SlideShare a Scribd company logo
1 of 92
Download to read offline
59
Nhaø xuaát baûn Thoâng Taán
Giải pháp thương mại
từ offline đến online
AÁN PHAÅM CUÛA HOÄI MYÕ NGHEÄ & CHEÁ BIEÁN GOÃ TP. HOÀ CHÍ MINH (HAWA)
Tieâu ñieåm:
73
Tại sao nên
dùng gỗ
Canada?
CÔNG TY TNHH TM & SX SAO NAM
Lô P4 đường D7, KCN Nam Tân Uyên, P. Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, T. Bình Dương
Điện thoại: 0274.3653601 - 0274.3653602 l Fax: 0274.3653600
Email: trangtransaonam@gmail.com l Website: saonamflooring.com
Sản phẩm xanh cho sức khỏe người tiêu dùng
Engineered flooring
Ván sàn gỗ công nghệ
4
tieángnoùingöôøilaømngheà
C
huyển đổi số của một quốc gia bao gồm chuyển
đổi số chính phủ, chuyển đổi số doanh nghiệp
(DN) và chuyển đổi số xã hội. Từ năm 2006, FPT
đã có cơ hội tiếp cận những tín hiệu đầu tiên của chuyển
đổi số nhưng 2 năm trở lại đây, nền công nghệ toàn cầu
mới thực sự chứng kiến sự chuyển mình chưa từng có.
Theo Microsoft, tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương,
chuyển đổi số có thể tác động lên GDP năm 2019 ở mức
25%, từ 6% năm 2017 và dự báo tăng lên 60% vào năm
2021. Đối với Việt Nam, chuyển đổi số là cơ hội để vượt
lên thành nước phát triển. Trong tiến trình chuyển đổi
số, Việt Nam đặt mục tiêu lĩnh vực kinh tế số sẽ chiếm
30% GDP vào năm 2030.
Chuyển đổi số đã có những tác động nhất định đối
với DN Việt Nam. Trong 3 quý đầu năm 2019, FPT ghi
nhận doanh thu từ chuyển đổi số đạt 2.453 tỷ đồng,
tăng hơn 35%. DN hưởng ứng làn sóng này vì không thể
phủ định, đây chính là lựa chọn sống còn trong tương
lai. Bởi, thế giới đang sống trong giai đoạn hết sức quan
trọng, là cách mạng công nghệ lần thứ 4. Trong đó,
công nghệ đã có được những thay đổi ngoạn mục. Big
data, Trí tuệ nhân tạo... đang thay đổi rất nhiều đến mức
thế giới ảo có thể biến thành thế giới thực. Mọi tính
toán, thử nghiệm đều ảo trước khi ứng dụng vào đời
thực. Con người thay đổi cách thức làm việc, giao tiếp
và cách thức sống....
Trật tự mới sẽ được thiết lập
Trương Gia Bình
	 Chủ tịch FPT
Thế giới đang ngày càng sử dụng nhiều thiết bị nối mạng. Viện
Trí tuệ con người và Máy móc Hoa Kỳ ước tính thế giới sẽ có hơn
75 tỷ thiết bị công nghệ phục vụ cho 8 tỷ người trong 5 năm tới.
Đây chính là nền tảng vô cùng thuận lợi của chuyển đổi số.
5
tieángnoùingöôøilaømngheà
lực. Đây là ngành công nghiệp nhân sinh vô cùng thích
hợp với tố chất của người Việt. Nếu tư duy an toàn, chỉ
cần đảm bảo tăng trưởng đều như hiện nay, ngành gỗ
cũng đã đủ tự hào. Nhưng, khi có cơ hội vươn lên đỉnh
cao như hiện nay, DN cũng nên suy nghĩ để chứng minh
thực lực, vươn lên để không chỉ tăng trưởng trên giá trị
gia công mà phải tăng trưởng trên giá trị thặng dư.
Để có thặng dư tốt hơn trong chuỗi giá trị, bài toán
mà ngành đề ra hoàn toàn chính xác: đầu tư cho những
giá trị thiết kế mới, thương mại... Và thực tế, trong chuỗi
kinh doanh nội thất, từ thiết kế đến thương mại đều liên
quan đến công nghệ. Ngành gỗ chỉ cần cắt giảm quản
lý bằng giấy tờ thì cũng đã tiết kiệm được khoản giá trị
không nhỏ. Vậy thì khi nào DN chế biến gỗ có thể bắt
đầu chuyển đổi số?
ra với tốc độ vũ bão. Tất cả đang hướng tới mục tiêu
kinh doanh trên thời gian thực, giải quyết nhu cầu khách
hàng ngay khi nó vừa phát sinh. Nhưng cụ thể chuyển
đổi số thế nào thì DN Việt Nam cũng như phần lớn DN
thế giới đều đang hoang mang. Bởi hiện tại, mới chỉ là
điểm bắt đầu của cuộc chơi lớn này.
Với tỉ lệ tăng trưởng cao như nhiều năm trở lại đây,
ngành gỗ là một hiếm hoi của Việt Nam khẳng định nội
Thói quen mua hàng nội thất đã và đang thay đổi.
Công nghệ cộng với xu hướng cá nhân hóa khiến người
dùng trong tương lai có thể sử dụng công nghệ tự thiết
kế không gian sống cho mình trước khi đặt hàng. Các
nhà mua hàng cũng vậy, họ sẽ dùng công nghệ để tìm
hiểu đối tác, thử nghiệm các thiết kế trước khi tiến đến
làm việc với nhà cung cấp. Như vậy, các thông tin DN
trên website sẽ cực kỳ quan trọng. Showroom ảo có thể
tiện lợi hơn phòng trưng bày thật. Chưa kể, công nghệ
3D, thực tế ảo còn có thể đưa khách hàng vào tận nhà
máy để trải nghiệm trước khi tìm hiểu năng lực thực tế
của nhà cung cấp.
Không chỉ tăng trải nghiệm khách hàng trước khi
quyết định, công nghệ còn có thể dự đoán được nhu
cầu của khách hàng, tiếp cận từng cá nhân với từng
nhu cầu khác nhau. Có thể kể đến công nghệ mà “ông
lớn” Walmart ứng dụng để có thể hiểu sâu sắc và dự
đoán nhu cầu của khách hàng trước khi họ biết đến nhu
cầu ấy của bản thân. Từ Wallmart nhìn ra mọi ngành
công nghiệp, dịch vụ, dễ thấy những thay đổi đang xảy
Câu trả lời là ngay bây giờ. Doanh số thị trường
chuyển đổi số toàn cầu 3 năm nữa sẽ gấp 3 hiện nay,
đạt trên 2.000 tỷ USD, tăng trưởng trên 20%/năm. Trong
khi ngành đang có lợi nhuận và tăng trưởng cao như
hiện nay, DN nên tận dụng cơ hội để trang bị công nghệ
số, hướng đến mục tiêu tạo nên các giá trị cạnh tranh
tốt hơn. Đó chính là chìa khóa mang tính quyết định
sống còn bởi với tốc độ chuyển đổi số như hiện nay,
chỉ trong vòng 10 đến 15 năm nữa, trật tự mới sẽ được
thiết lập. Khi đó, không phải DN lớn sẽ chiến thắng DN
nhỏ mà DN nào hành động nhanh sẽ thắng DN hành
động chậm.
DN chế biến gỗ đang có cơ hội lẫn thuận lợi, liệu các
bạn có muốn bỏ qua bước đại nhảy vọt này?
“Trong vòng 10 đến 15 năm nữa,
trật tự mới sẽ được thiết lập. Khi đó,
không phải DN lớn sẽ chiến thắng
DN nhỏ mà DN nào hành động nhanh
sẽ thắng DN hành động chậm”.
Mục lục
Vươn tầm lên chuỗi giá trị toàn cầu
Cơ hội cho kinh tế Việt Nam
Ông Andrew Lien, CEO Wanek Furniture:
“Ở Việt Nam, chúng tôi có khá nhiều cơ hội
phát triển”
Mở thêm cửa cho gỗ Việt đi xa
Xây dựng hình ảnh đồ gỗ Việt Nam
trên thị trường thế giới
Lễ trao giải Hoa Mai 2019 - 2020:
Dấu ấn kết nối
Từ online đến offline
10
8
16
42
44
62
74
6
In 2.000 baûn, khoå 21x29,7 cm
taïi CTY TNHH MTV ITAXA
Ñòa chæ: 126 Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.3, TP.HCM
Giaáy ÑKXB soá: 164-2020/CXBIPH/03-05/ThT
Quyeát ñònh xuaát baûn soá: 71/QÑ-NXB
NXBTT caáp ngaøy 20 thaùng 03 naêm 2020
Soá ISBN: 978-604-9883-63-7
In xong vaø noäp löu chieåu quyù II naêm 2020
Ñoái taùc lieân keát: Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM
Ñòa chæ: 185 Lyù Chính Thaéng, Phöôøng 7, Quaän 3, TP.HCM
Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Giaùm ñoác Nguyeãn Theá Sôn
Chòu traùch nhieäm noäi dung: Toång bieân taäp: Leâ Thò Thu Höông
Bieân taäp: Phöông Lam Giang
Chuû bieân: Traàn Vieät Tieán
Bieân soaïn: Nguyeãn Quoác Khanh, Huyønh Vaên Haïnh, Nguyeãn Chaùnh Phöông,
	 Phöông Quyeân, Phaïm Hoàng
Thieát keá myõ thuaät: Ñoã Tieán Ñaït
Phuï traùch taøi trôï - Söûa baûn in: Traàn Mai
8
72
3412 46
54
Hơn cả Sơn Phủ: từ màu đến bóng, với NC-PU
hoặc sơn nước, công nghệ phun sơn AIRMIX® luôn
thân thiện đồng hành cùng mọi thể loại sản phẩm:
mỗi lô hàng là một TUYỆT TÁC chinh phục thế giới.
Thẩm mỹ & chất lượng lớp phủ
Chi phí sản xuất: giảm thiểu thất thoát
Môi trường: giảm thiểu ô nhiễm
AIRMIX là một phát minh có cầu chứng
của SAMES KREMLIN (KREMLIN REXSON) - PHÁP
AIRMIX tối ưu hoá:
AIRMIX
CTY TNHH TM VƯỢT SÓNG
Số 79, đường 55A, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM
ĐT: 028 3762 6534 – vuotsong2@gmail.com
8
tieâuñieåm
Bên cạnh ảnh hưởng tiêu cực đến hàng không và du lịch, đại dịch
Covid-19 cũng mang lại cơ hội cho một số lĩnh vực của Việt Nam
nhằm vươn lên chiếm lĩnh vị trí quan trọng hơn trong chuỗi cung
ứng toàn cầu. Dù vậy, vẫn còn một số điểm nghẽn cần vượt qua để
đạt được mục tiêu này.
Sơn LÂM
CơhộichokinhtếViệtNam
B
áo cáo mới nhất từ Bộ Công Thương cho thấy trong
2 tháng đầu năm 2020, cả nước có 7 mặt hàng đạt
trị giá trên 1 tỷ USD, đều là các mặt hàng thuộc
nhóm hàng công nghiệp chế biến. Cụ thể: đồ gỗ gần 1,5
tỷ USD; dệt may 4,520 tỷ USD; giày dép 2,7 tỷ USD; điện
tử, máy tính, linh kiện 5,363 tỷ USD; điện thoại và linh kiện
gần 6,9 tỷ USD; máy móc, thiết bị và phụ tùng 2,985 tỷ
USD; phương tiện vận tải và phụ tùng 1,4 tỷ USD.
Điểm đến nhiều kỳ vọng
Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chính trong nhóm
hàng công nghiệp chế biến đều tăng so với cùng kỳ
năm 2019 là một tín hiệu đáng mừng. Trong bối cảnh
dịch bệnh lan rộng như hiện nay, những con số tăng
trưởng là điều mà bất cứ quốc gia nào cũng kỳ vọng.
Việt Nam là một hiếm hoi khi được hàng loạt tập đoàn
công nghệ trên thế giới chọn để thay thế cho thị trường
Trung Quốc đang bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19.
Hãng điện tử Samsung cho biết các nhà máy của họ tại
Thái Nguyên và Bắc Ninh đang phải chạy hết công suất
để kịp các đơn hàng cho dòng smartphone Galaxy S20
mới vào tháng 3 năm nay.
Cuối năm ngoái, Samsung công bố sẽ dần đóng cửa
toàn bộ các nhà máy lắp ráp điện thoại thông minh tại
Trung Quốc để chuyển sang các quốc gia có môi trường
kinh doanh thuận lợi hơn. Rõ ràng với kết quả vận hành
tại các nhà máy Việt Nam đầu năm nay, Samsung càng có
lý do triển khai chiến lược “hướng Nam” mạnh mẽ hơn.
Ngànhsảnxuất
xoaychuyểncuộcchơi
Ngành gỗ thu hút đầu tư cũng mạnh mẽ.
9
tieâuñieåm
Theo Michelle Russell, nhà phân tích tại Hãng Global
Data, ngành may mặc của Việt Nam đã được hưởng lợi
từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung trong hai năm
qua khi các nhà sản xuất và người mua đa dạng hóa
chuỗi cung ứng. Các thương hiệu đã chọn Việt Nam
và Bangladesh là các nhà cung ứng tiềm năng nhờ các
chính sách ưu đãi thuế quan. Vì điều này mà thị phần
của Trung Quốc trên thị trường may mặc Mỹ đã giảm
từ 41,9% trong năm 2018 xuống còn 39,9% vào năm
ngoái. Mặc dù Trung Quốc vẫn là nước rẻ nhất trong số
10 nước cung cấp hàng may mặc hàng đầu, nhưng vị
thế thống trị ngày càng bị lung lay.
Một yếu tố khác khiến các tập đoàn lựa chọn Việt Nam
làm cứ điểm đầu tư mới là nhờ chất lượng hạ tầng giao
thông đã được cải thiện mạnh mẽ, đặc biệt là khu vực
phía bắc từ Hà Nội kéo dài đến biên giới Việt - Trung với
Hải Phòng, Quảng Ninh là tâm điểm. “Việt Nam đang
trở thành một cường quốc sản xuất toàn cầu và rõ ràng
đã gặt hái được lợi ích nhờ lực lượng lao động trẻ và
lương thấp hơn, các chính sách thương mại ưu đãi và
chất lượng hậu cần hiện có tới 14 cảng lớn”, Michelle
Russell nhận định.
Còn đối tác gia công hàng đầu cho Apple là Foxconn
cho biết các nhà máy của họ ở Việt Nam, Ấn Độ và
Mexico đang phải hoạt động hết công suất để giảm
tối đa sự phụ thuộc vào dây chuyền sản xuất tại Trung
Quốc. Hay hãng chế tạo thiết bị mạng 5G Chaun-
Choung Technology Corp lên kế hoạch đầu tư 172 triệu
USD vào Việt Nam. Với sự hiện diện của nhiều thương
hiệu hàng đầu thế giới, Việt Nam đang có cơ hội tiến
thêm một bước trên bản đồ công nghệ toàn cầu.
Trong ngành gỗ, làn sóng thu hút đầu tư cũng mạnh
mẽ không kém. Tính đến hết năm 2019, tổng số doanh
nghiệp (DN) FDI hoạt động trong ngành gỗ là 966, tăng
11,4% so với năm 2018. Tổng số vốn đầu tư đăng ký
đạt 6,3 tỷ USD, tăng 13,2% so với năm 2018. “Các dự
án FDI mới tăng nhanh, tập trung vào mảng chế biến
gỗ và sản xuất các loại ván nhân tạo. Nguồn đầu tư mới
chủ yếu từ các nước châu Á, đặc biệt là từ Trung Quốc.
Số lượt mở rộng vốn cũng như các hoạt động mua bán,
sáp nhập diễn ra sôi động với Trung Quốc là quốc gia
dẫn đầu”, ông Tô Xuân Phúc, chuyên gia Tổ chức Forest
Trends chia sẻ.
Sản xuất cải thiện vị thế
Không chỉ đầu tư, các lĩnh vực thâm dụng lao động
như chế biến gỗ, dệt may, giày dép cũng có cơ hội cực
lớn khi đón nhận thêm các đơn hàng từ Trung Quốc
chuyển qua. Lãnh đạo Công ty CP Dệt may - Đầu tư -
Thương mại Thành Công cho biết các sản phẩm may
mặc Việt Nam tại Hoa Kỳ đã được hưởng lợi khi Trung
Quốc tuột dốc sau cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.
Thống kê của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho thấy thị phần
dệt may Việt Nam đã tăng lên 14,26% vào năm ngoái,
gần gấp đôi so với 7,72% của năm 2010. Đây là một cơ
hội cho Việt Nam, nhưng chỉ dành cho những DN tự sản
xuất được nguyên liệu.
“Với sự hiện diện của nhiều thương hiệu
hàng đầu thế giới, Việt Nam đang có cơ
hội tiến thêm một bước trên bản đồ công
nghệ toàn cầu”.
Mạng 5G Chaun-Choung Technology Corp
lên kế hoạch đầu tư 172 triệu USD
vào Việt Nam.
10
tieâuñieåm
Tuy có gây cản trở nhưng các chuyên
gia kinh tế cho rằng đại dịch Covid-19
chính là cơ hội để các doanh nghiệp
Việt đánh giá lại triển vọng xuất khẩu
của mình.
Đ
ánh giá về tác động của dịch bệnh, chuyên gia
kinh tế Trần Sĩ Chương cho biết, hệ quả kinh tế
sẽ lâu dài vì thị trường Trung Quốc, quốc gia
được xem là nhà máy sản xuất của thế giới, không chỉ là
nguồn cung mà còn là nguồn cầu của rất nhiều quốc gia
khác. Dù đại dịch đã có phần dịu xuống nhưng các cơ sở
sản xuất của Trung Quốc vẫn cần một thời gian không
ngắn để phục hồi. Do vậy, mỗi doanh nghiệp (DN) phải
tự chuẩn bị những giải pháp để gia tăng nội lực.
Nhiều thử thách ở “thượng nguồn”
Rất may, giữa lúc cơn bão Covid-19 càn quyét, Việt
Nam đã có thêm một biện pháp phòng vệ khi ký kết
chính thức hiệp định thương mại với Liên minh Châu
Âu, mở thêm cơ hội cho nhiều hàng hóa và dịch vụ của
Việt Nam tấn công vào thị trường khó tính nhưng có
chất lượng cao như châu Âu. Hãng xe VinFast dễ dàng
hơn trong tiếp cận thị trường châu Âu nhờ EVFTA. Còn
thủy sản Minh Phú kỳ vọng hiệp định sẽ giúp thị phần
tôm tại châu Âu tăng từ 12% lên 15 - 20%. Mới đây, việc
Campuchia bị EU tước đi quyền ưu đãi thuế với lượng
hàng hóa trị giá 1 tỷ USD cũng tạo ra cơ hội cho các DN
Việt gia tăng thị phần tại châu Âu.
Nhưng cơ hội vươn tầm lên chuỗi giá trị toàn cầu của
các DN Việt đang đối mặt với một thách thức không hề
dễ chịu: thiếu nguyên liệu đầu vào. Đại dịch Covid-19
khiến cho chuỗi cung ứng nguyên liệu từ Trung Quốc bị
gián đoạn và có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các
nhà máy nếu không tìm được nguồn cung ứng nguyên
liệu có quy mô lớn và giá rẻ tương ứng. Phát biểu tại
hội thảo “Ngành gỗ Việt Nam trong bối cảnh biến động
thị trường, thực trạng 2019 và xu hướng 2020”, tiến sĩ
Tô Xuân Phúc - Chuyên gia Tổ chức Forest Trends cho
hay mỗi năm Việt Nam nhập khẩu gần 400 triệu USD
các loại ván từ Trung Quốc. Dịch Covid- 19 đã làm cho
luồng cung này bị dừng lại. Lượng hàng đã nhập có thể
giúp DN đủ nguyên liệu trong vòng 1 - 2 tháng nữa.
Hết giai đoạn này, nếu dịch chưa dừng lại, các DN Việt
Nam sẽ cần tìm kiếm nguồn hàng thay thế hoặc phải
đình trệ sản xuất. “Trung Quốc cũng là nguồn cung phụ
kiện quan trọng cho ngành gỗ của Việt Nam với các mặt
hàng như dây đai, phụ kiện, thanh trượt, bản lề, sơn, hóa
chất… Các DN nên tìm kiếm nguồn cung thay thế, đặc
biệt khi nguồn phụ kiện được nhập khẩu từ trước chỉ
còn khoảng 2 - 3 tháng”, ông Phúc nói.
Khá nhiều lĩnh vực hàng đầu khác cũng nhạy cảm với
nguy cơ kể trên. “Các ngành điện tử, ô tô, máy móc
cũng chịu tác động tiêu cực nhất, gây tổn hại trực tiếp
Vươntầmlênchuỗigiátrịtoàncầu
DN phải quan sát lại cơ cấu và hoạt động của chính mình.
11
tieâuñieåm
Định vị lại thế mạnh
Một thách thức khác là việc trong ngắn hạn, có quá
nhiều dòng vốn đầu tư chuyển dịch sang Việt Nam có
thể gây sức ép lên nguồn cung ứng lao động và chi phí
nhân công có thể gia tăng hơn dự đoán, điều có thể
khiến các công ty ngại ngần rời xa Trung Quốc. Một
báo cáo năm 2018 của Ngân hàng Thế giới (WB) cho
biết, nếu đánh giá đầy đủ, tiền công và tiền lương của
DN Việt Nam trung bình ở mức khoảng 2.739 USD/
lao động, cao gấp đôi so với Lào, Myanmar, Malaysia;
cao hơn khoảng 30 - 50% so với Campuchia, Thái Lan,
Philippines. Bù lại, năng suất lao động Việt Nam khá
cao. Khảo sát của WB cho thấy các DN trung bình tạo ra
khoảng 10.500 USD giá trị gia tăng trên mỗi công nhân.
Mức này tương đương với các nước khác trong khu vực
Đông Á, cao hơn Ấn Độ (khoảng 7.000 USD). Năng suất
lao động cải thiện sẽ giúp các DN tin tưởng hơn vào các
đề án đầu tư dài hạn.
Cơ hội để Việt Nam cải thiện vị trí hiện tại đang rộng
mở hơn bao giờ hết, mặc dù đó là chuyện không dễ.
Trong bối cảnh nhiều chướng ngại vật như thế, điều
quan trọng nhất hiện nay là DN phải bình tĩnh dành thời
gian quan sát lại cơ cấu và hoạt động của chính mình.
Đã đến lúc các DN trong nước triển khai chiến lược đa
dạng hóa thị trường tiêu thụ, vươn tầm đến chuỗi giá
trị toàn cầu. “Không phải cắt giảm chi phí thế nào mà
đa dạng hóa đầu vào, đầu ra và chuyên nghiệp hóa là
điều mà DN cần chú trọng lúc này”, ông Trần Sĩ Chương
nhận định.
Theo chuyên gia kinh tế này, hơn lúc nào hết, đây là
lúc DN cần sự hỗ trợ từ các hiệp hội. Bởi đây là những
tổ chức giữ vai trò vận động chính sách và nghiên cứu
thông tin hỗ trợ DN. Hiệp hội sẽ làm việc với Chính
phủ nhằm chuẩn bị những quỹ hỗ trợ khẩn cấp cho
DN cũng như tháo gỡ những vướng mắc mà DN có thể
gặp phải.
đến các DN Bắc Á và nền kinh
tế Đông Nam Á phụ thuộc
cao như Việt Nam. Chúng ta
cần phải giảm sự phụ thuộc
vào Trung Quốc nhưng đó
là chuyện không dễ”, bà
Alicia Garcia Herrero, Kinh tế
trưởng khu vực châu Á - Thái
Bình Dương của Hãng tư vấn
Natixis chia sẻ.
Vai trò của Trung Quốc hiện
vẫn quá lớn. Thống kê của
Natixis cho thấy, Trung Quốc
vẫn nắm giữ đến 18% thị
phần xuất khẩu các lĩnh vực
sản xuất toàn cầu vào 2018, tuy con số này đã giảm so
với mức đỉnh 20% của 2015 nhưng các quốc gia như
Việt Nam sẽ phải mất thêm khá nhiều thời gian để lấp
đầy khoảng trống mà Trung Quốc để lại. Theo chuyên
gia về thị trường và marketing Daniel Smith của Hãng
Amber Road (Mỹ), nếu Trung Quốc tiếp tục kiểm soát
nguyên liệu đầu vào, nguyên liệu phụ trợ... thì việc các
nhà máy dịch chuyển sang Việt Nam cũng chưa chắc
mang lại giá trị đáng kể. “Khi một số thành phần nhất
định của sản phẩm hoàn chỉnh hoặc một lượng nguyên
liệu thô có nguồn gốc từ các cơ sở của Trung Quốc, các
DN vẫn có thể phải chịu toàn bộ chi phí của thuế quan
trên chi phí di dời và thiết lập hoạt động tại một địa
điểm mới”, ông Daniel Smith nói.
Ngoài ra, sẽ khó tìm được đối tác ở các quốc gia khác
có thể sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng như các đối
tác Trung Quốc, vì vậy một số công ty có thể thấy chi phí
cơ hội của việc rời khỏi Trung Quốc là quá cao. Trong
trường hợp cực đoan, bản thân các thương hiệu có thể
mất mát đáng kể vì các vấn đề về chất lượng gặp phải
khi thay đổi nhà cung ứng.
“Đã đến lúc các
DN trong nước
triển khai chiến
lược đa dạng
hóa thị trường
tiêu thụ, vươn
tầm đến chuỗi
giá trị toàn cầu”.
(Nguồn: Natixis, UNCTAD)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2000
2003
2006
2009
2012
2015
2001
2004
2007
2010
2013
2016
2002
2005
2008
2011
2014
2017
2018
Thị phần sản xuất,
xuất khẩu toàn cầu
của Trung Quốc (%)
12
tieâuñieåm
Những hội chợ xúc tiến thương mại bị tạm hoãn,
những showroom vắng khách, những lớp học đóng
cửa… trong tình hình dịch bệnh kéo dài một lần nữa lại
đặt ra câu hỏi, liệu chúng ta đã biết dựa vào công nghệ
để cải thiện tốt hơn các công cụ tương tác, kinh doanh
truyền thống?
T
rong những ngày đại dịch COVID-19 hoành hành,
dịch vụ giao hàng trực tuyến Meituan Dianping
đã ứng dụng robot và thiết bị bay không người
lái (drone) để giao hàng. Dù đã thử nghiệm công nghệ
này vào năm ngoái nhưng đây là lần đầu tiên Meituan
Dianping chính thức triển khai phương tiện giao hàng
tự hành trên đường phố Trung Quốc.
Trong nguy có cơ
Mặc dù dịch vụ giao hàng bằng robot đã tồn tại trước
khi dịch bệnh bùng phát, song COVID-19 đã thúc đẩy
sự phổ biến của nó. Bởi, các shipper Trung Quốc thực
sự đã lâm vào tình trạng quá tải trong thời gian này, khi
mà nhu cầu giao nhận tăng cao vì người dân hạn chế ra
ngoài. Đây là một ví dụ cho việc ứng dụng công nghệ
và kết nối internet vào đời sống để giải quyết khủng
hoảng.
Ở Việt Nam, thời gian gần đây, khách hàng của
Co.op-mart chỉ cần đặt lệnh trực tuyến, hàng hóa sẽ
được “shipper” lấy từ kho giao đến tận nhà. Hay, Vina-
milk, trong những ngày dịch bệnh tăng nhanh ở Việt
Nam, đã kịp thời liên kết với Now, ứng dụng giao thực
phẩm đang được người dùng đón nhận, triển khai các
đơn hàng mua sữa thông qua ứng dụng trên thiết bị di
Nguyễn Ngọc Dũng
	 Phó chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam
Khôngonlinethìkhôngtồntại
động. Đó cũng là một trong những doanh nghiệp (DN)
tiên phong ở Việt Nam triển khai chuyển đổi số, ứng
dụng công nghệ, thương mại điện tử để quản lý bán
hàng. Nhờ vậy mà “Giấc mơ sữa Việt” của Vinamilk được
chắp cánh bay xa.
Khảo sát bỏ túi các sàn thương mại điện tử tại Việt
Nam, vốn sẵn đà tăng trưởng, nay gặp thêm tâm lý
ngại đi ra ngoài mua sắm từ dịch bệnh, lượng giao dịch
các sản đều tăng trưởng 100%. Đẩy mạnh kinh doanh
online, các DN không những cải thiện được sự sụt giảm
từ kênh truyền thống mà còn có cơ hội tăng trưởng
mạnh mẽ.
Không chỉ có bán hàng, ngày trước, các khóa đào
tạo trực tuyến rất ít người chấp nhận. Hội chợ online
cũng vậy, không ai quan tâm. Nhưng nay, mọi người
cũng bắt đầu tìm kiếm công nghệ để có thể thực hiện
hoạt động này. Các khóa học online cũng được lựa
chọn nhiều hơn. Các cơ sở giáo dục bị dồn đến lựa
chọn sống còn, phải đầu tư công nghệ. Nhờ vậy, có
thể tương tác với học viên từ xa. Rõ ràng, công nghệ và
kết nối đã góp phần không nhỏ trong việc giải quyết
những bài toán của đời sống, mà phương thức truyền
thống đang chào thua. Đồng thời, mang đến những cơ
hội mới cho những ai biết nắm bắt.
Meituan Dianping chính thức triển khai
phương tiện giao hàng tự hành.
13
tieâuñieåm
Không chuyển đổi là đánh mất cơ hội
Nhìn vào biểu đồ tăng trưởng của các ứng dụng
công nghệ thời gian gần đây, sẽ thấy, nhu cầu mua
hàng trực tuyến, giáo dục trực tuyến, kinh doanh
trực tuyến… vốn đã hình thành và đang tăng trưởng
với tốc độ ổn định. Chỉ là, phần đông các DN truyền
thống không nhận ra. Dịch bệnh hiện nay chỉ là ngòi
nổ, kích thích cho nhu cầu vốn đang được hình thành
từ phía người dùng. Việc đón nhận của khách hàng
với các dịch vụ online thời gian gần đây cho thấy, tốc
độ tiếp cận và triển khai chuyển đổi số từ phía các
DN phải nhanh hơn nữa. Bởi trong tương lai không xa,
với người dùng, DN không online, không có thông tin
trên internet đồng nghĩa với việc không tồn tại. Trong
thách thức này, DN không chuyển đổi nhanh sẽ mất cơ
hội và DN không chuyển đổi sẽ phải đối mặt với bài
toán thất bại hoàn toàn.
Sẽ có ý kiến cho rằng, trong lúc kinh doanh khó khăn
như hiện nay, tồn tại được đã là thách thức. Làm thế
nào có điều kiện để chạy theo trang bị công nghệ hay
chuyển đổi số? Thực sự, đây là câu chuyện của tư duy
và chiến lược. Nếu chỉ nhìn ngắn và tập trung vào giải
quyết khó khăn trước mắt mà quên đi việc thiết lập
chiến lược lâu dài, DN rất dễ lâm vào tình trạng “hụt
hơi”, và sẽ khó để có những bước tiến vượt bậc khi công
nghệ đang ngày càng có những ứng dụng mạnh mẽ
hơn vào đời sống.
Vậy thì, DN có thể chuyển đổi số bắt đầu từ khi nào?
Và từ đâu? Câu trả lời là ngay bây giờ, không chờ đợi
và không đi một mình. DN rất cần có những đơn vị tư
vấn, triển khai bài bản để những đầu tư cho công nghệ
không trở thành phép thử.
Song song với hoạt động số hóa, tiếp cận khách hàng
bằng online là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng khác:
DN phải đảm bảo được chất lượng sản phẩm. Đây là
hai mặt cần được kiện toàn song song. Bán hàng online
tăng nhưng thực tế nguồn hàng không ổn định, chất
lượng bấp bênh, nguyên phụ liệu sản xuất phụ thuộc…
thì thương mại điện tử không những không tiếp thêm
lực mà còn có thể “giết” thương hiệu nhanh hơn bất kỳ
sự cố nào.
Các chuyên gia công nghệ
dự báo, năm 2020 sẽ là thời
điểm xu hướng trải nghiệm
khách hàng thông qua số
hóa phát triển mạnh mẽ.
Người dùng sẽ đánh giá cao
những thương hiệu có khả
năng ứng dụng công nghệ
gia tăng trải nghiệm cho
khách hàng. Năm năm trước,
IKEA, thương hiệu kinh do-
anh nội thất hàng đầu thế
giới đã chuẩn bị và ứng
dụng số hóa vào kinh doanh.
Đây sẽ là thời gian họ gặt hái
thành quả cho đầu tư của mình. Đáng mừng là hiện nay
các tổ chức hiệp hội cho thấy DN nội thất Việt Nam đang
rất nỗ lực để có thể đuổi kịp làn sóng này. Tín hiệu tích
cực từ phía những người đầu ngành cho thấy việc ứng
dụng công nghệ, chuyển đổi số của DN chế biến gỗ sẽ
nhanh chóng lan tỏa. Tôi tin, đây chính là chìa khóa giúp
ngành chế biến gỗ Việt Nam sớm thoát khỏi vai trò của
một quốc gia gia công, nhận về phần chi phí thấp nhất.
“Trong thách thức
này, DN không
chuyển đổi nhanh
sẽ mất cơ hội và DN
không chuyển đổi
sẽ phải đối mặt với
bài toán thất bại
hoàn toàn”.
Công nghệ mang đến
những cơ hội mới.
CÔNG TY KỸ NGHỆ GỖ LONG VIỆT
CHUYÊN GIA CÔNG DÁN PHỦ VENEER, MELAMINE, LAMINATE
CẮT TINH DÁN CẠNH-DÁN CẠNH CONG-DÁN PROFILE
CHUYÊN SẢN XUẤT CÁC MẶT HÀNG FUNITURE
CHUYÊN SẢN XUẤT, CUNG ỨNG VÁN MDF, PLYWOOD, PB
Với hơn 16 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP KN
gỗ Long Việt trở thành một trong những công ty hàng
đầu về lĩnh vực sản xuất veneer gỗ tự nhiên. Năm 2019
vừa qua chúng tôi đã đạt được sản lượng dán #5 triệu
m2. Trong năm 2020 này, công ty phấn đấu đạt mục tiêu
sản lượng phủ dán veneer:
 Phủ dán veneer 6.000.000 triệu m2.
 Phủ dán melamine, laminate 1.000.000 m2.
 Phủ dán pano profile 500.000 m2.
Các nguồn veneer chủ lực: White Oak, Red Oak, White Ash, Maple, Cherry, Walnut, Mahogany, Poplar, Tràm,
Xoài, Cao su, Xoan vườn…được nhập khẩu từ các thị trường lớn như Mỹ, Châu Âu, Newzealand, luôn có sẵn
tại kho với trữ lượng lớn tương đương 1.500.000 m2
. Sẵn sàng đáp ứng mọi đơn hàng.
Hệ thống máy lạng, máy sấy lưới hiện đại BabCock, Cremona của (Đức, Ý, Nhật). Với 8 máy lạng Slice và 1
máy lạng Rotary,sản lượng sản xuất tương đương 8 triệu m2
/năm, có độ dày từ 0.2 mm đến 2mm.
Tại phân xưởng Cắt may, được trang bị đầy đủ
máy móc hiện đại có công suất lớn với sản phẩm
đầu ra có đường mí rất nhỏ, khắc phục được các
yếu điểm của kĩ thuật dán veneer. Đặc biệt công
ty vừa lắp đặt và vận hành thành công dây
chuyền sản xuất chỉ cuộn với công suất 10.000
mét/ngày.
Công ty có 10 chuyền dán, trong đó có 1 chuyền
chuyên dán ván mẫu đảm bảo có thể giao mẫu cho
khách hàng trong một ngày. Công suất dán hiện nay
khoảng 18.000 m2
/ngày đáp ứng kịp thời cho mọi đơn
hàng.
Với hơn 16 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP KN
gỗ Long Việt trở thành một trong những công ty hàng
đầu về lĩnh vực sản xuất veneer gỗ tự nhiên. Năm 2019
vừa qua chúng tôi đã đạt được sản lượng dán #5 triệu
m2
. Trong năm 2020 này, công ty phấn đấu đạt mục tiêu
sản lượng phủ dán veneer:
Phủ dán veneer 6.000.000 m2
.
Phủ dán melamine, laminate 1.000.000 m2
.
Phủ dán pano profile 500.000 m2
.
Các nguồn veneer chủ lực: White Oak, Red Oak, White Ash, Maple, Cherry, Walnut, Mahogany, Poplar, Tràm,
Xoài, Cao su, Xoan vườn…được nhập khẩu từ các thị trường lớn như Mỹ, Châu Âu, Newzealand, luôn có sẵn
tại kho với trữ lượng lớn tương đương 1.500.000 m2
. Sẵn sàng đáp ứng mọi đơn hàng.
Hệ thống máy lạng, máy sấy lưới hiện đại BabCock, Cremona của (Đức, Ý, Nhật). Với 8 máy lạng Slice và 1
