Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ban tin 63 HAWA - Go va Noi that

208 views

Published on

Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp.HCM (HAWA) phát hành bản tin số 63, tháng 7/2018.

Published in: Business
 • Have u ever tried external professional writing services like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ? I did and I am more than satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • My brother found Custom Writing Service ⇒ www.WritePaper.info ⇐ and ordered a couple of works. Their customer service is outstanding, never left a query unanswered.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Ban tin 63 HAWA - Go va Noi that

 1. 1. AÁN PHAÅM CUÛA HOÄI MYÕ NGHEÄ & CHEÁ BIEÁN GOÃ TP. HOÀ CHÍ MINH (HAWA)63 NHAØ XUAÁT BAÛN THOÂNG TAÁN
 2. 2. 2 C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N T Â N V Ĩ N H C Ử U C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N T Â N V Ĩ N H C Ử UC Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N T Â N V Ĩ N H C Ử U
 3. 3. 3 Tầmnhìnmớichopháttriển ngànhchếbiếngỗViệtNam T reânthöïcteálôïitheáraátlôùntöønguoànnguyeânlieäuröøngtroàng, chuùng ta coù theå xaây döïng taàm nhìn ñeán naêm 2025 vaø caû sau ñoù laø: “Vieät Nam laø moät trong caùc trung taâm saûn xuaát ñoà goã coù chaát löôïng cuûa theá giôùi töø nguoàn goã hôïp phaùp, ñaùp öùng nhu caàu trong nöôùc vaø xuaát khaåu”. Vieäc xaùc ñònh phaùt trieån theá maïnh nguoàn goã hôïp phaùp vaøo taàm nhìn cuûa ngaønh goã Vieät Nam chaéc chaén seõ ñöôïc coäng ñoàng hoan ngheânh. Ñeå hieän thöïc hoùa taàm nhìn treân, ngaønh goã seõ caàn nhöõng giaûi phaùp cuï theå. Thöù nhaát, chuùng ta caàn kieán nghò veà vieäc laäp vaø thöïc hieän chöông trình quoác gia veà phaùt trieån nguoàn goã nguyeân lieäu hôïp phaùp töø röøng troàng trong nöôùc. Muïc tieâu laø vaøonaêm2025,toáithieåu,chuùngtañaùpöùngñöôïc80%toångnhu caàu goã nguyeân lieäu cho ngaønh cheá bieán. Song song vôùi phaùt trieån nguyeân lieäu röøng troàng, ngaønh cuõng caàn taêng daàn khoái löôïng goã coù chöùng chæ quoác teá ñaùp öùng nhu caàu thò tröôøng. Veà phía doanh nghieäp (DN), ñeå ñaûm baûo tính beàn vöõng cuûa chuoãi cung, caàn lieân keát vôùi chuû röøng vaø caùc thaønh phaàn kinh teá vaøo chuoãi giaù trò ngaønh goã quoác gia vaø toaøn caàu. ChínhphuûñaõkyùtaétHieäpñònhVPA/FLEGTvôùiEUvaøongaøy 11/5/2017, sau tieán trình ñaøm phaùn keùo daøi 6 naêm. Nhö vaäy, veà maët chính saùch, ngaønh caàn sôùm ñöa FLEGT vaøo thöïc thi vaø thöïc hieän nghieâm tuùc FLEGT. Thöïc thi Hieäp ñònh naøy, chuùng ta seõ phaûi ñaûm baûo toaøn boä saûn phaåm goã naèm trong danh muïc ñaõ thoáng nhaát vôùi EU, bao goàm saûn phaåm tieâu thuï noäi ñòa vaø xuaát khaåu laø caùc saûn phaåm goã hôïp phaùp. Ñaùng möøng laø caùc DN xuaát khaåu Vieät Nam raát yù thöùc veà traùch nhieäm giaûi trình nguoàn goác goã hôïp phaùp. Tính ñeán cuoái naêm 2017, Vieät Nam coù ñeán 732 DN coù chöùng nhaän chuoãi haønh trình (CoC/ FSC), ñöùng ñaàu khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. Trong ñoù 49 DN ñöôïc caápchöùngchæquaûntròröøngbeànvöõng(FSC/FM)vôùitoångdieän tích226.500ha.Vôùitinhthaànnaøy,vieäcthöïcthiFLEGTseõkhoâng phaûi laø quaù khoù. HUYØNHVAÊNHAÏNH-PhoùchuûtòchHAWA Thaùng 6/2014, Thuû töôùng Chính phuû ñaõ coù Quyeát ñònh soá 880/QÑ-TTg veà vieäc “Pheâ duyeät quy hoaïch toång theå phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp Vieät Nam ñeán naêm 2020 vaø taàm nhìn ñeán naêm 2030”, goàm 10 ngaønh coâng nghieäp, trong ñoù coù cheá bieán goã. Ñeán nay, quyeát ñònh naøy ñaõ coù nhöõng taùc ñoäng tích cöïc ñeán söï phaùt trieån chung cuûa ngaønh. Tuy nhieân, töø neàn taûng quy hoaïch aáy, baûn thaân ngaønh goã caàn coù taàm nhìn vaø nhöõng chöông trình cuï theå ñeå coù theá phaùt trieån hôn nöõa. Höôùng tôùi möùc töï cung 80% goã nguyeân lieäuhôïpphaùpsovôùitoångcaàuvaøonaêm2025, ngaønh vaãn coøn tôùi 20% phaûi nhaäp khaåu. Vôùi möùcñoänhaäpkhaåunhötheá,cheábieángoãcuõng caàn ñaùnh giaù ruûi ro caùc thò tröôøng nhaäp khaåu goã nguyeân lieäu. Ñònh höôùng laø Vieät Nam chæ cho pheùp nhaäp khaåu goã troøn, goã xeû qua cöûa khaåu chính. Ngaønh caàn xaây döïng quan heä keátnoáivôùicaùcvuøngnguyeânlieäutroïngñieåm, toå chöùc hoäi nghò quoác teá veà goã nguyeân lieäu beân leà caùc cuoäc trieån laõm thöôøng nieân cuûa chuùng ta nhö Vifa Expo chaúng haïn... Song song vôùi vieäc phaùt trieån theá maïnh nguyeân lieäu röøng troàng, moät yeáu toá quan troïng khaùc chuùng ta khoâng ñöôïc boû queân laø ñaàu tö caùc chöông trình xuùc tieán thöông maïi. Cuï theå laø xaây döïng trung taâm trieån laõm, phuïc vuï keát noái giao thöông vôùi theá giôùi. Ngaønh cheá bieán goã laïi ñang coù toác ñoä phaùt trieån nhanh, coù söùc loan toûa roäng, taïo ñieàu kieän phaùt trieån noâng thoân, kinh teá laâm nghieäp, coâng nghieâp phuï trôï... Vôùi nhöõng tieàm naêng to lôùn, theá maïnh vaø cô hoäi saün coù, chuùng ta caàn vôùi nhöõng bieän phaùp ñoàng boä vaø quyeát taâm cao. Traùch nhieäm naøy thuoäc veà caùc cô quan quaûn lyù, Hieäp hoäi, cuõng nhö caû coäng ñoàng DN. Caû ba nhaân toá naøy ñeàu phaûi chungvaigaùnhvaùcñeåphaùttrieånngaønhmoät caùch beàn vöõng. Vôùi söï côûi môû töø phía chính saùch nhaø nöôùc, chæ caàn coäng ñoàng DN coá gaéng, toâi tin ngaønh cheá bieán goã seõ sôùm ñaït ñöôïc caùc con soá mong muoán. TIEÁNG NOÙI NGÖÔØI LAØM NGHEÀ
 4. 4. 4 In 2.000 baûn, khoå 21x29,7 cm taïi CTY TNHH MTV ITAXA Ñòa chæ: 126 Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.3, TP.HCM Giaáy ÑKXB soá: 1607-2018/CXBIPH/26-19/ThT Quyeát ñònh xuaát baûn soá: 144/QÑ-NXB NXBTT caáp ngaøy 02 thaùng 7 naêm 2018 Soá ISBN: 978-604-953-770-7 In xong vaø noäp löu chieåu quyù III naêm 2018 Ñoái taùc lieân keát: Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM Ñòa chæ: 185 Lyù Chính Thaéng, Phöôøng 7, Quaän 3, TP.HCM Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Giaùm ñoác Nguyeãn Theá Sôn Chòu traùch nhieäm noäi dung: Toång bieân taäp Leâ Thò Thu Höông Bieân taäp: Phöông Lam Giang Chuû bieân: Traàn Vieät Tieán Bieân soaïn: Nguyeãn Quoác Khanh, Huyønh Vaên Haïnh, Nguyeãn Chaùnh Phöông, Phöông Quyeân, Phaïm Hoàng Thieát keá myõ thuaät: Ñoã Tieán Ñaït Söûa baûn in: Thieàu Hoa Phuï traùch taøi trôï: Ngoïc Hieáu, Traàn Kim AÛnh bìa: Cuoäc thi aûnh Töï haøo haøng Vieät 8 46 72 MUÏC LUÏC 6 Tieâu ñieåm Con ñöôøng goã Vieät: BEÀN VÖÕNG VAØ NHAÂN BAÛN NGÖÔØI TREÛ KHÔÛI NGHIEÄP NGAØNH GOÃ 20 Ñoái thoaïi OÂng Nguyeãn Toân Quyeàn - Phoù Chuû tòch kieâm Toång thö kyù Hieäp hoäi Goã vaø Laâm saûn Vieät Nam (Vifores): ÑAÕ BEÀN THÌ PHAÛI CHAÉC! Tieán só Toâ Xuaân Phuùc, Coá vaán cao caáp cuûa Forest Trends: NHAÄN THÖÙC VEÀ BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG ÑAÕ CAÛI THIEÄN RAÁT NHIEÀU 30 Hoaït ñoäng hoäi THAØNH COÂNG NHÔØ ÑI ÑÖÔØNG RIEÂNG ÑI MOÄT NGAØY ÑAØNG ÔÛ XYLEXPO 38 Chính saùch - Phaùp luaät HOAØN THIEÄN CHUOÃI CUNG ÖÙNG CHO NGAØNH CHEÁ BIEÁN GOÃ HAWA DDS - GIAÛI PHAÙP CAÊN CÔ LOAÏI BOÛ GOÃ LAÄU 44 Xuùc tieán thöông maïi Caêng thaúng thöông maïi Myõ - Trung Quoác: NHÌN TÖØ GOÙC ÑOÄ NGAØNH GOÃ PHIEÂN BAÛN IN STYLE HONG KONG ÑEÁN VIEÄT NAM TÌM CÔ HOÄI CHO VIEÂN NEÙN GOÃ KHOAÛNG TROÁNG COÂNG NGHIEÄP TRIEÅN LAÕM 54 Ñaøo taïo NHÖÕNG HÌNH AÛNH VEÀ KHOÙA ÑAØO TAÏO SÔN MYÕ THUAÄT 56 Thieát keá CHÌA KHOÙA MANG TEÂN R&D Kieán truùc sö, ngheä só caûnh quan Andy Cao: COÂNG VIEÂN LAØ "ÑIEÅM THÔÛ" CUÛA THAØNH PHOÁ DAÁU AÁN TREND COLLECTION 2018 CUÛA GOÃ AN CÖÔØNG 64 Vaät lieäu môùi SOÁNG "XANH" VÔÙI SÔN GOÁC NÖÔÙC GOÃ PHAÀN LAN TÖØ NGUOÀN RÖØNG ÑÖÔÏC QUAÛN LYÙ BEÀN VÖÕNG MOÄC MAÏC NHÖ PALLET 72 Coâng ngheä Xylexpo 2018: CHIEÂM NGÖÔÕNG VEÛ ÑEÏP COÂNG NGHEÄ 76 Goùc quaûn trò OÂng Nguyeãn Thanh Toøng, nhaø saùng laäp Ideaguru: TÍCH TAØI LÖÏC, XAÂY NHAÂN LÖÏC 76 30
 5. 5. MAC Co., Ltd 102/65/38 Lê Văn Thọ, Quận Gò Vấp, HCMC Tel: 0944 99 8067 Fax: (028)73068786 Email:lephuocvan@hanhgia.com Web: www.hanhgia.com/ www.lean.com.vn Make Leaders Happier! Các chương trình đào tạo - tư vấn dành cho ngành gỗ Chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm ngành gỗ Top Google search "loai bo lang phi"Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Hạnh Gia "Lean Factory Design" PHƯƠNG PHÁP CĂN BẢN GIÚP LOẠI BỎ 7 LOẠI LÃNG PHÍ "CHẾT NGƯỜI" TRONG SẢN XUẤT! Quality Assurance for wood industry NGAØNH GOÃ THIEÁT KEÁ XÖÔÛNG KEÁT HÔÏP 5S - LOAÏI BOÛ LAÕNG PHÍ Theû ñieåm caân baèng (BSC) - vôùi heä thoáng chæ soá ño löôøng (KPI)
 6. 6. 6 TIEÂU ÑIEÅM BỀN VỮNG VÀ NHÂN BẢN NGAØNH GOÃ VIEÄT ÑAÕ VAØ ÑANG VIEÁT NEÂN MOÄT CAÂU CHUYEÄN ÑAÄM TÍNH NHAÂN BAÛN. ÑOÙ LAØ LAÁY NGÖÔØI VIEÄT LAØM TRUNG TAÂM, PHAÙT TRIEÅN VÌ NGÖÔØI VIEÄT, DO NGÖÔØI VIEÄT LAØM CHUÛ VAØ TAÏO NEÂN NHÖÕNG GIAÙ TRÒ ÑÖÔÏC COÂNG NHAÄN VEÀ NGÖÔØI VIEÄT. Keát thuùc quyù 1/2018, doanh thu xuaát khaåu goã Vieät Nam ñaõ ñaït 1,94 tyû USD, taêng 9,5% so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc. Caùc doanh nghieäp (DN) cheá bieán goã ñeàu thoâng baùo nhöõng tín hieäu vui, ñôn haøng ñaõ kín töø nay ñeán heát naêm 2018 khieán coäng ñoàng caøng vöõng tin muïc tieâu xuaát khaåu 9 tyû USD trong naêm nay seõ thaønh hieän thöïc, thaäm chí laø vöôït xa. Hôn 20 naêm hình thaønh vaø phaùt trieån, ñaây coù leõ laø thôøi gian ngaønh goã coù nhieàu thaønh töïu nhaát khieán nhöõng ngöôøi laøm ngheà phaán khôûi vaø höøng höïc quyeát taâm phaán ñaáu. THANHTAÂM-PHAÏMTRAÂN Bềnvững vìkhôngphárừng CON ÑÖÔØNG GOÃ VIEÄT: BÖÔÙC CHUYEÅN THAÀN KYØ Soá lieäu thoáng keâ töø Hieäp hoäi Goã vaø Laâm saûn Vieät Nam (Vifores) cho thaáy chæ soá phaùt trieån toaøn ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam luoân ñöôïc duy trì ôû möùc töø 8 - 15%/naêm. Neáu nhö naêm 2000 giaù trò kim ngaïch cuûangaønhchæñaït220trieäuUSDthì naêm2017consoánaøyñaõlaø8tyûUSD, bình quaân moãi naêm taêng tröôûng hôn 440 trieäu USD. Töông öùng vôùi toác ñoä taêng tröôûng thì quy moâ saûn xuaát cuûa caùc DN cuõng raát aán töôïng. Ñeán nay ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam ñaõ coù gaàn 100 DN coù kim ngaïch xuaát khaåuñaït26trieäuUSDñeán200trieäu USD/naêm vaø toác ñoä taêng tröôûng haøng naêm ñeàu taêng töø 5 - 7% so vôùi naêm tröôùc. Theo oâng Nguyeãn Toân Quyeàn - Phoù chuû tòch kieâm Toång thö kyù Vifores, töø naêm 2000, khi kinh teá baét ñaàu hoäi nhaäp, ngaønh goã Vieät ñaõ coù nhöõng böôùc chuyeån thaàn kyø: Kyõ thuaät, maùy moùc, tay ngheà, quy trình quaûn lyù... ñeàu thay ñoåi, hieän ñaïi vaø baét kòp nhòp phaùt trieån cuûa theá giôùi. Ngaønh goã Vieät hoâm nay khoângthuakeùmbaátcöùmoätngaønh goã naøo khaùc. Beân caïnh khaû naêng saûn xuaát, baøi toaùn nguyeân lieäu cuõng ñaõ coù lôøi giaûi xaùc ñaùng. Töø cuoái naêm 2014, chính phuû quyeát ñònh ñoùng cöûa röøng. Vôùi toác ñoä phaùt trieån cuûa ngaønh goã, nhu caàu caáp baùch veà nguyeân lieäu buoäc ngaønh goã phaûi duøng 2 giaûi phaùp song song, ñoù laø nhaäp khaåu nguyeân lieäu vaø troàng röøng ñeå khai thaùc. Raát may laø ngaønh goã höôûng ñöôïc chöông trình 327-CT naêm 1992 phuû xanh ñoài troïc trong ñoù coù caây goã keo (traøm boâng vaøng) laø loaïi goã maø hieän nay chuùng ta cheá bieán noäi thaát xuaát khaåu raát nhieàu, ñaây laø nguoàn nguyeân lieäu hôïp phaùp töø röøng troàng. Cuøng vôùi ñoù laø caây cao su. Sau thôøi gian khai thaùc muû, cao su coøn ñöôïc duøng laøm nguyeân lieäu cho saûn xuaát goã.
