Baûo Baûo (Coâng ty Baûo Baûo) toïa laïc taïi xaõ Myõ Yeân, huyeän Beán Löùc, tænh Long An. Ñaây laø doanh nghieäp coù nhieàu naêm hoaït ñoäng trong lónh vöïccôkhívaøcungöùngvaättöchocaùc coâng ty saûn xuaát ñoà goã, baøn gheá caùc loaïi trong vaø ngoaøi nöôùc. Tieàn thaân laø moät xöôûng cô khí nhoûñöôïcthaønhlaäptröôùcnaêm2004 taïi TP.HCM, ñeán nay, Baûo Baûo ñaõ môû roäng toång dieän tích coâng ty leân 15.000m2 vôùi 350 coâng nhaân, trong ñoù coù 25% nöõ vaø 75% nam. Vôùi muïc tieâu trôû thaønh doanh nghieäp phaùt trieån beàn vöõng trong töông lai, sau khi tham gia döï aùn SCORE, Baûo Baûo ñaõ thaønh laäp nhoùm caûitieángoàm18thaønhvieân,trongñoù Caûi tieán daây chuyeàn saûn xuaát, giaûm laõng phí, taêng naêng suaát Baûo Baûo: Tham gia döï aùn SCORE töø thaùng 7/2015, Coâng ty TNHH SX-TM Baûo Baûo ñaõ thöïc hieän raát thaønh coâng nhieàu döï aùn 5S vaø Kaizen. Thaønh coâng ñoù laø nhôø söï tích cöïc vaø haøo höùng cuûa toaøn theå anh chò em caùn boä, coâng nhaân vieân trong coâng ty. Trong ñoù, döï aùn caûi tieán daây chuyeàn saûn xuaát ñaõ mang laïi hieäu quaû raát lôùn, vaø giaûm ñöôïc khaù nhieàu laõng phí trong vaän chuyeån, toàn tröõ,... coù söï tham gia cuûa ban laõnh ñaïo, quaûn ñoác xöôûng vaø toå tröôûng caùc boä phaän. Döï aùn SCORE ñaõ vaø ñang ñöôïc nhoùm caûi tieán trieån khai, phaùt ñoängñeántoaøntheåanhchòemcoâng nhaânvieântrongcoângtyvaømanglaïi nhieàu hieäu quaû ñaùng ghi nhaän. DÖÏ AÙN ÑIEÅN HÌNH: KAIZEN COÂNG ÑOAÏN DAÄP, TAÙN RAÙP SAÛN PHAÅM PAÙT XEÁP Phaùt hieän vaán ñeà Saûnphaåmpaùtxeápbaogoàm4chi tieát ñöôïc laép raùp laïi vôùi nhau baèng caùch taùn rive, caàn 11 maùy daäp, 2 maùy taùn vaø 18 coâng nhaân phuïc vuï cho saûn xuaát. tieát saûn xuaát ra ñeàu ñöôïc ñeå toàn tröõ baèng thuøng chöùa. Khi thöïc hieän saûn xuaát nhö vaäy gaây ra laõng phí toàn tröõ vaø vaän chuyeån raát lôùn. Caùc coâng ñoaïn daäp hay taùn raùp khoâng caân baèng gaây toán thôøi gian chôø ñôïi. Ngoaøi ra coâng nhaân phaûi toán coâng khom, cuùi ñeå khieâng dôõ thuøng vaø nguy cô ruûi ro cao do khoù phaùt hieän loãi ôû caùc coâng ñoaïn rieâng bieät. Saép xeáp, boá trí laïi maùy moùc theo chuoãi ñeå khaéc phuïc vaán ñeà Nhaän thaáy söï laõng phí, toå tröôûng toå saûn xuaát cuøng nhoùm caûi tieán ñaõ nghieân cöùu, thaûo luaän vaø ñöa ra höôùng khaéc phuïc, caûi tieán caùch boá THANHKIEÀU Tröôùc khi thöïc hieän kaizen, toå saûn xuaát saûn xuaát haøng hoùa theo daïng toàn tröõ nhieàu thuøng chöùa baùn thaønh phaåm. Caùc coâng ñoaïn ñöôïc boá trí moät caùch rôøi raïc. Coù 4 khu vöïc maùy daäp ñeå daäp 4 chi tieát, caùc chi tieát naøy ñöôïc löu tröõ trong thuøng chöùa sau ñoù môùi chuyeånquacoângñoaïntaùnraùp4chi tieát vaøo thaønh moät saûn phaåm. Vôùi chuyeàn taùn rive, phaûi taùn chi tieát 1 + 2 xong roài chuyeån qua taùn theâm chi tieát soá 3, sau ñoù môùi taùn vaøo chi tieát soá 4. Taát caû caùc chi trí vaø saép xeáp maùy moùc, daây chuyeàn saûn xuaát. Thay vì saép xeáp caùc maùy moùc rôøi raïc, caùch xa nhau thì boá trí laïi caùc maùy theo chuoãi gaàn nhau vaø theo thöù töï caùc böôùc saûn xuaát. Sau khi saép xeáp, boá trí laïi daây chuyeàn maùy moùc thì dieän tích söû duïng cuûa toå saûn xuaát giaûm xuoáng khoaûng 40%.
 23. 23. 27 Saûnphaåmgoàm4chitieát,moãichi tieát phaûi qua nhieàu maùy khaùc nhau, sau ñoù ñöa qua moät chuyeàn taùn caùc chi tieát vaøo vôùi nhau theo nhieàu coâng ñoaïn. THOÁNG KEÂ KEÁT QUAÛ CAÛI TIEÁN Tuy chæ môùi aùp duïng trong thôøi gian ngaén nhöng hieäu quaû so vôùi tröôùccaûitieánkhaùroõreät,manglaïilôïi ích vöôït baäc. Caùc chæ tieâu ño löôøng choñöôïckeátquaûnhöbieåuñoàdöôùi. Töø nhöõng con soá trong baûng treân, ta thaáy döï aùn naøy giuùp taêng naêng suaát, giaûm laõng phí toàn tröõ, giaûm laõng phí di chuyeån. Ñoàng thôøi, khi aùp duïng daây chuyeàn môùi, thì soá nhaân coâng giaûm ñaùng keå, töø 29 coâng nhaân treân toaøn boä daây chuyeàn, giaûm xuoáng coøn 20 coâng Chuù thích: CT1: caùc maùy daäp chi tieát soá 1 T1: maùy taùn chi tieát soá 1 CT2: caùc maùy daäp chi tieát soá 2 T2: maùy taùn chi tieát soá 1 vaøo chi tieát soá 2 CT3: caùc maùy daäp chi tieát soá 3 T3: maùy taùn chi tieát soá 1+2 vaøo chi tieát soá 3 T4: maùy taùn chi tieát soá 1+2+3 vaøo chi tieát soá 4 O: caùc thuøng haøng T3+4: maùy taùn chi tieát 1+2 vaøo chi tieát soá 3 vaø 4 nhaân maø vaãn ñaùp öùng ñöôïc naêng suaát yeâu caàu. Vôùi nhöõng böôùc thay ñoåi ñaùng keå mang laïi thaønh coâng lôùn cuûa döï aùn SCORE, oâng Tröông Höõu Nghò - Giaùm ñoác Coâng ty Baûo Baûo cho bieát: “Naêm 2015, seõ laø moät naêm vôùi nhöõng böôùc ngoaët thay ñoåi trong caùch thöùc quaûn lyù vaø caûi tieán veà maùy moùc, coâng ngheä trong saûn xuaát ñoái vôùi toaøn theå coâng ty. Chính vì vaäy, coâng ty quyeát taâm tham gia döï aùn SCORE vôùi mong muoán seõ ñaït ñöôïc muïc tieâu ñaët ra. Duø môùi tham gia döï aùn SCORE trong moät thôøi gian ngaén, nhöng hieäu quaû cuûa döï aùn mang laïi raát tích cöïc vaø khaû quan. Ñaëc bieät laø döï aùn Caûi tieán daây chuyeàn saûn xuaát paùt xeáp, döï aùn mang laïi lôïi ích raát lôùn cho moät doøng saûn phaåm coù giaù trò vaø tieàm naêng. Khoâng chæ vaäy, döï aùn naøy chính laø tieàn ñeà cho nhöõng döï aùn khaùc phaùt trieån theo ñuùng muïc ñích cuûa döï aùn SCORE. Vôùi nhöõng hieäu quaû mang laïi, Coâng ty Baûo Baûo seõ quyeát taâm tham gia döï aùn ñeán nhöõng chuyeân ñeà cuoái cuøng vôùi söï tin töôûng raèng döï aùn ñem laïi nhöõng caùch thöùc, phöông phaùp giuùp doanh nghieäp phaùt trieån beàn vöõng”. STT CHÆ TIEÂU ÑO LÖÔØNG TRÖÔÙC CAÛI TIEÁN SAU CAÛI TIEÁN HIEÄU QUAÛ % 1 Naêng suaát lao ñoäng 275 300 Taêng 9,1% 2 Tyû leä % sai loãi 0,58% 0,46% Giaûm 0,12% 3 Dieän tích söû duïng 162m2 99m2 Giaûm 38,9% 4 Soá löôïng thuøng toàn tröõ 8 pallet + 150 thuøng 8 pallet + 20 thuøng Giaûm 86,7% 5 Chu kyø cheá bieán (Processing cycle time) 40 giôø (5 ngaøy) 5 phuùt Giaûm 99,8% (Bieåu ñoà 1)