máy lạng Rotary, sản lượng sản xuất tương đương 8 triệu m2
/năm, có độ dày từ 0.2 mm đến 2mm.
Tại phân xưởng Cắt may, được trang bị đầy đủ
máy móc hiện đại có công suất lớn với sản phẩm
đầu ra có đường mí rất nhỏ, khắc phục được các
yếu điểm của kĩ thuật dán veneer. Đặc biệt công
ty vừa lắp đặt và vận hành thành công dây
chuyền sản xuất chỉ cuộn với công suất 10.000
mét/ngày.
Công ty có 10 chuyền dán, trong đó có 1 chuyền
chuyên dán ván mẫu đảm bảo có thể giao mẫu cho
khách hàng trong một ngày. Công suất dán hiện nay
khoảng 18.000 m2
/ngày đáp ứng kịp thời cho mọi đơn
hàng.
Bên cạnh đó, chúng tôi còn chuyên gia công
các chi tiết đặc biệt trong ngành gỗ như:
Pano cửa, mặt hộc kéo,mặt ghế, chân bàn,
mặt bàn, cánh cửa ép profile,… đáp ứng mọi
yêu cầu khắt khe về chất lượng.
Trong năm vừa qua lượng hàng phủ dán
pano tăng vượt trội nhờ đầu tư vào phát
triển máy móc và dây chuyền sản xuất sản
lượng tăng hơn 60.000m2.
Đặc biệt trong năm 2019, chúng tôi đã và đang phát triển Long Việt trở thành một công ty Funiture tự chủ về toàn
bộ dây chuyền gia công và nguyên vật liệu qua việc đầu tư : máy móc, chuyền sơn ,mở rộng diện tích sản xuất, đội
ngũ kỹ thuật có tay nghề cao, cùng một số chứng chỉ để đáp ứng thị trường nước ngoài như :TSCA, SMETA…
Chúng tôi sản xuất các mặt hàng nội thất gia đình, dự án nhà hàng, khách sạn, resort…trong và ngoài nước. Một số
khách hàng lớn đã và đang gắn bó với Funiture Long Việt ngay trong năm đầu tiên như The Living, Minh Dương,
Aliance, Fine Scandinavia, AXO, Investment,…
Với dây chuyền khép kín tự chủ từ nguyên vật liệu : MDF, PB, Gỗ, Veneer, Laminate, Melamine, PVC…Chúng tôi tự
tin rằng khi các bạn hợp tác với Long Việt bạn sẽ nhận được mức giá ưu đãi nhất với sản phẩm có chất lượng tốt
nhất.
Ngoài ra, chúng tôi có tham gia đầu tư 2
nhà máy chuyên sản xuất ván MDF, PB là
Công ty CP KN ván PB Long Việt tại Đồng
Nai và Công ty MDF Đăk Nông. Vì vậy
chúng tôi luôn luôn chủ động trong nguồn
ván, rút ngắn thời gian sản xuất, tiết kiệm
các chi phí trung gian.
Chứng chỉ Carb
P2/TSCA Title VI
Địa chỉ: 455/9B Đường DT 743, KP Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp,
TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274 3740 300 -Fax: 0274 3778 449
Website: www.veneerlongviet.com Email: sales@veneerlongviet.com
- Ms.Huệ : 098 114 9016 - GĐ Kinh Doanh
Email: kimhue@veneerlong viet,com
- Mr.Liêm: 098 114 9021 - PP Kinh Doanh
Email: thanhliem@veneerlongviet.com
Chứng nhận hệ thống
QLCL ISO 9001:2015
16
ñoáithoaïi
Ngành chế biến gỗ thế giới đối diện với nhiều thay đổi thời gian vừa qua.
Ashley là một trong những cái tên tiên phong trong việc dời cơ sở từ Trung
Quốc sang Việt Nam. Chia sẻ định hướng phát triển ở thị trường Việt Nam
với Furniture Today, ông Andrew Lien, CEO Wanek Furniture (công ty con của
Ashley) tiết lộ những thông tin khá thú vị khi chọn Việt Nam làm điểm đến.
Gỗ & Nội thất trích lược cuộc đối thoại này.
* Là một trong những cái tên
tiên phong trong việc dời cơ sở từ
Trung Quốc sang Việt Nam, ông
nghĩ sao về khoản thời gian đầu
đặt nền móng ở Việt Nam?
- Năm 2015, tôi mới chính thức
tiếp quản công việc ở đây dù Ashey
đã chọn đầu tư ở Việt Nam từ 2008.
Chúng tôi gần như là đơn vị đầu
tiên tập trung vào sản phẩm sofa
nên thời đó chưa có nhiều đối thủ
cạnh tranh trong khu vực. Hiện nay,
với làn sóng đầu tư vào Việt Nam
trong ngành nội thất, mức độ cạnh
tranh đã cao hơn nhưng chúng tôi
vẫn rất tự tin vì đội ngũ của chúng
tôi rất giỏi: khởi động nhanh chóng,
bộ phận sales cũng làm rất tốt giúp
chúng tôi phát triển nhanh hơn dự
liệu. Nhu cầu thị trường quốc tế
ngày một khởi sắc tạo điều kiện cho
không chỉ Ashley mà nhiều doanh
nghiệp (DN) phát triển.
* Thử thách lớn nhất cho Ashley
trong năm vừa qua là gì?
- Ở Việt Nam, chúng tôi có khá
nhiều cơ hội phát triển. Tính tới thời
điểm này, khoảng 92-95% quy mô
sản xuất sản phẩm bọc nệm của
chúng tôi đã được dời khỏi Trung
Quốc. Thử thách chính hiện giờ chỉ
là bắt kịp nhịp độ tăng trưởng. Tất
nhiên chúng tôi luôn chú ý mở rộng
và sáp nhập dọc các quy trình trong
công ty, cố gắng giảm lượng việc
thuê ngoài.
Khi bắt đầu mảng nệm giường,
thử thách lớn nhất là việc chúng tôi
chưa từng làm mảng này ở Việt Nam.
Chúng tôi đã bắt đầu khởi động và
vào guồng trong chỉ 6 tháng, hiện
nay đang sản xuất khoảng 20.000
sản phẩm mỗi tuần. Trước đó hầu
hết nệm giường đều được sản xuất
ở Trung Quốc, sau đó vận chuyển
sang Việt Nam và các cơ sở ở Mỹ.
* Việc dịch chuyển cơ sở từ
Trung Quốc sang Việt Nam có khó
khăn gì không, đặc biệt là vấn đề
nhân lực?
Thomas Russell thực hiện
“ỞViệtNam,chúngtôi
cókhánhiềucơhộipháttriển”
Ông Andrew Lien, CEO Wanek Furniture:
- Kinh nghiệm quản trị giúp chúng
tôi rất nhiều. Một trong hai giám
đốc sản xuất mảng nệm giường
của chúng tôi được điều đến từ cơ
sở Verona ở Ý, cơ sở này đã sản
xuất nệm giường nhiều năm qua.
Chúng tôi trông cậy vào họ nhiều
về mặt huấn luyện. Không có nhiều
chuyên viên về nệm giường ở Việt
Nam, nhất là với loại nệm nén kiểu
cũ. Việc hoàn thành quy trình huấn
luyện trong thời gian ngắn như vậy
đòi hỏi cách tư duy thoáng.
Nhân lực chúng tôi hiện nay tất cả
đều là người Việt, hầu hết đã đồng
hành từ những ngày đầu. Chúng
tôi huấn luyện rất nhiều về kỹ năng
Ông Andrew Lien, CEO Wanek Furniture
17
ñoáithoaïi
Wanek Furniture thành lập năm 2008, là một công ty
chủ chốt trong chuỗi cung ứng của Tập đoàn Sản xuất
Đồ nội thất Asley (Hoa Kỳ), đơn vị sở hữu mạng lưới cung
ứng với 123 công ty trên toàn cầu. Hiện tại, tập đoàn đã
mở rộng đầu tư tại Việt Nam (tập trung ở Bình Dương và
Quảng Ngãi) với quy mô trên 12.000 lao động.
quản lý, chuyên môn kỹ thuật…
Hiện giờ có khoảng 13 nhân viên
nước ngoài đang nắm giữ một số vị
trí quản lý trong công ty. Rất nhiều
nhân viên Việt Nam của chúng tôi
giỏi tiếng Anh. Ở mỗi khu cũng có
thông dịch viên nếu cần.
* Hiện nay rất nhiều DN toàn cầu
định hướng đầu tư vào Việt Nam,
không chỉ riêng về mảng nội thất
mà rất nhiều lĩnh vực khác. Điều
này ảnh hưởng thế nào tới việc
giữ chân đội ngũ nhân viên mà
công ty đã đầu tư và đào tạo?
- Ngoài môi trường làm việc tốt,
chúng tôi cũng tin tưởng vào sự
phát triển từ bên trong. Trong số
nhân viên, có khoảng 30 người đã ở
đây từ những ngày đầu. Mỗi khi có
nhân viên phục vụ cho công ty tròn
10 năm chúng tôi sẽ tổ chức vinh
danh đặc biệt.
Một trong những thử thách mà
cũng là ưu thế của chúng tôi so với
những nơi khác là chế độ thưởng
theo sản phẩm, thưởng đối với nhân
viên làm việc hiệu quả và thưởng
cho các nhân viên trung thành. Đây
là điều gần như chưa có tiền lệ ở
Việt Nam khi chúng tôi mới vào.
Mức lương từ 300-500 USD/tháng
là mức trung bình cho mỗi lao động
ngành gia công nội thất ở Việt Nam
và chúng tôi trả cao hơn mức trung
bình. Chúng tôi luôn theo dõi xu thế
hiện tại và để ý mức lương trên thị
trường lao động. Nhiều công ty thu
hút nhân viên của chúng tôi bằng
các vị trí quản lý, giám đốc nên cũng
có nhân viên ra đi và có người mới
vào, nhưng không có gì bất thường,
ngoài dự liệu cả.
* Wanek Furniture làm gì để
người lao động hài lòng với công
việc?
- Chúng tôi chú trọng nhiều vào
môi trường làm việc. Khoảng 60%
khu vực làm việc đều có máy lạnh.
Có nhiều chương trình đào tạo. Còn
có hệ thống đóng góp ý tưởng giúp
người lao động gắn bó hơn. Tất cả
đều hài lòng vì là một phần của tập
thể, như một gia đình. Nhân viên có
thể đóng góp những ý tưởng mà họ
nghĩ sẽ có ích cho môi trường làm
việc, giúp cho một ngày làm việc
của họ nhiều hứng khởi hơn. Có rất
nhiều mảng cần sự đóng góp như:
sức khỏe và an toàn nghề nghiệp,
quy trình, máy móc… Chúng tôi sẽ
đánh giá và thưởng tương xứng.
* Về thời gian sản xuất thì sao?
- Chúng tôi có lợi thế vì là bộ
phận của Ashley nên nằm trong
chuỗi cung ứng hoàn thiện. Mỗi
tuần họ sẽ cho biết dự đoán về
nhu cầu. Nếu đơn hàng nằm trong
dự đoán đó thì chúng tôi chỉ cần
khoảng 3 tuần để xác nhận lịch và
sản xuất. Nếu đơn hàng nằm ngoài
nhu cầu dự đoán, ví dụ như khi có
đợt khuyến mãi, thì chúng tôi có thể
không đủ nguyên vật liệu cung ứng
và sẽ cần khoảng 45 ngày.
* Vấn đề giao thông của Việt
Nam có ảnh hưởng đến việc giao
hàng?
- Đó là một trong những yếu tố
về hậu cần mà chúng tôi chú ý.
Trong 9-12 tháng vừa qua, lượng
đồ nội thất xuất đi gần như tăng
gấp đôi và mọi người đều tập trung
cập nhật tình hình vận chuyển, tình
hình hải quan...
* Xin cảm ơn ông.
18
ñoáithoaïi
Hoài Sâm thực hiện
Đãđếnlúcxuấtkhẩuonline!
Ông Phạm Năng Duy, CEO Onbrand:
* Trong bối cảnh hạn chế giao thương do dịch
bệnh, xuất khẩu online đang là khái niệm mà các
DN Việt Nam hướng đến. Ông đánh giá thế nào về
nhu cầu này?
- Không chỉ đến khi dịch bệnh bùng phát, DN trong
nước đã có nhu cầu mở rộng kênh phân phối thương
mại điện tử từ trước. Trong bối cảnh kênh phân phối
hiện đại này đang phát triển nhanh, DN thấy được tiềm
năng đó nên càng muốn thử sức. Tuy nhiên, nhiều DN
vẫn chưa biết làm thế nào để bắt đầu. Nếu tìm được
một đơn vị tư vấn, đồng hành thích hợp, tôi nghĩ, DN sẽ
mạnh dạn hơn với chiến lược của mình.
* Đó là lý do ông cùng các cộng sự xây dựng
Onbrand?
- Thấy được tiềm năng của thương mại điện tử, ban
đầu chúng tôi tham gia kinh doanh với mục tiêu kiếm
lợi nhuận từ việc bán hàng. Nhờ sở hữu đội ngũ trẻ,
sáng tạo và nhanh nhạy với những nhu cầu của người
dùng internet nên thời gian đầu Onbrand phát triển rất
tốt. Tuy nhiên, khi định vị lại chiến lược phát triển, chúng
tôi nhận ra việc kinh doanh phụ thuộc nhiều vào nhà
cung cấp, bởi mình còn thiếu nền tảng sản xuất.
Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia có trình độ sản xuất
cao, khả năng cung ứng cho rất nhiều thương hiệu lớn
trên thế giới. Ý định dùng thế mạnh của mình để đưa
hàng hóa Việt Nam lên trên các trang thương mại toàn
cầu từ đó khởi phát. Chiến lược mới gần như thay đổi
cách vận hành của Onbrand nhưng các thành viên đều
phấn khởi vì câu chuyện kinh doanh mới không chỉ có
nhiều tiềm năng mà còn có ý nghĩa về mặt tự hào dân tộc.
Sau một thời gian làm việc trực tiếp với DN sản xuất
trong nước, đến nay, chúng tôi đã có thể tự tin với con
đường mới của mình.
Đánh giá cao tiềm năng và thực lực sản xuất của doanh nghiệp (DN) trong nước,
mục tiêu của Onbrand trong 5 năm tới là gây dựng thành công 100 thương hiệu
Việt Nam lên các sàn thương mại quốc tế.
19
ñoáithoaïi
muốn tổ chức khâu kinh doanh trên Amazon thì cũng
cần đến đội ngũ từ 4 đến 6 nhân lực và phải đầu tư trong
vòng 2 đến 4 năm mới có được kết quả như ý. Trong khi
đó, Onbrand đã có sẵn đội ngũ cũng như kinh nghiệm.
Chúng tôi ghi nhận có những DN tự vận hành, doanh
thu chỉ tầm 1.000 USD/tháng thì nay, team Onbrand vận
hành chạm mức doanh thu 1.000 USD/ngày.
Mỗi DN đều có thế mạnh riêng. Kinh doanh trên
internet là cuộc chơi hoàn toàn khác biệt với kinh doanh
truyền thống. Ngoài vấn đề doanh số, đây còn là lựa
chọn giúp DN tiết kiệm được chi phí, tối ưu nguồn lực.
Nếu đưa lên bàn cân, DN sẽ thấy được lợi ích của mình
khi hợp tác với Onbrand. Hợp tác để khai thác thế mạnh
của nhau cũng là cách cùng nhau phát triển.
“Kinh doanh trên internet đòi hỏi doanh
nghiệp phải có chiến lược và thông thạo
những đặc thù riêng của nó. Hiểu được
luật chơi thì sẽ chơi tốt hơn”.
* Nghĩa là, sản phẩm của DN Việt Nam sản xuất
hoàn toàn có thể phân phối trực tiếp đến khách
hàng quốc tế?
- Phần lớn, DN Việt Nam đều có sản phẩm chất lượng,
có thương hiệu nhưng không biết cách đem các giá trị
ấy đến với người tiêu dùng toàn cầu. Những hạn chế
này chính là lý do DN Việt mới chỉ nhận được giá trị
thấp nhất trong chuỗi cung ứng. Thương mại điện tử
đã chứng minh khả năng của nó trong việc làm cầu nối
đưa DN đến với khách hàng cuối. Tôi nghĩ, nếu làm tốt
ở kênh phân phối này, sản phẩm Việt Nam hoàn toàn
có thể chinh phục khách hàng toàn cầu. Đã đến lúc, DN
Việt Nam phải nghĩ đến xuất khẩu online.
* Điều gì khiến ông tự tin khi quyết định trở thành
đối tác kinh doanh thay vì là đơn vị kinh doanh trực
tiếp?
- Chúng tôi tự tin vì Onbrand có lợi thế là hiểu được
đặc thù DN Việt, lại có kinh nghiệm “chiến đấu” trong
môi trường kinh doanh tiềm năng nhưng khắc nghiệt
này. Không phải chỉ cần sản phẩm chất lượng là có thể
phát triển. Kinh doanh trên internet đòi hỏi DN phải có
chiến lược và thông thạo những đặc thù riêng của nó.
Hiểu được luật chơi thì sẽ chơi tốt hơn.
* Cụ thể, Onbrand sẽ cộng tác với DN theo hình
thức nào?
Khi nhận sản phẩm, Onbrand sẽ tiến hành nghiên cứu
thị trường của sản phẩm đó trên Amazon, bao gồm
phân tích thị trường, hành vi khách hàng, chiến lược đối
thủ. Từ đó chúng tôi đề ra chiến lược bán hàng, giúp tối
ưu tỉ lệ chuyển đổi, phù hợp với mục tiêu mà DN đề ra.
Chúng tôi cùng khách hàng tạo tài khoản bán hàng
chuyên nghiệp trên Amazon, tránh tối đa sai sót khi
đăng ký. Sau đó, sẽ tối ưu trang bao gồm: hình ảnh, tiêu
đề, các đặc điểm nổi bật của sản phẩm, mô tả sản phẩm
và thương hiệu… Đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp của
Onbrand sẽ triển khai chạy quảng cáo Amazon PPC, tối
ưu hóa doanh thu bằng việc phân tích mức độ hiệu quả
của quảng cáo để DN có thể đạt được hiệu quả cao và
tiết kiệm chi phí. Onbrand sẽ thay DN sản xuất chăm sóc
tài khoản bán hàng và chăm sóc khách hàng cũng như
báo cáo tình hình kinh doanh gửi đến DN.
Bên cạnh dịch vụ bán trên Amazon, Onbrand còn cung
cấp các dịch vụ hỗ trợ khác như: đăng ký trademark,
đăng ký FDA, thành lập văn phòng đại diện và cung ứng
dịch vụ kho bãi tại Mỹ,... nhằm tạo nên hệ sinh thái toàn
diện để DN có thể xúc tiến và kinh doanh thành công
trên nền tảng Amazon.
* Phản ứng của DN thế nào với các hình thức hợp
tác này?
Đối tác của Onbrand đang có những phản hồi tích
cực. Bài toán đưa ra rất đơn giản. Trong trường hợp DN
* Online là môi trường rất dễ có những thay đổi
lớn. Mục tiêu của ông trong 5 năm tới?
- Internet là nơi khởi xướng nhiều xu hướng, trào lưu.
Vấn đề là chúng ta nắm bắt được xu hướng để có được
thế mạnh cạnh tranh như thế nào. Onbrand kỳ vọng,
trong 5 năm tới, chúng tôi sẽ xây dựng và vận hành kinh
doanh trên nền tảng Amazon thành công cho 100 DN
Việt. Trong đó, tập trung vào các DN chế biến gỗ, thủ
công mỹ nghệ, chế biến thực phẩm và may mặc.
* Ông đánh giá thế nào về tiềm năng của việc xuất
khẩu online sản phẩm nội thất?
- Đây là mảng chúng tôi tập trung rất lớn. Hiện chất
lượng sản phẩm nội thất Việt Nam được đánh giá cao,
người dùng thế giới đón nhận rất tích cực. Trong tương
lai, sẽ có không ít thương hiệu nội thất Việt Nam tiến ra
thế giới thông qua kênh xuất khẩu đặc biệt này.
* Xin cảm ơn ông về những trao đổi này!
Mang đến độc giả bức tranh toàn cảnh của việc kinh doanh nội thất trên
các trang thương mại điện tử toàn cầu Gỗ & Nội thất mong muốn sẽ góp
thêm cái nhìn tích cực cho những chọn lựa kinh doanh của cộng đồng
doanh nghiệp trong thời kỳ mới.
A
mazon.com, wayfair.com, walmart.com,
homedepot.com, qvc.com… là những trang
thương mại điện tử đang thu hút lượng
người dùng rất lớn trên thế giới nói chung cũng
như Mỹ nói riêng. Những số liệu kinh doanh, trên
các kênh trực tuyến này đều phản ánh sự tăng
trưởng tích cực của ngành hàng nội thất. Theo các
chuyên gia thương mại điện tử, xu hướng cá nhân
hoá, tính cơ động trong lắp ráp nội thất, logistic
phát triển… chính là những chìa khóa mở cửa cho
thương mại điện tử ngành hàng này phát triển.
Internetrộngcửachokinh
Đồ họa: Tiến Đạt
Thị trường nội thất trên Amazon Mỹ
(Nguồn: yes4all)
Doanh thu các mặt hàng nội thất trên Amazon Mỹ
(Nguồn: yes4all)
Tổng dung lượng thị trường
hơn 430 triệu USD/tháng.
Có hơn 1,8 triệu mẫu sản phẩm
đang được kinh doanh
(tính toàn ngành nội thất).
Với khoảng hơn 150 thương hiệu
khác nhau (chỉ tính các thương hiệu
kinh doanh tốt trên Amazon).
Hơn 1,2 triệu sản phẩm
được bán ra mỗi tháng.
5,2
tỷ USD
Với hơn 150.000 cái
được bán ra mỗi tháng.
175 triệu USD
mỗi tháng
Nệm và khung nệm
85 triệu USD
mỗi tháng
Nội thất phòng ngủ Nội thất phòng khách Nội thất văn phòng Nội thất nhà bếp
80 triệu USD
mỗi tháng
60 triệu USD
mỗi tháng
42 triệu USD
mỗi tháng
Trong đó khung giường
tầm 7 triệu USD/tháng.
Với số lượng khoảng
60.000 cái.
(*) Tốc độ tăng trưởng của năm 2018 so với 2017.
Tốc độ tăng trưởng
70%/năm
Tốc độ tăng trưởng
tầm 40%/năm
Tốc độ tăng trưởng
khoảng 40%/năm
Tốc độ tăng trưởng
khoảng 35%/năm
Tăng trưởng đáng kể của kênh
phân phối online trên wayfair.com
(Nguồn: Statista.com)
So với kênh phân phối truyền thống, kênh online của wayfair.com có mức
tăng trưởng ấn tượng, gần 60%/năm, đạt 2,5 tỷ USD trong năm 2016.
wayfair.com
Loại hình kinh doanh khác của wayfair
2015
2,3
3,4
2016
Tăng trưởng
2016/2015
+50,2%
+59,7
+29,70,7
(31,6%)
1,5
(68,4%)
0,9
(27,3%)
2,5
(72,7%)
Doanh thu của 10 nhà bán hàng online
lớn nhất thế giới trong năm 2019
(Nguồn: eMarketer.com - ĐVT: tỷ USD)
Amazon
eBay
Walmart
Apple
Home Depot
Best Buy
Macy’s
QVC
Costco
Wayfair
$221,13
$35,89
$27,47
$22,59
$9,76
$7,21
$7,30
$7,56
$7,40
$7,72
20
ñoáithoaïi
doanhnộithất
	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021
Tăng trưởng doanh thu của ông trùm bán lẻ online Amazon trong 15 năm qua
Nguồn: Statista.com
(tỷ USD)
2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018*	 2019*	 2020*	 2021*	 2022*	 2023*	 2024*	 2025*
(Đơnvịtính:zetabytes)
200
150
100
50
0
2 5 6,5 9 12,5
15,5 18 26
33 41
50,5
64,5
79,5
101
129,5
175
Tăng trưởng của ngành hàng nội thất
và gia dụng trên kênh thương mại điện tử
Trung bình, ngành
nội thất và gia
dụng tăng trưởng
8,4%/năm. Statista
dự đoán, đến 2021,
doanh thu ngành
hàng này sẽ đạt
42,4 tỷ USD/năm,
chỉ tính riêng kênh
bán hàng online.
(Nguồn: Statista.com)
28,4
32,6
36,5
39,5
41,7
42,4
+8,4%
Top 5 trang thương mại điện tử
đang kinh doanh nội thất hiệu quả
nhất hiện nay tại thị trường Mỹ
Doanh thu ròng danh mục
đồ gia dụng và nội thất
amazon.com
wayfair.com
walmart.com
homedepot.com
qvc.com
1,7
1,5
1,1
0,9
0,8
-27,30%
0%
5,40%
7,80%
8%
9,50%
11,20%
12,30%
15,70%
18,60%
34%
Overstock.com
Ikea.com
Target.com
Po erybarn.com
Amazon.com
Homedeport.com
Westelm.com
Walmart.com
Macys.com
Costco.com
Wayfair.com
Doanh thu của Wayfair tăng nhanh nhất trong các nhà bán lẻ. Amazon
tuy có thị phần lớn nhưng có doanh số tăng chỉ 8% trong thị trường này.
33,4%
29,7%
4,7%
3,7%
3,2%
3,2%
3%
2,7%
2,6%
2,1% 11,7%
Wayfair.com
Amazon.com
Walmart.com
Macys.com
Po erybarn.com
Costco.com
Overstock.com
Homedeport.com
Target.com
Westelm.com
Other
Amazon chiếm thị phần 29,7% ở thị trường nội thất trên thương mại
điện tử.
thị phần của các nhà bán lẻ
nội thất online 2019
tốc độ tăng trưởng của các nhà bán lẻ
nội thất hàng đầu trên thị trường
thương mại điện tử 2019
21
ñoáithoaïi
22
ñoáithoaïi
Theo ông Nguyễn Trung Dũng, ngành
hàng nội thất của Việt Nam đang có
nhiều cơ hội tham gia chuỗi giá trị
toàn cầu, thông qua cầu nối cực kỳ
hiệu quả là thương mại điện tử.
Quý Yên thực hiện
Amazondễmàkhó
Ông Nguyễn Trung Dũng,
CEO Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin HMD,
thành viên của Yes4All:
L
à một trong những “seller” đứng đầu đang hoạt
động tích cực trên các trang web bán hàng điện
tử hàng đầu Amazon, Walmart, eBay..., Yes4all có
trụ sở ở California, Hoa Kỳ. Tham gia kinh doanh trên
những sàn thương mại điện tử lớn của thế giới từ giai
đoạn đầu, Yes4all có hơn 10 năm kinh nghiệm trong
việc phục vụ khách mua hàng qua màn hình máy tính.
Nhiều năm qua, sản phẩm kinh doanh chính của Yes4all
là các mặt hàng dụng cụ thể thao. Tuy nhiên, sắp tới, dải
sản phẩm của Yes4all sẽ mở rộng sang nội thất.
* Nội thất và dụng cụ thể thao là 2 ngành hàng
hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân nào khiến Yes4all
quyết định tham gia kinh doanh lĩnh vực này?
- Sự phát triển không dành cho những người ở mãi
trong vùng an toàn. Sau khi tích luỹ đủ kinh nghiệm bán
hàng trên các trang điện tử, Yes4all quyết định mở rộng
ngành hàng. Trong định hướng này, chúng tôi chú trọng
kinh doanh các mặt hàng của Việt Nam hơn cả. Khảo sát
thói quen mua hàng online của người dùng tại Mỹ và thị
trường các quốc gia phát triển cho thấy, nội thất sẽ là
mặt hàng được đón nhận trong tương lai. Nhìn lại, đây
là sản phẩm thế mạnh của Việt Nam. Nội thất Việt Nam
đã khẳng định chất lượng của mình trên thị trường thế
giới với thứ hạng rất cao trong bảng tổng sắp các quốc
gia xuất khẩu đồ gỗ.
Hai yếu tố trên là động lực cho Yes4all dành sự chú ý
cho ngành hàng này. Khi biết được sản phẩm nội thất
Việt Nam chủ yếu ra thị trường thế giới qua con đường
gia công, chúng tôi càng quyết tâm hơn. Bởi, thương
mại điện tử hoàn toàn có thể đưa nội thất Việt đến với
người dùng cuối, nghĩa là chạm đến giá trị cao nhất của
chuỗi giá trị. Điều này khác hoàn toàn với việc gia công,
chỉ nhận được phần lợi nhuận thấp nhất.
* The New York Times đánh giá, sự hấp dẫn của các
chuỗi cửa hàng nội thất đã bắt đầu mờ dần khi các
trang web thương mại điện tử nổi tiếng như Amazon
và Wayfair gia tăng cung cấp các mặt hàng tương
tự, thường có giá thấp hơn. Theo ông, giá bán có
23
ñoáithoaïi
* Việc này có đồng nghĩa
với kinh doanh trên Amazon
là hiệu quả?
- Hoàn toàn không. Amazon
đang ứng dụng đến 4 cấp độ
chính dành cho đối tác của họ
gồmFBA(FulfillmentByAmazon)
, FBM (Fulfillment By Merchant) ,
AVC (Amazon Vendor Central) và
DI (Amazon Direct Import). Các
điều khoản hợp tác thì vô cùng
khắt khe và bất lợi luôn hướng
về cho nhà bán hàng. Tính đến
nay, hệ sinh thái này đã có hơn
8 triệu nhà bán hàng (DN) tham
gia nên tính cạnh tranh rất cao.
Chỉ cần một vài sản phẩm có vấn
đề hay hậu mãi không được thực
hiện tốt, khiến khách hàng phản
ảnh không tốt là xem như việc
kinh doanh sản phẩm đó sẽ gặp
khó khăn.
Không chỉ các quy định hợp tác khắt khe, các loại phí
cao, công tác thanh toán cũng mất nhiều thời gian hơn
so với bình thường. Những DN nhỏ, không am hiểu luật
kinh doanh của Mỹ chắc chắn không thể trụ nổi. Chưa
kể, Amazon còn đang đầu tư cả Amazon Basics, một
nhãn hàng riêng nhằm cạnh tranh trực tiếp với các nhà
bán hàng khác. Hiện nay Amazon Basics là một thương
hiệu bán rất mạnh trên nền tảng thương mại điện tử
của Amazon và đang tiếp tục phát triển đa ngành hàng.
thực sự là yếu tố quyết định trong
việc tiêu dùng nội thất online?
- Không chỉ giá mà khá nhiều yếu
tố tác động đến việc mua hàng nội
thất qua kênh online. Như việc mua
dụng cụ nhà bếp, nội thất đã được
người dùng hiện đại xem là hàng
tiêu dùng. Các nhà sản xuất cũng khá
tâm lý khi đưa ra các mặt hàng mà
người dùng hoàn toàn có thể lắp ráp
tại nhà, không cần phải có đội ngũ
kỹ thuật như trước đây. Thói quen
mua sắm trực tuyến đã bắt đầu ăn
sâu vào phong cách sống của người
dân. Cộng với tác động khá lớn của
các công cụ marketing mạng xã hội,
tôi nghĩ, đã đến lúc các đơn vị kinh
doanh nội thất nghiên cứu mở thêm
kênh phân phối mới, cụ thể là online.
* Theo ông, hiện, trang nào kinh
doanh tốt nhất mảng nội thất?
- Amazon vẫn là ông trùm bán lẻ online, cả trong
mảng nội thất và tất cả các mảng khác. Không phải
ngẫu nhiên thế giới gọi Amazon là “đế chế thương mại
điện tử”. Họ đã xây dựng được một hệ sinh thái hoàn
hảo cho việc kinh doanh trực tuyến, từ việc người xem
đang nghiên cứu sản phẩm nào đến công tác hậu mãi
cho khách hàng đó, khép kín từ đầu đến cuối chuỗi giá
trị kinh doanh. Vì vậy, Amazon phát triển thần tốc trong
suốt thời gian qua là dĩ nhiên.
“Thương mại điện tử hoàn
toàn có thể đưa nội thất Việt
đến với người dùng cuối,
nghĩa là chạm đến giá trị cao
nhất của chuỗi giá trị”.
Ông Nguyễn Trung Dũng,
CEO Công ty Cổ phần
Công nghệ Thông tin HMD,
thành viên của Yes4All:
24
ñoáithoaïi
* Như ông đã nói, vẫn có hơn 8 triệu nhà bán hàng
kinh doanh trên nền tảng này, trong đó, hơn 2,6
triệu nhà bán hàng tích cực?
- Amazon là trang có nhiều người mua nhất. Chỉ tính
riêng tài khoản Prime, Amazon đã có đến 110 triệu khách
hàng. Do đó, cơ hội để tiếp cận khách hàng lớn nhất,
phát triển doanh số trong thời gian ngắn. Tuy nhiên,
muốn tồn tại và phát triển trên nền tảng này, DN phải có
thực lực, nhân lực, hệ thống công nghệ thông tin và hệ
thống kho vận, thích hợp với các quy định mà “ông trùm”
đưa ra. DN tối ưu hóa được các công tác trong cả chuỗi
cung ứng hàng hóa đến với thành viên Amazon, có kho
tại Mỹ sẽ sở hữu nhiều lợi thế. Quan trọng không kém
là DN phải có “chiến thuật” thích hợp trong từng cấp độ
liên kết với trang thương mại điện tử này.
* Kinh doanh trên Amazon, mức độ tăng trưởng
của Yes4all thế nào?
- Rất mừng là chúng tôi vẫn đang giữ ở mức tăng
trưởng 20%/năm về doanh thu. Chúng tôi đang kỳ vọng
con số này sẽ tăng khi có thêm mảng nội thất. Chậm
nhất là tháng 5, những lô hàng nội thất Việt Nam sẽ
có mặt trên các kênh bán hàng của Yes4all, bao gồm
Amazon, eBay…
Mỗi DN đều có một thế mạnh riêng nên chúng tôi
không tham gia sản xuất mà liên kết với DN trong nước.
Rất mừng là sau hành trình đàm phán và chuẩn bị dài
hơi, Yes4all cũng thuyết phục được NCT, thương hiệu
nội thất chuyên xuất khẩu sang thị trường châu Âu.
Hy vọng, hợp tác này sẽ là mở đầu thuận lợi cho hành
trình Yes4all đưa sản phẩm nội thất Việt Nam
ra thế giới, thông qua thương mại điện tử.
* Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về cách thức
DN chế biến gỗ có thể hợp tác với Yes4all?
- Chúng tôi không phải là đơn vị mua hàng
để kinh doanh, phân phối lại. Chúng tôi tìm
kiếm sự hợp tác, nghĩa là, sẽ cùng đồng hành
với DN trong việc nghiên cứu thị trường, xu hướng, phát
triển mẫu mã… Với kinh nghiệm và hệ thống sẵn có,
Yes4all sẽ đảm nhận phần thế mạnh của mình là kinh
doanh trên môi trường online. Khi cả hai phía đều thực
hiện tốt nhiệm vụ của mình, tôi tin là liên minh giữa
Yes4all và DN chế biến gỗ sẽ mang lại kết quả tốt đẹp.
Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi trong câu chuyện
hợp tác này không chỉ là lợi nhuận mà chính là đưa
nội thất Việt Nam đến với khung giá trị cao nhất trong
chuỗi giá trị. Sản phẩm chế biến gỗ Việt Nam xứng
đáng hưởng những thặng dư đó.
* Ngoài nội thất, Yes4all có chú ý đến mặt hàng
nào khác?
- Hiện nay, “made in Vietnam” là một lợi thế trong kinh
doanh toàn cầu. Riêng kinh doanh trên online, người
dùng đòi hỏi DN phải có các yếu tố sau: chất lượng sản
phẩm; thiết kế; nguyên liệu, chứng chỉ đảm bảo nguồn
gốc xuất xứ, giá cả cạnh tranh. Những yếu tố này, ngành
chế biến gỗ đã hội tụ đủ nên chúng tôi rất tự tin. Sau khi
làm tốt mảng nội thất, chúng tôi sẽ nghiên cứu tiếp đến
sản phẩm Việt Nam có các thế mạnh tương tự là dệt may.
* Xin cảm ơn ông về những trao đổi này!
JAF GROUP
Tập đoàn JAF được thành lập vào năm 1948
có trụ sở đặt tại Stockerau (Áo) là nhà cung
cấp hàng đầu về nguyên liệu gỗ và sản phẩm
từ gỗ ở Trung Âu. Tập đoàn chúng tôi hiện
có 58 văn phòng ở 18 nước trong đó 3 văn
phòng ở Đông Nam Á và 1 văn phòng ở Mỹ.
Nhiều phân xưởng sản xuất hiện đại ở
Romania (công ty J.F. FURNIR - FSC-C143584)
và Áo với 30,000 m3