 7. 7. 7 Nhôø coù nguoàn nguyeân lieäu trong nöôùc, DN trong ngaønh coù lôïi theá hôn haún. Ñaây chính laø cô sôû ñeå hình thaønh baûn saéc rieâng, nieàm töï haøo quoác gia: Vieät Nam laø trung taâm ñoà goã hôïp phaùp, chaát löôïng vaø beàn vöõng cuûa theá giôùi. Nieàm töï haøo naøy, khoâng phaûi quoác gia naøo cuõng coù ñöôïc. LÔÏI THEÁ TRONG NÖÔÙC OÂng Huyønh Vaên Haïnh, Phoù chuû tòch HAWA cho bieát saûn phaåm goã xuaát khaåu cuûa Vieät Nam ña soá ñöôïc tieâu thuï taïi caùc nöôùc phaùt trieån. ÔÛ ñoù, chính phuû quy ñònh nghieâm ngaët ñieàu kieän truy xuaát nguoàn goác hôïp phaùp khi nhaäp khaåu, coøn ngöôøi mua haøng yù thöùc veà vieäc söû duïng ñoà goã coù xuaát xöù nguoàn goác roõ raøng ñeå baûo veä moâi tröôøng neân khoâng coù chuyeän DN duøng goã röøng töï nhieân, khai thaùc traùi pheùp ñeå saûn xuaát. Tính ñeán cuoái naêm 2017, Vieät Nam coù ñeán 732 DN coù chöùng nhaän chuoãi haønh trình (CoC/FSC), ñöùng ñaàu khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. Trong ñoù 49 DN ñöôïc caáp chöùng chæ quaûn trò röøng beàn vöõng (FSC/FM) vôùi toång dieän tích 226.500 ha. Nhu caàu nguyeân lieäu cuûa ngaønh cheá bieán goã thöïc söï ñaõ kích thích troàng röøng ñeå ñaùp öùng nguoàn goã hôïp phaùp cho saûn xuaát. Töø chöông trình troàng röøng, tæ leä che phuû röøng töø 39,7% naêm 2011 ñaõ taêng leân 41,45% naêm 2017. “Quan troïng hôn caû, goã moïc nhanh nhaát ñeå khai thaùc coù voøng quay laø 10 naêm. Ñeå 1 naêm khai thaùc thì coù 9 naêm ñöôïc phuû xanh baèng röøng troàng. Roõ raøng vieäc khai thaùc söû duïng nguoàn goã hôïp phaùp laø quoác saùch ñeå baûo veä röøng, phaùt trieån ngheà goã baèng goã röøng troàng laø söï phaùt trieån beàn vöõng baûo veä moâi tröôøng”, oâng Nguyeãn Chieán Thaéng, Chuû tòch Scansia Pacific nhaän ñònh. Nhôø coù nguoàn nguyeân lieäu trong nöôùc, DN trong ngaønh coù lôïi theá hôn haún vì chuùng ta coù nguoàn nguyeân lieäu reû hôn so vôùi vieäc nhaäp khaåu. Ñaây chính laø cô sôû ñeå hình thaønh baûn saéc rieâng, nieàm töï haøo quoác gia: Vieät Nam laø trung taâm ñoà goã hôïp phaùp, chaát löôïng vaø beàn vöõng cuûa theá giôùi. Nieàm töï haøo naøy, khoâng phaûi quoác gia naøo cuõng coù ñöôïc. Lôïi theá nguyeân lieäu baûn ñòa ñang ñöôïc caùc DN ngaønh goã khai thaùc vaø phaùt huy trieät ñeå baèng moâ hình lieân keát vôùi laâm daân. Theo oâng Voõ Vaên Döï - Phoù giaùm ñoác Sôû Noâng Nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân (NN&PTNT) tænh Thöøa Thieân - Hueá, vieäc keát noái giöõa chính quyeàn, laâm daân vaø DN chính laø giaûi phaùp toát nhaát cho vieäc phaùt trieån nguyeân lieäu hôïp phaùp. Hieän nay, chæ rieâng tænh Thöøa Thieân - Hueá ñaõ coù hôn 60.000 ha röøng troàng vaø phaán ñaáu ñeán naêm 2020 xaây döïng 16.000 ha röøng goã lôùn, trong ñoù tæ leä röøng ñöôïc caáp chöùng chæ FSC- Forest Stewardship Council (Hoäi ñoàng Quaûn lyù röøng) ñaït 9.000 ha. Ñaùng chuù yù, moâ hình lieân keát troàng röøng naøy vaãn ñang ñöôïc toå chöùc ôû nhieàu ñòa phöông treân caû nöôùc, ñaûm baûo töø nay ñeán 20 naêm nöõa vaãn ñuû nguyeân lieäu hôïp phaùp cung caáp cho ngaønh.
 8. 8. 8 TIEÂU ÑIEÅM OÂ ng Huyønh Vaên Haïnh, Phoù chuû tòch HAWA cho bieát, döï baùo ñeán naêm 2020, toång saûn phaåm cuûa ngaønh khoaûng 13,34 tyû USD, naêng suaát bình quaân khoaûng 25.000 USD/ngöôøi/naêm. Thôøi ñieåm ñoù, toaøn ngaønh seõ söû duïng 533.720 lao ñoäng. Neáu ñöôïc ñaàu tö ñoåi môùi coâng ngheä hôïp lyù, döï kieán ñeán naêm 2025, soá lao ñoäng maø ngaønh seõ söû duïngleânñeángaàn900.000laoñoäng. AÛNH HÖÔÛNG LÔÙN VEÀ MAËT DAÂN SINH Nhôø coù chieán löôïc vaø nghieâm tuùc trongvieäcñaàutöchonguoànnguyeân Phuïc vuï cho söï phaùt trieån cuûa ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam hieän nay laø hôn 400.000 con ngöôøi. Tính ñeán cuoái naêm 2017, toaøn ngaønh ñaõ söû duïng 419.565 lao ñoäng thöôøng xuyeân taïi caùc nhaø maùy. Pháttriểnvìconngười lieäu baûn ñòa neân ngaønh goã khoâng chæ laø moät phaân khuùc nhoû nhö deät may, giaøy da... nhaäp nguyeân lieäu veà gia coâng roài xuaát thaønh phaåm maø ñaõ kheùp kín thaønh chuoãi sinh phaåm raát daøi töø troàng röøng, khai thaùc, cheá bieán, thöông maïi, xaây döïng, trang trí noäi ngoaïi thaát... Trong ñoù, hoaït ñoäng saûn xuaát vaø thöông maïi laø trung taâm. Töøng trung taâm naøy keùo theo söï lan toûa cuûa raát nhieàu ngaønh khaùc phaùt trieån nhö vaän chuyeån, coâng nghieäp phuï trôï, vaûi voùc, thuoäc da, kim loaïi, bao bì, oác vít, thieát keá, cô khí, marketing, hoäi chôï, du lòch... Ví duï ñôn giaûn, 1 chieác gheá saûn xuaát thì caàn coù thieát keá sau ñoù, goã phaûi coù theâmoácvít,theâmvaûi,theâmda,ñoùng goùi,logistic...môùiñeántayngöôøiduøng cuoái. Nghóa laø, thöông maïi hoùa coâng nghieäpcheábieángoãseõlaøñoänglöïcñeå phaùttrieåncaùcngaønhlieânquankhaùc. Thoáng keâ cho thaáy, cöù 1 ngöôøi saûn xuaát tröïc tieáp trong cheá bieán goã thì coù khoaûng 3 ngöôøi coù lieân quan. Neáu 400.000 lao ñoäng trong saûn xuaát cheá bieán goã thì coù theâm 1,2 trieäu lao ñoäng lieân quan, töùc laø gaàn 2 trieäu lao ñoäng (treân toång soá khoaûng 55 trieäu löïc löôïng lao ñoäng caû nöôùc) ñang phuïc vuï cho ngaønh. Caâu chuyeän nhaân löïc cuûa ngaønh, vì theá cuõng laø caâu chuyeän cuûa daân sinh. “Töø ngaøy gia ñình toâi tham gia vaøo döï aùn troàng röøng beàn vöõng, thu nhaäp ñaõ toát leân raát nhieàu vaø oån ñònh, töông lai roõ raøng neân khoâng coøn nhieàu lo laéng nöõa. Khoângnhöõngtheá,toâivaønhöõnglaâm daân khaùc trong quaù trình tham gia ñaõ hieåu ñöôïc döï aùn coù yù nghóa toát ñeïp theá naøo neân chuùng toâi raát vui möøng khi ñöôïc laø moät phaàn trong döï aùn”, oâng Hoà Ña Theâ, noâng daân
 9. 9. 9 Hôïp taùc xaõ Beàn vöõng Hoøa Loäc, Thöøa Thieân - Hueá cho bieát. Hôïp taùc vôùi ngaønh goã, ñaõ taïo ñieàu kieän ñeå laâm daân coù theå böôùc vaøo chuoãi giaù trò toaøn caàu. DOANH NGHIEÄP ÑAËT TROÏNG TAÂM Ñaùng möøng hôn caû laø nguoàn nhaân löïc trong ngaønh goã Vieät khoâng coøn ôû theá bò ñoäng nöõa maø ñaõ trôû thaønh chuû theå troïng taâm phaùt trieån cuûa ngaønh. Raát nhieàu doanh nghieäp (DN) yù thöùc ñaàu tö phaùt trieån nguoàn nhaân löïc thieát keá, tham gia caùc chöông trình ñaøo taïo naâng cao tay ngheà cho nhaân vieân... Ñôn cöû, trong naêm 2017, HAWA ñaõ toå chöùc ñöôïc 10 chöông trình ñaøo taïo, giuùp DN hoäi vieân naâng cao tay ngheà, caûi tieán saûn xuaát. Caùc khoùa hoïc naøy ñeàu ñöôïc DN höôûng öùng nhieät tình. OÂng Huyønh Hoaøng Sang, Giaùm ñoác Xí nghieäp Goã cao su Soklu cho bieát vieäc tham gia caùc hoaït ñoäng tö vaán, ñaøo taïo ñaõ giuùp cho Soklu coù nhöõng thay ñoåi caûi tieán ñaùng keå. Ñoàng thôøi giuùp DN tieát kieäm raát nhieàu chi phí vaø giaûm laõng phí. Ñoù chính laø lyù do Soklu raát maïnh daïn trong vieäc ñaàu tö naâng cao chaát löôïng nhaân löïc. Ñoàng quan ñieåm, oâng Nguyeãn Thanh Phong - Phoù chuû tòch HAWA, cuõng cho raèng beân caïnh trang bò maùy moùc, coâng ngheä thì ñaøo taïo chính laø giaûi phaùp giuùp DN coù theå giöõ chaân nhaân taøi, naâng cao naêng löïc vaø phaùt trieån beàn vöõng. Vì vaäy troïng taâm ñaàu tö cuûa DN ngaønh goã trong thôøi gian tôùi seõ laø con ngöôøi. Chuoãi giaù trò lieân keát ngaøy moät noái daøi theâm, khoâng chæ troàng röøng vaø cheá bieán caùc saûn phaåm goã, giôø ñaây caùc lónh vöïc lieân quan nhö thieát keá,ñaøotaïo,thöôngmaïi,trangtrínoäi thaát... cuûa ngaønh goã Vieät ñeàu ñang treânñaøphaùttrieån.Taátcaûñaõsaünsaøng ñeå höôùng ñeán vieäc hình thaønh moät ngaønhcoângnghieäpgoãbeànvöõngvaø nhaân baûn ôû Vieät Nam. Cöù 1 ngöôøi saûn xuaát tröïc tieáp trong cheá bieán goã thì coù khoaûng 3 ngöôøi coù lieân quan. Neáu 400.000 lao ñoäng trong saûn xuaát cheá bieán goã thì coù theâm 1,2 trieäu lao ñoäng lieân quan, töùc laø gaàn 2 trieäu lao ñoäng ñang phuïc vuï cho ngaønh. Caâu chuyeän nhaân löïc cuûa ngaønh, vì theá cuõng laø caâu chuyeän cuûa daân sinh.