 24. 24. GOÙC HOÄI VIEÂN28 ÑAËNGQUYÙYEÂN N hieàu yù töôûng saùng taïo, coù theå xem, Nguyeãn Ngoïc Tuaán, chuû nhaân thöông hieäu Bobi Craft, laø ñieån hình cuûa theá heä start-up Vieät hieän nay: khaùt khao laøm giaøu, ñam meâ coâng vieäc, nhöng saün saøng töø boû neáu khoâng tìm thaáy tín hieäu toát töø thò tröôøng. Trong tay anh, ít nhaát laø 2 döï aùn ñang ñeán thôøi kyø thu quaû ngoït vaø vaøi döï aùn ñang “nuoâi”. DUYEÂN NÔÏ VÔÙI NGHEÀ Hieám coù ngöôøi ñi hoïc naøo “ngoä” nhö Nguyeãn Ngoïc Tuaán. Chöa keát thuùcquaùtrìnhhoïcKinhteáñoáingoaïi, Ñaïi hoïc Ngoaïi Thöông, Tuaán ñaõ tìm hoïc boång, chuyeån ñeán Anh, theo hoïc Dòch vuï taøi chính vaø heä thoáng thoâng tin roài hoïc Thaïc só quaûn trò kinh doanh, Kieåm toaùn quoác teá ACCA... ôû ñoù. Tuy nhieân, hoûi baèng caáp cuûa Tuaán, caâu traû lôøi seõ laø caùi laéc ñaàu. “Toâi khoâng nghó mình hoïc ñeå tìm vieäc laøm neân chæ hoïc cho mình”, Tuaánchiaseû.Ñoùchínhlaølyùdoduøñaõ hoaøn thaønh taát caû caùc tín chæ, Tuaán vaãnkhoânglaømluaänaùnduøbieátraèng, neáu coù caùi baèng caáp naøo ñaáy, meï mình seõ raát vui. Naêm naêm laên loän ôû xöù söông muø, Tuaán töï löïc caùnh sinh baèng caùch laøm theâm, thaäm chí caû vieäc böng beâ cho caùc cöûa haøng aên, ñeå TUAÁN “BOBI” Chæ boán naêm sau khôûi nghieäp, nhöõng ngöôøi treû ôû Bobi Craft ñaõ laøm neân ñöôïc ñieàu maø nhieàu doanh nghieäp thuû coâng myõ ngheä khaùc öôùc mô: chinh phuïc thò tröôøng quoác teá vôùi 3 chi nhaùnh ôû Indonesia, Singapore vaø Thoå Nhó Kyø. coù theå daønh duïm tieàn khôûi nghieäp vaøo naêm hoïc thöù 3. Tuaán keå, nhôø tìm hieåu caùc luaät ñònh raát kyõ vaø tham gia vaøo caùc toå chöùc hoã trôï phaùp lyù cho coäng ñoàng ngöôøi Vieät neân anh hieåu ñöôïc nhöõng vöôùng maéc maø ñoàng höông ñang vöôùng phaûi. Nhôø vaäy, anh coù theå ñieàu haønh trung taâm dòch vuï tö vaán phaùp lyù daønh cho ngöôøi Vieät taïi Anh. Coâng vieäc mang laïi lôïi nhuaän töông ñoái, ñaûm baûo cho “oâng chuû treû” thong thaû treân haønh trình ñeán caùc quoác gia khaùc hoïc hoûi, tích luõy kinh nghieäm. Voán thích caùc saûn phaåm thuû coâng myõ ngheä neân suoát haønh trình rong ruoåi ñoù, Tuaán cuõng tranh thuû veà Vieät Nam, laáy maãu sang chaøo baùn ôû Anh, kieám chuùt lôøi. Ñaâu ngôø, khôûi ñaàu naøy laïi môû ra cho anh con ñöôøng gaén chaët vôùi ngheà. Tuaán keå, ôû Anh, ñoà chôi baèng len raát ñöôïc öa chuoäng nhöng ôû Vieät Nam, duø khaû naêng saûn xuaát coù thöøa nhöng thò tröôøng laïi khaù manh muùn. Giaù thaønh nhöõng moùn ñoà chôi len ôû Anh, taát nhieân laø raát cao vì ñoä tæ mæ lôùn. Trong khi ñoù, nhaân coâng kheùo tay ôû Vieät Nam laïi töông ñoái reû. Keát noái caùc yeáu toá naøy, Tuaán quyeát ñònh cuøng coâ baïn thaân laø Nguyeãn Traàn Vaân Thuûy ñaàu tö, khôûi nghieäp. Naêm 2012, Bobi Craft chính thöùc ra ñôøi. Chæ sau 4 naêm, start-up naøy ñaõ phaùt trieån ñeán hôn 2.000 nhaân löïc, naêng löïc saûn xuaát hôn 10.000 saûn phaåm/thaùng. KIEÁN TAÏO CON ÑÖÔØNG RIEÂNG Laø moät thöông hieäu treû trong ngaønh thuû coâng myõ ngheä, Bobi Craft choïn thieát keá laøm theá maïnh neânñaàutöbaøibaûntöøñaàukhaâuthieát keá saûn phaåm. ÖÙng duïng baøi hoïc töø vieäc kinh doanh buùp beâ Barbie, saûn phaåm cuûa Bobi Craft xoay quanh 5 nhaân vaät chính, theo moâ hình gia ñình, roài xaây döïng neân nhöõng vaät duïnglieânquan.Víduï,seõcoùgiañình sö töû, gia ñình gaáu... maëc quaàn aùo töôïng töï nhö ngöôøi. Thôøi gian ñaàu, toaøn boä nguyeân lieäu saûn xuaát Bobi Craft ñeàu nhaäp tröïc tieáp töø Myõ, Canada, AÁn Ñoä... neân giaù thaønh raát cao so vôùi maët baèng trong nöôùc. “Ngay töø ñaàu, chuùngtoâiñaõñònhhöôùngsaûnphaåm phaûi ñaït EN71 - chöùng nhaän ñoà
 25. 25. 29 ngoaøi nöôùc cuûa Bobi Craft hieän nay laø 30/70. Vôùi Tuaán, khoâng gì vui hôn nhöõng saûn phaåm mình laøm ra ñöôïc chính “ngöôøi nhaø” ñoùn nhaän. Muoán phaùt trieån nhanh, beàn vöõng caùi khoù nhaát vôùi Tuaán hieän nay laø coâng taùc quaûn trò con ngöôøi. Trong ngaønh thaâm duïng lao ñoäng cao nhö thuû coâng myõ ngheä, khoâng quaûnlyùtoátconngöôøi,raátkhoùñeåtieán xa. Ñoù chính laø lyù do oâng chuû treû naøy ñang leân keá hoaïch ñi hoïc chuyeân ngaønhnhaânsöï.Nhöng,cuõngseõnhö nhöõngchuyeânngaønhkhaùc,anhhoïc cho mình vaø khoâng caàn baèng caáp. chôi an toaøn cuûa chaâu AÂu, khoâng ñoäc haïi vôùi treû nhoû neân löïa choïn nguyeân lieäu raát khaét khe”, Tuaán chia seû. Ñoù cuõng laø lyù do 90% saûn phaåm cuûa Bobi Craft ñeàu daønh cho thò tröôøng xuaát khaåu. Sau khi ñaõ coù ñôn haøng oån ñònh, Tuaán cuøng caùc saùng laäp vieân tieán ñeán nhöõng böôùc daøi hôn trong vieäc ñaûm baûo an ninh nguyeân lieäu cho Bobi Craft baèng caùch laøm vieäc vôùi caùc nhaø maùy noäi ñòa, ñöa ra tieâu chuaån cuûa mình ñeå hoïgiacoângnhöyù.TheoNgoïcTuaán, chaát löôïng sôïi do doanh nghieäp Vieät Nam gia coâng cuõng ñaõ ñaït ñeán 8/10 so vôùi sôïi nhaäp khaåu. Ñeán nay, tæ leä noäi ñòa hoùa cuûa Bobi Craft ñaït ñeán 60 - 70%, vöøa giuùp Bobi giaûm ñöôïc giaù thaønh, vöøa mang giaù trò cao hôn cho kinh teá nöôùc nhaø. Moät ñieåm coäng khaùc cuûa Bobi Craft laø bao bì saûn phaåm. Tuaán cho bieát, anh quan nieäm bao bì chính laø neàn taûng coù theå laøm noåi baät saûn phaåmneânkhoângngaïiñaàutö.Khoâng döøng laïi ôû ñoù, hieåu taâm lyù treû con, Tuaán cuøng team