gỗ tròn được chế biến
mỗi năm, 20,000 m3
gỗ xẻ và gỗ gia nhiệt
(TMW) và 15,000,000 m2
ván lạng.
> 83,000 sản phẩm
> 366,000 m² diện tích nhà kho
> 41,500 khách hàng
> 3,000 nhân sự.
JAF VIETNAM
Công ty JAF Việt Nam hoạt động tại Việt
Nam kể từ năm 2004 gồm 27 nhân viên.
> 5,000 m2
diện tích nhà kho
> 4,000 m3
gỗ xẻ
> 400 m3
ván ép Nga
> 400,000 m2
ván lạng
Sản phẩm chính: gỗ nhập khẩu các
loại, các sản phẩm có chứng chỉ FSC®
(FSC-C147563), chứng chỉ khai thác rừng
(FM), đáp ứng yêu cầu EUTR.
> Gỗ xẻ và gỗ tròn nhập khẩu từ Mỹ, Châu Âu:
white oak, red oak, white ash, walnut, hard
maple…
> Gỗ Teak tròn và xẻ từ các nước Costa Rica,
Brazil, Columbia, Ecuador, South Sudan …
> Gỗ bạch đàn các loại: Grandis, Karri Gum,
Cladocalyx,Saligna,KamareretừNamPhi,
Uruguay …
> Gỗ tròn và gỗ hộp từ châu Phi: Gõ đỏ,
hương huyết, lim, xoan đào, Bosse, Iroko,
Sipo …
> Ván lạng nhập khẩu từ Mỹ, Châu Âu, Châu
Phi: white oak, white ash, cherry, walnut,
beech …
Các sản phẩm đặc biệt:
> Gỗ thông và gỗ tần bì gia nhiệt từ Phần
Lan, Romania.
> Gỗ tròn và gỗ hộp từ Suriname:
WPL, MKB, KAW, BAS …
> Ván lạng trang trí: Mahogany/Cerejera
Crotch, Santos, Chestnut/Laurel/Mapa burl …
> Ván ép Birch từ Nga: 100% birch, keo WBP
or MR, chứng nhận EPA TSCA Title VI và
Carb P2.
www.jaf-globalsales.com
WOOD – OUR WORLD
CÔNG TY TNHH
JAF GLOBAL VIỆT NAM
Văn phòng: Tòa nhà Melody, Số 422-424 đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
Kho: đường D1, khu công nghiệp An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Email: info@jaf-vn.com, Điện thoại: (028) 35127913
26
hoaïtñoänghoäi
26
hoaïtñoänghoäi
Việt Nam được xem là
một trong những cường
quốc về chế biến gỗ và có
thế mạnh cung cấp, triển
khai các dịch vụ công
nghệ thông tin. Kết hợp
hai thế mạnh này hứa hẹn
sẽ tạo nên những bước
phát triển nhảy vọt.
Hoài Ân
	 Ảnh: Quý Hòa
Cộngđồngdoanhnghiệpchếbiếngỗ
đẩymạnhchuyểnđổisố
và Thủ công mỹ nghệ Đồng Nai)
cùng ký kết thỏa thuận hợp tác với
FPT, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số
cho các DN gỗ.
Theo thỏa thuận, với năng lực,
kinh nghiệm, các nền tảng, giải
pháp công nghệ cùng đội ngũ
chuyên gia chuyển đổi số, FPT sẽ
tham gia chiến lược chuyển đổi số
cho các Hiệp hội và các thành viên.
Bên cạnh đó, FPT cũng xây dựng các
cơ sở dữ liệu phục vụ cho ngành chế
biến gỗ, góp phần số hóa các hoạt
động quản trị... Ông Nguyễn Quốc
Khanh, Chủ tịch HAWA cho biết,
thỏa thuận này là một trong những
bước đi chiến lược, thể hiện nỗ lực
của Hiệp hội, nhằm đem đến cho
DN trong ngành những giải pháp
mới, tối ưu vận hành, tiết kiệm chi
phí, nâng cao năng lực cạnh tranh
và tăng trưởng thương mại. Đồng
thời, định hướng phát triển mô hình
kinh doanh trong tương lai, gia tăng
giá trị đồ gỗ và đảm bảo mục tiêu
xuất khẩu 20 tỷ USD vào năm 2025.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trương
Gia Bình, Chủ tịch FPT cho biết,
C
hiều ngày 5/3 tại TP.HCM,
trong khuôn khổ tọa đàm
“Mô hình O2O - Nền tảng
kinh doanh từ offline đến online”
do HAWA tổ chức, đã diễn ra một
sự kiện đánh dấu quyết tâm ứng
dụng công nghệ để cải tiến sản xuất
của cộng đồng doanh nghiệp (DN)
chế biến gỗ: Lãnh đạo các Hiệp hội
HAWA, BIFA (Hiệp hội Chế biến gỗ
Bình Dương), DOWA (Hiệp hội Gỗ
27
hoaïtñoänghoäi
chuyển đổi số là cách mạng chứ
không chỉ là việc ứng dụng công
nghệ thông tin (CNTT). Nếu như
trước đây, việc ứng dụng CNTT giúp
DN có dữ liệu thì nay, chuyển đổi số
sẽ giúp DN sử dụng được dữ liệu đó
vào kinh doanh cũng như nâng cao
quy trình, năng suất và khả năng
sáng tạo của con người… để tạo
ra được mô hình kinh doanh mới,
thậm chí là có thể phá hủy mô hình
kinh doanh cũ. “Trong tương lai,
tự động hóa quá trình kinh doanh,
hướng đến cắt giảm 70% thời gian
và 50% chi phí để tạo lợi thế thì chỉ
ứng dụng CNTT là chưa đủ”, ông
Bình nói.
không có nhà máy nhưng vẫn dễ
dàng trở thành người bán nội thất
lớn nhất thế giới. Vì điều này mà DN
phải quyết liệt hơn trong những lựa
chọn đầu tư của mình, thiết lập chiến
lược phù hợp, tạo lợi thế cạnh tranh.
Dịp này, HAWA cũng tiến hành ký
kết với một số đối tác khác trong các
lĩnh vực thương mại điện tử, công
nghệ thực tế ảo (VR), showroom 3D
và cộng đồng các giám đốc công
nghệ thông tin (CIO) Việt Nam.
Thỏa thuận nhằm đem
đến cho DN trong ngành
những giải pháp mới, tối
ưu vận hành, tiết kiệm chi
phí, nâng cao năng lực
cạnh tranh và tăng trưởng
thương mại.
Khảo sát từ FPT cho thấy, DN nội
thất hiện nay có ứng dụng công
nghệ nhưng còn thấp, chỉ ở khâu
sản xuất. Do đặc thù gia công, DN
nội thất bán hàng nhưng không rõ
ai đang mua hàng của mình. Việc
chuyển đổi số có thể giúp DN hiểu
khách hàng, biết được nhu cầu, cá
nhân hóa… để tham gia tốt hơn vào
chuỗi giá trị. Theo ông Bình, trong
tương lai, công nghệ sẽ biến đổi nền
kinh tế toàn cầu, có thể xuất hiện DN
28
hoaïtñoänghoäi
28
hoaïtñoänghoäi
Trong 2 ngày 4-5/2/2020, tại Putrajaya - Malaysia đã diễn
ra hội thảo quốc tế về “Thúc đẩy thương mại và phân phối
lâm sản hợp pháp trong khu vực APEC”. Hội thảo này nằm
trong chuỗi các cuộc gặp quan chức cấp cao lần thứ nhất
(SOM1) khối APEC từ ngày 3 - 22/2.
V
iệt Nam có 2 đại diện
tham dự hội thảo là
ông Ngô Sỹ Hoài,
Phó tổng thư ký Hiệp hội
Lâm sản Việt Nam (VFORES)
và ông Đào Tiến Dũng,
Trưởng ban quản lý Dự án
HAWA DDS, Hội Mỹ nghệ
và Chế biến gỗ TP.HCM
(HAWA).
Trước khi hội thảo diễn
ra, 10 thách thức lớn trong
kiểm soát gỗ bất hợp pháp
và chứng minh nguồn gốc
hợp pháp của gỗ đã được
Ban tổ chức nêu ra và gửi
tới các khách mời với mong muốn nhận được những
góp ý đề xuất các giải pháp để qua đó giúp cho doanh
nghiệp, người dân trong ngành lâm nghiệp chế biến gỗ
tiếp cận nguồn gỗ hợp pháp dễ dàng ít tốn kém hơn,
cũng như giúp cho chính quyền của các quốc gia ngăn
chặn hiệu quả nạn khai thác, tiêu thụ, chế biến gỗ bất
hợp pháp. Những thách thức lớn này bao gồm: sự phức
tạp của các văn bản pháp luật quy định về gỗ hợp pháp
trong một quốc gia và sự khác biệt giữa các quốc gia với
nhau; nạn chứng từ/giấy tờ giả; nạn tham nhũng; gánh
nặng chi phí lên doanh nghiệp nếu tuân thủ tốt các quy
định của pháp luật; và sự phức tạp trong hành trình của
gỗ dọc theo chuỗi cung ứng…
Trong số 24 tham luận trình bày tại hội thảo của diễn
giả hơn 20 quốc gia, tổ chức quốc tế trong và ngoài
khối APEC, tham luận của HAWA với chủ đề: “Giải pháp
công nghệ toàn diện trong việc xác định và xác minh
nguồn gốc gỗ” đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của
hội thảo bởi nó có thể khắc phục được hầu hết những
vấn đề hóc búa đang đặt ra hiện nay. Quan điểm mới
về giải pháp mà HAWA đưa ra với thế giới là: “Việc
xác minh nguồn gốc gỗ cần phải dựa trên bằng chứng
thực tế thay vì dựa trên các giấy tờ như hiện nay”. Với
nền tảng công nghệ ngày nay, việc ghi nhận lại các
bằng chứng thực tế theo thời gian thực đã trở nên dễ
Đào Tiến Dũng
Hawa đề xuất giải pháp công nghệ
xácminhnguồngốcgỗvàsảnphẩmgỗ
29
hoaïtñoänghoäi
29
hoaïtñoänghoäi
dàng và thuận lợi hơn bao
giờ hết. Các giải pháp của
HAWA đưa ra đã và đang
được phát triển trong dự án
HAWA DDS bằng cách tích
hợp trên điện thoại thông
minh, qua đó người dùng
có thể dễ dàng ghi lại các
bằng chứng hình ảnh theo
thời gian thực, nhờ vậy phản ánh rõ việc khai thác,
vận chuyển, chế biến gỗ được diễn ra tại đâu (thông
qua vị trí tọa độ lấy từ GPS), thời gian nào, do ai thực
hiện (căn cứ trên tài khoản và dữ liệu sinh trắc học của
người dùng), và diễn ra như thế nào (thông qua hình
ảnh được ghi lại trên hiện trường).
Khi phương pháp này được ứng dụng rộng rãi, doanh
nghiệp sẽ giảm thiểu tối đa những vấn đề phức tạp
thường đi kèm với các loại chứng từ và giấy tờ như đã
nêu ở trên, nhất là những chứng từ xuất xứ từ các quốc
gia khác, nơi có sự khác biệt lớn về luật pháp và cách
hiểu về nguồn gốc gỗ hợp pháp. Quan điểm mà HAWA
chia sẻ là dựa trên bằng chứng thực tế theo thời gian
thực, bởi nó giống nhau ở mọi nơi. Với việc ứng dụng
các công nghệ mới như Blockchain và Trí tuệ điện toán,
các bằng chứng đó sẽ không thể bị can thiệp và làm giả.
Mục đích cuối cùng của hệ thống giải trình chính là giúp
người mua tìm ra sự thực dựa trên bằng chứng thực tế
do người bán cung cấp, từ đó đưa ra kết luận một cách
chính xác là nguyên liệu gỗ được sử dụng thực sự có
mang theo rủi ro bất hợp pháp hay không trước khi đưa
ra quyết định mua hàng.
Bà Emma Hatcher, Trưởng ban Tổ chức đã dành những
lời ngợi khen chân thành cho các sáng kiến mà HAWA
mang đến hội thảo và hy vọng sẽ sớm được chia sẻ
những bài học thành công đến từ Dự án HAWA DDS.
30
hoaïtñoänghoäi
H
ội thi tay nghề cấp Bộ lần 9 năm 2020 dành cho
các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
đã khai mạc. Cuộc thi năm nay thu hút 250 thí sinh
thuộc 27 trường. Tại Trường Cao đẳng Công nghệ và
Nông lâm Nam Bộ (Bình Dương) tổ chức 7 phân môn
trong đó có môn nghề mộc dân dụng thu hút 13 thí
sinh tham gia với sự đồng hành hỗ trợ từ HAWA.
Các thí sinh sẽ thực hiện sản phẩm hàng trắng không
sơn với nội dung làm cabinet trên ván MDF (môn nghề
mộc mỹ nghệ) và sản phẩm từ gỗ thịt (môn nghề mộc
dân dụng). Ban giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên các
tiêu chí về kỹ năng vận hành máy, an toàn lao động,
kỹ thuật thực hiện và chất lượng sản phẩm.
Ông Trần Văn Khoái - Trưởng Ban giám khảo môn
nghề mộc dân dụng cho biết: “Với mục tiêu nâng cao
chất lượng đào tạo, nâng cao tay nghề lao động, đề
thi được Ban tổ chức thiết kế tiếp cận trình độ cao,
nhiều kỹ thuật và công nghệ mới, tiếp cận công nghệ
4.0. Các sản phẩm do thí sinh thực hiện đều phải
đảm bảo các tiêu chí cao về kỹ thuật và chất lượng.
Trong 2 năm qua, thí sinh nghề mộc Việt Nam đã góp
mặt tại các kỳ thi tay nghề cấp châu lục và thế giới
đều đạt giải cao. Điều đó cho thấy kỹ năng tay nghề
và việc đào tạo trong nước đã có bước phát triển
nhanh”. Theo Ban tổ chức, những thí sinh xuất sắc
nhất sẽ được tuyển chọn tham dự hội thi cấp quốc
gia năm 2020.
Có mặt chỉ đạo tại Hội đồng thi
Trường Cao đẳng Công nghệ và
Nông lâm Nam Bộ, Thứ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Lê Quốc Doanh đánh giá cao
công tác chuẩn bị của hội thi, cả về
nội dung đến hính thức các môn.
Đề thi đa dạng cập nhật kịp thời về
công nghệ và kiến thức, các thí sinh
làm rất nghiêm túc. Mặc dù tổ chức
hội thi trong điều kiện khách quan
dịch Covid-19, nhưng Ban chỉ đạo đã có sự điều chỉnh
rất thành công và có sự ứng phó, chuẩn bị kỹ lưỡng để
đảm bảo an toàn, hiệu quả.
P.V
13 thí sinh dự thi
tay nghề cấp Bộ môn
mộc dân dụng
31
hoäivieânmôùi
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG
NĂNG LƯỢNG XANH
Địa chỉ: 2B Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6,
quận 3, TP.HCM
Ngành hàng: Mùn cưa gỗ, bột gỗ... và các sản
phẩm khác từ phế phẩm gỗ.
Người đại diện công ty: Dương Phú Cường
Website: https://gesupply.vn/
Email: yang.dp@bi2vi.com
Điện thoại: 0902163708
CÔNG TY TNHH JAF GLOBAL VIỆT NAM
Địa chỉ: Lầu 9 tòa nhà Melody - số 422-424 Ung
Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Sản phẩm: Gỗ xẻ sấy, gỗ tròn dùng trong nhà và ngoài
trời; gỗ gia nhiệt (thermal wood); ván ép Birch carb P2
của Nga; veneer phổ thông và trang trí nhập khẩu.
Người đại diện: ông Alexander Mork
Website: https://www.jaf-group.com
Điện thoại: 090 147 4708
NHÀ MÁY SẢN XUẤT NỘI THẤT JAGER
Địa chỉ nhà máy: Lô E, Khu công nghiệp Bình Xuyên,
TT Hương Canh, H. Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Địa chỉ Văn phòng: Phòng 2601, toà nhà
Petrowaco, số 97-99 Láng hạ, quận Đống Đa,
Hà Nội
Ngành hàng: Sản xuất nội thất cao cấp
Website: https://jager.com.vn
Người đại diện: Nguyễn Thế Hoan
Điện thoại liên hệ: 0996021220
CABINET VISION SOUTH
EAST ASIA PTY
Địa chỉ: 251 Lãnh Bình Thăng, phường 12,
quận 11, TP.HCM
Ngành hàng: Phần mềm thiết kế và sản xuất
nội thất
Website: http://www.cabinetvisionseasia.com/
Người đại diện: Mr. Graham Rutter
Điện thoại: 0356155625
34
chínhsaùch-phaùpluaät
Kết thúc hành trình 8
năm đàm phán, Nghị
viện Châu Âu chính
thức phê chuẩn Hiệp
định Thương mại tự
do giữa Liên minh
châu Âu và Việt Nam
(EVFTA) và Hiệp định
Bảo hộ đầu tư (EVIPA)
vào trung tuần tháng
2/2020. Thỏa thuận
này mở ra nhiều cơ hội
cho xuất khẩu hàng
hóa của Việt Nam vào
châu Âu, đặc biệt là
ngành chế biến gỗ.
E
VFTA sẽ xóa bỏ gần 99% các
dòng thuế và rào cản thương
mại giữa Việt Nam và EU.
Theo thỏa thuận, Việt Nam sẽ
giảm 65% thuế nhập khẩu đối với
hàng hóa từ EU ngay khi EVFTA có
hiệu lực. Phần còn lại sẽ được xóa
trong giai đoạn 10 năm. Ở chiều
ngược lại, EU sẽ giảm hơn 70%
thuế quan đối với hàng hóa Việt
Nam ngay sau khi hiệp định có
hiệu lực. Phần còn lại sẽ được xóa
thuế trong 7 năm tiếp theo.
Kết quả của hơn 10 năm
Theo ông Nicolas Audier, Chủ
tịch EuroCham, EVFTA mở ra một
chương mới về tăng cường thương
mại và đầu tư giữa hai phía. Các
hiệp định này sẽ cho phép doanh
nghiệp (DN) châu Âu đón đầu xu
thế phát triển kinh tế xã hội tại Việt
Nam, có thêm cơ hội tham gia vào
các thị trường, sản phẩm và dịch
vụ của châu Âu. Các công ty châu
Âu cũng có thể thâm nhập sâu
hơn vào thị trường đang phát triển
mạnh của Việt Nam.
EuroCham đánh giá, thỏa thuận
là kết tinh của gần một thập kỷ
nỗ lực không ngừng nghỉ. Các
cuộc đàm phán đã bắt đầu từ năm
2012 và EuroCham đã đồng hành
cùng EVFTA trong suốt 12 vòng
đối thoại đó. Kể từ khi thỏa thuận
được chính thức kết thúc đàm
phán vào năm 2015, EuroCham
đã vận động mạnh mẽ để thuyết
phục các nghị sĩ thuộc Nghị viện
Châu Âu (MEP) về các lợi ích của
Đại An
Chắpcánhchongànhgỗ
EVFTA:
Sản xuất ván gỗ xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Trường Phát, Bình Dương - Ảnh: TTXVN.
35
chínhsaùch-phaùpluaät
Hiệp định EVFTA. Không chỉ gói
gọn trong các hoạt động đầu tư
thương mại, hiệp định này còn
giúp cải thiện sinh kế, mức sống và
mở ra nhiều cơ hội mới cho người
dân Việt Nam.
Tuy nhiên, kết quả của cuộc bầu
cử ngày hôm nay mới chỉ là khởi
đầu. Ngay bây giờ, vẫn rất cần đảm
bảo việc triển khai Hiệp định EVFTA
diễn ra suôn sẻ để các DN và người
tiêu dùng ở cả Việt Nam và châu
Âu có thể tận dụng mọi cơ hội mà
Hiệp định này mang lại. “EuroCham
sẽ luôn đồng hành và tiếp tục thúc
đẩy quá trình này. Chúng tôi cam
kết sẽ làm việc với Chính phủ Việt
Nam, Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng các
đối tác để đảm bảo rằng lợi ích mà
Hiệp định mang lại sẽ đạt được các
kỳ vọng trong thực tiễn”, ông nói.
Ngành gỗ tự tin
vì đã chuẩn bị kỹ
Năm 2019, Việt Nam xuất sang
EU gần 700 triệu USD đồ gỗ.
Một trong những điều khoản
đáng chú ý trong thỏa thuận EVFTA
là các quy định quan trọng về bảo
vệ môi trường và quyền lao động,
giúp Việt Nam hài hòa giữa mục
tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững
gắn với bảo vệ môi trường. Với
ngành chế biến gỗ, việc đảm bảo
xuất xứ nguyên liệu là đòi hỏi hàng
đầu. Rất mừng là yêu cầu ấy, đã
được ngành chuẩn bị và đáp ứng
từ lâu. Gần như, toàn bộ nguyên
liệu nhập khẩu cho ngành đều đến
từ các nguồn hợp pháp.
Chiếm phần lớn nguyên liệu
trong các sản phẩm xuất khẩu là gỗ
rừng trồng. Hiện rừng trồng trong
nước bảo đảm cung cấp nguyên
liệu cho ngành nên không phải lo
ngại về yêu cầu xuất xứ. Thống kê
từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn cho thấy, trung bình,
cả nước mỗi năm trồng mới hơn
200.000 ha rừng cung cấp cho các
DN. Mỗi năm, chỉ cần khai thác
50.000 ha là đủ cung ứng 50%
nguyên liệu gỗ cho DN, 50% còn lại
được nhập khẩu. Ông Huỳnh Văn
Hạnh, Phó chủ tịch HAWA khẳng
định: “Không phải bây giờ mới bắt
tay vào làm, Việt Nam phát triển
ngành gỗ bền vững trong nhiều
năm qua nên các quy định về xuất
xứ nguyên liệu càng làm sản phẩm
gỗ Việt Nam thêm thế mạnh”.
Khi EVFTA có hiệu lực, 90% sản
phẩm gỗ của Việt Nam vào thị
trường EU sẽ được hưởng thuế
suất 0%. Lộ trình cắt giảm theo
thỏa thuận khoảng 83% dòng
thuế đối với các sản phẩm gỗ từ
6% về 0% ngay sau khi Hiệp định
có hiệu lực, 17% các mặt hàng còn
lại sẽ về 0% sau 5 năm có hiệu lực.
Trước mắt, so với các ngành khác,
chế biến gỗ Việt Nam không được
hưởng lợi nhiều hơn các mặt hàng
chủ lực khác mà hiện nay EU đang
duy trì thuế quan như dệt may,
giày dép và nông sản. Tuy nhiên,
theo ông Nguyễn Chánh Phương,
Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký
HAWA, về lâu dài, khi EVFTA đã
tạo hiệu ứng lớn lên các mặt hàng
khác thì ngành gỗ sẽ gián tiếp
hưởng lợi. Khi đó, ngành gỗ Việt
Nam mở rộng quy mô và tham
gia sâu vào chuỗi cung ứng, chuỗi
giá trị toàn cầu. Đơn cử là EVFTA
sẽ tạo điều kiện cho các DN tiếp
cận được về công nghệ sản xuất
và quản lý, máy móc thiết bị của
EU, được xem là có trình độ cao
nhất thế giới hiện nay. “Trước đây,
các loại máy móc thiết bị này luôn
phải chịu thuế 20 - 30%, EVFTA có
hiệu lực sẽ giúp giảm giá, thậm chí
được miễn thuế hoặc trả chậm khi
DN có nhu cầu đầu tư trang thiết
bị”, ông Phương nói.
Theo dự đoán của HAWA, EVFTA
có thể giúp kim ngạch xuất khẩu gỗ
của Việt Nam vào EU đạt 1 tỷ USD
ngay trong năm đầu tiên.
Ông Nicolas Audier, Chủ tịch EuroCham.
“Ngành gỗ đã định hướng
phát triển bền vững
trong nhiều năm qua nên
các quy định về xuất xứ
nguyên liệu càng làm sản
phẩm gỗ Việt Nam thêm
thế mạnh”.
36
chínhsaùch-phaùpluaät
Khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam
- EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực, theo
đánh giá của Tổng cục trưởng Tổng cục
Lâm nghiệp Nguyễn Quốc Trị, ngành chế
biến gỗ Việt Nam sẽ phát triển trong năm
2020 dẫu có nhiều thử thách.
* Sau một thời gian kiên trì với hàng loạt cuộc
thương thảo, EVFTA cũng đã được thông qua, mang
theo những tín hiệu đáng mừng. Ông đánh giá thế
nào về tác động của thỏa thuận thương mại này với
ngành chế biến gỗ?
- Không chỉ EVFTA, có nhiều hiệp định thương mại tự
do Việt Nam đã ký. Cụ thể như các hiệp định Việt Nam
- ASEAN, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên
Thái Bình Dương (CP TPP)… Các quốc gia thành viên sẽ
cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với các sản
phẩm có xuất xứ từ Việt Nam, trong đó có sản phẩm gỗ
và lâm sản ngoài gỗ. Đó là thuận lợi để phát triển. Tuy
nhiên, để tận dụng tốt cơ hội này, chúng ta cần phải
triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp.
Ở phía Nhà nước, các bộ, ngành địa phương phải chủ
động trong việc tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành
mạnh để doanh nghiệp (DN) yên tâm đầu tư phát triển.
Cần tiếp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm
điều kiện kinh doanh, tạo cơ chế thông thoáng trong sản
xuất, lưu thông sản phẩm. Đồng thời, tăng cường công
tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các
hành vi gian lận thương mại trong sản xuất, chế biến và
xuất khẩu gỗ, lâm sản. Không để những hoạt động này
ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của ngành;
Ở phía DN, cần phải nghiên cứu kỹ để nắm bắt được
nội dung, qui định của các hiệp định cũng như chủ động
tìm hiểu kỹ các thị trường, phát huy được những tiềm
năng, lợi thế để phát triển mở rộng sản xuất các sản
phẩm có thế mạnh, có sức canh tranh cao.
Trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu đang đối diện với
rất nhiều vấn đề và diễn biến bất ngờ như hiện nay, tôi
cho rằng rất cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa DN với
các hiệp hội ngành nghề, với các bộ, ngành trong việc
Ngọc Quỳnh thực hiện
Tănghoạtđộng
quảngbácho
sảnphẩmgỗViệt
chia sẻ thông tin, hợp tác đầu tư, kinh doanh… để kịp
thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc
cho các DN trong quá trình sản xuất kinh doanh.
* Thương chiến Mỹ - Trung vẫn còn nhiều dư chấn,
nay, lại thêm dịch bệnh đang ảnh hưởng lớn ở Trung
Quốc cũng như toàn cầu. Liệu tình hình này có khiến
công tác phát triển của ngành bị giảm sút không,
thưa ông?
- Hiện tại, dịch Covid-19 chưa có tác động lớn đến
xuất nhập khẩu gỗ, lâm sản của Việt Nam. Giá trị xuất
khẩu gỗ, lâm sản năm 2019 sang Trung Quốc là 1,17
tỷ USD, thông qua 50 cửa khẩu biên giới đất liền và
cảng biển, trong đó xuất khẩu qua 8 cửa khẩu biên
giới đất liền là 72,4 triệu USD với các sản phẩm chủ
yếu là lâm sản ngoài gỗ, các loại ván, gỗ tròn, gỗ
xẻ... trong khi 100% mặt hàng dăm gỗ (mặt hàng xuất
khẩu chủ lực, chiếm 66% tổng giá trị xuất khẩu) chỉ đi
qua các cảng biển.
Trong hai tháng đầu năm 2020, xuất khẩu gỗ, lâm
sản của Việt Nam sang Trung Quốc ước đạt 187,5 triệu
USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên,
diễn biến bất ngờ khi dịch cúm Covid-19 tiếp tục phát
triển mạnh tại các thị trường xuất khẩu gỗ, lâm sản chủ
yếu của Việt Nam như Nhật, Hàn Quốc, châu Âu… sẽ
dẫn đến nhu cầu tiêu thụ gỗ và lâm sản tại thị trường
này giảm sút. Tình hình sẽ ảnh hưởng đến việc hoàn
thành mục tiêu xuất khẩu của ngành chế biến gỗ trong
năm 2020. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
đang hết sức chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ
với các hiệp hội, DN, các bộ, ngành liên quan theo dõi
diễn biến tình hình, để có giải pháp ứng phó kịp thời,
hiệu quả.
37
chínhsaùch-phaùpluaät
* Trong bối cảnh đó, Việt
Nam là quốc gia đang có lợi
thế rất lớn trong ngành này
liệu có là lựa chọn thay thế?
- Nhìn vào làn sóng FDI vào
Việt Nam thời gian qua, có thể
thấy rõ dịch chuyển của các DN
ngành gỗ ở các quốc gia khác
đến Việt Nam. Chứng tỏ, chúng
ta đang có lợi thế lớn, hoàn toàn
có thể trở thành điểm đến lý
tưởng thay cho vị trí dẫn đầu
hiện nay.
Tuy nhiên, cùng với làn sóng dịch chuyển đơn hàng,
chúng ta cũng sẽ đối mặt với tình trạng dịch chuyển
sản xuất từ các nước khác vào Việt Nam chắc chắn
cũng là trải nghiệm không dễ dàng với các DN trong
nước. Để tăng sức cạnh tranh cho DN bản địa trong
bối cảnh có nhiều thách thức, đặc biệt là sự chuyển
dịch sản xuất từ nước khác vào, các bộ, ngành, địa
phương có sự cân nhắc kỹ, để lựa chọn được các dự án
FDI có trình độ công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi
trường; các dự án sản xuất, chế biến các sản phẩm có
giá trị gia tăng cao như sản xuất các sản phẩm đồ gỗ,
lâm sản ngoài gỗ.
Ngoài ra, bản thân các DN cũng phải quan tâm, từng
bước đổi mới trình độ sử dụng công nghệ, trang thiết
bị hiện đại trong sản xuất, chế biến các sản phẩm; đồng
thời, nâng cao hiệu quả trong ứng dụng công nghệ
thông tin vào sản xuất, quản lý, từng bước nâng cao
hiệu quả công tác quản trị DN, nâng cao sức cạnh tranh
của DN. Có như vậy, chúng ta mới có thể cạnh tranh
bằng chính thực lực của mình.
* Nhà nước đã có những chính
sách rất tốt để tạo điều kiện cho
ngành chế biến gỗ phát triển, nhất
là việc đầu tư phát triển nguyên
liệu rừng trồng cho ngành. Thời
gian tới, những chương trình
đồng hành với DN trong ngành
sẽ có những điểm nhấn nào, thưa
ông?
- Chắc chắn Nhà nước sẽ tiếp tục
nâng cao năng suất, chất lượng rừng
trồng nhằm cung cấp ổn định nguồn
nguyên liệu trong nước phục vụ cho
ngành công nghiệp chế biến gỗ. Đồng thời, tiếp tục nhân
rộng các mô hình hợp tác hiệu quả, bền vững giữa người
trồng rừng với các DN, nhằm chủ động được nguồn
nguyên liệu, đáp ứng cho nhu cầu sản xuất, chế biến.
Tuy nhiên, trong bối cảnh giá trị DN không chỉ nằm ở
sản xuất mà ở nhiều giá trị vô hình khác, quan trọng hơn
cả là công tác quảng bá sản phẩm gỗ Việt Nam. Tôi cho
rằng đã đến lúc, chúng ta cần phải xây dựng một chương
trình xúc tiến thương mại cụ thể, bài bản, có sự trao đổi
và thống nhất giữa DN, các hiệp hội với các bộ, ngành
để đảm bảo việc thực hiện đúng mục tiêu, đạt hiệu quả.
* Với tất cả những hỗ trợ trên, chắc hẳn Nhà nước
cũng đặt mục tiêu lớn cho ngành?
- Dư địa phát triển và tăng trưởng còn nhiều, nếu chúng
ta tận dụng tốt những cơ hội cũng như ưu thế. Ngành
công nghiệp chế biến gỗ đặt mục tiêu xuất khẩu từ 12,5
tỷ USD năm 2020, tăng khoảng trên 11% so với 2019.
* Xin cảm ơn ông về những trao đổi này!
“Trong bối cảnh giá trị DN
không chỉ nằm ở sản xuất
mà ở nhiều giá trị vô hình
khác, việc quan trọng hơn
cả là công tác quảng bá
sản phẩm gỗ Việt Nam”.
38
chínhsaùch-phaùpluaät
Doanh nghiệp (DN) ngành gỗ đang đón nhận thông tin thỏa thuận thương mại
giữa Việt Nam và châu Âu với những cảm xúc khác nhau. Có DN kỳ vọng lớn,
nhưng cũng có DN lo lắng vì thị trường đang giảm sút nhu cầu cũng như những
tiêu chuẩn khắt khe của hiệp định.
ngành có thể tiết kiệm được chi phí nhập khẩu máy móc
khi thuế nhập khẩu từ Đức, Ý, Ba Lan, Bỉ, nơi đứng đầu
thế giới về công nghệ sản xuất đồ nội thất, giảm xuống
0% từ mức 20 - 30% hiện nay.
Bên cạnh đó, EVIPA sẽ giúp các DN EU yên tâm đầu
tư vào nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, trong đó có ngành
gỗ. Lợi ích không nhỏ khác là nhập khẩu nguyên liệu từ
EU khi nguồn gỗ của châu Âu có chất lượng tốt, nguồn
gốc rõ ràng.
Nhưng cũng có những lo ngại
Dù hào hứng, nhưng ông Lập vẫn có những lo ngại
riêng. Hiện nay nhu cầu sản phẩm gỗ của châu Âu tăng
trưởng rất thấp. Mức thuế xuất khẩu vào EU không quá
10% với tất cả các mặt hàng, nên việc giảm thuế xuống
0% không tạo nhiều động lực cho DN. “Chúng tôi đang
cung cấp cho thị trường Anh 15 triệu USD mỗi năm các
sản phẩm như tủ phòng ngủ, tủ quần áo bằng gỗ sồi.
Tuy nhiên, sức mua thị trường Anh ngày càng thấp, đặc
biệt sau Brexit”, ông Lập nói.
Ông Phùng Quốc Cường, Giám đốc Tiếp thị Công ty
Bảo Hưng thì cho rằng công ty đã ngừng tiếp cận thị
trường châu Âu 7 năm qua và vẫn chưa có kế hoạch trở
lại. Hiện Bảo Hưng đã có một số thị trường khá vững
chắc là Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc. Giải thích về lý do
Ngườihồhởi,kẻhoàinghi
Vũ Dung
EVFTA với ngành gỗ:
N
ghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua Hiệp
định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)
và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) vào chiều
muộn ngày 12/2. Hiệp định chỉ còn chờ Quốc hội Việt
Nam thông qua trong kỳ họp tới sẽ có hiệu lực. Đón
nhận thông tin này một cách hồ hởi, ông Đỗ Xuân Lập,
Tổng giám đốc, Chủ tịch Tiến Đạt Furniture Corporation
cho hay công ty chủ yếu sản xuất tủ bếp, bàn ghế xuất
sang Mỹ, tuy nhiên, EVFTA sẽ mở ra cơ hội để tiếp cận
thị trường mới với mức thuế ưu đãi, giảm rủi ro phụ
thuộc quá nhiều vào thị trường Mỹ. “Thị trường Mỹ có
sức mua rất lớn, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng tìm kiếm
thị trường mới”, ông Lập nói.
Có ngay 1 tỷ USD
Đánh giá về tác động của Hiệp định tới ngành gỗ, ông
Nguyễn Chánh Phương, Phó chủ tịch HAWA cho hay
EVFTA sẽ mở ra cơ hội lớn cho ngành chế biến gỗ trong
nước thâm nhập sâu hơn vào thị trường EU. Ước tính
ngay sau khi có hiệu lực, EVFTA giúp kim ngạch xuất
khẩu gỗ của Việt Nam vào EU đạt 1 tỷ USD ngay trong
năm đầu tiên.
Theo lộ trình, ngay khi hiệp định có hiệu lực, khoảng
83% dòng thuế đối với các sản phẩm gỗ từ 6% sẽ về 0%,
số còn lại sẽ về 0% sau 5 năm. Trước mắt, các DN trong
Hiệp định Bảo hộ đầu tư sẽ giúp
các DN EU yên tâm đầu tư vào
nhiều lĩnh vực tại Việt Nam,
trong đó có ngành gỗ.
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that