 10. 10. 10 TIEÂU ÑIEÅM 1. TRÖÕ LÖÔÏNG GOÃ RÖØNG TROÀNG VIEÄT NAM (ñeán 15/6/2018) 2. TÌNH HÌNH NHAÄP KHAÅU GOÃ NGUYEÂN LIEÄU NAÊM 2017 3. LÖÔÏNG TIEÂU THUÏ GOÃ NGUYEÂN LIEÄU NAÊM 2017 4. CÔ CAÁU XUAÁT KHAÅU GOÃ VAØ SAÛN PHAÅM GOÃ CUÛA VIEÄT NAM NAÊM 2017 Nguoàn: Haûi quan Vieät Nam Phaân tích bôûi VIFORES - HAWA - FPA - Forest Trends Nguoàn: Toång cuïc Laâm nghieäp - FORMIS 75,6 14,1 5,1 2,3 2 0,6 0,3 Sản phẩm XK chính 2017 (%) Đồ gỗ Dăm gỗ Ván ép Viên nén Gỗ xẻ Ván dăm Gỗ tròn Nguoàn: Haûi quan Vieät Nam Phaân tích bôûi VIFORES - HAWA - FPA - Forest Trends Nguoàn: Theo tính toaùn cuûa HAWA THI COÂNG NOÄI NGOAÏI THAÁT THÖÔNG MAÏI 06 05 Chaâu Phi Trung Quoác Myõ Chaâu AÂu Campuchia Malaysia Thaùi Lan Chi Leâ New Zealand Laøo Khaùc Ñoà goã Daêm goã Vaùn eùp Vieân neùn Goã xeû Vaùn daêm Goã troøn SAÛN PHAÅM XUAÁT KHAÅU CHÍNH 2017 (%) THÒ TRÖÔØNG NHAÄP KHAÅU CHÍNH 2017 (%) LÖÔÏNG GOÃ TIEÂU THUÏ NAÊM 2017 (tyû USD töông öùng trieäu m3 goã troøn) Goã troøn vaø goã xeû nhaäp khaåu cho saûn xuaát Giaù trò goã röøng troàng ñöa vaøo saûn xuaát Giaù trò goã röøng troàng cheá bieán daêm goã Giaù trò goã röøng troàng duøng cho muïc dích khaùc 1,55 tyû USD (5,3 trieäu m3 ) 1,025 tyû USD (4,56 trieäu m3 ). 0,928 tyû USD (20,85 trieäu m3 ) 0,555 tyû USD (2,47 trieäu m3 ) Toång goã nhaäp khaåu vaø goã troàng khoaûng: 33,2 trieäu m3 goã troøn. Tröõ löôïng (m3 ) Bứctranhtoàncảnh ngànhchếbiếngỗViệtNam Ñoàhoïa:TIEÁNÑAÏT 18,2 7,48 23,7 11,9 11,3 10,2 4,8 2,93 4,6 2,92 1,97 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000 180.000.000 200.000.000 Chaâu Phi Trung Quoác Myõ Chaâu AÂu 6.845.885 188.348.550 39.364.917 117.246.840 Toång soá Phoøng hoä Ñaëc duïng Saûn xuaát
 11. 11. 11 6. THÒ TRÖÔØNG XUAÁT KHAÅU GOÃ VAØ SAÛN PHAÅM GOÃ CUÛA VIEÄT NAM NAÊM 2017 Nguoàn: Haûi quan Vieät Nam Phaân tích bôûi VIFORES - HAWA - FPA - Forest Trends 5. THÒ PHAÀN XUAÁT KHAÅU GOÃ VAØ SAÛN PHAÅM GOÃ CUÛA VIEÄT NAM SO VÔÙI CAÙC QUOÁC GIA XUAÁT KHAÅU ÑOÀ GOÃ Nguoàn: CSIL - World Furniture Outlook 2017 07 TROÀNG RÖØNG THIEÁT KEÁ KHAI THAÙC CHEÁ BIEÁN NGÖÔØI DUØNG 01 04 02 03 Trung Quoác Ñöùc YÙ Ba Lan Vieät Nam Caùc nöôùc khaùc 10 THÒ TRÖÔØNG CHÍNH (%)THÒ PHAÀN XUAÁT KHAÅU GOÃ VAØ SAÛN PHAÅM GOÃ CUÛA VIEÄT NAM 2017 35% 8% 7%7% 6% 37% CHUOÃI HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NGAØNH CHEÁ BIEÁN GOÃ VIEÄT NAM Myõ Trung Quoác Nhaät Chaâu AÂu Haøn Quoác UÙc Canada AÁn Ñoä Ñaøi Loan Malaysia Khaùc 40,2 14,2 12,9 9,7 8,8 7,941,99 0,79 0,76 0,71 2,01
 12. 12. 12 TIEÂU ÑIEÅM NGƯỜI TRẺ KHỞI NGHIỆP NGÀNH GỖ Nhữngngã rẽcóchủđích KHOÂNG CHÆ COÙ F1, NHÖÕNG NGÖÔØI MAY MAÉN SINH RA TRONG NHÖÕNG GIA ÑÌNH ÑAÕ COÙ QUAÙ TRÌNH LAØM NGHEÀ, CHEÁ BIEÁN GOÃ GHI NHAÄN SÖÏ THAM GIA NGAØY CAØNG NHIEÀU HÔN CUÛA NHÖÕNG NGÖÔØI TREÛ. ÑAÙNH GIAÙ CAO TIEÀM NAÊNG PHAÙT TRIEÅN CUÛA NGAØNH, NHÖÕNG STARTUP NAØY ÑANG KHOÂNG NGÖØNG NOÃ LÖÏC, TÌM KIEÁM CÔ HOÄI... VAØ KHOÂNG ÍT TRAÙI NGOÏT ÑAÕ HÌNH THAØNH. Caùc chuyeân gia döï kieán, chæ vaøi naêm nöõa, soá doanh nghieäp môùi gia nhaäp ngaønh seõ leân ñeán caû ngaøn, môû ra cô hoäi taïo neân nhöõng böùt phaù trong töông lai. 2 013, hai naêm sau khi toát nghieäp ñaïi hoïc coâng nghieäp chuyeân ngaønh coâng ngheä thoâng tin vaø veà laøm vieäc ôû moät coâng ty baát ñoäng saûntaïiTP.HCM,LaâmCoângHuyquyeát ñònh khôûi nghieäp. Huy khoâng theo maûng coâng ngheä thoâng tin mình ñöôïc ñaøo taïo vaø coù kinh nghieäm laøm vieäc maø quyeät ñònh theo ngaønh goã. “Toâi ñaõ coù saün toø moø laãn ñam meâ ngaønh goã töø nhoû, roài may maén gaëpñöôïcnhöõngngöôøibaïncuøngchí höôùng, theá laø cuøng nhau laøm”, Huy giaûithích.Choïnbachöõcaùiñaàutrong teân cuûa 3 thaønh vieân saùng laäp (Laâm CoângHuy,PhaïmÑìnhHoäi,PhaïmTaán Loäc) laøm thöông hieäu, HHL Decor ra ñôøi vôùi giaác mô maøu hoàng cuûa 3 chaøng trai treû. Ban ñaàu, khoâng coù xöôûng,HHLchoïngiaûiphaùpgiacoâng. Tuy nhieân, khoâng coù kinh nghieäm laãnkieánthöùc,coângtrìnhnaøoHHLthi coâng cuõng ñaày sai soùt. Huy keå, thôøi gian ñoù, nhaän phaûn öùng gay gaét töø khaùchhaøngcaûbanaûnñeáncuøngcöïc. Soáhaøngbòtraûthìnhieàuhônsoáhaøng khaùch ñoàng yù nhaän. Cuõngmay,trongsoánhöõngkhaùch haønghaøiloøng,coùnhöõngngöôøinhieät tình ñoäng vieân neân caû ba cuøng nhaéc nhaucoágaéng.Hoïcuøngnhaungoàilaïi ñeåphaântíchñieåmyeáucuûamìnhcuõng nhöquansaùtkyõhônnhöõngdieãnbieán töø thò tröôøng, nhu caàu khaùch haøng... Cuoái cuøng, khoâng nhöõng khoâng boû cuoäc, hoï quyeát ñònh doàn theâm voán ñeå môû moät xöôûng nhoû ôû quaän Thuû Ñöùc, TP.HCM. Boû caùch laøm daøn traûi, HHL chæ taäp trung saûn xuaát gheá. Beân caïnhphaùttrieånsaûnphaåmrieâng,HHL choïn lieân keát vôùi caùc “oâng lôùn” treân thò tröôøng nhö AA, Alien,... ñeå gia coâng laïi caùc thieát keá cuûa hoï. Töøng böôùc, HHL chöùng minh thöïc löïc vaø trôû thaønh ñôn vò cung caáp gheá cho khaù nhieàu coâng trình lôùn. Vôùi hôn 70 nhaân coâng, HHL ñang leân keá hoaïch môûroängxöôûngleân1.000m2 vaøtuyeån theâm 50 nhaân löïc phuïc vuï nhu caàu phaùt trieån saûn xuaát cho naêm 2019. HHL chæ laø moät trong soá khaù nhieàu startup choïn ngaønh goã laøm nôi phaùt trieån. D’ Furniture, PT&T Concept,Curator9102,B+Furniture, Doowood... laø nhöõng caùi teân ñang daàn trôû neân quen thuoäc. Nguyeãn Vieät Trieàu, Chuû tòch HÑQT PT&T Concept cho bieát, tieàm naêng vaø cô hoäi startup trong ngaønh goã thöïc söï raát lôùn. Khoâng bôûi vì nhu caàu theá giôùi ñang taêng tröôûng maø bôûi Vieät Nam ñang coù nhieàu lôïi theá cuõng nhö uy tín ñeå trôû thaønh moät nöôùc xuaát khaåu ñoà goã haøng ñaàu. “Neáu ñöôïc ñònh höôùng toát, vôùi söï hoã trôï cuûa chính phuû moät caùch baøi baûn, Vieät Nam seõ coù theå trôû thaønh nöôùc coù neàn saûn xuaát ñoà goã haøng ñaàu theá giôùi”, anh Trieàu noùi. Trong moät moâi tröôønggiaøutieàmnaêngnhötheá,theo anh Trieàu, duø coù khoù khaên nhöng aét haún,chuyeänkhôûinghieäpcuõngseõcoù nhöõng thuaän lôïi nhaát ñònh. CÔ HOÄI COØN RAÁT NHIEÀU Toát nghieäp chuyeân ngaønh kieán truùc, ñöôïc ñi laøm ñuùng ngheà nhöng moät laàn tình côø, trong khi thieát keá bieät thöï cho moät khaùch haøng ôû TP.HCM, Nguyeãn Vieät Trieàu ñöôïc NGUYEÃNÑAËNG-THUÏCQUYEÂN
 13. 13. 13 khaùch giao luoân caû phaàn laøm noäi thaát. Voán ñaõ thích töø tröôùc, nay coù theâm cô hoäi ñeå tìm hieåu, thöïc haønh, Trieàubeùnduyeânluoânvôùinghieäpgoã. BanñaàuTrieàucuõngchöanghógìñeán xuaát khaåu, chæ nghó mình caàn laøm thaät toát ñeå chinh phuïc thò tröôøng mieàn Nam. May maén raát sôùm khi vöøa môû xöôûng thì moät ngöôøi baïn hoïc chung lôùp ñònh cö taïi UÙc ñaët moät ñôn haøng lôùn, Trieàu laøm ñeå coù theâmkinhnghieäm.Theároài,taàmnhìn cuûa mình khaùc ñi, anh baét ñaàu quan taâm ñeán xuaát khaåu. TheoVieätTrieàu,nhöõngngaøykhôûi nghieäp cuûa anh khaù khoù khaên vaø thaát baïi nhanh choùng vì kieán thöùc cuûaanhveàkieántruùcchöùkhoângphaûi laøkyõthuaäthaydaânkinhdoanh.Nhôø kieântrìvaønhôønhöõngngöôøiñitröôùc nhieättìnhhöôùngdaãn,anhmôùitöøng böôùc oån ñònh. Hieän PT&T Wood laø thöông hieäu chuyeân veà saûn xuaát baøn gheá phaùt trieån khaù toát, ñöôïc ñoùnnhaäntíchcöïccaûtrongvaøngoaøi nöôùc vôùi nhieàu döï aùn resort, khaùch saïn,nhaøhaøngcaocaáptreâncaûnöôùc. Ñoàng thôøi cuõng laø ñôn vò gia coâng baøn gheá goã cho nhieàu coâng ty noäi thaát danh tieáng khaùc. Möùc ñoä taêng tröôûng ñaït möùc xaáp xæ 100% /naêm. “Xöôûng cuûa PT&T khaù ñaày ñuû trang thieát bò maùy moùc phuïc vuï saûn xuaát saûn phaåm goã töï nhieân, chuùng toâi cuõng caân nhaéc ñaàu tö theâm thieát bò mang tính töï ñoäng cao hôn. Ñoàng thôøi vaãn ñang trong quaù trình hoaøn thieän heä thoáng quaûn trò saûn xuaát, quaûntrònhaânsöï.Toâithöïcsöïhaøiloøng vôùi löïa choïn cuûa mình”, Trieàu noùi. Ñaùnh giaù veà tieàm naêng cuûa ngaønh, oâng Vuõ Quang Thònh, Giaùm ñoác ñieàu haønh Coâng ty Quaûn lyù quyõ ñaàu tö VietNam Holding cho bieát, ngaønh goã raát thích hôïp ñeå khôûi nghieäp bôûi noù ñang hoäi tuï raát nhieàu yeáu toá thuaän lôïi. Hieän giaù trò gia nhaäp ngaønh goã khoâng quaù cao vì löôïng doanh nghieäp (DN) tham gia ngaønh vaãn coøn ít, tæ suaát caïnh tranh chöa phaûi laø aùp löïc thöïc söï. OÂng döï ñoaùn: “Khoaûng 10 naêm nöõa, löôïng DN môùi tham gia ngaønh goã seõ leân ñeán caû ngaøn”. Theo oâng Thònh, löôïng DN môùi naøy seõ ñeán töø raát nhieàu nguoàn. Cuï theå nhaát laø caùc laøng ngheà, nôi coù lôùp thanh nieân lôùn leân, coù moät chuùt ngheà. Caùc thanh nieân aáy seõ rôøi boû caùc laøng ngheà aáy trong thôøi kyø coâng nghieäp hoùa maø laøm vieäc cho caùc DN. Ñeán moät luùc naøo ñaáy, seõ töï mình khôûi nghieäp. Löôïng thöù hai laø nhöõng ngöôøi ñang laøm coâng cho caùc DN lôùn, ñaõ leân caáp quaûn lyù. Ví duï, giaùm ñoác saûn xuaát. Ñeán moät luùc naøo caûm thaáy tröôûng thaønh trong ngheà, hoï seõ taùch ra, ruû theâm 2-3 ngöôøi baïn ra laøm thaønh DN, töï vaän haønh vaø keå caâu chuyeän kinh doanh cuûa mình. Ngoaøira,ñoäinguõDNgoãmôùicoøn laø nhöõng ngöôøi hoïc trong nhöõng ngaønh chuyeân moân nhö kieán truùc, thieát keá, xaây döïng... Cuøng vôùi ñoù, laø nhöõng ngöôøi ñang giöõ vò trí quaûn lyù trong caùc DN lôùn nhìn thaáy cô hoäi, hoï seõ töï boû tieàn ra ñaàu tö vaø môû ra nhöõng DN môùi. Ví duï nhö trong nhöõng taäp ñoaøn xaây döïng lôùn, seõ xuaát hieän nhöõng nhu caàu cung caáp cöûa, baøn gheá... chaúng haïn. Seõ coù nhöõng ngöôøi trong DN aáy taùch ra, laøm DN cung caáp. Töø ñoù laø löôïng DNthamgiangaønhngaøymoätnhieàu hôn. “Thôøi gian tôùi, chaéc chaén seõ coù nhöõng laøn soùng startup vaøo ngaønh goã”, oâng Thònh khaúng ñònh. Tieàm naêng vaø cô hoäi startup trong ngaønh goã thöïc söï raát lôùn. Khoâng bôûi vì nhu caàu theá giôùi ñang taêng tröôûng maø bôûi Vieät Nam ñang coù nhieàu lôïi theá cuõng nhö uy tín ñeå trôû thaønh moät nöôùc xuaát khaåu ñoà goã haøng ñaàu. Leâ Taán Minh, ngöôøi saùng laäp B+ Furniture, Doowood vaø Curator 9102 cuøng coäng söï. AÛnh: Quyù Hoøa