saùng laäp coøn daønh thôøigianñeåsaùngtaïoneânnhöõngcaâu chuyeän nhoû, duøng taïo hình caùc saûn phaåm laøm nhaân vaät truyeän tranh, in song ngöõ. Nhöõng caâu chuyeän dí doûm keát hôïp hình aûnh aûnh soáng ñoäng thöïc söï khieán khaùch haøng thích thuù. Caùch laøm naøy taïo neân ñôøi soángrieângchonhaânvaät,trongchính töôûng töôïng cuûa caùc “thöôïng ñeá nhí” sôû höõu saûn phaåm Bobi. Boánnaêmsaungaøythaønhlaäp,“gia taøi” cuûa Bobi Craft laø söï ñoùn nhaän noàng nhieät ôû thò tröôøng Anh cuõng nhö caùc nöôùc. Ba chi nhaùnh cuûa Bobi Craft ôû Indonesia, Singapore vaøThoåNhóKyøñeàuñangtaêngtröôûng toát. Luùc naøy, tham voïng cuûa oâng chuû treû laïi quay veà thò tröôøng trong nöôùc. “Taïi sao nhöõng saûn phaåm toát laïi chæ daønh cho thò tröôøng nöôùc ngoaøi”, Tuaán töï hoûi roài quyeát ñònh seõphaûilaømtoáttreân “saân nhaø”. Caùch laøm cuûa anh baïn treû naøy laø döïa vaøo digital marketing, xaây döïng caùc khoâng gian Bobi Craft aán töôïng ôû saân bay, caùc trung taâm thöông maïi... Keát quaû, tæ leä thò tröôøng trong/
 26. 26. GOÙC HOÄI VIEÂN30 röøngtreântoaøncaàucuõngnhötaïicaùc ñòa phöông, ñaûm baûo taát caû ñöôïc höôûng lôïi ích veà moâi tröôøng, xaõ hoäi vaø kinh teá töø röøng. PEFC ñaõ thaønh laäp Vaên phoøng Hoã trôï Chöùng chæ röøng taïi Vieät Nam ñaët taïi truï sôû Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM (HAWA). PEFC ñang tieán haønh tuyeån duïng 1 chuyeân gia tö vaán ñeå laøm vieäc taïi ñaây. Vôùi chuyeân moân veà laâm nghieäp vaø ngaønh coâng nghieäp goã, chuyeân gia tö vaán seõ thöïc hieän moät soá chöùc naêng sau ñeå giuùp khaùch haøng, ñoái taùc vaø caùc beân lieân quan veà PEFC: - Xaây döïng naêng löïc vaø hoã trôï kyõ thuaät: Tö vaán, hoã trôï cho caùc hieäp hoäi vaø caùc coâng ty veà PEFC. - Phoái hôïp caùc hoaït ñoäng Marketing: Ñaïi dieän, keát noái vaø lieân laïc vôùi caùc beân lieân quan khaùc nhau ñeå truyeàn taûi thoâng tin giöõa caùc ñoái taùc PEFC. - Caùc hoaït ñoäng truyeàn thoâng: Hoã trôï cho vieäc taêng cöôøng caùc keânh truyeàn thoâng tröïc tuyeán vaø ngoaïi tuyeán cuûa PEFC trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. Ñeå bieát theâm thoâng tin veà PEFC hoaëclieânheähoãtrôï,vuiloønggöûimail veà ñòa chæ: development@pefc.org. Nguoàn:PEFC PEFC môû vaên phoøng hoã trôï Chöùng chæ röøng ôû Vieät Nam Chæ sau vaøi thaùng chính thöùc ra maét, boä söu taäp Laminate Kingdom vaø MFC ñoàng maøu (24 maøu) ñaõ taïo tieáng vang lôùn taïi thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc. Thay vì phaàn thuøng maøu traéng hoaëc maøu vaûi nhö tröôùc kia, giaûi phaùp ñoàng maøu ra ñôøi taïo neân traøo löu ton-sur-ton cho phaàn thuøng vaø phaàn caùnh cuûa ñoà noäi thaát, theo xu höôùng môùi nhaát 2016-2017. Boä söu taäp goàm 4 Collection: Rome, Venice, Valencia vaø Milan. An Cöôøng laø coâng ty tieân phong taïi Vieät Nam vaø trong khu vöïc giôùi thieäu ñeán khaùch haøng giaûi phaùp ñoàng maøu. Vui loøng lieân heä ngay ñeå ñöôïc tö vaán hoaëc gheù heä thoáng showroom cuûa An Cöôøng treân khaép caû nöôùc ñeå tröïc tieáp traûi nghieäm. Thoâng tin chi tieát taïi: www.ancuong.com. PV Goã An Cöôøng “ghi ñieåm” vôùi boä söu taäp Laminate vaø MFC ñoàng maøu Chöông trình Coâng nhaän Chöùng chæ röøng (PEFC) laø heä thoáng chöùng chæ röøng lôùn nhaát theá giôùi ñang hôïp taùc vôùi nhieàu quoác gia chaâu AÙ ñeå phaùt trieån caùc heä thoáng chöùng chæ quoác gia, trong ñoù coù Vieät Nam. Muïc tieâu cô baûn cuûa PEFClaønhaèmthayñoåicaùchquaûnlyù
 27. 27. FOR CERTIFIED TIMBER Your customers require proof of legality and sustainability. PEFC, the world’s largest forest certification system, offers you the largest supply. Get PEFC Chain of Custody to source and sell certified, sustainable materials. www.pefc.org/getcertified info@pefc.org PEFC-ProgrammefortheEndorsementofForestCertification PEFC: YOUR SOURCE PEFC/01-00-01
 28. 28. XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI32 N haät Baûn laø quoác gia coù nguoàn taøi nguyeân röøng giaøu coù vaø phong phuù, tyû leä che phuû röøng ñaït 68,5% ñöùng thöù 3 theá giôùi, sau Phaàn Lan vaø Thuïy Ñieån. Theo keát quaû ñieàu tra taøi nguyeân röøng ñöôïc thöïc hieän taïi thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 3 naêm 2012, dieän tích vaø tröõ löôïng röøng cuûa Nhaät Baûn ñaït 25.100.000 ha vaø 4.900.000.000 m3 . Trong ñoù, dieän tích vaø tröõ löôïng cuûa röøng troàng laàn löôït laø 10.350.000 ha vaø 3.040.000.000 m3 , chieám 41% dieän tích röøng vaø 62% tröõ löôïng. Ñoái vôùi taøi nguyeân röøng cuûa Nhaät Baûn thì coù hai ñieàu ñaëc bieät quantroïng:Thöùnhaát,dieäntíchröøng troàng coù ñoä tuoåi treân 50 naêm laø raát lôùn, chieám treân 35%. Hôn nöõa, röøng coù ñoä tuoåi töø 36 ñeán 50 naêm (röøng troànggaàntröôûngthaønh)chieám46% dieän tích. Thöùhai, röøng caây laù kim laø chuû yeáu, vôùi moät soá loaøi caây quan troïng nhö: Sugi, Hinoki, Karamatsu, Hiba, Todomatsu, vaø Ezomatsu. LIEÃU SAM HAY COØN GOÏI LAØ BAÙCH NHAÄT BAÛN Baùch Nhaät Baûn tieáng Nhaät goïi laø Sugi. Teân khoa hoïc laø Cryptomeria japonica D.Don. Teân thöôøng goïi laø Japanese cedar Sugi. Sugi laø loaøi caây ñaëc tröng cuûa ñaát nöôùc Nhaät Baûn, ñöôïc phaân boá chuû yeáu ôû caùc khu vöïc nhö Honsyu, Shikoku vaø Kyusyu. Loaøi caây naøy noåi tieáng ôû moät soá tænh nhö: Akita, Shizuoka (Tenryu), Mie (Owase), Nara (Yoshino), Kumamoto, Oita (Hita),Miyazaki(Obi),Tottori(Chizu) vaøphuûKyoto(Kitayama).GoãSugicoù muøi thôm nheï nhaøng khaù ñaëc bieät, hieän ñang ñöôïc quan taâm vì laø loaïi BAÁT NGÔØ GOÃ NHAÄT Cryptomeria japonica D.Don.