More Related Content

What's hot

Gỗ & Nội thất số 75
Gỗ & Nội thất số 75Gỗ & Nội thất số 75
Gỗ & Nội thất số 75HAWA Viet Nam
 
Go & Noi That Vol 80
Go & Noi That Vol 80Go & Noi That Vol 80
Go & Noi That Vol 80HAWA Viet Nam
 
Ban tin 72 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 72 HAWA - Go & Noi thatBan tin 72 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 72 HAWA - Go & Noi thatHAWA Viet Nam
 
Ban tin 70 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 70 HAWA - Go & Noi thatBan tin 70 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 70 HAWA - Go & Noi thatHAWA Viet Nam
 
Thuyết trình tgdđ
Thuyết trình tgdđThuyết trình tgdđ
Thuyết trình tgdđVân Võ
 
Goviet67.may
Goviet67.mayGoviet67.may
Goviet67.mayMinh Vu
 
Dddn bài 4 ngành gỗ vn xây dựng những bước đi phù hợp
Dddn bài 4 ngành gỗ vn xây dựng những bước đi phù hợpDddn bài 4 ngành gỗ vn xây dựng những bước đi phù hợp
Dddn bài 4 ngành gỗ vn xây dựng những bước đi phù hợpMinh Vu
 
GỐM SỨ MỸ NGHỆ - MÔ HÌNH KIM CƯƠNG MICHAEL PORTER
GỐM SỨ MỸ NGHỆ - MÔ HÌNH KIM CƯƠNG MICHAEL PORTERGỐM SỨ MỸ NGHỆ - MÔ HÌNH KIM CƯƠNG MICHAEL PORTER
GỐM SỨ MỸ NGHỆ - MÔ HÌNH KIM CƯƠNG MICHAEL PORTERVisla Team
 
Cơ hội và thách thức đối với thương mại hàng dệt may trong hội nhập wto
Cơ hội và thách thức đối với thương mại hàng dệt may trong hội nhập wtoCơ hội và thách thức đối với thương mại hàng dệt may trong hội nhập wto
Cơ hội và thách thức đối với thương mại hàng dệt may trong hội nhập wtoTrang Dai Phan Thi
 
Lập phương án xuất khẩu mặt hàng gỗ và các sản phẩm từ gỗ vào thị trường mỹ
Lập phương án xuất khẩu mặt hàng gỗ và các sản phẩm từ gỗ vào thị trường mỹLập phương án xuất khẩu mặt hàng gỗ và các sản phẩm từ gỗ vào thị trường mỹ
Lập phương án xuất khẩu mặt hàng gỗ và các sản phẩm từ gỗ vào thị trường mỹnataliej4
 
Xuất khẩu hàng việt nam vào thị trường hoa kì và những giải ...
Xuất khẩu hàng việt nam vào thị trường hoa kì và những giải ...Xuất khẩu hàng việt nam vào thị trường hoa kì và những giải ...
Xuất khẩu hàng việt nam vào thị trường hoa kì và những giải ...Qúy Nguyễn
 
PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH VỀ MẶT HÀNG GỐM SỨ MỸ NGHỆ CỦA VIỆT NAM THEO MÔ ...
PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH VỀ MẶT HÀNG GỐM SỨ MỸ NGHỆ CỦA VIỆT NAM THEO MÔ ...PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH VỀ MẶT HÀNG GỐM SỨ MỸ NGHỆ CỦA VIỆT NAM THEO MÔ ...
PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH VỀ MẶT HÀNG GỐM SỨ MỸ NGHỆ CỦA VIỆT NAM THEO MÔ ...Visla Team
 
Báo cáo - Ngành dệt may của Việt Nam
Báo cáo - Ngành dệt may của Việt NamBáo cáo - Ngành dệt may của Việt Nam
Báo cáo - Ngành dệt may của Việt NamYến Nguyễn
 
Báo cáo thực tập lập dự án khởi nghiệp với thương mại điện tử, HOT, ĐIỂM 8
Báo cáo thực tập lập dự án khởi nghiệp với thương mại điện tử, HOT, ĐIỂM 8Báo cáo thực tập lập dự án khởi nghiệp với thương mại điện tử, HOT, ĐIỂM 8
Báo cáo thực tập lập dự án khởi nghiệp với thương mại điện tử, HOT, ĐIỂM 8Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Luan van tot nghiep quan tri kinh doanh quoc te (38).doc
Luan van tot nghiep quan tri kinh doanh quoc te (38).docLuan van tot nghiep quan tri kinh doanh quoc te (38).doc
Luan van tot nghiep quan tri kinh doanh quoc te (38).docNguyễn Công Huy
 
Quản trị Chiến lược công ty Dệt May Hòa Thọ
Quản trị Chiến lược công ty Dệt May Hòa ThọQuản trị Chiến lược công ty Dệt May Hòa Thọ
Quản trị Chiến lược công ty Dệt May Hòa ThọHọa My
 
[Quản trị chiến lược] SWOT ngành nhựa VN
[Quản trị chiến lược] SWOT ngành nhựa VN[Quản trị chiến lược] SWOT ngành nhựa VN
[Quản trị chiến lược] SWOT ngành nhựa VNThuy-Vy Pham
 

What's hot (20)

Gỗ & Nội thất số 75
Gỗ & Nội thất số 75Gỗ & Nội thất số 75
Gỗ & Nội thất số 75
 
Go & Noi That Vol 80
Go & Noi That Vol 80Go & Noi That Vol 80
Go & Noi That Vol 80
 
Ban tin 72 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 72 HAWA - Go & Noi thatBan tin 72 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 72 HAWA - Go & Noi that
 
Ban tin 70 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 70 HAWA - Go & Noi thatBan tin 70 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 70 HAWA - Go & Noi that
 
Thuyết trình tgdđ
Thuyết trình tgdđThuyết trình tgdđ
Thuyết trình tgdđ
 
Goviet67.may
Goviet67.mayGoviet67.may
Goviet67.may
 
Dddn bài 4 ngành gỗ vn xây dựng những bước đi phù hợp
Dddn bài 4 ngành gỗ vn xây dựng những bước đi phù hợpDddn bài 4 ngành gỗ vn xây dựng những bước đi phù hợp
Dddn bài 4 ngành gỗ vn xây dựng những bước đi phù hợp
 
GỐM SỨ MỸ NGHỆ - MÔ HÌNH KIM CƯƠNG MICHAEL PORTER
GỐM SỨ MỸ NGHỆ - MÔ HÌNH KIM CƯƠNG MICHAEL PORTERGỐM SỨ MỸ NGHỆ - MÔ HÌNH KIM CƯƠNG MICHAEL PORTER
GỐM SỨ MỸ NGHỆ - MÔ HÌNH KIM CƯƠNG MICHAEL PORTER
 
Vov bai6 dncbg_lac_quan_truoc_xu_the_hoi_nhap
Vov bai6 dncbg_lac_quan_truoc_xu_the_hoi_nhapVov bai6 dncbg_lac_quan_truoc_xu_the_hoi_nhap
Vov bai6 dncbg_lac_quan_truoc_xu_the_hoi_nhap
 
Cơ hội và thách thức đối với thương mại hàng dệt may trong hội nhập wto
Cơ hội và thách thức đối với thương mại hàng dệt may trong hội nhập wtoCơ hội và thách thức đối với thương mại hàng dệt may trong hội nhập wto
Cơ hội và thách thức đối với thương mại hàng dệt may trong hội nhập wto
 
Lập phương án xuất khẩu mặt hàng gỗ và các sản phẩm từ gỗ vào thị trường mỹ
Lập phương án xuất khẩu mặt hàng gỗ và các sản phẩm từ gỗ vào thị trường mỹLập phương án xuất khẩu mặt hàng gỗ và các sản phẩm từ gỗ vào thị trường mỹ
Lập phương án xuất khẩu mặt hàng gỗ và các sản phẩm từ gỗ vào thị trường mỹ
 
Nhựa
NhựaNhựa
Nhựa
 
Xuất khẩu hàng việt nam vào thị trường hoa kì và những giải ...
Xuất khẩu hàng việt nam vào thị trường hoa kì và những giải ...Xuất khẩu hàng việt nam vào thị trường hoa kì và những giải ...
Xuất khẩu hàng việt nam vào thị trường hoa kì và những giải ...
 
PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH VỀ MẶT HÀNG GỐM SỨ MỸ NGHỆ CỦA VIỆT NAM THEO MÔ ...
PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH VỀ MẶT HÀNG GỐM SỨ MỸ NGHỆ CỦA VIỆT NAM THEO MÔ ...PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH VỀ MẶT HÀNG GỐM SỨ MỸ NGHỆ CỦA VIỆT NAM THEO MÔ ...
PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH VỀ MẶT HÀNG GỐM SỨ MỸ NGHỆ CỦA VIỆT NAM THEO MÔ ...
 