 14. 14. 14 TIEÂU ÑIEÅM Mởlốiđiriêng Ñöùng treân vai ngöôøi khoång loà, ñaàu tö theo ñònh daïng rieâng, maïnh daïn vôùi thieát keá môùi... laø con ñöôøng maø startup ngaønh goã kieán taïo cho mình. Thöû thaùch khoâng ít nhöng hoï ñaõ töøng böôùc khaúng ñònh mình nhôø con ñöôøng rieâng aáy. nhaán”, Huy tieát loä. Ñoù chính laø lyù do, HHL chæ taäp trung saûn xuaát baøn gheá goã coù chaát löôïng cao vaø löïa choïn doøng saûn phaåm khoù ñeå taïo moät lôïi theá caïnh tranh rieâng bieät. Töông töï, chieán löôïc thu heïp phaïm vi cuõng ñöôïc PT&T aùp duïng. Ngöôøi saùng laäp PT&T cho bieát, DN naøy khoâng laøm moïi thöù ñeå ra moät chieácgheáchaátlöôïngmaølaømnhöõng khaâu quyeát ñònh taïo ra chieác gheá chaát löôïng. “Taïi Vieät Nam, DN coøn nhieàu lôïi theá ñeå laøm vieäc naøy”, Trieàu noùi. HÖÙA HEÏN NHÖÕNG BÖÙT PHAÙ Ñieåm ñaùng ghi nhaän cuûa caùc startup ngaønh goã laø noã löïc ghi daáu aán caù nhaân vaø höôùng ñeán saûn xuaát nhöõng saûn phaåm coù giaù trò thaëng dö cao hôn. Cuøng vôùi vieäc coá gaéng “soáng soùt” baèng gia coâng, nhöõng Naêm 2017, löôïng ñoà goã nhaäp khaåu vaøo Vieät Nam trò giaù taàm 88,3 trieäu USD. Bình quaân, 6 naêm trôû laïi ñaây, con soá naøy khoaûng 70 trieäu USD/naêm. Theo CSIL - World Furniture Outlook 2017, neáu tính luoân caû löôïng haøng saûn xuaát trong nöôùc, giaù trò saûn phaåm goã tieâu thuï ôû thò tröôøng noäi ñòa naêm 2017 laø 1,649 trieäu USD. Möùc taêng tröôûng noäi ñòa bình quaân trong 7 naêm qua laø 7,3%. Nhöõng con soá treân cho thaáy nhu caàu ôû thò tröôøng noäi ñòa khaù haáp daãn. Neáu DN bieát noã löïc chinh phuïc thò tröôøng naøy, cô hoäi phaùt trieån laø khoâng nhoû. CHIEÁN LÖÔÏC THU HEÏP Ñeán thaêm xöôûng saûn xuaát cuûa PT&T, trong khoâng gian khoâng hoaønh traùng nhöng xöôûng ñöôïc trang bò khaù ñaày ñuû trang thieát bò maùy moùc phuïc vuï saûn xuaát. “Chuùng toâicuõngcaânnhaécñaàutötheâmthieát bòmangtínhtöïñoängcaohôn.Ñoàng thôøi vaãn ñang trong quaù trình hoaøn thieän heä thoáng quaûn trò saûn xuaát, quaûntrònhaânsöï”,NguyeãnVieätTrieàu, ngöôøi saùng laäp PT&T chia seû. Laø moät ngöôøi coù theå noùi laø “tay ngang” trong ngaønh saûn xuaát, cheá bieán goã, ñeå ñi ñöôïc ñöôøng daøi, Trieàu choïn caùch xaây döïng PT&T ñaõ coù moät loä trình phaùt trieån roõ raøng ngay töø ban ñaàu. Ñoù laø taäp trung naém vöõng kyõ thuaät saûn xuaát tröôùc, roài môùi ñi ñeán vieäcñaàutöchothieátkeátaïodaùngsaûn phaåm. Hieän taïi, Trieàu ñang baét ñaàu quaù trình nghieân cöùu taïo daùng saûn phaåm ñeå coù theå cho ra ñôøi nhöõng saûn phaåm cuûa rieâng mình. Ñoàngquanñieåm,anhLaâmCoâng Huy,GiaùmñoácñieàuhaønhHHLDeùcor chobieát,chinhphuïckhaùchhaøngduø ôû thò tröôøng naøo cuõng phaûi baét ñaàu baèng vieäc coù saûn phaåm chaát löôïng. Ñoù cuõng chính laø lyù do HHL ñaàu tö nhaøxöôûng,“nuoâiquaân”thayvìchoïn giaûi phaùp thueâ gia coâng nhö ban ñaàu. Theo ñaùnh giaù cuûa Huy, nhaân coâng Vieät Nam raát thích hôïp vôùi ngaønh cheá bieán goã vì sôû höõu nhöõng öu ñieåm nhö kheùo leùo, deã thích nghi... Chæ caàn chuû doanh nghieäp (DN) ñònh höôùng vaø trung thaønh vôùi tieâu chí ñeà cao chaát löôïng töø ban ñaàu, ñoäi nguõ nhaân coâng seõ ñaùp öùng toát, töø ñoù mang ñeán thò tröôøng nhöõng saûn phaåm taïo uy tín cho DN. Töø baøi hoïc “xöông maùu” nhöõng ngaøy ñaàu thaát baïi, theo Coâng Huy, muoán khôûi nghieäp trong ngaønh goã, DN phaûi thu heïp phaïm vi kinh doanh saûn xuaát töø ban ñaàu vì môùi vaøo ngheà, DN chaéc chaén khoâng ñuû gioûi, khoâng ñuû maïnh, khoâng ñuû neàn taûng ñeå laøm toát nhieàu thöù moät luùc. “Neáu laøm taát caû saûn phaåm tuû giöôøng, baûn gheá... nhö caùc oâng lôùn, chaéc chaén khoâng taïo ñöôïc ñieåm Laâm Coâng Huy, Giaùm ñoác ñieàu haønh HHL Deùcor
 15. 15. 15 ngöôøitreûnaøyñangrasöùc ñaàutöcho khaâuthieátkeáñeåcoùnhöõngsaûnphaåm rieâng.ChuyeäncuûaanhLeâTaánMinh, ngöôøisaùnglaäpB+Furniture,Curator 9102vaøDoowoodlaøvíduï.Minhxaùc ñònh, B+ Furniture seõ chuyeân laøm ñoà noäi thaát cung caáp cho caùc coâng trìnhvaøbaùnleû,nhöngDoowoodthì coá gaéng laøm 100% laø ñoà thieát keá, nhaém ñeán xuaát khaåu. Hai höôùng ñi naøy giuùp Minh quaân baèng giöõa yeáu toá côm aùo vaø öôùc mô. ÔÛ PT&T, Nguyeãn Vieät Trieàu cuõng ñang ñaàu tö xaây döïng thöông hieäu noäi thaát Ñam San, moät thöông hieäu thi coâng ñoà goã töï nhieân cao caáp thieân veà thieát keá taïo daùng saûn phaåm theo höôùng chi tieát, tinh xaûo, aùp duïng caùc vaät lieäu ñòa phöông. OÂng chuû treû tieát loä, muoán taïo daáu aán rieâng, DN phaûi coäng theâm giaù trò cho saûn phaåm. Trong ñoù, thieát keá laø moät yeáu toá coäng theâm giaù trò cho saûn phaåm. Trieàu boäc baïch: “Taát nhieân,chuùngtoâibieátconñöôøngnaøy khoâng deã daøng, nhieàu thöû thaùch”. Ñoàngquanñieåm,anhLaâmCoâng Huy cuõng cho raèng ñoäi nguõ thieát keá Vieät Nam ñang laøm raát gioûi trong vieäc boùc taùch thieát keá. Nghóa laø, caùc maãu gia coâng töø phía nöôùc ngoaøi giao veà, hoï ñeàu chuyeån thaønh baûn thieát keá chính xaùc vôùi taát caû caùc thoâng soá. Ñaây chính laø neàn taûng, chöùng minh khaû naêng kieán taïo saûn phaåm rieâng khoâng ngoaøi taàm tay. Tuy nhieân, vieäc naøy caàn theâm moät thôøi gian nöõa. “Ban ñaàu, HHL cuõng ñaàu tö, nuoâi thieát keá rieâng ñeå saùng taïo nhöng chöa thöïc söï hieäu quaû. Chuùng toâi ñang nghieân cöùu nhöõng giaûi phaùp khaùc”, Huy chia seû. Töôngtöï,trongkhiB+Furniture ñang daàn ñi vaøo oån ñònh thì bieân lôïi nhuaän töø Doowood mang veà coøn chöa nhö mong muoán. Anh Leâ Taán Minh chia seû: “Toâi cuõng ñang noã löïc ñeå khaéc phuïc nhöõng ñieàu chöa nhö yù nhöng toâi tin con ñöôøng cuûa mình laø ñuùng ñaén vaø caàn thieát”. Theo Minh, moät thöông hieäu rieâng ban ñaàu chöa theå saûn xuaát ôû qui moâ lôùn neân thaønh ra chi phí cho vieäc saûn xuaát coøn cao. Chöa keå, phaûi ñaàu tö xaây döïng thöông hieäu, neân DN ñi theo con ñöôøng naøy vaãn caàn theâm thôøi gian ñeå chinh phuïc khaùch haøng. Roõraøng,tuychöathöïcsöïcoùhieäu quaû kinh teá nhöng vieäc kieân trì vaø quyeát taâm vôùi vieäc ñaàu tö thieát keá ñaõ laø noã löïc cuûa ngöôøi treû. Hoï ñang phaánñaáuvaøkhoângquantaâmnhieàu ñeán thöû thaùch. Nhö lôøi Nguyeãn Vieät Trieàu, nhöõng startup trong ngaønh ñang laøm nhöõng choã ngoài cho khaùch haøng ñeå tìm moät choã ñöùng cho thöông hieäu treân thò tröôøng quoác teá. Vieäc naøy ñaõ ñöôïc laäp trình vaø chæ bieát ñi theo noù maø thoâi. Coù theå goïi ñoù laø ñam meâ, cuõng coù theå goïi ñoù laø muïc tieâu khieán hoï quyeát ñònh gaén boù. Chöùngkieánsöïtröôûngthaønhcuûa lôùp doanh nhaân treû trong ngaønh, oâng Nguyeãn Quoác Khanh, Chuû tòch HAWAchobieát,ñeåcoùmoättheáheäkeá caännhöcaâulaïcboäF1,nôitaäptrung nhöõng ngöôøi keá nhieäm cuûa caùc DN lôùn trong ngaønh goã ñaõ laø ñieàu ñaùng möøng. Nay, cuøng vôùi F1, caùc baïn treû cuõng nhieät tình tham gia vaøo ngaønh laø ñieàu ñaùng traân troïng. Theo oâng Khanh, xu höôùng nhöõng ngöôøitreûchoïnñeåkhôûinghieäphieän nay thöôøng laø coâng ngheä thoâng tin, hoï sôï khôûi nghieäp trong ngaønh saûn xuaát vì khaù vaát vaû. Tuy nhieân, chæ caàn thaáy ñöôïc tieàm naêng vaø cô hoäi coøn raát nhieàu, nhöõng ngöôøi treû seõ saün saøng gia nhaäp. “Theá heä treû thamgiacaøngnhieàu,caønghöùaheïn nhöõng böùt phaù ôû töông lai”, oâng Khanh noùi. Ñieåm ñaùng ghi nhaän cuûa caùc startup ngaønh goã laø noã löïc ghi daáu aán caù nhaân vaø höôùng ñeán saûn xuaát nhöõng saûn phaåm coù giaù trò thaëng dö cao hôn. Cuøng vôùi vieäc coá gaéng “soáng soùt” baèng gia coâng, nhöõng ngöôøi treû naøy ñang ra söùc ñaàu tö cho khaâu thieát keá ñeå coù nhöõng saûn phaåm rieâng. Nguyeãn Vieät Trieàu, Chuû tòch HÑQT PT&T Concept
 16. 16. 16 TIEÂU ÑIEÅM Vaänhaønhlieântuïc3thöônghieäucung caáp saûn phaåm goã, hình nhö, kyø voïng cuûaanhôûthòtröôøngnaøykhaùlôùn? - Thaät khoù ñeå phuû nhaän tieàm naêng cuûa ngaønh cheá bieán goã, caû ôû trong nöôùc laãn xuaát khaåu. Nhöõng consoáthoángkeâhaøngnaêmchothaáy côhoäidaønhchongöôøimôùithamgia vaøo ngaønh coøn raát nhieàu. Cuõng nhö moïi ngöôøi, toâi nghó, ñaây laø luùc thích hôïp ñeå ñaåy maïnh ñaàu tö. Nhöng 3 thöông hieäu seõ laø moät söï chia nhoû noäi löïc cuûa moät doanh nghieäp? - Moãi moät giai ñoaïn, thò tröôøng coù nhöõng ñoøi hoûi rieâng vaø doanh nghieäp (DN) phaûi thích öùng vaø ñieàu chænh daàn. Ban ñaàu, toâi phaùt trieån B+ Furniture chuyeân laøm ñoà noäi thaát cung caáp cho caùc coâng trình, baùn leû coøn Doowood thì ñang coá gaéng laø 100% laø ñoà thieát keá, ñeå nhaém ñeán xuaát khaåu. Tuy nhieân, caøng gaén boù, toâi phaùt hieän ra, nghó nhoû thì khoù phaùt trieån ñöôïc trong ngaønhnaøy.Banñaàu,toâiñònhhöôùng B+ Furniture seõ thueâ out-source nhöng roài phaùt hieän, caùch laøm naøy khoâng oån do chaát löôïng saûn phaåm out-sourceseõkhoângnhöyùmình.Toâi quyeát ñònh phaûi ñaàu tö nhaø xöôûng, maøphaûilaønhaøxöôûngbaøibaûn.Nghóa laøcoùcaûkhaâuthieátkeá,kieåmthöû,öùng duïng...saûnphaåmtröôùckhiñöarathò tröôøng. Hieän ñoäi nguõ thieát keá cuûa chuùng toâi leân ñeán hôn 10 ngöôøi. Saép tôùi, toâi seõ thueâ caû thieát keá nöôùc ngoaøivìchæcoùñaàutöthieátkeá,chuùng ta môùi tieán hôn quaù trình gia coâng hieän nay. Khi chuùng toâi ñaõ coù quy chuaån veà moät studio thieát keá, coù nhöõng phaàn meàm chuyeân duïng... ñeå ñöa ra thò tröôøng nhöõng saûn phaåm thieát keáthuyeátphuïcñöôïckhaùchhaøngthì toâi laïi phaùt hieän, ñaàu ra vaãn laø vaán ñeà lôùn. Vôùi Curator 9102, seõ laø caâu chuyeän kinh doanh töø thieát keá, saûn xuaát ñeán phaân phoái. Nhöng, ñaàu tö heä thoáng phaân phoái ñoøi hoûi DN noã löïc raát lôùn? -Thöïcteá,DNsaûnxuaátkhoângneân laøm vaø khoâng ai muoán laøm vì taäp trung chuyeân moân, theá maïnh cuûa mình vaãn hôn. Tuy nhieân, trong boái caûnh hieän nay, khi thò tröôøng trong nöôùc vaãn chöa coù heä thoáng phaân phoáithìbuoäcDNphaûitöïtìmñöôøng. Quaûn trò DN ña dòch vuï seõ raát meät, ñaâychælaøgiaûiphaùptaïmthôøi.Toâitin, thôøi gian tôùi, thò tröôøng seõ coù nhieàu DN phaân phoái saûn phaåm thieát keá. Nghóa laø, anh vaãn trung thaønh vôùi con ñöôøng thieát keá saûn phaåm rieâng? - Toâi vaãn tin Vieät Nam hoaøn toaøn coù theå xuaát khaåu saûn phaåm thöông hieäu, thieát keá rieâng ra thò tröôøng caùc nöôùc. DN seõ coù lôïi theá hôn raát nhieàu khi ñaàu tö saûn phaåm thieát keá. Tieác laø chuùng ta chöa hoäi ñuû nguoàn löïc ñeå hieän thöïc hoùa giaác mô naøy. Hieän, duø trình ñoä saûn xuaát cao hôn haún nhöng trình ñoä thieát keá ôû Vieät Nam vaãn thaáp trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. Nguyeân nhaân haïn cheá aáy, theo anh laø vì sao? Thiếtkếdẫnlối, phânphốiđưađường Sau B+ Furniture vaø Doowood, Curator 9102 laø thöông hieäu thöù 3 maø Leâ Taán Minh ñaàu tö. Theo Taán Minh, ñeå moät thöông hieäu môùi coù theå truï ñöôïc, sau ñoù laø phaùt trieån, trong boái caûnh hieän nay, ngoaøi saûn phaåm vaø chieán löôïc quaûng baù, startup coøn caàn theâm heä thoáng phaân phoái hieäu quaû. - Vì nhieàu leõ. Chuùng ta khoâng coù chuyeân gia thieát keá noäi thaát duø treân theá giôùi, coù ghi nhaän nhöõng nhaø thieát keá goác Vieät danh tieáng nhö Toaøn Nguyeãn, tröôùc ñoù thì coù nhaø thieát keá Khanh Quascar. Taâm lyù töï ti, ngaïi thay ñoåi vì duø gì, chuùng ta cuõng ñang soáng toát vôùi vieäc gia coâng khieán DN chöa maën moøi vôùi thieát keá. Tuynhieân,ghinhaänthìthòtröôøng cho thaáy, ñaõ baét ñaàu coù nhöõng DN chuù yù ñeán vaán ñeà naøy. Coù khaù nhieàu DN thieát keá ñoà goã gia nhaäp ngaønh. Ñaây laø tín hieäu vui. Vaäy, ñeå phaùt trieån hôn nöõa khaâu thieát keá, anh nghó ngaønh cheá bieán goã caàn ñaàu tö theâm yeáu toá naøo? -Caànnhaátlaøphaùttrieånnguoànlöïc saùngtaïo.NhaânlöïcthieátkeáVieätNam bòtroángôûkhaâuñaøotaïo.Kieántruùccoù, thieát keá noäi thaát coù, taïo daùng coâng nghieäp coù... nhöng chuyeân ngaønh rieâng thieát keá furniture thì chöa. Taát caû nhaân löïc ñang theo ngheà phaàn lôùn ñeàu töï maøy moø, khoâng coù neàn taûng. Do ñoù, toâi nghó, töø baûn thaân DN hay Hieäp hoäi cuõng coù theå chuû ñoängkhôûiphaùtnhöõngchöôngtrình phaùttrieånsaùngtaïochonguoànnhaân löïc thieát keá chuyeân ngaønh goã. Laøm ñöôïc ñieàu naøy, töông lai chuùng ta môùi coù ñöôïc nhöõng caùi teân thöïc söï cuûa rieâng ngaønh goã. Caûmônoângveànhöõngtraoñoåinaøy! Anh Leâ Taán Minh - Giaùm ñoác Coâng ty Curator 9102: AÛnh: Quyù Hoøa
 17. 17. 79, Đường 55A, P. Tân Tạo Q. Bình Tân, TP.HCM Tel: 028 3762 6534 - Fax: 028 6253 9770 Email: vuotsong2@gmail.com
 18. 18. Hơn cả Thiết kế: Đó là Phong cách Tủ nội thất với phần gỗ màu tối là hiện thân của sự trang nhã và đẹp mắt – cả bên trong và bên ngoài. CLIP top BLUMOTION màu đen mã não phối hợp hài hòa với tủ nội thất, tạo điểm nhấn. Mang lại nhiều lựa chọn thiết kế hơn cho tủ nội thất chất lượng cao mà không làm ảnh hưởng đến thiết kế.