 29. 29. 33 vaät lieäu raát quí. Voøng naêm cuûa goã roõ raøng, vaân goã ñeïp, maët goã trôn boùng. Troïng löôïng cuûa goã töông ñoái nheï neân raát deã cheá bieán. Chaát löu giöõ cuûa loõi goã oån ñònh. Ban ñaàu loaïi goã naøy ñöôïc söû duïng laøm coät, keøo, daàm cho caùc coâng trình kieán truùc. Sau ñoù ñöôïc söû duïng vaøo laøm traàn nhaø, vaùch vaø saøn nhaø. Hieän nay loaïi goã naøy ñöôïc söû duïng roäng raõi trong saûn xuaát noäi thaát . Theo thoáng keâ ôû thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 3 naêm 2012, dieän tích vaø tröõ löôïng cuûa röøng troàng lieãu sam laø 4.530.000 ha vaø 1.750.000.000 m3 chieám 44% dieän tích röøng troàng vaø 58% tröõ löôïng. Saûn löôïng nguyeân lieäu goã cuûa lieãu sam naêm 2014 vaø 2015 laàn löôït laø 111.940.000 m3 vaø 112.260.000m3 vaøchieámkhaûng56% saûn löôïng goã nguyeân lieäu cuûa naêm. HINOKI Hinoki coù teân khoa hoïc laø Chamaecyparis obtusa Endlicher. Teân thöôøng goïi laø Japanese cypress Hinoki. Hinoki laø loaøi caây ñaëc tröng ôû Nhaät Baûn, ñöôïc phaân boá chuû yeáu ôû caùc khu vöïc nhö: Honsyu, Shikoku vaø Kyusyu. Hinoki noåi tieáng taäp trung coù ôû caùc tænh: Nagano (Kiso), Gifu (Tono), Shizuoka (Tenryu), Mie (Owase),Nara(Yoshino),Wakayama (Koyasan), Okayama, Ehime, Kochi vaø Kumamoto Goã Hinoki coù ñoä saùng, boùng treân beà maët vaø coù muøi höông thôm ñaëc bieät, tính chòu löïc raât toát, ít hö hoûng, deãcheábieán.Töøraátlaâu,loaïigoãnaøyñaõ ñöôïc söû duïng laøm vaät lieäu cao caáp, vaø hieän nay, loaøi naøy ñang ñöôïc söû duïng nhieàu trong keát caáu xaây döïng nhöduønglaømmoùng,coät,keøo,daàm, vaùch, vaø ñöôïc söû duïng ñeå saûn xuaát caùc ñoà duøng noäi thaát. Theo thoáng keâ ôû thôøi ñieåm ngaøy 31 thaùng 3 naêm 2012, dieän tích vaø tröõ löôïng cuûa röøng troàng Hinoki laø 2.600.000 ha vaø 670.000.000 m3 , chieám 25% dieän tích röøng troàng vaø 22% tröõ löôïng. Saûn löôïng nguyeân lieäu goã Hinoki naêm 2014 vaø 2015 laø 23.950.000 m3 vaø 23.640.000 m3 , chieám 12% saûn löôïng nguyeân lieäu goã cuûa naêm. Theo Hieäp hoäi Xuùc tieán xuaát khaåu goã Nhaät Baûn Chamaecyparis
 30. 30. XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI34 Saùu thaùng ñaàu naêm, xuaát khaåu toaøn caàu cuûa goã cöùng Hoa Kyø taêng 6% H eát moät nöûa cuûa toång soá kim ngaïchxuaátkhaåutreânlaøchothò tröôøng Trung Quoác, chính xaùc hôn laø chieám 51% thò phaàn vaø taêng 16% veà giaù trò so vôùi nöûa ñaàu naêm 2015. Löôïng xuaát khaåu sang Vieät Nam taêng 3% vaø vaãn laø thò tröôøng xuaát khaåu lôùn thöù 3 sau Trung Quoác vaø Canada. ThòtröôøngchaâuAÂu,goàm28quoác gia trong ñoù coù Anh Quoác, taêng 13% veà khoái löôïng vaø 7,5% veà giaù trò trongnaêmnay,ñieàunaøychothaáycoù moät vaøi söï thay ñoåi trong vieäc mua haøng. Kim ngaïch ñeán moät soá quoác gia Ñoâng Nam AÙ giaûm nhöng Thaùi Lan vaãn giöõ möùc oån ñònh, rieâng Vieät Nam vaãn theå hieän möùc taêng tröôûng toát nhôø vaøo neàn coâng nghieäp xuaát khaåu noäi thaát cuõng nhö nhu caàu noäi thaátchonhaøôûtrongnöôùccao.Toång giaù trò xuaát khaåu 6 thaùng ñaàu naêm 2016 ñeán caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ laø 110 trieäu USD. Top 4 chuûng loaïi xuaát khaåu ñeán Ñoâng Nam AÙ laø soài traéng, döông vaøng (tulipwood), oùc choù vaø soài ñoû, rieâng thò tröôøng Vieät Nam, tulipwood ñang daãn ñaàu, keá ñeán laø soài traéng, tæ leä nhaäp hai chuûng loaïi naøy ñang boû xa caùc doøng goã khaùc vaø vaãn tieáp tuïc taêng maïnh. Goã hoà ñaøo xuaát vaøo thò tröôøng Vieät Nam cuõng ñang cho thaáy coù daáu hieäu taêng maïnh, cuøng vôùi tæ leä taàn bì vaø soàiñoûcuõngtaêngnhaèmlaømnguyeân lieäuchongaønhcoângnghieäpvaùnsaøn. Nhömoïithòtröôøngkhaùc,tæleäoùcchoù nhaäp khaåu vaøo Vieät Nam taêng, ñaëc bieät laø Trung Quoác taêng ñeán 42% trong naêm nay. Toång kim ngaïch xuaát khaåu goã cöùng Hoa Kyø ñaït möùc 1,1 tyû USD trong nöûa ñaàu naêm 2016, taêng 6% so vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi. THANHKIEÀU
 31. 31. 35
 32. 32. CHÍNH SAÙCH - PHAÙP LUAÄT36 Kieán thöùc veà FLEGT - böôùc ñaàu ñeå tuaân thuû G oùc ñaøo taïo naøy ñöôïc xaây döïng nhaèm cung caáp mang laïi nhöõng hieåu bieát roõ hôn vaø saâu hôn veà FLEGT. Ñöôïc truy caäp mieãn phí taïi https:// dehieuflegt.org/bo-cong-cu-goc-dao-tao/, goùc ñaøo taïo cung caáp nhöõng kieán thöùc vaø nhöõng coâng cuï coù theå ñöôïcaùpduïngngayveàphaùplyùgoãchocaùcdoanhnghieäp trongngaønhgoãcuûaVieätNamvaøcaùcbeânlieânquankhaùc. Goùc ñaøo taïo bao goàm nhöõng giaûi thích chi tieát veà Keá hoaïch haønh ñoäng FLEGT (Forest Law Enforcement, GovernanceandTrade-ThöïcthiLaâmluaät,Quaûntròröøng vaø Thöông maïi laâm saûn) vaø Quy cheá goã cuûa EU (EUTR) - moät trong nhöõng noäi dung quan troïng cuûa Keá hoaïch haønhñoängnhaèmngaênchaëngoãkhaithaùctraùipheùpxaâm nhaäp thò tröôøng EU Ñöôïc trình baøy baèng tieáng Anh vaø tieáng Vieät, goùc ñaøo taïo laø moät trong nhieàu keát quaû hoaït ñoäng cuûa döï aùn “Taêng cöôøng naêng löïc cuûa caùc Toå chöùc Xaõ hoäi daân söï(XHDS)vaøDoanhnghieäpnhoûvaøvöøa(DNNVV)nhaèm ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa FLEGT”, ñöôïc thöïc hieän bôûi NEPCon vaø SFMI töø thaùng 3/2014. EU vaø NEPCon ñoàng taøi trôï döï aùn ñöôïc thöïc hieän trong voøng ba naêm naøy nhaèm muïc ñích hoã trôï caùc doanhnghieäpgoã,ñaëcbieätlaøcaùcDNNVVñeåcoùtheåtuaân thuûtoáthônnhöõngyeâucaàuveàthöôngmaïigoãhôïpphaùp ñang ñöôïc aùp duïng. ÑEÅ HIEÅU FLEGT VieätNamvaøEUñangthöïchieänmoätloaïtcaùcböôùcñeå tieán tôùi kyù keát Hieäp ñònh Ñoái taùc Töï nguyeän FLEGT VPA (Voluntary Partnership Agreement). Hieäp ñònh thöông maïi raøng buoäc naøy nhaèm ñaûm baûo goã vaø caùc saûn phaåm Ngaøy 30/8/2016, NEPCon vaø ñoái taùc taïi Vieät Nam laø Vieän Quaûn lyù röøng beàn vöõng vaø Chöùng chæ röøng (SFMI) ñaõ giôùi thieäu Goùc ñaøo taïo tröïc tuyeán veà EU FLEGT - moät chöông trình haønh ñoäng nhaèm choáng laïi naïn khai thaùc goã traùi pheùp, caûi thieän quaûn trò röøng vaø thuùc ñaåy thöông maïi goã hôïp phaùp cuûa Lieân minh Chaâu AÂu - EU. THANHKIEÀU Moät trong caùc coâng cuï ño döï aùn xaây döïng Moät soá caùc coâng cuï ño döï aùn xaây döïng
 33. 33. 37 goã xuaát khaåu töø Vieät Nam sang thò tröôøng EU coù nguoàn goác hôïp phaùp. Hieäp ñònh naøy cuõng giuùp caùc quoác gia saûn xuaát vaø xuaát khaåu goã caûi thieän quaûn trò vaø caùc quy ñònh phaùp luaät trong ngaønh laâm nghieäp. Hieäp ñònh döï kieán seõ ñöôïc kyù keát vaøo cuoái naêm 2016. BoáicaûnhtrongtöônglaiñoøihoûingaønhgoãVieätNam, nhöõng ai seõ chòu aûnh höôûng bôûi caùc quy ñònh môùi, phaûi coù theâm nhieàu thoâng tin veà tieán trình FLEGT. Trong tieán trình FLEGT, caùc toå chöùc XHDS - nhöõng toå chöùc laøm vieäc tröïc tieáp vaø gaàn guõi vôùi caùc doanh nghieäp,baogoàmcaùchieäphoäigoã,caùctoåchöùcphichính phuû (NGO) thöïc hieän caùc döï aùn lieân quan ñeán FLEGT, ñöôïc xem laø nôi hoã trôï thieát thöïc vaø deã tieáp caän nhaát ñoái vôùi caùc doanh nghieäp. Nhôø coù hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc naøy, cuõng nhö nhöõng thoâng tin truyeàn thoâng ñaïichuùngveàFLEGTtrongnhöõngnaêmgaànñaây,“FLEGT” hieän khoâng coøn laø moät töø xa laï ñoái vôùi caùc coâng ty goã nhö maáy naêm tröôùc ñaây. Töønaêmñaàutieân,ñeàuñaënhaøngthaùng,döïaùnñaõluoân göûi nhöõng caäp nhaät vaø thoâng tin lieân quan ñeán FLEGT vaø phaùp lyù goã tôùi caùc doanh nghieäp, hieäp hoäi goã vaø caùc beân lieân quan khaùc trong ngaønh goã. Hieän nay trong danh saùch ñaõ coù gaàn 500 ngöôøi ñaêng kyù nhaän baûn tin. Beân caïnh ñoù, trang Facebook cuûa döï aùn ñaõ thu huùt hôn 1.000 ngöôøi theo doõi caùc tin töùc ñöôïc caäp nhaät haøng ngaøy veà FLEGT vaø phaùp lyù goã. VAØ VIEÄC HIEÅU EUTR AND COC LAØ CAÀN THIEÁT Vaøothaùng12/2015,döïaùnñaõkhôûiñoängchöôngtrình taäp huaán veà FLEGT vôùi khoùa taäp huaán ñaàu tieân cho caùc hieäp hoäi, doanh nghieäp goã vaø caùc NGO taïi mieàn Baéc. Caùc hoïc vieân laøm baøi taäp nhoùm trong khoùa taäp huaán cuûa Döï aùn
