PLI                                    PLI      Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng  ...
PLI                                          PLI       Mang Đến Cuộc Sống T...
PLI                                           PLI       Mang Đến Cuộc Sống...
PLI                                         PLI       Mang Đến Cuộc Sống Thị...
PLI                                         PLI       Mang Đến Cuộc Sống Thị...
PLI                                         PLI       Mang Đến Cuộc Sống T...
PLI                                          PLI       Mang Đến Cuộc Sống T...
PLI                                         PLI       Mang Đến Cuộc Sống Thị...
PLI                                          PLI       Mang Đến Cuộc Sống ...
PLI                                         PLI       Mang Đến Cuộc Sống Thị...
PLI                                          PLI       Mang Đến Cuộc Sống T...
PLI                                          PLI       Mang Đến Cuộc Sống T...
PLI                                         PLI       Mang Đến Cuộc Sống Thị...
PLI                                          PLI       Mang Đến Cuộc Sống ...
PLI                                          PLI       Mang Đến Cuộc Sống ...
PLI                                         PLI       Mang Đến Cuộc Sống Th...
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Danhthucdnangngucuaban
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Danhthucdnangngucuaban

463 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
463
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Danhthucdnangngucuaban

 1. 1. PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________ TRAÛ LAÏI XUNG LÖÔÏNG LAØM THEÁ NAØO ÑAÙNH Nhoùm cuûa baïn ñaõ meät moûi roài. Ñaõ khoâng coøn höng phaán nhö tröôùc vaø öôùc muoán leo nuùi nöõa. Ñeán döï nhöõng buoåi hoïp haøng tuaàn thöôøng THÖÙC DOANH NGHIEÄP chæ coù khoaûng 3 ngöôøi. Taát caû caùc cuoäc thaûo luaän chæ goùi goïn vaøo chuû ñeà chính saùch chung cuûa coâng ty vaø nhöõng hoài töôûng vaøo nhöõng gì ñaït ñöôïc trong quaù khöù. Khoâng ai coøn nghó tôùi töông lai vaø xaây döïng ÑANG NGUÛ CUÛA BAÏN nhöõng keá hoaïch ñaày trieån voïng ñeå ñaït ñöôïc nhöõng thaønh coâng choaùng ngôïp. Caùc nhaø phaân phoái coøn chöa rôøi khoûi doanh nghieäp, nhöng cuõng chaúng laøm gì caû. Löôïng saûn phaåm baùn raát chaäm vaø cuõng ñöôïc baùn khoâng ñuùng caùch. Maïng löôùi cuûa baïn ñaõ ñaït ñeán ñoä baûo Tom Shr iter hoøa. Söï taêng tröôûng vuõ baõo cuûa noù chæ coøn laø hoaøi nieäm. Coù caûm töôûng nhö baïn ñaõ bò rôi vaøo vuõng laày. Tinh thaàn noùi chung buoàn baõ vaø yeáu ôùt. Trong KDTM (Kinh doanh theo maïng) caùc nhoùm caàn phaûi thay ñoåi thöôøng xuyeân, hoaëc moïi ngöôøi tôùi hoaëc moïi ngöôøi ñi khoûi, phöông aùn thöù 3 laø khoâng neân coù, khoâng theå ñoùng baêng thaønh coâng laïi ñöôïc. Vì vaäy neân, neáu nhoùm cuûa baïn ngöøng phaùt trieån, caàn coù thôøi gian suy nghó moät caùch nghieâm tuùc laïi. Baïn coù muoán tin khoâng? Khoâng thaønh vaán ñeà. Ñôn giaûn laø haõy ngöøng laøm vieäc, “haõy röûa tay” vaø quan saùt. Seõ xaûy ra nhöõng ñieàu sau: 1. Nhoùm cuûa baïn ngöøng tuyeån nhöõng nhaø phaân phoái môùi vaø chæ nghieân cöùu laäp keá hoaïch 1 _____________________________________________________ 2 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
 2. 2. PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________“ÔÛ ñaây cuõng phaûi suy nghó, coù leõ neân xem laïi caùch tieáp caän vôùi coâng Laøm theá naøo ñeå hoài phuïc laïi höng phaán vaø ñoäng löïc, truyeàn laïi xungvieäc naøy, vaø taïm thôøi toâi seõ laäp moät keá hoaïch kinh doanh môùi, coøn caùc löïc môùi cho söï phaùt trieån cuûa nhoùm?öùng vieân seõ chôø ñôïi”. Söï phaân tích quaù möùc vaø laäp keá hoaïch luoân luoân daãn tôùi söï teâ lieät.2. Doanh soá baùn haøng ñi xuoáng, laäp keá hoaïch laø toát thoâi nhöng kinh Chuùng ta haõy taäp trung vaøo vieäc laøm theá naøo ñeå mang laïi cho nhoùmdoanh caàn ñöôïc xaây döïng treân caùc haønh ñoäng tích cöïc – baùn haøng vaø moät toác ñoä taêng tröôûng cao vaø traïng thaùi tích cöïc thöôøng xuyeân.tuyeån ngöôøi. “Trong thaùng naøy toâi laø nhaø phaân tích, sang thaùng sau toâi seõ laäp keá3. Vì doanh soá baùn haøng bò suy giaûm neân tinh thaàn trong nhoùm cuõng hoaïch, coøn sau ñoù laø nghieân cöùu ñaët ra muïc ñích”bò xaáu ñi troâng thaáy. Taâm traïng thuï ñoäng ñang xaâm laán … Laøm vaäy khoâng ñöôïc, söï höng phaán chæ coù theå sinh ra nhôø thaønh4. … Vieäc baùn haøng laïi tieáp tuïc giaûm suùt hôn. “Söï thuï ñoäng” trong coâng vaø söï taêng tröôûng khaùch quan. Ñoäng löïc xuaát hieän moät caùch töïnhoùm laø con ñöôøng chaéc chaén daãn tôùi söï thaát baïi hoaøn toaøn. Khi maø nhieân, khi tröôùc maét nhìn thaáy moät taám göông thöïc teá. Taát caû ñeàusöï höng phaán vaø nhieät huyeát khoâng coøn thì moïi ngöôøi seõ baùn haøng ít muoán trôû thaønh ngöôøi chieán thaéng hoaëc ít ra cuõng ñöôïc taém trong aùnhhôn, seõ tuyeån ngöôøi coøn ít hôn nöõa, hoï seõ khoâng coøn mong muoán vinh quang (trong tröôøng hôïp toài nhaát thì cuõng laø ñöôïc ñeàn buø döôùiñöôïc hoïc hoûi, nghe baêng casset, ñoïc saùch, ñi ñeán caùc cuoäc hoäi thaûo. côn möa vaøng). Baèng caùch ñoù chuùng ta caàn söï lôùn maïnh trong maïng löôùi. Noùi caùch khaùc, chuùng ta caàn coù nhöõng ngöôøi môùi, “maùu töôi”.5. Söï ñình treä seõ bieán thaønh moät giaác nguû lòm coøn chuùng ta thì ñöùng Thieáu ñieàu ñoù seõ chaúng laøm gì ñöôïc. Thöïc teá laø khoâng theå tieáp theâmvaø quan saùt. sinh löïc cho cuoäc soáng môùi cuûa caùc nhaø phaân phoái cuõ bôûi voán dó hoï6. Coù theå duõng caûm maø döï ñoaùn veà vieãn caûnh phía tröôùc: Doanh soá ñaõ quyeát ñònh raèng choã ñöùng cuûa hoï laø ôû phaàn ñuoâi. Caùc cuoäc hoäithöôøng xuyeân tuït giaûm, caùc khuoân maët buoàn baõ vaø ñoäng löïc seõ veà soá thaûo vaø baát cöù moät lôøi ngôïi khen naøo cuõng chæ coù theå giaûi saàu cho hoï,khoâng. nhöng cuõng chaúng ñöôïc bao laâu.7. Ñaõ khoâng theå chaën ñöôïc phaûn öùng daây chuyeàn: quan heä tieâu cöïc – Toâi muoán keå cho caùc baïn nghe veà moät cuoäc thi seõ giuùp caùc baïn, nhödoanh soá thaáp; khoâng coù ñoäng löïc –> doanh soá nhoû;. doanh soá nhoû – nhöõng thuû lónh, kieåm soaùt ñöôïc ñoäng löïc vaø söï höng phaán cuûa nhoùmlaïi theâm moät lyù do ñeå coâng vieäc ñình treä. Coøn tieáp theo laø ñình treä cuûa mình vaø seõ loâi cuoán ñöôïc caùc nhaø phaân phoái môùi, vì theá noù seõtheo caáp soá nhaân. daãn tôùi söï taêng tröôûng keát quaû trong moät thôøi gian daøi.8. Hoäi chaån ñöôïc tieán haønh. Ba nhaø phaân phoái trung kieân vôùi veû maët Tuy nhieân khoâng phaûi moät cuoäc thi baát kyø naøo (haõy goïi noù laø moätbuoàn baõ seõ phanh phui nguyeân nhaân caùi cheát laâm saøng cuûa nhoùm. cuoäc thi ñua, neáu baïn muoán) cuõng coù theå cho nhöõng keát quaû caànChæ coøn thieáu chuùt nöõa laø quò xuoáng. Vaø nhö vaäy ñaáy, vaán ñeà cuûa thieát. Raát nhieàu thuû lónh cho raèng, ñieàu chính yeáu laø chính nguyeân taécchuùng ta cuõng gioáng theá. Maø coù vaán ñeà thì caàn phaûi giaûi quyeát. 3 _____________________________________________________ 4 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