 19. 19. 20 ÑOÁI THOAÏI ñöa caùc saûn phaåm goã Vieät Nam coù maët ôû nhöõng vò trí haøng ñaàu trong top 100 thò tröôøng goã treân theá giôùi. Nhöñaõnoùi,ngaønhcheábieángoãVieät Namñangphaùttrieånhieäuquaûvaøbeàn vöõng. Khaùi nieäm beàn vöõng naøy, theo oâng, ñöôïc döïa treân nhöõng tieâu chí naøo? Ñeå bieát ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam coù phaùt trieån beàn vöõng hay khoâng, caàn ñoái chieáu nhieàu tieâu chí. Cuï theå, veà toác ñoä taêng tröôûng, nhö ñaõ noùi, toác ñoä traêng tröôûng cuûa ngaønh goã ñeàu taêng tröôûng haøng naêmvaønaêmsaucaohônnaêmtröôùc, chæ coù phaùt trieån beàn vöõng môùi ñaït ñöôïc toác ñoä taêng tröôûng nhö vaäy. Töông öùng vôùi toác ñoä taêng tröôûng naøy thì quy moâ saûn xuaát cuûa caùc DN cuõng raát aán töôïng. Ñeán nay ngaønh cheá bieán goã ñaõ coù gaàn 100 ĐÃ BỀN THÌ PHẢI CHẮC! NAMKHUEÂthöïchieän ñieàu kieän cho ngaønh cheá bieán goã tieáp caän ñöôïc thò tröôøng theá giôùi, coùgiaùtròtreân400tyûUSD/naêm.Naém ñöôïcsöùcphaùttrieåncuûangaønh,Nhaø nöôùc ñaõ ban haønh nhieàu cô cheá chính saùch taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho ngaønh cheá bieán goã nhö: chính saùch thueá, nhaäp khaåu goã nguyeân lieäu vôùi thueá suaát 0% vaø xuaát khaåu caùcsaûnphaåmgoãcuõngñöôïcaùpmöùc thueá 0%... Vôùi nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi töø phíachínhsaùchnhötheá,quantroïng hôn caû laø caùc DN cheá bieán goã ñaõ raát naêng ñoäng, saùng taïo khoâng chæ ñoái vôùi tieáp caän thò tröôøng theá giôùi maø coøn luoân hoïc hoûi vaø vaän duïng moät caùchcoùhieäuquaûvaøoquaùtrìnhquaûn trò DN vaø saûn xuaát caùc saûn phaåm goã thíchöùngñöôïcvôùinhucaàu,thòhieáu ngöôøi tieâu duøng. Chính ñieàu naøy ñaõ Keát thuùc quyù 1/2018, doanh thu xuaát khaåu goã ñaõ ñaït 1,94 tyû USD, taêng 9,5% so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc. Caùc doanh nghieäp (DN) cheá bieán goã ñeàu thoâng baùo nhöõng tín hieäu vui, ñôn haøng ñaõ kín ñeán heát naêm 2018 khieán coäng ñoàng caøng vöõng tin muïc tieâu xuaát khaåu 9 tyû USD trong naêm nay seõ thaønh hieän thöïc, thaäm chí laø vöôït xa. Theo oâng Nguyeãn Toân Quyeàn, toác ñoä traêng tröôûng cuûa ngaønh coâng nghieäp cheá bieán goã Vieät Nam trong gaàn 20 naêm qua mang tính ñoät phaù vaø taïo ñoäng löïc cho ngaønh laâm nghieäp phaùt trieån. OÂng Nguyeãn Toân Quyeàn - Phoù Chuû tòch kieâm Toång thö kyù Hieäp hoäi Goã vaø Laâm saûn Vieät Nam (Vifores): VÒ TRÍ HAØNG ÑAÀU TRONG TOP 100 THÒ TRÖÔØNG GOÃ TREÂN THEÁ GIÔÙI Coù lòch söû chæ hôn 20 naêm nhöng ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån raát ñaùng kinh ngaïc. OÂng ñaùnh giaù theá naøo veà tæ leä phaùt trieån ngaønh goã nhöõng naêm vöøa qua? Naêm 2000 giaù trò kim ngaïch chæ ñaït 220 trieäu USD, sau 17 naêm, naêm 2017 ñaït ñöôïc 8 tyû USD, bình quaân moãi naêm taêng tröôûng hôn 440 trieäu USD. Con soá treân cho thaáy, ñaây laø ngaønhkinhteáhieäuquaûvaømangtính beàn vöõng cuûa Vieät Nam. Toâi nghó, seõ khoùcoùngaønhnaøocoùñieàukieäntöông töï ñeå coù theá phaùt trieån nhö theá! Nguyeân nhaân ñaït ñöôïc toác ñoä taêngtröôûngñoùlaødochínhsaùchmôû cöûa, hoäi nhaäp kinh teá quoác teá moät caùch saâu roäng cuûa Nhaø nöôùc ñaõ taïo
 20. 20. 21 DN coù kim ngaïch xuaát khaåu ñaït 26 trieäu - 200 trieäu USD/naêm vaø toác ñoä taêng tröôûng haøng naêm ñeàu taêng töø 5 - 7% so vôùi naêm tröôùc. Xem nhö, chuùng ta ñaõ vaø ñang coù moät löïc löôïng saûn xuaát raát toát. Ñoái vôùi söû duïng nguyeân lieäu, haøng naêm, ngaønh ñeàu taêng veà caû löôïng goã nhaäp khaåu laãn goã trong nöôùc. Ví duï, ñoái vôùi nguoàn cung goã trong nöôùc naêm 2015 laø 22,7 trieäu m3 , naêm 2016 laø 24,4 trieäu m3 vaø naêm 2017 laø 25,7 trieäu m3 . Töông töï, goã nhaäp khaåu cuõng taêng ñeàu nhö vaäy. Nhu caàu nguyeân lieäu ñeå saûn xuaát, cheá bieán goã taêng nghóa laø, ñôn haøng laãn khaû naêng kinh doanh cuûa caùc DN ñeàu ñang raát toát. Xeùt theâm veà naêng löïc saûn xuaát, seõ thaáy, neáu nhö nhöõng naêm tröôùc ñaây Vieät Nam chæ saûn xuaát caùc saûn phaåm ñoà goã noäi thaát, ñoà goã myõ ngheä thì nay ñaõ saûn xuaát nhieàu chuûngloaïisaûnphaåmkhaùcnhö:baøn gheá ngoaøi trôøi, ñoà goã xaây döïng, caùc loaïivaùnnhaântaïo,ñoàgoãkeáthôïpvôùi caùc vaät lieäu khaùc. Chöùng toû, ngaønh cuõng ñaõ traûi daøi, tham gia taát caû caùc phaân khuùc töø thaáp ñeán cao cuûa ngaønh vaø DN goã Vieät Nam ñaõ saûn xuaátcaùcmaëthaønggoãthòtröôøngcaàn chöù khoâng phaûi saûn xuaát caùc maët haøng maø chuùng ta coù. Nhôø vaäy maø caùc maët haøng goã Vieät Nam ñaõ tieáp caän ñöôïc treân 100 thò tröôøng quoác teá, trong ñoù coù nhöõng thò tröôøng coù kim ngaïch nhaäp khaåu saûn phaåm goã Vieät Nam vôùi löôïng lôùn nhö Myõ, EU, Nhaät, Haøn Quoác vaø Trung Quoác. Chuùng ta ñang raát may maén khi sôû höõu ñöôïc ñoäi nguõ nhaân löïc gioûi veàchuyeânmoânkyõthuaät,gioûiveàxuùc DN cheá bieán goã ñaõ raát naêng ñoäng, saùng taïo khoâng chæ ñoái vôùi tieáp caän thò tröôøng theá giôùi maø coøn luoân hoïc hoûi vaø vaän duïng moät caùch coù hieäu quaû vaøo quaù trình quaûn trò DN vaø saûn xuaát caùc saûn phaåm goã. Chính ñieàu naøy ñaõ ñöa caùc saûn phaåm goã Vieät Nam coù maët ôû nhöõng vò trí haøng ñaàu trong top 100 thò tröôøng goã treân theá giôùi. tieán thöông maïi, giao thöông coù traùch nhieäm xaõ hoäi cao vaø öùng xöû coù vaên hoùa. Chöa heát, caùc chuû DN trong ngaønh thì laïi luoân naém baét ñöôïc bieán ñoåi cuûa thò tröôøng vaø coù caùc giaûi phaùp thích öùng vôùi söï bieán ñoåi ñoù. Toång hoøa taát caû nhöõng tieâu chí naøy, raát khoù ñeå noùi raèng, ngaønh cheábieángoãVieätNamkhoângphaûilaø ngaønhphaùttrieånbeànvöõng.Toâinghó, dö ñòa phaùt trieån cuûa ngaønh seõ coøn lôùn trong nhieàu naêm tôùi. Coù veû nhö, oâng hoaøn toaøn laïc quan veà söï phaùt trieån cuûa ngaønh cheá bieán goã? Tuy raát phaán khôûi nhöng vôùi toâi, ngaønhcheábieángoãVieätNammôùichæ phaùt trieån beàn vöõng chöù chöa vöõng chaéc vì coøn thieáu caùc tieâu chí quan troïng. Cuï theå, tính coäng ñoàng chöa cao,coønthieáusöïchiaseûveàsaûnxuaát
 21. 21. 22 ÑOÁI THOAÏI Nhaø nöôùc caàn quan taâm hôn nöõa veà caùc cô cheá, chính saùch ñoái vôùi caùc lónh vöïc nhö thuùc ñaåy phaùt trieån nguoàn nguyeân lieäu caû veà khoái löôïng vaø chaát löôïng; ñaåy maïnh ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc thích öùng vôùi vieäc aùp duïng coâng ngheä 4.0; taïo ñieàu kieän veà maët haï taång ñeå DN coù theá öùng duïng nhöõng coâng ngheä môùi, thaân thieän vôùi moâi tröôøng, tieát kieäm nguyeân lieäu, naêng löôïng... kinh doanh, chia seû veà thò tröôøng, chia seû veà kinh nghieäm... neân chöa taïoratieángnoùichungvaøhaønhñoäng chung trong lónh vöïc tranh chaáp thöông maïi. Nhìn toaøn caûnh, chuùng ta vaãn thieáu söï lieân keát, hôïp taùc, phoái hôïp trong saûn xuaát, ñaëc bieät laø lieân keát saûnxuaáttheochuoãigiaùtròmoätdoøng saûn phaåm. Cuoái cuøng, duø coù lôïi theá laoñoängnhöngnaêngsuaátlaoñoäng vaãnthaáp,thieáusöùccaïnhtranh,chöa ñaàu tö ñuùng möùc cho thieát keá neân giaùtrògiataêngthaápvaøthunhaäpcuûa ngöôøi lao ñoäng coøn haïn cheá. Neáu khaéc phuïc ñöôïc nhöõng maët haïn cheá naøy, toâi nghó, ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam seõ coøn phaùt trieån raát nhanh trong thôøi gian tôùi. TINH THAÀN VÖÔÏT KHOÙ Laømoätngöôøigaénboùlaâuvôùingaønh, tronglòchsöûphaùttrieånngaønhgoãVieät Nam ñeán nay, oâng nhôù nhaát laø giai ñoaïn naøo? Giai ñoaïn khoù khaên nhaát trong quaùtrìnhphaùttrieånngaønhcheábieán goã Vieät Nam ñaõ xaûy ra vaøo nhöõng naêm 1986 - 1990, 2008 - 2010. Toâi coøn nhôù, giai ñoaïn 1986 - 1990, sau khi Vieät Nam môû cöûa vaø hoäi nhaäp ñeå taïo nguoàn löïc, chuùng ta chuù troïng xuaát khaåu goã nguyeân lieäu. Tuy nhieân, ñeán naêm 1986 Chính phuû quyeát ñònh ñoùng cöûa röøng vaø caám xuaát khaåu goã troøn, goã xeû. Quyeát ñònh naøy ñaõ gaây nhieàu khoù khaên cho DN. Goã nguyeân lieäu sau khi khai thaùc khoâng coù nôi tieâu thuï vì coâng nghieäp cheá bieán goã chöa phaùt trieån. Ñöùng tröôùc khoù khaên ñoù, DN goã phaûi tìm caùc giaûi phaùp phuø hôïp ñeå tieáp tuïc saûn xuaát kinh doanh. Raát may, taïi thôøi kyø naøy, Nhaø nöôùc ban haønh Luaät Ñaàutönöôùcngoaøi,trongñoùngaønh laâm nghieäp cuõng thu huùt caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo lieân doanh vôùi DN Vieät Nam ñeå cheá bieán daêm maûnh (woodchip), vaùn saøn ñeå xuaát khaåu. Nhôøquaùtrìnhlieândoanhvôùicaùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, caùc DN Vieät Nam ñaõ tieáp caän ñöôïc thò tröôøng theá giôùi, tieáp caän ñöôïc nhu caàu tieâu duøng ñoà goã cuûa theá giôùi. Treân cô sôû ñoù ñeå töøng böôùc phaùt trieån ngaønh cheá bieán goã nhö hieän nay.
 22. 22. 23 Sau côn gian khoù aáy, giai ñoaïn 2008 - 2010, thôøi ñieåm xaûy ra khuûng hoaûng theá giôùi, EU bao truøm vaán naïn nôï coâng ñaõ keùo khoái löôïng vaø giaùtrònhaäpkhaåugoãgiaûmñiñaùngkeå cuõng gaây lao ñao cho ngaønh. Tröôùc khi xaûy ra nôï coâng, caùc nöôùc EU nhaäp khaåu raát nhieàu caùc saûn phaåm baøn gheá ngoaøi trôøi, thì nay hoï giaûm nhaäp khaåu toái ña, buoäc caùc DN Vieät Nam phaûi phaùt trieån caùc saûn phaåm môùi, theo ñoù phaûi thay ñoåi caû coâng ngheä vaø quy trình saûn xuaát. Luùc ñoù, giaù daàu thoâ giaûm neân moätsoásaûnphaåmcuûaVieätNamnhö woodchip,vieânneùnnhieânlieäucuõng giaûmtheovìgiaùnhieâulieäugiaûmneân caùc DN nöôùc ngoaøi chuyeån sang mua ôû caùc thò tröôøng khaùc gaàn hôn ñeågiaûmgiaùthaønh.Tröôùcnhöõngkhoù khaên ñoù, caùc DN goã ñöôïc Nhaø nöôùc ban haønh caùc chính saùch kòp thôøi ñaõ chuyeån sang saûn xuaát caùc loaïi vaùn nhaân taïo nhö MDF, vaùn daêm, vaùn eùp, vaùn gheùp thanh... Nhôø vaäy maø ngaønhcoùtheåtruïvöõngvaøtöøngböôùc khaéc phuïc khoù khaên, vöôït leân ñeå coù ñöôïc vò theá nhö hieän nay. KHUYEÁN KHÍCH TOAØN XAÕ HOÄI ÑAÀU TÖ VAØO NGAØNH Traûi qua nhöõng thaùch thöùc lôùn ñeå tieán ñeán vò trí quoác gia ñöùng thöù 5 xuaát khaåu ñoà goã cho theá giôùi, sau Trung Quoác, Ñöùc, YÙ vaø Ba Lan. OÂng haøi loøng vôùi söï phaùt trieån cuûa ngaønh chöù? Khoâng theå noùi laø haøi loøng maø phaûi noùi laø töï haøo. Ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam laø moät ngaønh coâng nghieäp taïo ra giaù trò kinh teá vôùi toác ñoä taêng tröôûng cao, ñoùng goùp khoâng nhoû cho neàn kinh teá quoác daân. Ngaønh cheá bieán goã cuõng laø ngaønh coâng nghieäp moâi tröôøng, vì ñaõ taïo ra ñoäng löïc phaùt trieån troàng röøng maïnh meõ ôû Vieät Nam, laøm giaûm ñaùng keå xaâm haïi röøng töï nhieân. Vôùicaùccôquannhaønöôùc,ngaønh cheá bieán goã laø ngaønh an sinh xaõ hoäi, vì taïo ñöôïc nhieàu vieäc laøm, thu huùt ñöôïc nhieàu lao ñoäng vaø goùp phaàn xoùa ñoùi giaûm ngheøo cho ñoàng baøo vuøng saâu, vuøng xa. Nhö vaäy, roõ raøng ngaønh cheá bieán goã laø ngaønh ñaùp öùng ñöôïc caû 3 giaù trò, kinh teá, moâi tröôøng vaø xaõ hoäi. Vì vaäy phaùt trieån cuûa ngaønh trong töông lai seõ coù nhöõngbieánñoåivaøtaïohieäuöùngcho söï thay ñoåi tích cöïc cuûa caùc ngaønh lieân quan. Ñeå ñaït ñöôïc nhöõng ñoùng goùp cao hôn nöõa cho kinh teá quoác gia, theo oâng,ngaønhcheábieángoãVieätNamcaàn theâm nhöõng noã löïc naøo nöõa? Toâi nghó, tröôùc tieân, töøng DN goã Vieät Nam seõ phaûi daàn thöïc hieän ñaày ñuû caùc tieâu chí phaùt trieàn beàn vöõng nhö neâu ôû treân. Ñoù laø caùc ñoøi hoûi baét buoäc neáu chuùng ta muoán phaùt trieån. Söï phaùt trieån cuûa töøng DN laø moãi maét xích quan troïng ñeå phaùt trieån caû moät ngaønh. Ñoái vôùi Nhaø nöôùc, töø tröôùc tôùi nay, Nhaø nöôùc ñaõ ban haønh luaät, nghò ñònh, nghò quyeát,... veà phaùt trieånngaønhlaâmnghieäp,trongñoùcoù ngaønh cheá bieán goã. Trong thôøi gian tôùi, ñeå phaùt trieån veà chaát oån ñònh vaø vöõng chaéc, toâi nghó, Nhaø nöôùc caàn quan taâm hôn nöõa veà caùc cô cheá, chính saùch ñoái vôùi caùc lónh vöïc nhö thuùc ñaåy phaùt trieån nguoàn nguyeân lieäu caû veà khoái löôïng vaø chaát löôïng; ñaåy maïnh ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc thích öùng vôùi vieäc aùp duïng coâng ngheä 4.0; taïo ñieàu kieän veà maët haï taångñeåDNcoùtheáöùngduïngnhöõng coâng ngheä môùi, thaân thieän vôùi moâi tröôøng, tieát kieäm nguyeân lieäu, naêng löôïng... Quan troïng hôn caû, Nhaø nöôùc caàntaäptrungcoângtaùctuyeântruyeàn ñeåtoaøndaânnhaänthöùcñöôïcngaønh goã khoâng phaûi laø ngaønh phaù röøng maø ngöôïc laïi, ñang ñoùng goùp maøu xanh cho ñaát nöôùc. Treân neàn taûng nhaän thöùc ñuùng, nhaø nöôùc môùi coù theå khuyeán khích toaøn xaõ hoäi ñaàu tö vaøo ngaønh. Nguoàn löïc toaøn daân vaø höôûng öùng cuûa toaøn xaõ hoäi seõ taïo neân nhöõng keát quaû voâ cuøng baát ngôø, toâi tin vaäy! Xin caûm ôn oâng veà nhöõng trao ñoåi naøy!