Báo cáo - Ngành dệt may của Việt Nam
Báo cáo - Ngành dệt may của Việt NamBáo cáo - Ngành dệt may của Việt Nam
Báo cáo - Ngành dệt may của Việt Nam
 
Đề tài: Phân tích thực trạng của ngành xuất khẩu cao su tại Việt Nam
Đề tài: Phân tích thực trạng của ngành xuất khẩu cao su tại Việt NamĐề tài: Phân tích thực trạng của ngành xuất khẩu cao su tại Việt Nam
Đề tài: Phân tích thực trạng của ngành xuất khẩu cao su tại Việt Nam
 
Báo cáo thực tập lập dự án khởi nghiệp với thương mại điện tử, HOT, ĐIỂM 8
Báo cáo thực tập lập dự án khởi nghiệp với thương mại điện tử, HOT, ĐIỂM 8Báo cáo thực tập lập dự án khởi nghiệp với thương mại điện tử, HOT, ĐIỂM 8
Báo cáo thực tập lập dự án khởi nghiệp với thương mại điện tử, HOT, ĐIỂM 8
 
Luan van tot nghiep quan tri kinh doanh quoc te (38).doc
Luan van tot nghiep quan tri kinh doanh quoc te (38).docLuan van tot nghiep quan tri kinh doanh quoc te (38).doc
Luan van tot nghiep quan tri kinh doanh quoc te (38).doc
 
Quản trị Chiến lược công ty Dệt May Hòa Thọ
Quản trị Chiến lược công ty Dệt May Hòa ThọQuản trị Chiến lược công ty Dệt May Hòa Thọ
Quản trị Chiến lược công ty Dệt May Hòa Thọ
 
[Quản trị chiến lược] SWOT ngành nhựa VN
[Quản trị chiến lược] SWOT ngành nhựa VN[Quản trị chiến lược] SWOT ngành nhựa VN
[Quản trị chiến lược] SWOT ngành nhựa VN
 

Similar to Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that

VietnamITNation2020_ByTopDev.pdf
VietnamITNation2020_ByTopDev.pdfVietnamITNation2020_ByTopDev.pdf
VietnamITNation2020_ByTopDev.pdfNguyễn Quang Huy
 
Kế hoạch marketing pico
Kế hoạch marketing picoKế hoạch marketing pico
Kế hoạch marketing picohoatuy
 
Bài giảng Thương mại điện tử Chương 1
Bài giảng Thương mại điện tử Chương 1Bài giảng Thương mại điện tử Chương 1
Bài giảng Thương mại điện tử Chương 1Đinh Chính
 
Báo cáo thị trường Việt Nam
Báo cáo thị trường Việt NamBáo cáo thị trường Việt Nam
Báo cáo thị trường Việt NamViniprCo
 
5_industry40_nhungnhantotacdongdenchuyendoinghe (1).ppt
5_industry40_nhungnhantotacdongdenchuyendoinghe (1).ppt5_industry40_nhungnhantotacdongdenchuyendoinghe (1).ppt
5_industry40_nhungnhantotacdongdenchuyendoinghe (1).pptkieutrinhdng5
 
Gỗ & Nội thất - VOL 85
Gỗ & Nội thất - VOL 85Gỗ & Nội thất - VOL 85
Gỗ & Nội thất - VOL 85HAWA Viet Nam
 
CHUYỂN ĐỐI SỐ LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM
CHUYỂN ĐỐI SỐ LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂMCHUYỂN ĐỐI SỐ LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM
CHUYỂN ĐỐI SỐ LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂMhearme limited company
 
Gỗ & Nội thất - Vol 89
Gỗ & Nội thất - Vol 89Gỗ & Nội thất - Vol 89
Gỗ & Nội thất - Vol 89HAWA Viet Nam
 
Bài-giảng-Thương Mại Điện Tử-CơBản.pdf
Bài-giảng-Thương Mại Điện Tử-CơBản.pdfBài-giảng-Thương Mại Điện Tử-CơBản.pdf
Bài-giảng-Thương Mại Điện Tử-CơBản.pdfnth29072000
 

Similar to Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that (20)

VietnamITNation2020_ByTopDev.pdf
VietnamITNation2020_ByTopDev.pdfVietnamITNation2020_ByTopDev.pdf
VietnamITNation2020_ByTopDev.pdf
 
Kế hoạch marketing pico
Kế hoạch marketing picoKế hoạch marketing pico
Kế hoạch marketing pico
 
Bài giảng Thương mại điện tử Chương 1
Bài giảng Thương mại điện tử Chương 1Bài giảng Thương mại điện tử Chương 1
Bài giảng Thương mại điện tử Chương 1
 
PPNC+DĐKD.docx
PPNC+DĐKD.docxPPNC+DĐKD.docx
PPNC+DĐKD.docx
 
Báo cáo thị trường Việt Nam
Báo cáo thị trường Việt NamBáo cáo thị trường Việt Nam
Báo cáo thị trường Việt Nam
 
Vietnam IT landscape 2019
Vietnam IT landscape 2019Vietnam IT landscape 2019
Vietnam IT landscape 2019
 
Digital Economy - Tái định vị doanh nghiệp trong nền kinh tế số
Digital Economy - Tái định vị doanh nghiệp trong nền kinh tế sốDigital Economy - Tái định vị doanh nghiệp trong nền kinh tế số
Digital Economy - Tái định vị doanh nghiệp trong nền kinh tế số
 
Phân Tích Các Yếu Tố Môi Trường Tác Động Tới Hoạt Động Marketing
Phân Tích Các Yếu Tố Môi Trường Tác Động Tới Hoạt Động MarketingPhân Tích Các Yếu Tố Môi Trường Tác Động Tới Hoạt Động Marketing
Phân Tích Các Yếu Tố Môi Trường Tác Động Tới Hoạt Động Marketing
 
Phân tích chiến lược Digital marketing của thương hiệu Biti's.doc
Phân tích chiến lược Digital marketing của thương hiệu Biti's.docPhân tích chiến lược Digital marketing của thương hiệu Biti's.doc
Phân tích chiến lược Digital marketing của thương hiệu Biti's.doc
 
Phân tích các yếu tố tác động tới marketing
Phân tích các yếu tố tác động tới marketingPhân tích các yếu tố tác động tới marketing
Phân tích các yếu tố tác động tới marketing
 
5_industry40_nhungnhantotacdongdenchuyendoinghe (1).ppt
5_industry40_nhungnhantotacdongdenchuyendoinghe (1).ppt5_industry40_nhungnhantotacdongdenchuyendoinghe (1).ppt
5_industry40_nhungnhantotacdongdenchuyendoinghe (1).ppt
 
Gỗ & Nội thất - VOL 85
Gỗ & Nội thất - VOL 85Gỗ & Nội thất - VOL 85
Gỗ & Nội thất - VOL 85
 
Qtcl
QtclQtcl
Qtcl
 
Qtcl_tham khao
Qtcl_tham khaoQtcl_tham khao
Qtcl_tham khao
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệpCác yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
 
CHUYỂN ĐỐI SỐ LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM
CHUYỂN ĐỐI SỐ LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂMCHUYỂN ĐỐI SỐ LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM
CHUYỂN ĐỐI SỐ LẤY KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM
 
Pico
PicoPico
Pico
 
Gỗ & Nội thất - Vol 89
Gỗ & Nội thất - Vol 89Gỗ & Nội thất - Vol 89
Gỗ & Nội thất - Vol 89
 
Lên Kế Hoạch Thực Hiện Dự Án Kinh Doanh Phân Phối Các Thiết Bị Điện Tại Công Ty
Lên Kế Hoạch Thực Hiện Dự Án Kinh Doanh Phân Phối Các Thiết Bị Điện Tại Công TyLên Kế Hoạch Thực Hiện Dự Án Kinh Doanh Phân Phối Các Thiết Bị Điện Tại Công Ty
Lên Kế Hoạch Thực Hiện Dự Án Kinh Doanh Phân Phối Các Thiết Bị Điện Tại Công Ty
 
Bài-giảng-Thương Mại Điện Tử-CơBản.pdf
Bài-giảng-Thương Mại Điện Tử-CơBản.pdfBài-giảng-Thương Mại Điện Tử-CơBản.pdf
Bài-giảng-Thương Mại Điện Tử-CơBản.pdf
 

More from HAWA Viet Nam

[VIE]- BÁO CÁO TỔNG QUAN HAWAEXPO 2023
[VIE]- BÁO CÁO TỔNG QUAN HAWAEXPO 2023[VIE]- BÁO CÁO TỔNG QUAN HAWAEXPO 2023
[VIE]- BÁO CÁO TỔNG QUAN HAWAEXPO 2023HAWA Viet Nam
 
[Eng] HAWAEXPO 2023 - POST SHOW RECAP
[Eng] HAWAEXPO 2023 - POST SHOW RECAP [Eng] HAWAEXPO 2023 - POST SHOW RECAP
[Eng] HAWAEXPO 2023 - POST SHOW RECAP HAWA Viet Nam
 
Go & Noi That - VOL 90
Go & Noi That - VOL 90Go & Noi That - VOL 90
Go & Noi That - VOL 90HAWA Viet Nam
 
Gỗ & Nội thất - Vol 88
Gỗ & Nội thất - Vol 88Gỗ & Nội thất - Vol 88
Gỗ & Nội thất - Vol 88HAWA Viet Nam
 
Gỗ & Nội thất - VOL 87
Gỗ & Nội thất - VOL 87Gỗ & Nội thất - VOL 87
Gỗ & Nội thất - VOL 87HAWA Viet Nam
 
Gỗ & Nội thất - VOL 86
Gỗ & Nội thất - VOL 86Gỗ & Nội thất - VOL 86
Gỗ & Nội thất - VOL 86HAWA Viet Nam
 
Gỗ & Nội thất - VOL 77
Gỗ & Nội thất - VOL 77Gỗ & Nội thất - VOL 77
Gỗ & Nội thất - VOL 77HAWA Viet Nam
 
Ban tin 71 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 71 HAWA - Go & Noi thatBan tin 71 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 71 HAWA - Go & Noi thatHAWA Viet Nam
 
Ban tin 69 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 69 HAWA - Go & Noi thatBan tin 69 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 69 HAWA - Go & Noi thatHAWA Viet Nam
 
Ban tin 68 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 68 HAWA - Go & Noi thatBan tin 68 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 68 HAWA - Go & Noi thatHAWA Viet Nam
 
Bản tin 67 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 67 HAWA - Go & Noi thatBản tin 67 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 67 HAWA - Go & Noi thatHAWA Viet Nam
 
Bản tin 66 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 66 HAWA - Go & Noi thatBản tin 66 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 66 HAWA - Go & Noi thatHAWA Viet Nam
 
Bản tin 66 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 66 HAWA - Go & Noi thatBản tin 66 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 66 HAWA - Go & Noi thatHAWA Viet Nam
 
Bản tin 65 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 65 HAWA - Go & Noi thatBản tin 65 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 65 HAWA - Go & Noi thatHAWA Viet Nam
 
Bản tin 64 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 64 HAWA - Go & Noi thatBản tin 64 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 64 HAWA - Go & Noi thatHAWA Viet Nam
 
Ban tin 63 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 63 HAWA - Go va Noi thatBan tin 63 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 63 HAWA - Go va Noi thatHAWA Viet Nam
 

More from HAWA Viet Nam (16)

[VIE]- BÁO CÁO TỔNG QUAN HAWAEXPO 2023
[VIE]- BÁO CÁO TỔNG QUAN HAWAEXPO 2023[VIE]- BÁO CÁO TỔNG QUAN HAWAEXPO 2023
[VIE]- BÁO CÁO TỔNG QUAN HAWAEXPO 2023
 
[Eng] HAWAEXPO 2023 - POST SHOW RECAP
[Eng] HAWAEXPO 2023 - POST SHOW RECAP [Eng] HAWAEXPO 2023 - POST SHOW RECAP
[Eng] HAWAEXPO 2023 - POST SHOW RECAP
 
Go & Noi That - VOL 90
Go & Noi That - VOL 90Go & Noi That - VOL 90
Go & Noi That - VOL 90
 
Gỗ & Nội thất - Vol 88
Gỗ & Nội thất - Vol 88Gỗ & Nội thất - Vol 88
Gỗ & Nội thất - Vol 88
 
Gỗ & Nội thất - VOL 87
Gỗ & Nội thất - VOL 87Gỗ & Nội thất - VOL 87
Gỗ & Nội thất - VOL 87
 
Gỗ & Nội thất - VOL 86
Gỗ & Nội thất - VOL 86Gỗ & Nội thất - VOL 86
Gỗ & Nội thất - VOL 86
 
Gỗ & Nội thất - VOL 77
Gỗ & Nội thất - VOL 77Gỗ & Nội thất - VOL 77
Gỗ & Nội thất - VOL 77
 
Ban tin 71 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 71 HAWA - Go & Noi thatBan tin 71 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 71 HAWA - Go & Noi that
 
Ban tin 69 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 69 HAWA - Go & Noi thatBan tin 69 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 69 HAWA - Go & Noi that
 
Ban tin 68 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 68 HAWA - Go & Noi thatBan tin 68 HAWA - Go & Noi that
Ban tin 68 HAWA - Go & Noi that
 
Bản tin 67 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 67 HAWA - Go & Noi thatBản tin 67 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 67 HAWA - Go & Noi that
 
Bản tin 66 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 66 HAWA - Go & Noi thatBản tin 66 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 66 HAWA - Go & Noi that
 
Bản tin 66 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 66 HAWA - Go & Noi thatBản tin 66 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 66 HAWA - Go & Noi that
 
Bản tin 65 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 65 HAWA - Go & Noi thatBản tin 65 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 65 HAWA - Go & Noi that
 
Bản tin 64 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 64 HAWA - Go & Noi thatBản tin 64 HAWA - Go & Noi that
Bản tin 64 HAWA - Go & Noi that
 
Ban tin 63 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 63 HAWA - Go va Noi thatBan tin 63 HAWA - Go va Noi that
Ban tin 63 HAWA - Go va Noi that
 

Recently uploaded

Báo cáo tốt nghiệp Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo t...
Báo cáo tốt nghiệp Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo t...Báo cáo tốt nghiệp Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo t...
Báo cáo tốt nghiệp Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo t...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Phân tích hoạt động marketing tại Công ty TNHH MTV Sản Xuấ...
Báo cáo tốt nghiệp Phân tích hoạt động marketing tại Công ty TNHH MTV Sản Xuấ...Báo cáo tốt nghiệp Phân tích hoạt động marketing tại Công ty TNHH MTV Sản Xuấ...
Báo cáo tốt nghiệp Phân tích hoạt động marketing tại Công ty TNHH MTV Sản Xuấ...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo h...
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo h...Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo h...
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo h...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Phân tích triết lý ki...
Báo cáo môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Phân tích triết lý ki...Báo cáo môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Phân tích triết lý ki...
Báo cáo môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Phân tích triết lý ki...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn ...
Báo cáo tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn ...Báo cáo tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn ...
Báo cáo tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn ...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩ...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩ...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩ...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩ...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quy trình thực hiện hoạt động xuất khẩu hàng hóa ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quy trình thực hiện hoạt động xuất khẩu hàng hóa ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quy trình thực hiện hoạt động xuất khẩu hàng hóa ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quy trình thực hiện hoạt động xuất khẩu hàng hóa ...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đồ án môn Quản trị Marketing Phân tích việc thực hiện chương trình marketing ...
Đồ án môn Quản trị Marketing Phân tích việc thực hiện chương trình marketing ...Đồ án môn Quản trị Marketing Phân tích việc thực hiện chương trình marketing ...
Đồ án môn Quản trị Marketing Phân tích việc thực hiện chương trình marketing ...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Bất đ...
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Bất đ...Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Bất đ...
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Bất đ...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả cho người bán tại công ty cổ phần đầu tư ...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả cho người bán tại công ty cổ phần đầu tư ...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả cho người bán tại công ty cổ phần đầu tư ...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả cho người bán tại công ty cổ phần đầu tư ...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
GIÁO DỤC LÒNG NHÂN ÁI CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO Ở TRƯỜNG THCS...
GIÁO DỤC LÒNG NHÂN ÁI CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO Ở TRƯỜNG THCS...GIÁO DỤC LÒNG NHÂN ÁI CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO Ở TRƯỜNG THCS...
GIÁO DỤC LÒNG NHÂN ÁI CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO Ở TRƯỜNG THCS...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn – Thực tiễn thi...
Báo cáo tốt nghiệp Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn – Thực tiễn thi...Báo cáo tốt nghiệp Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn – Thực tiễn thi...
Báo cáo tốt nghiệp Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn – Thực tiễn thi...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm bánh kẹo tại Công ty Cổ phần t...
Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm bánh kẹo tại Công ty Cổ phần t...Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm bánh kẹo tại Công ty Cổ phần t...
Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm bánh kẹo tại Công ty Cổ phần t...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Bài tiểu luận kết thúc học phần Quản lý dự án đầu tư
Bài tiểu luận kết thúc học phần Quản lý dự án đầu tưBài tiểu luận kết thúc học phần Quản lý dự án đầu tư
Bài tiểu luận kết thúc học phần Quản lý dự án đầu tưlamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Khảo sát, đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước ...
Báo cáo tốt nghiệp Khảo sát, đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước ...Báo cáo tốt nghiệp Khảo sát, đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước ...
Báo cáo tốt nghiệp Khảo sát, đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước ...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Quản lý hoạt động Marketing tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1
Quản lý hoạt động Marketing tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1Quản lý hoạt động Marketing tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1
Quản lý hoạt động Marketing tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đề tài Chiến lược CRM đề xuất cho mảng dịch vụ gọi xe của Grab tại Việt Nam
Đề tài Chiến lược CRM đề xuất cho mảng dịch vụ gọi xe của Grab tại Việt NamĐề tài Chiến lược CRM đề xuất cho mảng dịch vụ gọi xe của Grab tại Việt Nam
Đề tài Chiến lược CRM đề xuất cho mảng dịch vụ gọi xe của Grab tại Việt Namlamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đề tài Phân tích chiến lược Digital marketing của thương hiệu Biti's
Đề tài Phân tích chiến lược Digital marketing của thương hiệu Biti'sĐề tài Phân tích chiến lược Digital marketing của thương hiệu Biti's
Đề tài Phân tích chiến lược Digital marketing của thương hiệu Biti'slamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH thương mại và du lịch quốc tế Bi...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH thương mại và du lịch quốc tế Bi...Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH thương mại và du lịch quốc tế Bi...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH thương mại và du lịch quốc tế Bi...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

Recently uploaded (20)

Báo cáo tốt nghiệp Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo t...
Báo cáo tốt nghiệp Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo t...Báo cáo tốt nghiệp Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo t...
Báo cáo tốt nghiệp Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo t...
 
Báo cáo tốt nghiệp Phân tích hoạt động marketing tại Công ty TNHH MTV Sản Xuấ...
Báo cáo tốt nghiệp Phân tích hoạt động marketing tại Công ty TNHH MTV Sản Xuấ...Báo cáo tốt nghiệp Phân tích hoạt động marketing tại Công ty TNHH MTV Sản Xuấ...
Báo cáo tốt nghiệp Phân tích hoạt động marketing tại Công ty TNHH MTV Sản Xuấ...
 
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo h...
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo h...Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo h...
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo h...
 
Báo cáo môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Phân tích triết lý ki...
Báo cáo môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Phân tích triết lý ki...Báo cáo môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Phân tích triết lý ki...
Báo cáo môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Phân tích triết lý ki...
 
Báo cáo tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn ...
Báo cáo tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn ...Báo cáo tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn ...
Báo cáo tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn ...
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩ...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩ...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩ...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩ...
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quy trình thực hiện hoạt động xuất khẩu hàng hóa ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quy trình thực hiện hoạt động xuất khẩu hàng hóa ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quy trình thực hiện hoạt động xuất khẩu hàng hóa ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Quy trình thực hiện hoạt động xuất khẩu hàng hóa ...
 
Đồ án môn Quản trị Marketing Phân tích việc thực hiện chương trình marketing ...
Đồ án môn Quản trị Marketing Phân tích việc thực hiện chương trình marketing ...Đồ án môn Quản trị Marketing Phân tích việc thực hiện chương trình marketing ...
Đồ án môn Quản trị Marketing Phân tích việc thực hiện chương trình marketing ...
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Bất đ...
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Bất đ...Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Bất đ...
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Bất đ...
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả cho người bán tại công ty cổ phần đầu tư ...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả cho người bán tại công ty cổ phần đầu tư ...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả cho người bán tại công ty cổ phần đầu tư ...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả cho người bán tại công ty cổ phần đầu tư ...
 
GIÁO DỤC LÒNG NHÂN ÁI CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO Ở TRƯỜNG THCS...
GIÁO DỤC LÒNG NHÂN ÁI CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO Ở TRƯỜNG THCS...GIÁO DỤC LÒNG NHÂN ÁI CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO Ở TRƯỜNG THCS...
GIÁO DỤC LÒNG NHÂN ÁI CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO Ở TRƯỜNG THCS...
 
Báo cáo tốt nghiệp Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn – Thực tiễn thi...
Báo cáo tốt nghiệp Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn – Thực tiễn thi...Báo cáo tốt nghiệp Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn – Thực tiễn thi...
Báo cáo tốt nghiệp Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn – Thực tiễn thi...
 
Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm bánh kẹo tại Công ty Cổ phần t...
Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm bánh kẹo tại Công ty Cổ phần t...Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm bánh kẹo tại Công ty Cổ phần t...
Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm bánh kẹo tại Công ty Cổ phần t...
 
Bài tiểu luận kết thúc học phần Quản lý dự án đầu tư
Bài tiểu luận kết thúc học phần Quản lý dự án đầu tưBài tiểu luận kết thúc học phần Quản lý dự án đầu tư
Bài tiểu luận kết thúc học phần Quản lý dự án đầu tư
 
Báo cáo tốt nghiệp Khảo sát, đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước ...
Báo cáo tốt nghiệp Khảo sát, đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước ...Báo cáo tốt nghiệp Khảo sát, đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước ...
Báo cáo tốt nghiệp Khảo sát, đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước ...
 
Báo cáo chi tiết Nghiên cứu thị trường game mobile
Báo cáo chi tiết Nghiên cứu thị trường game mobileBáo cáo chi tiết Nghiên cứu thị trường game mobile
Báo cáo chi tiết Nghiên cứu thị trường game mobile
 
Quản lý hoạt động Marketing tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1
Quản lý hoạt động Marketing tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1Quản lý hoạt động Marketing tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1
Quản lý hoạt động Marketing tại Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1
 
Đề tài Chiến lược CRM đề xuất cho mảng dịch vụ gọi xe của Grab tại Việt Nam
Đề tài Chiến lược CRM đề xuất cho mảng dịch vụ gọi xe của Grab tại Việt NamĐề tài Chiến lược CRM đề xuất cho mảng dịch vụ gọi xe của Grab tại Việt Nam
Đề tài Chiến lược CRM đề xuất cho mảng dịch vụ gọi xe của Grab tại Việt Nam
 
Đề tài Phân tích chiến lược Digital marketing của thương hiệu Biti's
Đề tài Phân tích chiến lược Digital marketing của thương hiệu Biti'sĐề tài Phân tích chiến lược Digital marketing của thương hiệu Biti's
Đề tài Phân tích chiến lược Digital marketing của thương hiệu Biti's
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH thương mại và du lịch quốc tế Bi...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH thương mại và du lịch quốc tế Bi...Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH thương mại và du lịch quốc tế Bi...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH thương mại và du lịch quốc tế Bi...
 