 3. 3. PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________thi thoá, coøn keát quaû seõ laø haäu quaû taát yeáu. Nhöng thaät ra khoâng phaûi D. Ñöøn g keùo daøi cuoäc thi: Ít ngöôøi laäp keá hoaïch cho moät naêm phíahoaøn toaøn nhö vaäy. tröôùc. Caùc nhaø phaân phoái, khoâng loaïi tröø, cuõng laø nhöõng ngöôøi nhöChuùng ta haõy cuøng xem xeùt xem cuoäc thi cuûa caùc baïn seõ phaûi nhö vaäy. Moät caâu hoûi mang tính khaúng ñònh:theá naøo, neáu baïn muoán ñaït ñöôïc moät ñieàu gì ñoù. taïi sao ña soá moïi ngöôøi mua böu aûnh vaø quaø sinh nhaät vaøo nhöõng phuùt cuoái cuøng? Cuõng vì lyù do ñoù, keùo daøi cuoäc thi nhieàu hôn haiA. Thaén g cuoäc chæ coù moät ngöôøi: neáu trong nhoùm cuûa baïn coù moät tuaàn laø khoâng hôïp lyù. Lòch söû ngaønh KDTM ñaõ ñöôïc bieát nhöõng cuoäcnhaø phaân phoá taøi naêng xuaát chuùng, nhöõng ngöôøi coøn laïi seõ thaäm chí thi ñua daøi tôùi caû moät naêm trôøi, nhöng tham gia vaøo ñaây chæ laø nhöõngkhoâng thöû thi laøm gì. Hoï nghó raèng duø gì chaêng nöõa thì anh chaøng kia thuû lónh coù kinh nghieäm. Chuùng ta ñang noùi tôùi nhöõng ngöôøi chöa coùcuõng chieán thaéng, vaäy thì coá gaéng ñeå maø laøm gì? Chính baïn cuõng kinh nghieäm, chöa töï tin vaøo baûn thaân vaø chöa coù ñoäng löïc laøm vieäc,hieåu raèng, neáu thöïc söï chæ coù moät ngöôøi tham gia thi thì ta seõ chaúng nhöõng keát quaû vaø phaàn thöôûng hoï caàn ngay baây giôø, “khoâng caàn phaûithu ñöôïc gì. Cuoäc thi phaûi ñöôïc hoaïch ñònh sao cho ngöôøi chieán thaéng ra khoûi quaày” Toâi xin ñeà nghò moät khung thôøi haïn sau:coù theå laø baát kyø ai. Moãi ngöôøi caàn phaûi thöû söùc mình, neáu khoâng seõchaúng coù yù nghóa gì. Toái thieåu laø moät vaøi giôø, coøn toái ña laø 2 tuaàn.B. Nhöõn g yeâu caàu ngaët ngheøo: neáu nhaø phaân phoái bieát tröôùc raèng E. Cuoäc thi höôùn g tôùi muïc ñích chöù khoân g höôùn g tôùi phöông tieän (coùanh ta seõ chaúng bao giôø ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû nhö vaäy, thì moät laàn nghóa laø caùc phöông phaùp thöïc hieän)nöõa anh ta seõ chaúng thöû söùc ñaâu. Ví duï: chuùng ta muùoân taêng doanh soá baùn haøng trong nhoùm. Taát nhieânKhuyeát ñieåm naøy haàu nhö laø phoå bieán ôû caùc thuû lónh, nhöõng ngöôøi ñôn giaûn hôn caû coù theå laø toå chöùc moät cuoäc thi ñua xem ai baùn ñöôïcmong muoán vöïc doanh soá taêng thaät nhanh, keát quaû seõ laø ngöôïc laïi vì haøng nhieàu nhaát. Nhöng ñoù khoâng phaûi laø caùch giaûi quyeát hieäu quaû.chaúng ai tham gia caû. Haõy laø nhöõng ngöôøi thöïc teá. Taïi sao? Taïi vì caùc nhaø phaân phoái cuûa chuùng ta seõ daønh toaøn boä thôøiC. Nhöõn g tieâu chuaån choïn ngöôøi chieán thaén g khoân g coù quan heä gì gian ñeå laäp keá hoaïch: laøm theá naøo ñeå hoï baùn haøng ñöôïc nhieàu hôn.ñeán vieäc taên g naên g suaát: Caùch toát nhaát laø taäp trung khoâng phaûi vaøo muïc ñích maø laø vaøoVí duï: Soá laàn tham döï caùc buoåi hoïp lôùn nhaát – khoâng gaén gì tôùi naêng phöông tieän. Vaø naøo, chuùng ta suy nghó vaø thay ñoåi luaät chôi. Caùchsuaát. Coøn ñöa ñöôïc tôùi caùc buoåi hoäi hoïp nhieàu ngöôøi môùi nhaát ñoù laø toát nhaát ñeå taêng doanh soá laø tuyeån nhieàu hôn caùc nhaø phaân phoái. Thöùnaêng suaát. Raát thöôøng xaûy ra tröôøng hôïp khi vieäc choïn khoâng ñuùng nhaát, töï hoï seõ söû duïng saûn phaåm, sau khi thu ñöôïc kinh nghieäm töømuïc ñích seõ daãn ñeán keát quaû thi ñua keùm. baûn thaân, hoï seõ keå cho baïn beø nghe, hoï seõ ñi baùn haøng. Baèng caùch ñoù, “Muïc ñích” laø taêng doanh soá baùn, coøn “phöông tieän” ñeå ñaït ñöôïc ñieàu ñoù laïi laø tuyeån theâm ngöôøi môùi. Cuoäc thi cuõng neân höôùng tôùi ñieàu naøy. Vì vaäy maø chuùng ta seõ trao phaàn thöôûng cho ai kyù ñöôïc 5 _____________________________________________________ 6 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
 4. 4. PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________nhieàu nhaø phaân phoái môùi nhaát, doanh soá töï noù seõ khoâng ñôïi baïn phaûi Baøi hoïc: Ñöøng toán tieàn vaøo caùc giaûi thöôûng, toát nhaát laø haõy cho ngöôøibaét noù taêng ñaâu. thaéng cuoäc giaønh ñöôïc söï coâng nhaän.Naøo, chuùng ta, nhö caùc thuû lónh, haõy nhaän veà mình vieäc laäp keá hoaïch G. Thoâng thöôøng caùc cuoäc thi khoâng daïy cho caùc nhaø phaân phoáivaø ñeà ra caùc chieán löôïc, daønh cho nhöõng nhaø phaân phoái döôùi mình nhöõng kyõ naêng caàn thieát.thôøi gian caàn thieát ñeå hoï haønh ñoäng. Cuoäc thi cuûa chuùng ta caàn taäp trung chính vaøo vieäc phaùt trieån caùc kyõF. Nhieàu thuû lónh ngaây thô cho raèng caùc nhaø phaân phoái seõ tranh nhau naêng cuûa nhoùm, nhöõng thöù maø hoï seõ söû duïng trong caùc hoaït ñoäng sauñeán ñeå giaønh giaûi thöôûng. Khoâng coù gì töông töï nhö vaäy ñaâu, hoï coøn naøy cuûa mình.chöa nghó ra giaûi thöôûng coù theå thay theá cho söï coâng nhaän taøi naêng Danh saùch caùc nguyeân taéc chôi coù theå tieáp tuïc ñeán voâ cuøng, nhöngcuûa hoï. Caùc nhaø phaân phoái thích thuù khi hoï ñöôïc thaùn phuïc. nhöõng gì vöøa ñöôïc nhaéc tôùi cuõng ñaõ ñuû ñeå tieán haønh caùc cuoäc thiChuùng ta haõy xem ví duï, moät cuoäc thi khaù phoå bieán “Bit teât vaø ñaäu”. thaønh coâng roài.YÙ nghóa cuûa noù nhö sau: Coøn baây giôø chuùng ta haõy chuyeån sang cuoäc thi hay nhaát trong lòch söûVaøo ngaøy thöù hai caùc nhaø phaân phoái seõ thoûa thuaän raèng vaøo ngaøy thöù KDTM (hoaëc cuøng laém noù cuõng khoâng phaûi laø toài ). Trong ñoù coù tính6 hoï seõ gaëp ôû nhaø haøng, vaø ngöôøi naøo sau moät tuaàn baùn ñöôïc nhieàu ñeán nhieàu nguyeân taéc ñaõ ñöôïc nhaéc tôùi, vaø caùc nhaø phaân phoái seõsaûn phaåm hôn seõ nhaän ñöôïc trong böõa aên toái ñoù moät ñóa thòt boø töôi tham gia vaøo noù moät caùch saün saøng. Keát quaû laø seõ coù söï höng phaán,roùi. Bò thua cuoäc seõ chaáp nhaän aên ñaäu vaäy. Hôn theá nöõa anh ta seõ traû caùc saùng kieán vaø ñoäng löïc. Chuùng ta coøn caàn gì hôn nöõa? Haõy nhìntieàn aên cho caû hai ngöôøi, trong khi phaûi ngoài xem ngöôi chieán thaéng cuoäc thi theo caùch sau: baïn coù 2 ngöôøi taàng 1 laøm vieäc keùm, ñaõ maáythöôûng thöùc mieáng thòt nhö theá naøo. thaùng nay hoï chaúng ñôõ ñaàn cho ai caû. Baïn bieát raèng chæ caàn hoï kyù ñöôïc moät vaøi ngöôøi môùi thì ñoäng löïc laøm vieäc seõ quay trôû laïi, chínhÑieàu hay nhaát trong cuoäc thi naøy laø ôû choã ngöôøi thaát baïi thöôøng hay vì seõ xuaát hieän taùc nhaân kích thích vieäc kieám tieàn. Nhö vaäy laø baïnkhao khaùt phuïc thuø ñeå laáy laïi danh döï ñaõ bò ñaùnh maát. caàn phaûi tieán haønh moät cuoäc thi sao cho noù nhanh choùng mang tôùiBaïn chaéc khoâng theå naøo töôûng töôïng ñöôïc caùc nhaø phaân phoái seõ nhoùm cuûa mình caùc nhaø kinh doanh theo maïng môùi.quyeát taâm ra sao ñeå chieán thaéng, maëc duø giaûi thöôûng chæ laø moät Caùc nguyeân taéc cuûa cuoäc thi:mieáng Bít teát. Söùc taùc ñoäng cuûa cuoäc thi naøy laø söï coâng nhaän cuûanhöõng ngöôøi khaùc (vaø cuõng laø söï lo sôï bò xaáu hoå) Haõy chuù yù, vieäc Moãi ngöôøi trong soá 2 nhaø phaân phoái treân caàn ñôõ ñaàu cho 1 ngöôøi môùi,tieán haønh cuoäc thi naøy chaúng maát ñoàng xu naøo, tuy nhieân noù mang laïi vaø sau ñoù giuùp ngöôøi naøy kyù ñöôïc theâm 6 ngöôøi môùi, nhöng khoânghieäu quaû khoâng theå choái caõi – taêng doanh soá baùn haøng. phaûi theo haøng ngang maø laø theo chieàu saâu, coù nghóa laø sao cho ñeán cuoái cuoäc thi moãi moät ngöôøi seõ coù theâm 7 ngöôøi môùi, moãi ngöôøi môùi ôû möùc thaáp hôn ngöôøi tröôùc ñoù. Chieán thaéng seõ laø ai tôùi ñích tröôùc. 7 _____________________________________________________ 8 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