 23. 23. 24 ÑOÁI THOAÏI Nhieàu chuyeân gia ñaùnh giaù, ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam ñang coù nhöõng böôùc phaùt trieån raát ñaùng khích leä. OÂng ñaùnhgiaùtheánaøoveàsöïphaùttrieånnaøy? - Phaùt trieån cuûa ngaønh cheá bieán goã trong moät thaäp kyû trôû laïi ñaây ñaùnh daáu moät böôùc thaønh coâng raát lôùn cuûa ngaønh. Ñeå coù keát quaû naøy, ñaàu tieân laø keát phaûi keå ñeán noã löïc tuyeätvôøicuûacaùcdoanhnghieäp(DN) trong vieäc tìm kieám vaø hoäi nhaäp, khoâng ngöøng vöôn leân, nhaèm ñaùp öùng vôùi caùc yeâu caàu cuûa thò tröôøng. Ngoaøi ra, keát quaû cuûa ngaønh coøn do moät soá cô cheá, chính saùch thoâng thoaùng veà xuaát nhaäp khaåu goã nguyeân lieäu vaø saûn phaåm cuøng caùc yeáu toá thuaän lôïi veà thò tröôøng. Phaùt trieån cuûa ngaønh coù vai troø heát söùc quan troïng veà maët kinh teá - xaõ hoäi. Kim ngaïch xuaát khaåu lôùn tröïc tieáp goùp phaàn vaøo phaùt trieån kinh teá ñaát nöôùc.Ngaønhphaùttrieån,taïocoângaên vieäclaømvaøthunhaäpchohaøngtraêm ngaøn lao ñoäng. Nhö oâng noùi, phaùt trieån goã nguyeân lieäu röøng troàng seõ laø lôïi theá töø nguoàn nguyeânlieäubaûnñòa? - Ñuùng laø ôû thôøi ñieåm hieän taïi, nguoàn goã röøng troàng ñang laø moät lôïi theá cuûa Vieät Nam. Trong boái caûnh ngaønh cheá bieán goã xuaát khaåu ñang tieáp tuïc ñöôïc môû roäng veà quy moâ, vieäc ñaûm baûo nguoàn nguyeân lieäu ñaàu vaøo beàn vöõng ñoùng vai troïng raát quan troïng ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa ngaønh. Thuû töôùng Chính phuû ñaõ yeâu caàu ñoùng cöûa röøng töï nhieân neân nguoàn goã röøng troàng trong nöôùc (chuû yeáu laø goã keo traøm vaø goã cao su) khoâng chæ laø nguoàn cung quan troïng goã “saïch” cho ngaønh maø coøn giuùp giaûm ruûi ro trong vieäc nhaäp khaåu nguoàn goã coù ñoä ruûi ro cao. Nhieàu nghieân cöùu ñaõ chæ ra raèng caùc lôïi theá veà nguyeân lieäu ñaàu vaøo giaù reû, lao ñoäng giaù reû... laø moät lôïi theá lôùn cho caùc DN ôû giai ñoaïn ñaàu cuûa chu trình phaùt trieån. Tuy nhieân trong töông lai, caùc yeáu toá naøy seõ khoâng coøn laø lôïi theá bôûi trong “theá giôùiphaúng”,caùcraøocaûnthöôngmaïi bò loaïi boû, thöông maïi töï do, coâng ngheä phaùt trieån, chi phí vaän taûi (ñaëc bieät laø baèng ñöôøng bieån) giaûm... thì vieäc dòch chuyeån veà nguyeân lieäu giöõa quoác gia naøy vôùi caùc quoác gia khaùc laø ñieàu deã daøng, khoâng phaùt sinh quaù nhieàu chi phí. Trong töông lai,cunggoãröøngtroàngcuûaVieätNam seõ tieáp tuïc gia taêng. Toâi nghó trong Tieán só Toâ Xuaân Phuùc - Coá vaán cao caáp cuûa Forest Trends: Nhậnthứcvềbảovệmôitrường đãcảithiệnrấtnhiều Tieán só Toâ Xuaân Phuùc laø chuyeân gia veà laâm nghieäp vaø thöông maïi goã taïi Vieät Nam. OÂng ñaõ thöïc hieän nhieàu nghieân cöùu veà taøi nguyeân röøng trong moái lieân heä vôùi chính saùch quoác gia vaø sinh keá cuûa ngöôøi daân taïi Vieät Nam vaø caùc nöôùc Tieåu vuøng Meâ Koâng. Hieän oâng ñang giaûng daïy taïi Tröôøng Chính saùch Coâng Crawford, Ñaïi hoïc Quoác gia Australia. Nhieàu naêm gaén boù vôùi ngaønh, tieán só Toâ Xuaân Phuùc coù nhöõng döï baùo khaù baát ngôø veà ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam. voøng moät thaäp kyû nöõa, nguoàn goã nguyeân lieäu naøy seõ khoâng coøn laø moät “lôïi theá” cuûa Vieät Nam Beân caïnh ñoù laø vieäc giaù nhaân coâng luoân taêng theo thôøi gian. Ñeå MINHHOAthöïchieän AÛnh:Deallawwire
 24. 24. 25 traùnh söùc eùp veà chi phí, caùc nhaø saûn xuaát,ñaàutöcoùtheådòchchuyeånsang moät quoác gia khaùc vôùi nhaân coâng reû hôn. Ñieàu naøy laøm cho nguoàn nguyeân lieäu vaø nhaân coâng giaù reû khoângcoønlaømoätlôïitheácaïnhtranh cuûa ngaønh. Neáu so saùnh lôïi theá aáy vôùi caùc quoác giakhaùc,nhaátlaøcaùcquoácgiacoùcaïnh tranh trong ngaønh vôùi Vieät Nam thì sao, thöa oâng? - Hieän Vieät Nam laø moät trong nhöõng quoác gia daãn ñaàu chaâu AÙ veà kimngaïchxuaátkhaåu.Kimngaïchcuûa Vieät Nam ñaõ vöôït xa caùc quoác gia ñi tröôùc veà xuaát khaåu vaø caïnh tranh tröïctieápvôùiVieätNamnhöMalaysia, Thaùi Lan, Indonesia. Tuy nhieân, Thaùi Lan, Malaysia... nhöõng naêm gaàn ñaây ñaõ thay ñoåi chieán löôïc trong ngaønh cheá bieán goã cuûa hoï. Thay vì ñaët ra muïc tieâu ñaåy maïnh kim ngaïch xuaát khaåu, hoï taäp trung vaøo vieäc taêng naêng suaát. Naêng suaát ôû ñaây ñöôïc hieåu laø lôïi nhuaän ñaït ñöôïc treân moät Caùi chuùng ta thieáu nhaát hieän nay laø caùc hoaït ñoäng nghieân cöùu, thu thaäp thoâng tin thò tröôøng. Neáu caùc cô quan, ban ngaønh chuù yù ñaàu tö thöïc hieän vaø chuyeån thoâng tin thu thaäp laïi cho caùc DN trong nöôùc thì DN seõ coù nhöõng phaûn hoài saùt vôùi thöïc teá thò tröôøng, ñaùp öùng toát hôn mong muoán töø khaùch haøng, ngöôøi duøng. ñôn vò ñaàu tö veà lao ñoäng hoaëc voán. Lôïitheácaïnhtranhcuûangaønhnaøyso vôùi ngaønh kia, cuûa quoác gia naøy so vôùiquoácgiakianeândöïatreântieâuchí veà naêng suaát. Neáu laáy thöôùc ño naøy ñeå so saùnh, moät caâu hoûi lôùn ñaët ra ôû ñaâylaønaêngsuaátngaønhgoãVieätNam khaùctheánaøosovôùinaêngsuaátngaønh cheá bieán goã cuûa caùc quoác gia ñang caïnh tranh tröïc tieáp? Hieän chuùng ta chöa coù caâu traû lôøi thích ñaùng. Vaäy ngaønh goã caàn chuù troïng ñieàu chænh theá naøo trong thôøi gian tôùi? - Ñeå duy trì vaø chuyeån hoùa lôïi theá naøy thaønh beàn vöõng, ñieàu quan troïng laø phaûi taïo ra naêng suaát cao hôn treân moät ñôn vò nguyeân lieäu ñaàu vaøo. Ñeå ñaït ñöôïc ñieàu naøy caàn taïo ra chuoãi lieân keát chaët cheõ, töø khaâu troàng röøng tôùi khaâu xuaát khaåu. Beân caïnh ñoù, caàn coù nhöõng bieänphaùpcanthieäp,thoângquacaùc cô cheá nhö caûi taïo gioáng, naâng cao kyõ thuaät canh taùc... Ñaây laø nhöõng yeáu toá giuùp taêng naêng suaát vaø chaát löôïng goã. Höôùngtôùichieánlöôïcphaùttrieånbeàn vöõng, laâu daøi thì sao thöa oâng? - Theo giaùo sö Porter cuûa Ñaïi hoïc Havard, phaùt trieån beàn vöõng cuûa baát cöù moät ngaønh coâng nghieäp naøo cuõng phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá khaùc nhö: tính caïnh tranh cuûa caùc DN tham gia thò tröôøng; söùc maïnh vaø tính quyeát ñònh cuûa ngöôøi mua haøng; söùc maïnh cuûa nhöõng nhaø cung caáp nguyeân lieäu ñaàu vaøo; söï ñe doïa töø caùc saûn phaåm hoaëc dòch vuï thay theá vaø moái ñe doïa töø caùc DN chuaån bò tham gia thò tröôøng. Ngoaøi ra, caùc cô cheá chính saùch cuûa nhaø nöôùc, bao goàm caû caùc quoác gia xuaát khaåu dòch vuï vaø haøng hoùa laãn caùc quoác gia nhaäp khaåu, ñeàu coù taùc ñoäng tröïc tieáp vaø giaùn tieáp tôùi 5 maûng yeáu toá naøy. Coøn vaán ñeà thò tröôøng? - Noùi veà thò tröôøng thì trong caâu chuyeän mang saûn phaåm goã Vieät ra
 25. 25. 26 ÑOÁI THOAÏI theágiôùi,thöïcteálaøtæleäsaûnphaåmVieät Nam xuaát khaåu so vôùi toång caàu cuûa theá giôùi vaãn coøn raát nhoû. Khoaûng caùch doanh soá cuûa chuùng ta so vôùi ngöôøi daãn ñaàu khaù lôùn. Theo oâng, nguyeân nhaân tæ leä quaù nhoû aáy laø ñaâu? - Moät trong nhöõng yeáu toá ñaëc bieät quan troïng laøm gia taêng lôïi theá caïnh tranh cuûa moät quoác gia hoaëc moät ngaønh coâng nghieäp laø hieåu ñöôïc thò tröôøng. Hieåu ñöôïc thò tröôøng töùc laø hieåu veà caùc cô cheá, chính saùch, quy ñònh cuûa thò tröôøng tieâuthuï;hieåuñöôïcnhucaàu,thòhieáu, vaên hoùa cuûa ngöôøi tieâu duøng; hieåu ñöôïcxuhöôùngthayñoåithòtröôøng... Ñeå hieåu ñöôïc nhöõng ñieàu naøy ñoøi hoûi phaûi coù noã löïc raát lôùn khoâng chæ cuûa rieâng DN maø phaûi coù vai troø quantroïngcuûacaùccôquanquaûnlyù nhaø nöôùc. Caùi chuùng ta thieáu nhaát hieän nay laø caùc hoaït ñoäng nghieân cöùu, thu thaäp thoâng tin thò tröôøng. Neáu caùc cô quan, ban ngaønh chuù yù ñaàu tö thöïc hieän vaø chuyeån thoâng tin thu thaäp laïi cho caùc DN trong nöôùc thì DN seõ coù nhöõng phaûn hoài saùt vôùi thöïc teá thò tröôøng, ñaùp öùng toáthônmongmuoántöøkhaùchhaøng, ngöôøi duøng. Beân caïnh ñoù, hieåu bieát cuûa caùc DN Vieät Nam veà caùc thò tröôøng xuaát khaåu cuõng coøn nhieàu haïn cheá. Ñieàu naøy laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân thò phaàn cuûa caùc saûn phaåm goã Vieät Nam treân theá giôùi coøn raát khieâm toán. Veà phía nhaø nöôùc, theo oâng, ngaønh goã caàn nhöõng yeáu toá laãn chính saùch naøo ñeå phaùt trieån toát hôn nöõa? - Beân caïnh caùc chính saùch ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc, nhaø nöôùc caàn ñöaracaùctieâuchuaånñoáivôùicaùcloaïi saûnphaåm,nhaèmtaïotínhñoàngnhaát veàtöøngloaïihìnhsaûnphaåm,traùnhsöï hoãn ñoän trong chaát löôïng vaø maãu maõ saûn phaåm. Caùc tieâu chuaån naøy Chính phuû vaø ngöôøi daân ñeàu theå hieän cam keát maïnh meõ raèng khoâng ñaùnh ñoåi moâi tröôøng laáy kinh teá. Trong ngaønh goã, nhieàu DN ñaõ cam keát söû duïng goã beàn vöõng. Ñaây laø nhöõng chæ soá soáng ñoäng nhaát cho thaáy nhaän thöùc veà baûo veä moâi tröôøng cuûa ngöôøi daân vaø DN ñaõ coù raát nhieàu thay ñoåi trong thôøi gian gaàn ñaây. cuõng caàn phaûi ñaûm baûo tieâu chí an toaønveàmaëtmoâitröôøng,xaõhoäi.Maëc duøcoùtheånhieàuDNkhoângthíchcaùc tieâu chuaån naøy nhöng vieäc ñaët ra vaø thieát keá caùc cô cheá chaët cheõ ñaûm baûo caùc tieâu chuaån naøy ñöôïc thöïc hieän seõ giuùp naâng cao hình aûnh cuûa ngaønh goã Vieät Nam. Döïbaùocuûaoângveàxutheáphaùttrieån cuûa ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam? - Lòch söû phaùt trieån cuûa baát cöù moät ngaønh coâng nghieäp naøo ñeàu ñi theo xu theá laø phaùt trieån ban ñaàu döïa treân caùc lôïi theá caïnh tranh veà nguoàn nguyeân lieäu vaø lao ñoäng doài daøo, caùc cô cheá hoã trôï tröïc tieáp cuûa nhaønöôùc(víduïtrôïgiaù,haïncheátaêng löông toái thieåu). Tuy nhieân, sau moät quaù trình phaùt trieån, caùc yeáu toá naøy seõ maát ñi, thay vaøo ñoù laø caùc lôïi theá ñöôïcgoïilaøyeáutoátieântieán,baogoàm lao ñoäng tay ngheà cao, saûn phaåm coù kieåu daùng maãu maõ ñoäc ñaùo. Söï thay ñoåi naøy laøm cho naêng suaát cuûa