 34. 34. CHÍNH SAÙCH - PHAÙP LUAÄT38 Buoåi thöïc haønh caùc kieán thöùc ñaõ ñöôïc hoïc taïi moät nhaø maùy goã ôû Ñoàng Nai Seõ laø khoâng ñuû neáu baïn ñôn giaûn chæ bieát FLEGT coù nghóa laø gì. Caùc beân lieân quan caàn phaûi hieåu ñöôïc tieán trình VPA töông taùc theá naøo vôùi caùc noäi dung khaùc trong Keá hoaïch Haønh ñoäng cuûa EU vaø yù nghóa cuûa moät soá khaùi nieäm coát loõi cô baûn. “Chuùng toâi ñaõ nhaän thaáy raèng söï hieåu bieát roõ hôn veà EUTR vaø Chuoãi Haønh trình saûn phaåm (CoC) ñaõ giuùp hoïc vieân cuûa chuùng toâi naém baét toát hôn noäi dung cuûa Keá hoaïch Haønh ñoäng FLEGT vaø yù nghóa cuûa noù ñoái vôùi ngaønh goã Vieät Nam”, coâ Weddle, Giaùm ñoác Döï aùn töø NEPCon, giaûi thích. Quy cheá Goã cuûa EU (EUTR) laø moät ñaïo luaät ñang ñöôïc thöïc thi treân toaøn EU, vaø noù ñoøi hoûi caùc doanh nghieäp trong EU phaûi thöïc hieän “traùch nhieäm giaûi trình” (due diligence), vieäc ñaùnh giaù ruûi ro cuûa goã vaø caùc saûn phaåm goã maø hoï nhaäp khaåu töø ngoaøi EU. Muïc tieâu cuûa quy ñònh naøy laø nhaèm giaûm thieåu ruûi ro goã ñöôïc nhaäp khaåu ñaõ bò khai thaùc traùi pheùp taïi quoác gia xuaát xöù. Ñeán khi VPA ñöôïc thöïc hieän, taát caû caùc loâ saûn phaåm goã, neáu vöôït qua ñöôïc quaù trình kieåm duyeät, seõ ñöôïc caáp giaáy pheùp FLEGT, vaø ngöôøi mua taïi chaâu AÂu seõ khoâng phaûi thöïc hieän traùch nhieäm giaûi trình. Cho ñeán luùc ñoù, caùc doanh nghieäp Vieät Nam seõ tieáp tuïc ñöôïc yeâu caàu cung caáp thoâng tin vaø baèng chöùng veà tính hôïp phaùp cuûa caùc saûn phaåm hoï baùn sang thò tröôøng EU, vì ngöôøi mua beân EU phaûi thöïc hieän nghóa vuï cuûa hoï theo EUTR. Ñieàu naøy seõ taïo aûnh höôûng leân toaøn chuoãi cung öùng cho ñeán taän röøng, vaø caùc coâng ty Vieät Nam baét ñaàu phaûi hoûi caùc nhaø nhaø cung caáp cuûa hoï veà nguoàn goác hôïp phaùp cuûa goã nguyeân lieäu. Tuy nhieân, vieäc thöïc hieän VPA laø khoâng phaûi ñôn giaûn. Quaù trình thöïc hieän seõ taïo aùp löïc leân ngaønh coâng nghieäp taïi ñòa phöông vì caùc ñieàu luaät seõ ñöôïc caäp nhaät vaø söûa ñoåi, vaø caùc ñieåm kieåm soaùt chaët cheõ seõ ñöôïc thieát laäp trong Heä thoáng Ñaûm baûo goã hôïp phaùp (TLAS) - moät trong nhöõng noäi dung chính cuûa VPA. Trong khi VNTLAS chöa ñöôïc hoaøn taát, caùc taøi lieäu taäp huaán chæ giaûi thích khaùi nieäm chung, vaø ñöa ra caùc ví duï töø caùc quoác gia VPA khaùc, ñeå caùc beân lieân quan coù ñöôïc yù töôûng veà nhöõng gì seõ ñöôïc mong ñôïi taïi Vieät Nam. CoC laø moät khaùi nieäm quan troïng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp goã. Qua caùc cuoäc hoïp cuõng nhö caùc chuyeán thaêm thöïc ñòa taïi caùc DNNVV, nhoùm döï aùn thaáy ñöôïc khaù nhieàu doanh nghieäp, ñaëc bieät cac doanh nghieäp coù xuaát khaåu sang EU, ñaõ khaù quen thuoäc vôùi khaùi nieäm CoC thoâng qua caùc chöông trình chöùng chæ töï nguyeän nhö FSC (Hoäi ñoàng Quaûn trò röøng). “Tuy nhieân, nhieàu doanh nghieäp caàn coù hieåu bieát ñaày ñuû hôn. Hoï caàn hieåu ñöôïc yù nghóa vaø öùng duïng cuûa CoC trong boái caûnh roäng hôn cuûa phaùp lyù goã, cuõng nhö bieát so saùnh khaùinieämnaøyvôùivieäckieåmsoaùtchuoãicungöùngtrong khuoân khoå TLAS”, coâ Weddle nhaän xeùt.
 35. 35. 39 Khoùa taäp huaán ñaàu tieân taïi Haø Noäi Nhöng soá löôïng hoïc vieân coù nhu caàu ñaõ vöôït quaù khaû naêng toå chöùc caùc khoùa taäp huaán tröïc tieáp trong thôøi gian hoaït ñoäng cuûa döï aùn. Vì vaäy, döïa vaøo nhöõng taøi lieäu taäp huaán ñoù, döï aùn ñaõxaâydöïngGoùcñaøotaïotröïctuyeánnhaèmchiaseûroäng hôn caùc kieán thöùc caàn thieát veà caùc chuû ñeà treân ñeán caùc beân lieân quan coù quan taâm maø khoâng theå tham gia caùc lôùp taäp huaán tröïc tieáp cuûa döï aùn. Baát kyø hoïc vieân naøo ñeàu coù theå truy caäp mieãn phí goùc ñaøo taïo tröïc tuyeán vaø choïn trong caùc baøi trình baøy ñöôïc theå hieän döôùi daïng video, caùc coâng cuï vaø taøi lieäu ñöôïc cung caáp mieãn phí, theo nhu caàu cuûa mình. Goùc ñaøo taïo cuõng bao goàm moät danh saùch ñaày ñuû caùc coâng cuï ñöôïc thieát keá ñaëc bieät cho caùc DNNVV trong ngaønh goã. Caùc coâng ty cheá bieán goã coù nhu caàu coù theå söû duïng caùc coâng cuï naøy vaøo hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình ñeå caûi thieän vieäc tuaân thuû caùc yeâu caàu veà phaùp lyù goã. “Boä coâng cuï do döï aùn cung caáp raát höõu ích trong vieäc giuùp caùc doanh nghieäp ñaùnh giaù vaø quaûn lyù caùc nguoàn nguyeân lieäu goã”, oâng Huyønh Vaên Cöôøng, Giaùm ñoác Coâng ty Ngaân Ñaïi Sôn - moät doanh nghieäp vöøa vaø nhoû chuyeân saûn xuaát ñoà goã daønh cho treû em taïi tænh Ñoàng Nai - phaùt bieåu. “Sau khi döï aùn keát thuùc vaøo thaùng 2/2017, NEPCon seõ vaãn duy trì Goùc ñaøo taïo tröïc tuyeán naøy nhaèm ngaøy caøng nhieàu ngöôøi ñöôïc höôûng lôïi töø ñoù”, coâ Weddle cho bieát. DOANH NGHIEÄP GOÃ LAØ TAÂM ÑIEÅM CUÛA QUAÙ TRÌNH Nhoùm döï aùn ñaõ daønh hai naêm ñaàu tieâu ñeå laøm vieäc vôùi caùc DNNVV taïi Vieät Nam, caùc hieäp hoäi goã, vaø caùc NGO vaø chöông trình veà FLEGT khaùc ñeå xaây döïng boä taøi lieäu ñaøo taïo naøy. Caùc noäi dung baøi giaûng môùi nhaát ñaõ toång hôïp nhieàu yù kieán goùp yù maø chuùng toâi nhaän ñöôïc qua caùc khoùa taäp huaán vôùi caùc toå chöùc XHDS, caùc chuyeán thaêm doanh nghieäp, vaø caùc buoåi hoïp tham vaán caùc beân lieân quan. Quaù trình naøy nhaèm ñaûm baûo caùc noäi dung ñöa ra ñaùp öùng nhu caàu thoâng tin coøn thieáu veà FLEGT vaø ñöôïc giaûi thích moät caùch deã hieåu ñoái vôùi ngöôøi hoïc ñeán töø caùc DNNVV vaø caùc toå chöùc XHDS. “Chuùng toâi ñaõ tôùi gaàn heát caùc khu cheá bieán goã chính treân caû nöôùc: tænh Laïng Sôn taïi mieàn Baéc, laøng ngheà truyeàn thoáng ôû Baéc Ninh, vaø mieàn Nam laø caùc tænh Ñoàng Nai, Bình Döông, vaø caû caùc tænh ôû mieàn Trung laø Quaûng Trò, Hueá, vaø Bình Ñònh. Vaø nhieàu nôi chuùng toâi ñeán khoâng phaûi chæ moät laàn. Noùi chuyeän vôùi caùc DNNVV vaø quan saùt quaù trình vaän haønh cuûa hoï giuùp chuùng toâi hieåu ñöôïc caùc vaán ñeà thöïc teá coù theå caûn trôû hoï tuaân thuû caùc yeâu caàu moät caùch hieäu quaû”, baø Döông Thò Lieân, Ñieàu phoái vieân döï aùn töø SFMI noùi. THAM GIA LÔÙP TAÄP HUAÁN VÔÙI CHÆ MOÄT CAÙI NHAÉP CHUOÄT Ñaõ coù naêm möôi chín hoïc vieân tham gia vaøo boán khoùataäphuaánveàFLEGTdodöïaùntoåchöùctöønaêm2015.