 5. 5. PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________Cuoäc thi naøy höôùng tôùi vieäc phaùt trieån maïng löôùi khoâng phaûi theo 5. Keát quaû cuûa cuoäc thi laø laâu daøi, nhöõng nhaø phaân phoái môùi seõ mangchieàu ngang maø laø theo chieàu saâu. Con ñöôøng deã nhaát daãn tôùi chieán tôùi cho baïn lôïi nhuaän raát laâu daøi, coøn söï tích cöïc cuûa nhöõng ngöôøi cuõthaéng laø kyù ñöôïc moät ngöôøi môùi vaø keå cho ngöôøi naøy nghe veà cuoäc cuõng taêng leân moät caùch ñaùng keå nhôø ñöôïc “thay maùu töôi”.thi, vaø veà caùch sao cho nhanh choùng döôùi anh ta seõ coù moät daõy 6 nhaø 6. Cuoäc thi naøy khoâng cuõ ñi. Noù coù theå ñöôïc tieán haønh thöôøng xuyeânphaân phoái. Coøn sau ñoù seõ ñeà nghò anh ta noùi cho bieát ñòa chæ vaø soá maø khoâng sôï bò nhaøm chaùn. Coù theå thöû toå chöùc noù haøng thaùng.ñieän thoaïi öùng vieân tieàm naêng trong soá nhöõng ngöôøi quen cuûa anh ta. 7. Cuoäc thi chieám thôøi gian ít (ñoâi khi ngöôøi chieán thaéng ñöôïc xaùcSöû duïng chieán thuaät naøy, nhaø phaân phoái thoâng minh coù theå kyù ñöôïc 6 ñònh chæ sau hai ngaøy ñeâm), vaø noù kích thích ngöôøi tham gia vaøo cuoäcngöôøi sau moät vaøi ngaøy. Ñieàu ñoù ñôn giaûn thaät, taát caû chæ laø caàn ñôõ khoâng chaäm treã.ñaàu cho moät ngöôøi. 8. Nhôø cuoäc thi nhöõng ngöôøi tham gia seõ caûi thieän ñöôïc caùc kyõ naêngCoøn baây giôø, baïn nhö moät thuû lónh, caàn phaûi laøm sao cho nhöõng cuûa mình veà caùch tuyeån ngöôøi vaø coù ñöôïc söï töï tin. Ñoù chính laø moätngöôøi tham gia cuoäc chôi phaûi goïi ñieän tôùi mình ñeå hoûi xem bao giôø trong nhieàu cuoäc thi maø baïn coù theåtieán haønh trong nhoùm cuûa mình,seõ coù cuoäc cho thoâng tin. Taïi sao cuoäc thi naøy laïi coù theå vaän haønh vaø noù cuõng coù tính minh hoaï vì thoaû maõn ñöôïc taát caû nhöõng yeâu caàuñöôïc? cô baûn. Söï höng phaán cuûa nhöõng ngöôøi tham gia coù theå truyeàn cho caû1. Nhöõng ngöôøi tham gia caûm nhaän thaáy söï uûng hoä cuûa baïn, ñoäng löïc nhoùm. Trong cuoäc thi naøy khoâng coù ngöôøi thua cuoäc.laøm vieäc cuûa hoï taêng leân, chính hoï coù theå nhôø vaøo söï giuùp ñôõ cuûabaïn ma. Laøm vieäc coù ñoâi bao giôø cuõng mang laïi hieäu quaû toát hôn. CUOÄC THÖÛ NGHIEÄM CUOÁI2. Taát caû nhöõng gì caàn ôû nhaø phaân phoái döôùi baïn laø kyù ñöôïc moätngöôøi môùi. Khoâng phöùc taïp laém ñeå thuyeát phuïc moät nhaø phaân phoái “Toâi caàn nghó ñaõ” – Moät öùng vieân ñaõ noùi vaäy ôû cuoái buoåi cho thoângtöông lai kyù hôïp ñoàng,neáu anh ta bieát raèng sau moät vaøi ngaøy döôùi tin. Taát nhieân, chuùng ta khoâng muoán gaây söùc eùp vôùi ai, nhöng duø saoanh ta seõ coù 6 taàng. Taát caû caùc öùng vieân coøn laïi seõ tôùi thaønh moät thì cuõng caàn giuùp anh ta coù moät quyeát ñònh ñuùng ñaén chöù? Baïn nghóchuoãi sau ngöôøi thöù nhaát. sao khi nhaø phaân phoái tieàm naêng ñoù veà nhaø, anh ta coù khaû naêng seõ nhaän ñöôïc nhöõng thoâng tin boå sung veà coâng ty? Coù theå vôï anh ta seõ3. Cuoäc thi höôùng tôùi “phöông tieän” maø khoâng höôùng tôùi “muïc tieâu”. ñaùnh giaù söï laõnh ñaïo nhoùm qua nhöõng öu ñieåm hay khoâng? Anh ta coùKeát quaû chính laø nhöõng nhaø phaân phoái môùi vaø söï taêng leân cuûa doanh nhôù heát taát caû caùc chi tieát cuûa buoåi cho thoâng tin khoâng? Anh ta coùsoá baùn haøng – coù ñöôïc nhôø moät caùch töï nhieân laø hieäu quaû cuûa vieäc theå giaûi thích cho vôï hieåu nhöõng ñieàu tinh teá trong sô ñoà traû hoa hoàngtuyeån ngöôøi. khoâng? Lieäu anh ta coù theå nhaän ñöôïc nhöõng lôøi khuyeân thích ñaùng veà4. Taát caû ñeàu thaéng, thaäm chí caû ngöôøi thua cuõng ñaït ñöôïc moät ñieàu caùc vaán ñeà KDTM töø luaät sö cuûa mình hoaëc töø moät nhaø kinh teá hoïcgì ñoù (6 nhaø phaân phoái môùi mong muoán laøm vieäc). haøng xoùm khoâng? (Neáu nhö hoï coù moät chuùt hieåu bieát veà KDTM thì 9 _____________________________________________________ 10 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
 6. 6. PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________coù leõ hoï cuõng ñaõ laø nhöõng nhaø phaân phoái roài). Taïi sao laïi caàn tìm lôøi 1. Anh coù ñoàng yù laø moïi ngöôøi ñeàu caàn saûn phaåm cuûa chuùng toâikhuyeân töø nhöõng nhaø chuyeân nghieäp trong lónh vöïc luaät phaùp vaø kinh khoâng?teá? Thöïc ra chuùng ta cuõng ñaâu coù hoûi caùc chuyeân gia luaät vaø kinh teá 2. Anh coù thaáy saûn phaåm cuûa chuùng toâi giuùp moïi ngöôøi tieát kieäm tieànveà caùch thay baùnh xe hay xaây kho taøng! nhö theá naøo khoâng?Khoâng phaûi laø toát hôn nhieàu hay sao neáu öùng vieân ñoù coù quyùeât ñònh 3. Anh nghó sao veà chaát löôïng saûn phaåm cuûa chuùng toâi?khi taát caû caùc thoâng tin coøn noùng hoåi trong trí oùc vaø coù baïn ôû caïnh ñeåcoù theå traû loøi moïi caâu hoûi phaùt sinh. 4. Anh coù ñoàng yù raèng saûn phaåm ñoäc ñaùo naøy caàn cho moïi ngöôøi ngay chính luùc naøy khoâng?Coù nghóa laø caàn laøm sao cho öùng vieân naøy quyeát ñònh ngay khi coøn 5. Anh coù bò thuyeát phuïc raèng chaát “Sieâusaïch” cuûa chuùng toâi hieäuchöa ra veà. Chuùng ta seõ söû duïng moät phöông phaùp goïi laø “Cuoäc thöû quaû hôn nhieàu so vôùi taát caû nhöõng gì ñang coù treân thò tröôøng khoâng?nghieäm cuoái”. “Cuoäc thöû nghieäm cuoái” laø moät danh saùch ñôn giaûncaùc caâu hoûi maø baïn töï laäp ñeå moät laàn nöõa nhaéc laïi moät caùch ngaén 6. Anh coù nghó raèng moïi ngöôøi muoán tieát kieäm khi duøng caùc chaát taåygoïn cuøng vôùi öùng vieân taát caû nhöõng ñieåm chính ñaõ ñöôïc noùi tôùi trong röûa khoâng?buoåi cho thoâng tin. Taát caû nhöõng gì ñoøi hoûi ôû baïn laø haõy ngoài caïnh 7. Anh coù muoán tieát kieäm khi duøng caùc chaát taåy röûa khoâng?öùng vieân coøn ñang hoaøi nghi naøy vaø moät laàn nöõa noùi löôùt qua nhöõng 8. Anh coù hieåu raèng, khi trôû thaønh nhaø phaân phoái anh coù theå tieát kieämmuïc ñoù. Thöôøng laø ñieàu ñoù seõ ñaùnh tan nhöõng nghi ngaïi cuoái cuøng vaø ñöôïc 30% tieàn khi duøng taát caû caùc saûn phaåm cuûa coâng ty chuùng toâinhoùm cuûa baïn seõ coù theâm moät nhaø phaân phoái. khoâng?Naøo, ta haõy cuøng phaân tích moät “cuoäc thí nghieäm cuoái” cuûa moät nhaøphaân phoái cuûa nghieäp ñoaøn Supper chuyeân saûn xuaát caùc chaát taåy röûa. ÑAØO TAÏO:Maicô: “Coù leõ toâi seõ veà nhaø vaø bình tónh suy nghó laïi taát caû” 1. Anh nghó sao veà chöông trình ñaøo taïo mieãn phí cuûa chuùng toâi.Nhaø phaân phoái: “Tröôùc khi ñöa ra quyeát ñònh, toát nhaát laø moät laàn nöõachuùng ta haõy nhìn laiï caùc yeáu toá veà thoâng tin”. 2. Anh hieåu raèng caùc buoåi thöïc haønh toát hơn caùc buoåi lí thuyết ñôn thuaàn nhieàu chöù?Döôùi ñaây laø moät maãu khoâng phöùc taïp ñeå giuùp baïn coù moät quyeát ñònhthaêng baèng. Baèng caùch ñoù seõ khoâng coù moät yeáu toá quan troïng naøo 3. Haõy nhôù raèng: Ban ñaàu ngöôøi ñôõ ñaàu cuûa anh seõ xaây döïng giuùp anhthoaùt khoûi taàm chuù yù cuûa baïn. moät nhoùm, coøn anh thì quan saùt vaø hoïc theo göông anh ta. Anh nghó sao? Ñieàu ñoù coù giuùp gì ñöôïc anh khoâng? 4. Nhöõng buoåi leân lôùp cuûa chuùng toâi veà caùch tuyeån ngöôøi döïa treânMAÃU SAÛN PHAÅM thöïc teá ñaõ thaønh coâng. Anh nghó sao, coù ñaùng ñeán ñeå thaêm khoâng? 11 _____________________________________________________ 12 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