Ban tin 73 HAWA - Go & Noi that

 • 1. 59 Nhaø xuaát baûn Thoâng Taán Giải pháp thương mại từ offline đến online AÁN PHAÅM CUÛA HOÄI MYÕ NGHEÄ & CHEÁ BIEÁN GOÃ TP. HOÀ CHÍ MINH (HAWA) Tieâu ñieåm: 73 Tại sao nên dùng gỗ Canada?
 • 2.
 • 3. CÔNG TY TNHH TM & SX SAO NAM Lô P4 đường D7, KCN Nam Tân Uyên, P. Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, T. Bình Dương Điện thoại: 0274.3653601 - 0274.3653602 l Fax: 0274.3653600 Email: trangtransaonam@gmail.com l Website: saonamflooring.com Sản phẩm xanh cho sức khỏe người tiêu dùng Engineered flooring Ván sàn gỗ công nghệ
 • 4. 4 tieángnoùingöôøilaømngheà C huyển đổi số của một quốc gia bao gồm chuyển đổi số chính phủ, chuyển đổi số doanh nghiệp (DN) và chuyển đổi số xã hội. Từ năm 2006, FPT đã có cơ hội tiếp cận những tín hiệu đầu tiên của chuyển đổi số nhưng 2 năm trở lại đây, nền công nghệ toàn cầu mới thực sự chứng kiến sự chuyển mình chưa từng có. Theo Microsoft, tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chuyển đổi số có thể tác động lên GDP năm 2019 ở mức 25%, từ 6% năm 2017 và dự báo tăng lên 60% vào năm 2021. Đối với Việt Nam, chuyển đổi số là cơ hội để vượt lên thành nước phát triển. Trong tiến trình chuyển đổi số, Việt Nam đặt mục tiêu lĩnh vực kinh tế số sẽ chiếm 30% GDP vào năm 2030. Chuyển đổi số đã có những tác động nhất định đối với DN Việt Nam. Trong 3 quý đầu năm 2019, FPT ghi nhận doanh thu từ chuyển đổi số đạt 2.453 tỷ đồng, tăng hơn 35%. DN hưởng ứng làn sóng này vì không thể phủ định, đây chính là lựa chọn sống còn trong tương lai. Bởi, thế giới đang sống trong giai đoạn hết sức quan trọng, là cách mạng công nghệ lần thứ 4. Trong đó, công nghệ đã có được những thay đổi ngoạn mục. Big data, Trí tuệ nhân tạo... đang thay đổi rất nhiều đến mức thế giới ảo có thể biến thành thế giới thực. Mọi tính toán, thử nghiệm đều ảo trước khi ứng dụng vào đời thực. Con người thay đổi cách thức làm việc, giao tiếp và cách thức sống.... Trật tự mới sẽ được thiết lập Trương Gia Bình Chủ tịch FPT Thế giới đang ngày càng sử dụng nhiều thiết bị nối mạng. Viện Trí tuệ con người và Máy móc Hoa Kỳ ước tính thế giới sẽ có hơn 75 tỷ thiết bị công nghệ phục vụ cho 8 tỷ người trong 5 năm tới. Đây chính là nền tảng vô cùng thuận lợi của chuyển đổi số.
 • 5. 5 tieángnoùingöôøilaømngheà lực. Đây là ngành công nghiệp nhân sinh vô cùng thích hợp với tố chất của người Việt. Nếu tư duy an toàn, chỉ cần đảm bảo tăng trưởng đều như hiện nay, ngành gỗ cũng đã đủ tự hào. Nhưng, khi có cơ hội vươn lên đỉnh cao như hiện nay, DN cũng nên suy nghĩ để chứng minh thực lực, vươn lên để không chỉ tăng trưởng trên giá trị gia công mà phải tăng trưởng trên giá trị thặng dư. Để có thặng dư tốt hơn trong chuỗi giá trị, bài toán mà ngành đề ra hoàn toàn chính xác: đầu tư cho những giá trị thiết kế mới, thương mại... Và thực tế, trong chuỗi kinh doanh nội thất, từ thiết kế đến thương mại đều liên quan đến công nghệ. Ngành gỗ chỉ cần cắt giảm quản lý bằng giấy tờ thì cũng đã tiết kiệm được khoản giá trị không nhỏ. Vậy thì khi nào DN chế biến gỗ có thể bắt đầu chuyển đổi số? ra với tốc độ vũ bão. Tất cả đang hướng tới mục tiêu kinh doanh trên thời gian thực, giải quyết nhu cầu khách hàng ngay khi nó vừa phát sinh. Nhưng cụ thể chuyển đổi số thế nào thì DN Việt Nam cũng như phần lớn DN thế giới đều đang hoang mang. Bởi hiện tại, mới chỉ là điểm bắt đầu của cuộc chơi lớn này. Với tỉ lệ tăng trưởng cao như nhiều năm trở lại đây, ngành gỗ là một hiếm hoi của Việt Nam khẳng định nội Thói quen mua hàng nội thất đã và đang thay đổi. Công nghệ cộng với xu hướng cá nhân hóa khiến người dùng trong tương lai có thể sử dụng công nghệ tự thiết kế không gian sống cho mình trước khi đặt hàng. Các nhà mua hàng cũng vậy, họ sẽ dùng công nghệ để tìm hiểu đối tác, thử nghiệm các thiết kế trước khi tiến đến làm việc với nhà cung cấp. Như vậy, các thông tin DN trên website sẽ cực kỳ quan trọng. Showroom ảo có thể tiện lợi hơn phòng trưng bày thật. Chưa kể, công nghệ 3D, thực tế ảo còn có thể đưa khách hàng vào tận nhà máy để trải nghiệm trước khi tìm hiểu năng lực thực tế của nhà cung cấp. Không chỉ tăng trải nghiệm khách hàng trước khi quyết định, công nghệ còn có thể dự đoán được nhu cầu của khách hàng, tiếp cận từng cá nhân với từng nhu cầu khác nhau. Có thể kể đến công nghệ mà “ông lớn” Walmart ứng dụng để có thể hiểu sâu sắc và dự đoán nhu cầu của khách hàng trước khi họ biết đến nhu cầu ấy của bản thân. Từ Wallmart nhìn ra mọi ngành công nghiệp, dịch vụ, dễ thấy những thay đổi đang xảy Câu trả lời là ngay bây giờ. Doanh số thị trường chuyển đổi số toàn cầu 3 năm nữa sẽ gấp 3 hiện nay, đạt trên 2.000 tỷ USD, tăng trưởng trên 20%/năm. Trong khi ngành đang có lợi nhuận và tăng trưởng cao như hiện nay, DN nên tận dụng cơ hội để trang bị công nghệ số, hướng đến mục tiêu tạo nên các giá trị cạnh tranh tốt hơn. Đó chính là chìa khóa mang tính quyết định sống còn bởi với tốc độ chuyển đổi số như hiện nay, chỉ trong vòng 10 đến 15 năm nữa, trật tự mới sẽ được thiết lập. Khi đó, không phải DN lớn sẽ chiến thắng DN nhỏ mà DN nào hành động nhanh sẽ thắng DN hành động chậm. DN chế biến gỗ đang có cơ hội lẫn thuận lợi, liệu các bạn có muốn bỏ qua bước đại nhảy vọt này? “Trong vòng 10 đến 15 năm nữa, trật tự mới sẽ được thiết lập. Khi đó, không phải DN lớn sẽ chiến thắng DN nhỏ mà DN nào hành động nhanh sẽ thắng DN hành động chậm”.
 • 6. Mục lục Vươn tầm lên chuỗi giá trị toàn cầu Cơ hội cho kinh tế Việt Nam Ông Andrew Lien, CEO Wanek Furniture: “Ở Việt Nam, chúng tôi có khá nhiều cơ hội phát triển” Mở thêm cửa cho gỗ Việt đi xa Xây dựng hình ảnh đồ gỗ Việt Nam trên thị trường thế giới Lễ trao giải Hoa Mai 2019 - 2020: Dấu ấn kết nối Từ online đến offline 10 8 16 42 44 62 74 6 In 2.000 baûn, khoå 21x29,7 cm taïi CTY TNHH MTV ITAXA Ñòa chæ: 126 Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.3, TP.HCM Giaáy ÑKXB soá: 164-2020/CXBIPH/03-05/ThT Quyeát ñònh xuaát baûn soá: 71/QÑ-NXB NXBTT caáp ngaøy 20 thaùng 03 naêm 2020 Soá ISBN: 978-604-9883-63-7 In xong vaø noäp löu chieåu quyù II naêm 2020 Ñoái taùc lieân keát: Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM Ñòa chæ: 185 Lyù Chính Thaéng, Phöôøng 7, Quaän 3, TP.HCM Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Giaùm ñoác Nguyeãn Theá Sôn Chòu traùch nhieäm noäi dung: Toång bieân taäp: Leâ Thò Thu Höông Bieân taäp: Phöông Lam Giang Chuû bieân: Traàn Vieät Tieán Bieân soaïn: Nguyeãn Quoác Khanh, Huyønh Vaên Haïnh, Nguyeãn Chaùnh Phöông, Phöông Quyeân, Phaïm Hoàng Thieát keá myõ thuaät: Ñoã Tieán Ñaït Phuï traùch taøi trôï - Söûa baûn in: Traàn Mai 8 72 3412 46 54
 • 7. Hơn cả Sơn Phủ: từ màu đến bóng, với NC-PU hoặc sơn nước, công nghệ phun sơn AIRMIX® luôn thân thiện đồng hành cùng mọi thể loại sản phẩm: mỗi lô hàng là một TUYỆT TÁC chinh phục thế giới. Thẩm mỹ & chất lượng lớp phủ Chi phí sản xuất: giảm thiểu thất thoát Môi trường: giảm thiểu ô nhiễm AIRMIX là một phát minh có cầu chứng của SAMES KREMLIN (KREMLIN REXSON) - PHÁP AIRMIX tối ưu hoá: AIRMIX CTY TNHH TM VƯỢT SÓNG Số 79, đường 55A, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM ĐT: 028 3762 6534 – vuotsong2@gmail.com
 • 8. 8 tieâuñieåm Bên cạnh ảnh hưởng tiêu cực đến hàng không và du lịch, đại dịch Covid-19 cũng mang lại cơ hội cho một số lĩnh vực của Việt Nam nhằm vươn lên chiếm lĩnh vị trí quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dù vậy, vẫn còn một số điểm nghẽn cần vượt qua để đạt được mục tiêu này. Sơn LÂM CơhộichokinhtếViệtNam B áo cáo mới nhất từ Bộ Công Thương cho thấy trong 2 tháng đầu năm 2020, cả nước có 7 mặt hàng đạt trị giá trên 1 tỷ USD, đều là các mặt hàng thuộc nhóm hàng công nghiệp chế biến. Cụ thể: đồ gỗ gần 1,5 tỷ USD; dệt may 4,520 tỷ USD; giày dép 2,7 tỷ USD; điện tử, máy tính, linh kiện 5,363 tỷ USD; điện thoại và linh kiện gần 6,9 tỷ USD; máy móc, thiết bị và phụ tùng 2,985 tỷ USD; phương tiện vận tải và phụ tùng 1,4 tỷ USD. Điểm đến nhiều kỳ vọng Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chính trong nhóm hàng công nghiệp chế biến đều tăng so với cùng kỳ năm 2019 là một tín hiệu đáng mừng. Trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng như hiện nay, những con số tăng trưởng là điều mà bất cứ quốc gia nào cũng kỳ vọng. Việt Nam là một hiếm hoi khi được hàng loạt tập đoàn công nghệ trên thế giới chọn để thay thế cho thị trường Trung Quốc đang bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19. Hãng điện tử Samsung cho biết các nhà máy của họ tại Thái Nguyên và Bắc Ninh đang phải chạy hết công suất để kịp các đơn hàng cho dòng smartphone Galaxy S20 mới vào tháng 3 năm nay. Cuối năm ngoái, Samsung công bố sẽ dần đóng cửa toàn bộ các nhà máy lắp ráp điện thoại thông minh tại Trung Quốc để chuyển sang các quốc gia có môi trường kinh doanh thuận lợi hơn. Rõ ràng với kết quả vận hành tại các nhà máy Việt Nam đầu năm nay, Samsung càng có lý do triển khai chiến lược “hướng Nam” mạnh mẽ hơn. Ngànhsảnxuất xoaychuyểncuộcchơi Ngành gỗ thu hút đầu tư cũng mạnh mẽ.
 • 9. 9 tieâuñieåm Theo Michelle Russell, nhà phân tích tại Hãng Global Data, ngành may mặc của Việt Nam đã được hưởng lợi từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung trong hai năm qua khi các nhà sản xuất và người mua đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Các thương hiệu đã chọn Việt Nam và Bangladesh là các nhà cung ứng tiềm năng nhờ các chính sách ưu đãi thuế quan. Vì điều này mà thị phần của Trung Quốc trên thị trường may mặc Mỹ đã giảm từ 41,9% trong năm 2018 xuống còn 39,9% vào năm ngoái. Mặc dù Trung Quốc vẫn là nước rẻ nhất trong số 10 nước cung cấp hàng may mặc hàng đầu, nhưng vị thế thống trị ngày càng bị lung lay. Một yếu tố khác khiến các tập đoàn lựa chọn Việt Nam làm cứ điểm đầu tư mới là nhờ chất lượng hạ tầng giao thông đã được cải thiện mạnh mẽ, đặc biệt là khu vực phía bắc từ Hà Nội kéo dài đến biên giới Việt - Trung với Hải Phòng, Quảng Ninh là tâm điểm. “Việt Nam đang trở thành một cường quốc sản xuất toàn cầu và rõ ràng đã gặt hái được lợi ích nhờ lực lượng lao động trẻ và lương thấp hơn, các chính sách thương mại ưu đãi và chất lượng hậu cần hiện có tới 14 cảng lớn”, Michelle Russell nhận định. Còn đối tác gia công hàng đầu cho Apple là Foxconn cho biết các nhà máy của họ ở Việt Nam, Ấn Độ và Mexico đang phải hoạt động hết công suất để giảm tối đa sự phụ thuộc vào dây chuyền sản xuất tại Trung Quốc. Hay hãng chế tạo thiết bị mạng 5G Chaun- Choung Technology Corp lên kế hoạch đầu tư 172 triệu USD vào Việt Nam. Với sự hiện diện của nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới, Việt Nam đang có cơ hội tiến thêm một bước trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Trong ngành gỗ, làn sóng thu hút đầu tư cũng mạnh mẽ không kém. Tính đến hết năm 2019, tổng số doanh nghiệp (DN) FDI hoạt động trong ngành gỗ là 966, tăng 11,4% so với năm 2018. Tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 6,3 tỷ USD, tăng 13,2% so với năm 2018. “Các dự án FDI mới tăng nhanh, tập trung vào mảng chế biến gỗ và sản xuất các loại ván nhân tạo. Nguồn đầu tư mới chủ yếu từ các nước châu Á, đặc biệt là từ Trung Quốc. Số lượt mở rộng vốn cũng như các hoạt động mua bán, sáp nhập diễn ra sôi động với Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu”, ông Tô Xuân Phúc, chuyên gia Tổ chức Forest Trends chia sẻ. Sản xuất cải thiện vị thế Không chỉ đầu tư, các lĩnh vực thâm dụng lao động như chế biến gỗ, dệt may, giày dép cũng có cơ hội cực lớn khi đón nhận thêm các đơn hàng từ Trung Quốc chuyển qua. Lãnh đạo Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công cho biết các sản phẩm may mặc Việt Nam tại Hoa Kỳ đã được hưởng lợi khi Trung Quốc tuột dốc sau cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Thống kê của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho thấy thị phần dệt may Việt Nam đã tăng lên 14,26% vào năm ngoái, gần gấp đôi so với 7,72% của năm 2010. Đây là một cơ hội cho Việt Nam, nhưng chỉ dành cho những DN tự sản xuất được nguyên liệu. “Với sự hiện diện của nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới, Việt Nam đang có cơ hội tiến thêm một bước trên bản đồ công nghệ toàn cầu”. Mạng 5G Chaun-Choung Technology Corp lên kế hoạch đầu tư 172 triệu USD vào Việt Nam.
 • 10. 10 tieâuñieåm Tuy có gây cản trở nhưng các chuyên gia kinh tế cho rằng đại dịch Covid-19 chính là cơ hội để các doanh nghiệp Việt đánh giá lại triển vọng xuất khẩu của mình. Đ ánh giá về tác động của dịch bệnh, chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương cho biết, hệ quả kinh tế sẽ lâu dài vì thị trường Trung Quốc, quốc gia được xem là nhà máy sản xuất của thế giới, không chỉ là nguồn cung mà còn là nguồn cầu của rất nhiều quốc gia khác. Dù đại dịch đã có phần dịu xuống nhưng các cơ sở sản xuất của Trung Quốc vẫn cần một thời gian không ngắn để phục hồi. Do vậy, mỗi doanh nghiệp (DN) phải tự chuẩn bị những giải pháp để gia tăng nội lực. Nhiều thử thách ở “thượng nguồn” Rất may, giữa lúc cơn bão Covid-19 càn quyét, Việt Nam đã có thêm một biện pháp phòng vệ khi ký kết chính thức hiệp định thương mại với Liên minh Châu Âu, mở thêm cơ hội cho nhiều hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam tấn công vào thị trường khó tính nhưng có chất lượng cao như châu Âu. Hãng xe VinFast dễ dàng hơn trong tiếp cận thị trường châu Âu nhờ EVFTA. Còn thủy sản Minh Phú kỳ vọng hiệp định sẽ giúp thị phần tôm tại châu Âu tăng từ 12% lên 15 - 20%. Mới đây, việc Campuchia bị EU tước đi quyền ưu đãi thuế với lượng hàng hóa trị giá 1 tỷ USD cũng tạo ra cơ hội cho các DN Việt gia tăng thị phần tại châu Âu. Nhưng cơ hội vươn tầm lên chuỗi giá trị toàn cầu của các DN Việt đang đối mặt với một thách thức không hề dễ chịu: thiếu nguyên liệu đầu vào. Đại dịch Covid-19 khiến cho chuỗi cung ứng nguyên liệu từ Trung Quốc bị gián đoạn và có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà máy nếu không tìm được nguồn cung ứng nguyên liệu có quy mô lớn và giá rẻ tương ứng. Phát biểu tại hội thảo “Ngành gỗ Việt Nam trong bối cảnh biến động thị trường, thực trạng 2019 và xu hướng 2020”, tiến sĩ Tô Xuân Phúc - Chuyên gia Tổ chức Forest Trends cho hay mỗi năm Việt Nam nhập khẩu gần 400 triệu USD các loại ván từ Trung Quốc. Dịch Covid- 19 đã làm cho luồng cung này bị dừng lại. Lượng hàng đã nhập có thể giúp DN đủ nguyên liệu trong vòng 1 - 2 tháng nữa. Hết giai đoạn này, nếu dịch chưa dừng lại, các DN Việt Nam sẽ cần tìm kiếm nguồn hàng thay thế hoặc phải đình trệ sản xuất. “Trung Quốc cũng là nguồn cung phụ kiện quan trọng cho ngành gỗ của Việt Nam với các mặt hàng như dây đai, phụ kiện, thanh trượt, bản lề, sơn, hóa chất… Các DN nên tìm kiếm nguồn cung thay thế, đặc biệt khi nguồn phụ kiện được nhập khẩu từ trước chỉ còn khoảng 2 - 3 tháng”, ông Phúc nói. Khá nhiều lĩnh vực hàng đầu khác cũng nhạy cảm với nguy cơ kể trên. “Các ngành điện tử, ô tô, máy móc cũng chịu tác động tiêu cực nhất, gây tổn hại trực tiếp Vươntầmlênchuỗigiátrịtoàncầu DN phải quan sát lại cơ cấu và hoạt động của chính mình.
 • 11. 11 tieâuñieåm Định vị lại thế mạnh Một thách thức khác là việc trong ngắn hạn, có quá nhiều dòng vốn đầu tư chuyển dịch sang Việt Nam có thể gây sức ép lên nguồn cung ứng lao động và chi phí nhân công có thể gia tăng hơn dự đoán, điều có thể khiến các công ty ngại ngần rời xa Trung Quốc. Một báo cáo năm 2018 của Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, nếu đánh giá đầy đủ, tiền công và tiền lương của DN Việt Nam trung bình ở mức khoảng 2.739 USD/ lao động, cao gấp đôi so với Lào, Myanmar, Malaysia; cao hơn khoảng 30 - 50% so với Campuchia, Thái Lan, Philippines. Bù lại, năng suất lao động Việt Nam khá cao. Khảo sát của WB cho thấy các DN trung bình tạo ra khoảng 10.500 USD giá trị gia tăng trên mỗi công nhân. Mức này tương đương với các nước khác trong khu vực Đông Á, cao hơn Ấn Độ (khoảng 7.000 USD). Năng suất lao động cải thiện sẽ giúp các DN tin tưởng hơn vào các đề án đầu tư dài hạn. Cơ hội để Việt Nam cải thiện vị trí hiện tại đang rộng mở hơn bao giờ hết, mặc dù đó là chuyện không dễ. Trong bối cảnh nhiều chướng ngại vật như thế, điều quan trọng nhất hiện nay là DN phải bình tĩnh dành thời gian quan sát lại cơ cấu và hoạt động của chính mình. Đã đến lúc các DN trong nước triển khai chiến lược đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, vươn tầm đến chuỗi giá trị toàn cầu. “Không phải cắt giảm chi phí thế nào mà đa dạng hóa đầu vào, đầu ra và chuyên nghiệp hóa là điều mà DN cần chú trọng lúc này”, ông Trần Sĩ Chương nhận định. Theo chuyên gia kinh tế này, hơn lúc nào hết, đây là lúc DN cần sự hỗ trợ từ các hiệp hội. Bởi đây là những tổ chức giữ vai trò vận động chính sách và nghiên cứu thông tin hỗ trợ DN. Hiệp hội sẽ làm việc với Chính phủ nhằm chuẩn bị những quỹ hỗ trợ khẩn cấp cho DN cũng như tháo gỡ những vướng mắc mà DN có thể gặp phải. đến các DN Bắc Á và nền kinh tế Đông Nam Á phụ thuộc cao như Việt Nam. Chúng ta cần phải giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc nhưng đó là chuyện không dễ”, bà Alicia Garcia Herrero, Kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Hãng tư vấn Natixis chia sẻ. Vai trò của Trung Quốc hiện vẫn quá lớn. Thống kê của Natixis cho thấy, Trung Quốc vẫn nắm giữ đến 18% thị phần xuất khẩu các lĩnh vực sản xuất toàn cầu vào 2018, tuy con số này đã giảm so với mức đỉnh 20% của 2015 nhưng các quốc gia như Việt Nam sẽ phải mất thêm khá nhiều thời gian để lấp đầy khoảng trống mà Trung Quốc để lại. Theo chuyên gia về thị trường và marketing Daniel Smith của Hãng Amber Road (Mỹ), nếu Trung Quốc tiếp tục kiểm soát nguyên liệu đầu vào, nguyên liệu phụ trợ... thì việc các nhà máy dịch chuyển sang Việt Nam cũng chưa chắc mang lại giá trị đáng kể. “Khi một số thành phần nhất định của sản phẩm hoàn chỉnh hoặc một lượng nguyên liệu thô có nguồn gốc từ các cơ sở của Trung Quốc, các DN vẫn có thể phải chịu toàn bộ chi phí của thuế quan trên chi phí di dời và thiết lập hoạt động tại một địa điểm mới”, ông Daniel Smith nói. Ngoài ra, sẽ khó tìm được đối tác ở các quốc gia khác có thể sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng như các đối tác Trung Quốc, vì vậy một số công ty có thể thấy chi phí cơ hội của việc rời khỏi Trung Quốc là quá cao. Trong trường hợp cực đoan, bản thân các thương hiệu có thể mất mát đáng kể vì các vấn đề về chất lượng gặp phải khi thay đổi nhà cung ứng. “Đã đến lúc các DN trong nước triển khai chiến lược đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, vươn tầm đến chuỗi giá trị toàn cầu”. (Nguồn: Natixis, UNCTAD) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2018 Thị phần sản xuất, xuất khẩu toàn cầu của Trung Quốc (%)
 • 12. 12 tieâuñieåm Những hội chợ xúc tiến thương mại bị tạm hoãn, những showroom vắng khách, những lớp học đóng cửa… trong tình hình dịch bệnh kéo dài một lần nữa lại đặt ra câu hỏi, liệu chúng ta đã biết dựa vào công nghệ để cải thiện tốt hơn các công cụ tương tác, kinh doanh truyền thống? T rong những ngày đại dịch COVID-19 hoành hành, dịch vụ giao hàng trực tuyến Meituan Dianping đã ứng dụng robot và thiết bị bay không người lái (drone) để giao hàng. Dù đã thử nghiệm công nghệ này vào năm ngoái nhưng đây là lần đầu tiên Meituan Dianping chính thức triển khai phương tiện giao hàng tự hành trên đường phố Trung Quốc. Trong nguy có cơ Mặc dù dịch vụ giao hàng bằng robot đã tồn tại trước khi dịch bệnh bùng phát, song COVID-19 đã thúc đẩy sự phổ biến của nó. Bởi, các shipper Trung Quốc thực sự đã lâm vào tình trạng quá tải trong thời gian này, khi mà nhu cầu giao nhận tăng cao vì người dân hạn chế ra ngoài. Đây là một ví dụ cho việc ứng dụng công nghệ và kết nối internet vào đời sống để giải quyết khủng hoảng. Ở Việt Nam, thời gian gần đây, khách hàng của Co.op-mart chỉ cần đặt lệnh trực tuyến, hàng hóa sẽ được “shipper” lấy từ kho giao đến tận nhà. Hay, Vina- milk, trong những ngày dịch bệnh tăng nhanh ở Việt Nam, đã kịp thời liên kết với Now, ứng dụng giao thực phẩm đang được người dùng đón nhận, triển khai các đơn hàng mua sữa thông qua ứng dụng trên thiết bị di Nguyễn Ngọc Dũng Phó chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Khôngonlinethìkhôngtồntại động. Đó cũng là một trong những doanh nghiệp (DN) tiên phong ở Việt Nam triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, thương mại điện tử để quản lý bán hàng. Nhờ vậy mà “Giấc mơ sữa Việt” của Vinamilk được chắp cánh bay xa. Khảo sát bỏ túi các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam, vốn sẵn đà tăng trưởng, nay gặp thêm tâm lý ngại đi ra ngoài mua sắm từ dịch bệnh, lượng giao dịch các sản đều tăng trưởng 100%. Đẩy mạnh kinh doanh online, các DN không những cải thiện được sự sụt giảm từ kênh truyền thống mà còn có cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ. Không chỉ có bán hàng, ngày trước, các khóa đào tạo trực tuyến rất ít người chấp nhận. Hội chợ online cũng vậy, không ai quan tâm. Nhưng nay, mọi người cũng bắt đầu tìm kiếm công nghệ để có thể thực hiện hoạt động này. Các khóa học online cũng được lựa chọn nhiều hơn. Các cơ sở giáo dục bị dồn đến lựa chọn sống còn, phải đầu tư công nghệ. Nhờ vậy, có thể tương tác với học viên từ xa. Rõ ràng, công nghệ và kết nối đã góp phần không nhỏ trong việc giải quyết những bài toán của đời sống, mà phương thức truyền thống đang chào thua. Đồng thời, mang đến những cơ hội mới cho những ai biết nắm bắt. Meituan Dianping chính thức triển khai phương tiện giao hàng tự hành.
 • 13. 13 tieâuñieåm Không chuyển đổi là đánh mất cơ hội Nhìn vào biểu đồ tăng trưởng của các ứng dụng công nghệ thời gian gần đây, sẽ thấy, nhu cầu mua hàng trực tuyến, giáo dục trực tuyến, kinh doanh trực tuyến… vốn đã hình thành và đang tăng trưởng với tốc độ ổn định. Chỉ là, phần đông các DN truyền thống không nhận ra. Dịch bệnh hiện nay chỉ là ngòi nổ, kích thích cho nhu cầu vốn đang được hình thành từ phía người dùng. Việc đón nhận của khách hàng với các dịch vụ online thời gian gần đây cho thấy, tốc độ tiếp cận và triển khai chuyển đổi số từ phía các DN phải nhanh hơn nữa. Bởi trong tương lai không xa, với người dùng, DN không online, không có thông tin trên internet đồng nghĩa với việc không tồn tại. Trong thách thức này, DN không chuyển đổi nhanh sẽ mất cơ hội và DN không chuyển đổi sẽ phải đối mặt với bài toán thất bại hoàn toàn. Sẽ có ý kiến cho rằng, trong lúc kinh doanh khó khăn như hiện nay, tồn tại được đã là thách thức. Làm thế nào có điều kiện để chạy theo trang bị công nghệ hay chuyển đổi số? Thực sự, đây là câu chuyện của tư duy và chiến lược. Nếu chỉ nhìn ngắn và tập trung vào giải quyết khó khăn trước mắt mà quên đi việc thiết lập chiến lược lâu dài, DN rất dễ lâm vào tình trạng “hụt hơi”, và sẽ khó để có những bước tiến vượt bậc khi công nghệ đang ngày càng có những ứng dụng mạnh mẽ hơn vào đời sống. Vậy thì, DN có thể chuyển đổi số bắt đầu từ khi nào? Và từ đâu? Câu trả lời là ngay bây giờ, không chờ đợi và không đi một mình. DN rất cần có những đơn vị tư vấn, triển khai bài bản để những đầu tư cho công nghệ không trở thành phép thử. Song song với hoạt động số hóa, tiếp cận khách hàng bằng online là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng khác: DN phải đảm bảo được chất lượng sản phẩm. Đây là hai mặt cần được kiện toàn song song. Bán hàng online tăng nhưng thực tế nguồn hàng không ổn định, chất lượng bấp bênh, nguyên phụ liệu sản xuất phụ thuộc… thì thương mại điện tử không những không tiếp thêm lực mà còn có thể “giết” thương hiệu nhanh hơn bất kỳ sự cố nào. Các chuyên gia công nghệ dự báo, năm 2020 sẽ là thời điểm xu hướng trải nghiệm khách hàng thông qua số hóa phát triển mạnh mẽ. Người dùng sẽ đánh giá cao những thương hiệu có khả năng ứng dụng công nghệ gia tăng trải nghiệm cho khách hàng. Năm năm trước, IKEA, thương hiệu kinh do- anh nội thất hàng đầu thế giới đã chuẩn bị và ứng dụng số hóa vào kinh doanh. Đây sẽ là thời gian họ gặt hái thành quả cho đầu tư của mình. Đáng mừng là hiện nay các tổ chức hiệp hội cho thấy DN nội thất Việt Nam đang rất nỗ lực để có thể đuổi kịp làn sóng này. Tín hiệu tích cực từ phía những người đầu ngành cho thấy việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số của DN chế biến gỗ sẽ nhanh chóng lan tỏa. Tôi tin, đây chính là chìa khóa giúp ngành chế biến gỗ Việt Nam sớm thoát khỏi vai trò của một quốc gia gia công, nhận về phần chi phí thấp nhất. “Trong thách thức này, DN không chuyển đổi nhanh sẽ mất cơ hội và DN không chuyển đổi sẽ phải đối mặt với bài toán thất bại hoàn toàn”. Công nghệ mang đến những cơ hội mới.
 • 14. CÔNG TY KỸ NGHỆ GỖ LONG VIỆT CHUYÊN GIA CÔNG DÁN PHỦ VENEER, MELAMINE, LAMINATE CẮT TINH DÁN CẠNH-DÁN CẠNH CONG-DÁN PROFILE CHUYÊN SẢN XUẤT CÁC MẶT HÀNG FUNITURE CHUYÊN SẢN XUẤT, CUNG ỨNG VÁN MDF, PLYWOOD, PB Với hơn 16 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP KN gỗ Long Việt trở thành một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực sản xuất veneer gỗ tự nhiên. Năm 2019 vừa qua chúng tôi đã đạt được sản lượng dán #5 triệu m2. Trong năm 2020 này, công ty phấn đấu đạt mục tiêu sản lượng phủ dán veneer:  Phủ dán veneer 6.000.000 triệu m2.  Phủ dán melamine, laminate 1.000.000 m2.  Phủ dán pano profile 500.000 m2. Các nguồn veneer chủ lực: White Oak, Red Oak, White Ash, Maple, Cherry, Walnut, Mahogany, Poplar, Tràm, Xoài, Cao su, Xoan vườn…được nhập khẩu từ các thị trường lớn như Mỹ, Châu Âu, Newzealand, luôn có sẵn tại kho với trữ lượng lớn tương đương 1.500.000 m2 . Sẵn sàng đáp ứng mọi đơn hàng. Hệ thống máy lạng, máy sấy lưới hiện đại BabCock, Cremona của (Đức, Ý, Nhật). Với 8 máy lạng Slice và 1 máy lạng Rotary,sản lượng sản xuất tương đương 8 triệu m2 /năm, có độ dày từ 0.2 mm đến 2mm. Tại phân xưởng Cắt may, được trang bị đầy đủ máy móc hiện đại có công suất lớn với sản phẩm đầu ra có đường mí rất nhỏ, khắc phục được các yếu điểm của kĩ thuật dán veneer. Đặc biệt công ty vừa lắp đặt và vận hành thành công dây chuyền sản xuất chỉ cuộn với công suất 10.000 mét/ngày. Công ty có 10 chuyền dán, trong đó có 1 chuyền chuyên dán ván mẫu đảm bảo có thể giao mẫu cho khách hàng trong một ngày. Công suất dán hiện nay khoảng 18.000 m2 /ngày đáp ứng kịp thời cho mọi đơn hàng. Với hơn 16 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP KN gỗ Long Việt trở thành một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực sản xuất veneer gỗ tự nhiên. Năm 2019 vừa qua chúng tôi đã đạt được sản lượng dán #5 triệu m2 . Trong năm 2020 này, công ty phấn đấu đạt mục tiêu sản lượng phủ dán veneer: Phủ dán veneer 6.000.000 m2 . Phủ dán melamine, laminate 1.000.000 m2 . Phủ dán pano profile 500.000 m2 . Các nguồn veneer chủ lực: White Oak, Red Oak, White Ash, Maple, Cherry, Walnut, Mahogany, Poplar, Tràm, Xoài, Cao su, Xoan vườn…được nhập khẩu từ các thị trường lớn như Mỹ, Châu Âu, Newzealand, luôn có sẵn tại kho với trữ lượng lớn tương đương 1.500.000 m2 . Sẵn sàng đáp ứng mọi đơn hàng. Hệ thống máy lạng, máy sấy lưới hiện đại BabCock, Cremona của (Đức, Ý, Nhật). Với 8 máy lạng Slice và 1 máy lạng Rotary, sản lượng sản xuất tương đương 8 triệu m2 /năm, có độ dày từ 0.2 mm đến 2mm. Tại phân xưởng Cắt may, được trang bị đầy đủ máy móc hiện đại có công suất lớn với sản phẩm đầu ra có đường mí rất nhỏ, khắc phục được các yếu điểm của kĩ thuật dán veneer. Đặc biệt công ty vừa lắp đặt và vận hành thành công dây chuyền sản xuất chỉ cuộn với công suất 10.000 mét/ngày. Công ty có 10 chuyền dán, trong đó có 1 chuyền chuyên dán ván mẫu đảm bảo có thể giao mẫu cho khách hàng trong một ngày. Công suất dán hiện nay khoảng 18.000 m2 /ngày đáp ứng kịp thời cho mọi đơn hàng.