 36. 36. CHÍNH SAÙCH - PHAÙP LUAÄT40 Nhöõng ñieàu caàn bieát veà goã chöùng nhaän coù kieåm soaùt FSC Hoäi ñoàng Quaûn lyù röøng (Forest Stewardship Council, FSC) thaønh laäp töø naêm 1993 laø moät toå chöùc phi lôïi nhuaän quoác teá, khuyeán khích vieäc quaûn lyù röøng coù traùch nhieäm treân toaøn caàu phuø hôïp vôùi moâi tröôøng, lôïi ích xaõ hoäi vaø hieäu quaû kinh teá. F SC coù vaên phoøng chính taïi thaønh phoá Born (Ñöùc) vaø maïng löôùi vaên phoøng, chi nhaùnh, thaønh vieân khaép caùc chaâu luïc, nhieàu quoác gia (83 quoác gia). Caùc nguyeân taéc, tieâu chuaån vaø chöùng nhaän cuûa FSC ñaõ ñöôïc coâng nhaän söû duïng roäng raõi treân toaøn caàu vôùi toång soá chöùng nhaän röøng FSC- FM/CoC laø 1.423 chöùng nhaän, coù dieän tích röøng chöùng nhaän FSC laø 193.618.728 ha vaø 31.395 chöùng nhaän CoC cho caùc toå chöùc doanh nghieäp söû duïng taøi nguyeân röøng (goã vaø saûn phaåm ngoaøi goã) trong hoaït ñoäng saûn xuaát vaø thöông maïi caùc saûn phaåm goã vaø ngoaøi goã. Chöùng nhaän FSC coù 3 loaïi: - Chöùng nhaän Quaûn lyù röøng FSC-FM (FSC Forest Management): chöùng nhaän cho doanh nghieäp troàng röøng (chuû röøng) vaø khu röøng. Vôùi chöùng nhaän naøy, caùc doanh nghieäp ñoù coù nguyeân lieäu chöùng nhaän FSC cung caáp cho caùc doanh nghieäp saûn xuaát, thöông maïi coù chöùng nhaän FSC-CoC ñeå saûn xuaát vaø mua baùn caùc loaïi nguyeân lieäu vaø saûn phaåm FSC. - Chöùng nhaän Chuoãi haønh trình saûn phaåm FSC-CoC (FSC Chain of Custody): chöùng nhaän cho caùc doanh nghieäp saûn xuaát vaø thöông maïi coù söû duïng nguyeân lieäu goã (taøi nguyeânröøng).Vôùichöùngnhaännaøy, caùc doanh nghieäp coù theå saûn xuaát vaø thöông maïi caùc loaïi nguyeân lieäu vaø saûn phaåm FSC. - Chöùng nhaän Goã coù kieåm soaùt FSC-CW (FSC Controlled Wood): chöùng nhaän cho (nguoàn goác) nguyeân lieäu goã ñöôïc goïi laø goã coù kieåm soaùt FSC. Goã naøy theo söï kieåm soaùt cuûa FSC coù raøng buoäc caùc yeâu caàu cao hôn goã hôïp phaùp ôû moãi quoác gia nhöng chöa ñaït ñeán ñieàu kieän cuûa goã chöùng nhaän FSC. Goã Nguoàn goã coù kieåm soaùt FSC (FSC-CW) laø nguoàn goã khoâng rôi vaøo caùc haïng muïc ruûi ro theo kieåm soaùt cuûa FSC nhö sau: - Goã khai thaùc baát hôïp phaùp (luaät quoác gia). - Goã khai thaùc töø khu vöïc röøng coù quyeàn nhaân söï hoaëc truyeàn thoáng bò vi phaïm. - Goã khai thaùc töø khu vöïc röøng coù giaù trò baûo toàn cao ñang bò ñe doïa. - Goã khai thaùc töø röøng töï nhieân chuyeån ñoåi muïc ñích thaønh röøng troàng hay söû duïng khaùc ngoaøi röøng. - Goã khai thaùc töø röøng caây bieán ñoåi gene. LÖÔNGCHÍHUØNG Chuyeângiatövaán,CoângtyTNHHTövaánquaûnlyùlöông
 37. 37. 41 naøytroänvôùigoãFSCñeåcoùsaûnphaåm pha troän FSC hay saûn xuaát caùc saûn phaåm goã coù kieåm soaùt FSC. Hieän nay, caùc doanh nghieäp/ coâng ty saûn xuaát vaø thöông maïi xuaát khaåu saûn phaåm töø goã cuûa Vieät Nam ñaõ khaù quen thuoäc vôùi chöùng nhaän FSC. Vôùi nhöõng chöùng nhaän FSC-CoC ñaàu tieân töø naêm 1999 cho caùc doanh nghieäp saûn xuaát, xuaát khaåu haøng goã ngoaøi trôøi (outdoor furniture) taäp trung ôû Quy Nhôn - Bình Ñònh xuaát sang chaâu AÂu, thì hieän nay taïi Vieät Nam coù 513 doanh nghieäp vôùi 672 ñòa ñieåm saûn xuaát vaø thöông maïi ñöôïc chöùng nhaän FSC-CoC, trong ñoù coù 136 doanh nghieäp vôùi 194 ñòa ñieåm saûn xuaát vaø thöông maïi coù chöùng nhaän FSC-CW cho nhieàu lónh vöïc saûn phaåm goàm ñoà goã tinh cheá (haøng goã noäi, ngoaïi thaát), vaùn saøn, vaùn gheùp, MDF, Verneer, bao bì, nguyeân lieäu giaáy (daêm goã, boät goã,...), giaáy, saûn phaåm in aán (töø goã, giaáy),... Ñoái vôùi caùc coâng ty troàng röøng vaø khu röøng ñöôïc chöùng nhaän FSC-FM thì coøn khaù ít, toång soá chöùng nhaän FSC-FM taïi Vieät Nam laø 22 doanh nghieäp vôùi 39 ñôn vò quaûn lyù khu vöïc röøng coù toång dieän tích chöùng nhaän laø 182.087 ha, chuû yeáu laø röøng troàng phuïc vuï cho saûn xuaát (trích nguoàn www.info.fsc.org, thaùng 10/2016). Heä thoáng luaät phaùp Vieät Nam hieän nay lieân quan ñeán caùc luaät baûo veä vaø phaùt trieån röøng, moâi tröôøng, xaõ hoäi vaø kinh teá laø töông thích vaø phuø hôïp cho vieäc aùp duïng tieâu chuaån naøy ñeå coù ñöôïc nguoàn goã coù kieåm soaùt FSC. Goã FSC-CW laø nguoàn goã phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa quicheáEUNo.995/2010coùhieäulöïc töø thaùng 3/2013 cho caùc loaïi haøng CAÙC DOANH NGHIEÄP COÙ THEÅ ÑAÏT ÑÖÔÏC CHÖÙNG NHAÄN FSC- CW BAÈNG 2 CAÙCH: Caùch 1: AÙp duïng tieâu chuaån FSC-STD 30-010, cho caùc doanh nghieäp troàng röøng (chuû röøng) vaø khu röøng muoán coù goã coù chöùng nhaän FSC-CW. Caùch 2: AÙp duïng tieâu chuaån FSC-STD 40-005, cho caùc doanh nghieäp saûn xuaát vaø thöông maïi baèng caùch thöïc hieän chöông trình thaåm ñònh nguoàn goã mua ñaàu vaøo qua hoaït ñoäng ñaùnh giaù ruûi ro vuøng nguyeân lieäu ñeå coù ñöôïc goã FSC- CW töø nguoàn goã hôïp phaùp trong nöôùc hay ngoaøi nöôùc. goã khi nhaäp vaøo thò tröôøng chaâu AÂu. Taïi chaâu AÙ, thò tröôøng Nhaät Baûn cuõng ñaõ baét ñaàu yeâu caàu aùp duïng nguoàn goã FSC-CW cho caùc nhaø saûn xuaát nguyeân lieäu giaáy ôû Vieät Nam khi nhaäp vaøo thò tröôøng mình töø thaùng 7/2016. Vieät Nam coù toång dieän tích röøng laø 14.061.856 ha, trong ñoù dieän tích röøng troàng laø 3.886.337 ha seõ laø nguoàn cung goã FSC-CW raát lôùn cho caùc doanh nghieäp/coâng ty söû duïng nguyeân lieäu trong nöôùc cho haøng hoùa xuaát khaåu trong khi goã coù chöùng nhaän FSC cuûa Vieät Nam coøn quaù ít ñeå phuïc vuï cho nhu caàu naøy(tríchnguoànwww.kiemlam.org, thaùng 10/2016). Vôùi tieâu chuaån FSC-STD 40- 005 Ver. 3.0 coù hieäu löïc töø ngaøy 1/7/2016, cuøng vôùi Ñaùnh giaù ruûi ro quoác gia taäp trung (Centralized National Risk Assessment, CNRA) cuûaFSCchonguoàngoãcoùkieåmsoaùt ôû Vieät Nam seõ döï kieán ban haønh tieâu chuaån FSC-CNRA-VN Ver. 1.0 trong naêm 2017 cho Vieät Nam veà goã coù kieåm soaùt FSC, ñieàu naøy seõ môûramoätnguoàncungnguyeânlieäu cho caùc doanh nghieäp saûn xuaát vaø thöông maïi söû duïng nguyeân lieäu goã trong nöôùc ñeå saûn xuaát haøng hoùa xuaát khaåu.