 7. 7. PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________5. Anh coù theå thöôøng xuyeân ñeán chi nhaùnh naøy cuûa coâng ty nhôø giuùp Nhaø Phaân Phoái: “Anh coøn caâu hoûi naøo nöõa khoâng? Toâi seõ vui loøngñôõ. Anh coù thaáy thích khi coù söï hoã trôï thöôøng xuyeân töø phía coâng ty traû lôøi”khoâng? Mai cô: “oà khoâng, ñuû roài”6. Neáu anh quyeát ñònh tieáp nhaän lôøi ñeà nghò cuûa chuùng toâi, anh coù saün Nhaø phaân phoái: “Tuyeät, vaäy ta baét ñaàu ngay töø baây giôø. Hôïp ñoàngsaøng söû duïng ñaøo taïo mieãn phí chuùng toâi daønh cho khoâng? ñaây, saûn phaåm vaø taøi lieäu nöõa, anh coù theå bình tónh nghieân cöùu taïi nhaø”.KINH DOANH Mai cô: “Taát nhieân roài! Coøn noùi gì nöõa! Ñaây laø moät cô hoäi tuyeät1. Nhö moät nhaø phaân phoái, anh seõ nhaän ñöôïc söï giaûm giaù 30% ñoái vôùi vôøi!”taát caû caùc saûn phaåm cuûa chuùng toâi. “Cuoäc thöû nghieäm cuoái” - Ñoù laø coâng cuï hieäu quaû coù theå giuùp böùt2. Mua theo giaù só vaø baùn theo giaù baùn leû, anh seõ nhaän ñöôïc 30% lôïi öùng vieân ra khoûi nhöng nghi ngôø khoâng caàn thieát, nhöõng thöù gaây ratöùc. thaùi ñoä luùng tuùng vaø khoâng tin töôûng. Taïi sao chuùng laïi xuaát hieän? Löôïng thoâng tin maø öùng vieân nhaän ñöôïc trong suoát thôøi gian cuûa buoåi3. Sau khi trôû thaønh nhaø phaân phoái, anh coù quyeàn kyù hôïp ñoàng cho cho thoâng tin ñieån hình laø quaù lôùn. Moät phaûn öùng töï nhieân laø yù muoánnhöõng ngöôøi khaùc vaø seõ nhaän ñöôïc phaàn traêm töø vieäc baùn haøng cuûa thöû phaân tích vaø saép xeáp laïi caùc thoâng tin vöøa nhaän ñöôïc. Maø ñieàu ñoùhoï. laïi ñoøi hoûi phaûi coù thôøi gian. Tuy nhieân ñoái vôùi öùng vieân naøy seõ toát4. Coâng ty chuùng toâi coù ñeà nghò vieäc tham gia vaøo chöông trình “OÂtoâ hôn neáu anh ta quyeát ñònh khi moïi thöù coøn noùng hoåi trong ñaàu. Coùthöôûng”. Vôï choàng anh coù muoán nhaän ñöôïc moät chieác OÂtoâ môùi töø nghóa laø baïn caàn giuùp anh ta! Baïn caàn ôû beân caïnh ñeå traû lôøi moïi caâuCoâng ty khoâng? hoûi baát kyø xuaát hieän. “Cuoäc thöû nghieäm cuoái” seõ giuùp baïn ñieàu ñoù.5. Anh coù theå ñaët haøng tröïc tieáp töø nhaø. Vôùi soá löôïng haøng lôùn anh seõnhaän ñöôïc söï giaûm giaù boå sung. ÑÖØNG RUÙT LUI VAØ ÑÖØNG ÑAÀU HAØNG6. Coâng vieäc naøy chieám khoaûng 10 –12 giôø moãi tuaàn. Ngaøi EL lôùn kính meán!7. Nhieàu nhaø phaân phoái luùc ñaàu cuõng keát hôïp moät coâng vieäc naøy vôùicoâng vieäc cuõ. Theo thôøi gian thu nhaäp ôû choã chuùng toâi seõ vöôït troäi so Toâi ñaõ nghe noùi raèng oâng laø moät huaán luyeän vieân noåi tieáng nhaát, moätvôùi thu nhaäp thöôøng xuyeân cuûa hoï, vaø hoï ñaõ thoâi vieäc sau khi daønh heát thuû lónh thöïc söï cuûa KDTM. Chính vì vaäy maø toâi vieát thö cho oâng. Toâithôøi gian cho KDTM. seõ khoâng xin oâng nhieàu vaø cuõng khoâng chieám cuûa oâng nhieàu thôøi gian ñaâu. Toâi hieåu roõ raèng thôøi gian laø haïn cheá nhö theá naøo ñoái vôùi moät8. Baây giôø anh seõ thaáy raúng KDTM coù theå thay ñoåi cuoäc ñôøi anh. nhaø chuyeân nghieäp nhö oâng. Vì vaäy toâi chæ xin moät aân hueä thoâi. 13 _____________________________________________________ 14 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
 8. 8. PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________Lieäu oâng coù theå tôùi Thaønh phoá toâi CHÆ MOÄT NGAØY vaø giuùp toâi baét Nhaø phaân phoái töông lai cuûa chuùng ta mong muoán khoâng nhieàu: taátñaàu coâng vieäc? Ñôn giaûn laø daïy cho toâi moät chieâu, vaø toâi seõ baét ñaàu caû chæ laø moät nhoùm môùi nguyeân coù ñoäng löïc laøm vieäc ngay baây giôø.xaây döïng nhoùm cuûa mình töø con soá khoâng. Vaø toâi cuõng seõ nôï oâng suoát Vaø anh ta khaù haøo phoùng, anh baïn Giaéc aáy, cho chuùng nhöõng TROØNñôøi Chaân thaønh bieát ôn oâng! MOÄT NGAØY!Giaéc Gaùnh naëng cuûa thuû lónh thaät deã sôï! nhöng vì caùc nhaø phaân phoái ñangMoät böùc thö nhö vaäy ñoù! Baïn seõ laøm gì sau khi nhaän ñöôïc moät thöù ñôïi chieán coâng töø chuùng ta, thì chuùng ta phaûi ñaït ñöôïc chuùng thoâi.töông töï nhö vaäy? Chuùng ta seõ phaûi laøm sao ñaây ñeå khoûi laøm thaát voïng Giaéc, vaø goùiMoät nhaø phaân phoái ñaày naêng löôïng vaø ñoäng löïc laøm vieäc coù theå gheùm moïi thöù chæ coù trong moät ngaøy?. Ñaêng thoâng baùo? khuyeân Giaéctrong töông lai seõ laøm taêng ñaùng keå thu nhaäp cuûa baïn. daãn hai ngaøn ngöôøi baïn tôùi ñoùn chuùng ta?Thaät deã chòu khi nhaän ñöôïc nhöõng böùc thö nhö vaäy, chaüng coøn gì Hay coù theå laø, caét daõy thaàn kinh xaáu hoå ñi, goõ cöûa töøng nhaø và vanphaûi noùi nöõa! Taát caû nhöõng gì maø anh chaøng Giaéc ñoù caàn chæ laø moät naøi moïi ngöôøi kyù hôïp ñoàng? Hoaëc coù theå veõ cho anh ta moät huy hieäuñieàu kyø dieäu! thaät to víi lôøi keâu goïi haõy tham gia vaøo maïng löôùi cuûa anh ta, roài sau ñoù ra naèm ôû moät sieâu thò gaàn ñoù nhaát, töï an uûi vôùi hi voïng raèng caùcMoät ngöôøi môùi tham gia vaøo KDTM, khoâng chæ ñôn giaûn laø xaây döïng nhaø phaân phoái tieàm naêng seõ tuï hoïp laïi, tay huô cao caùc tôø hôïp ñoàngcho mình moät nhoùm. Caàn phaûi ñi qua con ñöôøng: thöû vaø sai, ñi tôùi vöøa kyù? Hay coøn moät phöông aùn nöõa: gôûõi caùc böùc thö theo caùc ñòanhöõng khoaù ñaøo taïo, hoäi thaûo. ñoïc saùch, nghe baêng casset, hoïc caùch chæ töø cuoán danh baï ñieän thoaïi vaø chôø xem khi naøo thì möa seõ aøolaõnh ñaïo vaø daïy chính mình. Thaønh coâng chæ coù theå tôùi sau moät vaøi xuoáng. Chuùng ta chæ coù veûn veïn moät ngaøy, vì theá neân söï löïa choïnthaùng laøm vieäc caät löïc. Seõ coù nhöõng luùc bay cao, nhöõng cuù ngaõ, vaø coù cuõng raát haïn cheá. Vaäy ñoù, chuùng seõ phaûi laøm gì ñaây? (Hay laø giaû vôønhieàu ngöôøi ñaàu oùc thuû cöïu khoâng ñeán caùc buoåi hoïp, khoâng mua baïn khoâng nhaän ñöôïc thö, hoaëc oám vaø khoâng ñeán nöõa)haøng ngoaøi kho, coøn thieáu ñieàu gì khoâng xaûy ra!Ñeå laäp ñöôïc moät nhoùm thaønh ñaït, caàn thieát khoâng chæ laø moät thaùng. Lôøi Giaûi: Phöông phaùp “Baäc Thang”.Nhieäm vuï cuûa chuùng ta laø laäp töùc keùo ñeán nhieàu nhaø phaân phoái ñeålaøm cho Giaéc caûm thaáy ñöôïc söï thaønh coâng. Bôûi vì anh ta laø ngöôøi Giaéc Thaân meán!môùi khoâng chæ trong KDTM, maø ôû thaønh phoá naøy nöõa, nôi maø hai Toâi luoân thaáy deã chòu khi nhaän ñöôïc thö töø moät ngöôøi töï laäp vaø ñaàytuaàn tröôùc haàu nhö khoâng coù ai bieát gì. Thöïc hieän ñieàu ñoù quaû laø ñoäng löïc laøm vieäc nhö anh. Toâi kính troïng quyeát ñònh cuûa anh laø seõkhoâng deã daøng. kinh doanh rieâng vaø ñaûm baûo cho mình söï ñoäc laäp veà taøi chính. 15 _____________________________________________________ 16 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