 26. 26. 27 ngaønh taêng cao. Toâi tin söï phaùt trieån cuûa ngaønh goã Vieät Nam seõ ñi theo xu höôùng naøy. Vôùi tö caùch laø chuyeân gia cuûa Forest Trends, toå chöùc thuùc ñaåy baûo toàn vaø quaûn lyù röøng beàn vöõng, oângñaùnhgiaùtheánaøoveàquannieäm ngaønh goã gaén lieàn vôùi vieäc phaù röøng, huûy hoaïi moâi tröôøng? - YÙ laø quoác gia khoâng phaûi laø nguoàncunggoãnhöngnhöõngsaûn phaåm ñoà goã noåi tieáng cuûa YÙ ñöôïc xuaát khaåu sang nhieàu thò tröôøng treân theá giôùi. Caùc maët haøng goã cuûa Vieät Nam ñöôïc xuaát khaåu vaøo caùc thò tröôøng lôùn nhö Myõ, EU, UÙc, Nhaät Baûn chuû yeáu ñöôïc laøm töø goã nhaäp khaåu “saïch” vaø goã röøng troàng trong nöôùc. Do vaäy, quan nieäm ngaønh goã phaùt trieån gaén vôùi huûy hoaïi moâi tröôøng laø quan nieäm caàn xem xeùt laïi. Tính ñeán nay, coâng taùc hoã trôï naâng cao sinh keá cuûa coäng ñoàng soáng trong vaø xung quanh heä sinh thaùi röøng cuûa Forest Trends ñaõ thöïc hieän theá naøo? -CaùccoângvieäccuûaForestTrends töø tröôùc ñeán nay taäp trung vaøo baûo veä röøng, naêng cao sinh keá cho coäng ñoàng. Baûo veä röøng coù theå ñaït ñöôïc thoâng qua vieäc khuyeán khích söû duïng goã hôïp phaùp vaø beàn vöõng. Trongmoätthaäpkyûtrôûlaïiñaây,Forest Trends ñaõ phoái hôïp raát tích cöïc vôùi caùc hieäp hoäi goã ñeå thöïc hieän ñieàu naøy. Naâng cao sinh keá cho coäng ñoàng coù theå ñaït ñöôïc thoâng qua vieäc khuyeán khích môû roäng tieáp caän vôùi ñaát ñai, laø nguoàn tö lieäu saûn xuaát quan troïng cho ngöôøi daân vaø khuyeánkhíchsöûduïngñaáthieäuquaû, ñaûmbaûomuïctieâukinhteá-xaõhoäivaø moâi tröôøng. Forest Trends khuyeán khíchhìnhthaønhlieânkeátgiöõangöôøi daân troàng röøng vaø coâng ty cheá bieán goãnhölaømoättrongnhöõngcaùchñeå thöïc hieän muïc tieâu naøy. Theo ñaùnh giaù cuûa Forest Trends, nhaän thöùc cuûa ngöôøi daân Vieät Nam laãn DN veà baûo veä röøng vaø moâi tröôøng coù ñöôïc caûi thieän hôn tröôùc? - Nhaän thöùc veà baûo veä röøng, baûo veä taøi nguyeân thieân nhieân cuûa caû ngöôøi daân vaø DN ñaõ ñöôïc caûi thieän raát nhieàu. Ñaùnh giaù PAPI (hieäu quaû cuûaquaûntròvaøhaønhchínhcoângcaáp tænh)thôøigianvöøaquachothaáymoâi tröôøng laø moät trong nhöõng vaán ñeà maøngöôøidaânquantaâmnhaát.Chính phuûvaøngöôøidaânñeàutheåhieäncam keát maïnh meõ raèng khoâng ñaùnh ñoåi moâitröôønglaáykinhteá.Trongngaønh goã,nhieàuDNñaõcamkeátsöûduïnggoã beànvöõng.Ñaâylaønhöõngchæsoásoáng ñoäng nhaát cho thaáy nhaän thöùc veà baûo veä moâi tröôøng cuûa ngöôøi daân vaøDNñaõcoùraátnhieàuthayñoåitrong thôøi gian gaàn ñaây. Xincaûmoângveànhöõngtraoñoåinaøy.AÛnh: Elina Sirparanta AÛnh: Drax
 27. 27. An Cường Show Gallery One-Stop Shopping Center 10 Chương Dương Độ, P. Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 28. 28. 30 HOAÏT ÑOÄNG HOÄI CuõngnhöoângMinh,conñöôøng ñeå xaây döïng thaønh coâng thöông hieäu Greenstone cuûa oâng Leâ Vaên Möôøi Hai baét ñaàu töø mong muoán tìm kieám moät söï khaùc bieät. Hôn 10 naêm tröôùc, oâng Hai cuøng coäng söï ngöôøiÑöùclaøAbiRichardCihlarkhôûi ñaàu kinh doanh vôùi caùc saûn phaåm goám khoâng nung. Sau moät thôøi gian nhaän thaáy xu höôùng saûn xuaát noäi thaát xanh, keát hôïp xi maêng, beâ toâng vôùi caùc loaïi vaät lieäu khaùc baét ñaàu ñöôïc thò tröôøng tìm kieám, oâng baét tay vaøo tìm toøi nghieân cöùu caùc loaïi beâ toâng nheï keát hôïp vôùi caùc loaïi sôïi töï nhieân ñeå thieát keá caùc saûn phaåm noäi vaø ngoaïi thaát. Naêm 2012, Greenstone ra ñôøi, laø coâng ty ñaàu tieân taïi Vieät Nam saûn xuaát caùc maët haøng noäi, ngoaïi Thànhcôngnhờđiđườngriêng LAÏCLAÂM hardware, vaät lieäu sôn,... Vôùi noã löïc khoâng ngöøng nghæ, kieân trì vôùi con ñöôøng ñi, Vieät Tín phaùt trieån töøng ngaøy. Töø nguoàn nguyeân lieäu goã cuõ, pallet thoâng, Vieät Tín ñaõ bieán chuùng thaønh nhöõng tuû, baøn, gheá, giöôøng mang veû ñeïp raát ñaëc tröng cuûa “recycled wood”. Raát nhieàu caâu hoûi ñöôïc caùc DN trong ñoaøn ñaët ra, chuû yeáu taäp trung vaøo thò tröôøng, nguoàn nguyeân lieäu vaø moâ hình saûn xuaát.OÂngMinhnhieättìnhchiaseûveà söï oån ñònh cuûa nguyeân lieäu, giaù caû vaø caùch thöùc linh ñoäng trong ñôn haøng. Beân caïnh ñoù, ñaûm baûo caùc chính saùch cho coâng nhaân, phuùc lôïi cho ngöôøi lao ñoäng vaø quaûn lyù ñôn haøng laø ñieàu quan troïng nhaát. Trung bình moãi thaùng Vieät Tín xuaát khaåu 20 - 25 container haøng hoùa. Ñieåm ñeán cuûa chöông trình thaêm hoäi vieân HAWA thaùng 5.2018 laø Coâng ty TNHH Goã Vieät Tín (Bình Döông) vaø Nhaø maùy Coâng ty TNHH Ñaù Xanh (Greenstone) taïi Cuïm Goám söù Taân Haïnh (Xaõ Taân Haïnh - TP. Bieân Hoøa, Ñoàng Nai). Moãi nôi laø moät caâu chuyeän thuù vò veà caùch thöùc xaây döïng doanh nghieäp mang laïi cho ñoaøn nhöõng traûi nghieäm quyù giaù. C où ñieåm chung giöõa Vieät Tín vaø Greenstone maø hôn 30 khaùch môøi cuûa ñoaøn doanh nghieäp (DN) HAWA caûm nhaän ñöôïc laø caû haicoùhöôùngñirieâng,saûnxuaátxanh thaân thieän vôùi moâi tröôøng, taïo ra söï khaùc bieät trong saûn phaåm, töø ñoù khaúng ñònh daáu aán treân thò tröôøng Taïi Coâng ty TNHH Goã Vieät Tín, HAWA vaø ñoaøn DN ñaõ ñöôïc oâng Nguyeãn Ñoã Ñöùc Minh ñoùn tieáp noàngnhieätvaøgiôùithieäuveàmoâhình saûn xuaát cuûa coâng ty. Goã Vieät Tín ñaõ saûn xuaát caùc maët haøng noäi thaát goã taän duïng nguyeân lieäu goã ñaõ qua söû duïng (recycled wood) nhö pallet thoâng, goã xaây döïng töø naêm 2011. Laø moät ngaønh khaù môùi meû thôøi ñieåm ñoù, oâng Minh gaëp khaù nhieàu khoù khaên veà khaâu cung öùng, Giao löu hoäi vieân - Coâng ty Goã Vieät Tín
 29. 29. 31 thaát baèng beâ toâng, xi maêng keát hôïp vôùi theùp, inox, thuûy tinh, goã hoaëc caùc vaät lieäu khaùc. Caùc loaïi chaäu, baøn, gheá, ñoà thuû coâng baèng beâ toâng nheï cuûa Greenstone laäp töùc trôû neân khaùc bieät, thu huùt ñöôïc thò tröôøng, ñöôïc saûn xuaát hoaøn toaøn baèng tay, keát hôïp vôùi thaåm myõ rieâng cuûa nhieàu loaïi vaät lieäu khaùc nhau, nguoàn goác noäi ñòa 100%: xi maêng, sôïi boá thu mua töø ñoàng baèng soâng Cöûu Long, boät ñaù töø nguyeân lieäu pheá phaåm cuûa ñaù granit taïi caùc moû Chaâu Thôùi, Dó An... Greenstone theo ñuoåi muïc tieâu taïo ra caùc saûn phaåm thaân thieän vôùi moâi tröôøng: coù theå taùi söû duïng, khoâng söû duïng hoùa chaát, söû duïng ít naêng löôïng trong quaù trình saûn xuaát. Tuy nhieân, daáu aán ñaëc bieät naèm ôû maãu maõ, oâng Hai cho bieát: “Chuùng toâi ñaàu tö maïnh cho maãu maõ vôùi ñoäi nguõ thieát keá laø ngöôøi nöôùc ngoaøi, lieân tuïc cho ra maãu môùi. Nhôø vaäy taïi moãi hoäi chôï Greenstone coù theå trình laøng moät loaït maãu maõ khaùc nhau vaø khoâng bao giôø tröng baøy trôû laïi”. Nhôø söï môùi laï, saûn phaåm cuûa Greenstone nhanh choùng chieám lónh thò tröôøng noäi ñòa vaø coù maët ôû nhieàu quoác gia. Xuaát khaåu trôû thaønh keânh chuû löïc cuûa DN, trong ñoù thò tröôøng chính laø Myõ (42%), vuøng Scandinavia (15%), UÙc (15%), chaâu Phi (12%), chaâu AÂu vaø chaâu AÙ (15%). Ñeå ñaùp öùng nhu caàu thò tröôøng ngaøy caøng môû roäng, Greenstone ñaõ môû roäng quy moâ saûn xuaát vôùi 2 nhaø maùy, toång dieän tích 3,4 ha vôùi 700 coâng nhaân taïi 2 kho saûn xuaát vaø ñoùng goùi. Theo oâng Hai, Vieät Nam hieän nay ñang daãn ñaàu theá giôùi veà caùc saûn phaåm noäi ngoaïi thaát töø beâ toâng nheï nhôø tính öùng duïng cao vaø ña daïng trong thieát keá, keát hôïp ñöôïc vôùi raát nhieàu vaät lieäu khaùc. Noäi ngoaïi thaát töø loaïi vaät lieäu beâ toâng nheï, nguoàn goác “xanh”, thaân thieän vôùi moâi tröôøng cuõng trôû thaønh xu höôùng cuûa thò tröôøng. Chia seû cuøng caùc DN Hoäi vieân HAWA,oângLeâVaênMöôøiHaichoraèng, bí quyeát thaønh coâng cuûa Greenstone laø ñaõ vaø ñang trung thaønh vôùi toân chæ muïc ñích höôùng ñeán muïc tieâu taïo ra phöôngphaùpsaûnxuaátvaønguyeânlieäu cho lónh vöïc môùi. Neàn taûng ñoù taïo ra töø chaát löôïng saûn phaåm vôùi thieát keá ñoäc ñaùo cuûa caùc chuyeân gia nöôùc ngoaøi, giaù thaønh caïnh tranh, dòch vuï khaùchhaøngtoátvaønguoànnguyeânvaät lieäu thaân thieän vôùi moâi tröôøng. Coù ñieåm chung giöõa Vieät Tín vaø Greenstone maø hôn 30 khaùch môøi cuûa ñoaøn doanh nghieäp HAWA caûm nhaän ñöôïc laø caû hai coù höôùng ñi rieâng, saûn xuaát xanh thaân thieän vôùi moâi tröôøng, taïo ra söï khaùc bieät trong saûn phaåm, töø ñoù khaúng ñònh daáu aán treân thò tröôøng. Giao löu hoäi vieân taïi Coâng ty Ñaù Xanh (Greenstone)
 30. 30. Xylexpo 2018 thu huùt 17.781 khaùch ñeánchieâmngöôõngcoângngheämôùi. Trong ñoù coù 5.032 khaùch ñeán töø nöôùc ngoaøi, khaùch noäi ñòa laø 12.749 ñeán töø caùc DN, nhaø ñaàu tö, chuyeân gia trong ngaønh. Ngoaøi khuoân khoå hoäi chôï, Thöông vuï YÙ, HAWA vaø Coâng ty ĐimộtngàyđàngởXylexpo NGOÏCHIEÁU cuûa 4.0, caùch nhanh nhaát ñeå ñeán vôùi khaùch haøng laø... phoâ dieãn söùc maïnh vôùi nhöõng saùng kieán coâng ngheä toái taân nhaát, caùc giaûi phaùp phaàn meàm hoaøn haûo nhaát cho saûn xuaát. Taát caû taïo neân böùc tranh toaøn caûnhmoâtaûnhucaàucoângngheähieän taïi vaø döï ñoaùn xu höôùng töông lai. Hai naêm moät laàn, nhöõng ngöôøi quan taâm ñeán maùy moùc, coâng ngheä cheá bieán goã laïi ñoå veà Milan (YÙ) ñeå traûi nghieäm Xylexpo, hoäi chôï coâng ngheä haøng ñaàu theá giôùi. Naêm nay, HAWA phoái hôïp vôùi Coâng ty Vetta vaø Taäp ñoaøn SCM toå chöùc ñoaøn doanh nghieäp tham quan hoäi chôï naøy. Chuyeán ñi laø moät traûi nghieäm thuù vò veà söï phaùt trieån cuûa quoác gia coù kim ngaïch xuaát khaåu goã vaø saûn phaåm goã ñöùng thöù 3 theá giôùi. HOÄI NGOÄ ÔÛ MILAN Milankhoângchælaøthaønhphoácuûa boùng ñaù, cuûa trung taâm thôøi trang lôùn nhaát theá giôùi, maø coøn laø thaønh phoá cuûa hoäi chôï. Moãi naêm Milan toå chöùc hôn 100 hoäi chôï khaùc nhau, thuhuùthaøngtraêmngaønkhaùchquoác teá. Cöù 3 ngaøy ôû ñaây coù moät hoäi chôï khaimaïc.Veàquymoâ,khaùchcaànñeán 5 ngaøy môùi töôøng taän moät hoäi chôï. Duø coù nhieàu hoäi chôï maùy moùc coâng ngheä ngaønh cheá bieán goã toå chöùc haøng naêm taïi nhieàu quoác gia, Xylexpovaãnkhaúngñònhñöôïcñaúng caáp vaø söùc huùt laãn quy moâ moät trieån laõm lôùn nhaát theá giôùi vôùi giôùi chuyeân moân trong ngaønh. Dario Corbetta - Giaùm ñoác Trieån laõm töï haøo raèng Xylexpo 2018 thay ñoåi caùch thu huùt khaùch vôùi ñònh vò laø “hightechnology”(coângngheäcao). Caùch tieáp caän naøy ñaõ laøm gia taêng löôïng khaùch “VIP” laø nhöõng ngöôøi coù chuyeân moân kyõ thuaät, ñoùng vai troø ra quyeát ñònh cuûa caùc coâng ty treân theá giôùi. Khaùch ñeán ñaây khoâng chæ vì coâng ngheä maø coøn bôûi cô hoäi thöông maïi töø caùc doanh nghieäp (DN) toaøn caàu. Xylexpo2018roängñeán34.785m2 , thu huùt 425 ñôn vò trieån laõm. Thôøi 32 HOAÏT ÑOÄNG HOÄI Ñoaøn DN Vieät Nam tham quan gian haøng SCM Tham quan gian haøng cuûa Taäp ñoaøn Freud