 • 15. Bên cạnh đó, chúng tôi còn chuyên gia công các chi tiết đặc biệt trong ngành gỗ như: Pano cửa, mặt hộc kéo,mặt ghế, chân bàn, mặt bàn, cánh cửa ép profile,… đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe về chất lượng. Trong năm vừa qua lượng hàng phủ dán pano tăng vượt trội nhờ đầu tư vào phát triển máy móc và dây chuyền sản xuất sản lượng tăng hơn 60.000m2. Đặc biệt trong năm 2019, chúng tôi đã và đang phát triển Long Việt trở thành một công ty Funiture tự chủ về toàn bộ dây chuyền gia công và nguyên vật liệu qua việc đầu tư : máy móc, chuyền sơn ,mở rộng diện tích sản xuất, đội ngũ kỹ thuật có tay nghề cao, cùng một số chứng chỉ để đáp ứng thị trường nước ngoài như :TSCA, SMETA… Chúng tôi sản xuất các mặt hàng nội thất gia đình, dự án nhà hàng, khách sạn, resort…trong và ngoài nước. Một số khách hàng lớn đã và đang gắn bó với Funiture Long Việt ngay trong năm đầu tiên như The Living, Minh Dương, Aliance, Fine Scandinavia, AXO, Investment,… Với dây chuyền khép kín tự chủ từ nguyên vật liệu : MDF, PB, Gỗ, Veneer, Laminate, Melamine, PVC…Chúng tôi tự tin rằng khi các bạn hợp tác với Long Việt bạn sẽ nhận được mức giá ưu đãi nhất với sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Ngoài ra, chúng tôi có tham gia đầu tư 2 nhà máy chuyên sản xuất ván MDF, PB là Công ty CP KN ván PB Long Việt tại Đồng Nai và Công ty MDF Đăk Nông. Vì vậy chúng tôi luôn luôn chủ động trong nguồn ván, rút ngắn thời gian sản xuất, tiết kiệm các chi phí trung gian. Chứng chỉ Carb P2/TSCA Title VI Địa chỉ: 455/9B Đường DT 743, KP Chiêu Liêu, P.Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương ĐT: 0274 3740 300 -Fax: 0274 3778 449 Website: www.veneerlongviet.com Email: sales@veneerlongviet.com - Ms.Huệ : 098 114 9016 - GĐ Kinh Doanh Email: kimhue@veneerlong viet,com - Mr.Liêm: 098 114 9021 - PP Kinh Doanh Email: thanhliem@veneerlongviet.com Chứng nhận hệ thống QLCL ISO 9001:2015
 • 16. 16 ñoáithoaïi Ngành chế biến gỗ thế giới đối diện với nhiều thay đổi thời gian vừa qua. Ashley là một trong những cái tên tiên phong trong việc dời cơ sở từ Trung Quốc sang Việt Nam. Chia sẻ định hướng phát triển ở thị trường Việt Nam với Furniture Today, ông Andrew Lien, CEO Wanek Furniture (công ty con của Ashley) tiết lộ những thông tin khá thú vị khi chọn Việt Nam làm điểm đến. Gỗ & Nội thất trích lược cuộc đối thoại này. * Là một trong những cái tên tiên phong trong việc dời cơ sở từ Trung Quốc sang Việt Nam, ông nghĩ sao về khoản thời gian đầu đặt nền móng ở Việt Nam? - Năm 2015, tôi mới chính thức tiếp quản công việc ở đây dù Ashey đã chọn đầu tư ở Việt Nam từ 2008. Chúng tôi gần như là đơn vị đầu tiên tập trung vào sản phẩm sofa nên thời đó chưa có nhiều đối thủ cạnh tranh trong khu vực. Hiện nay, với làn sóng đầu tư vào Việt Nam trong ngành nội thất, mức độ cạnh tranh đã cao hơn nhưng chúng tôi vẫn rất tự tin vì đội ngũ của chúng tôi rất giỏi: khởi động nhanh chóng, bộ phận sales cũng làm rất tốt giúp chúng tôi phát triển nhanh hơn dự liệu. Nhu cầu thị trường quốc tế ngày một khởi sắc tạo điều kiện cho không chỉ Ashley mà nhiều doanh nghiệp (DN) phát triển. * Thử thách lớn nhất cho Ashley trong năm vừa qua là gì? - Ở Việt Nam, chúng tôi có khá nhiều cơ hội phát triển. Tính tới thời điểm này, khoảng 92-95% quy mô sản xuất sản phẩm bọc nệm của chúng tôi đã được dời khỏi Trung Quốc. Thử thách chính hiện giờ chỉ là bắt kịp nhịp độ tăng trưởng. Tất nhiên chúng tôi luôn chú ý mở rộng và sáp nhập dọc các quy trình trong công ty, cố gắng giảm lượng việc thuê ngoài. Khi bắt đầu mảng nệm giường, thử thách lớn nhất là việc chúng tôi chưa từng làm mảng này ở Việt Nam. Chúng tôi đã bắt đầu khởi động và vào guồng trong chỉ 6 tháng, hiện nay đang sản xuất khoảng 20.000 sản phẩm mỗi tuần. Trước đó hầu hết nệm giường đều được sản xuất ở Trung Quốc, sau đó vận chuyển sang Việt Nam và các cơ sở ở Mỹ. * Việc dịch chuyển cơ sở từ Trung Quốc sang Việt Nam có khó khăn gì không, đặc biệt là vấn đề nhân lực? Thomas Russell thực hiện “ỞViệtNam,chúngtôi cókhánhiềucơhộipháttriển” Ông Andrew Lien, CEO Wanek Furniture: - Kinh nghiệm quản trị giúp chúng tôi rất nhiều. Một trong hai giám đốc sản xuất mảng nệm giường của chúng tôi được điều đến từ cơ sở Verona ở Ý, cơ sở này đã sản xuất nệm giường nhiều năm qua. Chúng tôi trông cậy vào họ nhiều về mặt huấn luyện. Không có nhiều chuyên viên về nệm giường ở Việt Nam, nhất là với loại nệm nén kiểu cũ. Việc hoàn thành quy trình huấn luyện trong thời gian ngắn như vậy đòi hỏi cách tư duy thoáng. Nhân lực chúng tôi hiện nay tất cả đều là người Việt, hầu hết đã đồng hành từ những ngày đầu. Chúng tôi huấn luyện rất nhiều về kỹ năng Ông Andrew Lien, CEO Wanek Furniture
 • 17. 17 ñoáithoaïi Wanek Furniture thành lập năm 2008, là một công ty chủ chốt trong chuỗi cung ứng của Tập đoàn Sản xuất Đồ nội thất Asley (Hoa Kỳ), đơn vị sở hữu mạng lưới cung ứng với 123 công ty trên toàn cầu. Hiện tại, tập đoàn đã mở rộng đầu tư tại Việt Nam (tập trung ở Bình Dương và Quảng Ngãi) với quy mô trên 12.000 lao động. quản lý, chuyên môn kỹ thuật… Hiện giờ có khoảng 13 nhân viên nước ngoài đang nắm giữ một số vị trí quản lý trong công ty. Rất nhiều nhân viên Việt Nam của chúng tôi giỏi tiếng Anh. Ở mỗi khu cũng có thông dịch viên nếu cần. * Hiện nay rất nhiều DN toàn cầu định hướng đầu tư vào Việt Nam, không chỉ riêng về mảng nội thất mà rất nhiều lĩnh vực khác. Điều này ảnh hưởng thế nào tới việc giữ chân đội ngũ nhân viên mà công ty đã đầu tư và đào tạo? - Ngoài môi trường làm việc tốt, chúng tôi cũng tin tưởng vào sự phát triển từ bên trong. Trong số nhân viên, có khoảng 30 người đã ở đây từ những ngày đầu. Mỗi khi có nhân viên phục vụ cho công ty tròn 10 năm chúng tôi sẽ tổ chức vinh danh đặc biệt. Một trong những thử thách mà cũng là ưu thế của chúng tôi so với những nơi khác là chế độ thưởng theo sản phẩm, thưởng đối với nhân viên làm việc hiệu quả và thưởng cho các nhân viên trung thành. Đây là điều gần như chưa có tiền lệ ở Việt Nam khi chúng tôi mới vào. Mức lương từ 300-500 USD/tháng là mức trung bình cho mỗi lao động ngành gia công nội thất ở Việt Nam và chúng tôi trả cao hơn mức trung bình. Chúng tôi luôn theo dõi xu thế hiện tại và để ý mức lương trên thị trường lao động. Nhiều công ty thu hút nhân viên của chúng tôi bằng các vị trí quản lý, giám đốc nên cũng có nhân viên ra đi và có người mới vào, nhưng không có gì bất thường, ngoài dự liệu cả. * Wanek Furniture làm gì để người lao động hài lòng với công việc? - Chúng tôi chú trọng nhiều vào môi trường làm việc. Khoảng 60% khu vực làm việc đều có máy lạnh. Có nhiều chương trình đào tạo. Còn có hệ thống đóng góp ý tưởng giúp người lao động gắn bó hơn. Tất cả đều hài lòng vì là một phần của tập thể, như một gia đình. Nhân viên có thể đóng góp những ý tưởng mà họ nghĩ sẽ có ích cho môi trường làm việc, giúp cho một ngày làm việc của họ nhiều hứng khởi hơn. Có rất nhiều mảng cần sự đóng góp như: sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, quy trình, máy móc… Chúng tôi sẽ đánh giá và thưởng tương xứng. * Về thời gian sản xuất thì sao? - Chúng tôi có lợi thế vì là bộ phận của Ashley nên nằm trong chuỗi cung ứng hoàn thiện. Mỗi tuần họ sẽ cho biết dự đoán về nhu cầu. Nếu đơn hàng nằm trong dự đoán đó thì chúng tôi chỉ cần khoảng 3 tuần để xác nhận lịch và sản xuất. Nếu đơn hàng nằm ngoài nhu cầu dự đoán, ví dụ như khi có đợt khuyến mãi, thì chúng tôi có thể không đủ nguyên vật liệu cung ứng và sẽ cần khoảng 45 ngày. * Vấn đề giao thông của Việt Nam có ảnh hưởng đến việc giao hàng? - Đó là một trong những yếu tố về hậu cần mà chúng tôi chú ý. Trong 9-12 tháng vừa qua, lượng đồ nội thất xuất đi gần như tăng gấp đôi và mọi người đều tập trung cập nhật tình hình vận chuyển, tình hình hải quan... * Xin cảm ơn ông.
 • 18. 18 ñoáithoaïi Hoài Sâm thực hiện Đãđếnlúcxuấtkhẩuonline! Ông Phạm Năng Duy, CEO Onbrand: * Trong bối cảnh hạn chế giao thương do dịch bệnh, xuất khẩu online đang là khái niệm mà các DN Việt Nam hướng đến. Ông đánh giá thế nào về nhu cầu này? - Không chỉ đến khi dịch bệnh bùng phát, DN trong nước đã có nhu cầu mở rộng kênh phân phối thương mại điện tử từ trước. Trong bối cảnh kênh phân phối hiện đại này đang phát triển nhanh, DN thấy được tiềm năng đó nên càng muốn thử sức. Tuy nhiên, nhiều DN vẫn chưa biết làm thế nào để bắt đầu. Nếu tìm được một đơn vị tư vấn, đồng hành thích hợp, tôi nghĩ, DN sẽ mạnh dạn hơn với chiến lược của mình. * Đó là lý do ông cùng các cộng sự xây dựng Onbrand? - Thấy được tiềm năng của thương mại điện tử, ban đầu chúng tôi tham gia kinh doanh với mục tiêu kiếm lợi nhuận từ việc bán hàng. Nhờ sở hữu đội ngũ trẻ, sáng tạo và nhanh nhạy với những nhu cầu của người dùng internet nên thời gian đầu Onbrand phát triển rất tốt. Tuy nhiên, khi định vị lại chiến lược phát triển, chúng tôi nhận ra việc kinh doanh phụ thuộc nhiều vào nhà cung cấp, bởi mình còn thiếu nền tảng sản xuất. Trong khi đó, Việt Nam là quốc gia có trình độ sản xuất cao, khả năng cung ứng cho rất nhiều thương hiệu lớn trên thế giới. Ý định dùng thế mạnh của mình để đưa hàng hóa Việt Nam lên trên các trang thương mại toàn cầu từ đó khởi phát. Chiến lược mới gần như thay đổi cách vận hành của Onbrand nhưng các thành viên đều phấn khởi vì câu chuyện kinh doanh mới không chỉ có nhiều tiềm năng mà còn có ý nghĩa về mặt tự hào dân tộc. Sau một thời gian làm việc trực tiếp với DN sản xuất trong nước, đến nay, chúng tôi đã có thể tự tin với con đường mới của mình. Đánh giá cao tiềm năng và thực lực sản xuất của doanh nghiệp (DN) trong nước, mục tiêu của Onbrand trong 5 năm tới là gây dựng thành công 100 thương hiệu Việt Nam lên các sàn thương mại quốc tế.
 • 19. 19 ñoáithoaïi muốn tổ chức khâu kinh doanh trên Amazon thì cũng cần đến đội ngũ từ 4 đến 6 nhân lực và phải đầu tư trong vòng 2 đến 4 năm mới có được kết quả như ý. Trong khi đó, Onbrand đã có sẵn đội ngũ cũng như kinh nghiệm. Chúng tôi ghi nhận có những DN tự vận hành, doanh thu chỉ tầm 1.000 USD/tháng thì nay, team Onbrand vận hành chạm mức doanh thu 1.000 USD/ngày. Mỗi DN đều có thế mạnh riêng. Kinh doanh trên internet là cuộc chơi hoàn toàn khác biệt với kinh doanh truyền thống. Ngoài vấn đề doanh số, đây còn là lựa chọn giúp DN tiết kiệm được chi phí, tối ưu nguồn lực. Nếu đưa lên bàn cân, DN sẽ thấy được lợi ích của mình khi hợp tác với Onbrand. Hợp tác để khai thác thế mạnh của nhau cũng là cách cùng nhau phát triển. “Kinh doanh trên internet đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược và thông thạo những đặc thù riêng của nó. Hiểu được luật chơi thì sẽ chơi tốt hơn”. * Nghĩa là, sản phẩm của DN Việt Nam sản xuất hoàn toàn có thể phân phối trực tiếp đến khách hàng quốc tế? - Phần lớn, DN Việt Nam đều có sản phẩm chất lượng, có thương hiệu nhưng không biết cách đem các giá trị ấy đến với người tiêu dùng toàn cầu. Những hạn chế này chính là lý do DN Việt mới chỉ nhận được giá trị thấp nhất trong chuỗi cung ứng. Thương mại điện tử đã chứng minh khả năng của nó trong việc làm cầu nối đưa DN đến với khách hàng cuối. Tôi nghĩ, nếu làm tốt ở kênh phân phối này, sản phẩm Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục khách hàng toàn cầu. Đã đến lúc, DN Việt Nam phải nghĩ đến xuất khẩu online. * Điều gì khiến ông tự tin khi quyết định trở thành đối tác kinh doanh thay vì là đơn vị kinh doanh trực tiếp? - Chúng tôi tự tin vì Onbrand có lợi thế là hiểu được đặc thù DN Việt, lại có kinh nghiệm “chiến đấu” trong môi trường kinh doanh tiềm năng nhưng khắc nghiệt này. Không phải chỉ cần sản phẩm chất lượng là có thể phát triển. Kinh doanh trên internet đòi hỏi DN phải có chiến lược và thông thạo những đặc thù riêng của nó. Hiểu được luật chơi thì sẽ chơi tốt hơn. * Cụ thể, Onbrand sẽ cộng tác với DN theo hình thức nào? Khi nhận sản phẩm, Onbrand sẽ tiến hành nghiên cứu thị trường của sản phẩm đó trên Amazon, bao gồm phân tích thị trường, hành vi khách hàng, chiến lược đối thủ. Từ đó chúng tôi đề ra chiến lược bán hàng, giúp tối ưu tỉ lệ chuyển đổi, phù hợp với mục tiêu mà DN đề ra. Chúng tôi cùng khách hàng tạo tài khoản bán hàng chuyên nghiệp trên Amazon, tránh tối đa sai sót khi đăng ký. Sau đó, sẽ tối ưu trang bao gồm: hình ảnh, tiêu đề, các đặc điểm nổi bật của sản phẩm, mô tả sản phẩm và thương hiệu… Đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp của Onbrand sẽ triển khai chạy quảng cáo Amazon PPC, tối ưu hóa doanh thu bằng việc phân tích mức độ hiệu quả của quảng cáo để DN có thể đạt được hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí. Onbrand sẽ thay DN sản xuất chăm sóc tài khoản bán hàng và chăm sóc khách hàng cũng như báo cáo tình hình kinh doanh gửi đến DN. Bên cạnh dịch vụ bán trên Amazon, Onbrand còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khác như: đăng ký trademark, đăng ký FDA, thành lập văn phòng đại diện và cung ứng dịch vụ kho bãi tại Mỹ,... nhằm tạo nên hệ sinh thái toàn diện để DN có thể xúc tiến và kinh doanh thành công trên nền tảng Amazon. * Phản ứng của DN thế nào với các hình thức hợp tác này? Đối tác của Onbrand đang có những phản hồi tích cực. Bài toán đưa ra rất đơn giản. Trong trường hợp DN * Online là môi trường rất dễ có những thay đổi lớn. Mục tiêu của ông trong 5 năm tới? - Internet là nơi khởi xướng nhiều xu hướng, trào lưu. Vấn đề là chúng ta nắm bắt được xu hướng để có được thế mạnh cạnh tranh như thế nào. Onbrand kỳ vọng, trong 5 năm tới, chúng tôi sẽ xây dựng và vận hành kinh doanh trên nền tảng Amazon thành công cho 100 DN Việt. Trong đó, tập trung vào các DN chế biến gỗ, thủ công mỹ nghệ, chế biến thực phẩm và may mặc. * Ông đánh giá thế nào về tiềm năng của việc xuất khẩu online sản phẩm nội thất? - Đây là mảng chúng tôi tập trung rất lớn. Hiện chất lượng sản phẩm nội thất Việt Nam được đánh giá cao, người dùng thế giới đón nhận rất tích cực. Trong tương lai, sẽ có không ít thương hiệu nội thất Việt Nam tiến ra thế giới thông qua kênh xuất khẩu đặc biệt này. * Xin cảm ơn ông về những trao đổi này!
 • 20. Mang đến độc giả bức tranh toàn cảnh của việc kinh doanh nội thất trên các trang thương mại điện tử toàn cầu Gỗ & Nội thất mong muốn sẽ góp thêm cái nhìn tích cực cho những chọn lựa kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trong thời kỳ mới. A mazon.com, wayfair.com, walmart.com, homedepot.com, qvc.com… là những trang thương mại điện tử đang thu hút lượng người dùng rất lớn trên thế giới nói chung cũng như Mỹ nói riêng. Những số liệu kinh doanh, trên các kênh trực tuyến này đều phản ánh sự tăng trưởng tích cực của ngành hàng nội thất. Theo các chuyên gia thương mại điện tử, xu hướng cá nhân hoá, tính cơ động trong lắp ráp nội thất, logistic phát triển… chính là những chìa khóa mở cửa cho thương mại điện tử ngành hàng này phát triển. Internetrộngcửachokinh Đồ họa: Tiến Đạt Thị trường nội thất trên Amazon Mỹ (Nguồn: yes4all) Doanh thu các mặt hàng nội thất trên Amazon Mỹ (Nguồn: yes4all) Tổng dung lượng thị trường hơn 430 triệu USD/tháng. Có hơn 1,8 triệu mẫu sản phẩm đang được kinh doanh (tính toàn ngành nội thất). Với khoảng hơn 150 thương hiệu khác nhau (chỉ tính các thương hiệu kinh doanh tốt trên Amazon). Hơn 1,2 triệu sản phẩm được bán ra mỗi tháng. 5,2 tỷ USD Với hơn 150.000 cái được bán ra mỗi tháng. 175 triệu USD mỗi tháng Nệm và khung nệm 85 triệu USD mỗi tháng Nội thất phòng ngủ Nội thất phòng khách Nội thất văn phòng Nội thất nhà bếp 80 triệu USD mỗi tháng 60 triệu USD mỗi tháng 42 triệu USD mỗi tháng Trong đó khung giường tầm 7 triệu USD/tháng. Với số lượng khoảng 60.000 cái. (*) Tốc độ tăng trưởng của năm 2018 so với 2017. Tốc độ tăng trưởng 70%/năm Tốc độ tăng trưởng tầm 40%/năm Tốc độ tăng trưởng khoảng 40%/năm Tốc độ tăng trưởng khoảng 35%/năm Tăng trưởng đáng kể của kênh phân phối online trên wayfair.com (Nguồn: Statista.com) So với kênh phân phối truyền thống, kênh online của wayfair.com có mức tăng trưởng ấn tượng, gần 60%/năm, đạt 2,5 tỷ USD trong năm 2016. wayfair.com Loại hình kinh doanh khác của wayfair 2015 2,3 3,4 2016 Tăng trưởng 2016/2015 +50,2% +59,7 +29,70,7 (31,6%) 1,5 (68,4%) 0,9 (27,3%) 2,5 (72,7%) Doanh thu của 10 nhà bán hàng online lớn nhất thế giới trong năm 2019 (Nguồn: eMarketer.com - ĐVT: tỷ USD) Amazon eBay Walmart Apple Home Depot Best Buy Macy’s QVC Costco Wayfair $221,13 $35,89 $27,47 $22,59 $9,76 $7,21 $7,30 $7,56 $7,40 $7,72 20 ñoáithoaïi
 • 21. doanhnộithất 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tăng trưởng doanh thu của ông trùm bán lẻ online Amazon trong 15 năm qua Nguồn: Statista.com (tỷ USD) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* (Đơnvịtính:zetabytes) 200 150 100 50 0 2 5 6,5 9 12,5 15,5 18 26 33 41 50,5 64,5 79,5 101 129,5 175 Tăng trưởng của ngành hàng nội thất và gia dụng trên kênh thương mại điện tử Trung bình, ngành nội thất và gia dụng tăng trưởng 8,4%/năm. Statista dự đoán, đến 2021, doanh thu ngành hàng này sẽ đạt 42,4 tỷ USD/năm, chỉ tính riêng kênh bán hàng online. (Nguồn: Statista.com) 28,4 32,6 36,5 39,5 41,7 42,4 +8,4% Top 5 trang thương mại điện tử đang kinh doanh nội thất hiệu quả nhất hiện nay tại thị trường Mỹ Doanh thu ròng danh mục đồ gia dụng và nội thất amazon.com wayfair.com walmart.com homedepot.com qvc.com 1,7 1,5 1,1 0,9 0,8 -27,30% 0% 5,40% 7,80% 8% 9,50% 11,20% 12,30% 15,70% 18,60% 34% Overstock.com Ikea.com Target.com Po erybarn.com Amazon.com Homedeport.com Westelm.com Walmart.com Macys.com Costco.com Wayfair.com Doanh thu của Wayfair tăng nhanh nhất trong các nhà bán lẻ. Amazon tuy có thị phần lớn nhưng có doanh số tăng chỉ 8% trong thị trường này. 33,4% 29,7% 4,7% 3,7% 3,2% 3,2% 3% 2,7% 2,6% 2,1% 11,7% Wayfair.com Amazon.com Walmart.com Macys.com Po erybarn.com Costco.com Overstock.com Homedeport.com Target.com Westelm.com Other Amazon chiếm thị phần 29,7% ở thị trường nội thất trên thương mại điện tử. thị phần của các nhà bán lẻ nội thất online 2019 tốc độ tăng trưởng của các nhà bán lẻ nội thất hàng đầu trên thị trường thương mại điện tử 2019 21 ñoáithoaïi
 • 22. 22 ñoáithoaïi Theo ông Nguyễn Trung Dũng, ngành hàng nội thất của Việt Nam đang có nhiều cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, thông qua cầu nối cực kỳ hiệu quả là thương mại điện tử. Quý Yên thực hiện Amazondễmàkhó Ông Nguyễn Trung Dũng, CEO Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin HMD, thành viên của Yes4All: L à một trong những “seller” đứng đầu đang hoạt động tích cực trên các trang web bán hàng điện tử hàng đầu Amazon, Walmart, eBay..., Yes4all có trụ sở ở California, Hoa Kỳ. Tham gia kinh doanh trên những sàn thương mại điện tử lớn của thế giới từ giai đoạn đầu, Yes4all có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc phục vụ khách mua hàng qua màn hình máy tính. Nhiều năm qua, sản phẩm kinh doanh chính của Yes4all là các mặt hàng dụng cụ thể thao. Tuy nhiên, sắp tới, dải sản phẩm của Yes4all sẽ mở rộng sang nội thất. * Nội thất và dụng cụ thể thao là 2 ngành hàng hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân nào khiến Yes4all quyết định tham gia kinh doanh lĩnh vực này? - Sự phát triển không dành cho những người ở mãi trong vùng an toàn. Sau khi tích luỹ đủ kinh nghiệm bán hàng trên các trang điện tử, Yes4all quyết định mở rộng ngành hàng. Trong định hướng này, chúng tôi chú trọng kinh doanh các mặt hàng của Việt Nam hơn cả. Khảo sát thói quen mua hàng online của người dùng tại Mỹ và thị trường các quốc gia phát triển cho thấy, nội thất sẽ là mặt hàng được đón nhận trong tương lai. Nhìn lại, đây là sản phẩm thế mạnh của Việt Nam. Nội thất Việt Nam đã khẳng định chất lượng của mình trên thị trường thế giới với thứ hạng rất cao trong bảng tổng sắp các quốc gia xuất khẩu đồ gỗ. Hai yếu tố trên là động lực cho Yes4all dành sự chú ý cho ngành hàng này. Khi biết được sản phẩm nội thất Việt Nam chủ yếu ra thị trường thế giới qua con đường gia công, chúng tôi càng quyết tâm hơn. Bởi, thương mại điện tử hoàn toàn có thể đưa nội thất Việt đến với người dùng cuối, nghĩa là chạm đến giá trị cao nhất của chuỗi giá trị. Điều này khác hoàn toàn với việc gia công, chỉ nhận được phần lợi nhuận thấp nhất. * The New York Times đánh giá, sự hấp dẫn của các chuỗi cửa hàng nội thất đã bắt đầu mờ dần khi các trang web thương mại điện tử nổi tiếng như Amazon và Wayfair gia tăng cung cấp các mặt hàng tương tự, thường có giá thấp hơn. Theo ông, giá bán có
 • 23. 23 ñoáithoaïi * Việc này có đồng nghĩa với kinh doanh trên Amazon là hiệu quả? - Hoàn toàn không. Amazon đang ứng dụng đến 4 cấp độ chính dành cho đối tác của họ gồmFBA(FulfillmentByAmazon) , FBM (Fulfillment By Merchant) , AVC (Amazon Vendor Central) và DI (Amazon Direct Import). Các điều khoản hợp tác thì vô cùng khắt khe và bất lợi luôn hướng về cho nhà bán hàng. Tính đến nay, hệ sinh thái này đã có hơn 8 triệu nhà bán hàng (DN) tham gia nên tính cạnh tranh rất cao. Chỉ cần một vài sản phẩm có vấn đề hay hậu mãi không được thực hiện tốt, khiến khách hàng phản ảnh không tốt là xem như việc kinh doanh sản phẩm đó sẽ gặp khó khăn. Không chỉ các quy định hợp tác khắt khe, các loại phí cao, công tác thanh toán cũng mất nhiều thời gian hơn so với bình thường. Những DN nhỏ, không am hiểu luật kinh doanh của Mỹ chắc chắn không thể trụ nổi. Chưa kể, Amazon còn đang đầu tư cả Amazon Basics, một nhãn hàng riêng nhằm cạnh tranh trực tiếp với các nhà bán hàng khác. Hiện nay Amazon Basics là một thương hiệu bán rất mạnh trên nền tảng thương mại điện tử của Amazon và đang tiếp tục phát triển đa ngành hàng. thực sự là yếu tố quyết định trong việc tiêu dùng nội thất online? - Không chỉ giá mà khá nhiều yếu tố tác động đến việc mua hàng nội thất qua kênh online. Như việc mua dụng cụ nhà bếp, nội thất đã được người dùng hiện đại xem là hàng tiêu dùng. Các nhà sản xuất cũng khá tâm lý khi đưa ra các mặt hàng mà người dùng hoàn toàn có thể lắp ráp tại nhà, không cần phải có đội ngũ kỹ thuật như trước đây. Thói quen mua sắm trực tuyến đã bắt đầu ăn sâu vào phong cách sống của người dân. Cộng với tác động khá lớn của các công cụ marketing mạng xã hội, tôi nghĩ, đã đến lúc các đơn vị kinh doanh nội thất nghiên cứu mở thêm kênh phân phối mới, cụ thể là online. * Theo ông, hiện, trang nào kinh doanh tốt nhất mảng nội thất? - Amazon vẫn là ông trùm bán lẻ online, cả trong mảng nội thất và tất cả các mảng khác. Không phải ngẫu nhiên thế giới gọi Amazon là “đế chế thương mại điện tử”. Họ đã xây dựng được một hệ sinh thái hoàn hảo cho việc kinh doanh trực tuyến, từ việc người xem đang nghiên cứu sản phẩm nào đến công tác hậu mãi cho khách hàng đó, khép kín từ đầu đến cuối chuỗi giá trị kinh doanh. Vì vậy, Amazon phát triển thần tốc trong suốt thời gian qua là dĩ nhiên. “Thương mại điện tử hoàn toàn có thể đưa nội thất Việt đến với người dùng cuối, nghĩa là chạm đến giá trị cao nhất của chuỗi giá trị”. Ông Nguyễn Trung Dũng, CEO Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin HMD, thành viên của Yes4All:
 • 24. 24 ñoáithoaïi * Như ông đã nói, vẫn có hơn 8 triệu nhà bán hàng kinh doanh trên nền tảng này, trong đó, hơn 2,6 triệu nhà bán hàng tích cực? - Amazon là trang có nhiều người mua nhất. Chỉ tính riêng tài khoản Prime, Amazon đã có đến 110 triệu khách hàng. Do đó, cơ hội để tiếp cận khách hàng lớn nhất, phát triển doanh số trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, muốn tồn tại và phát triển trên nền tảng này, DN phải có thực lực, nhân lực, hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống kho vận, thích hợp với các quy định mà “ông trùm” đưa ra. DN tối ưu hóa được các công tác trong cả chuỗi cung ứng hàng hóa đến với thành viên Amazon, có kho tại Mỹ sẽ sở hữu nhiều lợi thế. Quan trọng không kém là DN phải có “chiến thuật” thích hợp trong từng cấp độ liên kết với trang thương mại điện tử này. * Kinh doanh trên Amazon, mức độ tăng trưởng của Yes4all thế nào? - Rất mừng là chúng tôi vẫn đang giữ ở mức tăng trưởng 20%/năm về doanh thu. Chúng tôi đang kỳ vọng con số này sẽ tăng khi có thêm mảng nội thất. Chậm nhất là tháng 5, những lô hàng nội thất Việt Nam sẽ có mặt trên các kênh bán hàng của Yes4all, bao gồm Amazon, eBay… Mỗi DN đều có một thế mạnh riêng nên chúng tôi không tham gia sản xuất mà liên kết với DN trong nước. Rất mừng là sau hành trình đàm phán và chuẩn bị dài hơi, Yes4all cũng thuyết phục được NCT, thương hiệu nội thất chuyên xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Hy vọng, hợp tác này sẽ là mở đầu thuận lợi cho hành trình Yes4all đưa sản phẩm nội thất Việt Nam ra thế giới, thông qua thương mại điện tử. * Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về cách thức DN chế biến gỗ có thể hợp tác với Yes4all? - Chúng tôi không phải là đơn vị mua hàng để kinh doanh, phân phối lại. Chúng tôi tìm kiếm sự hợp tác, nghĩa là, sẽ cùng đồng hành với DN trong việc nghiên cứu thị trường, xu hướng, phát triển mẫu mã… Với kinh nghiệm và hệ thống sẵn có, Yes4all sẽ đảm nhận phần thế mạnh của mình là kinh doanh trên môi trường online. Khi cả hai phía đều thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, tôi tin là liên minh giữa Yes4all và DN chế biến gỗ sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi trong câu chuyện hợp tác này không chỉ là lợi nhuận mà chính là đưa nội thất Việt Nam đến với khung giá trị cao nhất trong chuỗi giá trị. Sản phẩm chế biến gỗ Việt Nam xứng đáng hưởng những thặng dư đó. * Ngoài nội thất, Yes4all có chú ý đến mặt hàng nào khác? - Hiện nay, “made in Vietnam” là một lợi thế trong kinh doanh toàn cầu. Riêng kinh doanh trên online, người dùng đòi hỏi DN phải có các yếu tố sau: chất lượng sản phẩm; thiết kế; nguyên liệu, chứng chỉ đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, giá cả cạnh tranh. Những yếu tố này, ngành chế biến gỗ đã hội tụ đủ nên chúng tôi rất tự tin. Sau khi làm tốt mảng nội thất, chúng tôi sẽ nghiên cứu tiếp đến sản phẩm Việt Nam có các thế mạnh tương tự là dệt may. * Xin cảm ơn ông về những trao đổi này!