 9. 9. PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________Anh raát ñuùng, toâi khoâng coù nhieàu thôøi gian raûnh ñaâu. Tuy nhieân toâi tôùi döï moät buoåi hoïp. Buoåi hoïp ñoù raát thuù vò, nhöng noù coù moät nhöôïcthöïc söï mong muoán söû duïng khaû naêng naøy ñeå giuùp anh thaønh coâng. ñieåm laø daøi tôùi hôn 2 giôø, vì vaäy maø Gioân khoâng ngoài ñöôïc tôùi cuoáiToâi cuõng thaáy raát thuù vò söï mong muoán cuûa anh muoán hoïc ñöôïc nhöõng buoåi. Anh ta cho raèng neáu caùc buoåi hoïp chieám maát nhieàu thôøi giankyõ naêng chuyeân nghieäp, thay vì phung phí thôøi gian, khi ñaõ choïn nhö vaäy, thì anh ta seõ khoâng ñuû thôøi gian ñeå tham gia kinh doanh.phöông phaùp thöû vaø sai. EL lôùn keå moät ít veà coâng ty vaø nhaán maïnh caùc cuoäc hoïp cuûa hoï seõCoù quaù nhieàu nhaø phaân phoái ñaõ saùng taïo ra chieác baùnh xe, trong khi chieám khoâng quaù 40 phuùt. Gioân noùi anh ta chæ coøn khoâng nhieàu thôøicoù theå duøng thôøi gian ñoù ñeå kieám tieàn vaø laäp nhoùm. Toâi ñoàng yù giuùp gian, Vì vaäy EL lôùn ñaõ tieán haønh buoåi cho thoâng tin raát nhanh tronganh, nhöng vôùi moät ñieàu kieän: anh haõy thoaû thuaän ñöôïc moät cuoäc gaëp voøng 20 phuùt.maët vôùi 2 – 3 ngöôøi quen, nhöõng ngöôøi ñoàng yù daønh ra 5 phuùt quyõ thôøi Khi EL lôùn keát thuùc, Gioân noùi “Taát caû ñeàu raát thuù vò, coù leõ toâi seõ veàgian cuûa mình. Ñôn giaûn haõy noùi vôùi hoï raèng, toâi muoán noùi chuyeän veà nhaø vaø seõ suy nghó kyõ veà chuùng”. Luùc ñoù EL lôùn môùi söû duïng “Cuoäctình hình kinh doanh trong thaønh phoá caùc anh. Anh cuõng coù theå baùocho hoï bieát veà teân goïi coâng ty cuûa chuùng ta. Toâi ñôn giaûn chæ laø chuaån thöû nghieäm môùi”.bò ñaët ra cho hoï moät vaøi caâu hoûi. Neáu ñieàu kieän ñoù ñöôïc thoaû maõn, toâi “Anh Gioân, trong khoaûng thôøi gian vaøi ngaøy tôùi trong maïng löôùi cuûahöùa raèng sau moät vaøi ngaøy trong nhoùm anh seõ coù 20 ngöôøi. Ñeå kyù anh Giaéc seõcoù ít nhaát 20 nhaø phaân phoái, vaø chuùng toâi muoán raèng hoïñöôïc 20 ngöôøi, taïm thôøi toâi seõ coù maët ôû thaønh phoá anh moät thôøi gian seõ ôû döôùi anh. Ñieàu ñoù ñaûm baûo cho anh coù ñöôïc moät söï xuaát phaùtngaèn, nhöng toâi seõ ñöa cho anh nhöõng kyõ naêng caân thieát vaø cô sôû ñeå choùng maët trong doanh nghieäp naøy. Chuùng toâi tin raèng ñoái vôùi chuùnganh coù theå töï laøm ñöôïc ñieàu ñoù. toâi anh coù theå trôû thaønh moät thuû lónh thöïc söï. Haõy laøm ôn vieát teânThaân aùi! mình leân tôø giaáy naøy vaø nhaø phaân phoái tieáp theo, ngöôøi maø chuùng ta seõ kyù hôïp ñoàng seõ bieát raèng anh laø ngöôøi ñôõ ñaàu cuûa anh ta”.EL lôùn Gioân ñaõ vieát nhöõng döõ lieäu veà mình leân tôø giaáy maø EL lôùn ñöa cho, nhanh choùng ñieàn vaø kyù vaøo tôø hôïp ñoàng maø trong ñoù coù ghi roõ GiaécVaø thôøi gian haønh oâng ñaõ tôùi. EL lôùn ñeán nhaø Giaéc sôùm hôn, vaø hoï laø ngöôøi ñôõ ñaàu. Gioân cuõng ñaõ ñaêng kyù mua saûn phaåm cuûa coâng tycuøng ngoài vôùi öùng vieân ñaàu tieân cuûa anh ta – Gioân, trong moät quaùn ñeå coù theå coù ñöôïc kinh nghieäm töø chính mình.aên. Gion laø moät doanh nhaân vaø laø ngöôøi tham gia khaù tích cöïc vaøo Giaéc ñaõ ngaïc nhieân. Anh ta töï nghó: “Sao Gioân laïi coù theå ñoàng yùñôøi soáng xaõ hoäi cuaû thaønh phoá. Ñoù laø ngöôøi ñaàu tieân maø Giaéc gaëp khi nhanh nhö vaäy nhæ?tôùi thaønh phoá. Coù theå laø lôøi höùa coù ñöôïc 20 nhaø phaân phoái trong voøng moät vaøi ngaøyEL lôùn hoûi Gioân raèng anh ta ñaõ bieát gì veà kinh doanh treân maïng. ñaõ taùc ñoäng leân anh ta chaêng? Nhöng laøm theá naøo chuùng ta giöõ ñöôïcGioân cuõng coù chuùt hieåu bieát veà KDTM vaø thaäm chí ñaõ coù laàn naøo ñoù lôøi höùa ñoù? Ôû ñaây chuùng ta ñaâu coù bieát ai!” Khi Gioân ñieàn xong vaøo 17 _____________________________________________________ 18 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
 10. 10. PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________tôø giaáy, EL lôùn noùi vôùi anh ta:“Anh Gioân, ñaây laø moät khaû naêng tuyeät taát caû chuùng ta chæ bieát ñöôïc coù 3 ngöôøi trong thaønh phoá naøy! Chuùngvôøi ñeå coù ñöôïc söï ñoäc laäp veà taøi chính vaø söï tin töôûng vaøo töông lai. ta laøm theá naøo ñeå giöõ ñöôïc lôøi höùa ñaây?”.Anh ñaõ coù moät quyeát ñònh ñuùng ñaén, vaø toâi möøng cho anh. Toâi chaéc EL lôùn bình tónh traû lôøi: “Anh haõy chaêm chuù quan saùt vaø chuùng ta seõlaø anh cuõng coù baïn, ñoàng nghieäp hoaëc baïn haøng trong kinh doanh maø xem ñeán toái nay anh seõ noùi gì. Coøn baây giôø taïm thôøi chuùng ta seõ ñeánvôùi nhöõng ngöôøi ñoù anh cuõng muoán chia seõ khaû naêng naøy. Vaäy thì thaêm Mai cô ñaõ”.trong khi chuùng ta xaây döïng heä thoáng, seõ raát coù yù nghóa neáu ñöa ñöôïcai ñoù töø nhöõng ngöôøi quen cuûa anh tôùi vaø kyù hoï döôùi anh”. Maicô ñôïi chuùng toâi ngay ngoaøi cöûa vôùi caây buùt caàm saün treân tay. Roõ raøng laø quyeát ñònh kyù hôïp ñoàng cuûa anh ta bò aûnh höôûng bôûi söï quíGioân cho raèng ñoù laø moät yù nghó xuaát saéc:“Anh baïn thaân cuûa toâi laø troïng daønh cho Gioân, ngöôøi maø söï höng phaán vaø söï saün saøng laømMaicô luoân muoán laøm moät caùi gì ñoù ñaïi loaïi nhö theá naøy ñeå coù theå vieäc ñaõ thöïc söï thuyeát phuïc anh ta ngay tröôùc khi EL lôùn baét ñaàukieám ñöôïc nhieàu tieàn hôn. Coù lÏ ñeà nghò cuûa oâng seõ laøm anh aáy quan buoåi cho thoâng tin. OÂng ta cuõng khoâng daønh cho Mai cô nhieàu thôøitaâm ñaáy, vì chính oâng seõ ñaûm baûo vôùi anh aáy raèng sau moät vaøi ngaøy gian, chæ ngaén goïn ñöa anh ta vaøo cuoäc vaø keát luaän “Mai cô, nhö anhanh ta seõ coù caû moät ñoäi nguõ. Nhö vaäy anh aáy seõ baét ñaàu coâng vieäc cuõng ñaõ roõ töø anh Gioân roài, chuùng toâi ñang doàn heát coá gaéng ñeå saonaøy ñôn giaûn hôn raát nhieàu. Baây giôø toâi seõ ñieän thoaïi cho anh aáy vaø cho coù theå kyù ñöôïc caøng nhieàu nhaø phaân phoái trong thôøi gian ngaénthoûa thuaän veà cuoäc gaëp maët”. nhaát caøng toát. Trong thôøi gian moät tuaàn trong nhaùnh cuûa anh seõ coù 19Gioân ñaõ goïi ñieän thoaïi cho Mai cô thaúng töø nhaø haøng. Anh naøy ñaõ nhaø phaân phoái. Baét ñaàu nhö vaäy thaät khoâng toài! Coù leõ anh coù nhöõngmôøi EL lôùn vaø Giaéc tôùi nhaø vaø ñeà nghò hoï haõy ñeán gaáp vì coù theå anh ngöôøi baïn, ñoàng nghieäp hoaëc baïn haøng kinh doanh maø vôùi hoï anhta seõ treã giôø laøm. Neáu Gioân ñaõ noùi raèng ñaây laø moät ñeà nghò caàn nhaän muoán chia seõ khaû naêng naøy. Anh coi ai laø ngöôøi xöùng ñaùng?”.lôøi thì anh ta seõ kyù ngay maø khoâng caàn phaûi noùi chuyeän gì theâm nöõa. Mai cô khoâng baét mình phaûi ñôïi laâu:“Toâi vöøa môùi nghó ra, ngay khiEL lôùn caûm ôn Gioân vì ñaõ daønh thôøi gian cho mình:“Ñöøng queân nheù, noùi chuyeän vôùi Gioân. Anh Jim cuûa toâi laø phuø hôïp nhaát, toâi luoân muoánbuoåi hoïp laàn sau ôû thaønh phoá naøy seõ laø sau moät tuaàn”. giuùp anh aáy kieám ñöôïc nhieàu tieàn hôn, maø toát hôn ñeà nghò cuûa oâng coù leõ chaúng tìm ñöïôc gì ñaâu. Ta haõy heïn anh aáy ngay baây giôø, anh aáyEL lôùn vaø Giaéc ngoài leân oâtoâ vaø phoùng ñeán nhaø Maicô. Treân oâtoâ Giaéc hoaøn toaøn coù theå laø moät ngoâi sao môùi trong KDTM”. Jim noùi raèng coùkhoâng theå noùi ñöôïc nhöõng caûm xuùc cuûa mình:“Toâi khoâng theå tin vaøo theå gaëp EL lôùn vaø Giaéc taïi nôi mình laøm vieäc sau 15 phuùt. Anh ta coùmaét mình ñöôïc! ÖÙng vieân ñaàu tieân ñaõkyù hôïp ñoàng, ñaët mua saûn giôø nghæ giaûi lao khoâng laâu vaø saün loøng nghe ñeà nghò cuûa hoï.phaåm vaø laïi coøn giôùi thieäu cho chuùng ta moät ngöôøi khaùc nöõa, ngöôøinaøy coù leõ cuõng seõ kyù. Toâi nghó raèng ôû ñaây ñoùng vai troø quan troïng Vieäc kyù hôïp ñoàng vôùi Jim khoâng coù khoù khaên gì ñaëc bieät. Anh tanhaát coù leõ laø lôøi höùa coù ñöôïc 20 ngöôøi trong nhaùnh cuûa anh ta. Nhöng thích thuù vôùi lôøi höùa coù ñöôïc 18 nhaø phaân phoái trong nhaùnh cuûa mình trong thôøi gian moät tuaàn, cuõng nhö vieäc anh, em trai mình vaø Gioân ñaõ 19 _____________________________________________________ 20 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