 31. 31. 33 TNHH TM Vó Ñaïi (Vetta) cuøng toå chöùc cho ñoaøn ñeán thaêm quan caùc nhaø cung caáp haøng ñaàu cuûa YÙ vaø chaâu AÂu nhö: SCM, CEFLA, Volmer, OMMA, Freud, CAMAM, COMEC Group... Taïi ñaây, ñoaøn DN ñöôïc giôùi thieäu, tö vaán caën keõ veà nhöõng giaûi phaùp coâng ngheä môùi nhaát cuûa caùc taäp ñoaøn. Coù raát nhieàu coâng ngheä maø caùc DN Vieät Nam ñang tìm kieám nhö: coâng ngheä in vaân goã treân vaùn, sôn, maøi löôõi dao, CNC... Ngoaøi ra coøncoùnhöõnggiaûiphaùpphaànmeàm, coâng ngheä toái taân khaùc maø phuïc vuï nhu caàu môû roäng vaø phaùt trieån DN cuûa mình. Xylexpo 2020 döï kieán toå chöùc töø 25 - 29/5/2020 höùa heïn coøn coù theâm nhieàu “sieâu phaåm” coâng ngheä khaùc. Nhöng ngay töø baây giôø, caùcDNñaõcoùtheåchuaånbòchomình moät chuyeán ñi. MUÏC SÔÛ THÒ COÂNG NGHEÄ YÙ Traêm nghe khoâng baèng moät thaáy, theo boá trí cuûa nhaø toå chöùc, caùc DN Vieät Nam ñaõ coù dòp muïc sôû thò caùc “ñaïi coâng xöôûng” haøng ñaàu cuûa YÙ taïi Rimini. Ñieåm ñeán ñaàu tieân laø Giessegi Industria Mobili Spa (GIMS), moät coâng ty ñöôïc thaønh laäp naêm 1970, chuyeân saûn xuaát vaø kinh doanh ñoà noäi thaát goàm phoøng beáp, phoøng nguû, phoøng khaùch... cung caáp cho caùc döï aùn. Coâng ty coù dieän tích nhaø xöôûng saûn xuaát khoaûng 70.000m2 vôùi 380 lao ñoäng, doanh soá khoaûng 127 trieäu EUR/naêm. Töùc bìnhquaânmoãinaêmmoätcoângnhaân cuûa GIMS laøm ra gaàn 350.000 EUR, moät con soá maø DN Vieät Nam khoù töôûng töôïng! Coù theå nhaän thaáy coâng ty coù söï ñaàu tö maùy moùc khaù hieän ñaïi. Tuy nhieân theo ñaùnh giaù cuûa caùc thaønh vieân trong ñoaøn, ñaây khoâng phaûi laø moät söï ñaàu tö “ngoaøi taàm vôùi”, caùc DN hoaøn toaøn coù khaû naêng hoïc hoûi ñeå phaùt trieån veà coâng ngheä trong töông lai khoâng xa cuøng vôùi nhöõng söï noã löïc khaùc veà naêng löïc quaûn lyù, khai thaùc thò tröôøng... Caùc DN cuõng hoïc hoûi ñöôïc nhieàu caûi tieán hoaøn toaøn coù theå aùp duïng taïi Vieät Nam nhö: boá trí heä thoáng vaän chuyeån nguyeân lieäu baèng con laên, caûi tieán trong daây chuyeàn ñoùng goùi... Moät ñieåm ñeán khaùc laø nhaø maùy Pantarei, chuyeân saûn xuaát vaùn nhaân taïo. Nhaø xöôûng chæ khoaûng 35.000m2 , vôùi 110 lao ñoäng nhöng saûn xuaát ñeán hôn 400.000m2 saûn phaåm vaùn haøng naêm. Ñieåm noåi baät cuûanhaømaùylaødaâychuyeànsaûnxuaát vaùn ñöôïc vaän haønh töï ñoäng vôùi toác ñoä cao, naêng suaát lôùn vaø heä thoáng nhaø xöôûng ñöôïc boá trí khoa hoïc, saïch seõ. Seõ laø thieáu soùt lôùn neáu ñeán Rimini maø khoâng gheù vaøo “nhaø toå” cuûaSCM,taäpñoaøncoângngheähaøng ñaàu theá giôùi veà maùy moùc, thieát bò cheá bieán goã. Ñaây khoâng chæ laø truï sôû chính maø coøn ñöôïc xem nhö baûo taøng löu giöõ lòch söû cuûa SCM. Ngay ôû cöûa vaøo, khaùch ñaõ nhìn thaáy chieác maùy lieân hôïp Linvicibile ñaàu tieân cuûa SCM saûn xuaát naêm 1952. Vieäc ñaët maùy ngay cöûa ra vaøo nhö moät caùch ñeå SCM nhaéc nhôù böôùc khôûi ñaàu cuûa mình. Caøng ñi saâu vaøo trong, lòch söû hôn 60 naêm cuûa SCM caøng hieän roõ hôn vôùi nhöõng saûn phaåm ñaõ ra ñôøi trong töøng giai ñoaïn ñöôïc tröng baøy traân troïng. Töø nhöõng chieác maùy thuû coâng ñeán caùc “sieâu phaåm” toái taân cuûa laøn soùng 4.0. Taïi Xylexpo 2018, SCM cho ra maét Maestro Digital System nhö saûn phaåm tieâu bieåu cuûa coâng ngheä cao. Giaûi phaùp naøy cho pheùp ngöôøi mua chæ caàn ñeo moät chieác kính ñaëc bieät vaøo maét seõ xem ñöôïc toaøn boä quy trình saûn xuaát, vaän haønh vaø coâng suaát cuûa chieác maùy muoán mua. OÂng Nguyeãn Hoàng Minh - Phoù toång giaùm ñoác ALC vaø oâng Huyønh Vaên Haïnh - Phoù chuû tòch HAWA ñaõ ñöôïc SCM môøi traûi nghieäm coâng ngheä naøy. Caùch maø SCM trôû thaønh oâng lôùn veà coâng ngheä trong ngaønh cheá bieán goã chính laø chieán löôïc lieân tuïc caûi tieán vaø nghieân cöùu vôùi 7% lôïi nhuaän haøng naêm ñöôïc giaønh cho R&D. SCM cuõng phaùt trieån maïnh coâng ngheä ngaønh nhöïa, thuûy tinh, ñaù... Beân caïnh chöông trình laøm vieäc, ñoaøn cuõng ñöôïc traûi nghieäm thieân ñöôøng du lòch YÙ vôùi nhöõng: Baûo taøng Ferrary, Milan, Venice, Rimini, hoà Como... Moãi chuyeán ñi laø moät haønh trình keát noái giao löu, qua ñoù thaét chaët theâm moái quan heä thaân thieátgiöõacaùchoäivieânHAWA,môûra caùccôhoäigiaothöônggiöõacaùcDN. Ban toå chöùc, Coâng ty Vetta cuõng heát mình hoã trôï caùc DN gaëp gôõ tröïc tieáp caùc ñoái taùc tieàm naêng, ñaët neàn moùng cho nhöõng hôïp taùc trong töông lai. Laõnh ñaïo HAWA cuõng gaëp gôõ moät soá hieäp hoäi lôùn cuûa YÙ vaø chaâu AÂu, laø tieàn ñeà cho söï hôïp taùc phaùt trieån caùc hoaït ñoäng hoã trôï coäng ñoàng DN cuûa caùc quoác gia. Tham quan nhaø maùy Pantarei
 32. 32. HOÄI VIEÂN MÔÙI 34 COÂNG TY TNHH BÌNH B.F.C Ñòa chæ: Cuïm coâng nghieäp Thaïnh Phuù-Thieän Taân, Thaïnh Phuù, Vónh Cöûu, Ñoàng Nai Ngaønh haøng: Baøn gheá ngoaøi trôøi Ngöôøi ñaïi dieän: Nguyeãn Bình Ñieän thoaïi: 0251 3865 671 COÂNG TY TNHH AN KHANG Ñòa chæ: TÑ Soá 1232, TBÑ soá 9, Ñöôøng DH402, KP Khaùnh Lôïi, Phöôøng Taân Phöôùc Khaùnh, Thò xaõ Taân Uyeân, Bình Döông Ngaønh haøng: Ñoà goã noäi thaát xuaát khaåu: Tuû, baøn, giöôøng, gheá... Ngöôøi ñaïi dieän: Nguyeãn Thò Thu Website: www.ankhangwood.com Ñieän thoaïi: 0274 3612 491 COÂNG TY TNHH GOÃ GIANG Ñòa chæ: Xoùm Gieáng, Chaøng Sôn, Thaïch Thaát, Haø Noäi Ngaønh haøng: Nhaø goã truyeàn thoáng vaø noäi thaát Ngöôøi ñaïi dieän: Nguyeãn Vaên Giang Website: http://gogiang.vn, http://nhagodep.com Ñieän thoaïi: 024 3350 9316 COÂNG TY TNHH ÑAÙ XANH (GREENSTONE) Ñòa chæ: Ñöôøng soá 1, Cuïm coâng nghieäp goám söù Taân Haïnh, AÁp 4, Taân Haïnh, Bieân Hoøa, Ñoàng Nai Ngaønh haøng: Saûn phaåm haøng noäi thaát vaø trang trí gia ñình baèng xi maêng, haøng ñoà goã trong nhaø vaø ngoaøi trôøi. Ngöôøi ñaïi dieän: Richard Cihlar Website: http://www.greenstone.com.vn Ñieän thoaïi: 0274 3773 941 hoaëc 0251 3686 600 COÂNG TY TNHH NOÄI THAÁT NEM Ñòa chæ: Laàu 17,Toøa nhaø M-H, Soá 728-730 Voõ Vaên Kieät, Phöôøng 01, Quaän 5, TP.HCM Ngaønh haøng: Saûn xuaát, thieát keá vaø thi coâng noäi thaát (döï aùn) Ngöôøi ñaïi dieän: Phaïm Thanh Tuaán Website: http://nemfurniture.com Ñieän thoaïi: 028 3836 3345
 33. 33. 35 COÂNG TY TNHH NOÄI THAÁT INCONCEPT Ñòa chæ: 13-15 Calmette, Phöôøng Nguyeãn Thaùi Bình, Quaän 1, TP.HCM Ngaønh haøng: Haøng noäi thaát: sofa vaûi, baøn sofa, sofa da, tuû beáp, baøn aên, gheá aên, giöôøng, ñeøn traàn, ñeøn baøn, tranh, thaûm, chaát lieäu.. Ngöôøi ñaïi dieän: Nguyeãn Hoà Ngoïc Thi Website: www.inconcept.vn Ñieän thoaïi: 028 3914 4309 COÂNG TY COÅ PHAÀN KIEÁN TRUÙC VAØ XAÂY DÖÏNG LIGA Ñòa chæ: 96 Ñònh Coâng, Thanh Xuaân, Haø Noäi Ngaønh haøng: Döï aùn, quy hoaïch, coâng trình cao taàng, tuû beáp... Ngöôøi ñaïi dieän: Nguyeãn Hoaøi Linh Website: http://liga.com.vn Ñieän thoaïi: 0935 616 688 COÂNG TY TNHH THUÛY LAÂM NGAÂN Ñòa chæ: Taàng 9,126 Nguyeãn Thò Minh Khai, Phöôøng 6, Quaän 3, TP.HCM Ngaønh haøng: Saøn giao dich thöông maïi ñieän töû Ngöôøi ñaïi dieän: Trònh Anh Tuaán Website: http://exocomets.com Ñieän thoaïi: 028 6683 1599 COÂNG TY TNHH SAÛN XUAÁT THÖÔNG MAÏI THAØNH THOÂNG Ñòa chæ: Toå 3, KV5, Phöôøng Nhôn Phuù, Quy Nhôn, Bình Ñònh Ngaønh haøng: Kinh doanh caùc loaïi maùy moùc, thieát bò cho ngaønh cheá bieán goã Ngöôøi ñaïi dieän: Ñoã Só Nga Website: http://thanhthong.com.vn, http://maynenkhi.info.vn Ñieän thoaïi: 0256 222 1905 COÂNG TY TNHH CINDY LA CONCEPT Ñòa chæ: E4 Loâ E soá 552 - 588 CMT8, Phöôøng 11, Quaän 3, TP.HCM Ngaønh haøng: Thöông hieäu thi coâng noäi thaát goã cho caùc Villa, Penhouse, Resort cao caáp. Ngöôøi ñaïi dieän: Traàn Maïnh Huøng Website: www.cindylaconcept.com Ñieän thoaïi: 0919 954 242
 34. 34. Ceflacungcấpmiễnphíphươngtiệnđưarướctừsânbay/nhàgađếnBologna. Ceflacungcấpmiễnphíchiphíkháchsạnchonhữngngàydiễnrasựkiện. Ceflacungcấpmiễnphíbữaăntrưavàbữaăntối. ChitiếtxinliênhệMr.Quan:quantran@vetta.com.vn EASY automatic spraying machine máy sơn phun tự động
 35. 35. 38 CHÍNH SAÙCH - PHAÙP LUAÄT Pacific. Vieäc thaønh laäp hôïp taùc xaõ giaûi quyeát ñöôïc ruûi ro cho caùc hoä laâm daân: saâu beänh, thieân tai, taøi chính quy moâ nhoû... ngöôøi daân seõ yeân taâm tham gia vaøo chuoãi giaù trò röøng troàng FSC. Chaäm nhaát ñeán naêm 2021 caùc hôïp taùc xaõ nhoû seõ keát noái thaønh lieân hieäp hôïp taùc xaõ laâm nghieäp beàn vöõng. Thoâng qua döï aùn “Tröôøng Sôn xanh”, seõ phaùt trieån chuoãi troàng röøng goã lôùn, caùc hoälaâmdaântroàngröøngtreândieäntích nhoû, manh muùn seõ ñöôïc höôûng lôïi nhieàu nhaát. Qua ñoù thöïc hieän muïc tieâu cuûa döï aùn: söû duïng quyõ ñaát thoâng minh, troàng röøng giaûm phaùt thaûi,baûotoànsöïñadaïngcuûaheäsinh thaùi ñoäng - thöïc vaät, giaûm taùc ñoäng ñeánröøngtöïnhieân,naângcaosinhkeá chonoânghoäsoángvenröøng,nhaátlaø nhöõng khu baûo toàn vaø Vöôøn quoác gia Baïch Maõ. Hoànthiệnchuỗicungứng chongànhchếbiếngỗ KHOATÖ laâmdaânñöôïchöôûng,ScansiaPacific seõ thu mua goã coù FSC vôùi giaù cao hôn 15 -20%, ngay caû khi coù thieân tai ñe doïa, cho laâm daân vay voán vôùi laõi suaát öu ñaõi, hoã trôï chi phí ñaùnh giaùFSC,nghieâncöùuvaøñaùnhgiaùchaát löôïng goã. Theo oâng Voõ Vaên Döï - Phoù giaùm ñoác Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân Thöøa Thieân - Hueá, ñaïi dieän FOSDA, muïc tieâu cuûa FOSDA laø ñaûm baûo coù toái thieåu 5.000 ha röøng keo cuûa hoä gia ñình coù FSC, treân5.000ngöôøidaânseõñöôïchöôûng lôïi töø chuoãi lieân keát naøy. FOSDA xaây döïng heä thoáng hôïp taùc xaõ laâm nghieäp beàn vöõng thoâng qua tích tuï dieän tích ñaát röøng manh muùn cuûa caùc hoä daân thaønh dieän tích röøng troàng ñuû lôùn ñeå ñaùp öùng yeâu caàu ñaùnh giaù vaø caáp chöùng chæ FSC theo yeâu caàu cuûa ñoái taùc Scansia Ngaøy 19/6, Cô quan Phaùt trieån quoác teá Hoa Kyø (USAID) cuøng FOSDA (Hoäi Chuû röøng phaùt trieån beàn vöõng) vaø Coâng ty TNHH Scansia Pacific ñaõ kyù keát thoûa thuaän hôïp taùc ba beân. Söï chung tay naøy khoâng chæ ñaûm baûo caûi thieän sinh keá cho haøng ngaøn hoä laâm daân maø coøn goùp phaàn ñaûm baûo söï oån ñònh trong moâ hình phaùt trieån chuoãi cung öùng cho ngaønh cheá bieán goã. CHUNG TAY VÌ LAÂM DAÂN Thaùng3/2018, USAIDkhôûiñoäng döï aùn “Tröôøng Sôn xanh” taïi Thöøa Thieân - Hueá vaø Quaûng Nam vôùi muïc tieâu baûo veä ña daïng sinh hoïc cho hôn 400.000 ha röøng nhieät ñôùi taïi khu vöïc Tröôøng Sôn, caûi thieän sinh keá cho khoaûng 20.000 ngöôøi daân soáng phuï thuoäc vaøo röøng. Döï aùn cuõngnhaémñeánmuïctieâugiaûmphaùt thaûi khí nhaø kính thoâng qua troàng vaø phuïc hoài 240.000 ha röøng, naâng caonaênglöïcquaûnlyùröøngchochính quyeàn ñòa phöông. Trong thoûa thuaän ba beân naøy, USAIDcoùvaitroøthuùcñaåyhìnhthaønh caùc hôïp taùc xaõ laâm nghieäp, naâng cao nhaän thöùc vaø chia seû thoâng tin, môû roäng tieáp caän taøi chính ñeå hoã trôï laâm nghieäp beàn vöõng. Ñaïi dieän cho ñoái töôïng thuï höôûng, FOSDA seõ tieán haønh troàng khoaûng 5.000 ha röøng keo FSC cho 1.250 hoä gia ñình, tieántôùithaønhlaäpítnhaát30cuïmlaâm nghieäp FSC. Cuï theå hoùa lôïi ích maø “Vieäc thaønh laäp hôïp taùc xaõ giaûi quyeát ñöôïc ruûi ro cho caùc hoä laâm daân: saâu beänh, thieân tai, taøi chính quy moâ nhoû... ngöôøi daân seõ yeân taâm tham gia vaøo chuoãi giaù trò röøng troàng FSC. Chaäm nhaát ñeán naêm 2021 caùc hôïp taùc xaõ nhoû seõ keát noái thaønh lieân hieäp hôïp taùc xaõ laâm nghieäp beàn vöõng”.

×