 38. 38. THIEÁT KEÁ42 V ôùi muïc ñích taïo saân chôi cho caùc nhaø thieát keá trong nöôùc, taïo coäng ñoàng thieát keá ñaùp öùngnhucaàunhaânsöïcuûacaùcdoanh nghieäptrongngaønhcuõngnhönaâng cao vò theá ngaønh noäi thaát Vieät Nam treântröôøngquoácteá,nhieàunaêmqua HAWA ñaõ kieân trì toå chöùc cuoäc thi naøy. Ngaøy caøng coù nhieàu nhaø thieát keá, sinh vieân thieát keá caùc tröôøng quan taâm vaø tham döï phaàn naøo ñaõ minh chöùng ñoä lan toûa vaø söùc cuoán huùt cuûa cuoäc thi. Nhieàu tröôøng ñaõ ñöa ñeà thi cuûa giaûi trôû thaønh ñoà aùn moânhoïchoaëcthaønhlaäpnhöõngcaâu laïc boä veà thieát keá ñoà noäi ngoaïi thaát ñeå caùc baïn coù theå cuøng chia seû vaø hoã trôï nhau trong quaù trình tham gia giaûi. Naêm nay, voøng moät cuûa cuoäc thi dieãn ra töø 20/10 - 5/12/2016. ÔÛ voøng naøy, caùc baïn thí sinh seõ ñaêng kyù tham döï cuoäc thi qua link tröïc tuyeán töø fanpage cuûa cuoäc thi ñeå nhaäncaùchoãtrôïtöøbantoåchöùc.Khaùc vôùi nhöõng naêm tröôùc HAWA chæ toå cuoäc thi baèng caùch saép xeáp ngaøy coáñònhmoãituaànñeåchaøoñoùntöøng nhoùm nhoû caùc baïn quan taâm ñeán giao löu vaø hoïc taäp. Baèng caùch naøy, bantoåchöùckyøvoïngchaátlöôïngcaùc baøi döï thi naêm nay seõ cao hôn caùc muøa tröôùc. Haønh trình tìm kieám nhöõng göông maët thieát keá Ñeán heïn laïi leân, cuoäc thi thieát keá maãu haøng noäi ngoaïi thaát haøng naêm vôùi teân goïi Hoa Mai ñaõ ñöôïc phaùt ñoäng vaøo thaùng THIEÀUHOA Tìm hieåu veà caùc loaïi goã taïi Coâng ty CP Taân Vónh Cöûu (TAVICO). AÛnh: HAWA Caùc baïn thí sinh ñaêng kyù döï thi giaûi Hoa Mai tham quan vaø tìm hieåu vaûi noäi thaát taïi Coâng ty ACACIA. AÛnh: HAWA 10 vaø keùo daøi ñeán thaùng 3 naêm sau. Khaùc bieät lôùn nhaát cuûa muøa giaûi naêm nay, ñoù laø söï tham gia cuûa nhieàu doanh nghieäp hoäi vieân HAWA töø nhöõng giaây phuùt ñaàu cuûa cuoäc thi nhaèm giuùp caùc baïn thí sinh coù theâm nhieàu cô hoäi tieáp caän thöïc teá ñeå taïo ra nhöõng saùng taùc toát nhaát göûi veà ban toå chöùc. chöùc cho caùc baïn ñeán moät hoaëc hai DNñeåthamquan,naêmnaycoùnhieàu DN nhö Coâng ty CP Taân Vónh Cöûu (TAVICO), Coâng ty ACACIA, Coâng ty Minh Phaùt 2 (MIFACO), Coâng ty D’furni, Coâng ty Curvetta, Coâng ty Gia Moäc... tham gia vaøo vieäc hoã trôï
 39. 39. 43 Poster Hoa Mai Poster_Final Cs5.ai Mo thieu link hinh anh
 40. 40. THIEÁT KEÁ44 Sau5naêmôûMyõ,trôûveàVieätNam,cô duyeân naøo ñöa anh ñeán vôùi District 8? Sau toát nghieäp ñaïi hoïc, toâi tìm ñöôïc coâng vieäc ñuùng sôû thích laø laøm moâ hình thöû nghieäm vaø nghieân cöùu cho moät vaøi vaên phoøng kieán truùc nhoû ôû New York. ÔÛ Myõ, khi moät ngöôøi laøm thieát keá saùng taïo caàn tìm coâng vieäc, hoï coù kha khaù löïa choïn töø raát nhieàu caùc keânh thoâng tin. Tuy nhieân, ôû Vieät Nam thì ngöôïc laïi, ngöôøi laøm thieát keá hay taïo daùng coângnghieäpgaëpnhieàukhoùkhaênñeå tìm ñöôïc moâi tröôøng ñeå phaùt huy khaû naêng. Phaàn nhieàu do möu sinh neân coù theå hoï quyeát ñònh thay ñoåi vaø chuyeån höôùng vaøo caùc lónh vöïc khaùcnhöthieátkeáquaûngcaùo,ñoàhoïa hay nhieáp aûnh... Khi tìm kieám cô hoäi vieäc laøm ôû Vieät Nam, toâi ñaõ ñoái maët vôùi raát ít löïa choïn. District 8 laø moät tröôøng hôïp ñaëc bieät, yeâu caàu coâng vieäckhaùphuøhôïpvôùinhöõngkyõnaêng vaøhieåubieáttoâitíchluyõchomìnhsau nhöõngnaêmñihoïcvaølaømtröôùcñaây. Nhaän thaáy ñaây laø moät cô hoäi toát neân toâi ñaõ quyeát ñònh trôû veà Vieät Nam vaø chuyeån vaøo TP. Hoà Chí Minh ñeå laøm vieäc. Thôøi ñieåm ñoù, District 8 môùi hoaït ñoäng ñöôïc khoaûng 2 naêm vôùi moätmoâhìnhhìnhthöùctoåchöùcdaïng workshop,vöøathieátkeávöøatrieånkhai vaø phaùt trieån maãu. Moâ hình naøy raát phuøhôïpchonhöõngngöôøilaømsaùng taïo nhö toâi. Ñaàu tö thieát keá laø giaûi phaùp taêng giaù trò ngaønh Tuy nhu caàu thieát keá ôû caùc doanh nghieäp (DN) trong khoái saûn xuaát vaø cheá bieán goã vaø thuû coâng myõ ngheä ôû Vieät Nam cao nhöng ñaùnh giaù cuûa moät soá ngöôøi laøm ngheà laø cô hoäi theo ñuoåi ngaønh coâng nghieäp saùng taïo cuûa caùc nhaø thieát keá ñoäc laäp coøn nhieàu haïn cheá. Trao ñoåi vôùi Anh Vuõ Hoaøng Anh, quaûn lyù thieát keá vaø phaùt trieån maãu taïi Coâng ty thieát keá District 8. Anh Vuõ Hoaøng Anh Quaûn lyù thieát keá vaø phaùt trieån maãu Coâng ty thieát keá District 8: NAMKHUEÂthöïchieän
 41. 41. 45 “Vôùi nhöõng ngöôøi thieát keá ñaõ coù kinh nghieäm nhaát ñònh, caùi hoï caàn khoâng phaûi laø danh hieäu maø laø nhöõng keát noái thöïc söï ñeå ñöa saûn phaåm vaøo saûn xuaát. Toâi nghó, HAWA laø maûnh ñaát khaù maøu môõ ñeå coù theå gieo haït, khoâng chæ keát noái nhöõng DN thaønh vieân maø coøn keát noái DN vôùi nhöõng ñoái töôïng khaùc”. moät caàu noái quan troïng treân con ñöôøng phaùt trieån naøy. Vaãn coù nhöõng saân chôi daønh cho thieát keá ñaáy chöù? Giaûi Hoa Mai cuûa HAWA chaúng haïn? Toâi ñoàng yù Hoa Mai laø moät cuoäc thi coù taàm côõ quoác gia ñeå ñöa caùc nhaø thieát keá treû tôùi gaàn hôn vôùi caùc DN lôùn trong nöôùc. Tuy nhieân, toâi nhaän thaáy caùc thieát keá tham döï giaûi hoaëc ñöôïc löïa choïn ñeàu chöa coù tính öùng duïng cao vaø khoù ñeå coù theå aùp duïng vaøo caùc daây truyeàn saûn xuaáthaøngloaït.