 11. 11. PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________trôû thaønh caùc nhaø phaân phoái. Vieãn caûnh trôû thaønh moät trong nhöõng cuoäc heïn. Toâi tin raèng coâng vieäc chung cuûa chuùng ta, khi coù söï giuùpngöôøi ñaàu tieân trong thaønh phoá naøy cuõng raát aán töôïng vôùi anh ta. ñôõ cuûa oâng, seõ mang laïi thu nhaäp ñaùng keå cho taát caû chuùng ta”.Ñeå keát thuùc EL lôùn noùi vôùi Jim: “Khi em anh choïn xem ai laø ngöôøi Ñaõ ñeán cuoái ngaøy, Giaéc quan saùt baäc thaày KDTM haønh ñoäng. Choanh ta muoán giuùp ñôõ khi chia seõ khaû naêng tuyeät vôøi naøy, caäu aáy ñaõ ñeán toái ElL lôùn ñaõ kyù ñöôïc 14 nhaø phaân phoái, ñeán con soá 20 coøn laïichoïn anh. Mai cô bieát raèng anh ñaùnh giaù cao caäu aáy, baây giôø thì ñeán hoaøn toaøn khoâng nhieàu, Giaéc ñaõ tuyeät ñoái tin töôûng vaøo vieäc seõ coùlöôït anh. Haõy noùi xem ai laø ngöôøi anh muoán thaáy beân caïnh trong cuoäc hoïp sau moät tuaàn.nhoùm cuûa mình?” Giaéc noùi leân caûm töôûng cuûa mình: “Baây giôø toâi ñaõ thaáy oâng giöõ lôøiJim traû lôøi: “Toâi bieát 2 ngöôøi phuø hôïp vôùi coâng vieäc naøy vaø coù theå höùa giuùp ñôõ nhöõng nhaø phaân phoái môí nhanh choùng vaø hieäu quaû xaâyñaït ñöôïc thaønh coâng lôùn, ñaëc bieät vôùi söï giuùp ñôõ cuûa oâng. Ngöôøi thöù döïng nhoùm cuûa mình nhö theá naøo roài. Toâi raát caùm ôn oâng vaø caûmnhaát laø xeáp cuûa toâi, oâng aáy thöôøng mong muoán kieám theâm tieàn. ÖÙng thaáy mình ñaõ ñuû söùc ñeå laøm vieäc vôùi 20 nhaø phaân phoái môùi. Phöôngvieân thöù hai laø oâng haøng xoùm Alen cuûa toâi. Coù leõ Alen sÏẽ kyù döôùi phaùp khoâng quaù phöùc taïp maø oâng ñaõ daïy cho toâi seõ giuùp toâi xaây döïngxeáp cuûa toâi?” ñöôïc moät caáu truùc maø tröôùc kia ñeán mô toâi cuõng khoâng daùm! Toâi môùi chæ coù moät ngöôøi ôû taàng 1, nhöng ngaøy mai, ngaøy kia toâi seõ coù ñöôïc“Khoâng coù vaán ñeà gì!” EL lôùn noùi. Cuøng vôùi Giaéc, hoï leân phoøng laøm 20 ngöôøi! Vaø taát caû boïn hoï ñeàu quan taâm ñeán coâng vieäc vaø höngvieäc cuûa seáp vaø EL lôùn ñaõ tieán haønh moät buoåi cho thoâng tin ngaén phaán vì döôùi hoï cuõng ñaõ coù moät ai ñoù roài! Coøn moät nhaø phaân phoái ôûgoïn. OÂng naøy cho raèng mình caàn phaûi suy nghó laïi. Khi ñoù EL lôùn noùiraèng oâng caàn ghi laïi teân vaø caùc döõ lieäu hoä chieáu cuûa oâng ta, vì nhaø taàng 1 khaùc nöõa maø toâi nhaát ñònh seõ kyù vaøo thôøi gian saép tôùi. Vaø toâi seõ laøm vieäc cuøng anh ta cho tôùi khi döôùi anh ta seõ coù ñöôïc 20 ngöôøi!”phaân phoái tieáp theo laø Alen, vaø toát nhaát laø kyù Alen tröïc tieáp döôùi oângta. Khoâng caàn ñöa ra nhöõng caâu hoûi thöøa, seáp cuûa Jim ñieàn vaø kyù vaøo “Hoâm nay toâi ñaõ thaáy moät söï kyø dieäu! 15 buoåi cho thoâng tin -14 nhaøbaûn hôïp ñoàng. phaân phoái môùi!Tröôùc khi tôùi gaëp Alen, EL lôùn noùi vôùi seáp cuûa Jim “Trong thôøi gian Baây giôø toâi ñaõ coù ñöôïc moät maïng löôùi naêng ñoäng vaø ñang lôùn maïnh,moät tuaàn chuùng toâi döï kieán ñöa vaøo nhoùm cuûa oâng 17 nhaø phaân phoái vaø taát caû chæ sau 1 ngaøy!môùi. OÂng xem ai laø ngöôøi xöùng ñaùng ñeå phía treân? OÂng coù theå giôùi Baây giôø toâi ñaõ bieát moät thuû lónh chaân chính caàn phaûi laøm vieäc nhöthieäu ai vôùi chuùng toâi? Coù theå oâng coù baïn hoaëc ñoái taùc laøm aên maø theá naøo. Toâi seõ noi göông oâng, EL lôùn aï! Vaø seõ daïy cho caùc nhaøoâng muoán hoï coù xuaát phaùt nhanh vaø suoân seõ trong coâng vieäc môùi meû phaân phoái cuûa mình ñeå cho hoï cuõng coù theå ñaït ñöïôc nhöõng thaønhnaøy?” Seáp cuûa Jim traû lôøi: “Toâi raát vui vì Jim ñaõ giôùi thieäu chính toâi coâng nhö theá”.laøm ngöôøi ñôõ ñaàu cho ngöôøi haøng xoùm Alen cuûa anh ta. Toâi coù 3ngöôøi baïn maø toâi muoán kyù döôùi Alen. Cho pheùp toâi goïi cho hoï vaø ñaët 21 _____________________________________________________ 22 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
 12. 12. PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________HAÕY LAØM VIEÄC MOÄT CAÙCH THOÂNG MINH CHÖÙ ÑÖØNG HUØNG Döïa theo tieâu chí naøy maø caùc nhaø chuyeân nghieäp phaân moïi ngöôøi raHUÏC thaønh 3 daïng:Caùc nhaø chuyeân nghieäp veà tuyeån ngöôøi chæ daønh thôøi gian cuûa mình Daïn g A: Caùc öùng vieân coù trình ñoä vaø tieàm naêng cao. Ñaây chính laøcho nhöõng öùng vieân coù trình ñoä, coøn nhöõng ngöôøi nghieäp dö thì daønh ngöôøi maø chuùng ta caàn. Ñaây chính laø nhöõng thuû lónh tieàm naêng, hoï coùthôøi gian cho moïi ñoái töôïng. Cho pheùp toâi ñöôïc ñöa ra moät ví duï ñeå theå bieán doanh nghieäp cuûa chuùng ta thaønh quaû nuùi. Coâng vieäc cuûaminh hoïa cho tính keùm hieäu quaû cuûa caùch laøm naøy. chuùng ta laø tìm nhöõng ngöôøi nhö vaäy.Moãi cuoäc tieáp xuùc chieám maát 2 giôø cuûa nhaø phaân phoái Gioâ, baûn thaân Daïn g B: Caùc öùng vieân coù khaû naêng, khoù noùi ñöôïc raèng coù neân daønhcuoäc cho thoâng tin chæ khoaûng 30 – 40 phuùt, nhöng coøn thôøi gian thôøi gian cho hoï hay khoâng? 50/50.daønh cho ñi laïi vaø chôø ñôïi. Ñieàu ñoù coù nghóa laø sau ngaøy laøm vieäc Daïn g C: Caùc öùng vieân hoaøn toaøn voâ ích vaø khoâng coù trình ñoä. Khoângcuûa mình Gioâ gioûi laém cuõng chæ coù theå tieán haønh ñöôïc 2 buoåi tieáp theå nghó ra ñöôïc ñieàu gì toài teä hôn laø thöû laäp trình laïi nhöõng keû khoângxuùc. thaønh ñaït naøy ñeå giuùp hoï thaønh coâng.Neáu Gioâ gaëp 10 öùng vieân khoâng coù tieàm naêng (coù nghóa khoâng mang Baây giôø toâi seõ giaûi thích caùch thöùc aùp duïng heä thoáng naøy treân thöïc teá.laïi keát quaû gì) thì anh ta seõ maát ñöùt moät tuaàn. Thöôøng khi ñoù seõ xuaát Ñieàu naøy hoaøn toaøn khoâng phöùc taïp, nhöng laïi coù theå giuùp baïn tìm rahieän söï chaùn naûn vaø caûm giaùc voâ tích söï. ñöôïc ranh giôùi giöõa thaønh coâng vaø thaát baïi.Ta haõy xeùt laïi baûy tìnhNhöõng nhaø chuyeân nghieäp caàn ñöôïc vuõ trang moät heä thoáng cho pheùp huoáng. Nhieäm vuï cuûa baïn laø xaùc ñònh xem nhöõng nhaân vaät ôû ñaâyanh ta ñaùnh giaù caùc öùng vieân. Chuùng ta khoâng mong muoán tieâu phí thuoäc daïng naøo (A,B,C)thôì gian vaøo nhöõng keû khoâng thaønh ñaït vaø ñôn giaûn laø nhöõng ngöôøi Tình huoán g 1: Baïn ñi daïo treân phoá vaø troâng thaáy moät ngöôøi ñaøn oângkhoâng phuø hôïp. aên maëc baûnh bao. OÂng ta haïnh phuùc, tinh thaàn saûng khoaùi, nuï cöôøiNeáu nhö trong thôøi gian 1 tuaàn chuùng ta chæ gaëp gôõ vôùi moät öùng vieân lôùn treân göông maët, nhaùy maét vôùi caùc coâ gaùi ñi ngang qua vaø noùitieàm naêng thì keát quaû laøm vieäc cuûa chuùng ta cuõng cao hôn haún so vôùi chung laø ñang taän höôûng cuoäc soáng. Coù caûm töôûng raèng vöøa coù moät10 cuoäc gaëp gôõ voâ ích vôùi nhöõng ngöôøi maø duø gì ñi chaêng nöõa hoï ñieàu gì ñoù tuyeät vôøi xaûy ra vôùi oâng ta. Con ngöôøi naøy troâng gioángcuõng seõ khoâng laøm vieäc trong ngaønh KDTM. Laøm vieäc voâ boå nhö nhö moät thuû lónh vaäy.vaäy chaúng mang laïi ñöôïc ñieàu gì ngoaøi söï meät moûi vaø chaùn naûn. Ta Tình huoán g 2: Moät ngöôøi ñaøn oâng ñang naèm döôùi moät raõnh nöôùc,haõy suy nghó: moät nhaø phaân phoái coù trình ñoä, coù kieán thöùc coù theå caùch xa caû caây soá cuõng coù theå ngöûi thaáy muøi röôïu noàng naëc töø anhnhanh choùng ñöa vaøo nhaùnh cuûa mình 30-40 ngöôøi, trong khi caùc nhaø ta.Anh ta ñang naém chaët trong tay moät chai röôïu vang loaïi reû tieàn bòphaân phoái coù ñoä tin caäy thaáp seõ chæ suoát ngaøy buoàn raàu vaø than vaõn vôõ. Ngöôøi anh ta ñaày buøn ñaát. Coù veû nhö anh ta ñang laåm baåm trongtaïi sao hoï chaúng thu ñöôïc gì. 23 _____________________________________________________ 24 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