 • 25. JAF GROUP Tập đoàn JAF được thành lập vào năm 1948 có trụ sở đặt tại Stockerau (Áo) là nhà cung cấp hàng đầu về nguyên liệu gỗ và sản phẩm từ gỗ ở Trung Âu. Tập đoàn chúng tôi hiện có 58 văn phòng ở 18 nước trong đó 3 văn phòng ở Đông Nam Á và 1 văn phòng ở Mỹ. Nhiều phân xưởng sản xuất hiện đại ở Romania (công ty J.F. FURNIR - FSC-C143584) và Áo với 30,000 m3 gỗ tròn được chế biến mỗi năm, 20,000 m3 gỗ xẻ và gỗ gia nhiệt (TMW) và 15,000,000 m2 ván lạng. > 83,000 sản phẩm > 366,000 m² diện tích nhà kho > 41,500 khách hàng > 3,000 nhân sự. JAF VIETNAM Công ty JAF Việt Nam hoạt động tại Việt Nam kể từ năm 2004 gồm 27 nhân viên. > 5,000 m2 diện tích nhà kho > 4,000 m3 gỗ xẻ > 400 m3 ván ép Nga > 400,000 m2 ván lạng Sản phẩm chính: gỗ nhập khẩu các loại, các sản phẩm có chứng chỉ FSC® (FSC-C147563), chứng chỉ khai thác rừng (FM), đáp ứng yêu cầu EUTR. > Gỗ xẻ và gỗ tròn nhập khẩu từ Mỹ, Châu Âu: white oak, red oak, white ash, walnut, hard maple… > Gỗ Teak tròn và xẻ từ các nước Costa Rica, Brazil, Columbia, Ecuador, South Sudan … > Gỗ bạch đàn các loại: Grandis, Karri Gum, Cladocalyx,Saligna,KamareretừNamPhi, Uruguay … > Gỗ tròn và gỗ hộp từ châu Phi: Gõ đỏ, hương huyết, lim, xoan đào, Bosse, Iroko, Sipo … > Ván lạng nhập khẩu từ Mỹ, Châu Âu, Châu Phi: white oak, white ash, cherry, walnut, beech … Các sản phẩm đặc biệt: > Gỗ thông và gỗ tần bì gia nhiệt từ Phần Lan, Romania. > Gỗ tròn và gỗ hộp từ Suriname: WPL, MKB, KAW, BAS … > Ván lạng trang trí: Mahogany/Cerejera Crotch, Santos, Chestnut/Laurel/Mapa burl … > Ván ép Birch từ Nga: 100% birch, keo WBP or MR, chứng nhận EPA TSCA Title VI và Carb P2. www.jaf-globalsales.com WOOD – OUR WORLD CÔNG TY TNHH JAF GLOBAL VIỆT NAM Văn phòng: Tòa nhà Melody, Số 422-424 đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM. Kho: đường D1, khu công nghiệp An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Email: info@jaf-vn.com, Điện thoại: (028) 35127913
 • 26. 26 hoaïtñoänghoäi 26 hoaïtñoänghoäi Việt Nam được xem là một trong những cường quốc về chế biến gỗ và có thế mạnh cung cấp, triển khai các dịch vụ công nghệ thông tin. Kết hợp hai thế mạnh này hứa hẹn sẽ tạo nên những bước phát triển nhảy vọt. Hoài Ân Ảnh: Quý Hòa Cộngđồngdoanhnghiệpchếbiếngỗ đẩymạnhchuyểnđổisố và Thủ công mỹ nghệ Đồng Nai) cùng ký kết thỏa thuận hợp tác với FPT, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số cho các DN gỗ. Theo thỏa thuận, với năng lực, kinh nghiệm, các nền tảng, giải pháp công nghệ cùng đội ngũ chuyên gia chuyển đổi số, FPT sẽ tham gia chiến lược chuyển đổi số cho các Hiệp hội và các thành viên. Bên cạnh đó, FPT cũng xây dựng các cơ sở dữ liệu phục vụ cho ngành chế biến gỗ, góp phần số hóa các hoạt động quản trị... Ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch HAWA cho biết, thỏa thuận này là một trong những bước đi chiến lược, thể hiện nỗ lực của Hiệp hội, nhằm đem đến cho DN trong ngành những giải pháp mới, tối ưu vận hành, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng thương mại. Đồng thời, định hướng phát triển mô hình kinh doanh trong tương lai, gia tăng giá trị đồ gỗ và đảm bảo mục tiêu xuất khẩu 20 tỷ USD vào năm 2025. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT cho biết, C hiều ngày 5/3 tại TP.HCM, trong khuôn khổ tọa đàm “Mô hình O2O - Nền tảng kinh doanh từ offline đến online” do HAWA tổ chức, đã diễn ra một sự kiện đánh dấu quyết tâm ứng dụng công nghệ để cải tiến sản xuất của cộng đồng doanh nghiệp (DN) chế biến gỗ: Lãnh đạo các Hiệp hội HAWA, BIFA (Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương), DOWA (Hiệp hội Gỗ
 • 27. 27 hoaïtñoänghoäi chuyển đổi số là cách mạng chứ không chỉ là việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Nếu như trước đây, việc ứng dụng CNTT giúp DN có dữ liệu thì nay, chuyển đổi số sẽ giúp DN sử dụng được dữ liệu đó vào kinh doanh cũng như nâng cao quy trình, năng suất và khả năng sáng tạo của con người… để tạo ra được mô hình kinh doanh mới, thậm chí là có thể phá hủy mô hình kinh doanh cũ. “Trong tương lai, tự động hóa quá trình kinh doanh, hướng đến cắt giảm 70% thời gian và 50% chi phí để tạo lợi thế thì chỉ ứng dụng CNTT là chưa đủ”, ông Bình nói. không có nhà máy nhưng vẫn dễ dàng trở thành người bán nội thất lớn nhất thế giới. Vì điều này mà DN phải quyết liệt hơn trong những lựa chọn đầu tư của mình, thiết lập chiến lược phù hợp, tạo lợi thế cạnh tranh. Dịp này, HAWA cũng tiến hành ký kết với một số đối tác khác trong các lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ thực tế ảo (VR), showroom 3D và cộng đồng các giám đốc công nghệ thông tin (CIO) Việt Nam. Thỏa thuận nhằm đem đến cho DN trong ngành những giải pháp mới, tối ưu vận hành, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng thương mại. Khảo sát từ FPT cho thấy, DN nội thất hiện nay có ứng dụng công nghệ nhưng còn thấp, chỉ ở khâu sản xuất. Do đặc thù gia công, DN nội thất bán hàng nhưng không rõ ai đang mua hàng của mình. Việc chuyển đổi số có thể giúp DN hiểu khách hàng, biết được nhu cầu, cá nhân hóa… để tham gia tốt hơn vào chuỗi giá trị. Theo ông Bình, trong tương lai, công nghệ sẽ biến đổi nền kinh tế toàn cầu, có thể xuất hiện DN
 • 28. 28 hoaïtñoänghoäi 28 hoaïtñoänghoäi Trong 2 ngày 4-5/2/2020, tại Putrajaya - Malaysia đã diễn ra hội thảo quốc tế về “Thúc đẩy thương mại và phân phối lâm sản hợp pháp trong khu vực APEC”. Hội thảo này nằm trong chuỗi các cuộc gặp quan chức cấp cao lần thứ nhất (SOM1) khối APEC từ ngày 3 - 22/2. V iệt Nam có 2 đại diện tham dự hội thảo là ông Ngô Sỹ Hoài, Phó tổng thư ký Hiệp hội Lâm sản Việt Nam (VFORES) và ông Đào Tiến Dũng, Trưởng ban quản lý Dự án HAWA DDS, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA). Trước khi hội thảo diễn ra, 10 thách thức lớn trong kiểm soát gỗ bất hợp pháp và chứng minh nguồn gốc hợp pháp của gỗ đã được Ban tổ chức nêu ra và gửi tới các khách mời với mong muốn nhận được những góp ý đề xuất các giải pháp để qua đó giúp cho doanh nghiệp, người dân trong ngành lâm nghiệp chế biến gỗ tiếp cận nguồn gỗ hợp pháp dễ dàng ít tốn kém hơn, cũng như giúp cho chính quyền của các quốc gia ngăn chặn hiệu quả nạn khai thác, tiêu thụ, chế biến gỗ bất hợp pháp. Những thách thức lớn này bao gồm: sự phức tạp của các văn bản pháp luật quy định về gỗ hợp pháp trong một quốc gia và sự khác biệt giữa các quốc gia với nhau; nạn chứng từ/giấy tờ giả; nạn tham nhũng; gánh nặng chi phí lên doanh nghiệp nếu tuân thủ tốt các quy định của pháp luật; và sự phức tạp trong hành trình của gỗ dọc theo chuỗi cung ứng… Trong số 24 tham luận trình bày tại hội thảo của diễn giả hơn 20 quốc gia, tổ chức quốc tế trong và ngoài khối APEC, tham luận của HAWA với chủ đề: “Giải pháp công nghệ toàn diện trong việc xác định và xác minh nguồn gốc gỗ” đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của hội thảo bởi nó có thể khắc phục được hầu hết những vấn đề hóc búa đang đặt ra hiện nay. Quan điểm mới về giải pháp mà HAWA đưa ra với thế giới là: “Việc xác minh nguồn gốc gỗ cần phải dựa trên bằng chứng thực tế thay vì dựa trên các giấy tờ như hiện nay”. Với nền tảng công nghệ ngày nay, việc ghi nhận lại các bằng chứng thực tế theo thời gian thực đã trở nên dễ Đào Tiến Dũng Hawa đề xuất giải pháp công nghệ xácminhnguồngốcgỗvàsảnphẩmgỗ
 • 29. 29 hoaïtñoänghoäi 29 hoaïtñoänghoäi dàng và thuận lợi hơn bao giờ hết. Các giải pháp của HAWA đưa ra đã và đang được phát triển trong dự án HAWA DDS bằng cách tích hợp trên điện thoại thông minh, qua đó người dùng có thể dễ dàng ghi lại các bằng chứng hình ảnh theo thời gian thực, nhờ vậy phản ánh rõ việc khai thác, vận chuyển, chế biến gỗ được diễn ra tại đâu (thông qua vị trí tọa độ lấy từ GPS), thời gian nào, do ai thực hiện (căn cứ trên tài khoản và dữ liệu sinh trắc học của người dùng), và diễn ra như thế nào (thông qua hình ảnh được ghi lại trên hiện trường). Khi phương pháp này được ứng dụng rộng rãi, doanh nghiệp sẽ giảm thiểu tối đa những vấn đề phức tạp thường đi kèm với các loại chứng từ và giấy tờ như đã nêu ở trên, nhất là những chứng từ xuất xứ từ các quốc gia khác, nơi có sự khác biệt lớn về luật pháp và cách hiểu về nguồn gốc gỗ hợp pháp. Quan điểm mà HAWA chia sẻ là dựa trên bằng chứng thực tế theo thời gian thực, bởi nó giống nhau ở mọi nơi. Với việc ứng dụng các công nghệ mới như Blockchain và Trí tuệ điện toán, các bằng chứng đó sẽ không thể bị can thiệp và làm giả. Mục đích cuối cùng của hệ thống giải trình chính là giúp người mua tìm ra sự thực dựa trên bằng chứng thực tế do người bán cung cấp, từ đó đưa ra kết luận một cách chính xác là nguyên liệu gỗ được sử dụng thực sự có mang theo rủi ro bất hợp pháp hay không trước khi đưa ra quyết định mua hàng. Bà Emma Hatcher, Trưởng ban Tổ chức đã dành những lời ngợi khen chân thành cho các sáng kiến mà HAWA mang đến hội thảo và hy vọng sẽ sớm được chia sẻ những bài học thành công đến từ Dự án HAWA DDS.
 • 30. 30 hoaïtñoänghoäi H ội thi tay nghề cấp Bộ lần 9 năm 2020 dành cho các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khai mạc. Cuộc thi năm nay thu hút 250 thí sinh thuộc 27 trường. Tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ (Bình Dương) tổ chức 7 phân môn trong đó có môn nghề mộc dân dụng thu hút 13 thí sinh tham gia với sự đồng hành hỗ trợ từ HAWA. Các thí sinh sẽ thực hiện sản phẩm hàng trắng không sơn với nội dung làm cabinet trên ván MDF (môn nghề mộc mỹ nghệ) và sản phẩm từ gỗ thịt (môn nghề mộc dân dụng). Ban giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên các tiêu chí về kỹ năng vận hành máy, an toàn lao động, kỹ thuật thực hiện và chất lượng sản phẩm. Ông Trần Văn Khoái - Trưởng Ban giám khảo môn nghề mộc dân dụng cho biết: “Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao tay nghề lao động, đề thi được Ban tổ chức thiết kế tiếp cận trình độ cao, nhiều kỹ thuật và công nghệ mới, tiếp cận công nghệ 4.0. Các sản phẩm do thí sinh thực hiện đều phải đảm bảo các tiêu chí cao về kỹ thuật và chất lượng. Trong 2 năm qua, thí sinh nghề mộc Việt Nam đã góp mặt tại các kỳ thi tay nghề cấp châu lục và thế giới đều đạt giải cao. Điều đó cho thấy kỹ năng tay nghề và việc đào tạo trong nước đã có bước phát triển nhanh”. Theo Ban tổ chức, những thí sinh xuất sắc nhất sẽ được tuyển chọn tham dự hội thi cấp quốc gia năm 2020. Có mặt chỉ đạo tại Hội đồng thi Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh đánh giá cao công tác chuẩn bị của hội thi, cả về nội dung đến hính thức các môn. Đề thi đa dạng cập nhật kịp thời về công nghệ và kiến thức, các thí sinh làm rất nghiêm túc. Mặc dù tổ chức hội thi trong điều kiện khách quan dịch Covid-19, nhưng Ban chỉ đạo đã có sự điều chỉnh rất thành công và có sự ứng phó, chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn, hiệu quả. P.V 13 thí sinh dự thi tay nghề cấp Bộ môn mộc dân dụng
 • 31. 31 hoäivieânmôùi CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NĂNG LƯỢNG XANH Địa chỉ: 2B Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP.HCM Ngành hàng: Mùn cưa gỗ, bột gỗ... và các sản phẩm khác từ phế phẩm gỗ. Người đại diện công ty: Dương Phú Cường Website: https://gesupply.vn/ Email: yang.dp@bi2vi.com Điện thoại: 0902163708 CÔNG TY TNHH JAF GLOBAL VIỆT NAM Địa chỉ: Lầu 9 tòa nhà Melody - số 422-424 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Sản phẩm: Gỗ xẻ sấy, gỗ tròn dùng trong nhà và ngoài trời; gỗ gia nhiệt (thermal wood); ván ép Birch carb P2 của Nga; veneer phổ thông và trang trí nhập khẩu. Người đại diện: ông Alexander Mork Website: https://www.jaf-group.com Điện thoại: 090 147 4708 NHÀ MÁY SẢN XUẤT NỘI THẤT JAGER Địa chỉ nhà máy: Lô E, Khu công nghiệp Bình Xuyên, TT Hương Canh, H. Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Địa chỉ Văn phòng: Phòng 2601, toà nhà Petrowaco, số 97-99 Láng hạ, quận Đống Đa, Hà Nội Ngành hàng: Sản xuất nội thất cao cấp Website: https://jager.com.vn Người đại diện: Nguyễn Thế Hoan Điện thoại liên hệ: 0996021220 CABINET VISION SOUTH EAST ASIA PTY Địa chỉ: 251 Lãnh Bình Thăng, phường 12, quận 11, TP.HCM Ngành hàng: Phần mềm thiết kế và sản xuất nội thất Website: http://www.cabinetvisionseasia.com/ Người đại diện: Mr. Graham Rutter Điện thoại: 0356155625
 • 32.
 • 33.
 • 34. 34 chínhsaùch-phaùpluaät Kết thúc hành trình 8 năm đàm phán, Nghị viện Châu Âu chính thức phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) vào trung tuần tháng 2/2020. Thỏa thuận này mở ra nhiều cơ hội cho xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào châu Âu, đặc biệt là ngành chế biến gỗ. E VFTA sẽ xóa bỏ gần 99% các dòng thuế và rào cản thương mại giữa Việt Nam và EU. Theo thỏa thuận, Việt Nam sẽ giảm 65% thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ EU ngay khi EVFTA có hiệu lực. Phần còn lại sẽ được xóa trong giai đoạn 10 năm. Ở chiều ngược lại, EU sẽ giảm hơn 70% thuế quan đối với hàng hóa Việt Nam ngay sau khi hiệp định có hiệu lực. Phần còn lại sẽ được xóa thuế trong 7 năm tiếp theo. Kết quả của hơn 10 năm Theo ông Nicolas Audier, Chủ tịch EuroCham, EVFTA mở ra một chương mới về tăng cường thương mại và đầu tư giữa hai phía. Các hiệp định này sẽ cho phép doanh nghiệp (DN) châu Âu đón đầu xu thế phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam, có thêm cơ hội tham gia vào các thị trường, sản phẩm và dịch vụ của châu Âu. Các công ty châu Âu cũng có thể thâm nhập sâu hơn vào thị trường đang phát triển mạnh của Việt Nam. EuroCham đánh giá, thỏa thuận là kết tinh của gần một thập kỷ nỗ lực không ngừng nghỉ. Các cuộc đàm phán đã bắt đầu từ năm 2012 và EuroCham đã đồng hành cùng EVFTA trong suốt 12 vòng đối thoại đó. Kể từ khi thỏa thuận được chính thức kết thúc đàm phán vào năm 2015, EuroCham đã vận động mạnh mẽ để thuyết phục các nghị sĩ thuộc Nghị viện Châu Âu (MEP) về các lợi ích của Đại An Chắpcánhchongànhgỗ EVFTA: Sản xuất ván gỗ xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Trường Phát, Bình Dương - Ảnh: TTXVN.
 • 35. 35 chínhsaùch-phaùpluaät Hiệp định EVFTA. Không chỉ gói gọn trong các hoạt động đầu tư thương mại, hiệp định này còn giúp cải thiện sinh kế, mức sống và mở ra nhiều cơ hội mới cho người dân Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả của cuộc bầu cử ngày hôm nay mới chỉ là khởi đầu. Ngay bây giờ, vẫn rất cần đảm bảo việc triển khai Hiệp định EVFTA diễn ra suôn sẻ để các DN và người tiêu dùng ở cả Việt Nam và châu Âu có thể tận dụng mọi cơ hội mà Hiệp định này mang lại. “EuroCham sẽ luôn đồng hành và tiếp tục thúc đẩy quá trình này. Chúng tôi cam kết sẽ làm việc với Chính phủ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng các đối tác để đảm bảo rằng lợi ích mà Hiệp định mang lại sẽ đạt được các kỳ vọng trong thực tiễn”, ông nói. Ngành gỗ tự tin vì đã chuẩn bị kỹ Năm 2019, Việt Nam xuất sang EU gần 700 triệu USD đồ gỗ. Một trong những điều khoản đáng chú ý trong thỏa thuận EVFTA là các quy định quan trọng về bảo vệ môi trường và quyền lao động, giúp Việt Nam hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Với ngành chế biến gỗ, việc đảm bảo xuất xứ nguyên liệu là đòi hỏi hàng đầu. Rất mừng là yêu cầu ấy, đã được ngành chuẩn bị và đáp ứng từ lâu. Gần như, toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu cho ngành đều đến từ các nguồn hợp pháp. Chiếm phần lớn nguyên liệu trong các sản phẩm xuất khẩu là gỗ rừng trồng. Hiện rừng trồng trong nước bảo đảm cung cấp nguyên liệu cho ngành nên không phải lo ngại về yêu cầu xuất xứ. Thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, trung bình, cả nước mỗi năm trồng mới hơn 200.000 ha rừng cung cấp cho các DN. Mỗi năm, chỉ cần khai thác 50.000 ha là đủ cung ứng 50% nguyên liệu gỗ cho DN, 50% còn lại được nhập khẩu. Ông Huỳnh Văn Hạnh, Phó chủ tịch HAWA khẳng định: “Không phải bây giờ mới bắt tay vào làm, Việt Nam phát triển ngành gỗ bền vững trong nhiều năm qua nên các quy định về xuất xứ nguyên liệu càng làm sản phẩm gỗ Việt Nam thêm thế mạnh”. Khi EVFTA có hiệu lực, 90% sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường EU sẽ được hưởng thuế suất 0%. Lộ trình cắt giảm theo thỏa thuận khoảng 83% dòng thuế đối với các sản phẩm gỗ từ 6% về 0% ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực, 17% các mặt hàng còn lại sẽ về 0% sau 5 năm có hiệu lực. Trước mắt, so với các ngành khác, chế biến gỗ Việt Nam không được hưởng lợi nhiều hơn các mặt hàng chủ lực khác mà hiện nay EU đang duy trì thuế quan như dệt may, giày dép và nông sản. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Chánh Phương, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký HAWA, về lâu dài, khi EVFTA đã tạo hiệu ứng lớn lên các mặt hàng khác thì ngành gỗ sẽ gián tiếp hưởng lợi. Khi đó, ngành gỗ Việt Nam mở rộng quy mô và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Đơn cử là EVFTA sẽ tạo điều kiện cho các DN tiếp cận được về công nghệ sản xuất và quản lý, máy móc thiết bị của EU, được xem là có trình độ cao nhất thế giới hiện nay. “Trước đây, các loại máy móc thiết bị này luôn phải chịu thuế 20 - 30%, EVFTA có hiệu lực sẽ giúp giảm giá, thậm chí được miễn thuế hoặc trả chậm khi DN có nhu cầu đầu tư trang thiết bị”, ông Phương nói. Theo dự đoán của HAWA, EVFTA có thể giúp kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam vào EU đạt 1 tỷ USD ngay trong năm đầu tiên. Ông Nicolas Audier, Chủ tịch EuroCham. “Ngành gỗ đã định hướng phát triển bền vững trong nhiều năm qua nên các quy định về xuất xứ nguyên liệu càng làm sản phẩm gỗ Việt Nam thêm thế mạnh”.
 • 36. 36 chínhsaùch-phaùpluaät Khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực, theo đánh giá của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Quốc Trị, ngành chế biến gỗ Việt Nam sẽ phát triển trong năm 2020 dẫu có nhiều thử thách. * Sau một thời gian kiên trì với hàng loạt cuộc thương thảo, EVFTA cũng đã được thông qua, mang theo những tín hiệu đáng mừng. Ông đánh giá thế nào về tác động của thỏa thuận thương mại này với ngành chế biến gỗ? - Không chỉ EVFTA, có nhiều hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký. Cụ thể như các hiệp định Việt Nam - ASEAN, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CP TPP)… Các quốc gia thành viên sẽ cắt giảm hoặc xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam, trong đó có sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ. Đó là thuận lợi để phát triển. Tuy nhiên, để tận dụng tốt cơ hội này, chúng ta cần phải triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp. Ở phía Nhà nước, các bộ, ngành địa phương phải chủ động trong việc tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh để doanh nghiệp (DN) yên tâm đầu tư phát triển. Cần tiếp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo cơ chế thông thoáng trong sản xuất, lưu thông sản phẩm. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu gỗ, lâm sản. Không để những hoạt động này ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của ngành; Ở phía DN, cần phải nghiên cứu kỹ để nắm bắt được nội dung, qui định của các hiệp định cũng như chủ động tìm hiểu kỹ các thị trường, phát huy được những tiềm năng, lợi thế để phát triển mở rộng sản xuất các sản phẩm có thế mạnh, có sức canh tranh cao. Trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu đang đối diện với rất nhiều vấn đề và diễn biến bất ngờ như hiện nay, tôi cho rằng rất cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa DN với các hiệp hội ngành nghề, với các bộ, ngành trong việc Ngọc Quỳnh thực hiện Tănghoạtđộng quảngbácho sảnphẩmgỗViệt chia sẻ thông tin, hợp tác đầu tư, kinh doanh… để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các DN trong quá trình sản xuất kinh doanh. * Thương chiến Mỹ - Trung vẫn còn nhiều dư chấn, nay, lại thêm dịch bệnh đang ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc cũng như toàn cầu. Liệu tình hình này có khiến công tác phát triển của ngành bị giảm sút không, thưa ông? - Hiện tại, dịch Covid-19 chưa có tác động lớn đến xuất nhập khẩu gỗ, lâm sản của Việt Nam. Giá trị xuất khẩu gỗ, lâm sản năm 2019 sang Trung Quốc là 1,17 tỷ USD, thông qua 50 cửa khẩu biên giới đất liền và cảng biển, trong đó xuất khẩu qua 8 cửa khẩu biên giới đất liền là 72,4 triệu USD với các sản phẩm chủ yếu là lâm sản ngoài gỗ, các loại ván, gỗ tròn, gỗ xẻ... trong khi 100% mặt hàng dăm gỗ (mặt hàng xuất khẩu chủ lực, chiếm 66% tổng giá trị xuất khẩu) chỉ đi qua các cảng biển. Trong hai tháng đầu năm 2020, xuất khẩu gỗ, lâm sản của Việt Nam sang Trung Quốc ước đạt 187,5 triệu USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ khi dịch cúm Covid-19 tiếp tục phát triển mạnh tại các thị trường xuất khẩu gỗ, lâm sản chủ yếu của Việt Nam như Nhật, Hàn Quốc, châu Âu… sẽ dẫn đến nhu cầu tiêu thụ gỗ và lâm sản tại thị trường này giảm sút. Tình hình sẽ ảnh hưởng đến việc hoàn thành mục tiêu xuất khẩu của ngành chế biến gỗ trong năm 2020. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hết sức chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội, DN, các bộ, ngành liên quan theo dõi diễn biến tình hình, để có giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả.
 • 37. 37 chínhsaùch-phaùpluaät * Trong bối cảnh đó, Việt Nam là quốc gia đang có lợi thế rất lớn trong ngành này liệu có là lựa chọn thay thế? - Nhìn vào làn sóng FDI vào Việt Nam thời gian qua, có thể thấy rõ dịch chuyển của các DN ngành gỗ ở các quốc gia khác đến Việt Nam. Chứng tỏ, chúng ta đang có lợi thế lớn, hoàn toàn có thể trở thành điểm đến lý tưởng thay cho vị trí dẫn đầu hiện nay. Tuy nhiên, cùng với làn sóng dịch chuyển đơn hàng, chúng ta cũng sẽ đối mặt với tình trạng dịch chuyển sản xuất từ các nước khác vào Việt Nam chắc chắn cũng là trải nghiệm không dễ dàng với các DN trong nước. Để tăng sức cạnh tranh cho DN bản địa trong bối cảnh có nhiều thách thức, đặc biệt là sự chuyển dịch sản xuất từ nước khác vào, các bộ, ngành, địa phương có sự cân nhắc kỹ, để lựa chọn được các dự án FDI có trình độ công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; các dự án sản xuất, chế biến các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như sản xuất các sản phẩm đồ gỗ, lâm sản ngoài gỗ. Ngoài ra, bản thân các DN cũng phải quan tâm, từng bước đổi mới trình độ sử dụng công nghệ, trang thiết bị hiện đại trong sản xuất, chế biến các sản phẩm; đồng thời, nâng cao hiệu quả trong ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, quản lý, từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản trị DN, nâng cao sức cạnh tranh của DN. Có như vậy, chúng ta mới có thể cạnh tranh bằng chính thực lực của mình. * Nhà nước đã có những chính sách rất tốt để tạo điều kiện cho ngành chế biến gỗ phát triển, nhất là việc đầu tư phát triển nguyên liệu rừng trồng cho ngành. Thời gian tới, những chương trình đồng hành với DN trong ngành sẽ có những điểm nhấn nào, thưa ông? - Chắc chắn Nhà nước sẽ tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng nhằm cung cấp ổn định nguồn nguyên liệu trong nước phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến gỗ. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng các mô hình hợp tác hiệu quả, bền vững giữa người trồng rừng với các DN, nhằm chủ động được nguồn nguyên liệu, đáp ứng cho nhu cầu sản xuất, chế biến. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá trị DN không chỉ nằm ở sản xuất mà ở nhiều giá trị vô hình khác, quan trọng hơn cả là công tác quảng bá sản phẩm gỗ Việt Nam. Tôi cho rằng đã đến lúc, chúng ta cần phải xây dựng một chương trình xúc tiến thương mại cụ thể, bài bản, có sự trao đổi và thống nhất giữa DN, các hiệp hội với các bộ, ngành để đảm bảo việc thực hiện đúng mục tiêu, đạt hiệu quả. * Với tất cả những hỗ trợ trên, chắc hẳn Nhà nước cũng đặt mục tiêu lớn cho ngành? - Dư địa phát triển và tăng trưởng còn nhiều, nếu chúng ta tận dụng tốt những cơ hội cũng như ưu thế. Ngành công nghiệp chế biến gỗ đặt mục tiêu xuất khẩu từ 12,5 tỷ USD năm 2020, tăng khoảng trên 11% so với 2019. * Xin cảm ơn ông về những trao đổi này! “Trong bối cảnh giá trị DN không chỉ nằm ở sản xuất mà ở nhiều giá trị vô hình khác, việc quan trọng hơn cả là công tác quảng bá sản phẩm gỗ Việt Nam”.
 • 38. 38 chínhsaùch-phaùpluaät Doanh nghiệp (DN) ngành gỗ đang đón nhận thông tin thỏa thuận thương mại giữa Việt Nam và châu Âu với những cảm xúc khác nhau. Có DN kỳ vọng lớn, nhưng cũng có DN lo lắng vì thị trường đang giảm sút nhu cầu cũng như những tiêu chuẩn khắt khe của hiệp định. ngành có thể tiết kiệm được chi phí nhập khẩu máy móc khi thuế nhập khẩu từ Đức, Ý, Ba Lan, Bỉ, nơi đứng đầu thế giới về công nghệ sản xuất đồ nội thất, giảm xuống 0% từ mức 20 - 30% hiện nay. Bên cạnh đó, EVIPA sẽ giúp các DN EU yên tâm đầu tư vào nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, trong đó có ngành gỗ. Lợi ích không nhỏ khác là nhập khẩu nguyên liệu từ EU khi nguồn gỗ của châu Âu có chất lượng tốt, nguồn gốc rõ ràng. Nhưng cũng có những lo ngại Dù hào hứng, nhưng ông Lập vẫn có những lo ngại riêng. Hiện nay nhu cầu sản phẩm gỗ của châu Âu tăng trưởng rất thấp. Mức thuế xuất khẩu vào EU không quá 10% với tất cả các mặt hàng, nên việc giảm thuế xuống 0% không tạo nhiều động lực cho DN. “Chúng tôi đang cung cấp cho thị trường Anh 15 triệu USD mỗi năm các sản phẩm như tủ phòng ngủ, tủ quần áo bằng gỗ sồi. Tuy nhiên, sức mua thị trường Anh ngày càng thấp, đặc biệt sau Brexit”, ông Lập nói. Ông Phùng Quốc Cường, Giám đốc Tiếp thị Công ty Bảo Hưng thì cho rằng công ty đã ngừng tiếp cận thị trường châu Âu 7 năm qua và vẫn chưa có kế hoạch trở lại. Hiện Bảo Hưng đã có một số thị trường khá vững chắc là Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc. Giải thích về lý do Ngườihồhởi,kẻhoàinghi Vũ Dung EVFTA với ngành gỗ: N ghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) vào chiều muộn ngày 12/2. Hiệp định chỉ còn chờ Quốc hội Việt Nam thông qua trong kỳ họp tới sẽ có hiệu lực. Đón nhận thông tin này một cách hồ hởi, ông Đỗ Xuân Lập, Tổng giám đốc, Chủ tịch Tiến Đạt Furniture Corporation cho hay công ty chủ yếu sản xuất tủ bếp, bàn ghế xuất sang Mỹ, tuy nhiên, EVFTA sẽ mở ra cơ hội để tiếp cận thị trường mới với mức thuế ưu đãi, giảm rủi ro phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Mỹ. “Thị trường Mỹ có sức mua rất lớn, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng tìm kiếm thị trường mới”, ông Lập nói. Có ngay 1 tỷ USD Đánh giá về tác động của Hiệp định tới ngành gỗ, ông Nguyễn Chánh Phương, Phó chủ tịch HAWA cho hay EVFTA sẽ mở ra cơ hội lớn cho ngành chế biến gỗ trong nước thâm nhập sâu hơn vào thị trường EU. Ước tính ngay sau khi có hiệu lực, EVFTA giúp kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam vào EU đạt 1 tỷ USD ngay trong năm đầu tiên. Theo lộ trình, ngay khi hiệp định có hiệu lực, khoảng 83% dòng thuế đối với các sản phẩm gỗ từ 6% sẽ về 0%, số còn lại sẽ về 0% sau 5 năm. Trước mắt, các DN trong Hiệp định Bảo hộ đầu tư sẽ giúp các DN EU yên tâm đầu tư vào nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, trong đó có ngành gỗ.