Ñieàunaøyraátkhoùcho caùc DN vì nguyeän voïng cuûa hoï laø choïn ñöôïc thieát keá ñeïp, toát nhöng phaûi coù giaù trò kinh teá vaø thích hôïp vôùi coâng ngheä hieän coù. Thieát keá ñeïp nhöng thieáu thöïc teá vaø khoâng coù tính öùng duïng cao thì vaãn chöa ñuû ñeå coù theå kích thích söï hôïp taùc giöõa DN vaø ngöôøi laøm thieát keá. Vôùinhöõngngöôøilaømngheàñaõcoù kinh nghieäm nhaát ñònh, caùi hoï caàn Anh noùi, löïa choïn coâng vieäc daønh cho ngöôøi laøm thieát keá coâng nghieäp nhö anh khoâng nhieàu. Nghóa laø nhu caàutöøphíaDNtrongnöôùckhoângcao? Thöïc teá thì nhöõng caùi ñôn giaûn nhaát cuûa moät saûn phaåm tieâu duøng ñeàu caàn phaûi ñöôïc thieát keá, tính toaùn moät caùch caån thaän. Laáy ví duï nhö moät chai nöôùc moïi ngöôøi vaãn mua vaø söû duïng haøng ngaøy, töø hình daùng, caùc chi tieát in, raäp noåi hay chìm ñeán caùc chi tieát treân thaân chai, naép chai ñeàu phaûi ñöôïc caân nhaéc moät caùch kyõ löôõng tröôùc khi ñöa ra ñeå thò tröôøng ñoùn nhaän. Vaø keát quaû laø ngöôøi söû duïng seõ coù nhöõng ñaùnh giaù khaùc nhau cho caùc thieát keá khaùc nhau. Ñoái vôùi moät neàn coâng nghieäp saûnxuaátñaõtieánboäthìvieäccaäpnhaät coâng ngheä vaø sôû höõu nhöõng thieát keá toát laø moät lôïi theá lôùn ñeå caïnh tranh. Tuy nhieân, theo ñaùnh giaù chuû quan cuûa toâi thì caùc DN Vieät Nam vaãn chöa thöïc söï chuù troïng ñieàu naøy. Sau 5 naêm tieáp caän vôùi ngaønh naøy, toâi thaáy nhu caàu thieát keá ñeán töø caùc DN Vieät Nam vaãn thaáp. ÔÛ khoái DN goã vaø thuû coâng myõ ngheä chaúng haïn, trình ñoä saûn xuaát cuûa caùc coâng ty Vieät Nam laø moät theá maïnh. Thöïc teá laø moät soá löôïng khoâng ít caùc thöông hieäu quoác teá ñang tìm ñeán vôùi caùc daây truyeàn saûn xuaát ôû Vieät Nam vì lôïi theá caïnh tranh vôùi giaù so vôùi caùc quoác gia coù vò trí nhö Trung Quoác hay Indonesia. Lôïi theá laø nhö vaäy, caùc DN Vieät Nam neân baét ñaàu vieäc ñaàu tö cho phaùt trieån caùc thieát keá goác ñeå coù theå ñaït ñöôïc nhöõng giaù trò vaø vò trí toát hôn treân thò tröôøng so vôùi hieän nay. Vôùi nhöõng ñaùnh giaù nhö ôû treân, toâi hy voïng caùc DN seõ chuù troïng vaø ñaàu tö nhieàu hôn cho caùc thieát keá goác ñeå taïo cô hoäi hôïp taùc vaø phaùt trieån cho nhöõng nhaø thieát keá trong nöôùc. Vaø toâi nghó HAWA chính laø Taùc phaåm cuûa Hoaøng Anh taïi D8
 42. 42. THIEÁT KEÁ46 khoâng phaûi laø danh hieäu ñaït ñöôïc sau caùc cuoäc thi maø laø nhöõng keát noái thöïc söï ñeå ñöa saûn phaåm vaøo saûn xuaát. Toâi nghó, HAWA laø moät maûnh ñaát khaù maøu môõ ñeå coù theå gieo haït, khoâng chæ keát noái nhöõng DN thaønh vieân maø coøn keát noái DN vôùi nhöõng nhaø thieát keá ñoäc laäp khaùc. Neáu hieäp hoäi laøm toát ñöôïc coâng taùc keát noái naøy thì chaéc chaén caùc DN thaønh vieân seõ nhaän ñöôïc raát nhieàu lôïi theá ñeå hôïp taùc vaø phaùt trieån. Anh tin töôûng thieát keá seõ mang laïi lôïi theá caïnh tranh lôùn hôn cho ngaønh saûn xuaát, cheá bieán goã cuõng nhö thuû coâng myõ ngheä Vieät Nam? Chaéc chaén laø nhö vaäy. Nhìn ra theá giôùi seõ thaáy raát nhieàu caùc quoác gia ñang choïn thieát keá laø ngaønh coâng nghieäp muõi nhoïn nhö Anh Quoác, Ñaøi Loan, Nhaät Baûn vaø Singapore. Ñaây ñeàu laø nhöõng quoác gia nhoû neân vieäc ñaàu tö vaøo phaùt trieån chaát xaùm ñaõ giuùp hoï daãn ñaàu ñeå keùo caùc ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát ñi leân. Hoï luoân ñaët thieát keá ngang taàm nhö nhöõng ngaønh coâng nghieäp khaùc. Ñôn cöû Singapore,hoïtoåchöùcInternational Furniture Fair Singapore (IFFS) ñeå laø caàu noái cho caùc DN ñeå kích thích thöông maïi. Nhöng song song vôùi IFS, hoï toå chöùc tuaàn leã leã thieát keá Singaplural ñeå toân vinh caùc thöông hieäu vaø caùc nhaø thieát keá trong nöôùc cuõng nhö trong khu vöïc. Ñaây laø moät moâ hình tuyeät vôùi ñeå caùc DN trong ngaønh tôùi tham quan, tìm hieåu vaø tìm kieám cô hoäi hôïp taùc vôùingaønhcoângnghieäpsaùngtaïo.Ví duï cuûa Singapore cho thaáy nhöõng quoác gia ñang phaùt trieån naøy hoï ñaõ coi ngaønh coâng nghieäp thieát keá hay saùng taïo laø moät trong nhöõng ngaønh troïng yeáu vaø ñöôïc ñaàu tö nghieâm tuùc. Vieät Nam ñang coù nhöõng lôïi theá veà sô sôû haï taàng, nhaân löïc vaø trình ñoä saûn xuaát. Toâi nghó, neáu choïn thieát keá laøm muõi nhoïn, DN Vieät Nam seõ coù ñöôïc söï phaùt trieån toát vaø coù vò trí hôn hieän nay. Tuy nhieân, ñeålaømñöôïcñieàunaøy,noãlöïcseõcaàn phaûi ñeán töø hai phía, DN vaø ngöôøi thieát keá. Bôûi, DN caàn phaûi coù nhöõng ñònh höôùngmyõthuaätsongsongvôùiñònh höôùng kinh doanh. Hôn ai heát, DN hieåu roõ daây chuyeàn saûn xuaát, phaân khuùc thò tröôøng cuûa mình. Yeáu toá naøy chieám ñeán 60% thaønh coâng cuûa saûn phaåm, phaàn coøn laïi seõ thuoäc veà thieát keá. Trong boái caûnh yù thöùc veà baûn quyeàn taïi Vieät Nam coøn chöa cao nhö hieän nay, DN vaø ngöôøi thieát keá caàn coù moät söï hôïp taùc chaët cheõ ñeå naâng cao yù thöùc traùch nhieäm vaø cuøng chung söùc quaûng baù vaø baûo veä nhöõng thieát keá DN coù cô hoäi sôû höõu. Caùi chuùng ta ñang noùi ñeán ôû ñaây laø moät aûnh höôûng mang tính coäng höôûng töø phía caùc DN vaø coäng ñoàng thieát keá. Toâi tin laø vôùi nhöõng hieäu öùng nhö vaäy thì thò tröôøng seõ daàn nhaän thöùcñöôïcgiaùtròthieátkeátrongtöøng saûn phaåm. Xin caûm ôn anh veà nhöõng trao ñoåi naøy! Taùc phaåm cuûa Hoaøng Anh taïi D8
 43. 43. 47 TEL:+81-3-5844-6275 FAX:+81-3-3816-5062 Email:info@j-wood.org http://www.japan-wood.com Sản phẩm cao cấp của tài nguyên gỗ Nhật bản: An toàn, sức khỏe, sảng khoái dễ chịu, ấm áp Có mùi hương nhẹ, với mặt tiết diện tinh tế, gỗ Sugi đang được ưa chuộng vì đây là loại vật liệu xây dựng tốt. Ban đầu loại gỗ Sugi được sử dụng làm cột, kèo, dầm cho các công trình kiến trúc. Sau đó được sử dụng vào làm trần nhà, vách và sàn nhà. Hiện nay loại gỗ này được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nội thất . Hiệp hội xúc tiến xuất khẩu gỗ Nhật Bản ZIP 112-0004 Thành phố Tokyo quận Bunkyo goraku 1-7-12 tòa nhà rinyu Japan Wood Products Export Association
 44. 44. MAC Co., Ltd 102/65/38 Lê Văn Thọ, Quận Gò Vấp, HCMC Tel: 0944 99 8067 Fax: (08)73068786 Email:lephuocvan@hanhgia.com Web: www.hanhgia.com/ www.lean.com.vn Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Hạnh Gia Make Leaders Happier!  Các chương đào tạo – tư vấn dành cho ngành gỗ  Chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm ngành gỗ  Top Google search “loai bo lang phi”

×