 13. 13. PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________mieäng caùi gì ñoù, nhöng roõ laø khoâng phaûi ñang trích daãn taùc phaåm cuûa Tình huoán g 1: Moät ngöôøi ñaøn oâng haøi loøng vôùi cuoäc soáng vaø aên maëtBoiroân. töôm taát seõ khoâng voâ côù maø cöôøi lôùn. Haén ta vöøa aên cöôùp ôû ngaânTình huoán g 3: Baïn seõ vaøo vaên phoøng cuûa moät coâng ty ñieän thoaïi ñeå haøng quoác gia soá 1. Söû duïng caùc khaû naêng thuû lónh cuûa mình, haén ñaõ laäp ra moät baêng troäm cöôùp chuyeân nghieäp. Haén coá giöõ veû bình tónhthanh toaùn tieàn caùc cuoäc noùi chuyeän. Tröôùc maët baïn laø moät vieân keá vaø töï tinh ñeå caûnh saùt khoâng nghi ngôø raèng trong lôùp voû ñaøng hoaøngtoaùn ñieån hình, töø ñaàu ñeán chaân laø maøu xaùm, treân soùng muõi laø caëp ñoù laø moät teân toäi phaïm ñang troán traùnh. Baát cöù moät caùch thöùc kieámmaét kính daøy coäm. Coù caûm töôûng raèng choå ñöùng cuûa anh ta laø ôû trong tieàn hôïp phaùp naøo cuõng laøm cho haén dò öùng. Noùi ngaén goïn ñaây laø vaätmaùy tính chöù khoâng phaûi laø ôû treân theá giôùi naøy. Anh ta coù veû ruït reø, kyù sinh cuûa xaõ hoäi.vaø roõ raøng laø raát yeâu thích coâng vieäc cuûa mình. Tình huoán g 2: Ngöôøi naèm trong raõnh nöôùc môí tôùi thaønh phoá baïnTình huoán g 4: Hippi môøi baïn mua moät loaïi thaûo döôïc. Coù veû nhö ñöôïc vaøi ngaøy. Anh ta laø ñaïi lyù baùn haøng cuûa moät nghieäp ñoaøn lôùn.chính coâ ta cuõng ñang duøng. Coâ ta noùi khoù ñeå baïn cuõng duøng thöû saûn Anh ta vöøa bò cöôùp tieàn vaø bò ñaùnh vaøo ñaàu baèng moät caùi chai röôïuphaåm chaát löôïng cuûa mình. Coâ ta raát naêng ñoäng vaø coù nhöõng kyõ naêng vang reõ tieàn. Anh ta coøn chöa hoaøn toaøn hieåu raèng mình ñang noùi vabaùn haøng khaù toát. laøm gì. Nhöng khi vöøa hoaøn hoàn anh ta seõ laäp töùc xin baïn cho anh taTình huoán g 5: Baïn ñi tieáp vaø thaáy moät quyù baø. Baø ta coù veû nhö khaù gia nhaäp vaøo maïng löôùi.buoàn phieàn. Moät chuù meøo con voâ toäi ñi ngang qua ñaõ bò moät cuù ñaùvaêng sang beân kia ñöôøng. Quyù baø ñang nguyeàn ruûa caû theá giôùi, vaø caû Anh ta coi ñoù laø phöông phaùp toát nhaát ñeå bieát ñöôïc nhieàu ngöôøi hônnhöõng ngöôøi rôi vaøo taàm maét cuûa baø ta. trong thaønh phoá xa laï naøy.Tình huoán g 6: Moät caäu thanh nieân chöøng 16 tuoåi cuøng hai coâ baïn gaùi Tình huoán g 3: Vieân keá toaùn cuûa chuùng ta thaät ra ñang aáp uû moät keáñi ngang qua baïn. Caäu ta ñang noùi veà nhöõng chi tieát cuûa buoåi Disco hoaïch xin thoâi vieäc ôû coâng ty ñieän thoaïi vaø môû moät doanh nghieäptech saép tôùi vaø khoâng sao coù theå choïn löïa ñöôïc laø seõ ñi cuøng ai ñeán rieâng tö vaán veà thueá vaø caùc coâng vieäc keá toaùn.ñoù. Coøn baây giôø anh ta ñang tìm baát cöù moät nguoàn thu nhaäp theâm naøo ñeåTình huoán g 7: Trong hieäu thuoác coù moät tö vaán vieân tôùi gaàn baïn ñeå boå sung vaøo voán ñaàu tö ban ñaàu cuûa mình. Anh ta seõ coøn tìm kieámgiuùp baïn choïn loaïi thuoác caàn thieát. Troâng coâ ta khaù hoaït baùt, lòch söï laâu daøi cho ñeán khi coù moät ai ñoù vôùi söï töôûng töôïng phong phuù seõvaø deã chòu trong giao tieáp. nhìn ra ôû anh ta moät nhaø phaân phoái tieàm naêng. Tình huoán g 4: ÔÛ ñaây thì baïn khoâng nhaàm, giöõa chuùng ta vaø coâ baïn naøy khoâng theå coù gì chung caû. Coøn neáu nhö baïn ñeà nghò coâ ta giôùiCAÙC CAÂU TRAÛ LÔØI : thieäu moät ai ñoù thì coâ ta seõ ñöa baïn thaúng ñeán nhaø meï mình. Baø giaø 25 _____________________________________________________ 26 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
 14. 14. PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________ñang caàn tieàn ñeå traû soá nôï maø mình vay nhaèm baûo laõnh cho coâ con Caâu traû lôøi raát ñôn giaûn – chæ neân toán thôøi gian vaøo caùc öùng vieângaùi ra khoûi tuø, khoù coù theå tìm ñöôïc öùng vieân toát hôn. daïng A vaø B. Vaán ñeà laø ôû choå xaùc ñònh xem ai thuoäc daïng naøo trong moät thôøi haïn.Tình huoán g 5: Quyù baø buoàn phieàn naøy laø trôï lyù rieâng cho laõnh ñaïomoät nghieäp ñoaøn lôùn. Treân thöïc teá baø ta ñaõ ñieàu haønh coâng ty trong Vieäc giaûi quyeát vaán ñeà naøy laø nhöõng caâu vaøo ñeà chuyeân nghieäp “ “,luùc seáp ñi nghæ maùt vaø nhaän ñöôïc nhöõng lôøi chuùc möøng vôùi…20 phuùt neáu baïn muoán noùi. Ñoù laø nhöõng töø baïn noùi ra ñeå “Phaù vôõ taûn gsau oâng aáy ñuoåi vieäc baø maø khoâng coù khoaûn trôï caáp naøo. Baø bieát roõ baên g”, baét ñaàu caâu chuyeän vaø höôùng noù vaøo ñuùng quyõ ñaïo caàn thieát.raèng töø giôø trôû ñi mình seõ khoâng ñi laøm thueâ cho ai nöõa. Chæ khi vöøa Raát caàn laø vôùi söï trôï giuùp cuûa caâu noùi ñoù baïn coù theå laäp töùc xaùc ñònhmôùi traán tónh laïi baø ñaõ nghó tôùi moät vieäc kinh doanh cuûa rieâng mình. ñöôïc öùng vieân cuûa mình thuoäc daïng naøo.Seõ khoâng coøn seáp naøo caû! Cuoái cuøng thì ñaõ ñeán luùc phaûi thu nhaännhöõng ñoàng baïc cho ra hoàn! Ví duï töø cuoäc soán g:Tình huoán g thöù 6:Moät thanh nieân treû tuoåi cuøng hai coâ gaùi coù tínhcaùch côûi môû vaø tích cöïc, anh ta ñang tìm xem choå naøo coù theå kieám Moät thanh nieân muoán laøm quen vôùi moät phuï nöõ trong moät buoåi tieäc.theâm tieàn ñeå mua chieác oâtoâ ñaàu tieân. OÂng chuù cuûa anh ta ñaõ laøm vieäc Anh ta caàn baét ñaàu caâu chuyeän vaø höôùng cho noù ñi ñuùng quyõ ñaïo.trong ngaønh KDTM moät thôøi gian daøi vaø saün loøng giuùp ñôõ caäu chaùu Moät trong nhöõng coâng vieäc laø laøm roõ xemngöôøi phuï nöõ ñaõ coù choàngmình. chöa. Neáu coâ ta ñaõ laáy choàng thì ngöôøi thanh nieân seõ phaûi xeáp coâ ta vaøo loaïi “C”. Nhöng coâ ta laïi traû lôøi baèng moät caùch ñaïi loaïi nhö,Tình huoán g 7: mộtt coâ gaùi laøm trôï lyù vaø nhaän ñöôïc ít hôn 5USD /giôø ngöôøi thanh nieân chöa chaéc gì ñaõ daønh theâm thôøi gian cho coâ ta. Vaäyvaø phaûi laøm vieäc vaøo ban ñeâm ñeå xem coù theå kieám theâm ñöôïc chuùt thì ngöôøi thanh nieân ñoù seõ phaûi duøng nhöõng caâu maøo ñaàu naøo ñaây?gì khoâng. Coâ ta caàn tieàn vaø haàu nhö chaúng coù luùc naøo raûnh caû, giañình cuõng haàu nhö chaúng luùc naøo nhìn thaáy maët coâ aáy. Ñaây chính laø “Moät coâ gaùi deã thöông nhö coâ coù vieäc gì ôû ñaây ñeå laøm vaäy?” xöa nhöthôøi ñieåm thích hôïp ñeå cho coâ aáy tham gia vaøo KDTM. traùi ñaát vaø tuyeät ñoái khoâng hieäu quaû. Coâ ta coù theå thaäm chí seõ khoâng theøm cöôøi vôùi anh chaøng voâ duyeân ñoù.Ñôïi chuùt naøo! Caùi gì vaäy? Aûo thuaät aø? Ñôn thuaàn chæ laø nhöõng thoângtin ít oûi ñeå laøm keát luïaân cho moãi tình huoáng vöøa ñöa ra. Vaäy thì … Coøn moät phöông aùn: “Chuùng ta chöa töøng gaëp nhau tröôùc ñaây thì phaûi?” cuõng chaúng coù gì xuaát saéc hôn. Nhöng duø sao thì hai caâu naøy, caùch naøy hay caùch khaùc, cuõng ñaõ baét ñaàu ñöôïc caâu chuyeän vaø choÑÖØNG ÑAÙNH GIAÙ CUOÁN SAÙC H QUA BÌA SAÙC H anh ta ñi ñöôïc ñuùng höôùng.Vaäy thì chuùng ta - nhöõng nhaø chuyeân nghieäp seõ laøm gì ñaây? Vaäy, nhöõng caâu noùi maøo ñaàu naøo seõ söû duïng ñöôïc trong KDTM? Xin haõy cuøng xem xeùt caùc ví duï thaát baïi. 27 _____________________________________________________ 28 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
 15. 15. PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________“Thôøi tieát thaät quaùi quæ, chaúng phaûi vaäy sao?” - Thaät deã sôï! Quaù Moät doøng suoái chaûy qua ñoàng coû, chæ saâu coù vaøi cm. Tuy nhieân saunhaøm tai!. Cuõng seõ chaúng deã chòu chuùt naøo neáu noùi tieáp. “Tieàn kieám ñoù theo doøng chaûy doøng suoái ñoå vaøo moät caùi ñaàm saâu, nöôùc trongñöôïc seõ laø tuyeät vôøi ñaáy! Anh coù muoán trôû thaønh nhaø phaân phoái tuyeät ñeïp.khoâng?”. Coâng vieäc cuõng khoâng tieán trieãn ñöôïc. Vaø baïn ñang chuaån bò ñi baét caù, baïn seõ thaû caàn caâu ôû ñaâu ñaây? ÔÛHoaëc laø “Anh laøm gì vaøo toái thöù 3?” thaät kyø laï khi nghe ñieàu ñoù töø doøng suoái nhoû vôùi nöôùc chaûy xieát hay trong ñaàm saâu, nôi caù coù thöùcmieäng moät ngöôøi khoâng quen bieát. YÙ nghó ñaàu tieân seõ laø: ngöôøi ta aên vaø nôi truù nguï (xin gôïi yù: nôi thöù hai)Coù hai nguyeân taéc, maø khiñang coù yù ñònh laøm maát ñi cuûa mình moät buoåi toái thöù 2 nghæ ngôi vôùi theo noù, baïn coù theå trôû thaønh ngöôøi caâu caù laønh ngheà:baïn beø. Ñaõ chaéc gì moät öùng vieân seõ voà vaäp vaøo ñeà nghò daønh caû buoåi 1. Haõy baét caù ôû nôi maø noù coù.toái cho moät cuoäc hoïp chöa hieåu seõ ra sao. 2. Haõy keå nhöõn g caâu chuyeän haáp daãn veà chuù caù ñaõ tuoät khoûi löôõiTrong vaán ñeà naøy coù moät caùch giaûi quyeát chuyeân nghieäp. Ñoù laø 2 caâu caâu.hoûi maàu nhieäm, chuùng chæ chieám coù 10 giaây, nhöng laïi giuùp baét ñaàucaâu chuyeän vaø cho pheùp laäp töùc xaùc ñònh ñöôïc öùng cöû vieân thuoäc loaïi Chuùng ta haõy noùi xem laøm theá naøo laø ñuùng trong khi tuyeån ngöôøi.naøo. Ñoù laø moät coâng cuï raát maïnh vaø caùc nhaø chuyeân nghieäp duøng noù Baïn phaûi thöôøng xuyeân quan saùt nhöõng öùng vieân ñaàu tieân. Nhöõngthöôøng xuyeân. Chuùng ta maát thôøi gian laøm gì vaøo nhöõng öùng vieân nhaø phaân phoái suyùt oaø khoùc khi nhìn laïi nhöõng thöû nghieäm voâ ích cuûakhoâng phuø hôïp, trong khi coù theå vôùi 10 giaây laø ñaõ coù ñöôïc moät keát hoï. Nguyeân nhaân thaát baïi vaø tuyeät voïng cuûa hoï laø gì vaäy? Hoï baét caùluaän xaùc ñaùng veà tieàm naêng cuûa anh ta ñoái vôùi coâng vieäc cuûa chuùng ôû nôi khoâng coù chuùng!ta.Thöïc chaát vaán ñeà nhö sau: ñöøng ñaùnh giaù öùng vieân quaù nhanh. Haõy Moät vaøi ví duï veà vieäc tuyeån ngöôøi khoân g hieäu quaû:söû duïng hai caâu hoûi maàu nhieäm ñeå hoaøn toaøn tin töôûng maø xaùc ñònh 1. Gôûi haøng ñoáng böu phaåm vôùi taøi lieäu (saùch vở, catalo vaø traêm thöùxem ngöôøi ñang ñöùng tröôùc maët baïn thuoäc loaïi naøo. linh tinh khaùc) cho taát caû nhöõng ai coù ñòa chæ trong cuoán saùch chæ daãnChi tieát hôn veà hai caâu noùi maàu nhieäm baïn haõy ñoïc trong cuoán saùch ñieän thoaïi maø baïn tìm ñöôïc. Taát nhieân laø trong moãi thaønh phoá ñeàu coù“EL lôùn hÐ môû bí quyeát” nhöõng öùng vieân khoâng toài, nhöng haõy tin raèng, ít coù ai mong chôø nhöõng gì coù trong thuøng thö, khi chính baïn coù theå töï xuaát hieän vôùi ñeà nghò cuûa mình.HAÕY BAÉT ÑI, CAÙ ÑAÁY! Vieäc gôûi böu phaåm coù chaát löôïng cuõng coù theå mang laïi nhöõng keát quaû nhaát ñònh. Tuy nhieân chi phí cho vieäc gôûi vaø cho ñoáng taøi lieäu laø khaù lôùn vaø coøn laâu môùi bieän hoä ñöôïc cho hieäu suaát thaáp keùm cuûa 29 _____________________________________________________ 30 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com
 16. 16. PLI PLI Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng Mang Đến Cuộc Sống Thịnh Vượng ________________________________________________ ________________________________________________phöông phaùp naøy. Thaäm chí nhöõng danh saùch öùng vieân ñöôïc soaïn Vaäy thì caù coù ôû ñaâu?thaûo moät caùch chuyeân nghieäp cuõng khoâng phaûi luoân coù taùc duïng. Vì Caùc nhaø chuyeân nghieäp baét caù ôû nôi maø caù nhieàu ñeán möùc coù theå ñivaäy maø vieäc göûi böu phaåm moät caùch ñaïi traø cuõng gioáng nhö thaû löôùi qua ñaàm saâu khi giaãm leân chuùng. Taïi sao laïi phaûi maát thôøi gian ñeåbaét caù ôû vuøng nöôùc cheát vaäy. thöû baét caù ôû nhöõng nôi maø chaúng thaáy caù ñaâu? Hôõi caùc baïn thaân meán,2. Chaën laïi treân ñöôøng phoá moät khaùch boä haønh voâ tö löï ñeå giôùi thieäu choïn löïa caùc coâng ty phöùc taïp khoâng phaûi laø loái thoaùt cuûa nhaø phaânsaûn phaåm. Nieàm hy voïng raèng sau khi thöû duøng moät laàn saûn phaåm, phoái. Caâu traû lôøi thaät ñôn giaûn: haõy suy nghó moät caùch saùng taïo. Tieácnhöõng ngöôøi naøy seõ tôùi taáp ñöa ñôn ñaët haøng cho baïn. Hieám khi coù raèng khoâng coù nhieàu ngöôøi coù khaê naêng aáy. Haõy ngoài xuoáng vaø suytheå xaûy ra ñieàu naøy. Vì vaäy maø cuõng ñöøng thaáy kyø laï, neáu ñieän thoaïi nghó:”Mình coù theå tìm ñaâu ra moät ñaùm ñoâng nhöõng öùng vieân toátcuûa baïn khoâng ñoå doàn chuoâng cuoäc goïi cuûa nhöõng öùng vieân ñaày nhaát?”höùng khôûi. Toâi xin keå cho caùc baïn nghe veà Ñoâroâti, vaø veà vieäc coâ ta ñaõ xaây döïng3. Phoùng xe ñi khaép vuøng ñeå daùn thoâng baùo khaép caùc cöûa hieäu gaëp nhoùm cuûa mình nhö theá naøo moät vaøi naêm tröôùc. Ñoâroâti laøm ngheàtreân ñöôøng. Söï tin töôûng raèng caùc baø noäi trôï seõ khaùt khao ñöôïc tham trang ñieåm, thu nhaäp cuûa coâ ta khoâng ñuû trang traûi. Thôøi gian raûnhgia vaøo maïng löôùi cuûa baïn seõ daàn daãn ñeán söï thaát voïng traøn treà, khi cuõng ít, nhöng Ñoâroâti coù mong öôùc vaø suy nghó saùng taïo. Coâ ta bieátñieän thoaïi khoâng hieåu sao cöù caâm nhö heán vaäy. veà KDTM vaø muoán xaây döïng ñöôïc nhoùm cuûa mình nhanh choùng vaø hieäu quaû. Caùc khaùch haøng cuûa coâ ta khoâng muoán maát thôøi gian vaøo4. Ñeán vaên phoøng, nôi traû trôï caáp thaát nghieäp, vaø vôùi moät gioïng noùi nhöõng coâng vieäc vôùi nhöõng vieãn caûnh xa vôøi.ñaày sinh khí ñeà nghò nhöõng ngöôøi ñang xeáp haøng lónh trôï caáp chuù yùtôùi phöông aùn kieám tieàn cuûa mình. Keát quaû laø seõ chaúng coù ai theå hieän Hoï taäp trung chuù yù vaøo chöông trình truyeàn hình. Taïi sao phaûi laømmoät chuùt quan taâm naøo, ñeán noãi nhaø phaân phoái ñaày thaát voïng cöù suy vieäc vaø chôø ñôïi trong khi ngöôøi ta ñang traû löông cho baïn? Coù theå coùnghó hoaøi veà giaù trò lôøi ñeà nghò cuûa mình vaø boû ñi, sau khi ñaùnh maát moät ai ñoù seõ ñi tôùi vaø mang theo tieàn trong moät caùi ñóa saâu loøng? Cônhöõng ñoäng löïc laøm vieäc cuoái cuøng. hoäi ñöông nhieân laø khoâng lôùn, nhöng vaán ñeà laø ôû choã caàn bieát chôø ñôïi.5. Môøi nhöõng ngöôøi hoï haøng ñeán cuoäc hoïp do moät nhaø phaân phoái cuõvaø toát buïng tieán haønh. Nhaø phaân phoái cuõ vaø toát buïng naøy ñeà ñaït vôùi Nhöõng ngöôøi khaùch haøng naøy cuûa coâ ta coù theå lieät vaøo loaïi “C”.cöû toaï 1 keá hoaïch laøm giaøu cuoái cuøng cuûa mình, nhöng vì oâng ta chöa Vaäy thì coù theå tìm ñöôïc ôû ñaâu moät nhoùm caùc nhaø phaân phoái ñaày ñoängbao giôø giaøu coù caû, vaø hôn theá nöõa oâng ta coù moät khaùi nieäm khaù tröøu löïc laøm vieäc, khi maø chæ coù hai buoåi toái raûnh roãi trong moät tuaàn.töôïng veà coâng vieäc, neân moïi ngöôøi ñaõ quyeát ñònh raèng toát hôn caû laøruû nhau ñi chôi bowling. Ñoâroâti suy nghó vaø ñi tôùi caùc khoaù hoïc buoåi toái do phßng thöông maïi ñòa phöông toå chöùc. Trong thôøi gian giôø hoïc mieãn phí ñoù nhöõng ngöôøi lôùn tuoåi nhaän ñöôïc caùc kieán thöùc veà giaù trò cuûa vieäc kinh doanh töï do. 31 _____________________________________________________ 32 _____________________________________________________Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com Công Ty Cổ Phần Cuộc Sống Thịnh Vượng - www.kinhdoanhtheomang.com

×